16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 11/3


Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 11/03)

Abi nr

XS 296/07

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

England

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi

Rural Development Programme for England — measure code 124 (cooperation for development of new products, processes and technologies in the agricultural and food sectors and in the forestry sector)

Õiguslik alus

Section 2(2) of the European Communities Act 1972

Article 5A of Commission Regulation (EC) No 70/2001

Meetme liik

Abiskeem

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 7 milj GBP; kavandatud abi kogusumma: —

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2-6 ja artikliga 5

Rakendamise kuupäev

22.11.2007

Kestus

30.6.2008

Eesmärk

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Majandusharud

Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3 JR

United Kingdom


Abi nr

XS 301/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Galicia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi

IG141: Ayudas para financiar inversiones en bienes de equipo para Pymes del sector audiovisual y su industria auxiliar (Línea Industria Audiovisual)

Õiguslik alus

Resolución de 7 de noviembre de 2007 (DOG no 216, de 8 de noviembre) por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape para la habilitación de dos líneas de financiación subsidiada de producciones audiovisuales e inversiones en bienes de equipo, a realizar por las Pymes del sector audiovisual gallego, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Igape, las sociedades de garantía recíproca y las entidades financieras adheridas

Meetme liik

Abiskeem

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 0,56 milj EUR; kavandatud abi kogusumma: —

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2-6 ja artikliga 5

Rakendamise kuupäev

9.11.2007

Kestus

31.12.2013

Eesmärk

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Majandusharud

Muu töötlev tööstus (audiovisuaalsektor), Muud teenused (audiovisuaalsektor)

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. (34) 902 300 903/981 541 147

E-mail: informa@igape.es


Abi nr

XS 302/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Comunidad Valenciana

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi

Régimen de ayudas (2007/2013) a las cooperativas agrarias para la realización de actividades orientadas al desarrollo rural

Õiguslik alus

Orden de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que aprueba un régimen de ayudas (2007/2013) a las cooperativas agrarias para la realización de actividades orientadas al desarrollo rural.

DOGV Núm. 5.447/09.02.2007 pág. 6719

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/02/09/pdf/2007_1477.pdf

Meetme liik

Abiskeem

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 5,714 milj EUR; kavandatud abi kogusumma: —

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2-6 ja artikliga 5

Rakendamise kuupäev

5.2008

Kestus

31.12.2013

Eesmärk

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Majandusharud

Põllumajandussaaduste töötlemine ja turustamine, Muud teenused (taluturism, käsitöösektor jne)

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Generalitat Valenciana

C/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia


Abi nr

XS 303/07

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Celé územie SR

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi

Schéma na podporu malého a stredného podnikania (schéma štátnej pomocí)

Õiguslik alus

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Úradný vestník EÚ L 10, 13.1.2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 a v znení jeho neskorších zmien a doplnení,

Memorandum o porozumení o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2004 – 2009, Memorandum o porozumení o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2004 – 2009,

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

§ 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Meetme liik

Abiskeem

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 340,363344 milj SKK; kavandatud abi kogusumma: —

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2-6 ja artikliga 5

Rakendamise kuupäev

7.11.2007

Kestus

30.6.2008

Eesmärk

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Majandusharud

Kõik majandusharud

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Úrad vlády SR

Námestie Slobody 1

SK-813 70 Bratislava


Abi nr

XS 304/07

Liikmesriik

Eesti

Piirkond

Eesti

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale antav abi

Õiguslik alus

Rahandusministri 26. oktoobri 2007 käskkiri nr 612 „Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi andmise tingimused”

http://www.eeagrants.fin.ee/?id=77055

Meetme liik

Individuaalne abi

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: —; kavandatud abi kogusumma: 0,2 milj EUR

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2-6 ja artikliga 5

Rakendamise kuupäev

26.10.2007

Kestus

30.4.2009

Eesmärk

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Majandusharud

Muu töötlev tööstus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn