ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 442

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 30. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un (ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK  ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2236 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti ūdensdzīvnieku un noteiktu no tiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 1251/2008 ( 1 )

410

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

30.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 442/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2235

(2020. gada 16. decembris),

ar ko attiecībā uz tādu veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un (ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (2), un jo īpaši tās 168. panta 4. punktu, 224. panta 4. punktu, 238. panta 3. punktu un 239. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (3), un jo īpaši tās 90. panta pirmo daļu un 126. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2016/429 paredzēti noteikumi par dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai cilvēkiem, tai skaitā prasības par oficiālu veterināro sertificēšanu attiecībā uz dažādiem dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanas veidiem. Kā izriet no Regulas (ES) 2016/429, minētās prasības, cita starpā arī attiecībā uz noteiktu dzīvu ūdensdzīvnieku un lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu, ir sīkāk precizētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/692 (4). Regula (ES) 2016/429 arī pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par šādu veterināro sertifikātu paraugiem un ietver noteikumus par informāciju, kura iekļaujama konkrētos dokumentos un deklarācijās, kas tiek prasīti sakarā ar šādu sūtījumu ievešanu Savienībā. Turklāt minētā regula pilnvaro Komisiju pieņemt īpašus noteikumus par tādu veterināro sertifikātu, deklarāciju un citu dokumentu paraugiem, ko izdod attiecībā uz dzīvniekiem, reproduktīvajiem produktiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Regulā (ES) 2016/429 arī noteikts, ka veterinārajos sertifikātos var iekļaut citu informāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem.

(2)

Deleģētā regula (ES) 2020/692 nosaka papildinošas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz noteiktu dzīvnieku, tai skaitā dzīvu ūdensdzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā. Konkrētāk, saskaņā ar minēto regulu šādiem sūtījumiem vajadzētu būt pievienotam veterinārajam sertifikātam un, ja minētā regula to prasa, arī deklarācijai vai citiem dokumentiem. Minētajā deleģētajā regulā ir noteiktas prasības, kurām lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvniekiem un precēm jāatbilst, kad tos ieved Savienībā.

(3)

Regulas (ES) 2016/429 168. panta 1. un 3. punkts paredz noteikumus attiecībā uz informāciju veterinārajā pavadsertifikātā, kas tiek prasīts gadījumos, kad tādu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kuri iegūti no sauszemes dzīvniekiem, pārvieto pa dalībvalsti vai no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, kā arī pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, kas šādus noteikumus papildina. Tāpēc ar šo regulu būtu jānosaka paraugi veterinārajiem sertifikātiem, kam šādā pārvietošanā vajadzētu būt klāt dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri ražoti vai apstrādāti objektos, pārtikas uzņēmumos vai zonās, uz ko attiecas ārkārtas pasākumi vai pārvietošanas ierobežojumi.

(4)

Regulas (ES) 2016/429 224. panta 4. punkts pilnvaro Komisiju pieņemt noteikumus attiecībā uz veterināro sertifikātu paraugiem.

(5)

Turklāt Regulas (ES) 2016/429 238. panta 3. punkts pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par tādu veterināro sertifikātu, deklarāciju un citu dokumentu paraugu saturu un formu, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(6)

Regulas (ES) 2016/429 239. panta 3. punkts pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par tādu veterināro sertifikātu, deklarāciju un citu dokumentu paraugu saturu un formu, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu tādus dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus, kuriem Savienība nav galamērķis.

(7)

Lai nodrošinātu juridisko skaidrību un konsekvenci attiecībā uz noteikumiem par lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvniekiem un precēm, ar šo regulu būtu jāiedibina paraugi oficiālajiem sertifikātiem, kuros ietvertas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz noteiktu dzīvu ūdensdzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu, kad Savienība nav galamērķis.

