27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/308,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaine Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti sisällytettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2008/127/EY (3) komission asetuksen (EY) N:o 2229/2004 (4) 24 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Sen jälkeen kun direktiivi 91/414/ETY korvattiin asetuksella (EY) N:o 1107/2009, tätä ainetta pidetään mainitun asetuksen mukaisesti hyväksyttynä, ja se sisältyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitteessä olevaan A osaan.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi asetuksen (EY) N:o 2229/2004 25 a artiklan mukaisesti komissiolle 18 päivänä joulukuuta 2013 lausuntonsa Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskevasta tarkastelukertomuksen luonnoksesta (6). Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskevan lausuntonsa ilmoittajalle.

(3)

Komissio pyysi ilmoittajaa esittämään huomautuksensa Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskevasta tarkastelukertomuksen luonnoksesta. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat tarkastelukertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa, ja Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 12 päivänä joulukuuta 2014.

(4)

Vahvistetaan, että tehoaine Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan ja sen 6 artiklan mukaisesti sekä ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskevia hyväksymisedellytyksiä on tarpeen muuttaa. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2008/127/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta useiden tehoaineiden sisällyttämiseksi siihen (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 2229/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doco-satetraen-1-yl isobutyrate. EFSA Journal 2014; 12(2):3525. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa tehoainetta Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskeva rivi 259 seuraavasti:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti

CAS-numero 135459-81-3

CIPAC-numero: 973

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti

≥ 90 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa hyväksytyn Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2650/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Ilmoittajan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:

1)

kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio, mukaan luettuna tiedot epäpuhtauksien merkityksellisyydestä;

2)

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten altistumisen arviointi;

3)

aineen käyttäytyminen ympäristössä;

4)

muiden kuin kohdeorganismien altistumisen arviointi.

Ilmoittajan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle 1 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 30. kesäkuuta 2015 ja 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. joulukuuta 2016.”