ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 45

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
24 februari 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

*

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2022/182 av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Budgetanmärkningar är genomförbara endast om de inte ändrar eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund, påverkar institutioners administrativa självbestämmanderätt och om de kan täckas av tillgängliga medel.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

24.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2022/182

av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN MEDDELAR DETTA SLUTGILTIGA ANTAGANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (2),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 (3),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (4),

med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 som kommissionen antog den 9 juli 2021,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 som rådet antog den 6 september 2021 och översände till Europaparlamentet den 10 september 2021,

med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2022 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022, som kommissionen lade fram den 12 oktober 2021,

med beaktande av Europaparlamentets resolution, antagen den 21 oktober 2021, om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022,

med beaktande av de ändringar till förslaget till allmän budget som Europaparlamentet antog den 21 oktober 2021,

med beaktande av skrivelsen från rådets ordförande av den 22 oktober 2021 där parlamentet informerades om att rådet inte kunde godkänna alla de ändringar som parlamentet antagit,

med beaktande av skrivelsen av den 25 oktober 2021 till rådets ordförande om att sammankalla förlikningskommittén,

med beaktande av att förlikningskommittén uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom den frist om 21 dagar som avses i artikel 314.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets godkännande av det gemensamma förslaget den 23 november 2021,

med beaktande av parlamentets godkännande av det gemensamma förslaget den 24 november 2021,

med beaktande av artiklarna 95 och 96 i Europaparlamentets arbetsordning.

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE:

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 har slutgiltigt antagits.

Utfärdat i Strasbourg den 24 november 2021.

D. M. SASSOLI

Talman


(1)  EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.

(2)  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)  EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.

(4)  EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT UTGIFTER

UNIONENS ÅRLIGA BUDGET 12
ÖVERSIKTSTABELLER FÖR 2022 ÅRS BUDGET ENLIGT DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2021-2027 14
ÖVERSIKTSTABELL ÖVER TJÄNSTEFÖRTECKNINGARNA FÖR UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN 30
ÖVERSIKTSTABELL ÖVER UNIONSINSTITUTIONERNAS BYGGNADER 32

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. FINANSIERINGEN AV UNIONENS ÅRLIGA BUDGET 41
B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK 50

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

AVSNITT I: EUROPA PARLAMENTET 164
— INKOMSTER 165
— UTGIFTER 178
— PERSONAL 250
AVSNITT II: EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 252
— INKOMSTER 253
— UTGIFTER 266
— PERSONAL 314
AVSNITT III: KOMMISSIONEN 316
— INKOMSTER 317
— UTGIFTER 383
— PERSONAL 1135
BILAGOR: 1186
— BYRÅER 1187
— PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 1350
— ANDRA BILAGOR 1585
AVSNITT IV: EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL 1663
— INKOMSTER 1664
— UTGIFTER 1675
— PERSONAL 1715
AVSNITT V: REVISIONSRÄTTEN 1717
— INKOMSTER 1718
— UTGIFTER 1729
— PERSONAL 1766
AVSNITT VI: EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN 1768
— INKOMSTER 1769
— UTGIFTER 1779
— PERSONAL 1820
AVSNITT VII: REGIONKOMMITTÉN 1822
— INKOMSTER 1823
— UTGIFTER 1834
— PERSONAL 1872
AVSNITT VIII: EUROPEISKA OMBUDSMANNEN 1873
— INKOMSTER 1874
— UTGIFTER 1887
— PERSONAL 1921
AVSNITT IX: EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 1923
— INKOMSTER 1924
— UTGIFTER 1935
— PERSONAL 1974
AVSNITT X: EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER 1976
— INKOMSTER 1977
— UTGIFTER 1990
— PERSONAL 2039

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT UTGIFTER

UNIONENS ÅRLIGA BUDGET 12
ÖVERSIKTSTABELLER FÖR 2022 ÅRS BUDGET ENLIGT DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2021-2027 14
ÖVERSIKTSTABELL ÖVER TJÄNSTEFÖRTECKNINGARNA FÖR UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN 30
ÖVERSIKTSTABELL ÖVER UNIONSINSTITUTIONERNAS BYGGNADER 32

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. FINANSIERINGEN AV UNIONENS ÅRLIGA BUDGET 41
INLEDNING 41
BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV BUDGETEN 42
B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK 50

— AVDELNING 1:

EGNA MEDEL 51

— AVDELNING 2:

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR 68

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 87

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 110

— AVDELNING 5:

BUDGETGARANTIER, UPP- OCH UTLÅNING 120

— AVDELNING 6:

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE UNIONENS ÅTGÄRDER 129

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

AVSNITT I: EUROPA PARLAMENTET 164
— INKOMSTER 165

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 166

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 174

— AVDELNING 6:

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE EU:S ÅTGÄRDER 176
— UTGIFTER 178

— AVDELNING 1:

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 180

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 205

— AVDELNING 3:

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 221

— AVDELNING 4:

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 238

— AVDELNING 5:

MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER 243

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 246
— PERSONAL 250
AVSNITT II: EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 252
— INKOMSTER 253

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 254

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 261

— AVDELNING 6:

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE EU:S ÅTGÄRDER 264
— UTGIFTER 266

— AVDELNING 1:

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA 267

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 292

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 312
— PERSONAL 314
AVSNITT III: KOMMISSIONEN 316
— INKOMSTER 317

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 317

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 327

— AVDELNING 5:

BUDGETGARANTIER, UPP- OCH UTLÅNING 337

— AVDELNING 6:

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE EU:S ÅTGÄRDER 346
ALLMÄN SAMMANFATTNING AV ANSLAG (2022 OCH 2021) OCH GENOMFÖRANDE (2020) 383

— AVDELNING 01:

FORSKNING OCH INNOVATION 386

— AVDELNING 02:

EUROPEISKA STRATEGISKA INVESTERINGAR 464

— AVDELNING 03:

INRE MARKNADEN 520

— AVDELNING 04:

RYMDEN 581

— AVDELNING 05:

REGIONAL UTVECKLING OCH SAMMANHÅLLNING 592

— AVDELNING 06:

ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS 631

— AVDELNING 07:

INVESTERA I MÄNNISKOR, SOCIAL SAMMANHÅLLNING OCH VÄRDEN 669

— AVDELNING 08:

JORDBRUK OCH HAVSPOLITIK 757

— AVDELNING 09:

MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK 809

— AVDELNING 10:

MIGRATION 833

— AVDELNING 11:

GRÄNSFÖRVALTNING 844

— AVDELNING 12:

SÄKERHET 861

— AVDELNING 13:

FÖRSVAR 888

— AVDELNING 14:

YTTRE ÅTGÄRDER 903

— AVDELNING 15:

STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN 980

— AVDELNING 16:

UTGIFTER UTÖVER DE ÅRLIGA TAKEN I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 995

— AVDELNING 20:

ADMINISTRATIVA UTGIFTER VID EUROPEISKA KOMMISSIONEN 1018

— AVDELNING 21:

EUROPASKOLOR OCH PENSIONER 1110

— AVDELNING 30:

RESERVER 1126
— PERSONAL 1135

Annexes

BYRÅER 1187
PUBLIKATIONSBYRÅN 1188
— INKOMSTER 1189
— UTGIFTER 1194
EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 1219
— INKOMSTER 1220
— UTGIFTER 1225
BYRÅN FÖR LÖNEADMINISTRATION OCH UTBETALNING AV INDIVIDUELLA ERSÄTTNINGAR 1248
— INKOMSTER 1249
— UTGIFTER 1254
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – BRYSSEL 1273
— INKOMSTER 1274
— UTGIFTER 1279
INFRASTRUKTUR- OCH LOGISTIKBYRÅN – LUXEMBURG 1299
— INKOMSTER 1300
— UTGIFTER 1305
EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (OLAF) 1324
— INKOMSTER 1325
— UTGIFTER 1330
PILOTPROJEKT OCH FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 1350
PILOTPROJEKT 1351
— UTGIFTER 1352
FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 1496
— UTGIFTER 1497
ANDRA BILAGOR 1585
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET 1586
FÖRTECKNING ÖVER BUDGETRUBRIKER SOM ÄR ÖPPNA FÖR KANDIDATLÄNDER OCH I FÖREKOMMANDE FALL POTENTIELLA KANDIDATER I VÄSTRA BALKAN OCH VISSA PARTNERLÄNDER 1597
EXTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL INOM RAMEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS ÅTERHÄMTNINGSINSTRUMENT 1600
UPP- OCH UTLÅNING – UPP- OCH UTLÅNING SOM GARANTERAS GENOM UNIONENS BUDGET (I INFORMATIONSSYFTE) 1604
FÖRÄNDRINGAR I KONTOPLANEN 1649
AVSNITT IV: EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL 1663
— INKOMSTER 1664

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1665

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1673
— UTGIFTER 1675

— AVDELNING 1:

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1677

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 1696

— AVDELNING 3:

UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 1711

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 1713
— PERSONAL 1715
AVSNITT V: REVISIONSRÄTTEN 1717
— INKOMSTER 1718

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1719

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1727
— UTGIFTER 1729

— AVDELNING 1:

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1730

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1749

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 1764
— PERSONAL 1766
AVSNITT VI: EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN 1768
— INKOMSTER 1769

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1770

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1777
— UTGIFTER 1779

— AVDELNING 1:

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1780

— AVDELNING 2:

BYGGNADER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1800

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 1818
— PERSONAL 1820
AVSNITT VII: REGIONKOMMITTÉN 1822
— INKOMSTER 1823