(8)

Regula (ES) 2017/625 nosaka noteikumus par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, ko dalībvalstu kompetentās iestādes veic, lai nodrošinātu atbilstību minētās regulas 1. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem, cita starpā tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos, dzīvnieku veselība, labturības prasības un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti. Minētajā regulā paredzēti konkrēti noteikumi par oficiālo sertifikāciju gadījumos, kad minētās regulas 1. panta 2. punktā vai 126. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētie noteikumi pieprasa oficiālu sertifikātu izdošanu. Šādus noteikumus par oficiālo sertifikāciju attiecina arī uz sertifikātiem, ko nosaka ar šo regulu, ja vien Regula (ES) 2016/429 neparedz specifiskākus noteikumus.

(9)

Konkrētāk, Regulas (ES) 2017/625 90. panta pirmās daļas a) punkts pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par oficiālo sertifikātu paraugiem, kas vajadzīgi, lai izdotu šādus sertifikātus.

(10)

Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minētie noteikumi ietver ne tikai dzīvnieku veselības prasības, bet cita starpā arī noteikumus pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku labturības jomā. Juridiskās skaidrības labad un lai mazinātu sertifikātu izdošanas administratīvo slogu, šajā regulā attiecībā uz noteiktām precēm būtu jāparedz veterinārie sertifikāti (paraksta oficiālais veterinārārsts), oficiālie sertifikāti (paraksta sertificējošā amatpersona) un veterinārie/oficiālie sertifikāti (paraksta oficiālais veterinārārsts vai sertificējošā amatpersona).

(11)

Turklāt šajā regulā būtu jāņem vērā konkrētas, citos Savienības tiesību aktos noteiktas definīcijas, piemēram, definīcijas Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikumā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (5) II pielikuma IX daļā, kā arī Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 208/2013 (6) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/625 (7) noteiktās definīcijas.

(12)

Regulas (ES) 2016/429 mērķis ir samazināt administratīvo slogu saistībā ar sertifikāciju un paziņošanu, dažādām vajadzībām pēc iespējas plašāk izmantojot informācijas tehnoloģijas. Turklāt minētajā regulā ir paredzēti konkrēti noteikumi par iespēju noteiktiem sūtījumiem papīra formā izdotu veterināro sertifikātu vietā izdot elektroniskus veterināros pavadsertifikātus. Regula (ES) 2017/625 nosaka, ka dzīvnieku un preču sūtījumiem ir jāpievieno oficiāls sertifikāts, izdots papīra vai elektroniskā formā. Turklāt minētās regulas 90. panta f) punkts pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par elektronisko sertifikātu izdošanu un elektronisko parakstu izmantošanu. Tāpēc papildus prasībām, kas attiecībā uz sertifikātu izdošanu noteiktas Regulas (ES) 2016/429 150. un 217. pantā un Regulas (ES) 2017/625 II sadaļas VII nodaļā, būtu lietderīgi noteikt vienotas prasības attiecībā uz sertifikātu izdošanu abās minētajās formās.

(13)

Lai atvieglotu oficiālās kontroles robežkontroles punktos, caur kuriem notiek ievešana Savienībā, prasībās, kas reglamentē ievešanai Savienībā paredzētos sertifikātus, būtu jāiekļauj arī lingvistiskās prasības.

(14)

Regula (ES) 2017/625 paredz, ka informācijas pārvaldības sistēmai oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC) jānodrošina iespēja sagatavot, apstrādāt un nosūtīt oficiālus sertifikātus, tai skaitā elektroniskā formā. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1715 (8) nosaka, ka integrētā datorizētā veterinārā sistēma (TRACES) ir IMSOC komponents, kas nodrošina sertifikātu izdošanu elektroniski, tādējādi novēršot iespējamu krāpniecisku vai maldinošu praksi saistībā ar veterinārajiem, oficiālajiem vai veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem. Šajā nolūkā ar šo regulu būtu jānosaka tādu oficiālo sertifikātu standarta paraugi, kas ir saderīgi ar TRACES.

(15)

Regulas (ES) 2017/625 90. panta pirmās daļas c) punkts pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par procedūrām, kas jāievēro aizstājējsertifikātu izdošanā. Tāpēc būtu lietderīgi noteikt vienotas prasības attiecībā uz sertifikātu aizstāšanu, un šīs vienotās prasības, kas būtu jāattiecina uz veterinārajiem sertifikātiem, kurus paraksta oficiālais veterinārārsts, oficiālajiem sertifikātiem, kurus paraksta sertificējošā amatpersona, un veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem, kurus paraksta oficiālais veterinārārsts vai sertificējošā amatpersona, būtu jānosaka ar šo regulu.

(16)

Lai izvairītos no sertifikātu nepareizas un ļaunprātīgas izmantošanas, ir svarīgi noteikt, kādos gadījumos aizstājējsertifikātus drīkst izdot un kādām prasībām šādiem sertifikātiem vajadzētu atbilst. Aizstāšana būtu atļaujama vienīgi tad, ja pieļautas administratīvas kļūdas, un tad, ja sākotnējais sertifikāts ir bojāts vai nozaudēts.

(17)

Regulas (ES) 2016/429 237. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka dalībvalstis dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes sūtījumus ievest Savienībā atļauj tikai tad, ja tiem ir pievienots veterinārais sertifikāts, izņemot gadījumus, kad minētās regulas 237. panta 4. punkta a) apakšpunktā paredzēta atkāpe. Regulas (ES) 2017/625 126. panta 2. punkta c) apakšpunkts nosaka prasību, ka konkrētu dzīvnieku un preču sūtījumiem, ko ieved Savienībā, jāpievieno oficiāls sertifikāts, oficiāls apliecinājums vai jebkāds cits pierādījums, kurš apliecina sūtījumu atbilstību relevantajām, regulas 1. panta 2. punktā minētajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

(18)

Šajā sakarā Deleģētajā regulā (ES) 2019/625 sniegts saraksts ar lietošanai pārtikā paredzētām precēm un dzīvniekiem, konkrētāk, tādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīviem kukaiņiem, lietošanai pārtikā paredzētiem dīgstiem un šādu dīgstu ražošanai paredzētām sēklām, kuru ievešanai Savienībā tiek prasīts oficiāls sertifikāts. Lai atvieglotu oficiālās kontroles, kuras jāveic, kad Savienībā ieved dzīvnieku izcelsmes produktu, dzīvu kukaiņu, lietošanai pārtikā paredzētu dīgstu un šādu dīgstu ražošanai paredzētu sēklu sūtījumus, būtu jānosaka sertifikātu paraugi attiecībā uz šādām lietošanai pārtikā paredzētām precēm un dzīvniekiem.

(19)

Regulas (ES) 2017/625 90. panta pirmās daļas e) punkts Komisiju pilnvaro ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par to dokumentu formu, kam jābūt kopā ar dzīvniekiem un precēm pēc oficiālo kontroļu veikšanas. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/624 (9) 5. panta 2. punkta f) apakšpunktu dzīvniekiem, kurus uz kautuvi pārved pēc tam, kad tiem ir veikta pirmskaušanas apskate izcelsmes saimniecībā, klāt jābūt veterinārajiem pavadsertifikātiem. Tāpēc ar šo regulu būtu jānosaka šādu sertifikātu forma.

(20)

Kas attiecas uz noteiktu kategoriju dzīvnieku ārkārtas kaušanu ārpus kautuves, saskaņotības un skaidrības labad būtu lietderīgi ar šo regulu noteikt sertifikāta paraugu deklarācijai, ko oficiālais veterinārārsts izdod saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma I sadaļas VI nodaļas 6. punktu.

(21)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/628 (10) cita starpā ir noteikti papildinoši noteikumi attiecībā uz Regulas (ES) 2017/625 88. un 89. panta vienveidīgu piemērošanu, kā arī sniegti tajā noteikto oficiālo sertifikātu paraugi. Tomēr dažus tiesību aktus, uz kuriem ir atsauce minētajā īstenošanas regulā, atceļ Regula (ES) 2016/429. Tāpēc saskaņotības un skaidrības labad un lai izvairītos no noteikumu dublēšanās, Īstenošanas regulā (ES) 2019/628 noteiktie sertifikātu paraugi būtu jāaizstāj ar sertifikātiem, kas noteikti šajā regulā, un Īstenošanas regula (ES) 2019/628 būtu jāatceļ.

