02011R0142 — BG — 05.12.2021 — 024.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 054, 26.2.2011 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 749/2011 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2011 година

  L 198

3

30.7.2011

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1063/2012 НА КОМИСИЯТА от 13 ноември 2012 година

  L 314

5

14.11.2012

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1097/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2012 година

  L 326

3

24.11.2012

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 294/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2013 година

  L 98

1

6.4.2013

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 555/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2013 година

  L 164

11

18.6.2013

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 717/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година

  L 201

31

26.7.2013

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 185/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2014 година

  L 57

21

27.2.2014

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 592/2014 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2014 година

  L 165

33

4.6.2014

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/9 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2015 година

  L 3

10

7.1.2015

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/172 НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2017 година

  L 28

1

2.2.2017

►M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/786 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2017 година

  L 119

1

9.5.2017

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/893 НА КОМИСИЯТА от 24 май 2017 година

  L 138

92

25.5.2017

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1261 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2017 година

  L 182

31

13.7.2017

►M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1262 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2017 година

  L 182

34

13.7.2017

►M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/319 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2019 година

  L 61

1

28.2.2019

►M16

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1084 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2019 година

  L 171

100

26.6.2019

►M17

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1177 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2019 година

  L 185

26

11.7.2019

►M18

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2122 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2019 година

  L 321

45

12.12.2019

►M19

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2124 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2019 година

  L 321

73

12.12.2019

 M20

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/207 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2020 година

  L 43

69

17.2.2020

►M21

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/735 НА КОМИСИЯТА от 2 юни 2020 г.

  L 172

3

3.6.2020

►M22

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/757 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2020 година

  L 179

5

9.6.2020

►M23

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/762 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2020 година

  L 182

3

10.6.2020

►M24

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/797 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2020 година

  L 194

1

18.6.2020

►M25

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1720 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2020 година

  L 386

6

18.11.2020

►M26

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/899 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2021 година

  L 197

68

4.6.2021

►M27

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1699 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2021 година

  L 336

42

23.9.2021

►M28

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1891 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2021 година

  L 384

84

29.10.2021

►M29

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1925 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 2021 година

  L 393

4

8.11.2021

►M30

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1929 НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2021 година

  L 394

4

9.11.2021

 M31

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1973 НА КОМИСИЯТА от 12 ноември 2021 година

  L 402

4

15.11.2021


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 289, 31.10.2013, стp.  80 (142/2011)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установяват мерки за прилагане:

а) 

на правилата, свързани с общественото здраве и здравето на животните, приложими по отношение на странични животински продукти и производни продукти и установени в Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б) 

по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на граничните инспекционни ветеринарни пунктове, както е предвидено в член 16, параграф 1, букви д) и е) от Директива 97/78/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват определенията, установени в приложение I.

Член 3

Крайна точка в производствената верига на някои производни продукти

Следните производни продукти могат да бъдат пускани на пазара, но не и внасяни, без ограничения, както е предвидено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009:

а) 

биодизел, който отговаря на изискванията за унищожаване и употреба на странични животински продукти, установени в приложение IV, глава IV, раздел 3, точка 2), буква б);

б) 

преработени храни за домашни любимци, които отговарят на специфичните изисквания за преработени храни за домашни любимци, установени в приложение XIII, глава II, точка 7, буква а);

в) 

дъвчащи предмети за кучета, които отговарят на специфичните изисквания за дъвчащи предмети за кучета, установени в приложение XIII, глава II, точка 7, буква б);

г) 

кожи от копитни животни, които отговарят на специфичните изисквания по отношение на крайната точка за същите продукти, установени в приложение XIII, глава V, буква В;

д) 

вълна и косми, които отговарят на специфичните изисквания по отношение на за крайната точка за същите продукти, установени в приложение XIII, глава VII, буква Б;

е) 

пера и пух, които отговарят на специфичните изисквания по отношение на крайната точка за същите продукти, установени в приложение XIII, глава VII, буква В;

▼M1

ж) 

козина, която отговаря на специалните изисквания по отношение на крайната точка за този продукт, установени в приложение XIII, глава VIII;

з) 

рибно масло за производството на лекарствени продукти, което отговаря на специалните изисквания по отношение на крайната точка за този продукт, установени в приложение XIII, глава XIII;

▼M4

и) 

бензин и горива, които отговарят на специфичните изисквания за продукти, получени чрез многостадиен каталитичен процес за производството на възобновяеми горива, установени в приложение IV, глава IV, раздел 3, точка 2, буква в);

й) 

олеохимични продукти, произведени от топени мазнини, които отговарят на изискванията от приложение ХIII, глава XI;

▼M13

к) 

възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин, които отговарят на специфичните изисквания за продукти, получени чрез многостадийна каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива, посочена в приложение IV, глава IV, раздел 3, точка 2, буква е).

▼B

Член 4

Сериозни трансмисивни болести

Болестите, посочени от OIE в член 1.2.3. от изданието за 2010 г. на Здравния кодекс за сухоземните животни и в глава 1.3 от изданието за 2010 г. на Здравния кодекс за водните животни, се разглеждат като сериозни трансмисивни болести за целите на общите ограничения във връзка със здравето на животните, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.ГЛАВА II

УНИЩОЖАВАНЕ И УПОТРЕБА НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ

Член 5

Ограничения за употребата на странични животински продукти и производни продукти

1.  
Операторите в държавите-членки, посочени в приложение II, глава I, спазват условията за хранене на животни с ценна кожа с определени материали, добити от тела или части от тела на животни от същия вид, както е установено в посочената глава.
2.  
Операторите спазват установените в приложение II, глава II ограничения относно храненето на селскостопански животни с растителна маса от земя, върху която са прилагани органични торове или подобрители на почвата.

▼M8

Член 6

Унищожаване чрез изгаряне, унищожаване или оползотворяване чрез комбинирано изгаряне и използване като гориво за горене

▼B

1.  

Компетентният орган гарантира, че изгарянето и съвместното изгаряне на странични животински продукти и производни продукти се извършва единствено:

а) 

в инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци, които разполагат с разрешително в съответствие с Директива 2000/76/ЕО; или

б) 

за обекти, за които не се изисква разрешително съгласно Директива 2000/76/ЕО — в инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне, които са одобрени от компетентния орган да извършват унищожаване чрез изгаряне или унищожаване или оползотворяване на странични животински продукти или производни продукти, ако те са отпадъци, чрез съвместно изгаряне, в съответствие с член 24, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

2.  
Компетентният орган одобрява единствено инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне, както са посочени в параграф 1, буква б), в съответствие с член 24, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, ако отговарят на изискванията, установени в приложение III към настоящия регламент.
3.  
Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне трябва да отговарят на общите изисквания за изгарянето и съвместното изгаряне, установени в приложение III, глава I.
4.  
Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне с висок капацитет спазват изискванията, установени в приложение III, глава II.
5.  
Операторите на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне с нисък капацитет спазват изискванията, установени в приложение III, глава III.

▼M8

6.  
Операторите гарантират, че горивните инсталации под техен контрол, различни от посочените в приложение IV, глава IV, раздел 2, в които странични животински продукти или производни продукти се използват като гориво, отговарят на общите условия и специфичните изисквания, посочени съответно в глави IV и V от приложение III, и са одобрени от компетентния орган в съответствие с член 24, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.
7.  

Компетентният орган издава одобрение посочените в параграф 6 горивни инсталации да използват като гориво за горене странични животински продукти и производни продукти единствено ако са изпълнени следните условия:

а) 

горивните инсталации попадат в обхвата на глава V от приложение III към настоящия регламент;

б) 

горивните инсталации отговарят на всички съответни общи условия и специфични изисквания, посочени в глави IV и V от приложение III към настоящия регламент;

в) 

въведени са административни процедури, с които се гарантира, че изискванията за одобрение на горивните инсталации се проверяват ежегодно.

▼M21

8.  

По отношение на използването на оборски тор от селскостопански животни или месокостно брашно като гориво за горене, предвидено в глава V от приложение III, се прилагат следните правила в допълнение към посочените в параграф 7 от настоящия член:

а) 

заявлението за одобрение, което операторът подава пред компетентния орган в съответствие с член 24, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да съдържа доказателства, сертифицирани от компетентния орган или професионална организация, лицензирана от компетентните органи на държавата членка, че горивната инсталация, в която като гориво се използва оборски тор от селскостопански животни или месокостно брашно, отговаря на изискванията, определени в буква Б, точка 3 за оборския тор и в буква Г за месокостно брашно, както и на изискванията, определени за двата вида горива в буква Б, точки 4 и 5 от глава V на приложение III към настоящия регламент, без да се засяга възможността компетентните органи на държавата членка да предоставят дерогация от спазването на определени разпоредби в съответствие с глава V, буква В, точка 4 от приложение III;

б) 

процедурата по одобряване, предвидена в член 44 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, не може да бъде приключена, докато в рамките на първите шест месеца от експлоатацията на горивната инсталация компетентният орган или професионална организация, лицензирана от този орган, не направят най-малко две последователни проверки, едната от които внезапна проверка, включително за извършване на необходимите измервания на температурата и емисиите. Окончателното одобрение може да се даде, след като резултатите от тези проверки потвърдят, че са изпълнени изискванията, определени в буква Б, точки 3—5 за оборския тор и буква Г за месокостно брашно и ако е приложимо, буква В, точка 4 или буква Г, точка 5 от глава V на приложение III към настоящия регламент;

в) 

не се разрешава изгарянето на месокостно брашно в горивни инсталации по букви А, Б и В от глава V на приложение III към настоящия регламент.

▼B

Член 7

Депониране на някои материали от категории 1 и 3

Чрез дерогация от член 12 и член 14, буква в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 компетентният орган може да разреши унищожаването в разрешено депо на следните материали от категория 1 и 3:

а) 

вносни храни за домашни любимци или храни за домашни любимци, произведени от вносни материали, получени от материалите от категория 1, посочени в член 8, буква в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б) 

материал от категория 3, посочен в член 10, букви е) и ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при условие че:

i) 

тези материали не са били в контакт със страничните животински продукти, посочени в членове 8 и 9 и в член 10, букви a)—д) и з)—п) от същия регламент;

ii) 

към момента, в който са определени за унищожаване, материалите:

— 
посочени в член 10, буква е) от същия регламент, са преминали преработка, както е определена в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004, и
— 
посочени в член 10, буква ж) от същия регламент, са преработени в съответствие с глава II от приложение X към настоящия регламент или в съответствие със специфичните изисквания по отношение на храните за домашни любимци, установени в глава II от приложение XIII към настоящия регламент; и
iii) 

унищожаването на тези материали не създава рискове за общественото здраве или здравето на животните.

Член 8

Изисквания по отношение на преработвателните предприятия и други обекти

1.  

Операторите гарантират, че контролираните от тях преработвателни предприятия и други обекти отговарят на общите изисквания, установени в приложение IV, глава I:

а) 

общите условия за преработка, установени в раздел 1;

б) 

изискванията по отношение на пречистването на отпадъчните води, установени в раздел 2;

в) 

специфичните изисквания по отношение на преработката на материали от категория 1 и 2, установени в раздел 3;

г) 

специфичните изисквания по отношение на преработката на материали от категория 3, установени в раздел 4.

2.  
Компетентният орган одобрява преработвателни предприятия и други обекти само ако те отговарят на условията, установени в приложение IV, глава I.

Член 9

Изисквания по отношение на хигиената и преработката, приложими към преработвателните предприятия и други обекти

Операторите гарантират, че контролираните от тях предприятия и други обекти отговарят на следните изисквания, установени в приложение IV:

а) 

изискванията по отношение на хигиената и преработката, установени в глава II;

б) 

стандартните методи на преработка, установени в глава III, при условие че тези методи се използват в обекта или предприятието;

в) 

алтернативните методи на преработка, установени в глава IV, при условие че тези методи се използват в обекта или предприятието.

Член 10

Изисквания по отношение на преобразуването на странични животински продукти и производни продукти в биогаз и на компостирането

1.  

Операторите гарантират, че контролираните от тях предприятия и обекти отговарят на следните изисквания за преобразуването на странични животински продукти и производни продукти в биогаз и компостирането им, установени в приложение V:

а) 

изискванията, приложими за предприятията за производството на биогаз и компост, установени в глава I;

б) 

хигиенните изисквания, приложими за предприятията за производството на биогаз и компост, установени в глава II;

в) 

стандартните параметри на преобразуване, установени в глава III, раздел 1;

г) 

стандартните параметри на остатъци от храносмилането и компост, установени в глава III, раздел 3.

2.  
Компетентният орган одобрява предприятия и обекти за производството на биогаз и компост само ако отговарят на изискванията, установени в приложение V.
3.  
Компетентният орган може да разреши използването на алтернативни параметри на преобразуване по отношение на предприятията за производството на биогаз и компост, при условие че се спазват изискванията, установени в приложение V, глава III, раздел 2.ГЛАВА III

ДЕРОГАЦИИ ОТ НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009

Член 11

Специални правила за пробите за научноизследователски и диагностични цели

1.  
Компетентният орган може да разреши транспортирането, употребата и унищожаването на проби за научноизследователски и диагностични цели при условия, които гарантират контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Компетентният орган по-специално гарантира, че операторите спазват изискванията, установени в приложение VI, глава I.

2.  
Операторите спазват специалните правила относно пробите за научноизследователски и диагностични цели, установени в приложение VI, глава I.
3.  

Операторите могат да изпращат до друга държава-членка, без да уведомяват компетентния орган на държавата-членка на произход в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и без компетентния орган на държавата-членка по местоназначение да бъде уведомен посредством системата TRACES и да се е съгласил да приеме пратката в съответствие с член 48, параграфи 1 и 3 от посочения регламент, проби за научноизследователски и диагностични цели, които се състоят от следните странични животински продукти и производни продукти:

а) 

материали от категория 1 и 2 и месокостно брашно или животинска мазнина, получена от материали от категория 1 и 2;

б) 

преработен животински протеин.

Член 12

Специални правила за мострите за търговски цели и изложбените мостри

1.  
Компетентният орган може да разреши транспортирането, употребата и унищожаването на мостри за търговски цели и изложбени мостри при условия, които гарантират контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Компетентният орган по-специално гарантира, че операторите спазват изискванията, установени в приложение VI, глава I, раздел 1, точки 2, 3 и 4.

2.  
Операторите спазват специалните правила относно мострите за търговски цели и изложбените мостри, установени в приложение VI, глава I, раздел 2.
3.  

Операторите могат да изпращат до друга държава-членка, без да уведомяват компетентния орган на държавата-членка на произход в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и без компетентния орган на държавата-членка по местоназначение да бъде уведомен посредством системата TRACES и да се е съгласил да приеме пратката в съответствие с член 48, параграфи 1 и 3 от посочения регламент, мостри за търговски цели, които се състоят от следните странични животински продукти и производни продукти:

а) 

материали от категория 1 и 2 и месокостно брашно или животинска мазнина, получена от материали от категория 1 и 2;

б) 

преработен животински протеин.

Член 13

Специални правила относно храненето на животните

1.  

Операторите могат да ползват материал от категория 2, ако материалът е добит от животни, които не са умъртвени или умрели поради наличието или поради съмнения за наличието на болест, която се предава на хората или животните, и при условие че са спазени общите изисквания, установени в приложение VI, глава II, раздел 1, както и всички други условия, определени от компетентния орган, за хранене на следните животни:

а) 

животни в зоологическите градини;

б) 

животни с ценна кожа;

в) 

кучета от признати развъдници или групи ловни хрътки;

г) 

кучета и котки от приюти;

▼M4

д) 

ларви и червеи за риболовна стръв;

е) 

циркови животни.

▼B

2.  

Операторите могат да ползват материал от категория 3, при условие че са спазени общите изисквания, установени в приложение VI, глава II, раздел 1, както и всички други условия, определени от компетентния орган, за хранене на следните животни:

а) 

животни в зоологическите градини;

б) 

животни с ценна кожа;

в) 

кучета от признати развъдници или групи ловни хрътки;

г) 

кучета и котки от приюти;

▼M4

д) 

ларви и червеи за риболовна стръв;

е) 

циркови животни.

▼B

Член 14

Хранене на определени животински видове във и извън хранилки и в зоологически градини

1.  

Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, за хранене на животни:

а) 

в хранилки — на застрашени или защитени видове лешоядни птици и други видове, живеещи в своите естествени местообитания, с цел насърчаване на биоразнообразието, при условие че са спазени общите изисквания, установени в приложение VI, глава II, раздел 2;

б) 

извън хранилки, ако е целесъобразно без умрелите животни да бъдат предварително събирани - на дивите животни, посочени в приложение VI, глава II, раздел 2, точка 1, буква а), при условие че са спазени условията, установени в раздел 3 от посочената глава.

2.  
Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се от цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, както и на материал, добит от животни в зоологическите градини, за хранене на животни в зоологическите градини, при условие че са спазени условията, установени в приложение VI, глава II, раздел 4.

Член 15

Специални правила по отношение на събирането и унищожаването

▼M4

Ако компетентният орган разреши унищожаването на странични животински продукти чрез дерогацията, предвидена в член 19, параграф 1, букви а), б), в), д) и е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при унищожаването се спазват следните специални правила, изложени в приложение VI, глава III:

▼B

а) 

специалните правила за унищожаването на странични животински продукти, установени в раздел 1;

б) 

правилата за изгаряне и заравяне на странични животински продукти в отдалечени райони, установени в раздел 2;

в) 

правилата за изгаряне и заравяне на пчели и на странични продукти от пчеларството в отдалечени райони, установени в раздел 3.

▼M9

Чрез дерогация от член 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 държавите членки могат да разрешат събирането, транспортирането и унищожаването на малки количества материал от категория 3, посочен в член 10, буква е) от същия регламент, по начините, посочени в член 19, параграф 1, буква г) от него, при условие че са спазени изискванията за унищожаване по други начини, предвидени в глава IV от приложение VI към посочения регламент.

▼BГЛАВА IV

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ

Член 16

Стандартен образец на заявления за разрешаване на алтернативни методи

1.  
Заявленията за разрешаване на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти или на производни продукти, посочени в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, се подават от държавите-членки или от заинтересованите страни съгласно изискванията на стандартния образец на заявления за разрешаване на алтернативни методи, установен в приложение VII.
2.  
Държавите-членки определят национални звена за контакт, които да предоставят информация на компетентния орган, отговорен за оценката на заявленията за разрешаване на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти.
3.  
Комисията публикува на своя уебсайт списък на националните звена за контакт.ГЛАВА V

СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДЯЕМОСТ

Член 17

Изисквания по отношение на търговските документи и здравните сертификати, идентификацията, събирането и транспортирането на странични животински продукти и проследяемостта

1.  

Операторите гарантират, че страничните животински продукти и производните продукти:

а) 

отговарят на изискванията относно събирането, транспортирането и идентификацията, установени в приложение VIII, глави I и II;

б) 

по време на транспортирането се придружават от търговски документи или здравни сертификати в съответствие с изискванията, установени в приложение VIII, глава III.

2.  
Операторите, които изпращат, транспортират или получават странични животински продукти или производни продукти, водят отчет за пратките и свързаните с тях търговски документи или здравни сертификати в съответствие с изискванията, установени в приложение VIII, глава IV.
3.  
Операторите спазват изискванията за маркиране на определени производни продукти, установени в приложение VIII, глава V.ГЛАВА VI

РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

Член 18

Изисквания по отношение на одобряването на един или повече обекти и предприятия, в които се борави със странични животински продукти на една и съща площадка

Компетентният орган може да предостави одобрение на повече от един обект — или предприятие, — в който се борави със странични животински продукти на една и съща площадка, при условие че предаването на рискове за общественото здраве и здравето на животните между обектите или предприятията е изключено поради тяхното вътрешно разположение и начина на боравене със страничните животински продукти и производните продукти в обектите или предприятията.

Член 19

Изисквания по отношение на някои одобрени обекти и предприятия, в които се борави със странични животински продукти и производни продукти

Операторите гарантират, че контролираните от тях обекти и предприятия, които са одобрени от компетентния орган и в които те извършват една или повече от следните дейности, посочени в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, отговарят на изискванията, установени в следните глави от приложение IX към настоящия регламент:

а) 

глава I, ако произвеждат храни за домашни любимци, както е посочено в член 24, параграф 1, буква д) от същия регламент;

б) 

глава II, ако извършват съхранение на страничните животински продукти, както е посочено в член 24, параграф 1, буква и) от същия регламент, и ако боравят със странични животински продукти след събирането им посредством посочените в член 24, параграф 1, буква з) от същия регламент операции:

i) 

сортиране;

ii) 

нарязване;

iii) 

охлаждане;

iv) 

замразяване;

v) 

осоляване;

vi) 

съхраняване чрез други процеси;

vii) 

отстраняване на кожи или на специфичен рисков материал;

viii) 

операции, свързани с боравене със странични животински продукти, които се извършват, като се изпълняват задълженията съгласно ветеринарното законодателство на Съюза;

iх) 

хигиенизиране/пастьоризация на странични животински продукти, предназначени за преобразуване в биогаз/компостиране преди преобразуване или компостиране в друг обект или предприятие в съответствие с приложение V към настоящия регламент;

х) 

пресяване;

▼M23

xi) 

процеси на фазов преход на материали от категория 3, като например:

— 
термокоагулация на кръв,
— 
центрофугиране на кръв,
— 
задържане, както е определено в глава V от приложение IX към настоящия регламент,
— 
хидролизиране на копита, свинска четина, пера и косми,
— 
предназначени за преработка посредством методите на преработка, определени в настоящия регламент;

▼M9

в) 

глава III, ако съхраняват производни продукти, предназначени за определени цели, както е посочено в член 24, параграф 1, буква й) от същия регламент;

▼M23

г) 

глава V, ако съхраняват в стопанството странични животински продукти, посочени в буква з) или i) от член 24, параграф 1 от същия регламент, при условие че непреработените странични животински продукти впоследствие се унищожават, както е посочено в член 4 от същия регламент;

▼M23

д) 

когато операциите, посочени в подточки i)—vii) и xi) от буква б) се извършват на място в одобрените обекти или предприятия, посочени в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в които се генерират тези материали, компетентният орган може да разреши извършването на операцията без регистрация в съответствие с член 23 или в съответствие с член 24, параграф 1, буква з) от същия регламент, при условие че страничните животински продукти се съхраняват, транспортират и унищожават или се използват като непреработени странични животински продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

▼B

Член 20

Изисквания по отношение на някои регистрирани обекти и предприятия, в които се борави със странични животински продукти и производни продукти

1.  
Операторите на регистрирани предприятия или обекти или други регистрирани оператори боравят със странични животински продукти и производни продукти при условията, установени в приложение IX, глава IV.
2.  
Регистрираните оператори, които извършват транспортиране на странични животински продукти или производни продукти, различно от това между помещенията на един и същ оператор, по-специално отговарят на условията, установени в приложение IX, глава IV, точка 2.
3.  

Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на:

а) 

одобрени оператори, които транспортират на странични животински продукти и производни продукти като спомагателна дейност;

б) 

оператори, които са регистрирани за транспортни дейности съгласно Регламент (ЕО) № 183/2005.

▼M2

4.  

