03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

64


32002D0112


L 041/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 11 februarie 2002

de modificare a Directivei 92/34/CEE în vederea prelungirii derogării privind condițiile de import pentru materialul de înmulțire pentru plante fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe provenind din țări terțe

[notificată cu numărul C(2002) 428]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/112/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului de înmulțire pentru plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/30/CE a Comisiei (2), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 92/34/CEE, Comisia trebuie să stabilească dacă materialul de înmulțire pentru plante fructifere și plantele fructifere produse într-o țară terță și care oferă aceleași garanții, în ceea ce privește obligațiile impuse furnizorilor, identitatea, caracteristicile, starea fitosanitară, mediul de creștere, ambalajul, procedurile de control, marcajul și închiderea, sunt echivalente în toate aceste privințe cu materialul de înmulțire pentru plante fructifere și cu plantele fructifere produse în Comunitate care îndeplinesc cerințele și condițiile prevăzute de directiva în cauză.

(2)

Cu toate acestea, informațiile disponibile în prezent asupra condițiilor aplicabile în țările terțe sunt încă insuficiente pentru a permite Comisiei să ia, în acest stadiu, o asemenea decizie cu privire la oricare țară terță.

(3)

Pentru a evita dezorganizarea schimburilor comerciale, statele membre care importă material de înmulțire de plante fructifere și plante fructifere provenind din țări terțe trebuie să fie autorizate să aplice în continuare acestor produse condiții echivalente cu cele aplicabile produselor similare obținute în Comunitate, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 92/34/CEE.

(4)

Prin urmare, perioada de aplicare a derogării prevăzute la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 92/34/CEE, care a fost prelungită până la 31 decembrie 2001 prin Decizia 1999/30/CE, trebuie prelungită din nou.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru material de înmulțire și plante din genuri și specii de fructe,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 16 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 92/34/CEE, data de „31 decembrie 2001” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2004”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 februarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 157, 10.6.1992, p. 10.

(2)  JO L 8, 14.1.1999, p. 30.