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1824

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1832
— UTGIFTER 1834

— AVDELNING 1:

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1835

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1853

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 1870
— PERSONAL 1872
AVSNITT VIII: EUROPEISKA OMBUDSMANNEN 1873
— INKOMSTER 1874

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1875

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1883

— AVDELNING 6:

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE UNIONENS ÅTGÄRDER 1885
— UTGIFTER 1887

— AVDELNING 1:

UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1889

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1904

— AVDELNING 3:

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 1912

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 1919
— PERSONAL 1921
AVSNITT IX: EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 1923
— INKOMSTER 1924

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1925

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1933
— UTGIFTER 1935

— AVDELNING 1:

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1936

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN 1951

— AVDELNING 3:

EUROPEISKA DATASKYDDSSTYRELSEN 1957

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 1972
— PERSONAL 1974
AVSNITT X: EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER 1976
— INKOMSTER 1977

— AVDELNING 3:

ADMINISTRATIVA INKOMSTER 1978

— AVDELNING 4:

FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER 1986

— AVDELNING 6:

INKOMSTER, BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR AVSEENDE UNIONSÅTGÄRDER 1988
— UTGIFTER 1990

— AVDELNING 1:

PERSONAL VID HUVUDKONTORET 1991

— AVDELNING 2:

FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE ADMINISTRATIVA UTGIFTER VID HUVUDKONTORET 2007

— AVDELNING 3:

DELEGATIONER 2028

— AVDELNING 10:

ÖVRIGA UTGIFTER 2037
— PERSONAL 2039

ALLMÄNT UTGIFTER

UNIONENS ÅRLIGA BUDGET

Unionens årliga budget (nedan kallad budgeten) så som den beskrivs i kapitel 3, avdelning II, del sex i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det rättsliga instrument som fastställer och tillåter alla de inkomster och anslag för utgifter som varje år bedöms nödvändiga för Europeiska atomenergigemenskapen.

Vid upprättandet och genomförandet av budgeten bör de budgeträttsliga grundprinciperna iakttas – enhet, universalitet, specificering och ettårighet – liksom principerna om riktighet i budgeten, jämvikt, en enda beräkningsenhet, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet.

Principerna om enhet och riktighet i budgeten innebär att alla unionens inkomster och utgifter som belastar budgeten ska samlas och föras in i ett enda dokument.

Ettårsprincipen innebär att budgeten antas för ett budgetår i taget och att det årets åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden som regel måste utnyttjas under loppet av det budgetåret.

Enligt jämviktsprincipen ska inkomstprognoserna för budgetåret överensstämma med betalningsbemyndigandena för samma år. Finansiering genom lån av ett eventuellt budgetunderskott stämmer inte överens med systemet för unionens egna medel och är alltså inte tillåten.

Enligt principen om en enda beräkningsenhet måste budgeten upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna redovisas i euro.

Principen om universalitet innebär att de sammanlagda inkomsterna ska täcka alla betalningsbemyndiganden, med ett begränsat antal förbehåll för vissa inkomster som avsätts för särskilda utgifter. Alla inkomster och utgifter ska tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras mot varandra.

Principen om specificering innebär att anslag endast får godkännas för ett specifikt ändamål, för att på så sätt undvika all risk för sammanblandning mellan anslag.

Budgetanslagen ska användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Principen om öppenhet säkerställer god information om budgetens genomförande och om redovisningen.

I budgeten redovisas inkomster och anslag för utgifter per avsnitt som vart och ett motsvarar unionens institutioner så som de definieras i artikel 2.67 i budgetförordningen. Anslagen från inkomster som är gemensamma för alla unionens institutioner (egna medel, överskott, saldon och justeringar) redovisas i ett särskilt avsnitt för sammanlagda inkomster.

I enlighet med artikel 47 i budgetförordningen definieras kommissionens inkomster samt de övriga unionsinstitutionernas inkomster och utgifter efter slag eller efter vilken användning de avsätts för. I det budgetavsnitt som gäller kommissionen tillämpas verksamhetsbaserad budgetering och därför klassificeras utgifterna efter sitt ändamål. Detta främjar insynen i genomförandet av budgeten med avseende på sund ekonomisk förvaltning, i synnerhet effektivitet och ändamålsenlighet.

På utgiftssidan innehåller budgeten dels differentierade anslag, som ger upphov till åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, dels icke-differentierade anslag. Åtagandebemyndigandena täcker hela kostnaden för de rättsliga åtaganden som görs under budgetåret, medan betalningsbemyndigandena täcker de utbetalningar som måste göras med anledning av rättsliga åtaganden som gjorts under budgetåret eller tidigare budgetår.

För 2022, utgifter som är tillåtna enligt budgeten för 2021 uppgår till sammanlagt EUR 169 515 791 060 åtaganden i EUR 170 603 315 159 betalningar, vilket är en skillnad på 1,6 % och av 1,5 % respektive jämfört med 2021 års budget (inklusive ändringsbudgetar.

I enlighet med artikel 312 i EUF-fördraget ligger budgeten inom ramen för utgiftstaken för 2022 i den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 i enlighet med rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11). I det avseendet innehåller detta avsnitt (Samlade utgifter) två översiktstabeller där budgeten presenteras enligt den rubrikstruktur som används i den fleråriga budgetramen, såväl aggregerat som per kluster och program.

Detta avsnitt innehåller även en översiktstabell över alla unionens institutioner (och organ) tjänsteförteckningar samt en översiktstabell över byggnader.

ÖVERSIKTSTABELLER FÖR 2022 ÅRS BUDGET ENLIGT DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2021-2027

1.   UTGIFTSTAK FÖR 2022 I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN

Utgiftstaken för åtagande- och betalningsbemyndiganden i den fleråriga budgetramen (1) anges i tabellen nedan:

Rubrik

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

 

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

1.

Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin

20 919

21 878

21 125

20 984

21 272

21 847

22 077

150 102

2.

Sammanhållning, resiliens och värden

52 786

56 200

57 627

60 761

63 387

66 536

70 283

427 580

2a.

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

48 191

49 739

51 333

53 077

54 873

56 725

58 639

372 577

2b.

Resiliens och värden

4 595

6 461

6 294

7 684

8 514

9 811

11 644

55 003

3.

Naturresurser och miljö

58 624

56 519

56 849

57 003

57 112

57 332

57 557

400 996

 

varav: Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

40 368

40 639

41 518

41 649

41 782

41 913

42 047

290 534

4.

Migration och gränsförvaltning

2 467

3 191

3 494

3 697

4 218

4 315

4 465

25 847

5.

Säkerhet och försvar

1 805

1 868

1 918

1 976

2 215

2 435

2 705

14 922

6.

Grannländer och omvärlden

16 247

16 802

16 329

15 830

15 304

14 754

15 331

110 597

7.

Europeisk offentlig förvaltning

10 635

11 058

11 419

11 773

12 124

12 506

12 959

82 474

 

varav: Administrativa utgifter för instituionerna

8 216

8 528

8 772

9 006

9 219

9 464

9 786

62 991

 

ÅTAGANDEN TOTALT

163 483

167 516

168 761

172 024

175 632

179 725

185 377

1 212 518

 

 

BETALNINGAR TOTALT

166 140

169 209

165 542

168 853

172 230

175 674

179 187

1 196 835

miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser

2.   ÖVERSIKT AV 2022 ÅRS BUDGET PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (SAMMANLAGT)

 

Budget

Budget

Skillnad

Skillnad

2022

2021 (1)

2022 - 2021

2022 / 2021

(1)

(2)

(1 - 2)

(1 / 2)

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

1.

Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin

21 775 079 340

21 473 535 651

20 816 799 767

17 191 947 232

958 279 573

4 281 588 419

4,6 %

24,9 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

21 878 000 000

 

20 919 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

102 920 660

 

102 200 233

 

 

 

 

 

2.

Sammanhållning, resiliens och värden

56 038 991 548

62 052 771 658

53 097 938 534

66 361 525 904

2 941 053 014

–4 308 754 246

5,5 %

–6,5 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

312 422 534

 

 

 

 

 

 

Tak

56 200 000 000

 

52 786 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

161 008 452

 

484 000

 

 

 

 

 

2a.

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

49 708 806 007

56 350 922 710

48 192 116 000

61 868 297 545

1 516 690 007

–5 517 374 835

3,1 %

–8,9 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

1 116 000

 

 

 

 

 

 

Tak

49 739 000 000

 

48 191 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

30 193 993

 

 

 

 

 

 

 

2b.

Resiliens och värden

6 330 185 541

5 701 848 948

4 905 822 534

4 493 228 359

1 424 363 007

1 208 620 589

29,0 %

26,9 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

311 306 534

 

 

 

 

 

 

Tak

6 461 000 000

 

4 595 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

130 814 459

 

484 000

 

 

 

 

 

3.

Naturresurser och miljö

56 235 443 216

56 601 766 838

58 573 814 198

56 356 143 452

–2 338 370 982

245 623 386

–4,0 %

0,4 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

56 519 000 000

 

58 624 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

283 556 784

 

50 185 802

 

 

 

 

 

 

Varav: Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

40 368 859 305

40 393 039 132

40 367 954 000

40 353 742 883

905 305

39 296 249

0,0 %

0,1 %

 

Särskilt utgiftstak för EGFJ

41 257 000 000

 

40 925 000 000

 

 

 

 

 

 

Avrundningsdifferens som undantas för marginalberäkning

800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoöverföringar mellan EGFJ och Ejflu

– 618 000 000

 

– 557 000 000

 

 

 

 

 

 

Nettosaldo för EGFJ:s utgifter (särskilt utgiftstak justerat för överföringar mellan EGFJ och Ejflu)

40 639 000 000

 

40 367 954 000

 

 

 

 

 

 

Särskild utgiftsmarginal för EGFJ

270 140 695

 

 

 

 

 

 

 

4.

