03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

78


32002L0010


L 046/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/10/CE A CONSILIULUI

din 12 februarie 2002

de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 din Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la țigări (4) și cu articolul 4 din Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la tutunul prelucrat, altul decât țigările (5), s-a efectuat o revizuire detaliată a ratelor și structurii accizelor aplicate produselor din tutun.

(2)

Primul raport al Comisiei pe această temă, din 13 septembrie 1995, atrăgea doar atenția asupra anumitor dificultăți întâmpinate la punerea în aplicare a directivelor, fără să propună soluții precise.

(3)

Al doilea raport al Comisiei, din 15 mai 1998, examina modificările tehnice necesare, care se refereau în principal la ajustarea incidenței accizelor globale minime pentru țigări, fără să aducă modificări structurii și ratelor accizelor. Raportul, înaintat Consiliului la 18 mai 1998, includea propunerea introducerii unei directive de modificare (6).

(4)

Propunerile făcute de Comisie au fost adoptate în mare parte prin Directiva 1999/81/CE a Consiliului din 29 iulie 1999 de modificare a Directivei 92/79/CEE privind apropierea taxelor pe țigări, a Directivei 92/80/CEE privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât țigările și a Directivei 95/59/CE privind taxele, altele decât impozitul pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat (7).

(5)

O analiză a modificărilor de prețuri și de rate ale accizelor pentru produsele din tutun în Comunitate arată că încă mai există diferențe semnificative între statele membre, care pot perturba funcționarea pieței interne din prezent și după extindere.

(6)

O mai mare convergență a ratelor impozitelor aplicate în statele membre ar contribui la reducerea fraudei și a contrabandei în interiorul Comunității. Introducerea unei sume minime fixe în EUR, în plus față de incidența minimă a accizelor de 57 % din prețul de vânzare cu amănuntul al țigărilor din categoria de preț cu cea mai mare cerere poate asigura perceperea unei cuantum minim al accizelor pentru aceste țigări. Statele membre pentru care introducerea imediată a acestei sume minime fixe în EUR poate pune probleme din motive economice, ar trebui să fie autorizate să amâne punerea în aplicare a acestei noi cerințe până la 31 decembrie 2004 cel târziu. Statele membre care percep deja accize ridicate ar trebui să dispună de o libertate mai mare în fixarea ratelor. Ar trebui să se prevadă o creștere suplimentară a sumelor minime fixe începând cu 1 iulie 2006. Având în vedere dificultățile economice care ar putea fi generate de punerea în aplicare la această dată a sumelor majorate, Spania și Republica Elenă ar trebui să fie autorizate să amâne aplicarea acestora până la 31 decembrie 2007.

(7)

Tratatul impune ca definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților comunitare să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății omului. Țigările și tutunul mărunțit destinat răsucirii țigărilor dăunează sănătății consumatorilor. Nivelul de impozitare este un element fundamental al prețului produselor din tutun care influențează, la rândul său, obiceiurile consumatorilor fumători. Din acest motiv, este necesar ca ratele minime pentru tutunul mărunțit de răsucit să se apropie progresiv de rata minimă pentru țigări.

(8)

Pentru a evita o scădere a valorii ratelor comunitare minime ale accizelor pentru trabucuri, țigări de foi, tutun mărunțit destinat răsucirii de trabucuri și alte tutunuri de fumat, este necesară o creștere treptată a ratelor minime, exprimate în sume specifice.

(9)

Orice armonizare a structurilor accizelor ar trebui să conducă la prevenirea denaturării concurenței între diferitele categorii de tutun prelucrat aparținând aceluiași grup, facilitând astfel accesul pe piețele naționale ale statelor membre.

(10)

În interesul unei impozitări unitare și oneste, definiția trabucurilor și a țigărilor de foi, prevăzută în Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind taxele, altele decât impozitul pe cifra de afaceri, care afectează consumul de tutun prelucrat (8), ar trebui adaptată astfel încât un tip de trabuc asemănător, din mai multe puncte de vedere, cu o țigară, să fie considerat ca fiind țigară în ceea ce privește accizele.

(11)

Republica Federală Germania ar trebui să fie autorizată să amâne punerea în aplicare a acestei noi definiții până la 31 decembrie 2007 cel târziu, având în vedere dificultățile economice pe care aplicarea imediată le-ar poate crea operatorilor germani în cauză.

(12)

Statele membre ar trebui să dispună de mijloace mai eficiente pentru a face față practicilor neloiale de stabilire a prețurilor sau apariției unor produse care perturbă piața. Acest obiectiv poate fi atins autorizând statele membre să perceapă accize minime pentru țigări cu condiția ca acestea să nu fie mai mari decât accizele percepute pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere.

(13)

Este necesar să se prevadă o procedură de revizuire la intervale regulate. Totuși, se recomandă o frecvență de revizuire la patru ani, pentru a permite evaluarea modificărilor introduse de prezenta directivă.

(14)

Directivele 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 92/79/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Fiecare stat membru aplică accize globale minime (taxe specifice plus taxe ad valorem, exclusiv TVA), cu incidența stabilită la 57 % din prețul de vânzare cu amănuntul (cu toate taxele incluse) și care nu pot fi mai mici de 60 EUR pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere. De la 1 iulie 2006, cifra «60 EUR» se înlocuiește cu «64 EUR».

(2)   Statele membre care percep accize globale minime de cel puțin 95 EUR pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere nu trebuie să respecte cerința de incidență minimă de 57 %. De la 1 iulie 2006, cifra «95 EUR» se înlocuiește cu «101 EUR».

