2006R0842 — EL — 11.12.2008 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαΐου 2006

για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 161, 14.6.2006, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαΐου 2006

για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 95 σε σχέση με τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος κανονισμού,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 14 Μαρτίου 2006,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ( 3 ), η αλλαγή του κλίματος προσδιορίζεται ως πεδίο δράσης προτεραιότητας. Στο πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται ότι η Κοινότητα έχει δεσμευθεί να επιτύχει κατά την περίοδο 2008 έως 2012 μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 8 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και ότι, μακροπρόθεσμα, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα χρειασθεί να μειωθούν κατά 70 % περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(2)

Απώτερος σκοπός της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ( 4 ), είναι να επιτευχθεί σταθεροποίηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε επίπεδα που θα αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα.

(3)

Η απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων ( 5 ), δεσμεύει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να μειώσουν, κατά την περίοδο 2008 έως 2012, τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο κατά 8 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(4)

Τα περισσότερα από τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που ελέγχονται βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και του παρόντος κανονισμού έχουν υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη.

(5)

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων ( 6 ), της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ( 7 ), της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ( 8 ) και της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ( 9 ).

(6)

Πρωταρχικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και, με τον τρόπο αυτό, η προστασία του περιβάλλοντος. Η νομική βάση των διατάξεων αυτών θα πρέπει, συνεπώς, να είναι το άρθρο 175 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(7)

Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης, για την εναρμόνιση των απαιτήσεων που αφορούν τη χρήση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και τη διάθεση στην αγορά και την επισήμανση των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι περιορισμοί στην εμπορία και στη χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου για ορισμένες εφαρμογές είναι αποδεκτοί στις περιπτώσεις που υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και δεν είναι εφικτή η βελτίωση της συγκράτησης και της ανάκτησης. Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες ορισμένων βιομηχανικών κλάδων, καθώς και το γεγονός ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

(8)

Η εφαρμογή και επιβολή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προτρέπει την τεχνολογική καινοτομία με την ενθάρρυνση της συνεχούς ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνολογιών και της μετάβασης σε ήδη υπαρκτές τεχνολογίες που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον.

(9)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη διασυνοριακή μεταφορά ανακτηθέντων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για καταστροφή ή ποιοτική αποκατάσταση εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μεταφοράς αποβλήτων ( 10 ).

(10)

Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, είναι επιζήμια για τους στόχους και τις δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τις κλιματικές μεταβολές και συνεπώς είναι ανάγκη να περιορισθεί η διάθεση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά όσον αφορά την Κοινότητα. Τούτο θα μπορούσε να γίνει επίσης όσον αφορά άλλες εφαρμογές που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, και συνεπώς θα πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη επέκτασης του παραρτήματος ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη, τις τεχνικές δυνατότητες πραγματοποίησης και τη σχέση κόστους-αποτελέσματος.

(11)

Στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2002/358/ΕΚ ορίζονται διαφορετικοί στόχοι για μεμονωμένα κράτη μέλη, τα δε κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές στρατηγικές για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα υφιστάμενα εθνικά μέτρα, που θεσπίσθηκαν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 95 της συνθήκης.

(12)

Για να συμβάλουν στην τήρηση των υποχρεώσεων που υπέχουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, το πρωτόκολλο του Κιότο και την απόφαση 2002/358/ΕΚ, η οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 11 ) και ο παρών κανονισμός, τα οποία συμβάλλουν αμφότερα στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, θα πρέπει να εκδοθούν και να δημοσιευθούν ταυτόχρονα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(13)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(14)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(15)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(16)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η προστασία του περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς με τη συγκράτηση των εκπομπών ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και την υποβολή σχετικών στοιχείων καθώς και με τον έλεγχο της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και ότι, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(17)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 12 ),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του εν λόγω πρωτοκόλλου. Το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει κατάλογο των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν επί του παρόντος στον παρόντα κανονισμό, καθώς και τα αντίστοιχα δυναμικά θέρμανσης του πλανήτη. Βάσει των αναθεωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις οποίες αποδέχονται η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, το παράρτημα Ι μπορεί να αναθεωρείται και, ενδεχομένως, να καθίσταται επίκαιρο.

