5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 789/2007

2007 m. liepos 4 d.

vienuoliktą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą (1), ypač į jo 10 straipsnio a dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priede yra išvardyti asmenys, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

Komisija yra įgaliota iš dalies keisti tą priedą atsižvelgdama į Tarybos sprendimus, įgyvendinančius bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolimesnių priemonių, remiančių veiksmingą TBTBJ mandato vykdymą (2). Ši bendroji pozicija įgyvendinama 2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 2007/449/BUSP (3). Todėl Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedas turėtų būti atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 315, 2004 10 14, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 315, 2004 10 14, p. 52.

(3)  OL L 169, 2007 6 29, p. 75.


PRIEDAS

Šie asmenys išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedo:

1)

Tolimir, Zdravko. Gimimo data: 1948 11 27.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Gimimo data: 1948 m. Gimimo vieta: Vladičin Chanas, Serbija ir Juodkalnija. Pilietybė: Serbijos ir Juodkalnijos.