(3)   Accizele globale minime pentru țigări se stabilesc în funcție de țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere în conformitate cu datele disponibile la 1 ianuarie a fiecărui an.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre care la 1 iulie 2001 aplicau accize globale minime mai mici de 60 EUR pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere pot amâna, până cel târziu la 31 decembrie 2004 inclusiv, aplicarea unor accize minime globale mai mici de 60 EUR pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere.

(5)   Valoarea euro în monedă națională care se aplică accizelor minime globale se stabilește o dată pe an. Cursurile de schimb care se aplică sunt cele obținute în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și intră în vigoare la 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(6)   Prin derogare de la alineatul precedent, statele membre care nu au adoptat euro sunt autorizate să aplice valoarea euro în monedă națională din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2000 pentru convertirea sumei de 95 EUR menționate în alineatul (2). Prezenta derogare este reexaminată în următorul raport pe care Comisia îl prezintă în conformitate cu articolul 4.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

O dată la patru ani, Comisia înaintează Consiliului un raport și, dacă este necesar, o propunere privind ratele accizelor stabilite în prezenta directivă și structura accizelor în conformitate cu definiția din articolul 16 din Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind taxele, altele decât impozitul pe cifra de afaceri, care afectează consumul de tutun prelucrat (9). Consiliul examinează raportul și propunerea și, hotărând cu unanimitate după consultarea Parlamentului European, adoptă măsurile necesare. Raportul Comisiei și examinarea Consiliului iau în considerare funcționarea corespunzătoare a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor accizelor prevăzute în articolul 2 calculată exclusiv în funcție de inflație și obiectivele generale ale tratatului.

Articolul 2

Directiva 92/80/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:

„De la 1 iulie 2002, accizele globale percepute pe tutunul mărunțit pentru fumat destinat răsucirii de țigări sunt cel puțin egale cu 32 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau cu 27 EUR pe kilogram.

De la 1 iulie 2003, accizele globale sunt cel puțin egale cu următoarele rate sau sume minime:

(a)

în cazul trabucurilor sau al țigărilor de foi: 5 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 11 EUR pentru 1 000 de bucăți sau pe kilogram;

(b)

în cazul tutunului mărunțit pentru fumat destinat răsucirii de țigări: 33 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 29 EUR pe kilogram;

(c)

în cazul altor tutunuri de fumat: 20 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 20 EUR pe kilogram.

De la 1 iulie 2004, accizele globale percepute pe tutunul mărunțit pentru fumat destinat răsucirii țigărilor sunt cel puțin egale cu 36 % din prețul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 32 EUR pe kilogram.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

O dată la patru ani, Comisia înaintează un raport și, dacă este necesar, o propunere privind ratele accizelor stabilite în prezenta directivă. Consiliul examinează raportul și propunerea și, hotărând cu unanimitate după consultarea Parlamentului European, adoptă măsurile necesare. Raportul Comisiei și examinarea Consiliului iau în considerare funcționarea corespunzătoare a pieței interne, valoarea reală a nivelului accizelor și obiectivele generale ale tratatului.”

Articolul 3

Directiva 95/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, punctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

role de tutun umplute cu un amestec bătut și cu un înveliș exterior de culoarea obișnuită a unui trabuc care acoperă integral produsul, inclusiv, dacă este cazul, filtrul, dar, în cazul trabucurilor tăiate, nu și vârful, și o legătură, ambele din tutun reconstituit, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică decât 1,2 g și dacă învelișul are formă de spirală, cu un unghi ascuțit de cel puțin 30° față de axa longitudinală a trabucului;

4.

role de tutun umplute cu un amestec bătut și cu un înveliș exterior de culoarea obișnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă integral produsul, inclusiv, dacă este cazul, filtrul, dar, în cazul trabucurilor tăiate, nu și vârful, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 2,3 grame, iar circumferința nu este mică de 34 mm pe cel puțin o treime din lungimea sa.”

2.

La articolul 16, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statele membre pot percepe accize minime pe țigările vândute la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere, cu condiția ca aceste accize să nu depășească valoarea accizelor percepute pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere.”

Articolul 4

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 2002 cel târziu. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1):

Republica Federală Germania este autorizată să pună în aplicare dispozițiile necesare aducerii la îndeplinire a articolului 3 alineatul (1) din prezenta directivă până la 1 ianuarie 2008 cel târziu;

Spania și Republica Elenă sunt autorizate să pună în aplicare dispozițiile necesare aducerii la îndeplinire a articolului 1 alineatul (1) din prezenta directivă (cu privire la articolul 2 alineatul (1) a doua teză din Directiva 92/79/CEE) până la 1 ianuarie 2008 cel târziu.

(3)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(4)   Statele membre comunică textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

R. DE RATO Y FIGAREDO


(1)  JO C 186 E, 28.6.2001, p. 235.

(2)  Aviz emis la 5 februarie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 36, 8.2.2002, p. 111.

(4)  JO L 316, 31.10.1992, p. 8. Directivă modificată de Directiva 1999/81/CE (JO L 211, 11.8.1999, p. 47).

(5)  JO L 316, 31.10.1992, p. 10. Directivă modificată de Directiva 1999/81/CE.

(6)  JO C 203, 30.6.1998, p. 16.

(7)  JO L 211, 11.8.1999, p. 47.

(8)  JO L 291, 6.12.1995, p. 40. Directivă modificată de Directiva 1999/81/CE.

(9)  JO L 291, 6.12.1995, p. 40. Directivă modificată de Directiva 1999/81/CE (JO L 211, 11.8.1999, p. 47).”