6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/49


DECIZIA COMISIEI

din 28 noiembrie 2008

cu privire la contribuția financiară comunitară pentru anul 2009 acordată anumitor laboratoare comunitare de referință în materie de control al hranei pentru animale și al produselor alimentare

[notificată cu numărul C(2008) 7283]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, franceză, germană, italiană, olandeză, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2008/912/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Laboratoarelor comunitare de referință în materie de control al hranei pentru animale și al produselor alimentare li se poate acorda o contribuție financiară comunitară în conformitate cu articolul 28 din Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (3) prevede că asistența financiară din partea Comunității se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii comunică informațiile necesare în anumite termene limită.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, colaborarea dintre Comisie și fiecare dintre laboratoarele comunitare de referință este stabilită în cadrul unui acord de parteneriat bazat pe un program multianual de lucru.

(4)

Comisia a evaluat programele de lucru și estimările bugetare corespunzătoare pentru anul 2009 înaintate de laboratoarele comunitare de referință.

(5)

În consecință, este necesară acordarea unei asistențe financiare din partea Comunității laboratoarelor comunitare de referință desemnate pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în vederea cofinanțării activităților acestora. Contribuția financiară comunitară ar trebui să reprezinte 100 % din costurile eligibile definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 stabilește norme de eligibilitate pentru seminariile organizate de laboratoarele comunitare de referință. De asemenea, regulamentul limitează asistența financiară la un număr maxim de 32 de participanți pe seminar. În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, este oportună prevederea unor derogări de la această limită în cazul în care un laborator comunitar de referință trebuie să reunească mai mult de 32 de participanți în scopul valorizării maxime a seminariilor sale.

(7)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4), eradicarea bolilor la animale și programele de control (măsuri veterinare) se finanțează din Fondul european de garantare agricolă. În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulamentul menționat prevede că, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, pentru măsuri și programe reglementate de Decizia 90/424/CEE, cheltuielile referitoare la costurile administrative și de personal suportate de statele membre și de beneficiarii de ajutor din partea FEGA se finanțează din acest fond. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea laptelui și a produselor lactate.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 223 031 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 23 000 EUR.

Articolul 2

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Țările de Jos, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea zoonozelor (salmonela).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 337 509 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 31 072 EUR.

Articolul 3

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Spania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește controlul biotoxinelor marine.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 325 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 42 560 EUR.

Articolul 4

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului din cadrul Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Regatul Unit, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește controlul contaminărilor bacteriologice și virale ale moluștelor bivalve.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 304 772 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 36 505 EUR.

Articolul 5

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea referitoare la Listeria monocytogenes.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 277 377 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 23 000 EUR.

Articolul 6

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea stafilococilor coagulazo-pozitivi, inclusiv Staphylococcus aureus.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 245 406 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 23 000 EUR.

Articolul 7

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea referitoare la Escherichia coli, inclusiv E. coli verotoxinogenă (VTEC).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 235 891 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 32 000 EUR.

Articolul 8

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Suedia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește monitorizarea Campylobacter.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 278 570 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 40 000 EUR.

Articolul 9

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea paraziților (în special Trichinella, Echinococcus și Anisakis).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 299 584 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 32 000 EUR.

Articolul 10

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhaga, Danemarca, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește monitorizarea rezistenței antimicrobiene.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 436 345 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 24 000 EUR.

Articolul 11

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea proteinelor animale în hrana pentru animale.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 566 999 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 12

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Țările de Jos, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE a Consiliului (5).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 447 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 13

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants din cadrul L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, Fougères, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 447 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 14

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 447 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 15

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 260 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 26 000 EUR.

Articolul 16

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regatul Unit, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute în capitolul B din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6), în special controlul encefalopatiilor spongiforme transmisibile.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 605 608 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 68 995 EUR.

(3)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, laboratorul menționat la alineatul (1) are dreptul să solicite asistență financiară pentru un număr maxim de 50 de participanți la unul dintre seminariile sale menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 17

Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din produsele alimentare de origine animală și din produsele cu un conținut ridicat de substanță grasă.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 198 900 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 18

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhaga, Danemarca, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din cereale și hrana pentru animale.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 198 900 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 110 000 EUR.

(3)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, laboratorul menționat la alineatul (1) are dreptul să solicite asistență financiară pentru un număr maxim de 110 participanți la seminariile sale menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 19

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din fructe și legume, inclusiv din produsele cu un conținut ridicat de apă și acid.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 440 840 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 10 000 EUR.

Articolul 20

Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 332 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 21

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea dioxinelor și a PCB din hrana pentru animale și din alimente.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 432 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 55 410 EUR.

Articolul 22

Contribuția financiară comunitară prevăzută la articolele 1-21 reprezintă 100 % din costurile eligibile definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

Articolul 23

Prezenta decizie se adresează:

în ceea ce privește laptele și produsele lactate: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Franța;

în ceea ce privește analiza și testarea zoonozelor (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Țările de Jos;

în ceea ce privește controlul biotoxinelor marine: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spania;

în ceea ce privește controlul contaminărilor bacteriologice și virale ale moluștelor bivalve: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regatul Unit;

în ceea ce privește Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Franța;

în ceea ce privește stafilococii coagulazo-pozitivi, inclusiv Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Franța;

în ceea ce privește Escherichia coli, inclusiv E. coli verotoxinogenă (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

în ceea ce privește Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B,751 89 Uppsala, Suedia;

în ceea ce privește paraziții (în special Trichinella, Echinococcus și Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

în ceea ce privește rezistența antimicrobiană: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Danemarca;

în ceea ce privește proteinele în hrana pentru animale: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia;

în ceea ce privește reziduurile: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Țările de Jos;

în ceea ce privește reziduurile: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Franța;

în ceea ce privește reziduurile: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Germania;

în ceea ce privește reziduurile: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regatul Unit;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din produsele alimentare de origine animală: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germania;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din cereale: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danemarca;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din fructe și legume: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spania;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germania;

în ceea ce privește analiza și testarea dioxinelor și a PCB din hrana pentru animale și din alimente: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germania.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(3)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(6)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.