Компетентният орган може да освободи от задължението за уведомяване, посочено в член 23, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, следните оператори:

а) 

оператори, боравещи със или произвеждащи ловни трофеи или други препарати, посочени в глава VI от приложение XIII към настоящия регламент, за частни или нетърговски цели;

б) 

оператори, боравещи със или извършващи унищожаване на проби за научноизследователски и диагностични цели, използвани в образованието;

▼M3

в) 

оператори, транспортиращи суха необработена вълна и сухи необработени косми, при условие че вълната и космите са надеждно опаковани и се изпращат директно до предприятие, което произвежда производни продукти за употреба извън хранителната верига на животните, или до предприятие, което извършва междинни операции, при условия, при които се предотвратява разпространението на патогенни агенти;

▼M9

г) 

оператори, използващи малки количества материали от категории 2 и 3, изброени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, или производни продукти от тях, за пряка доставка на продуктите за крайния потребител в рамките на региона, за местния пазар или за местните обекти за търговия на дребно, ако компетентният орган не счита, че тази дейност представлява риск от разпространение на сериозна трансмисивна болест сред хората или животните; предвиденото в настоящата буква не се прилага, когато посочените материали се използват като фураж за селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа;

▼M9

д) 

ползвателите на органични торове или подобрители на почвата в помещения, в които не се държат селскостопански животни;

е) 

оператори, боравещи или разпространяващи органични торове или подобрители на почвата само и единствено в готови за продажба на дребно опаковки с тегло не повече от 50 kg за употреба извън хранителната верига на животните и на хората.

▼M16

Член 20a

Списък на обекти, предприятия и оператори в държавите членки

Компетентният орган на дадена държава членка гарантира, че актуалните списъци на обектите, предприятията и операторите, посочени в член 47, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009, са:

а) 

изготвени в съответствие с техническите спецификации, публикувани на уебсайта на Комисията ( 1 );

б) 

или въведени в TRACES, или достъпни чрез системата TRACES, считано от 31 октомври 2021 г. най-късно.

▼BГЛАВА VII

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

Член 21

Преработка и пускане на пазара на странични животински продукти и производни продукти, предназначени за хранене на селскостопански животни с изключение на животни с ценна кожа

1.  

Операторите спазват следните изисквания за пускането на пазара, с изключение на вносa, на странични животински продукти и производни продукти, предназначени за хранене на селскостопански животни с изключение на животни с ценна кожа, както са установени в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и в приложение X към настоящия регламент и:

а) 

общите изисквания по отношение на преработката и пускането на пазара, установени в глава I;

б) 

специфичните изисквания по отношение на преработените животински протеини и други производни продукти, установени в глава II;

в) 

изискванията по отношение на някои видове фуражи за риба и риболовна стръв, установени в глава III.

2.  
Компетентният орган може да разреши пускането на пазара, с изключение на вноса, на мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати, които са категоризирани като материал от категория 3 в съответствие с член 10, букви д), е) и з) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и не са били преработени в съответствие с общите изисквания, установени в глава II, раздел 4, част I от приложение X към настоящия регламент, при условие че посочените материали отговарят на установените в част II от посочения раздел изисквания за дерогацията за пускането на пазара на мляко, преработено в съответствие с националните стандарти.

▼M22

3.  
Транспортирането на рибни масла и рибни брашна, произведени от суровини от категория 3, предназначени за производството на фуражи, различни от внесените от трета държава, от одобрено преработвателно предприятие за производство на рибни масла и рибни брашна към предприятие за производство на фуражи, регистрирано или одобрено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 и одобрено в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005 в друга държава членка за детоксикация в съответствие с методите, посочени в Регламент (ЕС) 2015/786 на Комисията ( 2 ), се извършва в съответствие с правилата, определени в глава VII от приложение VIII.

▼B

Член 22

Пускане на пазара и употреба на органични торове и подобрители на почвата

1.  
Операторите спазват следните изисквания за пускането на пазара, с изключение на вноса, на органични торове и подобрители на почвата и тяхната употреба, и по-специално прилагането им върху почвата, както са предвидени в член 15, параграф 1, буква и) и член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и в приложение XI към настоящия регламент:

▼M9

2.  

При пускането на пазара на следните продукти не се прилагат никакви ветеринарно-санитарни условия:

а) 

гуано от диви морски птици, събрано в Съюза или внесено от трети държави;

б) 

готови за продажба растежни среди, различни от внасяните, със съдържание под:

i) 

5 % от техния обем на производните продукти от материали от категория 3 или от материали от категория 2, различни от преработен оборски тор;

ii) 

50 % от техния обем на преработен оборски тор.

▼B

3.  
Компетентният орган на държавата-членка, в която ще се прилага органичният тор или подобрителят на почвата, произведен от месокостно брашно, получено от материал от категория 2 или от преработен животински протеин, разрешава един или повече компоненти, които се смесват с посочените материали съгласно член 32, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в съответствие с критериите, установени в глава II, раздел 1, точка 3 от приложение XI към настоящия регламент.
4.  
Чрез дерогация от член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 компетентните оргаи на държавата-членка на произход и на държавата-членка по местоназначение, които имат о граница, могат да разрешат изпращането на оборски тор между стопанства, разположени в граничните райони на споменатите две държави-членки, при условие че са спазени подходящи условия за контрол на възможните рискове за общественото здраве и здравето на жвотните, като например определените в двустранни споразумения задължения за съответните оератори да водят подходящи отчети.
5.  
Както е предвидено в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, компетентните органи на държавите-членки насърчават, при необходимост, изготвянето, разпространението и доброволното прилагане на национални ръководства за добра селскостопанска практика при прилагането върху почвата на органични торове и подобрители.

Член 23

Междинни продукти

1.  
Внасяните или транзитно преминаващи през Съюза междинни продукти отговарят на условията за контрол на потенциалните рискове за общественото здраве и здравето на животните, посочени в приложение XII към настоящия регламент.
2.  

С междинни продукти, които са транспортирани до обект или предприятие, посочено в точка 3 от приложение XII към настоящия регламент, може да се борави без допълнителни ограничения съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и съгласно настоящия регламент, при условие че:

а) 

обектът или предприятието разполага с подходящи съоръжения за приемането на междинните продукти, които не допускат предаването на болести, които са заразни за хората или за животните;

б) 

междинните продукти не представляват риск от предаване на болести, които са заразни за хората или за животните, поради тяхното пречистване или други видове обработка, на които са били подложени страничните животински продукти, съдържащи се в междинните продукти; поради концентрацията на странични животински продукти в междинния продукт или поради взетите подходящи мерки за биологична сигурност при боравенето с междинните продукти;

в) 

обектът или предприятието води отчет за количествата получени материали, тяхната категория, ако е приложимо, и обекта или оператора, от който са получили своите продукти; и

г) 

неизползваните междинни продукти или други излишни материали от обекта или предприятието, например продукти с изтекъл срок на годност, се унищожават в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

▼M9

3.  
Операторът или собственикът на обекта или предприятието по местоназначение за междинни продукти или негов представител използва и/или изпраща междинните продукти единствено за използване в производството съгласно определението за междинни продукти в точка 35 от приложение I.

▼B

Член 24

Храни за домашни любимци и други производни продукти

1.  
Забранява се използването на материалите от категория 1, посочени в член 8, букви а), б) г) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за производството на производни продукти, предназначени да бъдат поемани от хора или животни или прилагани върху тях, различни от производните продукти, посочени в членове 33 и 36 от същия регламент.
2.  
Ако страничните животински продукти или производните продукти могат да бъдат употребявани при храненето на селскостопански животни или за други цели, посочени в член 36, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, те се пускат на пазара, но не и внасят, в съответствие със специфичните изисквания за преработен животински протеин и други производни продукти, установени в глава II от приложение X към настоящия регламент, при условие че в приложение XIII към настоящия регламент не са установени специфични изисквания за тези продукти.
3.  
Операторите спазват предвидените в член 40 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 изисквания за пускане на пазара, с изключение на вноса, на храни за домашни любимци, установени в глави I и II от приложение XIII към настоящия регламент.
4.  
Операторите спазват предвидените в член 40 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 изисквания за пускане на пазара, с изключение на вноса, на производни продукти, установени в глава I и глави III—XII от приложение XIII към настоящия регламент.ГЛАВА VIII

ВНОС, ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ И ИЗНОС

Член 25

Внос, транзитно преминаване и износ на странични животински продукти и производни продукти

1.  

Забранява се вносът в Съюза и транзитното преминаване през него на следните странични животински продукти:

а) 

непреработен оборски тор;

б) 

непреработени пера и части от пера и пух;

в) 

пчелен восък под формата на медена пита.

▼M2

2.  

Вносът в Съюза и транзитното преминаване през него на следните продукти не подлежи на ветеринарно-санитарни условия:

а) 

фабрично изпрани вълна и косми и вълна и косми, обработени чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове;

б) 

кожухарски кожи, сушени при температура на околната среда 18 °C за период от най-малко два дни при влажност 55 %;

в) 

вълна и косми, произведени от животни, различни от тези от рода на свинете, и обработени чрез метода на фабричното пране, изразяващ се в потопяване на вълната и космите в поредица от бани с вода, сапун и натриев хидроксид или калиев хидроксид;

г) 

вълна и косми, произведени от животни, различни от тези от рода на свинете, които се изпращат директно до предприятие, което произвежда производни продукти от вълна и косми за текстилната промишленост, и са обработени чрез поне един от следните методи:

— 
химическа депилация с помощта на гасена вар или натриев сулфид,
— 
фумигация с формалдехид в херметично затворено помещение в продължение на най-малко 24 часа,
— 
промишлено измиване, изразяващо се в потопяване на вълната и космите в разтворим във вода детергент при поддържане на температура 60–70 °C,
— 
съхраняване, което може да включва и времетраенето на пътуването, при 37 °C в продължение на 8 дни, при 18 °C в продължение на 28 дни или при 4 °C в продължение на 120 дни;
д) 

вълна и косми, които са сухи и надеждно опаковани, произведени са от животни, различни от тези от рода на свинете, и са предназначени за изпращане до предприятие, което произвежда производни продукти от вълна и косми за текстилната промишленост, като същевременно отговарят на всяко едно от следните изисквания:

i) 

били са произведени най-малко 21 дена преди датата на влизане в Съюза и държани в трета държава или регион от нея, които са

— 
включени в списъка в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 и от които е разрешен вносът в Съюза на прясно месо от преживни животни, за което не се изискват посочените в регламента допълнителни гаранции A и F,
— 
свободни от шап, а в случай на вълна и косми от овце и кози — свободни от шарка по овцете и козите, в съответствие с основните общи критерии, изброени в приложение II към Директива 2004/68/ЕО;
ii) 

придружават се от декларация от вносителя, изготвена в съответствие с глава 21 от приложение XV;

iii) 

били са представени от оператора в един от одобрените гранични инспекционни пунктове на Съюза, изброени в приложение I към Решение 2009/821/ЕО, където са преминали със задоволителен резултат документалната проверка, извършена в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО.

▼B

3.  

Операторите спазват следните изисквания за пускането на пазара в Съюза и транзитното преминаване през него на някои странични животински продукти и производни продукти, както са посочени в член 41, параграф 3 и член 42 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и установени в приложение XIV към настоящия регламент:

а) 

установените в глава I от посоченото приложение специфични изисквания по отношение на вноса и транзитното преминаване на материал от категория 3 и производни продукти за употреба в хранителната верига, с изключение на храни за домашни любимци или фуражи за животни с ценна кожа;

б) 

установените в глава II от посоченото приложение специфични изисквания по отношение на вноса и транзитното преминаване на странични животински продукти и производни продукти за употреба извън хранителната верига на селскостопанските животни;

▼M24

в) 

установените в глава VI от посоченото приложение специфични изисквания по отношение на страничните животински продукти и производните продукти с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.

▼M10

4.  
Правилата, определени в приложение XIV, глава V, се прилагат по отношение на износа от Съюза на производните продукти, посочени в същата глава.

▼B

Член 26

Пускане на пазара, включително внос, и износ на някои материали от категория 1

Компетентният орган може да разреши пускането на пазара, включително вноса, и износа на кожи, добити от животни, преминали незаконосъобразно третиране, както е определено в член 1, параграф 2, буква г) от Директива 96/22/ЕО или в член 2, буква б) от Директива 96/23/ЕО, на черва от преживни животни (със или без съдържание) и на кости и продукти на основата на кости, съдържащи гръбначен стълб и череп, при условие че са спазени следните изисквания:

а) 

посочените материали не трябва да са материали от категория 1, добити от следните животни:

i) 

животни, за които съществува съмнение, че са заразени с ТСЕ, в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001;

ii) 

животни, при които официално е потвърдено наличието на ТСЕ;

iii) 

животни, умъртвени в рамките на мерки за ликвидиране на ТСЕ;

б) 

посочените материали не трябва да са предназначени за следните употреби:

i) 

за хранене на животни;

ii) 

за прилагане върху почва, от която ще се хранят селскостопански животни;

iii) 

за производство на:

— 
козметични продукти, както са определени в член 1, параграф 1 от Директива 76/768/ЕИО;
— 
активни имплантируеми медицински изделия, както са определени в член 1, параграф 2, буква в) от Директива 90/385/ЕИО;
— 
медицински изделия, както са определени в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО;
— 
медицински диагностични изделия in vitro, както са определени в член 1, параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО;
— 
ветеринарни лекарствени продукти, както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО;
— 
лекарствени продукти, както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО;
в) 

материалите трябва да се внасят обозначени с етикет и трябва да отговарят на специфичните изисквания по отношение на някои движения на странични животински продукти, установени в глава IV, раздел 1 от приложение XIV към настоящия регламент;

г) 

материалите трябва да се внасят съгласно изискванията за здравно сертифициране, установени в националното законодателство;

▼M24

д) 

материалите с произход от държава членка, които се връщат в същата държава членка след отказ за въвеждането им от трета държава, трябва да отговарят на специфичните изисквания, установени в приложение XIV, глава VI.

▼B

Член 27

Внос и транзитно преминаване на проби за научноизследователски и диагностични цели

1.  
Компетентният орган може да разреши вноса и транзитното преминаване на проби за научноизследователски и диагностични цели, съдържащи производни продукти или странични животински продукти, включително посочените в член 25, параграф 1 странични животински продукти, при условия, които гарантират контрол на рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Тези условия включват най-малко следното:

а) 

въвеждането на пратката трябва да бъде предварително разрешено от компетентния орган на държавата-членка по местоназначение; и

б) 

пратката трябва да се изпрати директно от пункта на влизане в Съюза до разполагащия с разрешение ползвател.

▼M18 —————

▼B

3.  
Операторите, боравещи с проби за научноизследователски и диагностични цели, спазват специалните изисквания за унищожаване на проби за научноизследователски и диагностични цели, установени в глава III, раздел 1 от приложение XIV към настоящия регламент.

Член 28

Внос и транзитно преминаване на мостри за търговски цели и изложбени мостри

1.  
Компетентният орган може да разреши вноса и транзитното преминаване на мостри за търговски цели в съответствие със специалните правила, установени в глава III, раздел 2, точка 1 от приложение XIV към настоящия регламент.
2.  
Операторите, боравещи с мостри за търговски цели, спазват специалните правила за боравене с мостри за търговски цели и за тяхното унищожаване, установени в глава III, раздел 2, точки 2 и 3 от приложение XIV към настоящия регламент.
3.  
Компетентният орган може да разреши вноса и транзитното преминаване на изложбени мостри в съответствие със специалните правила за изложбени мостри, установени в глава III. раздел 3 от приложение XIV към настоящия регламент.
4.  
Операторите, боравещи с изложбени мостри, спазват условията за опаковане, боравене с изложбени мостри и за тяхното унищожаване, установени в глава III, раздел 3 от приложение XIV към настоящия регламент.

Член 29

Специфични изисквания по отношение на някои движения на странични животински продукти между територии на Руската федерация

1.  

Компетентният орган разрешава конкретно движение на пратки от странични животински продукти, идващи от или предназначени за Руската федерация, директно или през друга трета държава, чрез автомобилен или железопътен транспорт през Съюза между някои от одобрените гранични инспекционни ветеринарни пунктове на Съюза, посочени приложение I към Решение 2009/821/ЕО, при условие че са спазени следните условия:

а) 

пратката е запечатана с пломба със сериен номер на граничния инспекционен ветеринарен пункт на влизане в Съюза от ветеринарните служби на компетентния орган.

▼M19 —————

▼M5

Член 29а

Специфични изисквания за транзитно преминаване през Хърватия на странични животински продукти от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.  

Разрешава се движението през Съюза чрез автомобилен транспорт на пратки от странични животински продукти и производни продукти от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, директно между граничните инспекционни пунктове Нова Села (Nova Sela) и Плоче (Ploče), при условие че са спазени следните изисквания:

а) 

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

▼M19 —————

▼B

Член 30

Списъци на обекти и предприятия в трети държави

В системата TRACES се въвеждат списъци на обекти и предприятия в трети държави в съответствие с техническите спецификации, публикувани от Комисията на нейния уебсайт.

Всички списъци се актуализират редовно.

▼M16

Настоящият член не се прилага за конкретно движение на пратки със странични животински продукти, идващи от Руската федерация или предназначени за там, както е посочено в член 29, нито за движението на пратки със странични животински продукти и производни продукти, идващи от Босна и Херцеговина и предназначени за трети държави, както е посочено в член 29а.

▼B

Член 31

Образци на здравни сертификати и декларации за внос и за транзитно преминаване

Пратките от странични животински продукти и производни продукти, предназначени за внос в Съюза или за транзитно преминаване през него, се придружават от здравни сертификати и декларации в съответствие с образците, установени в приложение XV към настоящия регламент, на пункта на влизане в Съюза, където се извършват предвидените в Директива 97/78/ЕО ветеринарни проверки.

▼M24

Чрез дерогация от първа алинея страничните животински продукти и производните продукти с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава, трябва да отговарят на специфичните изисквания, установени в приложение XIV, глава VI.

▼BГЛАВА IX

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ

Член 32

Официален контрол

1.  
Компетентният орган взема всички необходими мерки за контрол по цялата верига на събирането, транспортирането, употребата и унищожаването на странични животински продукти и производни продукти, както е посочено в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Посочените мерки се прилагат в съответствие с принципите за провеждане на официален контрол, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.  
Посоченият в параграф 1 официален контрол включва проверки на воденето на отчети и други документи, изисквани съгласно правилата, установени в настоящия регламент.
3.  

Компетентният орган Извършва официален контрол, както е посочен в член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в съответствие с изискванията, установени в приложение XVI към настоящия регламент, под следните форми:

а) 

официални проверки в преработвателни предприятия, както са установени в глава I;

б) 

официални проверки на други дейности, които включват боравене със странични животински продукти и производни продукти, както са установени в глава III, раздели 1—9.

4.  
Компетентният орган извършва проверки на пломбите, които се поставят на пратките от странични животински продукти или производни продукти.

Когато компетентният орган поставя пломба върху такава пратка, която се транспортира до местоназначение, той трябва да уведоми компетентния орган по местоназначението.

5.  
Компетентният орган съставя списъците на обекти, предприятия и оператори, посочени в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, във формата, установен в глава II от приложение XVI към настоящия регламент.
6.  
Компетентният орган на държавата-членка по местоназначение се произнася по подаваните от операторите заявления за приемане или отказ за приемане на някои материали от категория 1 или 2 и месокостно брашно или животински мазнини, получени от материали от категория 1 и 2, в срок от 20 календарни дни от датата на получаване на заявлението, при условие че то е било подадено на един от официалните езици на същата държава-членка.

▼M16

7.  
Чрез системата TRACES операторите подават заявления за разрешението, посочено в параграф 6, съгласно стандартния образец, установен в глава III, раздел 10 от приложение XVI към настоящия регламент.

▼B

Член 33

Последващо одобрение на предприятия и обекти след предоставено временно одобрение

1.  
Ако предприятие — или обект, — одобрено за преработката на материал от категория 3 впоследствие получи временно одобрение за преработката на материал от категория 1 или 2 в съответствие с член 24, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, на същото предприятие — или обект — се забранява да започва отново преработка на материал от категория 3, без преди това да е получило от компетентния орган одобрение да започне отново преработка на материал от категория 3 в съответствие с член 44 от посочения регламент.
2.  
Ако предприятие — или обект, — одобрено за преработката на материал от категория 2, впоследствие получи временно одобрение за преработката на материал от категория 1 в съответствие с член 24, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, на същото предприятие — или обект — е забранено да започва отново преработка на материал от категория 2, без преди това да е получило от компетентния орган одобрение да започне отново преработка на материал от категория 2 в съответствие с член 44 от посочения регламент.ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Ограничения за пускането на пазара на някои странични животински продукти и производни продукти от съображения във връзка с общественото здраве и здравето на животните

Компетентният орган не забранява или ограничава пускането на пазара на следните странични животински продукти и производни продукти от съображения във връзка с общественото здраве или здравето на животните, различни от правилата, установени в законодателството на Съюза, и по-специално от определените в Регламент (ЕО) № 1069/2009 и в настоящия регламент:

а) 

преработен животински протеин и други производни продукти, посочени в глава II от приложение X към настоящия регламент;

б) 

храни за домашни любимци и някои други производни продукти, посочени в приложение XIII към настоящия регламент;

в) 

странични животински продукти и производни продукти, внесени в Съюза или транзитно преминаващи през него, както са посочени в приложение XIV към настоящия регламент.

Член 35

Отмяна

1.  

Отменят се следните актове:

а) 

Регламент (ЕО) № 811/2003;

б) 

Решение 2003/322/ЕО;

в) 

Решение 2003/324/ЕО;

г) 

Регламент (ЕО) № 878/2004;

д) 

Решение 2004/407/ЕО;

е) 

Регламент (ЕО) № 79/2005;

ж) 

Регламент (ЕО) № 92/2005;

з) 

Регламент (ЕО) № 181/2006;

и) 

Регламент (ЕО) № 197/2006;

й) 

Регламент (ЕО) № 1192/2006;

к) 

Регламент (ЕО) № 2007/2006.

2.  
Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 36

Преходни мерки

1.  

За преходен период до 31 декември 2011 г. операторите могат да пускат на пазара органични торове и подобрители на почвата, произведени преди 4 март 2011 г. в съответствие с регламенти (ЕО) № 1774/2002 и (ЕО) № 181/2006:

а) 

при условие че са произведени от:

i) 

месокостно брашно, получено от материал от категория 2;

ii) 

преработен животински протеин;

б) 

дори да не са смесени с компонент с цел изключване на последващата употреба на сместа за хранителни цели.

2.  
За преходен период до 31 януари 2012 г. пратките от странични животински продукти и от производни продукти, придружени от здравен сертификат, декларация или търговски документ, попълнен(а) и подписан(а) съгласно съответния образец, установен в приложение X към Регламент (ЕО) № 1774/2002, продължават да се приемат за внос в Съюза, при условие че тези сертификати, декларации или документи са попълнени и подписани преди 30 ноември 2011 г.

▼M9 —————

▼B

Член 37

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 4 март 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. 

животни с ценна кожа“ означава животни, които се отглеждат или развъждат с цел производство на кожухарски кожи и които не се използват за консумация от човека;

2. 

кръв“ означава прясна цяла кръв;

3. 

фуражни суровини“ означава фуражни суровини, както са определени в Регламент (ЕО) № 767/2009, от животински произход, включително преработени животински протеини, кръвни продукти, топени мазнини, яйчни продукти, рибно масло, мастни производни, колаген, желатин и хидролизирани протеини, дикалциев фосфат, трикалциев фосфат, мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра, продукти от коластра и утайка от центрофуги и сепаратори;

4. 

кръвни продукти“ означава производни продукти от кръв или кръвни фракции, с изключение на кръвно брашно; понятието включва изсушена/замразена/течна плазма, изсушена цяла кръв, изсушени/замразени/течни червени кръвни клетки или фракции от тях, както и комбинации от тях;

5. 

преработен животински протеин“ означава животински протеин, получен изцяло от материал от категория 3, обработен в съответствие с приложение X, глава II, раздел 1 (включително кръвно брашно и рибно брашно), така че да бъде подходящ за пряка употреба като фуражни суровини или за друга употреба във фуражни продукти, включително в храни за домашни любимци, или за употреба в органични торове или подобрители на почвата; понятието обаче не включва кръвни продукти, мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра, продукти от коластра, утайка от центрофуги и сепаратори, желатин, хидролизирани протеини и дикалциев фосфат, яйца и яйчни продукти, включително черупки от яйца, трикалциев фосфат и колаген;

6. 