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου του παραρτήματος Ι· την επισήμανση και τη διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά· την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια αυτά· τον έλεγχο των χρήσεων του άρθρου 8 και τις απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά των προϊόντων και του εξοπλισμού του άρθρου 9 και του παραρτήματος ΙΙ· καθώς και την κατάρτιση και την πιστοποίηση του προσωπικού και των εταιρειών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»: οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι υπερφθοράνθρακες (PFC) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6) όπως καταγράφονται στο παράρτημα Ι καθώς και τα παρασκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, αλλά όχι οι ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ( 13

2. «υδροφθοράνθρακας»: οργανική ένωση αποτελούμενη από άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, το μόριο της οποίας περιέχει έξι το πολύ άτομα άνθρακα·

3. «υπερφθοράνθρακας»: οργανική ένωση αποτελούμενη μόνον από άνθρακα και φθόριο, το μόριο της οποίας περιέχει έξι το πολύ άτομα άνθρακα·

4. «δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη»: το δυναμικό θέρμανσης του κλίματος ενός φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με το αντίστοιχο δυναμικό του διοξειδίου του άνθρακα. Το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη («GWP», global warming potential) υπολογίζεται ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, ενός χιλιογράμμου αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2. Τα GWP του παραρτήματος Ι είναι τα GWP που δημοσιεύονται στην τρίτη έκθεση αξιολόγησης (TAR) που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για τις Κλιματικές Μεταβολές («τιμές GWP της IPCC του 2001») ( 14

5. «παρασκεύασμα»: για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πλην της καταστροφής, μείγμα αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ουσίες από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου, εκτός εάν το συνολικό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη του παρασκευάσματος είναι κατώτερο του 150. Το συνολικό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ( 15 ) του παρασκευάσματος καθορίζεται σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρτήματος Ι·

6. «χειριστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό· τα κράτη μέλη μπορούν, σε καθορισμένες και συγκεκριμένες περιστάσεις, να ορίζουν ότι ο κύριος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή·

7. «διάθεση στην αγορά»: η παροχή ή διάθεση σε τρίτο, για πρώτη φορά εντός της Κοινότητας, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή η λειτουργία των οποίων εξαρτάται από τα αέρια αυτά, και η οποία περιλαμβάνει εισαγωγή στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας·

8. «χρήση»: η χρησιμοποίηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου κατά την παραγωγή, επαναπλήρωση, επισκευή ή συντήρηση προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

9. «αντλία θερμότητας»: συσκευή ή εγκατάσταση που αφαιρεί θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας από τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και παρέχει θερμότητα·

10. «σύστημα ανίχνευσης διαρροής»: βαθμονομημένη μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη διαρροή φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και ειδοποιεί τον χειριστή·

11. «ερμητικά σφραγισμένο σύστημα»: σύστημα στο οποίο όλα τα μέρη που περιέχουν ψυκτικό μέσο στεγανοποιούνται με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή με παρόμοια μόνιμη σύνδεση που μπορεί να περιλαμβάνει σφραγισμένα ή προστατευμένα σημεία πρόσβασης τα οποία καθιστούν δυνατή την κατάλληλη επιδιόρθωση ή τελική διάθεση και έχουν διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής λιγότερο από 3 γραμμάρια ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης·

12. «περιέκτης»: προϊόν κυρίως για τη μεταφορά ή την αποθήκευση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

13. «περιέκτης μιας χρήσεως»: περιέκτης ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να μην επαναπληρώνεται και ο οποίος χρησιμοποιείται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλίας θερμότητας, για συστήματα πυροπροστασίας ή για εξοπλισμό μεταγωγής υψηλής τάσης ή για την αποθήκευση ή τη μεταφορά διαλυτών που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

14. «ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, π.χ. από μηχανήματα, εξοπλισμό και περιέκτες·

15. «ανακύκλωση»: η επαναχρησιμοποίηση ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου μετά από διαδικασία βασικού καθαρισμού·

16. «ποιοτική αποκατάσταση»: η επανεπεξεργασία ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένο πρότυπο επιδόσεων·

17. «καταστροφή»: η διαδικασία με την οποία όλο το φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου, ή το μεγαλύτερο μέρος του, μετατρέπεται ή αποσυντίθεται μονίμως σε μία ή περισσότερες σταθερές ουσίες που δεν είναι φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

18. «στατική εφαρμογή ή εξοπλισμός»: η εφαρμογή ή ο εξοπλισμός που κατά τη λειτουργία δεν βρίσκεται, συνήθως, εν κινήσει·

19. «ψυχαγωγικά και διακοσμητικά αεροζόλ»: οι συσκευές αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως καταγράφονται στο παράρτημα της οδηγίας 94/48/ΕΚ ( 16 ).

