4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/29


2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-169/09. sz. ügy)

2009/C 153/56

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Schønberg és M. Kapanasou Apostolopoulou meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis e rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte — nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/32/EK irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő 2007. augusztus 10-én lejárt.


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.