6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1210/2008 AL CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului (1) (denumit în continuare „regulamentul”) a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2008 și se aplică de la 1 martie 2008. Regulamentul acordă tuturor produselor originare din Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”) acces liber pe piețele Comunității, cu excepția anumitor produse agricole enumerate în anexa I la regulament pentru care au fost acordate concesii limitate, fie sub forma scutirilor de taxe vamale în limita contingentelor tarifare, fie sub forma reducerilor de taxe vamale.

(2)

Formularea articolului 14 din regulament a dat naștere unei lacune între aplicarea sistemului generalizat de preferințe (denumit în continuare „SGP”) la care Moldova era parte până la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 și aplicarea preferințelor comerciale autonome (denumite în continuare „PCA”), în timp ce intenția inițială era aceea de a se asigura că preferințele SGP se vor aplica în continuare pentru toate exporturile eligibile până la introducerea PCA. În conformitate cu articolul 14, bunurile acoperite de SGP, care au fost exportate către Comunitate în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a PCA și începutul aplicării regimului nu ar fi acoperite de niciunul dintre cele două regimuri în absența unui contract de cumpărare încheiat înainte de 31 ianuarie 2008 și dacă se poate demonstra că bunurile au părăsit Moldova cel târziu la 31 ianuarie 2008. Pentru a remedia această situație, formularea articolului 14 ar trebui modificată pentru a se referi la data aplicării regulamentului respectiv, și nu la data intrării sale în vigoare.

(3)

În cursul pregătirii aplicării Regulamentului (CE) nr. 55/2008 și a gestionării contingentelor enumerate în anexa I, au fost observate anumite incoerențe între denumirile contingentelor și codurile NC aplicabile. În vederea corectării acestor erori, ar trebui să se elimine cuvântul „domestic” din denumirea contingentului nr. 09.0504, de asemenea, ar trebui adăugat codul NC 1001 90 99 la contingentul nr. 09.0509 și eliminate cuvintele „cu titru alcoolic volumic existent de maximum 15 %” din denumirea contingentului nr. 09.0514. Corecțiile propuse nu contrazic și nu schimbă metodologia utilizată pentru a determina volumul contingentelor pentru fiecare grup de produse, care s-a bazat pe cele mai bune rezultate la export între anii 2004 și 2006, cu creșteri anuale care corespund creșterilor potențiale ale capacității de producție și export a Moldovei până în anul 2012.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 55/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5)

În scopul de a garanta că măsurile prevăzute de prezentul regulament pot fi aplicate fără întârzieri nejustificate, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), în fraza introductivă, cuvintele „intrării în vigoare a” se înlocuiesc cu „datei aplicării”;

(b)

la alineatul (1) literele (a) și (b) și la alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d), cuvintele „data intrării în vigoare a” se înlocuiesc cu cuvintele „data aplicării”.

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. LAPORTE


(1)  JO L 20, 24.1.2008, p. 1.


ANEXA

„ANEXA I

PRODUSE SUPUSE LIMITELOR CANTITATIVE SAU PLAFOANELOR DE PREȚURI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, formularea denumirilor produselor este considerată ca având doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC. În cazurile în care în fața codului NC figurează un „ex”, regimul preferențial este determinat de domeniul de aplicare al codului NC și de cel al denumirii corespunzătoare, luate în considerare împreună.

1.   Produse care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale

Nr. de ordine

Codul NC

Denumirea mărfurilor

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201-0204

Carne proaspătă de animale din speciile bovine, porcine, ovine și caprine, refrigerată sau congelată

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105, altele decât ficatul gras din subpoziția 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carne și organe comestibile din speciile porcine și bovine, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe, de animale domestice din speciile porcine și bovine

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401-0406

Produse lactate

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Ouă de păsări, în coajă

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, altele decât cele improprii consumului alimentar

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Alt alac (decât alacul destinat însămânțării), grâu comun și meslin

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orz

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Porumb

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 și 1601 00 99

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

de cocoși și găini, nefierte

de animale domestice din specia porcine

de animale din specia bovine, nefierte

09.0513

1701 99 10

Zahăr alb

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 și 2204 29

Vinuri din struguri proaspeți, altele decât vinurile spumoase

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Produse pentru care este scutită componenta ad valorem din taxa de import

Cod NC

Denumirea mărfurilor

0702

Roșii, proaspete sau refrigerate

0703 20

Usturoi, proaspăt sau refrigerat

0707

Castraveți și castraveciori, proaspeți sau refrigerați

0709 90 70

Dovlecei, proaspeți sau refrigerați

0709 90 80

Anghinare

0806

Struguri, proaspeți sau uscați

0808 10

Mere proaspete

0808 20

Pere și gutui

0809 10

Caise

0809 20

Cireșe

0809 30

Piersici, inclusiv nectarine

0809 40

Prune”


(1)  De la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepția anului 2008, începând cu prima zi a aplicării regulamentului până la 31 decembrie.

(2)  Tone (greutate netă).

(3)  Milioane de unități.

(4)  Hectolitri.