16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/2


Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 4. decembra rīkojums (Curtea de Apel Timişoara (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş

(Lieta C-304/13) (1)

(Lauksaimniecība - Kopējā lauksaimniecības politika - Regula (EK) Nr. 1782/2003 - Tiešā atbalsta shēmas - Valsts papildu tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumi - Savienības tiesiskajā regulējumā neparedzēts nosacījums - Nosacījums par parāda valsts un/vai pašvaldības budžetam neesamību atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī - Nepieļaujamība)

(2015/C 056/02)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Timişoara

Pamatlietas puses

Prasītāja: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş

Atbildētājas: Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş

piedaloties: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Bucureşti

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Aktu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 143.c pants un Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003, 132. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram valsts papildu atbalstu nevar saņemt ražotāji, kuriem to atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir bijis parāds valsts un/vai pašvaldības budžetam, ciktāl attiecībā uz nosacījumu par šādu parādu neesamību nav tikusi saņemta iepriekšēja Eiropas Komisijas atļauja.


(1)  OV C 52, 22.2.2014.