(22)

Ņemot vērā to, ka Komisijas Regulā (EK) Nr. 599/2004 (11), Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 636/2014 (12) un Komisijas Lēmumā 2000/572/EK (13), 2003/779/EK (14) un 2007/240/EK (15) paredzētie noteikumi tagad ir iekļauti šajā regulā, minētie tiesību akti būtu jāatceļ.

(23)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (16) atceļ Padomes Direktīvu 95/53/EK (17). Komisijas Direktīva 98/68/EK (18) noteica standarta dokumentu barības ievešanai no trešām valstīm un paredzēja šādas barības pārbaudes uz ārējās robežas. Tā kā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 vairs netiek prasīts attiecībā uz barību veikt sistemātiskas obligātās pārbaudes ievešanas Savienībā robežkontroles punktos, ar Komisijas Direktīvu 98/68/EK noteiktais ievešanas dokuments ir kļuvis nevajadzīgs.

(24)

Lai ņemtu vērā īpašo situāciju, proti, ka trešo valstu kompetentajām iestādēm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un to, ka ir jau nosūtīti dzīvnieku un preču sūtījumi ar pavadsertifikātiem, kas pirms šīs regulas piemērošanas dienas izdoti saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 28/2012 (19) un Īstenošanas regulu (ES) 2019/628, būtu lietderīgi noteikt pārejas periodu.

(25)

Tā kā Regula (ES) 2016/429 ir piemērojama no 2021. gada 21. aprīļa, arī šī regula būtu jāpiemēro no minētā datuma.

(26)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula nosaka noteikumus attiecībā uz Regulā (ES) 2016/429 paredzētajiem veterinārajiem sertifikātiem, Regulā (ES) 2017/625 paredzētajiem oficiālajiem sertifikātiem un veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem (visi minētie turpmāk apkopojoši saukti par “sertifikātiem”), kas balstīti uz minētajām regulām, un noteikumus par tādu sertifikātu izdošanu un aizstāšanu, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu (20), pa to un starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumus.

2.   Šī regula iedibina standarta paraugus šādiem veterinārajiem, oficiālajiem vai veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem:

a)

sertifikāti, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm vai pa Savienību pārvietotu dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus un dzīvnieku reproduktīvos produktus, kā arī piezīmes to aizpildīšanai;

b)

sertifikāti, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus, kombinētos produktus, reproduktīvos produktus, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, lietošanai pārtikā paredzētus dīgstus un šādu dīgstu ražošanai paredzētas sēklas, kā arī piezīmes to aizpildīšanai.

3.   Šī regula iedibina paraugus sertifikātiem, kas attiecīgi tiek izdoti veterināro, oficiālo vai veterināro/oficiālo sertifikātu formā, un apliecinājuma paraugu attiecībā uz šādiem lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvniekiem un precēm:

a)

tādu sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai pa Savienību pārvietotu šādas lietošanai pārtikā paredzētas preces:

i)

dzīvnieku izcelsmes produkti no sauszemes dzīvniekiem, kurus atļauts pārvietot no ierobežojumu zonas, uz ko attiecas ārkārtas pasākumi vai slimības kontroles pasākumi, vai produkti, kas cēlušies no tādu sugu dzīvniekiem, uz kuriem šādi pasākumi attiecas;

ii)

nedīrāti lielie medījamie dzīvnieki;

b)

tādu sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu šādus lietošanai pārtikā paredzētus dzīvniekus un preces:

i)

dzīvnieku izcelsmes produkti un kombinētie produkti, attiecībā uz kuriem šāds sertifikāts tiek prasīts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/625 13. pantu;

ii)

noteikti dzīvi ūdensdzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti, attiecībā uz kuriem šāds sertifikāts tiek prasīts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 3. panta pirmās daļas c) punktu;

iii)

dzīvi kukaiņi un dzīvi gliemeži;

c)

dīgstiem un sēklām, no kurām paredzēts ražot dīgstus, paredzēta sertifikāta paraugs;

d)

tāda sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai caur Savienību vai nu tiešā tranzītā vai pēc uzglabāšanas Savienībā uz kādu trešo valsti pārvadātu lietošanai pārtikā paredzētus kombinētos produktus;

e)

tādu sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi gadījumos, kad pirmskaušanas apskati veic izcelsmes saimniecībā vai ārkārtas kaušanu veic ārpus kautuves;

f)

paraugs privātam apliecinājumam, kuru gadījumos, kad Savienībā tiek ievesti ilgi glabājami kombinētie produkti, kas satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, izņemot pārstrādātu gaļu, paraksta pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs, kurš minētos kombinētos produktus importē.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“kautuve” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.16. punktā definētā kautuve;