кръвно брашно“ означава преработен животински протеин, получен от термичната обработка на кръв и кръвни фракции в съответствие с приложение X, глава II, раздел 1;

▼M11

7. 

рибно брашно“ означава преработен животински протеин, получен от водни животни с изключение на морски бозайници, включително от отглеждани в стопанства водни безгръбначни, в т.ч. тези, които попадат в обхвата на член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2006/88/ЕО на Съвета ( 3 ), както и морски звезди от вида Asterias rubens, добити в район за отглеждане на мекотели;

▼B

8. 

топени мазнини“ означава мазнини, получени от преработката на:

а) 

странични животински продукти; или

б) 

продукти за консумация от човека, които операторът е определил за цели, различни от консумация от човека;

▼M11

9. 

рибно масло“ означава масло, получено от преработката на водни животни с изключение на морски бозайници, включително от отглеждани в стопанство водни безгръбначни, в т.ч. тези, които попадат в обхвата на член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2006/88/ЕО, както морски звезди от вида Asterias rubens, добити в район за отглеждане на мекотели, или масло от преработката на риба за консумация от човека, което операторът е определил за цели, различни от консумация от човека;

▼B

10. 

странични продукти от пчеларството“ означава мед, пчелен восък, пчелно млечице, прополис или пчелен прашец, непредназначени за консумация от човека;

11. 

колаген“ означава продукт на протеинова основа, получен от животински кожи, кости и сухожилия;

12. 

желатин“ означава естествен, разтворим протеин, който желира или не желира, получен при частична хидролиза на колаген, добит от животински кости, кожи, сухожилия;

13. 

пръжки“ означава остатъци, съдържащи протеин, получени при топенето на мазнините, след частичното разделяне на мазнини от вода;

14. 

хидролизирани протеини“ означава полипептиди, пептиди, аминокиселини и комбинация от тях, получени при хидролиза на странични животински продукти;

15. 

вода за почистване“ означава комбинация от мляко, продукти на млечна основа или продукти, получени от тях, събрана при изплакването на оборудване в млекопреработвателната промишленост, включително на контейнери, използвани за млечни продукти, преди да бъдат почистени и дезинфекцирани;

16. 

консервирани храни за домашни любимци“ означава термично преработена храна за домашни животни, съдържаща се в херметически затворен контейнер;

17. 

дъвчащи предмети за кучета“ означава продукти за дъвчене за домашни любимци, произведени от недъбени кожи от копитни животни или от друг материал от животински произход;

18. 

овкусители“ означава течност или дехидриран производен продукт от животински произход, използван за подобряване на вкусовите качества на храни за домашни любимци;

▼M4

19. 

храни за домашни любимци“ означава храни, различни от материала по член 24, параграф 2, за употреба като храни за домашни любимци, и дъвчащи предмети за кучета, съставени от странични животински продукти или производни продукти, които:

а) 

съдържат материал от категория 3, различен от материала, посочен в член 10, букви н), о) и п) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, и

б) 

може да съдържат вносен материал от категория 1, включващ странични животински продукти, добити от животни, които са били подложени на незаконосъобразно третиране съгласно определението от член 1, параграф 2, буква г) от Директива 96/22/ЕО или член 2, буква б) от Директива 96/23/ЕО;

▼B

20. 

преработени храни за домашни любимци“ означава храни за домашни любимци, различни от сурови храни за домашни любимци, преработени в съответствие с приложение XIII, глава II, точка 3;

21. 

сурови храни за домашни любимци“ означава храни за домашни любимци, съдържащи определени материали от категория 3, които не са преминали процес на консервиране освен охлаждане или замразяване;

22. 

кухненски отпадъци“ означава цялата отпадъчна храна, включително използвано олио за готвене, от ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни, включително централни кухни и кухни в домакинства;

▼M4

23. 

остатъци от храносмилането“ означава остатъци, в т.ч. течната фракция, получени при преобразуването на странични животински продукти, извършвано в предприятие за производство на биогаз;

▼B

24. 

съдържание на храносмилателния тракт“ означава съдържанието на храносмилателния тракт на бозайници и щраусови птици;

25. 

мастни производни“ означава производни продукти от топени мазнини, които по отношение на топените мазнини от материал от категория 1 или 2 са преработени в съответствие с приложение XIII, глава XI;

26. 

гуано“ означава естествен продукт, събран от екскрементите на прилепи или диви морски птици, който не е минерализиран;

27. 

месокостно брашно“ означава животински протеин, получен от преработката на материали от категория 1 или 2 в съответствие с един от методите на преработка, установени в приложение IV, глава III;

28. 

обработени кожи“ означава производни продукти от необработени кожи, различни от дъвчащи предмети за кучета, които са били:

а) 

сушени;

б) 

сухо осолени или мокро осолени за период от най-малко 14 дни преди изпращане;

в) 

осолявани за период от най-малко седем дни в морска сол с добавяне на 2 % натриев карбонат;

г) 

изсушавани за период от най-малко 42 дни при температура от най-малко 20 °C; или

д) 

консервирани чрез процес, различен от дъбене.

29. 

необработени кожи“ означава всички кожни и подкожни тъкани, които не са преминали обработка, различна от нарязване, охлаждане, замразяване;

30. 

необработени пера и части от пера“ означава пера и части от пера, с изключение на пера или части от пера, които са били обработени:

а) 

с парна струя; или

б) 

чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове.

▼M2

31. 

необработена вълна“ означава вълна, различна от вълна, която:

а) 

е преминала през фабрично пране;

б) 

е получена при дъбене;

в) 

е обработена чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове;

г) 

е произведена от животни, различни от тези от рода на свинете, и е била обработена чрез метода на фабричното пране, изразяващ се в потопяване на вълната в поредица от бани с вода, сапун и натриев хидроксид или калиев хидроксид; или

д) 

е произведена от животни, различни от тези от рода на свинете, предназначена е за изпращане директно до предприятие, което произвежда производни продукти от вълна за текстилната промишленост, и е преминала през поне един от следните методи на обработка:

i) 

химическа депилация с помощта на гасена вар или натриев сулфид;

ii) 

фумигация с формалдехид в херметично затворено помещение в продължение на най-малко 24 часа;

iii) 

промишлено измиване, изразяващо се в потопяване на вълната в разтворим във вода детергент при поддържане на температура 60–70 °C,

iv) 

съхраняване, което може да включва и времетраенето на пътуването, при 37 °C в продължение на 8 дни, при 18 °C в продължение на 28 дни или при 4 °C в продължение на 120 дни;

32. 

необработени косми“ означава косми, различни от косми, които:

а) 

са преминали през фабрично пране;

б) 

са получени при дъбене;

в) 

са обработени чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове;

г) 

са произведени от животни, различни от тези от рода на свинете, и са били обработени чрез метода на фабричното пране, изразяващ се в потопяване на космите в поредица от бани с вода, сапун и натриев хидроксид или калиев хидроксид; или

д) 

са произведени от животни, различни от тези от рода на свинете, предназначени са за изпращане директно до предприятие, което произвежда производни продукти от косми за текстилната промишленост, и са преминали през поне един от следните методи на обработка:

i) 

химическа депилация с помощта на гасена вар или натриев сулфид;

ii) 

фумигация с формалдехид в херметично затворено помещение в продължение на най-малко 24 часа;

iii) 

промишлено измиване, изразяващо се в потопяване на космите в разтворим във вода детергент при поддържане на температура 60–70 °C,

iv) 

съхраняване, което може да включва и времетраенето на пътуването, при 37 °C в продължение на 8 дни, при 18 °C в продължение на 28 дни или при 4 °C в продължение на 120 дни;

▼B

33. 

необработена свинска четина“ означава свинска четина, различна от свинска четина, която:

а) 

е преминала през фабрично пране;

б) 

е получена при дъбене; или

в) 

е обработена чрез друг метод, който гарантира отсъствието на неприемливи рискове.

34. 

изложбена мостра“ означава странични животински продукти или производни продукти, предназначени за изложби или творчески дейности;

▼M9

35. 

междинен продукт“ означава производен продукт:

а) 

който е предназначен за употреба при производството на лекарствени продукти, ветеринарни лекарствени продукти, медицински изделия за медицински и ветеринарни цели, активни имплантируеми медицински изделия, диагностични медицински изделия in vitro за медицински и ветеринарни цели, лабораторни реагенти или козметични продукти, както следва:

i) 

като материал в производствения процес или в довършителните производствени дейности по даден краен продукт;

ii) 

при валидиране или проверка по време на производствен процес; или

iii) 

при контрола на качеството на даден краен продукт;

б) 

чиито етапи на разработване, преобразуване и производство са завършени в достатъчна степен, така че да бъде разглеждан като производен продукт, а материалът да отговаря на изискванията, директно или като компонент на даден продукт, за изброените в буква а) цели;

в) 

за чието пускане на пазара или в експлоатация обаче, според случая, като лекарствен продукт, ветеринарен лекарствен продукт, медицинско изделие за медицински и ветеринарни цели, активно имплантируемо медицинско изделие, диагностично медицинско изделие in vitro за медицински и ветеринарни цели, лабораторни реагенти или козметични продукти, се изискват допълнителни производствени или преобразувателни дейности, например смесване, обвиване, събиране или опаковане;

▼B

36. 

лабораторен реагент“ означава опакован продукт, готов за употреба, съдържащ странични животински продукти или производни продукти и предназначен като такъв или в комбинация с вещества от неживотински произход за конкретна лабораторна употреба като реагент или реагентен продукт, калибратор или контролен материал за откриване, измерване, изследване или производство на други вещества;

37. 

продукти за диагностика in vitro“ означава опакован продукт, готов за употреба, съдържащ кръвен продукт или друг страничен животински продукт и използван като реагент, реагентен продукт, калибратор, кит (набор) или друга система, самостоятелно или в комбинация, предназначен за употреба in vitro за изследване на проби от човешки и животински произход, единствено или предимно с цел диагностика на физиологичното състояние, здравословното състояние, болест или генетична аномалия или с цел да се определи безопасността или съвместимостта с реагенти; не включва дарени органи или кръв;

38. 

проби за научноизследователски и диагностични цели“ означава странични животински продукти и производни продукти, предназначени за следните цели: изследване в контекста на диагностични дейности или анализ с цел насърчаване на научно-техническия напредък в рамките на образователни или научноизследователски дейности;

▼M9

39. 

мостри за търговски цели“ означава странични животински продукти или производни продукти, предназначени за специални изследвания или анализи, разрешени от компетентния орган в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 с оглед осъществяване на производствен процес, включително преработка на странични животински продукти или производни продукти, разработването на фуражни продукти, храна за домашни любимци или производни продукти или за изпитвания на машини или оборудване;

▼B

40. 

съвместно изгаряне“ означава оползотворяване или унищожаване на странични животински продукти или производни продукти, ако те са отпадъци, в инсталация за съвместно изгаряне;

41. 

горене“ означава процес, включващ окисляване на гориво, за да се оползотвори енергийната стойност на страничните животински продукти или на производните продукти, ако те на са отпадъци;

42. 

изгаряне“ означава унищожаването на странични животински продукти или производни продукти като отпадъци в инсталация за изгаряне, както е определена в член 4, параграф 3 от Директива 2000/76/ЕО;

43. 

остатъци от изгаряне и съвместно изгаряне“ означава всички остатъци, както са определени в член 3, параграф 13 от Директива 2000/76/ЕО, получени от инсталации за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи странични животински продукти или производни продукти;

44. 

цветово кодиране“ означава систематичното използване на цветове, както е определено в приложение VIII, глава II, точка 1, буква в), за да се представи информацията, предвидена в настоящия регламент, върху повърхността или част от повърхността на опаковка, контейнер или превозно средство, или върху етикет или символ, прикрепен към тях;

45. 

междинни операции“ означава операции, различни от съхранението, посочено в член 19, буква б);

46. 

дъбене“ означава втвърдяване на кожи с помощта на растителни дъбилни вещества, хромови соли или други вещества като алуминиеви соли, железни соли, силициеви соли, алдехиди и хинони или други синтетични втвърдители;

47. 

препариране“ означава подготовка, пълнене и монтиране на кожите на животни, за да изглеждат като живи, по начин, който не допуска предаването на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните от монтираните кожи;

48. 

търговия“ означава търговия със стоки между държавите-членки, както е посочена в член 28 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

49. 

методи на преработка“ са методите, изброени в приложение IV, глави III и IV;

50. 

партида“ означава единица количество продукция, произведена в едно предприятие, при еднакви производствени параметри, сред които произход на материалите, или повече такива единици, ако са произведени в непрекъснат ред, в едно и също предприятие и са съхранявани заедно като единица за изпращане;

51. 

херметически затворен контейнер“ означава контейнер, проектиран и предназначен да не допуска навлизане на микроорганизми;

52. 

предприятие за производство на биогаз“ означава предприятие, в което страничните животински продукти и производните продукти представляват поне част от материала, подложен на биологично разграждане при анаеробни условия;

53. 

събирателни центрове“ означава помещения, различни от преработвателни предприятия, в които посочените в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 странични животински продукти се събират с цел тяхното използване за хранене на животните, посочени в същия член;

54. 

предприятие за производство на компост“ означава предприятие, в което страничните животински продукти или производните продукти представляват поне част от материала, подложен на биологично разграждане при аеробни условия;

55. 

инсталация за съвместно изгаряне“ означава стационарна или подвижна инсталация, чиято основна цел е да произвежда енергия или материали, както са определени в член 3, параграф 5 от Директива 2000/76/ЕО;

56. 

инсталация за изгаряне“ означава стационарна или подвижна техническа единица и оборудване, предназначени за термична обработка на отпадъци, както е определена в член 3, параграф 4 от Директива 2000/76/ЕО;

57. 

предприятие за производство на храни за домашни любимци“ означава помещения или съоръжения за производството на храни за домашни любимци или овкусители, както са посочени в член 24, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

▼M9

58. 

преработвателно предприятие“ означава помещения или съоръжения за преработката на странични животински продукти, посочена в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, в които страничните животински продукти се преработват в съответствие с приложение IV и/или приложение X;

▼M23

59. 

растежни среди“ означава материали, в т.ч. пръст за саксийни растения, различна от почвата in situ, в които се отглеждат растения и гъби и които се използват независимо от почвата in situ;

▼M23

60. 

критерий за хигиена на процеса“ означава критерий, показващ приемливото функциониране на производствен процес. Подобен критерий не е приложим за предлагани на пазара продукти. Той установява индикативна стойност на замърсяване, над която се изисква предприемането на корективни действия, за да се поддържа хигиената на процеса в съответствие с общите изисквания за безопасност на фуражите;

▼M29

61. 

Фрас“ означава смес от екскременти, получени от отглеждани в стопанства насекоми, субстрат за хранене, части от отглеждани в стопанства насекоми и мъртви яйца, със съдържание на мъртви насекоми, отглеждани в стопанства, не повече от 5 % по обем и не повече от 3 % от теглото.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

ГЛАВА I

Вътрешновидово рециклиране на животни с ценна кожа

1. В Естония, Латвия и Финландия следните видове животни с ценна кожа може да бъдат хранени с месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с приложение IV, глава III и добити от тела или части от тела от животни от същия вид:

▼M1

а) 

лисици (Vulpes vulpes и Alopex lagopus);

▼B

б) 

енотовидни кучета (Nyctereutes procyonides).

2. В Естония и Латвия животни с ценна кожа от вида американска норка (Mustela vison) може да бъдат хранени с месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с методите на преработка, установени в приложение IV, глава III, и добити от тела или части от тела от животни от същия вид.

3. Посоченото в точки 1 и 2 хранене се извършва при следните условия:

а) 

Храненето се извършва само в стопанства:

i) 

които са регистрирани от компетентния орган въз основа на заявление, придружено от документация, доказваща че няма основание за съмнение за наличие на ТСЕ агент сред популацията на вида, предмет на заявлението;

ii) 

в които съществува подходяща система за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните с ценна кожа в стопанството, включително редовни лабораторни изследвания на проби за ТСЕ;

iii) 

които са предоставили подходящи гаранции, че в хранителната верига на хората и животните, различни от животни с ценна кожа, не влизат странични животински продукти или месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с приложение IV, глава III и добити от посочените животни или от тяхното поколение;

iv) 

за които не известно да са влизали в контакт със стопанство, по отношение на което има съмнение или потвърждение за наличие на огнище на ТСЕ;

v) 

в които операторът на регистрираното стопанство гарантира, че:

— 
боравенето труповете на животни с ценна кожа, предназначени за хранене на животни от същите видове, и тяхната преработка става отделно от трупове, чиято употреба за посочената цел не е разрешена;
— 
животните с ценна кожа, хранени с месокостно брашно или други продукти, преработени в съответствие с приложение IV, глава III и добити от животни от същия вид, са държани отделно от животни, които не са хранени с продукти, добити от животни от същия вид;
— 
стопанството отговаря на условията, установени в приложение VI, глава II, раздел 1, точка 2 и в приложение VIII, глава II, точка 2, буква б), подточка ii).
б) 

Операторът на стопанството гарантира, че месокостното брашно и другите продукти, добити от даден вид и предназначение за хранене на животни от същия вид, трябва:

i) 

да са преработени в преработвателното предприятие, одобрено съгласно член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, чрез използване на метод на преработка 1—5 или 7, както са установени в глава III от приложение IV към настоящия регламент;

ii) 

да са произведени от здрави животни, умъртвени за производство на козина.

в) 

В случай на предполагаем или потвърден контакт със стопанство, за което има съмнение или потвърждение за наличие на огнище на ТСЕ, операторът на стопанството трябва незабавно:

i) 

да уведоми компетентния орган за този контакт;

ii) 

да прекрати изпращането на животни с ценна кожа до всички дестинации без писмено разрешение от компетентния орган.

ГЛАВА II

Хранене на селскостопански животни с растителна маса

Следните условия се прилагат по отношение на храненето на селскостопански животни с растителна маса, чрез пряк достъп на животните до земята или чрез окосена растителна маса, ако върху тази земя са прилагани органични торове или подобрители на почвата:

а) 

Трябва да бъде спазен периодът на изчакване от най-малко 21 дни, посочен в член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б) 

Използват се само органични торове и подобрители на почвата, които отговарят на разпоредбите на член 32, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на глава II от приложение XI към настоящия регламент.

Посочените условия обаче не се прилагат, ако върху земята са били прилагани само следните органични торове и подобрители на почвата:

а) 

оборски тор и гуано;

б) 

съдържание на храносмилателния тракт, мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра, продукти от коластра, за които компетентният орган не счита, че представляват риск за разпространение на сериозни болести по животните.
▼M8

ПРИЛОЖЕНИЕ III

УНИЩОЖАВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ГОРИВО

▼B

ГЛАВА I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГАРЯНЕТО И СЪВМЕСТНОТО ИЗГАРЯНЕ

Раздел 1

Общи условия

1. Операторите на инсталациите за изгаряне и за съвместно изгаряне, посочени в член 6, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, гарантират спазването под техен контрол на следните хигиенни условия:

а) 

Страничните животински продукти и производните продукти трябва да бъдат унищожени възможно най-скоро след пристигането им, в съответствие с условията, определени от компетентния орган. Те трябва да се съхраняват правилно до тяхното унищожаване, в съответствие с условията, определени от компетентния орган

б) 

В инсталациите трябва да бъде създадена подходяща организация за почистване и дезинфекция на контейнерите и превозните средства, по-специално на определено за целта място, от което отпадъчни води се изхвърлят в съответствие със законодателството на Съюза, за да се предотврати риска от замърсяване.

в) 

Инсталациите трябва да бъдат разположени върху твърда основа с добро отводняване.

г) 

Инсталациите трябва са оборудвани с подходящи средства за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици. За целта трябва да се използва документирана програма за борба с вредителите.

д) 

На персонала трябва да бъде осигурен достъп до достатъчно съоръжения за лична хигиена, като тоалетни, съблекални и мивки, при необходимост, за да се предотврати риска от замърсяване.

е) 

Трябва да бъдат установени и документирани процедури за почистване за всички части на помещенията. За почистването трябва да бъдат осигурени подходящо оборудване и средства за почистване.

ж) 

Хигиенният контрол трябва да включва редовни проверки на околната среда и на оборудването. Графиците на проверките и резултатите от тях трябва да бъдат документирани и съхранявани в продължение на най-малко две години.

2. Операторът на инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне трябва да вземе всички необходими предпазни мерки относно получаването на странични животински продукти или производни продукти, за да предотврати или ограничи, доколкото е практически възможно, преките рискове за човешкото здраве или здравето на животните.

3. Не трябва да има достъп на животни до инсталациите, страничните животински продукти и производните продукти, чието изгаряне или съвместно изгаряне предстои, нито до пепел, получена от изгарянето или съвместното изгаряне на странични животински продукти.

4. Ако инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне се намира в животновъдно стопанство:

а) 

трябва да има цялостно физическо разделяне между оборудването за изгаряне или за съвместно изгаряне и добитъка и неговия фураж и постеля, когато е необходимо — с преграждане;

б) 

оборудването трябва да бъде предназначено изцяло за операциите на инсинератора и да не се използва никъде другаде в стопанството или да бъде почистено и дезинфекцирано преди такава употреба;

в) 

персоналът, работещ на инсталацията, трябва да сменя своето горно облекло и обувки преди боравене с добитъка или с неговия фураж.

5. Страничните животински продукти и производните продукти, чието изгаряне или съвместно изгаряне предстои, и пепелта трябва се съхраняват покрити, правилно обозначени и, по целесъобразност, в непропускливи контейнери.

6. Страничните животински продукти, които не са напълно изгорени, трябва да бъдат повторно изгорени или унищожени по друг начин, различен от унищожаване в разрешено депо, в съответствие с членове 12, 13 и 14, според случая, от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Раздел 2

Условия за експлоатация

Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне се проектират, оборудват, строят и експлоатират така, че температурата на хомогенната газова смес, отделена при процеса, дори при най-неблагоприятни условия да достига контролируемо до температура, не по-ниска от 850 °С за не по-малко от 2 секунди, или до температура от 1 100 °C за 0,2 секунди, като тази температура се измерва в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от горивната камера, където се извършва изгарянето или съвместното изгаряне, както е разрешено от компетентния орган.

Раздел 3

Остатъци от изгаряне и съвместно изгаряне

1. Количеството и опасните свойства на остатъците от изгаряне и съвместно изгаряне се свеждат до минимум. Тези остатъци трябва да бъдат оползотворени, по целесъобразност, директно в инсталацията или извън нея, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, или да бъдат унищожени в разрешено депо.

2. Транспортирането и временното съхраняване на сухи остатъци, включително прах, се извършва по начин, предотвратяващ разпръскването им в околната среда, например в затворени контейнери.

Раздел 4

Измерване на температурата и на други параметри

1. Използват се подходящи технологии за мониторинг на параметрите и условията, свързани с процеса на изгаряне или съвместно изгаряне.

2. В издаденото от компетентния орган одобрение или в свързаните с него условия се определят изискванията по отношение на измерването на температурата.

3. Функционирането на всички средства за автоматичен мониторинг подлежи на контрол и ежегодни проверочни тестове.

4. Резултатите от измерванията на температурата се документират и се представят по подходящ начин, даващ възможност на компетентния орган да проверява спазването на разрешените условия за експлоатация, установени в настоящия регламент в съответствие с процедурите, които същият компетентен орган следва да установи.

Раздел 5

Отклонения от нормалното функциониране

В случай на авария или отклонения от нормалното функциониране на инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне операторът ограничава или прекратява експлоатацията на инсталацията възможно най-бързо, до момента, когато нормалните операции могат да бъдат възобновени.