Άρθρο 3

Συγκράτηση

1.  Οι χειριστές των ακόλουθων σταθερών εφαρμογών: εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους, καθώς και συστήματα πυροπροστασίας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου του παραρτήματος Ι, χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα που είναι τεχνικώς εφικτά και δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος:

α) προλαμβάνουν τη διαρροή των εν λόγω αερίων, και

β) επισκευάζουν, το ταχύτερο δυνατόν, κάθε διαπιστωνόμενη διαρροή.

2.  Οι χειριστές των εφαρμογών της παραγράφου 1 εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός και τα συστήματα αυτά υποβάλλονται σε ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροής από πιστοποιημένο προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) οι εφαρμογές που περιέχουν τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου υποβάλλονται σε ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροής τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο· η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα ερμητικά σφραγισμένα συστήματα που φέρουν τη σχετική επισήμανση και περιέχουν λιγότερο από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

β) οι εφαρμογές που περιέχουν τουλάχιστον 30 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου υποβάλλονται σε ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροής τουλάχιστον άπαξ ανά εξάμηνο·

γ) οι εφαρμογές που περιέχουν τουλάχιστον 300 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου υποβάλλονται σε ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροής τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο.

2.  Οι εφαρμογές υποβάλλονται σε ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροών εντός ενός μηνός από την επισκευή διαρροής για να εξασφαλίζεται ότι η επισκευή υπήρξε αποτελεσματική.

2.  Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η φράση «ελέγχονται για τον εντοπισμό διαρροών» σημαίνει ότι ο εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται για διαρροές, με χρησιμοποίηση άμεσων ή έμμεσων μεθόδων μέτρησης και με επίκεντρο τα μέρη του εξοπλισμού ή του συστήματος που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής. Οι άμεσες και έμμεσες μέθοδοι μέτρησης στο πλαίσιο του ελέγχου για εντοπισμό διαρροών καθορίζονται στις στοιχειώδεις προδιαγραφές ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

3.  Οι χειριστές των εφαρμογών της παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 300 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου εγκαθιστούν συστήματα ανίχνευσης διαρροών. Τα εν λόγω συστήματα ανίχνευσης διαρροών ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. Στην περίπτωση των συστημάτων πυροπροστασίας του είδους αυτού που εγκαθίστανται πριν από τις 4 Ιουλίου 2007, τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών τοποθετούνται έως τις 4 Ιουλίου 2010.

4.  Όταν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης διαρροών που λειτουργεί ορθώς, η συχνότητα των ελέγχων που απαιτούνται στο πλαίσιο της παραγράφου 2 στοιχεία β) και γ), μειώνεται κατά το ήμισυ.

5.  Στην περίπτωση συστημάτων πυροπροστασίας για τα οποία υπάρχει σύστημα επιθεωρήσεων που πληροί το πρότυπο ISO 14520, οι επιθεωρήσεις αυτές μπορούν επίσης να καλύπτουν τις υποχρεώσεις από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον διενεργούνται με την ίδια τουλάχιστον συχνότητα.

6.  Οι χειριστές των εφαρμογών της παραγράφου 1 που περιέχουν τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου τηρούν αρχεία για την ποσότητα και τον τύπο φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που έχουν εγκατασταθεί, για τις τυχόν ποσότητες που έχουν προστεθεί και για την ποσότητα που ανακτάται κατά τη συντήρηση, την επισκευή και την τελική διάθεση. Οι εν λόγω χειριστές τηρούν αρχεία με άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας της εταιρείας ή του τεχνικού που πραγματοποίησε την επισκευή ή τη συντήρηση, καθώς και με τις ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο των παραγράφων 2, 3 και 4 και τις σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό του ξεχωριστού σταθερού εξοπλισμού των εφαρμογών που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ). Τα αρχεία διατίθενται στην αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή κατόπιν σχετικής αίτησης.

▼M1

7.  Η Επιτροπή θεσπίζει τις στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής για κάθε εφαρμογή εκ των παρατιθέμενων στην παράγραφο 1. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 3.

