16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/26


Prasība, kas celta 2014. gada 17. decembrī – Tayto Group/ITSB – MIP Metro (“REAL HAND COOKED”)

(Lieta T-816/14)

(2015/C 056/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tayto Group Ltd (Craigavon, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji: RKunze, Solicitor, un GWürtenberger, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diseldorfa, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgās preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “REAL HAND COOKED” – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 9 0 62  688

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 6. oktobra lēmums lietā R 842/2013–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 64., 75., 76. un 83. panta pārkāpums.