ГЛАВА II

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ С ВИСОК КАПАЦИТЕТ

Раздел 1

Специфични условия на експлоатация

Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи единствено странични животински продукти и производни продукти, с капацитет над 50 kg на час (инсталации с висок капацитет) и от които не се изисква да имат разрешително за експлоатиране в съответствие с Директива 2000/76/ЕО, трябва да отговарят на следните условия:

а) 

Всяка отделна пещ в рамките на инсталацията за изгаряне се оборудва с не по-малко от една спомагателна горелка. Тази горелка се задействат автоматично, когато температурата на получените в резултат от процеса на изгаряне газове след последното подаване на въздух за поддържане на горенето се понижи под 850 °C или 1 100 °C, според случая. Тя трябва да бъде използвана по време на операциите по пускане в действие и спиране на инсталацията, за да може температурата от 850 °C или 1 100 °C, според случая, да бъде поддържана през цялото време при тези операции, докато има неизгорели материали в горивната камера, в която се извършва изгарянето или съвместното изгаряне.

б) 

Когато в горивната камера, в която чрез непрекъснат процес се извършва изгарянето или съвместното изгаряне, са въведени странични животински продукти или производни продукти, инсталацията трябва да разполага с автоматична система, която недопуска въвеждането на странични животински продукти или производни продукти при пускането в действие, преди достигане на температура от 850 °C или 1 100 °C, според случая, и нейното запазване.

в) 

Операторът трябва да експлоатира инсталацията за изгаряне по начин, осигуряващ достигането на такава степен на изгаряне, при която съдържанието на общ органичен въглерод в шлаката и дънната пепел е по-ниско от 3 % или загубата при накаляване е по-малка от 5 % от сухото тегло на шлаката и дънната пепел. Ако е необходимо, могат да се прилагат подходящи методи за предварително третиране на отпадъците.

Раздел 2

Отвеждане на води

1. Площадките на инсталациите с висок капацитет, включително принадлежащите към тях площадки за съхраняване на странични животински продукти, се проектират така, че да се избегне неразрешеното и инцидентно заустване на всякакви замърсяващи вещества в почвата, в повърхностните води и в подземните води.

2. Освен това трябва да се осигури капацитет за съхранение на замърсените дъждовни води от площадките на инсталациите или на замърсени водите, получени вследствие на разливи или операции по гасене на пожари.

При необходимост операторът гарантира, че тези дъждовни води и замърсени води могат да бъдат изследвани преди тяхното отвеждане.

ГЛАВА III

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ С НИСЪК КАПАЦИТЕТ

Инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, обработващи единствено странични животински продукти и производни продукти, с капацитет под 50 kg странични животински продукти на час и на партида (инсталации с нисък капацитет) и от които не се изисква да имат разрешително за експлоатиране в съответствие с Директива 2000/76/ЕО:

▼M9

а) 

се използват единствено за унищожаване на:

i) 

мъртви домашни любимци, както са посочени в член 8, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

ii) 

материалите от категория 1, посочени в член 8, букви б), д) и е), материалите от категория 2, посочени в член 9, или материалите от категория 3, посочени в член 10 от същия регламент; и

iii) 

мъртви индивидуално идентифицирани еднокопитни животни от стопанства, за които не са наложени здравни ограничения в съответствие с член 4, параграф 5 или член 5 от Директива 2009/156/ЕО, ако това е разрешено от държавата членка;

▼B

б) 

ако в инсталацията с нисък капацитет се въвеждат материалите от категория 1, посочени в член 8, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, — трябва да бъдат оборудвани със спомагателна горелка;

в) 

функционират по такъв начин, че страничните животински продукти да бъдат напълно редуцирани до пепел.

▼M8

ГЛАВА IV

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЖИВОТИНСКИ СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ КАТО ГОРИВО

Раздел 1

Общи изисквания относно горенето на животински странични продукти и производни продукти като гориво

1. Операторите на горивните инсталации, посочени в член 6, параграф 6, гарантират, че в горивните инсталации под техен контрол са изпълнени следните условия:

а) 

Страничните животински продукти и производните продукти, предназначени да бъдат използвани като гориво, трябва да се използват за тази цел без ненужно забавяне, като преди това бъдат съхранявани на обезопасено място.

б) 

По отношение на горивните инсталации трябва да се прилагат подходящи мерки, с които да се гарантира, че почистването и дезинфекцията на контейнерите и превозните средства се извършат в предназначена за това зона от помещенията, откъдето отпадъчните води могат да се събират и изхвърлят в съответствие със законодателството на Съюза, за да се предотврати рискът от замърсяване на околната среда.

Чрез дерогация от изискванията, предвидени в първа алинея, контейнерите и превозните средства, използвани за транспортиране на топените мазнини, могат да се почистват и дезинфекцират в предприятията, в които се извършва товаренето, или всяко друго предприятие, одобрено или регистрирано съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009.

в) 

Горивните инсталации трябва да бъдат разположени върху здрав добре отводнен фундамент.

г) 

Горивните инсталации трябва да имат подходящи мерки за защита срещу вредители. За целта трябва да се използва документирана програма за борба с вредителите.

д) 

Персоналът трябва да има достъп до подходящи съоръжения за лична хигиена, като тоалетни, съблекални и мивки при необходимост, за да се предотврати рискът от замърсяване на оборудването за обработване на селскостопанските животни или техния фураж.

е) 

Процедурите по почистването и дезинфекцията трябва да бъдат установени и документирани за всички части на горивната инсталация. За почистването трябва да бъдат осигурени подходящо оборудване и почистващи препарати.

ж) 

Хигиенният контрол трябва да включва редовни проверки на околната среда и на оборудването. Графиците на проверките и резултатите от тях трябва да бъдат документирани и съхранявани в продължение на най-малко две години.

з) 

Когато топени мазнини се използват като гориво за горене в стационарни двигатели с вътрешно горене, разположени в одобрени или регистрирани предприятия, преработката на храна или фуражи в същия обект трябва да се извършва при стриктни условия на разделяне.

2. Операторите на горивни инсталации вземат всички необходими предпазни мерки, свързани с получаването на странични животински продукти или производни продукти, за да предотвратят или ограничат, доколкото е практически възможно, рисковете за човешкото здраве или здравето на животните.

3. Животни не трябва да имат достъп до горивната инсталация или до странични животински продукти и производни продукти, които предстоят да бъдат изгорени, или пепел, получена от горенето.

4. Когато горивната инсталация е разположена в стопанство, в което се отглеждат животни за производство на храни:

а) 

трябва да има цялостно физическо разделяне между горивното оборудване и животните, включително техния фураж и място за сън;

б) 

оборудването трябва да бъде предназначено изцяло за операциите на горивната инсталация и да не се използва никъде другаде в стопанството, освен ако не е било ефективно почистено и дезинфекцирано преди такава употреба;

в) 

персоналът, работещ в инсталацията, трябва да сменя горното си облекло и обувки и да взема мерки за лична хигиена преди боравене с животни в това или всяко друго стопанство или техния фураж, или постелъчен материал.

5. Страничните животински продукти и производните продукти, които предстои да бъдат изгорени като гориво, и остатъчните от горенето вещества трябва да се съхраняват в затворени и по целесъобразност херметични контейнери, които са ясно обозначени за тази цел.

6. Горенето на странични животински продукти или производни продукти се извършва при условия, изключващи кръстосано замърсяване на фуражите за животни.

Раздел 2

Работни условия на горивните инсталации

1. Горивните инсталации трябва да бъдат проектирани, изградени, оборудвани и експлоатирани по начин, при който дори при най-неблагоприятни условия животинските странични продукти и производните продукти да се обработват най-малко 2 секунди при температура от 850 °C или най-малко 0,2 секунди при температура от 1 100 °C.

2. Температурата на отделения в резултат от процеса газ се повишава по контролиран и еднороден начин за 2 секунди до температура от 850 °C или за 0,2 секунди до температура от 1 100 °C.

Температурата трябва да се измерва в близост до вътрешната стена или до друга представителна точка на горивната камера съгласно разрешеното от компетентния орган.

3. За мониторинг на параметрите и условията, свързани с процеса на горене, се използват автоматизирани технологии.

4. Резултатите от измерванията на температурата се документират и се представят по подходящ начин, който позволява на компетентния орган да проверява в съответствие с установените от самия него процедури спазването на посочените в точки 1 и 2 разрешени условия за експлоатация.

5. Операторът на горивна инсталация гарантира, че горивото се изгаря по такъв начин, че съдържанието на общия органичен въглерод в шлаката и дънната пепел е по-ниско от 3 % или загубата при накаляване е по-малка от 5 % от сухото тегло на материала.

Раздел 3

Горивни остатъци

1. Количеството и вредността на горивните остатъци се свеждат до минимум. Тези остатъци трябва да бъдат оползотворени или, когато това не е целесъобразно, унищожени или използвани в съответствие със съответното законодателство на Съюза.

2. Транспортирането и временното съхраняване на сухи остатъци, включително прах, се извършва в затворени контейнери или по друг начин, който не допуска разпръсване в околната среда.

Раздел 4

Авария или необичайни условия на експлоатация

1. Горивната инсталация е оборудвана с устройство, което автоматично спира експлоатацията в случай на авария или необичайни експлоатационни условия до момента, когато нормалните операции могат да бъдат възобновени.

2. Непълно изгорените странични животински продукти и производните продукти трябва да бъдат изгорени отново или унищожени посредством начините, посочени в членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, различни от унищожаване в разрешено депо.

ГЛАВА V

ВИДОВЕ ИНСТАЛАЦИИ И ГОРИВА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ГОРЕНЕ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ИНСТАЛАЦИИ

A.   Стационарни двигатели с вътрешно горене:

1. Изходен материал:

За този процес може да бъде използвана мастна фракция, получена от животински странични продукти от всички категории, ако отговаря на следните условия:

а) 

освен когато се използват рибно масло или топена мазнина, произведена в съответствие с раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, мастната фракция, получена от странични животински продукти, трябва първо да се преработи по следния начин:

i) 

в случай на мастна фракция от материали от категория 1 и 2, който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5, както са определени в глава III от приложение IV;

в случай че мазнината се премества от преработвателното предприятие чрез затворена конвейерна система, която не може да бъде технологично елиминирана, и при условие че тази система е разрешена от компетентния орган с цел непосредствено директно изгаряне, не се изисква постоянната маркировка с глицерол трихептаноат (GTH), посочена в точка 1 от глава V на приложение VIII;

ii) 

в случай на мастна фракция от материали от категория 3, който и да било от методите на преработка с номера от 1 до 5 или метод 7, както са определени в глава III от приложение IV;

iii) 

в случай на материали, получени от риба — методите на преработка с номера от 1 до 7, както са определени в глава III от приложение IV;

б) 

мастната фракция трябва да се отделя от протеина, а в случай на мазнина с произход от преживни животни, предназначена за горене в друга инсталация, неразтворимите примеси се отстраняват до ниво не по-голямо от 0,15 % от теглото.

2. Методология

Горенето на животинска мазнина като гориво в стационарни двигатели с вътрешно горене се извършва, както следва:

а) 

мастните фракции, посочени в точка 1, букви а) и б), трябва да бъдат горени:

i) 

при условията, описани в раздел 2(1) от глава IV; или

ii) 

чрез използването на параметри на обработка, с които се постига еквивалентен ефект като условията по подточка i) и които са разрешени от компетентния орган;

б) 

не се разрешава горенето на материал от животински произход, различен от животинска мазнина;

в) 

животинската мазнина, получена от материали от категория 1 или категория 2, горена в обекти, които са разрешение или регистрирани в съответствие с регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 183/2005, или на публични места, трябва да бъде преработена с метод на преработка 1, както е посочено в глава III от приложение IV;

г) 

горенето на животинска мазнина трябва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза за защита на околната среда, по-специално по отношение на стандартите и изискванията на това законодателство и изискванията относно най-добрите съществуващи техники за контрол и мониторинг на емисиите.

3. Експлоатационни условия:

Чрез дерогация от изискванията по първа алинея на точка 2 от раздел 2 от глава IV компетентният орган, отговарящ за околната среда, може да разреши изисквания, основаващи се на други параметри на обработка, които осигуряват еквивалентен екологичен ефект.

Б.   Разположени в стопанството горивни инсталации, в което оборски тор от домашните птици се използва като гориво

1. Тип инсталация

Разположени в стопанството горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност не превишава 5 MW

2. Изходен материал и приложно поле:

В съответствие с изискванията по точки 3 — 5 като гориво за горене се използва изключително непреработен оборски тор от домашни птици, както е посочено в член 9, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Други странични животински продукти или производни продукти, както и оборски тор от други видове или генериран извън стопанството не могат да се използват като гориво за горене в разположени в стопанството горивни инсталации, посочени в точка 1.

3. Специфични изисквания за оборски тор от домашни птици, използван като гориво за горене:

а) 

Оборският тор се съхранява на обезопасено място в затворена зона за съхранение, за да се сведе до минимум нуждата от последваща обработка и за да не се допусне кръстосано замърсяване с други части на дадено стопанство, в което се отглеждат животни за производство на храни.

б) 

Разположената в стопанството горивна инсталация трябва да бъде оборудвана със:

i) 

автоматична система за управление на горивото, която вкарва горивото директно в горивната камера без последваща обработка;

ii) 

спомагателна горелка, която трябва да бъде използвана по време на операциите по пускане и спиране, за да се гарантира, че изискванията за температурата, посочени в раздел 2(2) от глава IV, се спазват по всяко време при тези операции, докато има неизгорели материали в горивната камера.

4. Пределно допустими стойности за емисии и изисквания за мониторинг:

а) 

Емисиите на серен диоксид, азотни оксиди (а именно сумата от азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид) и от прахови частици не надвишава следните пределно допустими стойности, изразени в mg/Nm3при температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa и съдържание на кислород от 11 процента, след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове:Замърсител

Пределно допустима стойност за емисии в mg/Nm3

Серен диоксид

50

Азотни оксиди (като NO2)

200

Прахови частици

10

б) 

Операторът на разположена в стопанството горивна инсталация извършва поне годишни измервания на серен диоксид, азотни оксиди и прахови частици.

Като алтернатива на измерванията, посочени в първа алинея, други проверени и одобрени от компетентния орган процедури могат да служат за определяне на емисиите на серен диоксид.

Мониторингът се извършва от оператора или от негово име в съответствие със стандартите на CEN. При липса на стандарти на CEN се прилагат стандарти на ISO, национални или други международни стандарти, осигуряващи получаването на данни с равностойно научно качество.

в) 

Всички резултати се записват, обработват и представят по начин, който позволява на компетентния орган да провери дали се спазват пределно допустимите стойности за емисии.

г) 

По отношение на разположените в стопанство горивни инсталации, използващи вторично пречиствателно оборудване с цел спазване на пределно допустими стойности за емисии, се осъществява непрекъснат мониторинг на ефективното функциониране на това оборудване и резултатите от него се записват.

д) 

В случай на неспазване на пределно допустимите стойности за емисии, посочени в буква а), или когато разположена в стопанство горивна инсталация не отговаря на изискванията по точка 1 от раздел 2 на глава IV, операторите незабавно информират компетентния орган и предприемат необходимите мерки, с които да гарантират възстановяване на съответствието във възможно най-кратък срок. Ако съответствието не може да бъде възстановено, компетентният орган спира работата на инсталацията и отнема регистрацията ѝ.

5. Промени в експлоатацията и аварии:

а) 

Операторът уведомява компетентния орган за всяка планирана промяна в разположената в стопанството горивна инсталация, която би засегнала емисиите, най-малко един месец преди датата, на която ще бъде извършена промяната.

б) 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират възможно най-кратки периоди на пускане и спиране на разположена в стопанството горивна инсталация, както и на всякакви неизправности. В случай на неизправност или повреда в оборудването за вторично пречистване операторът незабавно уведомява компетентния орган.

▼M14

В.    Горивни инсталации, в които като гориво за горене се използва оборски тор от селскостопански животни, различен от оборски тор от домашни птици, посочен в буква Б.

1.   Тип инсталация

Горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност не превишава 50 MW

2.   Изходен материал:

В съответствие с изискванията по точка 3 като гориво за горене се използва изключително оборски тор от селскостопански животни, различен от оборски тор от домашни птици, посочен в буква Б.

Други странични животински продукти или производни продукти не могат да се използват като гориво за горене в горивните инсталации, посочени в точка 1. Оборски тор от селскостопански животни, различен от посочения в буква Б оборски тор от домашни птици, който е генериран извън стопанството, не трябва да влиза в контакт със селскостопанските животни.

3.   Методика:

Горивни инсталации, в които като гориво за горене се използва оборски тор от селскостопански животни, различен от оборски тор от домашни птици, посочен в буква Б, отговарят на изискванията, определени в буква Б, точки 3—5.

4.   Дерогация и преходен период:

Компетентният орган на държавата членка, отговарящ за околната среда, може:

а) 

чрез дерогация от буква Б, точка 3, буква б), подточка ii) да предостави на горивни инсталации, които са в експлоатация към 2 август 2017 г., допълнителен период от най-много 6 години, за да бъдат приведени в съответствие с глава IV, раздел 2, точка 2, първа алинея от приложение III към настоящия регламент;

б) 

чрез дерогация от буква Б, точка 4 да разреши емисии на прахови частици, не по-високи от 50 mg/m3, при условие че общата номинална входяща топлинна мощност на горивните инсталации не превишава 5 MW;

в) 

чрез дерогация от буква Б, точка 3, буква б), подточка i) да разреши ръчно добавяне на оборски тор от коне като гориво в горивната камера, ако общата номинална входяща топлинна мощност не превишава 0,5 MW.

▼M21

Г.    Горивни инсталации, в които като гориво за горене се използва месокостно брашно

1. 

Тип инсталация:

Горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност не превишава 50 MW.

2. 

Изходен материал:

Месокостно брашно от категория 1 и категория 2 за използване като гориво за горене в съответствие с изискванията по точка 3 самостоятелно или в смес от месокостно брашно, топени мазнини и оборски тор.

3. 

Специфични изисквания за месокостно брашно, използвано като гориво за горене:

а) 

месокостното брашно се съхранява на обезопасено място в затворена зона за съхранение в горивната инсталация, защитена срещу достъп на животни, и не се изпраща до друго местоназначение, освен разрешено от компетентния орган в случай на авария или необичайни условия на експлоатация;

б) 

горивната инсталация трябва да бъде оборудвана с:

i) 

автоматична или непрекъсната система за управление на горивото, която вкарва горивото директно в горивната камера без последваща обработка;

ii) 

спомагателна горелка, която трябва да бъде използвана по време на операциите по пускане и спиране, за да се гарантира, че изискванията за температурата, посочени в раздел 2(2) от глава IV, се спазват по всяко време при тези операции, докато има неизгорели материали в горивната камера.

4. 

Методика:

Горивните инсталации, в които като гориво се използват материали от категория 1 или 2 от месокостно брашно, трябва да отговарят на общите изисквания, определени в глава IV, и на специфичните изисквания, определени в буква Б, точки 4 и 5 от настоящата глава.

5. 

Дерогация и преходен период:

Компетентният орган на държавата членка, отговарящ за околната среда, може чрез дерогация от точка 3, буква б), подточка ii) да предостави на горивни инсталации, които са в експлоатация към 3 юни 2020 г., допълнителен период от най-много 4 години, за да бъдат приведени в съответствие с глава IV, раздел 2, точка 2, втора алинея.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕРАБОТКА

ГЛАВА I

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ

Раздел 1

Общи условия

1. Преработвателните предприятия трябва да отговарят на следните изисквания за стерилизацията под налягане или съгласно методите на преработка, посочени в член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009:

а) 

преработвателните предприятия не трябва да бъдат разположени на една и съща площадка с кланици или други обекти, одобрени или регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 или Регламент (ЕО) № 853/2004, освен ако рисковете за общественото здраве и здравето на животните, произтичащи от преработката на странични животински продукти, с произход от такива кланици, са намалени благодарение на спазването, като минимум, на следните условия:

i) 

преработвателното предприятие трябва да бъде физически отделено от кланицата или от други обекти, по целесъобразност, като бъде разположено в сграда, която е изцяло отделена от кланицата или от други обекти;

ii) 

в преработвателното предприятие трябва да бъдат монтирани/действащи:

— 
конвейерна система, която да свързва преработвателното предприятие с кланицата или с друг обект и която да не може да бъде технически елиминирана;
— 
отделни входове, приемни площадки, оборудване и изходи както за преработвателното предприятие, така и за кланицата и или обекта;
iii) 

трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване разпространяването на рисковете при експлоатацията от персонал, работещ едновременно в преработвателното предприятие и в кланицата или друг обект;

iv) 

лица без разрешение и животни не трябва да имат достъп до преработвателното предприятие.

Чрез дерогация от подточки i)—iv), в случай на преработвателни предприятия, преработващи материал от категория 3, компетентният орган може да разреши различни от определените в посочените точки условия, насочени към намаляване на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, включително на рисковете, произтичащи от преработката на материал от категория 3, който постъпва от обекти извън площадката, одобрени или регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 или Регламент (ЕО) № 853/2004.

Държавите-членки информират Комисията и останалите държави-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 как е била използвана тази дерогация от техните компетентни органи;

б) 

Преработвателното предприятие трябва да разполага с разделени по подходящ начин чиста и мръсна зона. Мръсната зона трябва да разполага с покрито пространство за получаване на странични животински продукти, изградено по начин, позволяващ лесното му почистване и дезинфекция. Подовете трябва да бъдат изградени по начин, улесняващ оттичането на течностите;

в) 

Преработвателното предприятие трябва да разполага с подходящи помещения, включително тоалетни, стаи за преобличане и мивки за персонала;

г) 

Преработвателното предприятие трябва да разполага с достатъчен производствен капацитет за получаване на топла вода и пара за преработката на странични животински продукти;

д) 

Мръсната зона трябва да разполага, при необходимост, с оборудване за намаляване на размера на страничните животински продукти, както и оборудване за товарене на раздробени странични животински продукти на мястото на преработка;

е) 

Когато се изисква термична обработка, всички съоръженията трябва да бъдат оборудвани с:

i) 

измервателно оборудване за следене на температурата по всяко време и, ако е приложимо при използвания метод на преработка, на налягането в критичните точки;

ii) 

записващи прибори за непрекъснато записване на резултатите от тези измервания, така че да са налични при проверки и официален контрол;

iii) 

подходяща система за безопасност, за предотвратяване на недостатъчно нагряване;

ж) 

За предотвратяване на повторно замърсяване на производния продукт от новопостъпващи странични животински продукти, трябва да се осигури ясно разделение между зоната на предприятието, в която се разтоварва новопостъпващият материал за преработка, и зоните, отделени за преработката на посочения продукт и за съхраняване на производния продукт.

2. Преработвателното предприятие трябва да разполага с подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция на контейнерите или съдовете, в които се получават страничните животински продукти, и на транспортните средства (с изключение на кораби), в които се транспортират.

3. Трябва да бъдат осигурени подходящи съоръжения за дезинфекция на колелата на превозните средства и други техни части, по целесъобразност, при напускане на мръсната зона на преработвателното предприятие.

4. Всички преработвателни предприятия трябва да разполагат със система за отвеждане на отпадъчните води, отговаряща на изискванията, установени от компетентния орган в съответствие със законодателството на Съюза.

5. Преработвателното предприятие трябва да разполага със собствена лаборатория или да ползва услугите на външна лаборатория. Лабораторията трябва да бъде оборудвана за извършване на необходимите анализи и да бъде одобрена от компетентния орган въз основа на оценка на капацитета ѝ да извършва посочените анализи, да бъде акредитирана съгласно международно признати стандарти или да е обект на редовни проверки от страна на компетентния орган за оценка на капацитета ѝ да извършва посочените анализи.