▼B

Άρθρο 4

Ανάκτηση

1.  Οι χειριστές των ακόλουθων τύπων σταθερού εξοπλισμού είναι υπεύθυνοι για να εφαρμόζουν ρυθμίσεις για την ορθή ανάκτηση, από πιστοποιημένο προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους:

α) τα ψυκτικά κυκλώματα εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας·

β) εξοπλισμός που περιέχει διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

γ) συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, και

δ) εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσεως.

2.  Όταν ένας περιέκτης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, επαναπληρώσιμος ή μιας χρήσεως, φθάνει στο τέλος της ζωής του, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον περιέκτη για μεταφορά ή αποθήκευση είναι υπεύθυνο για να εφαρμόζει ρυθμίσεις για την ορθή ανάκτηση των τυχόν εναπομενόντων αερίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους.

3.  Τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε άλλα προϊόντα και εξοπλισμό καθώς και στον κινητό εξοπλισμό, εκτός εάν αυτός χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανακτώνται κατά το μέτρο που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, από προσωπικό που διαθέτει τα δέοντα προσόντα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους.

4.  Η ανάκτηση, για τον σκοπό της ανακύκλωσης, της ποιοτικής αποκατάστασης ή της καταστροφής των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, πραγματοποιείται πριν από την τελική διάθεση του εξοπλισμού αυτού και, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την επισκευή και τη συντήρησή του.

Άρθρο 5

Κατάρτιση και πιστοποίηση

▼M1

1.  Η Επιτροπή καθορίζει, βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και σε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους για αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το οικείο προσωπικό τους, το οποίο συμμετέχει στην εγκατάσταση, συντήρηση ή παροχή υπηρεσιών για τον εξοπλισμό και τα συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 1, καθώς και για το προσωπικό το οποίο εκτελεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 3.

▼B

2.  Έως τις 4 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή προσαρμόζουν τις οικείες απαιτήσεις κατάρτισης και πιστοποίησης, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων της παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα οικεία προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν άλλα κράτη μέλη και δεν περιορίζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης για λόγους που σχετίζονται με τα πιστοποιητικά που εκδίδει άλλο κράτος μέλος.

3.  Ο χειριστής της σχετικής εφαρμογής εξασφαλίζει ότι το οικείο προσωπικό έχει λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση της παραγράφου 2, η οποία υποδηλώνει προσήκουσα γνώση των εφαρμοστέων κανονισμών και προτύπων καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την πρόληψη των εκπομπών και την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού του σχετικού τύπου και μεγέθους.

4.  Έως τις 4 Ιουλίου 2009, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που εκτελούν τις δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4 παραλαμβάνουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου μόνον εάν το προσωπικό τους διαθέτει τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5.  Έως τις 4 Ιουλίου 2007, η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή της κοινοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Εκθέσεις

1.  Έως τις 31 Μαρτίου 2008 και στη συνέχεια κάθε χρόνο, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου γνωστοποιεί, με έκθεσή του, στην Επιτροπή, αποστέλλοντας τις ίδιες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με το προηγηθέν ημερολογιακό έτος:

α) κάθε παραγωγός ο οποίος παράγει ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου άνω του ενός τόνου ετησίως γνωστοποιεί:

 τη συνολική του παραγωγή για κάθε φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου στην Κοινότητα, αναφέροντας τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κινητά κλιματιστικά, ψύξη, κλιματισμός, αφροί, αεροζόλ, ηλεκτρικός εξοπλισμός, παραγωγή ημιαγωγών, διαλύτες και πυροπροστασία) στις οποίες αναμένεται να χρησιμοποιηθεί η ουσία,

 τις ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου θερμοκηπίου που διέθεσε στην αγορά εντός της Κοινότητας,

 τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου που ανακυκλώθηκαν, υπέστησαν ποιοτική αποκατάσταση ή καταστράφηκαν·

β) κάθε εισαγωγέας, ο οποίος εισάγει ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου άνω του ενός τόνου ετησίως, καθώς και οι παραγωγοί οι οποίοι επίσης εισάγουν, γνωστοποιεί:

 την ποσότητα κάθε φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου που εισήγαγε ή διέθεσε στην αγορά εντός της Κοινότητας, αναφέροντας χωριστά τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κινητά κλιματιστικά, ψύξη, κλιματισμός, αφροί, αεροζόλ, ηλεκτρικός εξοπλισμός, παραγωγή ημιαγωγών) στις οποίες αναμένεται να χρησιμοποιηθεί η ουσία,

 τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου που εισήγαγε προς ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή·

γ) κάθε εξαγωγέας, ο οποίος εξάγει ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου άνω του ενός τόνου ετησίως, καθώς και οι παραγωγοί οι οποίοι επίσης εξάγουν, γνωστοποιεί:

 τις ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου που εξήγαγε από την Κοινότητα,

 τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου που εξήγαγε προς ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή.

2.  Έως τις 4 Ιουλίου 2007, η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή των εκθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

3.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για να προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών που της υποβάλλονται.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα γνωστοποίησης για τους οικείους τομείς του παρόντος κανονισμού προκειμένου να συγκεντρώνουν, κατά το δυνατόν, δεδομένα για τις εκπομπές από τις σχετικές εφαρμογές.

Άρθρο 7

Επισήμανση

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ( 17 ) και της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ( 18 ) για την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός της παραγράφου 2 που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου διατίθενται στην αγορά μόνον εάν τα χημικά ονόματα των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου αναγράφονται, με χρήση επισήμανσης, με την αποδεκτή ονοματολογία του κλάδου. Η εν λόγω επισήμανση καταδεικνύει σαφώς ότι το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο καθώς και την ποσότητά τους, τούτο δε δηλώνεται σαφώς και ανεξίτηλα επί του προϊόντος ή του εξοπλισμού, δίπλα στα σημεία εξυπηρέτησης για την πλήρωση με φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή για την ανάκτησή του, ή στο μέρος του προϊόντος ή του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου. Τα ερμητικά σφραγισμένα συστήματα φέρουν την ανάλογη επισήμανση.

1.  Οι πληροφορίες για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη, περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στους ακόλουθους τύπους προϊόντων και εξοπλισμού:

α) ψυκτικά προϊόντα και εξοπλισμός που περιέχουν υπερφθοράνθρακες ή παρασκευάσματα που περιέχουν υπερφθοράνθρακες·

β) ψυκτικά και κλιματιστικά προϊόντα και εξοπλισμός (πλην των εγκατεστημένων σε μηχανοκίνητα οχήματα), αντλίες θερμότητας, συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, εάν ο αντίστοιχος τύπος προϊόντος ή εξοπλισμού περιέχει υδροφθοράνθρακες ή παρασκευάσματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες·

γ) εξοπλισμός μεταγωγής που περιέχει εξαφθοριούχο θείο ή παρασκευάσματα που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο, και

δ) όλοι οι περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

▼M1

3.  Η μορφή της επισήμανσης που πρέπει να χρησιμοποιείται καθορίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

3.  Απαιτήσεις επισήμανσης επιπρόσθετες των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 θεσπίζονται, εφόσον ενδείκνυται. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 3.

3.  Πριν υποβάλει πρόταση στην επιτροπή του άρθρου 12 παράγραφος 1, η Επιτροπή επανεξετάζει τη σκοπιμότητα συμπερίληψης πρόσθετων περιβαλλοντικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, στις επισημάνσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα επισήμανσης που εφαρμόζονται ήδη στα προϊόντα και τον εξοπλισμό της παραγράφου 2.

▼B

Άρθρο 8

Έλεγχος χρήσης

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2008, απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου ή παρασκευασμάτων του στη χύτευση μαγνησίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η χρησιμοποιούμενη ποσότητα εξαφθοριούχου θείου είναι μικρότερη από 850 kg ετησίως.

2.  Από τις 4 Ιουλίου 2007, απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου ή παρασκευασμάτων του για την πλήρωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων.

Άρθρο 9

Διάθεση στην αγορά

1.  Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που αποδεικνύεται ότι έχουν κατασκευαστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικείας απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά.

3.  

α) Σε περίπτωση που κράτος μέλος έχει θεσπίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, εθνικά μέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί, με την επιφύλαξη του στοιχείου β), να διατηρήσει τα ανωτέρω εθνικά μέτρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

β) Το εν λόγω κράτος μέλος γνωστοποιεί τα εθνικά μέτρα στην Επιτροπή, μαζί με αιτιολόγηση των μέτρων αυτών, έως τις 4 Ιουλίου 2007. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συνάδουν με τη συνθήκη. Η Επιτροπή παρέχει στην επιτροπή του άρθρου 12 παράγραφος 1, τις σχετικές πληροφορίες επί των μέτρων αυτών.

