21.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 826/2010

2010 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 nuostatų dėl sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo ir pardavimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio f ir j punktus kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Remdamasis 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪOGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles (2), 4 straipsnio 1 dalies b punktu, EŽŪGF apmoka to reglamento V priede nurodytas išlaidas esminėms operacijoms, remiantis standartinėmis sumomis, jei atitinkamos išlaidos nėra nustatytos galiojančiais žemės ūkio sektorių teisės aktais.

(2)

Nustatytos 2010 m. standartinės sumos, apie kurias pranešta valstybėms narėms, apskaičiuotos remiantis iki 2010 m. kovo 1 d. galiojusiomis taisyklėmis. Tą dieną pieno sektoriuje pradėtos taikyti 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), nustatytos produktų, skirtų intervencinėms atsargoms, ir produktų iš intervencinių atsargų supirkimo ir pardavimo taisyklės, įskaitant taisykles dėl išlaidų, kurias turi padengti intervencinės agentūros ir veiklos vykdytojai.

(3)

Siekiant atsižvelgti į šią su pardavimu susijusią padėtį, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 569/2010 (4) nustatyta nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 leidžianti nukrypti nuostata dėl atitinkamų sviesto ir nugriebto pieno miltelių pardavimo konkurso tvarka taisyklių, taikomų iki 2010 m. rugsėjo 21 d. 11.00 val. (Briuselio laiku) pateiktiems pasiūlymams.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad standartinės sumos būtų apskaičiuojamos vienodai, būtina valstybėms narėms skirti laiko, reikalingo su iškrovimu ir (arba) pakrovimu susijusioms išlaidoms nustatyti ir Komisijai apie jas pranešti. Be to, turėtų būti toliau nagrinėjama, kaip vienodai taikyti su sviesto ir nugriebto pieno miltelių, skirtų intervencinėms atsargoms, ir sviesto ir nugriebto pieno miltelių iš intervencinių atsargų supirkimu ir pardavimu susijusias taisykles dėl išlaidų, kurias turi padengti intervencinės agentūros ir veiklos vykdytojai, ir nustatyta atitinkama taisyklių taikymo tvarka. Dėl laiko apribojimų ir procedūrinių reikalavimų šie papildomi veiksmai nebus užbaigti laiku, t. y. kad į juos būtų galima atsižvelgti priimant sprendimą dėl 2011 finansinės apskaitos metų standartinių sumų nustatymo. Todėl turėtų būti numatyta, kad nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 leidžianti nukrypti nuostata galioja iki 2011 finansinės apskaitos metų pabaigos.

(5)

Kad būtų veikiama greitai ir kad nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 leidžianti nukrypti nuostata nepertraukiamai galiotų iki 2011 finansinės apskaitos metų pabaigos, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 28 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių iškrovimo sandėliavimo vietos pakrovimo punkte išlaidas padengia mokėjimo agentūra.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 42 straipsnio 1 dalies e punkto, eurais išreikšta kaina siūloma už ant padėklų sandėliavimo vietos pakrovimo punkte pateiktą produkciją arba, prireikus, ant padėklų į transporto priemonę pakrautą produkciją, jei tokia transporto priemonė yra sunkvežimis arba geležinkelio vagonas.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 52 straipsnio 1 dalies, produkcija veiklos vykdytojams pateikiama ant padėklų sandėliavimo vietos pakrovimo punkte arba, prireikus, ant padėklų pakraunama į transporto priemonę, jei tokia transporto priemonė yra sunkvežimis arba geležinkelio vagonas.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 52 straipsnio 3 dalies, atsižvelgiant į kiekvieną atvejį, produkcijos atvežimo iki pakrovimo punkto arba iki transporto priemonės išlaidas padengia mokėjimo agentūra, o sukrovimo ir nuėmimo nuo padėklų išlaidas, jei tokių yra, padengia pirkėjas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos specialiems pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 40 straipsnį pradėtiems vykdyti sviesto ir nugriebto pieno miltelių pardavimo konkursams, kuriems pasiūlymai teikiami nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. 11.00 val. (Briuselio laiku) iki 2011 m. rugsėjo 20 d. 11.00 val. (Briuselio laiku).

Jis nustoja galioti 2011 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 35.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.

(4)  OL L 163, 2010 6 30, p. 32.