6. Ако въз основа на оценка на риска количеството обработвани продукти налага редовното или постоянното присъствие на компетентния орган, преработвателните предприятия трябва да разполагат с подходящо оборудвано заключващо се помещение за ползване единствено от инспекционната служба.

Раздел 2

Пречистване на отпадъчните води

1. Преработвателните предприятия, преработващи материал от категория 1, и други помещения, в които се отстранява специфичен рисков материал, кланици и преработвателни предприятия, преработващи материал от категория 2, трябва да извършват предварителна преработка с цел задържане и събиране на материал от животински произход като първоначален етап от пречистването на отпадъчните води.

Оборудването, използвано в процеса на предварителна обработка, се състои от канални уловители или цедки с големина на отделните отвори не по-голяма от 6 mm в края на отточния поток на процеса или еквивалентни системи, които гарантират, че преминаващите през тях твърди частици в отпадъчните води са не по-големи от 6 mm.

2. Отпадъчните води от помещенията, посочени в точка 1, трябва да преминават предварително пречистване, което гарантира, че цялата отпадъчна вода се филтрира по време на процеса, преди да бъде отведена извън помещението. Не се извършва надробяване на парчета, накисване или друга преработка или прилагане на налягане, което би улеснило преминаването на твърд животински материал при процеса на предварително пречистване.

3. Целият материал от животински произход, задържан в процеса на предварително пречистване в помещенията, посочени в точка 1, се събира и транспортира като материал от категория 1 или категория 2, според случая, и се унищожава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

4. Отпадъчните води, преминали през процеса на предварително пречистване в помещенията, посочени в точка 1, и отпадъчните води от други помещения, в които се преработват странични животински продукти или се борави с тях, се пречистват съгласно законодателството на Съюза, без ограничения във връзка с настоящия регламент.

5. В допълнение към изискванията, определени в точка 4, компетентният орган може да задължи операторите да пречистват отпадъчните води с произход от мръсната зона на преработвателните предприятия и от предприятия или обекти, извършващи междинни операции с материал от категория 1 или 2, или съхраняващи материал от категория 1 или 2, при условия, които гарантират намаляване на риска от патогенни агенти.

6. Без да се засягат точки 1—5, се забранява унищожаването на странични животински продукти, включително кръв и мляко, или производни продукти, посредством потока от отпадъчни води.

Материалът от категория 3, включващ утайка от центрофуги и сепаратори, обаче може да бъде унищожаван посредством потока от отпадъчни води, при условие че е преминал някоя от обработките на утайка от центрофуги и сепаратори, установени в глава II, раздел 4, част III от приложение X към настоящия регламент.

Раздел 3

Специфични изисквания по отношение на преработката на материали от категория 1 и 2

Вътрешното разположение на преработвателните предприятия, преработващи материали от категория 1 и 2, трябва да гарантира пълното разделяне на материалите от категория 1 от материалите от категория 2, от приемането на суровината до изпращането на получения производен продукт, освен ако се касае за смес от материал от категория 1 и категория 2, преработена като материал от категория 1.

Раздел 4

Специфични изисквания по отношение на преработката на материали от категория 3

В допълнение към общите условия, определени в раздел 1, се прилагат и следните изисквания:

1. 

Преработвателните предприятия, преработващи материали от категория 3, не трябва да бъдат разположени на една и съща площадка с преработвателни предприятия, преработващи материали от категория 1 или 2, освен ако не са разположени в изцяло отделена сграда.

2. 

Компетентният орган обаче може да разреши преработката на материал от категория 3 на площадка, където се преработва материал от категория 1 или 2 или се борави с такъв материал, ако е предотвратено кръстосано замърсяване, благодарение на:

а) 

разположението на помещенията, по-специално организацията на приемането на суровините и по-нататъшното боравене с тях;

б) 

разположението и управлението на оборудването, използвано за преработката, включително разположението и управлението на отделни преработвателни линии или на процедури за почистване, които изключват разпространението на възможни рискове за общественото здраве и здравето на животните; и

в) 

разположението и управлението на зоните за временно съхранение на крайните продукти.

3. 

Преработвателните предприятия, преработващи материали от категория 3, трябва да разполагат със съоръжение за проверка за наличие на чужди тела, например опаковъчен материал или метални парчета, в страничните животински продукти или производните продукти, ако преработват материали, предназначени за хранене на животни. Тези чужди тела се отстраняват преди или по време на преработката.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХИГИЕНАТА И ПРЕРАБОТКАТА

Раздел 1

Общи хигиенни изисквания

В допълнение към общите хигиенни изисквания, предвидени в член 25 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, преработвателните предприятие трябва да разполагат с въведена документирана програма за борба с вредителите за прилагане на разпоредбите за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици, посочени в член 25, параграф 1, буква в) от същия регламент.

Раздел 2

Общи изисквания по отношение на преработката

1. За непрекъснато следене на условията на преработка се използват калибрирани манометри/записващи устройства. Трябва да се поддържат регистри, показващи датите на калибриране на манометрите/записващите устройства.

2. Материал, за който съществува вероятност да не е преминал определената термична обработка, например материал, изпуснат при пускането в действие или изтекъл от котлите, трябва да премине отново през термична обработка и да бъде преработен отново или унищожен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Раздел 3

Методи на преработка на материал от категория 1 и 2

Освен ако компетентния орган изисква прилагането на стерилизация под налягане (метод 1), материалите от категория 1 и 2 се преработват в съответствие с методи на преработка 2, 3, 4 или 5, както са посочени в глава III.

Раздел 4

Преработка на материал от категория 3

1. Критичните контролни точки, определящи степента на прилаганата при преработката термичната обработка включват за всеки метод на преработка, както е определен в глава III:

а) 

размера на парчетата суровина;

б) 

температурата, достигната в процеса на термична обработка;

в) 

налягането, прилагано върху суровината;

г) 

времетраенето на процеса на термична обработка или скоростта на подаване в една непрекъсната система. За всяка практически приложима критична контролна точка се определят минимални технологични стандарти на процеса.

2. В случай на химическа обработка, разрешена от компетентния орган като метод на преработка 7 съгласно глава III, точка Ж, критичните контролни точки, определящи степента на прилаганата химическа обработка, включват постигната корекция на стойността на pH.

3. Регистрите, показващи, че са прилагани минималните стойности на преработка за всяка критична контролна точка, се съхраняват най-малко две години.

4. Материалите от категория 3 се преработват съгласно който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7 или, в случай на материал с произход от водни животни — чрез който и да било от методите на преработка с номера 1—7, както са посочени в глава III.

ГЛАВА III

СТАНДАРТНИ МЕТОДИ НА ПРЕРАБОТКА

А.   Метод на преработка № 1 (стерилизация под налягане)

Редукция (намаляване на размерите)

1. Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 50 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 50 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 50 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2. Страничните животински продукти, чиито парчета не са по-големи от 50 mm, се загряват до температура в сърцевината над 133 °C в продължение на най-малко 20 минути без прекъсване и при налягане (абсолютно) най-малко 3 bar. Налягането трябва да бъде произведено чрез отстраняване на целия въздух в стерилизационната камера и заместването му от пара („наситена пара“); термичната обработка може да се прилага като самостоятелен процес, или като стерилизираща фаза преди или след процеса.

3. Преработката може да се осъществи в партидна или непрекъсната система.

Б.   Метод на преработка № 2

Редукция (намаляване на размерите)

1. Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 150 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 150 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 150 mm, процесът трябва се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2. След редукция страничните животински продукти се загряват при температура над 100 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 125 минути, над 110 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 120 минути, или над 120 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 50 минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3. Преработката се осъществява в партидна система.

В.   Метод на преработка № 3

Редукция (намаляване на размерите)

1. Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 30 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 30 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 30 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2. След редукция страничните животински продукти се загряват при температура над 100 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 95 минути, над 110 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 55 минути, или над 120 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 13 минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3. Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Г.   Метод на преработка № 4

Редукция (намаляване на размерите)

1. Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 30 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което да е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 30 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 30 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2. След редукция страничните животински продукти се поставят в съд с добавена мазнина и да се загреят при температура над 100 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 16 минути, над 110 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от 13 минути, над 120 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от осем минути, и над 130 °C в сърцевината им в продължение на не по-малко от три минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3. Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Д.   Метод на преработка № 5

Редукция (намаляване на размерите)

1. Ако размерът на парчетата на подлежащите на преработка странични животински продукти е над 20 mm, те се редуцират като размер чрез използване на подходящо оборудване, което да е така настроено, че след редуциране размерът на всяко парче да не е по-голям от 20 mm. Ефективността на оборудването се проверява всекидневно, а състоянието му се документира. Ако при проверките се установи наличие на парчета, по-големи от 20 mm, процесът се преустановява и оборудването се поправя преди възобновяване на процеса.

Времетраене, температура и налягане

2. След редукция страничните животински продукти се загряват до тяхното коагулиране и след това пресовани, за да се отстранят мазнините и водата от протеиновия материал. След това протеиновият материал се загрява при температура над 80 °C в сърцевината му в продължение на не по-малко от 120 минути и над 100 °C в сърцевината му в продължение на не по-малко от 60 минути.

Температурата в сърцевината може да бъде достигната последователно или чрез едновременна комбинация на посочените времеви интервали.

3. Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Е.   Метод на преработка № 6 (за странични животински продукти от категория 3 с произход единствено от водни животни или водни безгръбначни)

Редукция (намаляване на размерите)

1. Страничните животински продукти се редуцират до размер на парчетата, не по-голям от:

а) 

50 mm в случай на прилагане на термична обработка в съответствие с точка 2, буква а); или

б) 

30 mm в случай на прилагане на термична обработка в съответствие с точка 2, буква б);

След това същите се смесват с мравчена киселина с цел редуциране и поддържане на pH до стойност не по-голяма от 4,0. Получената смес се оставя да престои в продължение най-малко на 24 часа преди по-нататъшното ѝ третиране.

Времетраене, температура и налягане

2. След редукцията сместа се загрява до:

а) 

не по-малко от 90 °C в сърцевината в продължение най-малко за 60 минути; или

б) 

не по-малко от 70 °C в сърцевината в продължение най-малко за 60 минути.

При непрекъснат цикъл на работа сместа се вкарва в топлинен конвертор, като преминаването й се контролира чрез механични команди, ограничаващи нейното отместване по такъв начин, че в края на термичната обработка продуктът да е преминал през цикъл, който е достатъчен както по отношение на време, така и на температура.

3. Преработката може да се извърши в партидна или непрекъсната система.

Ж.   Метод на преработка 7

1. Всеки метод за преработка, разрешен от компетентния орган, когато операторът докаже пред компетентния орган следното:

а) 

идентифицирането на съответните опасности в изходния материал с оглед на произхода на материала и на потенциалните рискове с оглед на ветеринарно-санитарния статус на държавата-членка или на областта или зоната, в която ще се използва метода;

б) 

капацитета на метода на преработка да намали споменатите опасности до равнище, което не представлява значителен риск за общественото здраве и за здравето на животните;

в) 

всекидневното вземане на проби от крайния продукт за период от 30 производствени дни при спазване не следните микробиологични стандарти:

i) 

проби от материала, взети директно след термичната обработка:

Clostridium perfringens отсъства в 1 g от продуктите

ii) 

проби от материала, взети по време на съхранение или при изваждане от съхранение в преработвателното предприятие:

Salmonella: отсъствие в 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0
Enterobacteriaceae: n=5, c=2; m=10; M=300 в 1 g

където:

n

=

брой на пробите, които трябва да бъдат изследвани;

m

=

гранична стойност за брой на бактериите; резултатът се смята задоволителен, ако общият брой на бактериите във всички проби не надвишава m;

М

=

максимална стойност за броя на бактериите; резултатът се смята за незадоволителен, ако броят на бактериите в една или повече от една проби е по-голям или равен на M; и

c

=

брой на пробите, бактериалното число на които би могло да е между m и M; пробата продължава да се разглежда като приемлива, ако бактериалното число на другите проби е m или по-малко от m.

2. Подробностите за критичните контролни точки, в съответствие с които преработвателното предприятие спазва микробиологичните стандарти, се документират и архивират с цел операторът и компетентният орган да са в състояние да следят функционирането на преработвателното предприятие. Подлежащата на документиране и мониторинг информация трябва да включва размера на парчетата и, според случая, критичната температура, и абсолютното времетраене, профила на налягането, степента и скоростта на захранване със суровина и степента на рециклиране на мазнини.

3. Чрез дерогация от точка 1 компетентният орган може да разреши използването на методи на преработка, които са били одобрени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, в съответствие с глава III от приложение V към Регламент (ЕО) № 1774/2002.

4. Компетентният орган окончателно или временно спира прилагането на методите на преработка, посочени в точки 1 и 3, ако получи доказателства за съществена промяна в обстоятелствата, посочени в точка 1, буква а) или б).

5. Компетентният орган уведомява компетентния орган на друга държава-членка, ако получи от него искане за информация, с която разполага съгласно точки 1 и 2 във връзка с даден разрешен метод на производство.

ГЛАВА IV

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕРАБОТКА

Раздел 1

Общи разпоредби

▼M1

1. Материалите, получени след преработката на материали от категория 1 и 2, се маркират трайно в съответствие с изискванията за маркиране на някои производни продукти, установени в приложение VIII, глава V.

Такова маркиране обаче не се изисква за следните материали, посочени в раздел 2:

а) 

биодизел, произведен в съответствие с буква Г;

б) 

хидролизираните материали, посочени в буква З;

в) 

смеси на свински оборски тор и оборски тор от домашни птици с негасена вар, получени в съответствие с точка И;

▼M13

г) 

възобновяеми горива, произведени от топени мазнини, които са получени от материали от категории 1 и 2 в съответствие с букви Й и Л.

▼B

2. При поискване компетентният орган на дадена държава-членка предоставя на компетентния орган на друга държава-членка резултатите от официалните проверки, когато даден алтернативен метод се използва за пръв път в същата държава-членка, с цел да се улесни въвеждането на новия алтернативен метод.

Раздел 2

Стандарти за преработка

А.   Процес на алкална хидролиза

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани странични животински продукти от всички категории:

2.   Метод на обработка

Алкалната хидролиза се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Използва се или разтвор на натриев хидроокис (NaOH), или разтвор на калиев хидроокис (KOH) (или комбиниран разтвор от тях) в количество, което осигурява приблизителна молекулна еквивалентност към теглото, типа и състава на животинските продукти, които следва да бъдат термично обработени.

При наличие в страничните животински продукти с високо съдържание на мазнини, които биха неутрализирали основата, добавената база се коригира спрямо текущото мастно съдържание на материала.

б) 

Страничните животински продукти се поставят в съд от стоманена сплав. Измереното количество от основа се добавя в твърда форма или под формата на разтвор, както е посочено в буква а).

в) 

Съдът е затворен и сместа от странични животински продукти и основата се загрява до температура в сърцевината от поне 150 °C при налягане (абсолютно) най-малко 4 bar в продължение на най-малко:

i) 

три часа без прекъсване;

ii) 

шест часа без прекъсване в случай на обработка на странични животински продукти, получени от животните, посочени в член 8, буква а), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

Материалите обаче, получени от материали от категория 1, съдържащи животни, умъртвени в рамките на мерки за унищожаване на ТСЕ, които са преживни животни, за които не се изисква изследване за ТСЕ, или преживни животни, които са изследвани и са показали отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001, могат да бъдат преработвани в съответствие с точка 2, буква в), подточка i) от настоящия раздел; или

iii) 

един час без прекъсване в случай на странични животински продукти, състоящи се от материали от риба или от домашни птици.

г) 

Процесът се осъществява в партидна система и материалът в съда се разбърква постоянно в съда, като по този начин се подпомага процеса на термичната преработка до разтваряне на тъканите и омекване на кости и зъби; и

д) 

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане да се постигат едновременно.

Б.   Процес на високотемпературна хидролиза при високо налягане

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани материали от категория 2 и 3.

2.   Метод на преработка

Високотемпературната хидролиза при високо налягане се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Страничните животински продукти се загряват до температура в сърцевината не по-малка от 180 °C непрекъснато в продължение на не по-малко от 40 минути при (абсолютно) налягане не по-малко от 12 bar, като това загряване се осъществява чрез прилагане на непряка пара върху биолитния реактор;

б) 

Процесът се извършва партидно и материалът в съда се смесва постоянно; и

в) 

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане да се постигат едновременно.

В.   Процес за получаване на биогаз чрез хидролиза при високо налягане

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани странични животински продукти от всички категории:

2.   Метод на преработка

Процесът за получаване на биогаз чрез хидролиза при високо налягане се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Страничните животински продукти първоначално се преработват, като се използва метод на преработка 1 (стерилизация под налягане), както е определен в глава III, в одобрено преработвателно предприятие;

б) 

След изпълнението на посочения в буква а) процес обезмаслените материали се третират при температура не по-малка от 220 °C в продължение на не по-малко от 20 минути при (абсолютно) налягане не по-малко от 25 bar, като загряването се осъществява на два етапа — първо чрез директно впръскване на пара и след това чрез индиректно такова в коаксиален топлообменник;

в) 

Процесът се осъществява по партиди или в непрекъснат процес, като материалът се разбърква постоянно;

г) 

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане да се постигат едновременно; и

д) 

След това полученият в резултат материал се смесва с вода и се подлага на анаеробна ферментация (трансформация в биогаз) в реактор за биогаз;

е) 

В случай на изходен материал от категория 1 целият процес трябва да се осъществява на една единствена площадка и в затворена система, а произведеният по време на процеса биогаз да се възпламенява бързо в същото предприятие при температура не по-малка от 900 °C, последвано от бързо охлаждане („загасяване“).

Г.   Процес на производство на биодизел

1.   Изходен материал

За този процес може да бъде използвана мастната фракция, получена от странични животински продукти от всички категории.

2.   Метод на преработка

Производството на биодизел се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Освен когато рибното масло или топените мазнини са били произведени съответно съгласно раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, мастната фракция, получена от странични животински продукти, се преработва първоначално чрез използване на:

i) 

в случай на материали от категория 1 или 2 — метод на преработка 1 (стерилизация под налягане), както е определен в глава III; и

ii) 

в случай на материали от категория 3, който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7 или, в случай на материал, добит от риба — методите на преработка с номера 1—7, както са определени в глава III;

б) 

Преработените мазнини след това се допреработват, като се използват следните методи:

i) 

процес, при който преработените мазнини се отделят от протеина, а в случай на мазнини с произход от преживни животни, неразтворимите примеси се отстраняват до ниво не по-голямо от 0,15 % от теглото, като впоследствие се подлагат на естерификация и трансестерификация.

Независимо от това обаче естерификация не се изисква за преработени мазнини от материал от категория 3. За постигане на естерификация стойността на pH се намалява до под 1,0 чрез добавяне на сярна киселина (H2SO4) или еквивалентна киселина, като сместа се загрява до 72 °C в продължение най-малко на 2 часа, през които същата се разбърква интензивно.

Трансестерификацията трябва да се провежда, като се увеличава стойността на pH до около 14,0 с помощта на 15 % разтвор на калиев хидроокис или на еквивалентна основа при температура 35—50 °C в продължение на не по-малко от 15 минути. Трансестерификацията се извършва двукратно при спазване на описаните по-горе условия и чрез използване на нов разтвор на основа. Този процес се последва от рафиниране на продуктите, включващо вакуумна дестилация при температура 150 °C, водещи до получаването на биодизел;

ii) 

процес с използване на еквивалентни параметри на процеса, разрешен от компетентния орган.

Д.   Процес на газификация по Бруукс

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъдат използвани материали от категория 2 и 3.

2.   Метод на преработка

Процесът на газификация по Бруукс се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Камерата за последващо изгаряне се затопля при използване на природен газ;

б) 

Страничните животински продукти се зареждат в първичната камера на газификатора и вратата му се затваря. В първичната камера няма горелки, като за загряването й се използва топлинна енергия, предадена от камерата за последващо изгаряне, разположена под първичната камера. Единственият въздух, допускан до първичната камера, е този, преминал през три входящи дюзи, монтирани върху основната врата и предназначени да увеличат ефективността на процеса;

в) 

Страничните животински продукти се превръщат в летливи комплексни въглеводороди и получените в резултат от това газове преминават от първичната във вторичната камера през тесен, разположен в горната част на задната стена отвор към зоните за смесване и кракинг, където същите се разграждат до техните съставни елементи. Накрая газовете минават в камерата за последващо изгаряне, където биват изгаряни в пламък от захранвана с природен газ горелка при наличието на излишък от въздух;

▼M23

г) 

Във всяко отделно съоръжение за осъществяване на такъв процес има по две горелки и по два вторични въздушни вентилатора за резерв в случай на отпадане на някоя горелка или някой въздушен вентилатор. Вторичната камера е проектирана и изпълнена така, че да дава минимално време на пребиваване от две секунди при температура не по-малка от 850 °C при всички условия на изгаряне;

▼B

д) 

При напускане на вторичната камера отработените газове преминават през барометричен заглушител в основата на комина, където същите се охлаждат и разреждат с външен въздух, запазвайки постоянно налягането в първичната и вторичната камера;

е) 

Процесът се осъществява в 24-часов цикъл, включващ зареждане, преработка, охлаждане и отстраняване на пепелта. В края на цикъла остатъчната пепел се отстранява от първичната камера посредством система за вакуумно изсмукване и се вкарва директно в затворени торби, които се запечатват преди транспортиране;

ж) 

Не се разрешава газифицирането на материали, различни от странични животински продукти.

Е.   Изгаряне на животински мазнини при процес в топлинен котел

1.   Изходен материал

За този процес може да бъде използвана мастна фракция, получена от животински странични продукти от всички категории.

2.   Метод на преработка

Изгарянето на животински мазнини в топлинен котел се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Освен когато рибното масло или топените мазнини са били произведени съответно съгласно раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, мастната фракция, получена от странични животински продукти се преработва първоначално, чрез използване на:

i) 

в случай на мастна фракция от материали от категория 1 и 2, предназначена за изгаряне в друга инсталация,

— 
за мастните фракции, получени от преработката на преживни животни, които са изследвани и са показали отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001, от преработката на животни, различни от преживни, за които се изисква изследване за ТСЕ, — който и да било от методите на преработка с номера 1—5, както са посочени в глава III от настоящото приложение;
— 
за мастните фракции, получени от преработката на други видове преживни животни — метод на преработка № 1, както е посочен в глава III; и
ii) 

в случай на материали от категория 1 и 2, предназначени за изгаряне в същата инсталация, и в случай на материал от категория 3 — който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7; в случай на материали, добити от риба — методи на преработка с номера 1—7, както са определени в глава III;

б) 

Мастната фракция се отделя от протеина, а в случай на мазнини с произход от преживни животни, предназначени за изгаряне в друга инсталация, неразтворимите примеси се отстраняват до ниво не по-голямо от 0,15 % от теглото;

в) 

След процеса, посочен в букви а) и б), мазнината се:

i) 

изпарява в изпускащ пара котел и се изгаря при температура най-малко 1 100 °С в продължение на най-малко 0,2 секунди; или

ii) 

се преработва чрез използване на еквивалентни параметри на процеса, разрешен от компетентния орган;

г) 

Не се разрешава изгарянето на материал от животински произход, различен от животинска мазнина;

д) 

Изгарянето на мазнината, получена от материали от категории 1 и 2, трябва да се извърши в същата инсталация, в която се стапя мазнината, така че да се използва енергията, генерирана за процесите на стапяне. Компетентният орган може обаче да разреши движението на тази мазнина до други инсталации за изгаряне, при условие че:

i) 

инсталацията по местоназначение има разрешение за изгарянето;

ii) 

преработката на храни или фуражи в същите помещения на одобрена инсталация се извършва при стриктни условия на разделяне;

е) 

Изгарянето се извършва в съответствие със законодателството на Съюза за опазване на околната среда, по-специално при позоваване на стандартите, установени в това законодателство по отношение на най-добрите налични техники за контрол и мониторинг на емисиите.