Άρθρο 10

Επανεξέταση

1.  Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τις δυνατότητες συγκράτησης ή αντικατάστασης των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου τα οποία περιέχονται στα συστήματα κλιματισμού, πλην εκείνων που είναι εγκατεστημένα στα μηχανοκίνητα οχήματα περί των οποίων η οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 19 ), και στα συστήματα ψύξης μεταφορικών μέσων, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό και δημοσιεύει σχετική έκθεση, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή συνοδεύει, κατά περίπτωση, τη σχετική έκθεση με νομοθετικές προτάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 στα συστήματα κλιματισμού, πλην εκείνων που είναι εγκατεστημένα στα μηχανοκίνητα οχήματα που μνημονεύονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, και στα συστήματα ψύξης μεταφορικών μέσων.

2.  Έως τις 4 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με βάση την πείρα από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή:

α) εκτιμάται η επίδραση των αντίστοιχων διατάξεων στις τρέχουσες και προβλεπόμενες εκπομπές φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και εξετάζεται η σχέση κόστους-αποτελέσματος των εν λόγω διατάξεων·

β) βάσει μελλοντικών εκθέσεων αξιολόγησης της IPCC, εκτιμάται εάν στο παράρτημα Ι θα πρέπει να προστεθούν και άλλα αέρια·

γ) αξιολογούνται τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης που θεσπίζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 2·

δ) εκτιμάται η ανάγκη για κοινοτικά πρότυπα για τον έλεγχο των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από προϊόντα και εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά τον αφρό, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών απαιτήσεων για το σχεδιασμό των προϊόντων και του εξοπλισμού·

ε) αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων συγκράτησης που εφαρμόζουν οι χειριστές στο πλαίσιο του άρθρου 3 και εκτιμάται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατου βαθμού διαρροής των εγκαταστάσεων·

στ) αξιολογούνται και, ενδεχομένως, μπορεί να προτείνονται τροποποιήσεις των απαιτήσεων γνωστοποίησης του άρθρου 6 παράγραφος 1, ιδίως δε το ποσοτικό όριο του ενός τόνου, και εκτιμάται η ανάγκη να γνωστοποιούν περιοδικά οι αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή τις εκτιμώμενες εκπομπές βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η πρακτική εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων γνωστοποίησης·

ζ) εκτιμάται η ανάγκη σύνταξης και διάδοσης ανακοινώσεων που να περιγράφουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

η) περιλαμβάνεται γενική σύνοψη των πιο πρόσφατων εξελίξεων, τόσο εντός της Κοινότητας όσο και σε διεθνές επίπεδο, της τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά τους αφρούς, της κτηθείσας πείρας, των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των τυχόν επιπτώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

θ) αξιολογείται η τεχνική δυνατότητα και η οικονομική αποδοτικότητα της υποκατάστασης του εξαφθοριούχου θείου στη χύτευση σε καλούπι από άμμο, τη χύτευση σε μόνιμο καλούπι και τη χύτευση με πίεση και, ανάλογα με την περίπτωση, προτείνεται αναθεώρηση του άρθρου 8 παράγραφος 1, έως την 1η Ιανουαρίου 2009· επανεξετάζεται επίσης η εξαίρεση του άρθρου 8 παράγραφος 1, υπό το πρίσμα μελλοντικών αξιολογήσεων των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων έως την 1η Ιανουαρίου 2010·

ι) εκτιμάται κατά πόσον η προσθήκη περισσοτέρων προϊόντων και εξοπλισμών που περιέχουν φθοριούχα αέρια στο παράρτημα ΙΙ είναι τεχνικώς εφικτή και οικονομικώς αποδοτική, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα ως προς την κατανάλωση ενέργειας, και, κατά περίπτωση, υποβάλλονται προτάσεις για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ ούτως ώστε να συμπεριληφθούν τα εν λόγω προϊόντα και εξοπλισμοί·

ια) εκτιμάται κατά πόσον θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη που παρουσιάζουν τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Στις ενδεχόμενες αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και επαγγελματικές εξελίξεις και η ανάγκη τήρησης της χρονικής κλίμακας του προγραμματισμού των βιομηχανικών προϊόντων·

ιβ) εκτιμάται η ανάγκη περαιτέρω δράσης της Κοινότητας και των κρατών μελών της υπό το πρίσμα των υπαρκτών και των νέων εθνικών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

3.  Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Με την επιφύλαξη της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ( 20 ), τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις αντί των αερίων με υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη και που είναι αποδοτικά, εισάγουν καινοτομίες και μειώνουν περαιτέρω τις επιπτώσεις στο κλίμα.