Migration och gränsförvaltning

3 091 247 387

3 078 265 566

2 278 829 759

2 686 245 978

812 417 628

392 019 588

35,7 %

14,6 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

3 191 000 000

 

2 467 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

99 752 613

 

188 170 241

 

 

 

 

 

5.

Säkerhet och försvar

1 785 291 945

1 237 861 185

1 709 261 441

670 628 243

76 030 504

567 232 942

4,4 %

84,6 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

1 868 000 000

 

1 805 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

82 708 055

 

95 738 559

 

 

 

 

 

6.

Grannländer och omvärlden

17 170 442 918

12 916 051 937

16 697 000 000

11 261 039 356

473 442 918

1 655 012 581

2,8 %

14,7 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

368 442 918

 

450 000 000

 

 

 

 

 

 

Tak

16 802 000 000

 

16 247 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Europeisk offentlig förvaltning

10 620 124 324

10 620 224 324

10 442 813 002

10 444 088 091

177 311 322

176 136 233

1,7 %

1,7 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Tak

11 058 000 000

 

10 635 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

437 875 676

 

192 186 998

 

 

 

 

 

 

varav: Administrativa utgifter för instituionerna

8 287 945 711

8 288 045 711

8 030 324 720

8 031 599 809

257 620 991

256 445 902

3,2 %

3,2 %

 

Särskilt utgiftstak

8 528 000 000

 

8 216 000 000

 

 

 

 

 

 

Särskild marginal

240 054 289

 

185 675 280

 

 

 

 

 

Anslag för rubriker

166 716 620 678

167 980 477 159

163 616 456 701

164 971 618 256

3 100 163 977

3 008 858 903

1,9 %

1,8 %

 

Tak

167 516 000 000

169 209 000 000

163 483 000 000

166 140 000 000

 

 

 

 

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

368 442 918

467 248 692

762 422 534

1 286 562 086

 

 

 

 

 

Marginal

1 167 822 240

1 695 771 533

628 965 833

2 454 943 830

 

 

 

 

Anslag i procent av BNI

1,12 %

1,13 %

1,16 %

1,17 %

 

 

 

 

 

Tematiska särskilda instrument

2 799 170 382

2 622 838 000

3 216 749 598

3 039 364 598

– 417 579 216

– 416 526 598

–13,0 %

–13,7 %

Anslag totalt

169 515 791 060

170 603 315 159

166 833 206 299

168 010 982 854

2 682 584 761

2 592 332 305

1,6 %

1,5 %

Anslag i procent av BNI

1,14 %

1,15 %

1,19 %

1,20 %

 

 

 

 

(1) Budgeten för 2021 omfattar ändringsbudgetarna 1-6/2021.

(Åtagande- och betalningsbemyndiganden i euro i löpande priser)

3.   ÖVERSIKT AV 2022 ÅRS BUDGET PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (PER KLUSTER OCH PROGRAM)

 

Budget

Budget

Skillnad

Skillnad

2022

2021 (1)

2022 - 2021

2022 / 2021

(1)

(2)

(1 - 2)

(1 / 2)

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

1.

Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin

21 775 079 340

21 473 535 651

20 816 799 767

17 191 947 232

958 279 573

4 281 588 419

4,6 %

24,9 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

21 878 000 000

 

20 919 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

102 920 660

 

102 200 233

 

 

 

 

 

 

Kluster 01 - Forskning och innovation

13 236 770 624

13 558 016 676

12 646 069 534

10 716 492 949

590 701 090

2 841 523 727

4,7 %

26,5 %

 

Horisont Europa

12 239 157 276

12 559 321 538

11 506 527 000

9 835 078 549

732 630 276

2 724 242 989

6,4 %

27,7 %

 

Euratoms program för forskning och utbildning

270 700 347

314 482 077

265 748 511

253 754 071

4 951 836

60 728 006

1,9 %

23,9 %

 

Internationell termonukleär experimentreaktor (Iter)

710 094 001

667 793 252

863 994 023

613 638 694

– 153 900 022

54 154 558

–17,8 %

8,8 %

 

Övriga åtgärder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

– 100,0 %

– 100,0 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

16 819 000

16 419 809

9 800 000

14 021 635

7 019 000

2 398 174

71,6 %

17,1 %

 

Kluster 02 - Europeiska strategiska investeringar

5 509 181 851

4 855 505 709

5 238 174 445

3 955 001 493

271 007 406

900 504 216

5,2 %

22,8 %

 

InvestEU-fonden

1 196 627 000

1 032 432 172

653 555 000

1 080 964 859

543 072 000

–48 532 687

83,1 %

–4,5 %

 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport

1 758 259 023

1 886 497 000

1 781 787 878

1 424 679 512

–23 528 855

461 817 488

–1,3 %

32,4 %

 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Energi

800 473 488

588 979 000

787 875 971

474 316 800

12 597 517

114 662 200

1,6 %

24,2 %

 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Digitala tjänster

282 882 439

257 005 035

278 235 791

208 032 738

4 646 648

48 972 297

1,7 %

23,5 %

 

Programmet för ett digitalt Europa

1 247 755 377

848 530 703

1 130 636 962

158 855 542

117 118 415

689 675 161

10,4 %

434,2 %

 

Decentraliserade byråer

192 724 250

192 724 250

188 092 843

188 092 843

4 631 407

4 631 407

2,5 %

2,5 %

 

Övriga åtgärder

p.m.

p.m.

375 365 575

375 365 575

– 375 365 575

– 375 365 575

– 100,0 %

– 100,0 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

6 862 000

26 112 549

17 025 000

23 434 199

–10 163 000

2 678 350

–59,7 %

11,4 %

 

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

23 598 274

23 225 000

25 599 425

21 259 425

–2 001 151

1 965 575

–7,8 %

9,2 %

 

Kluster 03 - Inre marknaden

952 588 960

903 653 361

899 252 697

833 005 699

53 336 263

70 647 662

5,9 %

8,5 %

 

Programmet för den inre marknaden (inkl. små och medelstora företag)

613 544 000

579 977 000

577 519 000

547 761 315

36 025 000

32 215 685

6,2 %

5,9 %

 

EU-programmet för bedrägeribekämpning

24 368 999

31 094 000

24 053 000

23 758 262

315 999

7 335 738

1,3 %

30,9 %

 

Skattesamarbete (Fiscalis)

36 939 861

35 888 504

36 215 550

32 845 655

724 311

3 042 849

2,0 %

9,3 %

 

Tullsamarbete (Tull)

130 444 000

114 670 328

126 887 000

86 300 000

3 557 000

28 370 328

2,8 %

32,9 %

 

Decentraliserade byråer

119 735 600

119 735 600

121 438 147

121 438 147

–1 702 547

–1 702 547

–1,4 %

–1,4 %

 

Övriga åtgärder

10 300 000

9 000 000

7 500 000

7 500 000

2 800 000

1 500 000

37,3 %

20,0 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

17 256 500

13 287 929

5 640 000

13 402 320

11 616 500

– 114 391

206,0 %

–0,9 %

 

Kluster 04 - Rymden

2 076 537 905

2 156 359 905

2 033 303 091

1 687 447 091

43 234 814

468 912 814

2,1 %

27,8 %

 

EU:s rymdprogram

2 008 237 000

2 088 059 000

1 997 403 000

1 651 547 000

10 834 000

436 512 000

0,5 %

26,4 %

 

Decentraliserade byråer

68 300 905

68 300 905

35 900 091

35 900 091

32 400 814

32 400 814

90,3 %

90,3 %

2.

Sammanhållning, resiliens och värden

56 038 991 548

62 052 771 658

53 097 938 534

66 361 525 904

2 941 053 014

–4 308 754 246

5,5 %

–6,5 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

312 422 534

 

 

 

 

 

 

Tak

56 200 000 000

 

52 786 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

161 008 452

 

484 000

 

 

 

 

 

2a.

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

49 708 806 007

56 350 922 710

48 192 116 000

61 868 297 545

1 516 690 007

–5 517 374 835

3,1 %

–8,9 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

1 116 000

 

 

 

 

 

 

Tak

49 739 000 000

 

48 191 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

30 193 993

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluster 05 - Regional utveckling och sammanhållning

36 535 297 509

42 614 597 710

35 379 984 000

45 720 943 337

1 155 313 509

–3 106 345 627

3,3 %

–6,8 %

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

30 173 831 991

29 597 476 589

29 240 315 000

33 870 954 884

933 516 991

–4 273 478 295

3,2 %

–12,6 %

 

Sammanhållningsfonden

6 358 784 518

13 013 812 538

6 138 069 000

11 845 314 553

220 715 518

1 168 497 985

3,6 %

9,9 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

2 681 000

3 308 583

1 600 000

4 673 900

1 081 000

–1 365 317

67,6 %

–29,2 %

 

Kluster 07 - Investera i människor, social sammanhållning och värden

13 173 508 498

13 736 325 000

12 812 132 000

16 147 354 208

361 376 498

–2 411 029 208

2,8 %

–14,9 %

 

Europeiska socialfonden (ESF)

13 173 508 498

13 736 325 000

12 812 132 000

16 147 354 208

361 376 498

–2 411 029 208

2,8 %

–14,9 %

2b.