Ж.   Процес на термо-механично производство на биогориво

1.   Изходен материал

За този процес могат да бъде използвани оборски тор, съдържание на храносмилателния тракт и материал от категория 3.

2.   Метод на преработка

Термо-механичното производството на биогориво се извършва съгласно следните стандарти за преработка:

а) 

Страничните животински продукти се поставят в конвертор и впоследствие се обработват при температура 80 °С в продължение на осем часа. През този период материалът постоянно се редуцира като размер, като се използва подходящо оборудване за механична абразия.

б) 

Впоследствие материалът се обработва при температура от 100 °C в продължение най-малко два часа.

в) 

Размерът на частиците, останали след обработката на материала, не трябва да е по-голям от 20 mm.

г) 

Страничните животински продукти се обработват по такъв начин, че изискванията за времетраене, температура и налягане, установени в букви а) и б), да се постигат едновременно;

д) 

По време на термичната обработка на материала изпаряващата се вода непрекъснато се екстрахира от въздуха над биогоривото и се прокарва през кондензатор от неръждаема стомана. Кондензираната вода се поддържа при температура от най-малко 70 °С в продължение най-малко на един час, преди да бъде изхвърлена като отпадъчна вода;

е) 

След термичната обработка на материала полученото биогориво от конвертора се изпуска и автоматично се прокарва през изцяло покрит и свързан конвейер за изгаряне или съвместно изгаряне на същата площадка.

ж) 

Процесът трябва да се осъществи в партидна система.

▼M9 —————

▼M1

И.   Обработка с вар на свински оборски тор и оборски тор от домашни птици

1.   Изходни материали

За този процес може да си използва оборски тор, както е посочен в член 9, буква а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, получен от свине и домашни птици.

2.   Метод на преработка

а) Съдържанието на сухо вещество в оборския тор трябва да бъде определено съгласно съдържащия се в стандарта CEN EN 12880:2000 ( 4 ) метод „Характеристика на утайки. Определяне на съдържанието на сухо вещество и вода.“

За този процес съдържанието на сухо вещество трябва да бъде между 15 % и 70 %.

б) Количеството вар, което се добавя, трябва да е такова, че да бъде постигната една от посочените в буква е) комбинации от времетраене и температура.

в) Размерът на частиците странични животински продукти, които предстои да бъдат преработени, не трябва да надвишава 12 mm.

Ако е необходимо, размерът на частиците оборски тор трябва да бъде намален до максималния размер.

г) Оборският тор трябва да бъде смесен с негасена вар (CaO), чиято средна до висока реактивност постига покачване на температурата с 40 °C за по-малко от шест минути, съгласно критериите в теста за реактивност 5.10 от съдържащия се в стандарта CEN EN 459-2:2002 метод ( 5 ).

Смесването трябва да се извършва в два смесителя, които функционират паралелно, като всеки един е снабден с по два шнека.

И двата смесителя трябва да:

i) 

имат диаметър на шнека 0,55 m и дължина на шнека 3,5 m;

ii) 

работят при мощност от 30 kW и скорост на въртене на шнека от 156 rpm;

iii) 

разполагат с капацитет да обработват 10 тона на час.

Средната продължителност на размесването трябва да бъде около две минути.

д) Продуктът трябва да се смесва в продължение на най-малко шест часа в купчина с максимално тегло два тона.

е) Трябва да бъдат извършвани непрекъснати измервания в контролни точки, които се определят в купчината, за да се докаже, че сместа в купчината достига стойности на pH от най-малко 12 през един от следните периоди, през който трябва да бъде достигната една от следните съответни температури:

i) 

60 °C за срок от 60 минути; или

ii) 

70 °C за срок от 30 минути.

ж) Процесът трябва да се осъществи в партидна система.

з) Трябва да е налице постоянна писмена процедура, основана на принципите на HACCP.

и) Съществува възможност операторите да докажат пред компетентния орган, че даден процес, включващ използването на устройство за смесване, различно от устройството за смесване, посочено в буква г), или използване на доломитна вар (CaOMgO) вместо негасена вар, има най-малкото същата ефикасност като процеса, изложен в букви а)—з); това може да стане с помощта на валидация в съответствие със следните принципи:

Валидацията трябва:

— 
да докаже, че като се използва устройство за смесване, различно от посоченото в буква г), или доломитна вар, според случая, може да бъде произведена смес с оборски тор, която достига параметрите за pH, времетраене и температура, посочени в буква е);
— 
да се основава на наблюдение на времетраенето и температурата в основата, в средата и на върха на купчината чрез представителен брой контролни точки (най-малко четири контролни точки в зоната на основата, намиращи се на максимум 10 cm над основата и 10 cm под върха, една контролна точка в средата между основата и върха на купчината и четири контролни точки в страничната зона на върха на купчината, които се намират на максимум 10 cm под повърхността и 10 cm под върха на купчината);
— 
да бъде проведена в продължение на два периода най-малко от по 30 дни, единият от които трябва да е през студената част от годината, на географското място, където ще се използва устройството за смесване.

Й.   Многостадиен каталитичен процес за производството на възобновяеми горива

1.   Изходни материали

а) За този процес могат да бъдат използвани следните материали:

i) 

топени мазнини, произведени от материал от категория 2, които са били преработени, като се използва метод на преработка 1 (стерилизация под налягане);

ii) 

рибно масло или топени мазнини, произведени от материал от категория 3, които са били преработени, като се използва:

— 
който и да е от методите на преработка 1—5 или метод 7; или
— 
в случай на материал, произведен от рибно масло, който и да е от методите на преработка 1—7;
iii) 

рибно масло или топени мазнини, произведени съответно съгласно раздел VIII или XII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.

б) Забранява се използването на топени мазнини, произведени от материали от категория 1, за този процес.

2.   Метод на преработка

а) Топените мазнини трябва да бъдат подложени на предварителна обработка, която се състои от:

i) 

избелване на центрофугираните материали чрез преминаване през филтър от глина;

ii) 

отстраняване на останалите неразтворими примеси чрез филтрация.

б) Предварително обработените материали трябва да преминат през многостадиен каталитичен процес, който се състои от хидро-деоксигениране, последвано от изомеризиране.

Материалите трябва да бъдат подложени на налягане от най-малко 20 bar при температура от най-малко 250 °C в продължение на най-малко 20 минути.

▼M9

К.   Силажиране на рибен материал

1.   Изходни материали

За този процес могат да бъдат използвани само следните странични продукти, получени от водни животни:

а) 

материали от категория 2, посочени в член 9, буква е), подточки i) и iii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б) 

материали от категория 3.

2.   Метод на преработка

2.1. Материалите, които трябва да бъдат обработени, се събират в стопанства за аквакултури и обекти за преработка на храни ежедневно и без ненужно забавяне, смлени или раздробени, след което се силажират при рН 4 или по-малко с мравчена или друга органична киселина, чиято употреба е разрешена съгласно законодателството в областта на фуражите. Полученият рибен силаж трябва да представлява суспензия от частици от водни животни, втечнени под действието на ендогенните ензими в присъствието на добавената киселина. Чрез ензимите и киселината протеините на водните животни трябва да бъдат намалени до по-малки разтворими единици с цел да се предотврати развалянето им под действието на микробите. Силажираният материал се транспортира до преработвателното предприятие.

2.2. В преработвателното предприятие силажираният материал от водни животни трябва да бъде прекаран по тръбопровод в затворени резервоари за съхранение. преди да може да бъде извършена термична обработка трябва да е преминал инкубационен период от най-малко 24 ч. при pH 4 или по-малко. Преди термичната обработка pH на силажа от водни животни трябва да бъде 4 или по-малко, а размерът на частиците — под 10 mm след филтриране или накисване. При преработката силажът се загрява предварително до температура над 85 °C, след което се поставя в изолиран контейнер за инкубация с цел достигане на 85 °C в целия рибен материал и поддържане на тази температура в продължение на 25 минути. Процесът трябва да се извърши в затворена производствена линия с резервоари и тръбопроводи.

2.3. Преди издаването на разрешението компетентният орган трябва да направи оценка на постоянната писмена процедура на оператора, посочена в член 29, параграфи 1—3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

▼M13

Л.   Многостадийна каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива

1.   Изходни материали

За този процес могат да бъдат използвани следните материали:

а) 

топени мазнини, произведени от материал от категория 1, които са били преработени, като се използва метод на преработка 1 (стерилизация под налягане);

б) 

топени мазнини и рибно масло, отговарящи на буква Й, точка 1, буква а) от настоящия раздел.

2.   Метод на преработка

а) 

топените мазнини трябва да бъдат подложени на предварителна обработка, която се състои най-малко от избелване на изходния материал, включително топени мазнини, с киселина, при наличието на избелваща глина, и последващо отстраняване на използваната избелваща глина и неразтворимите примеси чрез филтрация.

Преди тази обработка топените мазнини могат да бъдат дегумирани с киселина и/или киселинен разтвор, за да бъдат отстранени примесите от топените мазнини, като бъдат образувани смоли, които впоследствие бъдат отделени чрез центрофугиране;

б) 

предварително обработените материали трябва да преминат през процес на хидрообработка, който се състои от следните етапи: каталитична хидрообработка, десорбция и изомеризиране.

Материалите трябва да бъдат подложени на налягане от най-малко 30 bar при температура най-малко 265 °C в продължение на най-малко 20 минути.

▼B

Раздел 3

Унищожаване и употреба на производни продукти

1. Продукти, получени от преработката на:

а) 

Материал от категория 1:

i) 

се унищожава в съответствие с член 12, буква а) или б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

ii) 

се унищожава чрез заравяне в разрешено депо;

▼M4

iii) 

се преобразуват в биогаз. В този случай остатъците от храносмилането трябва да бъдат унищожени в съответствие с подточка i) или ii), освен когато материалът е получен след преработка в съответствие с точка 2, буква а) или б), ако остатъците могат да се използват в съответствие с условията, определени в точка 2, буква а) или точка 2, буква б), подточка iii), според случая; или;

▼B

iv) 

се преработва допълнително в мастни производни, за цели, различни от хранене на животни.

б) 

Материал от категория 2 или 3:

▼M4

i) 

се унищожават, както е предвидено в точка 1, буква а), подточка i) или ii), без предварителна преработка, както е предвидено в член 13, букви а) и б) и член 14, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

▼B

ii) 

се преработва допълнително в мастни производни за цели, различни от хранене на животни;

iii) 

се използва за органичен тор или подобрител на почвата; или

iv) 

се компостира или преобразува в биогаз.

2. Материали, получени след преработката в съответствие с:

а) 

определения в раздел 2, точка А процес на алкална хидролиза може да бъдат преобразувани в предприятия за производство на биогаз и след това възпламенени бързо при температура не по-малка от 900 °C, последвано от бързо охлаждане („загасяване“); ако материалът, посочен в член 8, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, е използван за изходен материал, преобразуването в биогаз се осъществява на същата площадка като преработката и в затворена система;

б) 

процесът на производство на биодизел може да бъде:

i) 

в случай на биодизел и остатъци от дестилацията на биодизел — използван като гориво без ограничения съгласно настоящия регламент (крайна точка);

▼M4

ii) 

в случай на калиев сулфат, използван за пряко прилагане върху почвата или за производството на производни продукти за прилагане върху почва;

iii) 

в случай на глицерин, получен от материал от категория 1 и 2, който е преработен в съответствие с метод на преработка 1, както е определен в глава III:

— 
използван за технически цели,
— 
преработен в биогаз, като в този случай остатъците от храносмилането могат да се прилагат върху почвата на територията на държавата-членка производител, при условие че компетентният орган вземе такова решение, или
— 
използван за денитрификация в пречиствателна станция за отпадъчни води, като в този случай отпадъците от денитрификацията могат да се прилагат върху почвата в съответствие с Директива 91/271/ЕИО на Съвета ( 6 );
iv) 

в случай на глицерин, получен от материал от категория 3:

— 
използван за технически цели,
— 
преработен в биогаз, като в този случай остатъците от храносмилането могат да се прилагат върху почвата, или
— 
използван за хранене на животни, при условие че глицеринът не е получен от материал от категория 3, посочен в член 10, букви н), о) и п) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

▼M1

в) 

многостадиен каталитичен процес за производството на възобновяеми горива, може да бъдат:

i) 

в случай на бензин и други горива, получени чрез процеса — използвани като гориво без ограничения съгласно настоящия регламент (крайна точка);

ii) 

в случай на глина, използвана за избелване, и утайка от процеса на предварителна преработка, посочен в раздел 2, буква Й, точка 2, буква а):

— 
унищожени чрез изгаряне или съвместно изгаряне;
— 
преобразувани в биогаз;
— 
компостирани или използвани за производство на производните продукти, посочени в член 36, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

▼M9

г) 

обработената с вар смес от свински оборски тор и оборски тор от домашни птици може да бъде прилагана върху почвата под формата на преработен оборски тор;

▼M9

д) 

полученият от силажирането на рибен материал краен продукт може:

i) 

за материали от категория 2 — да бъде използван за целите, посочени в член 13, букви а) — г) и букви ж) — и) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, без допълнителна преработка, или като фураж за животни, посочени в член 18 или член 36, буква а), подточка ii) от същия регламент; или

ii) 

за материали от категория 3 — да бъде използван за целите, посочени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

▼M13

е) 

многостадийната каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива, може да бъдат:

i) 

в случай на възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин, получени чрез процеса, използвани като гориво без ограничения съгласно настоящия регламент (крайна точка);

ii) 

в случай на утайка от смола и употребявана избелваща глина от процеса на предварителна преработка, посочен в раздел 2, буква Л, точка 2, буква а):

— 
унищожени в съответствие с член 12, буква а) или б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009,
— 
унищожени чрез заравяне в разрешено депо,
— 
преобразувани в биогаз, при условие че остатъците от храносмилането от преобразуването на биогаз се унищожават чрез изгаряне, съвместно изгаряне или заравяне в разрешено депо,
— 
използвани за техническите цели, посочени в член 36, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

▼M4

3. Всички отпадъци, различни от предвидените в точка 2 странични животински продукти и производни продукти, получени от преработката на странични животински продукти в съответствие с настоящия раздел, като например утайка, отсевки, пепел или остатъци от храносмилането, се унищожават в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на настоящия регламент.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИСНКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ В БИОГАЗ, КОМПОСТИРАНЕ

ГЛАВА I

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Раздел 1

Предприятия за производство на биогаз

1. Предприятието за производство на биогаз трябва да бъде оборудвано със съоръжение за пастьоризиране/хигиенизиране, което не може да бъде технически елиминирано, за странични животински продукти или производни продукти с максимален размер на парчетата преди постъпването им в инсталацията 12 mm, разполагащо със:

а) 

съоръжения за мониторинг на това дали е достигната температурата от 70 °C в продължение на един час;

б) 

записващи устройства за непрекъснат запис на резултатите от мониторинга на измерванията, посочен в буква а); и

в) 

подходяща система за безопасност за предотвратяване на недостатъчно нагряване.

2. Чрез дерогация от точка 1 съоръжението за пастьоризиране/хигиенизиране не е задължително за предприятия за производство на биогаз, преобразуващи единствено:

а) 

материал от категория 2, преработен в съответствие с метод на преработка 1, както е определен в приложение IV, глава III;

б) 

материал от категория 3, преработен съгласно който и да било от методите на преработка с номера 1—5 или № 7 или, в случай на материал с произход от водни животни — чрез който и да било от методите на преработка с номера 1—7, както са определени в приложение IV, глава III;

в) 

материал от категория 3, подложен на пастьоризиране/хигиенизиране в друго одобрено предприятие;

▼M4

г) 

странични животински продукти, които могат да се прилагат без преработка върху почвата в съответствие с член 13, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и с настоящия регламент, ако компетентният орган не смята, че те представляват риск за разпространение на сериозни болести, които се предават на хората или животните;

▼B

д) 

странични животински продукти, подложени на процеса на алкална хидролиза, определен в приложение IV, глава IV, раздел 2, буква А;

е) 

следните странични животински продукти, при наличие на разрешение от компетентния орган:

i) 

страничните животински продукти, посочени в член 10, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, преминали преработка, както е определена в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004, към момента, в който са определени за цели, различни от консумация от човека;

ii) 

страничните животински продукти, посочени в член 10, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009; или

iii) 

странични животински продукти, преобразувани в биогаз, като остатъците от храносмилането впоследствие се компостират, преработват или унищожават в съответствие с настоящия регламент.

3. Когато предприятието за производство на биогаз е разположено в помещения, в които са настанени селскостопански животни, или близо до такива помещения, и не използва единствено оборски тор, мляко или коластра с произход от посочените животни, предприятието се разполага на разстояние от района, където са настанени тези животни.

Разстоянието се определя така, че да се гарантира, че няма неприемлив риск от предаване от предприятието за производство на биогаз на болести, заразни за хората или животните.

Във всички случаи трябва да има цялостно физическо разделяне между предприятието за производство на биогаз и животните и техния фураж и постеля, когато е необходимо — с преграждане;

4. Всяко предприятие за производство на биогаз трябва да разполага със собствена лаборатория или да ползва услугите на външна лаборатория. Лабораторията трябва да бъде оборудвана за извършване на необходимите анализи и да бъде одобрена от компетентния орган, да бъде акредитирана съгласно международно признати стандарти или да е обект на редовни проверки от страна на компетентния орган.

Раздел 2

Предприятия за производство на компост

▼M7

1. Предприятието за производство на компост трябва да бъде оборудвано със затворен компостиращ реактор или затворено пространство, които не може да бъдат технологично елиминирани, за странични животински продукти или производни продукти, въведени в предприятието, и е оборудвано със следното:

а) 

инсталация за мониторинг на съотношението температура/време;

б) 

записващи средства за записване, при необходимост непрекъснато, на резултатите от измерванията, посочени в буква а);

в) 

подходяща система за безопасност за недопускане на недостатъчно нагряване.

▼B

2. Чрез дерогация от точка 1, други видове системи за компостиране могат да бъдат разрешени, при условие че:

а) 

са управлявани по такъв начин, че целият материал в системата да достигне изискваните температурни и времеви параметри, включително, когато е уместно, да е налице постоянен мониторинг на параметрите. или

б) 

преобразуват единствено материалите, посочени в раздел 1, точка 2; и

в) 

отговарят на всички останали приложими изисквания на настоящия регламент.

3. Когато предприятието за производство на компост е разположено в помещения, в които са настанени селскостопански животни, или близо до такива помещения, и не използва единствено оборски тор, мляко или коластра с произход от посочените животни, предприятието за производство на компост се разполага на разстояние от района, където са настанени тези животни.

Разстоянието се определя така, че да се гарантира, че няма неприемлив риск от предаване от предприятието за производство на компост на болести, заразни за хората или животните.

Във всички случаи трябва да има цялостно физическо разделяне между предприятието за производство на компост и животните и техния фураж и постеля, когато е необходимо — с преграждане;

4. Всяко предприятие за производство на компост трябва да разполага със собствена лаборатория или да ползва услугите на външна лаборатория. Лабораторията трябва да бъде оборудвана за извършване на необходимите анализи и да бъде одобрена от компетентния орган, да бъде акредитирана съгласно международно признати стандарти или да е обект на редовни проверки от страна на компетентния орган.

ГЛАВА II

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГАЗ И КОМПОСТ

1. Страничните животински продукти се преобразуват възможно най-скоро след пристигането им в предприятието за производството на биогаз или компост. Те трябва да се съхраняват правилно до обработката им.

2. Контейнерите, съдовете и превозните средства, използвани за транспорт на необработен материал, се почистват и дезинфекцират на определено за целта място.

Това място трябва да бъде разположено или проектирано така, че да бъде предотвратен риска от замърсяване на обработените продукти.

3. Системно трябва да се вземат превантивни мерки за защита срещу птици, гризачи и насекоми и други вредители.

За целта трябва да се използва документирана програма за борба с вредителите.

4. Трябва да бъдат установени и документирани процедури за почистване за всички части на помещенията. За почистването трябва да бъдат осигурени подходящо оборудване и средства за почистване.

5. Хигиенният контрол трябва да включва редовни проверки на околната среда и на оборудването. Графиците на проверките и резултатите от тях трябва да бъдат документирани.

6. Съоръженията и оборудването трябва да се поддържат в добро състояние, а измервателните уреди да редовно да се калибрират.

7. Боравенето с остатъци от храносмилането и компост и тяхното съхраняване в предприятието за производство на биогаз или компост се извършва по начин, предотвратяващ повторно замърсяване.

ГЛАВА III

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Раздел 1

Стандартни параметри на преобразуване

1. Материалът от категория 3, използван като суровина в предприятие за производство на биогаз, оборудвано със съоръжение за пастьоризиране/хигиенизиране, трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

а) 

максимален размер на парчетата преди постъпването им в съоръжението: 12 mm;

б) 

минимална температура в целия материал в това съоръжение: 70 °C; и

в) 

минимално време на престой в съоръжението без прекъсване: 60 минути.

Мляко, продукти на млечна основа, продукти — млечни деривати, коластра продукти от коластра от категория 3 могат да се използват като суровина в предприятие за производство на биогаз без пастьоризиране/хигиенизиране, ако компетентният орган не счита, че те представляват риск от предаване на сериозна болест, която се предава на хората или животните.

Минималните изисквания, определени в букви б) и в) от настоящата точка, се прилагат също за материал от категория 2, въведен в предприятие за производство на биогаз без предварителна преработка, в съответствие с член 13, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

2. Материалът от категория 3, използван като суровина в предприятие за производството на, трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

а) 

максимален размер на парчетата преди постъпването им в реактора за компостиране: 12 mm;

б) 

минимална температура в целия материал в реактора: 70 °C; и

в) 

минимално време на престой без прекъсване: 60 минути.

Минималните изисквания, определени в букви б) и в) от настоящата точка, се прилагат също за материал от категория 2, компостиран без предварителна преработка, в съответствие с член 13, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Раздел 2

Алтернативни параметри на преобразуване за предприятия за производството на биогаз и компост

1. Компетентният орган може да разреши използването параметри, различни от посочените в глава I, раздел 1, точка 1, и различни от стандартните параметри на преобразуване, при условие че заявителят докаже, че тези параметри гарантират адекватно намаляване на биологичните рискове. Това доказателство включва проверяване, което се извършва в съответствие със следните изисквания:

а) 

Идентифициране и анализ на възможните опасности, включително въздействието на вложения материал, въз основа на подробно описание на условията и параметрите на преобразуването;

б) 

Оценка на риска, показваща как специфичните условия на преобразуване; посочени в буква а), се постигат на практика в нормални и в нетипични ситуации;

в) 

Проверяване на предвидения процес чрез измерване на намалената жизнеспособност/инфекциозност на:

i) 

ендогенни индикаторни организми в хода на процеса, когато индикаторът:

— 
присъства постоянно в суровината в големи количества,
— 
не е по-малко топлоустойчив срещу унищожителните аспекти на процеса на преобразуване, но също така не е значително по-устойчив от патогенните агенти, за чието проследяване се използва,
— 
се измерва количествено, идентифицира и потвърждава относително лесно; или
ii) 

добре характеризиран тестов организъм или вирус, въведен в подходящо тестово тяло в изходния материал по време на излагане на въздействието.