2)

“varžu kājiņas” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 6.1. punktā definētās varžu kājiņas, kā arī varžu kājiņas, kas iegūtas no dzīvniekiem, kuri pieder pie Ranidae dzimtas Pelophylax ģints un pie Dicroglossidae dzimtas Limnonectes, Fejervarya un Hoplobatrachus ģintīm;

3)

“gliemeži” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 6.2. punktā definētie gliemeži un jebkuri citi pie Helicidae, Hygromiidae vai Sphincterochilidae dzimtām piederīgi gliemeži;

4)

“kukaiņi” ir Deleģētās regulas (ES) 2019/625 2. panta 17. punktā definētie kukaiņi;

5)

“refrižeratorkuģis” ir Deleģētās regulas (ES) 2019/625 2. panta 26. punktā definētais refrižeratorkuģis;

6)

“saldētājkuģis” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.3. punktā definētais saldētājkuģis;

7)

“apstrādes kuģis [zivju pārstrādes kuģis]” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.2. punktā definētais apstrādes kuģis;

8)

“nosūtīšanas centrs” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 2.7. punktā definētais nosūtīšanas centrs;

9)

“savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādes uzņēmums” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.18. punktā definētais savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādes uzņēmums;

10)

“gaļas sadalīšanas uzņēmums” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.17. punktā definētais gaļas sadalīšanas uzņēmums;

11)

“dīgsti” ir Īstenošanas regulas (ES) Nr. 208/2013 2. panta pirmās daļas a) punktā definētie dīgsti.

3. pants

Standarta paraugi sertifikātiem, kas vajadzīgi pārvietošanai pa Savienību, pārvietošanai starp dalībvalstīm un ievešanai Savienībā

1.   Tādu sertifikātu paraugos, kas vajadzīgi dzīvnieku un produktu pārvietošanai starp dalībvalstīm vai pa Savienību, ir lauki, kuros jānorāda I pielikuma 1. nodaļā sniegtajā standarta paraugā prasītā informācija.

2.   Tādu sertifikātu paraugos, kas vajadzīgi dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, kombinēto produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, lietošanai pārtikā paredzētu dīgstu un šādu dīgstu ražošanai paredzētu sēklu ievešanai Savienībā, ir lauki, kuros jānorāda I pielikuma 3. nodaļā sniegtajā standarta paraugā prasītā informācija.

4. pants

Aizpildīšanas nosacījumi sertifikātiem, kas vajadzīgi attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvniekiem un precēm

1.   Sertifikātus, kas vajadzīgi lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku un preču pārvietošanai pa Savienību vai starp dalībvalstīm, saskaņā ar I pielikuma 2. nodaļā sniegtajām skaidrojošajām piezīmēm pienācīgi aizpilda un paraksta oficiālais veterinārārsts vai sertificējošā amatpersona.

2.   Sertifikātus, kas vajadzīgi dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, kombinēto produktu, lietošanai pārtikā paredzētu dīgstu un šādu dīgstu ražošanai paredzētu sēklu ievešanai Savienībā, saskaņā ar I pielikuma 4. nodaļā sniegtajām skaidrojošajām piezīmēm pienācīgi aizpilda un paraksta oficiālais veterinārārsts vai sertificējošā amatpersona, ko attiecīgo sertifikātu parakstīšanai pilnvarojusi trešās valsts kompetentā iestāde.

3.   Informāciju, kas prasīta šīs regulas II, III un IV pielikumā sniegto sertifikātu paraugu I daļā “Sūtījuma apraksts”, attiecībā uz 1. un 2. punktā minētajiem sūtījumiem kompetentajai iestādei sniedz par sūtījumu atbildīgie operatori.