Resiliens och värden

6 330 185 541

5 701 848 948

4 905 822 534

4 493 228 359

1 424 363 007

1 208 620 589

0,0 %

0,0 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

311 306 534

 

 

 

 

 

 

Tak

6 461 000 000

 

4 595 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

130 814 459

 

484 000

 

 

 

 

 

 

Kluster 05 - Regional utveckling och sammanhållning

34 276 000

36 873 475

31 986 000

34 873 475

2 290 000

2 000 000

7,2 %

5,7 %

 

Stöd till den turkcypriotiska befolkningsgruppen

34 276 000

36 873 475

31 986 000

34 873 475

2 290 000

2 000 000

7,2 %

5,7 %

 

Kluster 06 - Återhämtning och resiliens

1 508 039 285

1 092 578 376

1 079 937 421

1 028 986 793

428 101 864

65 422 107

39,6 %

6,4 %

 

Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens och Instrumentet för tekniskt stöd

118 691 534

111 970 000

116 364 000

109 182 000

2 327 534

2 788 000

2,0 %

2,6 %

 

Skydd av euron mot förfalskning (Perikles IV)

850 169

917 426

834 082

782 583

16 087

134 843

1,9 %

17,2 %

 

Finansieringen av kostnaden för Europeiska unionens återhämtningsinstrument

145 000 000

145 000 000

39 591 000

39 591 000

105 409 000

105 409 000

266,2 %

266,2 %

 

EU:s civilskyddsmekanism (RescEU)

101 254 030

186 866 480

148 014 000

193 531 962

–46 759 970

–6 665 482

–31,6 %

–3,4 %

 

Programmet EU för hälsa

839 672 701

353 258 926

327 459 000

127 874 200

512 213 701

225 384 726

156,4 %

176,3 %

 

Instrument för krisstöd inom unionen (ESI)

p.m.

8 100 000

156 200 000

238 100 000

– 156 200 000

– 230 000 000

– 100,0 %

–96,6 %

 

Decentraliserade byråer

290 570 851

275 865 544

280 075 339

307 644 524

10 495 512

–31 778 980

3,7 %

–10,3 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

p.m.

p.m.

p.m.

1 830 524

 

–1 830 524

 

– 100,0 %

 

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

12 000 000

10 600 000

11 400 000

10 450 000

600 000

150 000

5,3 %

1,4 %

 

Kluster 07 - Investera i människor, social sammanhållning och värden

4 787 870 256

4 572 397 097

3 793 899 113

3 429 368 091

993 971 143

1 143 029 006

26,2 %

33,3 %

 

Sysselsättning och social innovation

106 482 000

87 230 000

102 632 373

85 342 056

3 849 627

1 887 944

3,8 %

2,2 %

 

Erasmus+

3 401 740 438

3 300 756 286

2 663 016 000

2 407 661 931

738 724 438

893 094 355

27,7 %

37,1 %

 

Europeiska solidaritetskåren (ESC)

141 427 764

115 935 774

135 713 495

126 612 926

5 714 269

–10 677 152

4,2 %

–8,4 %

 

Kreativa Europa

406 527 982

400 244 090

306 381 560

236 541 616

100 146 422

163 702 474

32,7 %

69,2 %

 

Rättsliga frågor

43 627 000

37 565 825

46 392 538

45 217 015

–2 765 538

–7 651 190

–6,0 %

–16,9 %

 

Medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

214 902 193

170 326 357

97 539 152

87 778 779

117 363 041

82 547 578

120,3 %

94,0 %

 

Decentraliserade byråer och Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

246 262 181

237 773 002

220 498 295

220 498 295

25 763 886

17 274 707

11,7 %

7,8 %

 

Övriga åtgärder

8 707 925

6 750 000

8 634 400

7 258 200

73 525

– 508 200

0,9 %

–7,0 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

35 303 000

52 035 405

29 200 000

50 442 173

6 103 000

1 593 232

20,9 %

3,2 %

 

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

182 889 773

163 780 358

183 891 300

162 015 100

–1 001 527

1 765 258

–0,5 %

1,1 %

3.

Naturresurser och miljö

56 235 443 216

56 601 766 838

58 573 814 198

56 356 143 452

–2 338 370 982

245 623 386

–4,0 %

0,4 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

56 519 000 000

 

58 624 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

283 556 784

 

50 185 802

 

 

 

 

 

 

Varav: Marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

40 368 859 305

40 393 039 132

40 367 954 000

40 353 742 883

905 305

39 296 249

0,0 %

0,1 %

 

Särskilt utgiftstak för EGFJ

41 257 000 000

 

40 925 000 000

 

 

 

 

 

 

Avrundningsdifferens som undantas för marginalberäkning

800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoöverföringar mellan EGFJ och Ejflu

– 618 800 000

 

– 557 000 000

 

 

 

 

 

 

Nettosaldo för EGFJ:s utgifter (särskilt utgiftstak justerat för överföringar mellan EGFJ och Ejflu)

40 639 000 000

 

40 367 954 000

 

 

 

 

 

 

Särskild utgiftsmarginal för EGFJ

270 140 695

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluster 08 - Jordbruk och havspolitik

54 257 880 349

56 006 922 390

56 644 038 293

55 924 594 194

–2 386 157 944

82 328 196

–4,2 %

0,1 %

 

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

40 368 859 305

40 393 039 132

40 367 954 000

40 353 742 883

905 305

39 296 249

0,0 %

0,1 %

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

12 727 698 920

14 680 190 175

15 344 989 960

14 572 200 000

–2 617 291 040

107 990 175

–17,1 %

0,7 %

 

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)

971 874 000

732 413 496

760 744 000

829 378 768

211 130 000

–96 965 272

27,8 %

–11,7 %

 

Partnerskapsavtal om hållbart fiske och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

159 218 754

166 390 754

151 609 290

144 484 500

7 609 464

21 906 254

5,0 %

15,2 %

 

Decentraliserade byråer

28 738 870

28 738 870

18 741 043

18 741 043

9 997 827

9 997 827

53,3 %

53,3 %

 

Övriga åtgärder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

1 490 500

6 149 963

p.m.

6 047 000

1 490 500

102 963

 

1,7 %

 

Kluster 09 - Miljö och klimatpolitik

1 977 562 867

594 844 448

1 929 775 905

431 549 258

47 786 962

163 295 190

2,5 %

37,8 %

 

Program för miljö och klimatpolitik (Life)

755 545 484

528 533 576

738 505 372

371 471 954

17 040 112

157 061 622

2,3 %

42,3 %

 

Fonden för en rättvis omställning

1 159 748 744

1 315 000

1 137 009 000

42 448

22 739 744

1 272 552

2,0 %

2 997,9 %

 

Lånefaciliteten för den offentliga sektorn under mekanismen för en rättvis omställning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

Decentraliserade byråer

54 147 639

54 147 639

50 761 533

50 761 533

3 386 106

3 386 106

6,7 %

6,7 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

8 121 000

10 848 233

3 500 000

9 273 323

4 621 000

1 574 910

132,0 %

17,0 %

4.

Migration och gränsförvaltning

3 091 247 387

3 078 265 566

2 278 829 759

2 686 245 978

812 417 628

392 019 588

35,7 %

14,6 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

3 191 000 000

 

2 467 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

99 752 613

 

188 170 241

 

 

 

 

 

 

Kluster 10 - Migration

1 273 116 205

1 445 427 205

1 011 065 714

1 439 158 714

262 050 491

6 268 491

25,9 %

0,4 %

 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

1 119 455 000

1 291 766 000

873 255 000

1 301 348 000

246 200 000

–9 582 000

28,2 %

–0,7 %

 

Decentraliserade byråer

153 661 205

153 661 205

137 810 714

137 810 714

15 850 491

15 850 491

11,5 %

11,5 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

Kluster 11 - Gränsförvaltning

1 818 131 182

1 632 838 361

1 267 764 045

1 247 087 264

550 367 137

385 751 097

43,4 %

30,9 %

 

Fonden för integrerad gränsförvaltning – instrumentet för gränsförvaltning och visering

671 117 589

510 891 340

398 014 000

488 178 219

273 103 589

22 713 121

68,6 %

4,7 %

 

Fonden för integrerad gränsförvaltning – instrumentet för tullkontrollutrustning

138 190 000

136 255 561

135 480 000

32 964 000

2 710 000

103 291 561

2,0 %

313,3 %

 

Decentraliserade byråer

1 008 823 593

985 691 460

734 270 045

725 945 045

274 553 548

259 746 415

37,4 %

35,8 %

5.

Säkerhet och försvar

1 785 291 945

1 237 861 185

1 709 261 441

670 628 243

76 030 504

567 232 942

4,4 %

84,6 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

1 868 000 000

 

1 805 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

82 708 055

 

82 708 055

 

 

 

 

 

 

Kluster 12 - Säkerhet

607 847 431

583 247 185

536 501 243

527 390 243

71 346 188

55 856 942

13,3 %

10,6 %

 

Fonden för inre säkerhet

227 092 000

240 730 000

175 643 000

180 582 000

51 449 000

60 148 000

29,3 %

33,3 %

 

Avveckling av kärnkraftverk (Litauen)

98 900 000

40 000 000

72 500 000

50 000 000

26 400 000

–10 000 000

36,4 %

–20,0 %

 

Kärnsäkerhet och avveckling (inkl. Bulgarien och Slovakien)

43 938 672

65 310 000

69 205 000

78 355 000

–25 266 328

–13 045 000

–36,5 %

–16,6 %

 

Decentraliserade byråer

215 942 185

215 942 185

197 614 243

197 614 243

18 327 942

18 327 942

9,3 %

9,3 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

p.m.

