21.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 247/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 826/2010,

20. september 2010,

millega kehtestatakse erand määrusest (EL) nr 1272/2009 seoses või ja lõssipulbri kokkuostu ja müügiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 43 punkte f ja j koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 884/2006 (millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1290/2005 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) riiklikku ladustamist hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiseks ja riikliku ladustamise toimingute raamatupidamisarvestuseks liikmesriikide makseasutuste poolt) (2) artikli 4 lõike 1 punktile b rahastab EAGF kokkuleppeliste summade alusel kulutusi, mis tulenevad toodetega tehtavatest materiaalsetest üleandmistoimingutest, mis on esitatud kõnealuse määruse V lisas, tingimusel et vastavad kulutused ei ole kindlaks määratud põllumajandusalaste sektoripõhiste õigusaktide raames.

(2)

2010. aastaks kehtestatud ja liikmesriikidele teatavaks tehtud kokkuleppelised summad arvestati enne 1. märtsi 2010 kehtinud eeskirjade põhjal. Alates sellest kuupäevast hakati piimatoodete sektoris kohaldama komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määruses (EL) nr 1272/2009 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul) (3) sätestatud eeskirju, mis käsitlevad põllumajandustoodete sekkumisvarude kokkuostu ja müüki, sealhulgas sekkumisasutuste ja ettevõtjate kaetavaid kulutusi.

(3)

Selleks et võtta arvesse müügi puhul tekkinud olukorda, on komisjoni määrusega (EL) nr 569/2010 (4) kehtestatud erand määrusest (EL) nr 1272/2009 seoses asjakohaste eeskirjadega, mis käsitlevad või ja lõssipulbri müügiks korraldatud hankemenetlusi, mille kohta võib pakkumusi esitada kuni kella 11.00ni 21. septembril 2010 (Brüsseli aja järgi).

(4)

Kokkuleppeliste summade ühtlustatud arvutamise tagamiseks on vaja liikmesriikidele anda aega, et määrata kindlaks mahalaadimise/laadimise kulud ja teatada need komisjonile. Lisaks sellele tuleks või ja lõssipulbri sekkumisvarude kokkuostu ja müügi puhul sekkumisasutuste ja ettevõtjate kaetavaid kulutusi käsitlevate eeskirjade ühetaolist kohaldamist täiendavalt uurida ja see lõpule viia. Tähtaegade ja menetlusnõuete tõttu ei ole kõnealused täiendavad üksikasjad kättesaadavad õigel ajal, et neid saaks arvesse võtta 2011. aruandeaasta kokkuleppeliste summade kindlaksmääramisel. Seepärast tuleks erand määrusest (EL) nr 1272/2009 kehtestada kuni 2011. aruandeaasta lõpuni.

(5)

Selleks et tagada kiire reageerimine ja kohaldada erandit määrusest (EL) nr 1272/2009 katkestuseta kuni 2011. aruandeaasta lõpuni, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Erandina määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 28 lõike 3 kolmandast lõigust kannab või ja lõssipulbri ladustamiskoha laadimisplatvormile mahalaadimise kulud makseasutus.

2.   Erandina määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 42 lõike 1 punktist e kehtib eurodes väljendatud pakkumishind ladustamiskoha laadimisplatvormile alustel tarnitud toodete suhtes või vajaduse korral veovahendile laaditud, alustel tarnitud toodete suhtes, kui tegemist on veoauto või raudteevaguniga.

3.   Erandina määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 52 lõikest 1 antakse toode ettevõtja käsutusse ladustamiskoha laadimisplatvormil alustel või vajaduse korral veovahendile laaditud alustel, kui tegemist on veoauto või raudteevaguniga.

4.   Erandina määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 52 lõikest 3 kannab toote laadimisplatvormini või veovahendi pardale toimetamise kulud makseasutus ning võimalikud paigutamise ja alustelt mahavõtmise kulud ostja.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikli 1 lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 40 kohaselt avatud või ja lõssipulbri spetsiaalsete hankemenetluste suhtes, mille kohta võib pakkumusi esitada alates kella 11.00st 21. septembril 2010 (Brüsseli aja järgi) kuni kella 11.00ni 20. septembril 2011 (Brüsseli aja järgi).

Määrus kaotab kehtivuse 30. septembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 35.

(3)  ELT L 349, 29.12.2009, lk 1.

(4)  ELT L 163, 30.6.2010, lk 32.