г) 

Проверяването на предвидения процес, посочен в буква в), трябва да докаже, че процесът постига следното цялостно намаляване на риска:

i) 

за термични и химични процеси:

— 
намаляване от 5 log10 на Enterococcus faecalis или Salmonella Senftenberg (775W, H2S отрицателен),
— 
намаляване на титър за заразност на устойчиви на температура вируси, като например parvovirus, най-малко с 3 log10 в случаите, когато те бъдат идентифицирани като съответна опаност; и
ii) 

по отношение на химични процеси, също и:

— 
намаляване на устойчивите паразити, като яйца на Ascaris sp. най-малко с 99,9 % (3 log10) от фазите на жизненост;
д) 

Разработване на цялостна програма за контрол, включително процедури за мониторинг на функционирането на процеса, посочен в буква в);

е) 

Мерки, гарантиращи непрекъснато наблюдение и надзор над съответните параметри на процеса, посочени в програмата за контрол при експлоатация на предприятието.

Подробни данни за съответните параметри на процеса, използвани в предприятията за производството на биогаз или компост, както и други критични контролни точки трябва да се записват и съхраняват, за да могат собственикът, операторът или техен представител и компетентният орган да наблюдават функционирането на предприятието.

При поискване операторът предоставя записите на компетентния орган. Информацията, свързана с даден процес, разрешен съгласно настоящата точка, се предоставя на Комисията при поискване.

2. Чрез дерогация от точка 1, до приемането на правилата, посочени в член 15, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, компетентният орган може да разреши използването на специфични изисквания, различни от установените в настоящата глава, при условие че те гарантират еквивалентен ефект за намаляване на патогенните агенти по отношение на:

а) 

кухненски отпадъци, използвани като единствен страничен животински продукт в предприятие за производството на биогаз или компост; и

б) 

смеси на кухненски отпадъци със следните материали:

i) 

оборски тор;

ii) 

съдържание на храносмилателния тракт, отделено от храносмилателния тракт;

iii) 

мляко;

iv) 

продукти на млечна основа;

v) 

продукти — млечни деривати;

vi) 

коластра;

vii) 

продукти от коластра;

viii) 

яйца;

ix) 

яйчни продукти;

▼M9

x) 

страничните животински продукти, посочени в член 10, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са преминали преработка съгласно определеното в член 2, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕО) № 852/2004;

▼M9

xi) 

смес от странични животински продукти, посочени в точка 2, буква б), с материали от странични продукти от неживотински произход.

▼B

3. Ако материалите, посочени в точка 2, буква б), или производните продукти, посочени в член 10, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, са единственият материал от животински произход, обработван в предприятието за производство на биогаз или компост, компетентният орган може да разреши използването на специфични изисквания, различни от определените в настоящата глава, при условие че:

а) 

не счита, че посочените материали представлява риск от разпространение на сериозна болест, която се предава на хората или животните;

▼M9

б) 

счита, че остатъците от храносмилането или компостът представляват необработен материал и задължи операторите да боравят с него в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на настоящия регламент или, в случай на компост или остатъци от храносмилането, получени от кухненски отпадъци, да ги оползотворят или унищожат в съответствие със законодателството в областта на околната среда.

▼B

4. Операторите могат да предлагат на пазара остатъци от храносмилането и компост, произведени в съответствие с разрешените от компетентния орган параметри:

а) 

в съответствие с точка 1;

б) 

в съответствие с точки 2 и 3, единствено в рамките на държавата-членка, в която са разрешени посочените параметри.

Раздел 3

Стандарти за остатъци от храносмилането и компост

1.

 
а) 

Представителните проби от остатъци от храносмилането или компост, взети по време на или непосредствено след преобразуване в предприятие за производство на биогаз или компостиране в предприятие за производство компост, с цел мониторинг на процеса, трябва да отговарят на следните изисквания:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 в 1 g;
или
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 в 1 g;

и

б) 

Представителните проби от остатъци от храносмилането или компост, взети по време съхранението или в края му, трябва да отговарят на следните стандарти:

Salmonella: отсъствие в 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

Където, в случай на букви а) или б):

n

=

брой на пробите, които трябва да бъдат изследвани;

m

=

гранична стойност за брой на бактериите; резултатът се смята за задоволителен, ако общият брой на бактериите във всички проби не надвишава m;

М

=

максимална стойност за броя на бактериите; резултатът се смята за незадоволителен, ако броят на бактериите в една или повече от една проби е по-голям или равен на M; и

c

=

брой на пробите, в които бактериалното число може да варира между m и M, като пробата продължава да се смята за приемлива, ако бактериалното число в другите проби е по-малко или равно на m.

▼M10

2. Остатъците от храносмилането или компостът, различни от посочените в раздел 2, точка 3, буква б), които не отговарят на изискванията, определени в настоящия раздел, се преобразуват или компостират отново, а в случай на наличие на Salmonella с тях се борави или се унищожават съгласно инструкциите на компетентния орган.

▼M1

3. Когато странични животински продукти се преобразуват в биогаз или се компостират заедно с материали, които не са от животински произход, компетентният може да разреши на операторите да вземат представителни проби след пастьоризацията, посочена в глава I, раздел 1, точка 1, буква а), или след компостирането, посочено в раздел 2, точка 1, според случая, и преди да се извърши смесването с материали, които не са от животински произход, за да се провери ефикасността на преобразуването или компостирането, според случая, на странични животински продукти.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИ, СЪБИРАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО

ГЛАВА I

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОБИТЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ДРУГИ ЦЕЛИ

Раздел 1

Проби за научноизследователски и диагностични цели

1. Операторите гарантират, че пратките от проби за научноизследователски и диагностични цели се придружават от търговски документ, в който се посочва:

а) 

описание на материала и на вида животно на произход;

б) 

категорията на материала;

в) 

количеството материал;

г) 

мястото на произход и мястото на изпращане на материала;

д) 

името и адресът на изпращача;

е) 

името и адресът на получателя и/или ползвателя;

2. Ползвателите, боравещи с проби за научноизследователски и диагностични цели, вземат всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването и на разпространението на болести, заразни за хората и животните, при боравенето с материалите под техен контрол, по-специално чрез използването на добри лабораторни практики.

3. Забранява се последващата употреба на проби за научноизследователски и диагностични цели за предназначение, различно от посоченото в приложение I, точка 38.

4. Освен ако не се пазят за справка, пробите за научноизследователски и диагностични цели и всички продукти, получени от употребата на посочените проби, се унищожават:

а) 

като отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне;

б) 

в случай на страничните животински продукти или производните продукти, посочени в член 8, буква а), подточка iv), член 8, букви в) и г), и членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са част от клетъчни култури, лабораторни набори или лабораторни проби — чрез обработка при условия, които са най-малкото еквивалентни на проверените методи за парни автоклави ( 7 ), а след това — унищожаване като отпадък или отпадъчни води в съответствие с приложимото законодателство на Съюза;

в) 

чрез стерилизация под налягане и последващо унищожаване или употреба в съответствие с членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

5. Ползвателите, боравещи с проби за научноизследователски и диагностични цели, поддържат регистър на пратките от такива проби.

Регистърът включва информацията, посочена в точка 1, и датата и метода на унищожаване на пробите и на всички производни продукти.

6. Чрез дерогация от точки 1, 4 и 5 компетентният орган може да приеме боравенето с проби за научноизследователски и диагностични цели, използвани в образованието, и тяхното унищожаване при други условия, които гарантират, че не произтичат неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните.

Раздел 2

Мостри за търговски цели и изложбени мостри

1. Мострите за търговски цели и изложбените мостри мога да бъдат транспортирани, употребявани и унищожавани единствено в съответствие с раздел 1, точки 1—4 и 6

2. Освен ако мострите за търговски цели не се пазят за справка, след провеждането на специалните изследвания или анализи те се:

а) 

се връщат на държавата-членка на произход;

б) 

се изпращат до друга държава-членка или трета държава, ако това изпращане е предварително разрешено от компетентния орган на държавата-членка или третата държава на местоназначение; или

в) 

се унищожават или използват в съответствие с членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

3. След приключване на изложбата или творческото събитие изложбените мостри се връщат на държавата-членка на произход, изпращат се или се унищожават в съответствие с точка 2.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ

Раздел 1

Общи изисквания

▼M4

С материалите от категории 2 и 3, посочени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, могат да бъдат хранени животните, посочени в параграф 1, букви а), б), г), е), ж) и з) от посочения член, при условие че отговарят най-малко на следните изисквания в допълнение към изискванията, установени от компетентния орган в съответствие с член 18, параграф 1 от същия регламент:

▼B

1. 

Страничните животински продукти се транспортират по ползвателите или до събирателните центрове в съответствие с приложение VIII, глава I, раздели 1—3.

2. 

Събирателните центрове се регистрират от компетентния орган, при условие че:

а) 

отговарят на изискванията за предприятия, извършващи междинни операции, установени в приложение IX, глава II; и

б) 

разполагат с подходящи съоръжения за унищожаване на неизползвания материал или го изпращат в одобрено предприятие за преработка или в одобрена инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне в съответствие с настоящия регламент.

3. 

Държавите-членки могат да разрешат използването на преработвателно предприятие за материал от категория 2 като събирателен център.

4. 

Операторите на събирателни центрове, доставящи материал, различен от странични животински продукти с произход от водни животни и водни безгръбначни, до крайни ползватели, трябва да гарантират, че той е подложен на една от следните обработки:

а) 

денатуриране с разтвор от оцветяващ агент; Разтворът трябва да е с достатъчна концентрация, така че оцветяването на материала да се вижда ясно и да не изчезва при замразяване или охлаждане на оцветените материали, като цялата повърхност на всички части от материала трябва да бъдат обработени с разтвора, чрез потапяне на материала, напръскване или чрез друг начин на прилагане на разтвора;

б) 

стерилизиране чрез варене или обработка с пара под налягане до постигане на пълна термична обработка на всяко парче от материала; или

в) 

друга манипулация или обработка, одобрена от компетентния орган, отговарящ за оператора.

Раздел 2

Хранене на определени животински видове в хранилки

1. Компетентният орган може да разреши употребата на материала от категория 1, посочена в член 18, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за хранене на следните застрашени или защитени видове в хранилки при следните условия:

а) 

Материалът се използва за храна на:

▼M9

i) 

някой от следните видове лешоядни птици в следните държави членки:Код на държавата

Държава членка

Животински вид

Местно наименование

Латинско наименование

BG

България

брадат лешояд

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

скален орел

кръстат (царски) орел

морски орел

черна каня

червена каня

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila helíaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Гърция

брадат лешояд

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

скален орел

кръстат (царски) орел

морски орел

черна каня

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Испания

брадат лешояд

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

скален орел

императорски орел

черна каня

червена каня

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Франция

брадат лешояд

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

скален орел

морски орел

черна каня

червена каня

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Хърватия

брадат лешояд

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Италия

брадат лешояд

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

скален орел

черна каня

червена каня

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Кипър

черен лешояд

белоглав лешояд

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Португалия

черен лешояд

египетски лешояд

белоглав лешояд

скален орел

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Словакия

скален орел

кръстат (царски) орел

морски орел

черна каня

червена каня

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

▼B

ii) 

някой от видовете от разред Хищници (Carnivora), изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, в специалните защитени зони, създадени съгласно посочената директива; или

iii) 

някой от видовете от разред Соколоподобни (Falconiformes) или Совоподобни (Strigiformes), изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, в специалните защитени зони, създадени съгласно посочената директива;

б) 

Компетентният орган е предоставил разрешително на оператора, отговарящ за хранилката.

Компетентният орган предоставя такива разрешителни, при условие че:

i) 

храненето не се използва като алтернативен начин за унищожаване на специфичен рисков материал или на преживни животни, намерени мъртви, които съдържат материал, представляващ риск от ТСЕ;

ii) 

съществува подходяща система за надзор на ТСЕ, както е определена в Регламент (ЕО) № 999/2001, включваща редовни лабораторни изследвания на проби за ТСЕ;

в) 

Компетентният орган трябва да осигури координира действията си с всички други компетентни органи, отговарящи за надзора на спазването на изискванията, определени в разрешителното;

г) 

Компетентния орган трябва да е уверен, въз основа на оценка на конкретната ситуация на съответните видове и тяхното местообитание, че природозащитния статус на видовете ще се подобри;

д) 

Разрешителното, предоставено от компетентния орган, трябва да:

i) 

съдържа наименованието на действително засегнатите видове;

ii) 

съдържа подробно описание на местонахождението на хранилката в географската област, в която се извършва храненето на животни; и

iii) 

бъде незабавно преустановено в случай на:

— 
съмнение или потвърждение за връзка с разпространението на ТСЕ, докато рискът не бъде изключен; или
— 
неспазване на което и да е от правилата, предвидени в настоящия регламент.
е) 

Операторът, отговорен за храненето на животните:

i) 

определя място за храненето на животни, което е затворено и достъпът до него е ограничен до животни от защитените видове, по целесъобразност, чрез огради или по друг начин, който съответства на естествените хранителни навици на споменатите видове;

ii) 

гарантира, че годните тела на животни от рода на едрия рогат добитък, както и най-малко 4 % от годните тела на овце и кози, предназначени за използване за хранене на животни, са показали отрицателен резултат при изследване в рамките на програма за мониторинг на ТСЕ, провеждана в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001, и, по целесъобразност, в съответствие с решението, прието съгласно член 6, параграф 1б, втора алинея от посочения регламент; и

iii) 

води отчети най-малко за броя, естеството, приблизителното тегло и произхода на труповете на животни, използвани за хранене на животни, датата на храненето, местонахождението на храненето и, по целесъобразност, резултатите от изследванията за ТСЕ.

2. Ако държава-членка подава заявление пред Комисията за включване в списъка, установен в точка 1, буква а), тя предоставя:

а) 

подробна обосновка на необходимостта от разширяване на списъка с цел включването на определени видове лешоядни птици в същата държава-членка, съдържаща обяснение за причините, поради които е необходимо храненето на тези птици с материал от категория 1, вместо с материал от категория 2 или 3;

б) 

представяне на мерките, които ще бъдат взети, за да се осигури съответствие с точка 1.

Раздел 3

Хранене на диви животни извън хранилки

Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, извън хранилки, по целесъобразност, без предварително събиране на умрели животни, за хранене на дивите животни, посочени в раздел 2, точка 1, буква а), при следните условия:

1. 

Компетентния орган трябва да е уверен, въз основа на оценка на конкретната ситуация на съответните видове и тяхното местообитание, че природозащитния статус на видовете ще се подобри;

2. 

Компетентния орган посочва в разрешителното стопанствата или стадата в рамките на географски определена зона на хранене при следните условия:

а) 

Зоната на хранене не трябва да се простира до райони, в които се извършва интензивно отглеждане на животни;

б) 

Селскостопанските животни в стопанства или стада в зоната на хранене трябва да са под непрекъснатия надзор на официалния ветеринарен лекар във връзка с разпространението на ТСЕ и на болести, които се предават на хората или животните;

в) 

Храненето трябва бъде незабавно преустановено в случай на:

i) 

съмнение или потвърждение за връзка с разпространението на ТСЕ в стопанство или стадо, докато рискът не бъде изключен;

ii) 

съмнение или потвърждение за огнище на сериозна болест, която се предават на хората или животните, в стопанството или стадото, докато рискът не бъде изключен; или

iii) 

неспазване на което и да е от правилата, предвидени в настоящия регламент;

г) 

Компетентния орган трябва да посочи в разрешителното:

i) 

подходящи мерки за недопускане предаването на ТСЕ и трансмисивни болести от умрели животни на хора или други животни, например мерки, насочени към хранителните навици на защитения вид, сезонни ограничения на храненето, ограничения на движението на селскостопански животни и други мерки за контрол на възможни рискове от предаване на болест, заразна за хората или животните, например мерки, насочени към видовете, срещащи се в зоната на хранене, за чието хранене не се използват странични животински продукти;

ii) 

отговорностите на физическите или юридическите лица в зоната на хранене, които участват в храненето или отговарят за селскостопанските животни, във връзка с мерките, посочени в подточка i);

iii) 

условията за налагане на санкции, както са посочени в член 53 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, приложими при нарушаване на мерките, указани в подточка i), от страна на физическите или юридическите лица, посочени в подточка ii) от настоящата буква г);

д) 

Ако храненето се извършва без предварително събиране на умрелите животни, трябва да бъде направена оценка на вероятния коефициент на смъртност при селскостопанските животни в зоната на хранене и на вероятните изисквания по отношение на храненето на дивите животни като основа за оценка на потенциалните рискове от предаване на болести.

Раздел 4

Хранене на животни в зоологическите градини с материал от категория 1

Компетентният орган може да разреши употребата на материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, и на употребата на материал, добит от животни в зоологическите градини, за хранене на животни в зоологическите градини, при следните условия:

а) 

Компетентният орган трябва да е предоставил разрешение на оператора, отговарящ за храненето. Компетентният орган предоставя такива разрешителни, при условие че:

i) 

храненето не се използва като алтернативен начин за унищожаване на специфичен рисков материал или на преживни животни, намерени мъртви, които съдържат материал, представляващ риск от ТСЕ;

ii) 

ако се използва материал от категория 1, състоящ се цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал, който е с произход от животни от рода на едрия рогат добитък, съществува подходяща система за надзор на ТСЕ, както е определена в Регламент (ЕО) № 999/2001, включваща редовни лабораторни изследвания на проби за ТСЕ;

б) 

Разрешителното, предоставено от компетентния орган, трябва бъде незабавно преустановено в случай на:

i) 

съмнение или потвърждение за връзка с разпространението на ТСЕ, докато рискът не бъде изключен; или

ii) 

неспазване на което и да е от правилата, предвидени в настоящия регламент;

в) 

Операторът, отговорен за храненето на животните:

i) 

съхранява материала, който ще бъде използван за храненето на животни, и провежда храненето в затворено и оградено място, за да гарантира, че до материала за хранене нямат достъп други хищници, освен животните от зоологическата градина, за които е предоставено разрешителното;

ii) 

гарантира, че преживните животни, предназначени за употреба за хранене, са включени в програма за мониторинг на ТСЕ, провеждана в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001, и, по целесъобразност, в съответствие с решението, прието съгласно член 6, параграф 1б, втора алинея от посочения регламент;

iii) 

води отчети най-малко за броя, естеството, приблизителното тегло и произхода на телата на животни, използвани за хранене на животни, резултатите от изследванията за ТСЕ и датата на храненето.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО

Раздел 1

Специални правила относно унищожаването на странични животински продукти

1. Ако компетентният орган разреши унищожаването на странични животински продукти на място, в съответствие с член 19, параграф 1, букви а), б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, унищожаването се извършва:

а) 

чрез изгаряне или заравяне на мястото, от където произхождат страничните животински продукти;

б) 

в разрешено депо; или

в) 

чрез изгаряне или заравяне на място, което намалява до минимум риска за здравето животните и за общественото здраве, при условие че мястото е разположено на разстояние, достатъчно за да позволи на компетентния орган да управлява предотвратяването на риска за здравето животните, общественото здраве и за околната среда.

2. Предвиденото в член 19, параграф 1, букви б) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 изгаряне на странични животински продукти на място се извършва така, че да се гарантира, че те са изгорени:

а) 

върху правилно изградена клада и с изгаряне на страничните животински продукти до пепел;

б) 

без да застрашават здравето на хората;

в) 

без да се използват процеси или методи, които могат да навредят на околната среда, по-специално когато те могат да представляват рискове за водата, въздуха, почвата, растенията и животните, или чрез шум или миризми;

г) 

при условия, гарантиращи, че всичката пепел, получена от изгарянето, се унищожава чрез заравяне в разрешено депо.

3. Предвиденото в член 19, параграф 1, букви а) б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 заравяне на странични животински продукти на място се извършва така, че да се гарантира, че те са заровени:

а) 

по такъв начин, че месоядни или всеядни животни да нямат достъп до тях;

б) 

в разрешено депо или на друго място без да се застрашава човешкото здраве, като се използват процеси или методи, които не вредят на околната среда, по-специално когато те могат да представляват рискове за водата, въздуха, почвата, растенията и животните, или чрез шум или миризми.

4. В случай на предвиденото в член 19, параграф 1, букви а), б), в) и д) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 унищожаване, движението на странични животински продукти от мястото на произход до мястото на унищожаване се извършва при следните условия:

а) 

страничните животински продукти се транспортират в надеждни, затворени непропускливи контейнери или превозни средства;

б) 

товаренето и разтоварването на страничните животински продукти се извършва под надзора на компетентния орган, по целесъобразност;

в) 

колелата на превозното средство се дезинфекцират при напускане на мястото на произход;

г) 

контейнерите и превозните средства, използвани за транспортиране на странични животински продукти, се почистват и дезинфекцират основно след разтоварването на страничните животински продукти; и

д) 

е осигурено подходящо придружаване на превозните средства, проверка за течове и двойно покритие, по целесъобразност.

Раздел 2

Изгаряне и заравяне на странични животински продукти в отдалечени райони

Посоченият в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 максимален процент не трябва да превишава следните стойности:

а) 

10 % от популацията на животни от рода на едрия рогат добитък в съответната държава-членка;

б) 

25 % от популацията на овце и кози в съответната държава-членка;

в) 

10 % от популацията на свине в съответната държава-членка; и

г) 

процент от популацията на други видове, който се определен от компетентния орган въз основа на оценка на възможните рискове за общественото здраве и здравето на животните, които възникват от унищожаването на животни от тези видове чрез изгаряне или заравяне на място.

Раздел 3

Изгаряне и заравяне на пчели и странични продукти от пчеларството

В случай на пчели и странични продукти от пчеларството компетентният орган може да разреши унищожаването чрез изгаряне или заравяне на място, както е посочено в член 19, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при условие че са взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че изгарянето или заравянето не застрашава здравето на животните, човешкото здраве или околната среда.

ГЛАВА IV

УНИЩОЖАВАНЕ ПО ДРУГИ НАЧИНИ

Чрез дерогация от член 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 държавите-членки могат да разрешат събирането, транспортирането и унищожаването на материалите от категория 3, посочени в член 10, буква е) от същия регламент, по начини, различни от изгаряне или заравяне на място, при условие че:

а) 

Количеството на събраните материали от обекта или предприятието не превишава 20 kg седмично, независимо от животинските видове, от които произхождат материалите;

б) 

Материалите се събират, транспортират и унищожават по начини, които не допускат предаването на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните;

в) 

Компетентният орган извършва редовни проверки, включително проверки на водените от операторите регистри, в обектите или предприятията, в които се събират материалите, за да гарантират спазването на разпоредбите от настоящия раздел.

▼M9 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ

ГЛАВА I

Езиков режим

1. Заявленията за разрешаване на алтернативен метод за употреба или унищожаване на странични животински продукти или на производни продукти, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 (наричани по-нататък „заявленията“), се подават на един от официалните езици на Европейския съюз, посочени в член 1 от Регламент № 1 от 1958 г.

2. Заинтересованите лица, които подават тези заявления на език, различен от английски, удостоверяват официалния превод на заявлението, предоставен от ЕОБХ, преди неговата оценка.

Срокът, посочен в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, започва едва след като заинтересованото лице удостовери официалния превод на заявлението.

ГЛАВА II

Съдържание на заявленията

▼M1

1. Заявленията трябва да съдържат цялата необходима информация, която да позволи на ЕОБХ да оцени безопасността на предложения алтернативен метод, и по-специално трябва да описват:

— 
категориите странични животински продукти, които се възнамерява да бъдат подложени на метода;
— 
целия процес,
— 
свързаните с метода биологични опасности за човешкото здраве и здравето на животните и
— 
степента на намаляване на риска, която се постига чрез процеса.