400 000

p.m.

p.m.

 

400 000

 

 

 

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

21 974 574

20 865 000

21 539 000

20 839 000

435 574

26 000

2,0 %

0,1 %

 

Kluster 13 - Försvar

1 177 444 514

654 614 000

1 172 760 198

143 238 000

4 684 316

511 376 000

0,4 %

357,0 %

 

Europeiska försvarsfonden (forskning)

318 346 621

177 508 000

283 262 000

13 112 000

35 084 621

164 396 000

12,4 %

1 253,8 %

 

Europeiska försvarsfonden (annan verksamhet än forskning)

627 354 000

378 930 000

662 436 000

108 962 000

–35 082 000

269 968 000

–5,3 %

247,8 %

 

Militär rörlighet

231 743 893

98 176 000

227 062 198

16 664 000

4 681 695

81 512 000

2,1 %

489,2 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

p.m.

p.m.

p.m.

4 500 000

 

–4 500 000

 

– 100,0 %

6.

Grannländer och omvärlden

17 170 442 918

12 916 051 937

16 697 000 000

11 261 039 356

473 442 918

1 655 012 581

2,8 %

14,7 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

368 442 918

 

450 000 000

 

 

 

 

 

 

Tak

16 802 000 000

 

16 247 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluster 14 - Yttre åtgärder

15 158 937 445

10 544 347 150

14 795 561 527

9 378 643 283

363 375 918

1 165 703 867

2,5 %

12,4 %

 

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen

12 716 647 047

7 891 721 595

12 521 293 148

6 964 340 809

195 353 899

927 380 786

1,6 %

13,3 %

 

Europeiskt instrument för internationellt kärnsäkerhetssamarbete (INSC)

38 580 000

32 639 508

37 620 000

32 504 800

960 000

134 708

2,6 %

0,4 %

 

Humanitärt bistånd (HUMA)

1 806 059 463

2 091 645 990

1 652 643 796

1 900 102 550

153 415 667

191 543 440

9,3 %

10,1 %

 

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)

361 745 935

333 591 505

351 927 000

328 668 070

9 818 935

4 923 435

2,8 %

1,5 %

 

Utomeuropeiska länder och territorier (inkl. Grönland)

68 964 000

52 446 596

67 000 000

33 427 718

1 964 000

1 964 000

2,9 %

2,9 %

 

Övriga åtgärder

72 171 135

47 171 135

72 054 069

41 605 027

117 066

5 566 108

0,2 %

13,4 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

p.m.

p.m.

0

0

0

0

0

0

 

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

94 769 865

95 130 821

93 023 514

77 994 309

1 746 351

17 136 512

1,9 %

22,0 %

 

Kluster 15 - Stöd inför anslutningen

2 011 505 473

2 371 704 787

1 901 438 473

1 882 396 073

110 067 000

489 308 714

5,8 %

26,0 %

 

Stöd inför anslutningen (IPA III)

2 011 505 473

2 371 704 787

1 901 438 473

1 882 396 073

110 067 000

489 308 714

5,8 %

26,0 %

 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

 

7.

Europeisk offentlig förvaltning

10 620 124 324

10 620 224 324

10 442 813 002

10 444 088 091

177 311 322

176 136 233

1,7 %

1,7 %

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Tak

11 058 000 000

 

10 635 000 000

 

 

 

 

 

 

Marginal

437 875 676

 

192 186 998

 

 

 

 

 

 

varav Administrativa utgifter för instituionerna

8 287 945 711

8 288 045 711

8 030 324 720

8 031 599 809

257 620 991

256 445 902

3,2 %

3,2 %

 

Särskilt utgiftstak

8 528 000 000

 

8 216 000 000

 

 

 

 

 

 

Särskild marginal

240 054 289

 

185 675 280

 

 

 

 

 

 

Pensioner

2 124 614 000

2 124 614 000

2 214 957 000

2 214 957 000

–90 343 000

–90 343 000

–4,1 %

–4,1 %

 

Anställdas pensioner

2 085 785 000

2 085 785 000

2 178 642 000

2 178 642 000

–92 857 000

–92 857 000

–4,3 %

–4,3 %

 

Pensioner för tidigare ledamöter – Institutionerna

38 829 000

38 829 000

36 315 000

36 315 000

2 514 000

2 514 000

6,9 %

6,9 %

 

Europaskolor

207 564 613

207 564 613

197 531 282

197 531 282

10 033 331

10 033 331

5,1 %

5,1 %

 

Europaparlamentet

740 000

740 000

651 000

651 000

89 000

89 000

13,7 %

13,7 %

 

Kommissionen

206 622 116

206 622 116

196 637 399

196 637 399

9 984 717

9 984 717

5,1 %

5,1 %

 

Europeiska unionens domstol

46 000

46 000

46 000

46 000

0

0

0

0

 

Europeiska ombudsmannen

124 697

124 697

179 083

179 083

–54 386

–54 386

–30,4 %

–30,4 %

 

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

31 800

31 800

17 800

17 800

14 000

14 000

78,7 %

78,7 %

 

Administrativa utgifter för instituionerna

8 287 945 711

8 288 045 711

8 030 324 720

8 031 599 809

257 620 991

256 445 902

3,2 %

3,2 %

 

Europaparlamentet

2 112 164 198

2 112 164 198

2 062 870 135

2 062 870 135

49 294 063

49 294 063

2,4 %

2,4 %

 

Europeiska rådet och rådet

611 473 556

611 473 556

594 386 954

594 386 954

17 086 602

17 086 602

2,9 %

2,9 %

 

Kommissionen

3 868 129 450

3 868 229 450

3 724 183 236

3 725 458 325

143 946 214

142 771 125

3,9 %

3,8 %

 

Europeiska unionens domstol

464 774 000

464 774 000

444 003 000

444 003 000

20 771 000

20 771 000

4,7 %

4,7 %

 

Europeiska revisionsrätten

162 141 175

162 141 175

153 721 727

153 721 727

8 419 448

8 419 448

5,5 %

5,5 %

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

150 871 643

150 871 643

145 024 938

145 024 938

5 846 705

5 846 705

4,0 %

4,0 %

 

Europeiska regionkommittén

108 376 858

108 376 858

106 740 880

106 740 880

1 635 978

1 635 978

1,5 %

1,5 %

 

Europeiska ombudsmannen

12 097 411

12 097 411

12 322 753

12 322 753

– 225 342

– 225 342

–1,8 %

–1,8 %

 

Europeiska datatillsynsmannen

20 202 000

20 202 000

19 463 193

19 463 193

738 807

738 807

3,8 %

3,8 %

 

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

777 715 420

777 715 420

767 607 904

767 607 904

10 107 516

10 107 516

1,3 %

1,3 %

Anslag för rubriker

166 716 620 678

167 980 477 159

163 616 456 701

164 971 618 256

3 100 163 977

3 008 858 903

1,9 %

1,8 %

 

Tak

167 516 000 000

169 209 000 000

163 483 000 000

166 140 000 000

 

 

 

 

 

Varav via flexibilitetsmekanismen

368 442 918

467 248 692

762 422 534

1 286 562 086

 

 

 

 

 

Marginal

799 379 322

1 695 771 533

– 133 456 701

2 454 943 830

 

 

 

 

Anslag i procent av BNI

1,12 %

1,13 %

1,16 %

1,17 %

 

 

 

 

 

Tematiska särskilda instrument

2 799 170 382

2 622 838 000

3 216 749 598

3 039 364 598

– 417 579 216

– 416 526 598

–13,0 %

–13,7 %

 

Reserven för solidaritet och katastrofbistånd

1 298 919 000

1 298 919 000

1 321 431 598

1 321 431 598

–22 512 598

–22 512 598

–1,7 %

–1,7 %

 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

201 332 382

25 000 000

197 385 000

20 000 000

3 947 382

5 000 000

2,0 %

25,0 %

 

Brexitjusteringsreserven

1 298 919 000

1 298 919 000

1 697 933 000

1 697 933 000

– 399 014 000

– 399 014 000

–23,5 %

–23,5 %

Anslag totalt

169 515 791 060

170 603 315 159

166 833 206 299

168 010 982 854

2 682 584 761

2 592 332 305

1,6 %

1,5 %

Anslag i procent av BNI

1,14 %

1,15 %

1,19 %

1,20 %

 

 

 

 

(1) Budgeten för 2021 omfattar ändringsbudgetarna 1-6/2021.