Άρθρο 12

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

2.  Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

2.  Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίμηνη.

▼M1

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

▼B

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους σχετικούς με τις κυρώσεις κανόνες έως τις 4 Ιουλίου 2008 και την ενημερώνουν αμελλητί για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των κανόνων αυτών.

Άρθρο 14

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν μέτρα ενισχυμένης προστασίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 95 της συνθήκης, όσον αφορά τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος κανονισμού, ή με το άρθρο 176 της συνθήκης, όσον αφορά τα λοιπά άρθρα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Ιουλίου 2007, με εξαίρεση το άρθρο 9 και το παράρτημα ΙΙ τα οποία εφαρμόζονται από τις 4 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ 1

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου του άρθρου 2 σημείο 1Φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου

Χημικός τύπος

Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP)

Εξαφθοριούχο θείο

SF6

22 200

Υδροφθοράνθρακες (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Υπερφθοράνθρακες (PFC)

Υπερφθορομεθάνιο

CF4

5 700

Υπερφθοροαιθάνιο

C2F6

11 900

Υπερφθοροπροπάνιο

C3F8

8 600

Υπερφθοροβουτάνιο

C4F10

8 600

Υπερφθοροπεντάνιο

C5F12

8 900

Υπερφθοροεξάνιο

C6F14

9 000

Υπερφθοροκυκλοβουτάνιο

c-C4F8

10 000

ΜΕΡΟΣ 2

Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ενός παρασκευάσματος

Το συνολικό GWP ενός παρασκευάσματος είναι σταθμισμένος μέσος όρος ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των κατά βάρος κλασμάτων των επιμέρους ουσιών επί το αντίστοιχό τους GWP.

Σ (Ουσία X % x GWP) + (Ουσία Y % x GWP) + … (Ουσία N % x GWP)

όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/- 1 %.

Για παράδειγμα: εφαρμογή του τύπου σε θεωρητικό μείγμα αερίων που περιέχει 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 και 52 % HFC-134a:

Σ (23 % x 550) + (25 % x 3 400) + (52 % x 1 300)

→ Συνολικό GWP = 1 652,5.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 9Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Προϊόντα και εξοπλισμός

Ημερομηνία απαγόρευσης

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Περιέκτες μιας χρήσης

4 Ιουλίου 2007

Υδροφθοράνθρακες και υπερφθοράνθρακες

Συστήματα άμεσης εξάτμισης σε ανοικτό περιβάλλον που περιλαμβάνουν ψυκτικά μέσα

4 Ιουλίου 2007

Υπερφθοράνθρακες

Συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες

4 Ιουλίου 2007

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Παράθυρα για οικιακή χρήση

4 Ιουλίου 2007

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Άλλα παράθυρα

4 Ιουλίου 2008

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Υποδήματα

4 Ιουλίου 2006

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Επίσωτρα

4 Ιουλίου 2007

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Αφροί ενός συστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών προτύπων ασφαλείας

4 Ιουλίου 2008

Υδροφθοράνθρακες

Ψυχαγωγικά και διακοσμητικά αεροζόλ

4 Ιουλίου 2009( 1 ) ΕΕ C 108 της 30.4.2004, σ. 62.

( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103 Ε της 29.4.2004, σ. 600), κοινή θέση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 (ΕΕ C 183 Ε της 26.7.2005, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2006 και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2006.

( 3 ) Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1).

( 4 ) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.

( 5 ) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.

( 6 ) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

( 7 ) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).

( 8 ) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2005/673/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 254 της 30.9.2005, σ. 69).

( 9 ) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/108/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 106).

( 10 ) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

( 11 ) Βλέπε σελίδα 12 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 12 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

( 13 ) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 29/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 11.1.2006, σ. 27).

( 14 ) Τρίτη αξιολόγηση των κλιματικών μεταβολών της IPCC, 2001. Έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για τις Κλιματικές Μεταβολές (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

( 15 ) Για τον υπολογισμό των GWP των μη φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε παρασκευάσματα, εφαρμόζονται οι τιμές που δημοσιεύθηκαν στην πρώτη αξιολόγηση της IPCC, βλέπε: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

( 16 ) Οδηγία 94/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1994, για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΕΕ L 331 της 21.12.1994, σ. 7).

( 17 ) Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152 της 30.4.2004, σ. 1).

( 18 ) Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 19 της 24.1.2006, σ. 12).

( 19 ) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 10).

( 20 ) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.