4.   Šīs regulas vajadzībām kompetentā iestāde nodrošina, ka sertifikātus, kuri ietver dzīvnieku veselības apliecinājumu, paraksta oficiālais veterinārārsts.

5. pants

Prasības attiecībā uz sertifikātiem, kas vajadzīgi attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku un preču sūtījumiem

1.   Sertifikātus, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku un preču sūtījumiem, oficiālais veterinārārsts vai sertificējošā amatpersona aizpilda saskaņā ar šādām prasībām:

a)

sertifikātā jābūt oficiālā veterinārārsta vai par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas parakstam un oficiālajam zīmogam; paraksta un zīmoga krāsai jāatšķiras no drukātā teksta krāsas, izņemot reljefā izceltus vai ūdenszīmes veidā uzliktus zīmogus;

b)

ja sertifikātā ietverti vairāki paziņojumi, no kuriem jāizvēlas konkrētajam gadījumam atbilstošais, oficiālajam veterinārārstam vai sertificējošajai amatpersonai neatbilstošie paziņojumi jāsvītro, jāparafē un jāapzīmogo vai no sertifikāta pilnībā jāizņem;

c)

sertifikātu obligāti veido viens no šādiem elementiem:

i)

viena papīra lapa;

ii)

vairākas papīra lapas, kuras ir nedalāmas un veido vienotu veselumu;

iii)

secīgas lapas, no kurām katra ir numurēta tā, lai norādītu, kura lapa no galīga lappušu skaita tā ir;

d)

ja sertifikāts sastāv no secīgām lapām, kā minēts šī panta c) punkta iii) apakšpunktā, tad katrā lapā jābūt unikālajam kodam, kas minēts Regulas (ES) 2017/625 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā, oficiālā veterinārārsta vai sertificējošās amatpersonas parakstam un oficiālajam zīmogam;

e)

attiecībā uz sertifikātiem, kas paredzēti sūtījumu pārvietošanai pa Savienību vai starp dalībvalstīm: sertifikātam jābūt kopā ar sūtījumu, līdz tas nonāk galamērķī Savienībā;

f)

attiecībā uz sertifikātiem, kas paredzēti sūtījumu ievešanai Savienībā: sertifikāts jāuzrāda kompetentajai iestādei ievešanas Savienībā robežkontroles punktā, kur sūtījumam veic oficiālās kontroles;

g)

sertifikāts jāizdod, pirms sūtījums, uz kuru tas attiecas, tiek izvests no sertifikātu izdevušās kompetentās iestādes kontroles zonas;

h)

attiecībā uz sertifikātiem, kas paredzēti ievešanai Savienībā: sertifikāts jāsagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā atrodas ievešanas Savienībā robežkontroles punkts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta h) apakšpunkta, dalībvalsts var piekrist, ka sertifikātus sagatavo citā Savienības oficiālajā valodā, vajadzības gadījumā tiem pievienojot autentificētu tulkojumu.

3.   Šā panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktu nepiemēro elektroniskiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/1715 39. panta 1. punkta prasībām.

4.   Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro papīra formā izdotiem sertifikātiem, kas aizpildīti un izdrukāti TRACES sistēmā.

6. pants

Tādu sertifikātu aizstāšana, kas vajadzīgi attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku un preču sūtījumiem

1.   Attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku un preču sūtījumiem aizstājējsertifikātus kompetentās iestādes izdod tikai tad, ja sākotnējā sertifikātā ir administratīvas kļūdas vai tas ir sabojāts vai nozaudēts.

2.   Kompetentā iestāde aizstājējsertifikātā nemaina sākotnējā sertifikātā iekļauto informāciju par sūtījuma identifikāciju un tā izsekojamību, kā arī par sākotnējā sūtījuma sertifikātā sniegtajām veselības garantijām.