(Åtagande- och betalningsbemyndiganden i euro i löpande priser)

ÖVERSIKTSTABELL ÖVER TJÄNSTEFÖRTECKNINGARNA FÖR UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Institution

Budget 2022

Budget 2021 ( 1)

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Totalt

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Totalt

Europaparlamentet

5 409

1 364

6 773

5 438

1 282

6 720

Europeiska rådet och rådet

2 994

35

3 029

2 994

35

3 029

Kommissionen

23 070

404

23 474

23 120

406

23 526

administration

18 362

375

18 737

18 366

375

18 741

Forskning och innovation – Gemensamma forskningscentrumet

1 711

 

1 711

1 737

 

1 737

Forskning och innovation — Indirekta åtgärder

1 378

5

1 383

1 378

5

1 383

Publikationsbyrån

591

 

591

593

 

593

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal

108

1

109

106

1

107

Byrån för löneadministration och individuella ersättningar

166

 

166

160

 

160

Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel

334

1

335

354

1

355

Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg

120

 

120

121

 

121

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

300

22

322

305

24

329

Europeiska unionens domstol

1 546

564

2 110

1 534

563

2 097

Europeiska revisionsrätten

687

186

873

687

166

853

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

629

40

669

630

39

669

Europeiska regionkommittén

437

59

496

435

59

494

Europeiska ombudsmannen

41

32

73

41

32

73

Europeiska datatillsynsmannen

84

 

84

84

 

84

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

1 752

1

1 753

1 741

1

1 742

Totalt

36 649

2 685

39 334

36 704

2 583

39 287


Unionsorgan med juridisk personlighet

Budget 2022

2021 ( 1)

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Totalt

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Totalt

Decentraliserade organ och byråer

89

7 624

7 713

93

7 064

7 157

Gemensamma europeiska företag

48

242

290

49

241

290

Europeiska institutet för innovation och teknik

 

45

45

 

45

45

Genomförandeorgan

 

840

840

 

807

807

Totalt

137

8 751

8 888

142

8 157

8 299

(1) Beloppen i denna kolumn motsvarar de som tas upp i 2021 års budget (EUT L 93, 17.3.2021) plus ändringsbudgetarna 1-6/2007.

ÖVERSIKTSTABELL ÖVER UNIONSINSTITUTIONERNAS BYGGNADER

Institutioner

Hyrda fastigheter

Ägda fastigheter  (2)

Anslag 2022  (3)

Anslag 2021  (3)

Avsnitt I

Europaparlamentet

25 204 212

27 301 000

780 480 386

Avsnitt II

Europeiska rådet och rådet

457 000

457 000

416 733 797

Avsnitt III

Kommissionen:

333 122 819

325 022 100

1 328 122 457,73

 

— Säten (Bryssel och Luxemburg)

247 279 000

238 984 000

1 110 654 407,61

 

— forskningsbidrag till huvudkontoren

21 992 000

21 496 000

 

 

— Kontor i unionen

11 941 000

12 113 000

12 563 930,75

 

— Byråer i Grange som utför revision och analys i hälso- och livsmedelsfrågor

95 000

2 185 000

8 949 105,75

 

— Unionens delegationer (4)

22 180 000

22 097 000

 

— Gemensamma forskningscentrumet

1 420 819

1 400 000

195 955 013,62

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå

10 546 000

7 787 100

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

5 607 000

5 507 000

 

— Europeiska rekryteringsbyrån

1 546 000

3 058 000

 

— Byrån för löneadministration och individuella ersättningar

2 287 000

2 264 000

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel

6 236 000

6 138 000

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

1 993 000

1 993 000

Avsnitt IV

Europeiska unionens domstol

35 723 000

37 220 000

363 384 199,01  (5)

Avsnitt V

Europeiska revisionsrätten

145 000

100 000

57 661 646,05

Avsnitt VI

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

15 634 345

15 906 292  (6)

84 940 494,37

Avsnitt VII

Europeiska regionkommittén

11 546 365

11 689 634

55 038 672,00

Avsnitt VIII

Europeiska ombudsmannen

1 642 000

1 516 000

Avsnitt IX

Europeiska datatillsynsmannen

2 243 000

2 215 899

Avsnitt X

Europeiska utrikestjänsten

 

 

380 199 300,39  (7)

 

— Högkvarter (Bryssel)

26 963 500

22 007 400

 

 

— Unionens delegationer

95 792 000

97 483 000

 

 

Totalt

 

 

3 466 560 952,55

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)


Institution

Läge

Införskaffandeår

Bokfört nettovärde  (8)

Delsumma

Totalt

Europaparlamentet

Bryssel

 

 

533 576 674

 

Paul-Henri Spaak

1993

66 014 256

 

 

Altiero Spinelli

1995

53 603 654

 

 

Willy Brandt

2007

48 993 099

 

 

József Antall

2008

71 491 944

 

 

Stefan Zweig

1999

40 661 575

 

 

Montoyer 75

2006

20 271 045

 

 

Trèves 1

2011

21 384 934

 

 

Europeiska historiens hus

2008

37 514 604

 

 

Wayenberg

2003

4 126 237

 

 

Remard

2010

14 846 167

 

 

Montoyer 70

2012

14 255 649

 

 

Wilfried Martens

2016

140 413 512

 

 

Strasbourg

 

 

180 321 740

 

Louise Weiss

1998

87 275 610

 

 

Winston Churchill

2006

9 812 538

 

 

Salvador de Madariaga

2006

63 247 219

 

 

Pierre Pflimlin

2006

250 205

 

 

Václav Havel

2012

19 736 168

 

 

Luxemburg

 

 

16 123 781

 

Konrad Adenauer

2003

16 123 781

 

 

Bazoches

 

 

3 293 000

 

Jean Monnets hus

1982

3 293 000

 

 

Kontor i unionen

 

 

47 165 191

 

Lissabon

1986

53 474

 

 

Aten

1991

1 416 130

 

 

Köpenhamn

2005

2 091 045

 

 

Haag

2006

3 236 200

 

 

Valletta

2006

1 585 435

 

 

Nicosia

2006

2 001 231

 

 

Wien

2008

19 370 040

 

 

London

2008

7 668 548

 

 

Budapest

2010

2 735 988

 

 

Sofia

2013

7 007 100

 

Europeiska rådet och rådet

Bryssel

 

 

416 733 797

 

Mark

 

73 297 651

 

 

Justus Lipsius (översyn planerad till 2021)

1995

0

 

 

Daghem

2006

6 031 310

 

 

Lex

Europa

2007

2016

88 721 112

248 683 724

 

Kommissionen

Bryssel

 

 

928 971 132,18

 

Overijse

1997

568 652,00

 

 

Overijse

2015

5 664 313,38

 

 

Loi 130

1987

51 696 277,69

 

 

Breydel

1989

7 298 833,00

 

 

Clovis

1995

4 012 006,00

 

 

Cours Saint-Michel 1

1997

11 648 027,06

 

 

Belliard 232 (9)

1997

11 645 145,01

 

 

Demot 24 (9)

1997

20 917 273,09

 

 

Breydel II

1997

21 551 634,75

 

 

Beaulieu 29/31/33

1998

17 971 756,45

 

 

Charlemagne

1997

60 304 290,20

 

 

Demot 28 (9)

1999

17 002 035,57

 

 

Joseph II 99 (9)

1998

11 961 662,11

 

 

Loi 86

1998

23 855 528,78

 

 

Luxembourg 46 (10)

1999

24 569 951,63

 

 

Montoyer 59 (9)

1998

11 418 473,70

 

 

Froissart 101 (9)

2000

13 287 811,52

 

 

VM 18 (9)

2000

10 543 892,02

 

 

Joseph II 70 (9)

2000

25 156 096,73

 

 

Loi 41 (9)

2000

40 135 664,43

 

 

SC 11 (9)

2000

14 293 024,58

 

 

Joseph II 30 (11)

2000

19 608 561,05

 

 

Joseph II 54 (9)

2001

23 538 489,82

 

 

Joseph II 79 (9)

2002

24 142 989,27

 

 

VM2 (9)

2001

23 660 220,67

 

 

Palmerston

2002

4 322 249,22

 

 

SPA 3 (9)

2003

17 944 360,50

 

 

Berlaymont (9)

2004

222 906 224,99

 

 

CCAB (9)

2005

34 017 340,90

 

 

BU-25

2006

35 550 722,32

 

 

Cornet-Leman

2006

14 550 670,30

 

 

Madou

2006

75 910 330,80

 

 

WALI

2009

13 228 890,33

 

 

NOHE

2017

14 087 732,31

 

 

Luxemburg

 

 

181 683 275,43

 

Euroforum (9)

2004

49 544 390,85

 

 

Foyer Européen

2009

7 452 504,01

 

 

CPE V

2012

17 588 818,03

 

 

Jean Monnet 2

2018

107 097 562,54

 

 

Kontor i unionen

 

 

12 563 930,75

 

Lissabon

1986

 

 

 

1993

 

 

Marseille

1991

 

 

 

1993

 

 

Milano

1986

 

 

Köpenhamn

2005

2 068 981,61

 

 

Valletta

2007

1 631 436,66

 

 

Nicosia (Byron)

2006

2 001 231,45

 

 

Haag

2006

3 064 560,73

 

 

London (12)

2010

 

 

 

Budapest

2010

3 797 720,30

 

 

Gemensamma forskningscentrumet

 

 

195 955 013,62

 

Ispra

 

92 439 355,08

 

 

Geel

 

26 719 975,81

 

 

Karlsruhe

 

69 590 520,97

 

 

Petten

 

7 205 161,76

 

 

Byråer i Grange som utför revision och analys i hälso- och livsmedelsfrågor

 

 

8 949 105,75

 

Grange (Irland) (13)

2002

8 949 105,75

 

 

Totalt kommissionen

 

 

1 328 122 457,73

Europeiska unionens domstol

Luxemburg

 

 

363 384 199,01

 

Bilaga A – Erasmus, annex B – Thomas More och annex C

Det nya Palais (det renoverade gamla Palais, ”ringen”, två torn och ett sammanbindande galleri)