2. Освен това заявлението, посочено в точка 1, трябва:

а) 

да указва приложимите точки от членове 8, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, включително физическия статус на материалите и, според случая, предварителната обработка, на която материалите са били подложени, както и всички материали, различни от странични животински продукти, които се използват при процеса;

б) 

да включва протокол от анализа на риска и критичните контролни точки (HACCP) и схема на процеса, която ясно указва отделните му етапи, посочва параметрите от съществено значение за инактивиране на съответните патогени — например температура, налягане, продължителност на излагане, коригиране на стойността на pH и размер на частиците — а в допълнение съдържа техническа спецификация на използваното при процеса оборудване;

в) 

да указва и описва подробно биологичните опасности за човешкото здраве и здравето на животните, които представляват категориите странични животински продукти, които се възнамерява да бъдат подложени на метода;

г) 

да доказва, че са ограничени най-устойчивите биологични опасности, свързани с категорията материали, които ще бъдат преработвани, във всички получени в хода на процеса продукти (включително в отпадъчните води) най-малко до степента, постигана чрез стандартите за преработка, установени в настоящия регламент за същата категория странични животински продукти. Степента на намаляване на риска трябва да бъде определена с валидирани преки измервания, освен ако бъде допуснато моделиране или сравнения с други процеси.

3. Валидираните преки измервания, както са посочени в точка 2, буква г), означават:

а) 

измерване на намалената жизнеспособност/инфекциозност на: ендогенни индикаторни организми в хода на процеса, когато индикаторът:

— 
присъства постоянно в суровината в големи количества;
— 
не е по-малко устойчив към леталните аспекти на процеса на обработка, но също така не е значително по-устойчив от патогените, за чието наблюдение се използва;
— 
относително лесно се измерва количествено, идентифицира и потвърждава; или
б) 

чрез използване на добре характеризиран тестов организъм или вирус, въведен в подходящо тестово тяло в изходния материал.

Ако обработката протича на няколко фази, трябва да бъде извършена оценка до каква степен отделните фази за намаляване на титъра за инфекциозност имат кумулативен ефект или дали началните фази на процеса няма да намалят ефикасността на последващите фази;

в) 

докладване на цялостните резултати чрез

i) 

подробно описание на използваната методология;

ii) 

описание на естеството на анализираните проби;

iii) 

доказателства, че анализираните проби са представителен брой;

iv) 

обосновка за броя на проведените изследвания и подбора на контролните точки;

v) 

указване на чувствителността и спецификата на използваните методи за откриване;

vi) 

предоставяне на данни за повторяемостта и статистическата променливост на измерванията, получени при експериментите;

vii) 

ако за измерването на прион се използват сурогати — посочване на обосновка;

viii) 

при липса на преки измервания, когато се използва моделиране или сравнения с други процеси — доказателства, че факторите, водещи до намаляване на риска, са добре познати, а моделът на намаляване на риска е добре установен;

ix) 

предоставяне на данни за целия процес чрез преки измервания на всички фактори, водещи до намаляване на риска, за да се докаже, че тези фактори се прилагат еднообразно из цялата обработвана партида.

4. Посоченият в точка 2, буква б) план за анализа на риска и критичните контролни точки (HACCP) трябва да се основава на съществените параметри, използвани за да се постигне намаляване на риска, а именно:

— 
температура;
— 
налягане;
— 
времетраене и
— 
микробиологични критерии.

Критичните граници, съдържащи се в плана за HACCP, трябва да се основават на резултатите от валидацията на експеримента и/или на посочения модел.

Ако успешното функциониране на процеса може да бъде доказано единствено чрез позоваване на технически параметри, присъщи на използваното при процеса оборудване, планът за HACCP трябва също да включва техническите ограничения, които трябва да бъдат спазени, по-специално поглъщането на енергия, броят тласъци на помпата или дозировката на химикалите.

Трябва да бъде предоставена информация за съществените и техническите параметри, които се наблюдават и отчитат — непрекъснато или на определени интервали — и методите, използвани за измерване и наблюдение.

Трябва да бъде отчетена променливостта на параметрите при стандартни производствени условия.

Планът за HACCP трябва да отразява нормалните/извънредните/различните от нормалните условия на работа, включително авариите по време на процеса и трябва да посочва възможни коригиращи мерки, които да се прилагат в случай на извънредни/различни от нормалните условия на работа.

5. Заявленията трябва също да съдържат достатъчно информация за:

а) 

рисковете, свързани с взаимозависимите процеси, и по-специално информация за резултатите от оценката на възможните непреки въздействия, които могат да:

i) 

повлияят степента на намаляване на риска на даден процес;

ii) 

се появят в резултат от транспортиране или съхранение на който и да е продукт, получен в хода на процеса, и при безопасното унищожаване на такива продукти, включително отпадъчни води.

б) 

рисковете, свързани с предвидената крайна употреба на продуктите, и по-специално:

i) 

трябва да бъде посочена предвидената крайна употреба на всички продукти, получени в хода на процеса;

ii) 

трябва да бъдат оценени вероятните рискове за човешкото здраве и здравето на животните, както и възможното въздействие върху околната среда, въз основа на предвиденото в съответствие с точка 2, буква г) намаляване на риска.

6. Заявленията се подават придружени от писмени доказателства, по-специално:

а) 

схема на функционирането на процеса;

б) 

доказателствата, посочени в точка 2, буква г), както и други доказателства, чиято цел е да подкрепят информацията, предоставена в рамките на заявлението, както е посочено в точка 2.

7. В заявленията се посочва адрес за връзка със заинтересованото лице, който включва име и пълен адрес, номер на телефон и/или факс и/или адрес на електронна поща на конкретно лице, което отговаря в качеството си на заинтересовано лице или от негово име.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯЕМОСТ

ГЛАВА I

СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Раздел 1

Превозни средства и контейнери

1. Още от началната точка в производствената верига, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, страничните животински продукти и производните продукти трябва да бъдат събирани и транспортирани в запечатани нови опаковки или затворени непропускливи контейнери или превозни средства.

2. Превозните средства и контейнерите за многократна употреба, както и всички елементи от оборудването и уредите за многократна употреба, които влизат в контакт със странични животински продукти или с производни продукти, различни от производните продукти, пускани на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 767/2009 и складирани и транспортирани в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005, трябва да се поддържат чисти.

По-специално, освен ако не са предназначени за превоз на определени странични животински продукти или производни продукти по начин, който не допуска кръстосано замърсяване, те трябва да бъдат:

а) 

чисти и сухи преди употреба; и

б) 

почистени, измити и/или дезинфекцирани след всяка употреба, в степента, необходима за избягване на кръстосано замърсяване.

3. Контейнерите за многократна употреба трябва да бъдат предназначени за превоз на определен страничен животински продукт или производен продукт, в степента, необходима за избягване на кръстосано замърсяване.

С разрешение на компетентния орган обаче е възможно използването на контейнери за многократна употреба:

а) 

за превоз на различни странични животински продукти или производни продукти, при условие че се почистват и дезинфекцират между различните употреби, така че да се предотврати кръстосаното замърсяване;

б) 

за превоз на страничните животински продукти или производните продукти, посочени в член 10, параграф е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, след тяхната употреба за превоз на продукти, предназначени за консумация от човека, при условия, при които се предотвратява кръстосаното замърсяване.

4. Опаковъчният материал трябва да бъде унищожен чрез изгаряне или по друг начин в съответствие със законодателството на Съюза.

Раздел 2

Температурни условия

1. За да се избегнат всякакви рискове за здравето на животните и за общественото здраве, транспортирането на странични животински продукти, предназначени за производството на фуражни суровини или на сурови храни за домашни любимци, трябва да се извършва при подходяща температура — максимум 7°C в случай на странични животински продукти от месо и месни продукти, които са били предназначени за цели, различни от консумация от човека, освен когато се използват за хранене на животни в съответствие с приложение II, глава I.

2. Непреработените материали от категория 3, предназначени за производството на фуражни суровини или храни за домашни любимци, трябва да бъдат съхранявани и транспортирани охладени, замразени или силажирани, освен ако:

а) 

са преработени в рамките на 24 часа след събирането или след края на съхраняването в охладена или замразена форма, ако последващото транспортиране се извършва в транспортни средства, в които се поддържа температурата, при която са съхранявани;

б) 

в случай на мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати, които не са били подложени на начините на обработка, посочени в приложение Х, глава II, раздел 4, част 1 — се транспортират охладени и в изолирани контейнери поради характеристиките на материала, освен ако рисковете не могат да бъдат намалени чрез други мерки.

3. Конструкцията на превозните средства, използвани за хладилен транспорт, трябва да гарантира поддържането на подходяща температура по време на транспортирането и да позволява тази температура да бъде наблюдавана.

Раздел 3

Дерогация за събиране и транспортиране на материали от категория 3, включващи мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати

Раздел 1 не се прилага за събирането и транспортирането на материали от категория 3, включващи мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати от стопански субекти, управляващи обекти за преработка на мляко, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, когато те получават продукти, които преди това са доставили и които са им върнати, (и) по-специално от техните клиенти.

Раздел 4

Дерогация за събиране и транспортиране на оборски тор

Чрез дерогация от раздел 1 компетентният орган може да приеме събирането и транспортирането на оборски тор, транспортиран между две точки, разположени в едно и също стопанство, или между земеделски стопани и ползватели в една и съща държава-членка при други условия, които гарантират предотвратяването на неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните.

ГЛАВА II

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1. Трябва да бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че:

а) 

пратките от странични животински продукти и производни продукти могат да бъдат идентифицирани и са държани отделно и по начин, позволяващ да бъдат идентифицирани, както на мястото на произход на страничните животински продукти, така и по време на транспортирането;

б) 

дадено маркиращо вещество за идентифицирането на странични животински продукти или производни продукти от определена категория се използва единствено за категорията, за която се изисква употребата му по смисъла на настоящия регламент, или е установява или определено съгласно точка 4;

в) 

пратките от странични животински продукти и производни продукти се изпращат от една държава-членка до друга в опаковки, контейнери или превозни средства, които са ясно и, поне за периода да транспортирането им, незаличимо маркирани с цветен код за посочване на информацията, така както е предвидено в настоящия регламент, върху цялата повърхност на опаковката, контейнера или превозното средство, или върху част от нея, или върху приложени към тях етикет или символ, както следва:

i) 

в случай на материали от категория 1 — чрез използване на черен цвят;

ii) 

в случай на материали от категория 2 (различни от оборски тор и съдържание на храносмилателния тракт) — чрез използването на жълт цвят;

iii) 

в случай на материали от категория 3 — чрез използването на зелен цвят с високо съдържание на синьо, за да се осигури ясното му разграничаване от останалите цветове;

iv) 

в случай на внесени пратки — цветът за съответния материал, посочен в подточки i), ii) и iii), от момента, в който пратката е преминала граничния инспекционен ветеринарен пункт на първоначално влизане в Съюза.

2. По време на транспортирането и съхраняването върху опаковъчния материал, контейнера или превозното средство трябва да има залепен етикет, върху който:

а) 

трябва ясно да е посочена категорията на страничните животински продукти или на производните продукти; и

б) 

трябва да бъде изписан следният текст, който да бъде ясно и четливо отбелязан върху опаковката, контейнера или превозното средство, според случая:

i) 

в случай на материал от категория 3 — „непредназначено за консумация от човека“;

ii) 

в случай на материал от категория 2 (различен от оборски тор и съдържание на храносмилателния тракт) и производни продукти, получени от материал от категория 2, — „непредназначено за консумация от животни“; когато обаче материал от категория 2 е предназначен за хранене на животните, посочени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, при условията, предвидени в посочения член или установени в съответствие с него, етикетът вместо това трябва да посочва „за хранене на …“, като се допълни с името на конкретните животински видове, за храненето на които е предназначен материалът;

iii) 

в случай на материал от категория 1 и производни продукти, получени от материал от категория 1, когато те са предназначени за

— 
унищожаване — „само за унищожаване“;
— 
производство на храни за домашни любимци — „само за производство на храни за домашни любимци“;
— 
производство на производен продукт, посочен в член 36 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, — „само за производство на производни продукти. Непредназначено за консумация от човека или от животни, нито за прилагане върху почвата“.
iv) 

в случай на мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати, коластра и продукти от коластра — „непредназначено за консумация от човека“;

v) 

в случай на желатин, произведен от материал от категория 3 — „желатин, годен за консумация от животни“;

vi) 

в случай на колаген, произведен от материал от категория 3 — „колаген, годен за консумация от животни“;

▼M23

vii) 

в случай на сурови храни за домашни любимци — „Да се използва само като храна за домашни любимци. Да се съхранява отделно от храните за консумация от човека. След боравене с продукта ръцете да се измиват, а инструментите, приборите и повърхностите да се почистват“;

▼B

viii) 

в случай на риба и продукти, произведени от риба, предназначени за фуражи за риба, обработени и опаковани преди разпространението им, името и адреса на предприятието за производство на фуражите на произход, отбелязано ясно и четливо, и

— 
в случай на рибно брашно от свободно обитаваща риба — заедно с текста „съдържа рибно брашно само от свободно обитаваща риба — може да се използва за хранене на всички видове отглеждана в рибностопански обекти риба“;
— 
в случай на рибно брашно от отглеждана в рибностопански обекти риба — заедно с текста „съдържа рибно брашно само от отглеждана в рибностопански обекти риба от вида […] — може да се използва само за хранене на отглеждана в рибностопански обекти риба от други видове“;
— 
в случай на рибно брашно от свободно обитаваща риба и от отглеждана в рибностопански обекти риба — заедно с текста „съдържа рибно брашно от свободно обитаваща риба и от отглеждана в рибностопански обекти риба от вида […] — може да се използва само за хранене на отглеждана в рибностопански обекти риба от други видове“;
ix) 

в случай на кръвни продукти от еднокопитни животни за цели, различни от употребата във фуражи — „кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни. Непредназначено за консумация от човека или от животни“;

x) 

в случай на рога, копита и други материали за производството на органични торове или подобрители на почвата, посочени в приложение XIV, глава II, раздел 12 — „непредназначено за консумация от човека или от животни“;

xi) 

в случай на органични торове или подобрители на почвата — „органични торове или подобрители на почвата/забранява се достъпът на селскостопански животни до пасищата или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението“;

xii) 

в случай на суровини, използвани за хранене на животни в съответствие с приложение VI, глава II, раздел 1 — името и адреса на събирателния център и обозначението „непредназначено за консумация от човека“;

xiii) 

в случай на оборски тор и съдържание на храносмилателния тракт — „оборски тор“;

xiv) 

в случай на междинни продукти — върху външната опаковка заедно с текста „само за лекарствени продукти/ветеринарни лекарствени продукти/медицински изделия/активни имплантируеми медицински изделия/медицински диагностични изделия in vitro/лабораторни реагенти“;

xv) 

в случай на проби за научноизследователски и диагностични цели — текстът „за научноизследователски и диагностични цели“ вместо текстовия етикет, предвиден в буква а);

xvi) 

в случай на мостри за търговски цели — текстът „мостри за търговски цели, непредназначено за консумация от човека“ вместо текстовия етикет, предвиден в буква а);

▼M1

xvii) 

в случай на изложбени мостри — текстът „изложбени мостри, непредназначено за консумация от човека“ вместо текстовия етикет, предвиден в буква а);

xviii) 

в случай на посоченото в приложение XIII, глава XIII рибно масло за производство на лекарствени продукти — текстът „рибно масло за производство на лекарствени продукти“ вместо текстовия етикет, определен в буква а);

▼M4

xix) 

в случай на оборски тор, който е бил подложен на обработката с вар, посочена в приложение IV, глава IV, раздел 2, буква И — текстът „смес от оборски тор и вар“;

xx) 

в случай на преработен оборски тор, който е бил подложен на обработката, посочена в приложение XI, глава I, раздел 2, букви б) и в) — текстът „преработен оборски тор“;

▼M23

xxi) 

в случай на материали за детоксикация, посочени в глава VII от приложение VIII, думите: „Материали, предназначени за детоксикация. Не са годни за пускане на пазара“;

▼B

в) 

Етикетът, посочен в буква б), подточка xi), не се изисква обаче за следните органични торове и подобрители на почвата:

i) 

в готови за продажба опаковки с тегло не повече от 50 kg за използване от крайния потребител; или

ii) 

в големи разфасовки с тегло не повече от 1 000 kg, при условие че:

— 
са разрешени от компетентния орган на държавата-членка, където органичният тор или подобрителят на почвата ще се прилага върху почвата;
— 
върху тези чували е посочено, че не са предназначени за прилагане върху почва, до която имат достъп селскостопански животни.

3. Държавите-членки могат да създават системи или да определят правила за цветовото кодиране на опаковки, контейнери или превозни средства, използвани за транспортиране на странични животински продукти и производни продукти с произход от тяхната територия и оставащи на нея, при условие че тези системи или правила не създават объркване със системата за цветово кодиране, предвидена в точка 1, буква в).

4. Държавите-членки могат да създават системи или да определят правила за маркирането на странични животински продукти с произход от тяхната територия и оставащи на нея, при условие че тези системи или правила не противоречат на изискванията по отношение на маркирането за производни продукти, установени в глава V от настоящото приложение.

5. Чрез дерогация от точки 3 и 4 държавите-членки могат да прилагат системите или правилата, посочени в тези точки, по отношение на странични животински продукти с произход от тяхната територия, но непредназначени да останат на нея, при условие че държавата-членка или трета държава по местоназначение е съобщила своето съгласие.

6. Въпреки това

а) 

точки 1 и 2 от настоящата глава не се прилагат за идентифицирането на материали от категория 3, включващи мляко, продукти на млечна основа или продукти — млечни деривати от стопански субекти, управляващи обекти за преработка на мляко, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, когато те получават продукти, които преди това са доставили и които са им върнати, (и) по-специално от техните клиенти;

б) 

компетентният орган може да приеме идентифицирането на оборски тор, транспортиран между две точки, разположени в едно и също стопанство, или между стопани и ползватели в една и съща държава с други средства чрез дерогация от точки 1 и 2;

в) 

комбинираните фуражи, така както са определени в член 3, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 767/2009, произведени от странични животински продукти или от производни продукти, които са опаковани и пуснати на пазара като фуражи в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009, не трябва да бъдат идентифицирани в съответствие с точка 1 и не трябва да бъдат етикетирани в съответствие с точка 2.

ГЛАВА III

ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ И ЗДРАВНИ СЕРТИФИКАТИ

1. По време на транспортирането страничните животински продукти и производните продукти се придружават от търговски документ в съответствие с образеца, установен в настоящата глава, или, когато настоящия регламент го изисква, от здравен сертификат.

Този документ или сертификат обаче не е необходим, при условие че:

а) 

производните продукти от материал от категория 3, органичните торове и почвените подобрители се доставят в рамките на една и съща държава-членка от търговците на дребно до крайните ползватели, различни от стопански субекти;

б) 

млякото, продуктите на млечна основа и продуктите — млечни деривати, които са материали от категория 3, се събират и връщат на оператори, управляващи обекти за преработка на мляко, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, когато тези оператори получават продукти, по-специално от своите клиенти, които преди това са доставили;

в) 

комбинираните фуражи, така както са определени в член 3, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 767/2009, произведени от странични животински продукти или от производни продукти, които са пуснати на пазара опаковани и етикетирани в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

2. Търговският документ трябва да бъде изготвен поне в три екземпляра (един оригинал и две копия). Оригиналът трябва да придружава пратката до крайното ѝ местоназначение. Получателят трябва да го запази. Производителят и превозвачът трябва да запазят по едно копие.

Държавите-членки могат да изискат издаване на доказателство за пристигането на пратката от системата TRACES или като четвърти екземпляр на търговския документ, който се изпраща обратно от получателя на производителя.

3. Здравните сертификати трябва да бъдат издадени и подписани от компетентния орган.

4. Търговски документ в съответствие с образеца, установен в точка 6, придружава страничните животински продукти и производните продукти по време на транспортирането им в рамките на Съюза от началната точка в производствената верига, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Освен разрешението за предаване на информация чрез алтернативна система, така както е посочено в член 21, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009 обаче, компетентният орган може да разреши страничните животински продукти и производните продукти, транспортирани на негова територия, да бъдат придружени от:

а) 

различен търговски документ на хартиен носител или в електронен формат, при условие че този търговски документ съдържа информацията, посочена в буква е) от забележките към точка 6 от настоящата глава;

б) 

търговски документ, в който количеството на материала е изразено в тегло или обем на материала, или в брой опаковки.

5. Отчетите и свързаните търговски документи или здравни сертификати се съхраняват за срок от най-малко две години за представянето им на компетентния орган.

6. Образец на търговски документ

Забележки:

а) Търговските документи се изготвят според формата на образеца, изложен в настоящата глава.

Той включва, в указаната в образеца номерирана последователност, изискваните за транспортирането на странични животински продукти и производни продукти удостоверения.

б) Съставя се на един от официалните езици на държавата-членка на произход или на държавата-членка по местоназначение в зависимост от случая.

Той може обаче да бъде съставен на други официални езици на Съюза, ако е придружен от официален превод или ако предварително е одобрен от компетентния орган на държавата-членка по местоназначение.

в) Оригиналът на всеки търговски документ се съставя на един лист хартия, отпечатан двустранно, или — ако необходимият текстът е по-дълъг — в такъв формат, че всички необходими листове хартия да съставляват единно и неделимо цяло.

г) Ако към търговския документ са приложени допълнителни листове хартия за идентификация на отделните артикули от пратката, тези листове хартия също следва да се смятат за част от оригиналния документ, като на всяка страница се поставя подписът на отговорното за пратката лице.

д) Когато търговският документ, в това число и допълнителните листове хартия, посочени в буква г), съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира по следния начин: (номер на страницата) от (общ брой на страниците) в долния край на страницата, а в горния край се посочва кодът на документа, определен от отговорното лице.

е) Оригиналът на търговския документ трябва да бъде попълнен и подписан от отговорното лице.

Търговският документ трябва да посочва:

i) 

датата на изнасяне на материала от помещенията;

ii) 

описанието на материала, включително

— 
идентификацията на материала в съответствие с една от категориите, посочени в член 8, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009,
— 
видът на животните и конкретната препратка към приложимата буква от член 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за материал от категория 3 и продукти, произведени от него, предназначени за хранене на животни, и
— 
ако е приложимо, номерът на ушната марка на животното;
iii) 

количеството материал — като обем, тегло или брой опаковки;

▼M16

iv) 

името и адреса на обекта или предприятието на произход на материала и неговия номер на одобрението или регистрационния му номер, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 или, когато е приложимо, в съответствие с регламенти (ЕО) № 852/2004 ( 8 ), (ЕО) № 853/2004 ( 9 ) или (ЕО) № 183/2005 ( 10 ) на Европейския парламент и на Съвета, и естеството и метода на обработка, според случая;

v) 

името, адреса и регистрационния номер на превозвача на материала;

vi) 

името и адреса на обекта или предприятието по местоназначение и регистрационния номер или номера на одобрението, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 или, когато е приложимо, в съответствие с регламенти (ЕО) № 852/2004 или (ЕО) № 183/2005;

vii) 

при транспортиране в контейнери: пълния идентификационен номер на контейнера („BIC кода“), издаден в съответствие с изискванията на международната служба по транспорт с контейнери и интермодиален транспорт (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal) ( 11 );

viii) 

при износ на преработени животински протеини и продукти, съдържащи преработени животински протеини, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001: изходящата държава членка и изходящия граничен инспекционен пункт, посочен в Решение 2009/821/ЕО на Комисията ( 12 ).

▼B

ж) Подписът на отговорното лице трябва да е с цвят, различен от този на печатния текст.

з) Референтният номер на документа и местният референтен номер се издават еднократно за една и съща пратка.

▼M16

и) В срок от 15 работни дни след получаването на информацията, посочена в член 48, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009, компетентният орган, отговорен за местоназначението и посочен в член 48, параграф 3, втора алинея от цитирания регламент, уведомява посредством TRACES компетентния орган на държавата членка на произход за пристигането на пратката.

▼M27

7. Образец на здравен сертификат

Образец на здравен сертификат за движение на странични животински продукти от ограничителни зони, създадени с цел профилактика и контрол на някои болести от списъка