22.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/4


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2013/C 306/03

Datum för antagande av beslutet

23.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33486 (11/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs nichtbundeseigener Unternehmen

Rättslig grund

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 370 300 000 EUR

 

Årlig budget: 90 000 000 EUR

Stödnivå

80 %

Varaktighet

1.1.2012–31.12.2015

Ekonomisk sektor

Järnvägstransport, godstrafik, Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Eisenbahn-Bundesamt

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

DEUTSCHLAND

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West

Cheruskerring 11

48147 Münster

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

23.1.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35643 (12/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation du «tax shelter» pour soutenir des œuvres audiovisuelles/Verlenging van de „tax shelter” — regeling ter ondersteuning van audiovisuele werken

Rättslig grund

Loi programme du 22 décembre 2003, Titre V — Finances, Chapitre Ier — Impôts sur les revenus, section 5, articles 291 à 293 modifiant l'article 194ter du code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur Belge 31.12.2003)/Programmawet van 22 december 2003, Titel V — Financiën, Hoofdstuk 1 — Inkomstenbelastingen, afdeling 5, artikels 291 tot 293 ter wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Belgisch Staatsblad 31.12.2003)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kultur

Stödform

Nedsättning av beskattningsunderlag

Budget

 

Total budget: 180 000 000 EUR

 

Årlig budget: 60 000 000 EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

1.1.2013–31.12.2015

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministre des finances et du développement durable

Rue de la Loi 12

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling

Wetstraat 12

1040 Brussel

BELGIË

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

2.7.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35909 (12/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Jihovýchod

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Turistická infrastruktura (pro NUTS II region Jihovýchod)

Rättslig grund

Výzva k předkládání projektů oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, Doplnění výzvy; Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS Jihovýchod; Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu NUTS II Jihovýchod

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, Bevarande av kulturarvet, Kultur, Utbildning

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 500 000 000 CZK

 

Årlig budget: 250 000 000 CZK

Stödnivå

% – Åtgärd som inte utgör stöd

Varaktighet

till den 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m., Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter, Övrig utbildning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Kounicova 13

602 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

2.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35948 (12/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prodloužení režimu Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/08)

Rättslig grund

 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění;

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění;

 

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje;

 

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění;

 

Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, v platném znění;

 

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;

 

Sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Andra

Budget

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Järnvägstransport, passagerartrafik, Järnvägstransport, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo dopravy

nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

5.6.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.36223 (13/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Canarias

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ayuda a la inversion para la Autoridad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Rättslig grund

Real Decreto Legislativo 2/2011 — Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Port Authority of Santa Cruz de Tenerife

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 67 000 000 EUR

Stödnivå

27,5 %

Varaktighet

till den 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Havs- och kustsjöfart, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

EU Cohesion Fund

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

21.8.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.36297 (13/N)

Medlemsstat

Lettland

Region

Rīga

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Izmaiņas Rīgas lidostas modernizācijas projektā

Rättslig grund

Latvijas Republikas 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1476 par darbības programmas “Lidostu infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 5 000 000 LVL

Stödnivå

81 %

Varaktighet

1.9.2013–31.12.2015

Ekonomisk sektor

Lufttransport, passagerartrafik, Lufttransport, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Satiksmes ministrija

Gogoļa iela 3

Rīga, LV-1743

LATVIJA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm