27.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/308 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/127/ЕО на Комисията (2) активното вещество Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) в съответствие с процедурата, предвидена в член 24б от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията (4). След замяната на Директива 91/414/ЕИО с Регламент (ЕО) № 1107/2009 посоченото вещество се счита за одобрено съгласно посочения регламент и е включено в списъка в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (5).

(2)

В съответствие с член 25а от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на 18 декември 2013 г. Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, представи на Комисията становището си по проекта на доклада за преразглеждане на Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират (6). Органът уведоми нотификатора за становището си относно веществото Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират.

(3)

Комисията прикани нотификатора да представи коментарите си по проектодоклада за оценка на веществото Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират. Проектът на доклада за преразглеждане и становището на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и въз основа на тях на 12 октомври 2014 г. бе изготвен окончателен доклад на Комисията за преразглеждане на Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират.

(4)

Потвърждава се, че активното вещество Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират следва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(5)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от същия регламент и предвид съвременните научно-технически познания е необходимо да бъдат изменени условията за одобрение на веществото Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират. Целесъобразно е по-конкретно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(6)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/127/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на няколко активни вещества (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 89).

(3)  Директива 91/414/ЕО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията от 3 декември 2004 г. относно определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(6)  Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(2):3525. Той е достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред 259 относно активното вещество Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират се заменя със следното:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират

CAS № 135459-81-3

CIPAC: 973

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират

≥ 90 %

1 септември 2009 г.

31 август 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като примамка.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират (SANCO/2650/2008), и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

Нотификаторът предоставя потвърждаваща информация относно:

1)

характеристиките на произведения за търговски цели технически материал, включително информация относно значими примеси;

2)

оценката на риска от експозицията за операторите, работниците и страничните лица;

3)

жизнения цикъл на веществото и поведението му в околната среда;

4)

оценката на риска от експозицията за нецелевите организми.

Нотификаторът предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа информацията, посочена в точка 1, не по-късно от 30 юни 2015 г., а информацията, посочена в точки 2, 3 и 4 — не по-късно от 31 декември 2016 г.“