Tredje tornet

2013

2008

2019

51 403 961,62

193 276 295,96

118 703 941,43

 

Revisionsrätten

Luxemburg

 

 

57 661 646,05

 

Mark

1990

760 443,00

 

 

Luxemburg (K1)

1990

3 846 147,86

 

 

Luxemburg (K2)

2004

10 556 070,51

 

 

Luxemburg (K3)

2009

42 498 984,68

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (9)

Bryssel

 

 

84 940 494,37

 

Montoyer 92-102

2001

20 748 909,07

 

 

Belliard 99-101

2001

49 416 969,80

 

 

Belliard 68-72

2004

6 002 965,20

 

 

Trèves 74

2005

5 469 304,80

 

 

Belliard 93

2005

3 302 345,50

 

Regionkommittén (14)

Bryssel

 

 

55 038 672

 

Montoyer 92-102

2001

10 219 612

 

 

Belliard 101-103

2001

24 334 945

 

 

Belliard 68

2004

8 977 812

 

 

Trèves 74

2004

8 203 957

 

 

Belliard 93

2005

3 302 346

 

Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten

Huvudkontoret i Bryssel (15)

Unionens delegationer

2012

164 180 513,52

380 199 300,39  (16)

 

Tirana (Albanien)

Buenos Aires (Argentina)

2015

1992

1 298 121,60

227 531,75

 

 

Canberra (Australien)

1983

 

 

 

1990

 

 

Cotonou (Benin)

1992

87 735,62

 

 

Gaborone (Botswana)

1982

50 866,95

 

 

 

1985

1986

1987

14 594,35

5 912,85

12 572,25

 

 

Brasilia (Brasilien)

1994

134 375,83

 

 

Ouagadougou (Burkina Faso)

1984

19 248,47

 

 

 

1997

158 268,69

 

 

Bujumbura (Burundi)

1982

36 584,40

 

 

 

1986

111 426,72

 

 

Phnom Penh (Kambodja)

2005

348 677,55

 

 

Ottawa (Kanada)

1977

64 132,79

 

 

Praia (Kap Verde)

Praia (Kap Verde)

1981

2015

14 091,34

976 027,86

 

 

Bangui (Centralafrikanska republiken)

1983

65 707,89

 

 

N'Djamena (Tchad)

1991

11 965,76

 

 

Peking (Kina)

1995

950 569,34

 

 

Bogota (Colombia)

2018

9 712 862,49

 

 

Brazzaville (Kongo)

1994

50 832,11

 

 

San José (Costa Rica)

1995

132 602,56

 

 

Abidjan (Elfenbenskusten)

1993

71 033,16

 

 

 

1994

 

 

Quito (Ecuador)

2019

2 194 107,21

 

 

Paris (Frankrike)

1990

1 236 105,57

 

 

Libreville (Gabon)

1996

100 414,49

 

 

Banjul (Gambia)

1989

22 778,48

 

 

Bissau (Guinea-Bissau)

Port-au-Prince, Haiti

1995

2012

2014

100 086,95

1 399 504,20

4 250 595,17

 

 

Tokyo (Japan)

2006

2011

34 008 178,59

32 919 859,44

 

 

Nairobi (Kenya)

2005

383 496,48

 

 

Maseru (Lesotho)

1985

30 467,06

 

 

 

1985

 

 

 

1990

33 605,58

 

 

 

1991

138 135,41

 

 

 

2006

130 256,25

 

 

Lilongwe (Malawi)

1982

42 053,03

 

 

 

1988

1988

12 969,50

 

 

Mexico City (Mexiko)

1995

534 355,71

 

 

Rabat (Marocko)

Port Louis (Mauritius)

1987

1988

62 541,23

18 232,81

 

 

Maputo (Moçambique)

2008

2008

667 433,83

1 916 276,72

 

 

Windhoek (Namibia)

1992

21 990,89

 

 

 

1992

1992

1993

25 380,83

40 462,24

54 000,00

 

 

Katmandu (Nepal)

2017

4 480 000,00

 

 

2017

448 933,33

 

 

Wellington (Nya Zeeland)

2017

2017

1 185 846,13

605 023,53

 

 

Niamey (Niger)

1997

39 260,13

 

 

Abuja (Nigeria)

1992

172 211,40

 

 

 

2005

2012

2 034 892,64

2 694 720,83

 

 

Port Moresby (Papua Nya Guinea)

1982

48 274,53

 

 

Kigali, Rwanda

1980

1982

112 548,18

71 627,45

 

 

Dakar (Senegal)

1984

325 145,55

 

 

Honiara (Salomonöarna)

1990

16 968,28

 

 

Mogadishu (Somalia)

2018

7 053 698,21

 

 

Pretoria (Sydafrika)

1994

116 306,83

 

 

1994

92 468,94

 

 

1996

2019

188 629,43

2 835 195,58

 

 

Mbabane (Swaziland)

1987

1988

26 994,00

13 497,00

 

 

Dar es Salaam (Tanzania)

2002

1 246 473,21

 

 

Kampala (Uganda)

1986

1986

28 096,41

 

 

 

1996

30 549,95

 

 

London (Förenade kungariket)

2020

11 307 968,04

 

 

New York (Förenta staterna)

1987

253 001,13

 

 

Washington (Förenta staterna)

1997

464 456,11

 

 

2019

85 034 570,12

 

 

Lusaka (Zambia)

1982

43 366,60

 

 

Harare (Zimbabwe)

1990

73 859,06

 

 

1994

75 174,27

 

Totalsumma

3 466 560 952,55

 (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)

SAMLADE INKOMSTER

A.   FINANSIERINGEN AV UNIONENS ÅRLIGA BUDGET

Inledning

Enligt jämviktsprincipen måste unionens sammanlagda inkomster motsvara de sammanlagda budgeterade utgifterna. För att fastställa medlemsstaternas bidrag till de egna medlen är utgångspunkten det sammanlagda beloppet beviljade utgifter. En liten del av beloppet täcks av andra inkomster (skatter och avgifter på unionspersonalens löner, dröjsmålsränta, böter och bidrag från tredjeländer till vissa program osv.). Återstoden finansieras av medlemsstaternas bidrag till de egna medlen.

Egna medel kan delas in i följande kategorier:

Traditionella egna medel, huvudsakligen tullar som uppbärs för unionens räkning av medlemsstaterna.

Egna medel från mervärdesskatt (moms): en liten del av den mervärdesskatt som tas ut av alla medlemsstater.

Beräkningen av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns. Ett litet belopp som läggs på vikten av icke-materialåtervunnet plastförpackningsavfall i medlemsstat.

Egna medel från sammanlagda bruttonationalinkomster (BNI) som är en del av medlemsstaternas BNI. Detta fungerar som en kompletterande resurs. Den ska finansiera alla utgifter som inte täcks av andra inkomstkällor, så att inkomster och utgifter alltid är i balans.

Det som ligger till grund för fastställandet av de egna medlen är rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 (17). Det beslutet trädde i kraft den 1 juni 2021 sedan det ratificerats av samtliga medlemsstater enligt deras nationella konstitutionella bestämmelser. I det fastställs ett nytt system för egna medel som innebär att en ny källa till egna medel införs och att medlemsstaternas bidrag för 2021 kommer att omberäknas retroaktivt från den 1 januari 2021.

De budgeterade inkomsterna uppgår till totalt EUR 170 603 315 159. Den enhetliga uttagssatsen för egna medel från moms fastställs till 0,30 % medan motsvarande uttagssats för BNI-medlen fastställs till 0,7713 %. Traditionella egna medel utgör 10,50 % av finansiering för 2022 års budget. De egna medel som baseras på momsmedel utgör 11,18 %, de som baseras på plast utgör 3,52% och de BNI-baserade medlen 67,24 %. Övriga inkomster för budgetåret 2022 beräknas uppgå till EUR 12 902 615 447.

De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2022 motsvarar 1,06 % av sammanlagd BNI.

Det totala belopp i egna medel som tilldelas unionens budget för att täcka årliga betalningsbemyndiganden får inte överstiga 1,40 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI (tak för egna medel). Taket höjs tillfälligt med 0,6 procentenheter för att täcka unionens samtliga skulder till följd av tilldelningen av nödvändiga medel för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen.

De anslag som är avsedda att täckas av de egna medel som avses i artikel 2 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 omfattar kostnaderna för de medel som upplånats på kapitalmarknaderna och på unionens vägnar inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument (18).

I följande tabeller redovisas de olika leden i finansieringen av 2022 års budget.

Beräkning av finansieringen av budgeten

Tilldelning av medel för att i enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget finansiera Europeiska unionens årliga budget.

Beskrivning av inkomsterna

2022 års budget

Budget 2021 (19)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 3–6)

12 902 615 447

9 249 005 264

+39,50

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 2 0, artikel 2 0 0)

p.m.

1 768 617 610

Saldon och justeringar (kapitlen 2 1, 2 2, 2 3 och 2 4)

p.m.

p.m.

Inkomster avdelningarna 2–6, totalt

12 902 615 447

11 017 622 874

+17,11

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

17 912 606 159

17 348 140 020

+3,25

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

19 071 387 750

17 940 791 850

+6,30

Egna medel från plastförpackningsavfall (tabell 3, kapitel 17)

5 997 306 880

5 846 664 880

+2,58

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 4 och kapitel 1 4)

114 719 398 923

115 857 763 230

–0,98

Anslagen ska täckas av sådana egna medel som avses i artikel 2 i beslut (EU, Euratom) 2020/2053 (20)  (21)

157 700 699 712

156 993 359 980

+0,45

Inkomster, totalt (22)

170 603 315 159

168 010 982 854

+1,54

 (19)  (20)  (21)  (22)


TABELL 1

Utjämning av underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut (EU, Euratom) 2020/2053

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (23)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

2 098 112 000

5 057 284 000

50

2 528 642 000

2 098 112 000

 

Bulgarien

330 802 000

676 847 000

50

338 423 500

330 802 000

 

Tjeckien

987 686 000

2 333 452 000

50

1 166 726 000

987 686 000

 

Danmark

1 306 922 000

3 504 130 000

50

1 752 065 000

1 306 922 000

 

Tyskland

15 795 256 000

37 668 693 000

50

18 834 346 500

15 795 256 000

 

Estland

146 652 000

300 834 000

50

150 417 000

146 652 000

 

Irland

1 032 998 000

3 126 811 000

50

1 563 405 500

1 032 998 000

 

Grekland

816 879 000

1 839 768 000

50

919 884 000

816 879 000

 

Spanien

5 882 449 000

13 038 037 000

50

6 519 018 500

5 882 449 000

 

Frankrike

11 948 371 000

25 958 798 000

50

12 979 399 000

11 948 371 000

 

Kroatien

369 897 000

570 769 000

50

285 384 500

285 384 500

Kroatien

Italien

7 226 757 000

18 548 436 000

50

9 274 218 000

7 226 757 000

 

Cypern

159 289 000

223 606 000

50

111 803 000

111 803 000

Cypern

Lettland

147 464 000

329 013 000

50

164 506 500

147 464 000

 

Litauen

218 928 000

527 188 000

50

263 594 000

218 928 000

 

Luxemburg

338 828 000

463 922 000

50

231 961 000

231 961 000

Luxemburg

Ungern

623 523 000

1 543 676 000

50

771 838 000

623 523 000

 

Malta

77 950 000

135 083 000

50

67 541 500

67 541 500

Malta

Nederländerna

3 716 749 000

8 753 474 000

50

4 376 737 000

3 716 749 000

 

Österrike

1 887 799 000

4 140 634 000

50

2 070 317 000

1 887 799 000

 

Polen

2 782 155 000

5 622 802 000

50

2 811 401 000

2 782 155 000

 

Portugal

1 137 349 000

2 234 579 000

50

1 117 289 500

1 117 289 500

Portugal

Rumänien

827 979 000

2 456 853 000

50

1 228 426 500

827 979 000

 

Slovenien

236 172 000

508 285 000

50

254 142 500

236 172 000

 

Slovakien

391 617 000

1 019 441 000

50

509 720 500

391 617 000

 

Finland

980 901 000

2 609 882 000

50

1 304 941 000

980 901 000

 

Sverige

2 371 142 000

5 550 585 000

50

2 775 292 500

2 371 142 000

 

Totalt

63 840 626 000

148 742 882 000

 

74 371 441 000

63 571 292 500

 

 (23)


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut (EU/Euratom) 2020/2053 (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

2 098 112 000

0,30

629 433 600

Bulgarien

330 802 000

0,30

99 240 600

Tjeckien

987 686 000

0,30

296 305 800

Danmark

1 306 922 000

0,30

392 076 600

Tyskland

15 795 256 000

0,30

4 738 576 800

Estland

146 652 000

0,30

43 995 600

Irland

1 032 998 000

0,30

309 899 400

Grekland

816 879 000

0,30

245 063 700

Spanien

5 882 449 000

0,30

1 764 734 700

Frankrike

11 948 371 000

0,30

3 584 511 300

Kroatien

285 384 500

0,30

85 615 350

Italien

7 226 757 000

0,30

2 168 027 100

Cypern

111 803 000

0,30

33 540 900

Lettland

147 464 000

0,30

44 239 200

Litauen

218 928 000

0,30

65 678 400

Luxemburg

231 961 000

0,30

69 588 300

Ungern

623 523 000

0,30

187 056 900

Malta

67 541 500

0,30

20 262 450

Nederländerna

3 716 749 000

0,30

1 115 024 700

Österrike

1 887 799 000

0,30

566 339 700

Polen

2 782 155 000

0,30

834 646 500

Portugal

1 117 289 500

0,30

335 186 850

Rumänien

827 979 000

0,30

248 393 700

Slovenien

236 172 000

0,30

70 851 600

Slovakien

391 617 000

0,30

117 485 100

Finland

980 901 000

0,30

294 270 300

Sverige

2 371 142 000

0,30

711 342 600

Totalt

63 571 292 500

 

19 071 387 750


TABELL 3

Fördelning av egna medel som härrör från plastförpackningsavfall enligt artikel 2.1 c i beslut (EU, Euratom) 2020/2053 (kapitel 1 7)

Medlemsstat

Plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns (kg)

Uttagssats per kg i euro.

Bruttobidrag

Schablonbeloppsminskning

Nettobidrag

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

(4)

(5) = (3) – (4)

Belgien

191 746 900

 

153 397 520

 

153 397 520

Bulgarien

57 810 700

 

46 248 560

22 000 000

24 248 560

Tjeckien

109 535 400

 

87 628 320

32 187 600

55 440 720

Danmark

155 601 100

 

124 480 880

 

124 480 880

Tyskland

1 739 806 000

 

1 391 844 800

 

1 391 844 800

Estland

33 667 500

 

26 934 000

4 000 000

22 934 000

Irland

186 968 000

 

149 574 400

 

149 574 400

Grekland

105 128 000

 

84 102 400

33 000 000

51 102 400

Spanien

828 341 300

 

662 673 040

142 000 000

520 673 040

Frankrike

1 572 486 200

 

1 257 988 960

 

1 257 988 960

Kroatien

39 264 500

 

31 411 600

13 000 000

18 411 600

Italien

1 180 891 400

0,80

944 713 120

184 048 000

760 665 120

Cypern

8 297 800

 

6 638 240

3 000 000

3 638 240

Lettland

26 599 500

 

21 279 600

6 000 000

15 279 600

Litauen

25 889 700

 

20 711 760

9 000 000

11 711 760

Luxemburg

17 446 600

 

13 957 280

 

13 957 280

Ungern

228 704 600

 

182 963 680

30 000 000

152 963 680

Malta

11 171 900

 

8 937 520

1 415 900

7 521 620

Nederländerna

266 608 200

 

213 286 560

 

213 286 560

Österrike

190 917 800

 

152 734 240

 

152 734 240

Polen

622 554 000

 

498 043 200

117 000 000

381 043 200

Portugal

251 307 400

 

201 045 920

31 322 000

169 723 920

Rumänien

228 429 800

 

182 743 840

60 000 000

122 743 840

Slovenien

21 692 700

 

17 354 160

6 279 700

11 074 460

Slovakien

66 209 300

 

52 967 440

17 000 000

35 967 440

Finland

86 362 400

 

69 089 920

 

69 089 920

Sverige

132 261 400

 

105 809 120

 

105 809 120

Totalt

8 385 700 100

 

6 708 560 080

711 253 200

5 997 306 880


TABELL 4

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av BNI i enlighet med artikel 2.1 d i beslut (EU, Euratom) 2020/2053 (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

5 057 284 000

 

3 900 479 625

Bulgarien

676 847 000

 

522 024 852

Tjeckien

2 333 452 000

 

1 799 697 621

Danmark

3 504 130 000

 

2 702 594 450

Tyskland

37 668 693 000

 

29 052 346 985

Estland

300 834 000

 

232 021 158

Irland

3 126 811 000

 

2 411 583 490

Grekland

1 839 768 000

 

1 418 939 019

Spanien

13 038 037 000

 

10 055 713 239

Frankrike

25 958 798 000

 

20 020 976 219

Kroatien

570 769 000

 

440 211 160

Italien

18 548 436 000

 

14 305 662 229

Cypern

223 606 000

 

172 458 309

Lettland

329 013 000

 (24)0,7712598

253 754 486

Litauen

527 188 000

 

406 598 888

Luxemburg

463 922 000

 

357 804 369

Ungern

1 543 676 000

 

1 190 575 176

Malta

135 083 000

 

104 184 082

Nederländerna

8 753 474 000

 

6 751 202 224

Österrike

4 140 634 000

 

3 193 504 370

Polen

5 622 802 000

 

4 336 640 900

Portugal

2 234 579 000

 

1 723 440 855

Rumänien

2 456 853 000

 

1 894 871 846

Slovenien

508 285 000

 

392 019 765

Slovakien

1 019 441 000

 

786 253 817

Finland

2 609 882 000

 

2 012 896 955

Sverige

5 550 585 000

 

4 280 942 834

Totalt

148 742 882 000

 

114 719 398 923

 (24)


TABELL 5

Bruttominskning i de årliga BNI-baserade bidragen för vissa medlemsstater i enlighet med artikel 2.4 i beslut (EU, Euratom) 2020/2053 (kapitel 1 6)

Medlemsstat

Bruttominskning

Procentandel av BNI-basen.

Finansiering av bruttominskningen till förmån för Danmark, Tyskland Nederländerna, Österrike och Sverige.

Nettofinansiering av minskningen till förmån för Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike och Sverige.

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

3,40

265 932 559

265 932 559

Bulgarien

 

0,46

35 591 368

35 591 368

Tjeckien

 

1,57

122 702 396

122 702 396

Danmark

– 387 834 752

2,36