3.   Izdodot aizstājējsertifikātu, kompetentā iestāde:

a)

sniedz nepārprotamu atsauci uz Regulas (ES) 2017/625 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto unikālo kodu un sākotnējā sertifikāta izsniegšanas datumu, kā arī skaidri norāda, ka tas aizstāj sākotnējo sertifikātu;

b)

norāda jaunu sertifikāta numuru, kas atšķiras no sākotnējā sertifikāta numura;

c)

aizstājējsertifikātā norāda tā izdošanas datumu, nevis sākotnējā sertifikāta izdošanas datumu;

d)

izdod oriģināldokumentu papīra formā, izņemot elektroniskus aizstājējsertifikātus, kas iesniegti TRACES.

4.   Kas attiecas uz sūtījumu ievešanu Savienībā, ievešanas Savienībā robežkontroles punkta kompetentā iestāde var atturēties pieprasīt par sūtījumu atbildīgajam operatoram uzrādīt aizstājējsertifikātu, ja informācija par saņēmēju, importētāju, ievešanas Savienībā robežkontroles punktu vai transportlīdzekli mainās pēc sertifikāta izdošanas un par sūtījumu atbildīgais operators sniedz šo jauno informāciju.

7. pants

Tāda veterinārā un oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai pa Savienību un starp dalībvalstīm pārvietotu noteiktus lietošanai pārtikā paredzētus dzīvnieku izcelsmes produktus

1.   Regulas 1. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā minēto veterināro sertifikātu, kas vajadzīgs, lai pa Savienību pārvietotu tādus dzīvnieku izcelsmes produktus, kurus ir atļauts pārvietot no kādas ierobežojumu zonas, uz ko attiecas ārkārtas pasākumi vai slimību kontroles pasākumi, vai kuri cēlušies no tādu sugu dzīvniekiem, uz ko šādi pasākumi attiecas, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 1. nodaļā sniegto paraugu “INTRA-EMERGENCY”.

2.   Regulas 1. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai starp dalībvalstīm pārvietotu lietošanai pārtikā paredzētus nedīrātus lielos medījamos dzīvniekus, sagatavo saskaņā ar II pielikuma 2. nodaļā sniegto paraugu “INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME”.

8. pants

Tādu veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu nagaiņu gaļu

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētos veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu nagaiņu gaļu, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem paraugiem:

a)

sertifikātu “BOV”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu mājas liellopu gaļu, izņemot mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 1. nodaļā sniegto paraugu;

b)

sertifikātu “OVI”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu mājas aitu un kazu gaļu, izņemot mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 2. nodaļā sniegto paraugu;

c)

sertifikātu “POR”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu mājas cūku gaļu, izņemot mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 3. nodaļā sniegto paraugu;

d)

sertifikātu “EQU”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu mājas nepārnadžu (Equus caballus, Equus asinus un to krustojumu) gaļu, izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 4. nodaļā sniegto paraugu;

e)

sertifikātu “RUF”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu pie Bovidae dzimtas piederīgu dzīvnieku (izņemot mājas liellopus, aitas un kazas) un saimniecībā turētu kamieļu un briežu gaļu, izņemot subproduktus un maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 5. nodaļā sniegto paraugu;

f)

sertifikātu “RUW”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu pie Bovidae dzimtas piederīgu savvaļas dzīvnieku (izņemot mājas liellopus, aitas un kazas) un savvaļas kamieļu un briežu gaļu, izņemot subproduktus un maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 6. nodaļā sniegto paraugu;

g)

sertifikātu “SUF”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu saimniecībā turētu savvaļas cūku šķirņu un pie Tayassuidae dzimtas piederīgu dzīvnieku gaļu, izņemot subproduktus un maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 7. nodaļā sniegto paraugu;

h)

sertifikātu “SUW”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu savvaļā augušu savvaļas cūku sugu un pie Tayassuidae dzimtas piederīgu dzīvnieku gaļu, izņemot subproduktus un maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 8. nodaļā sniegto paraugu;

i)

sertifikātu “EQW”, ko izdod attiecībā uz tādu svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu gaļu, izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu, kura iegūta no savvaļā augušiem, pie Hippotigris (zebru) apakšģints piederīgiem medījamiem nepārnadžiem, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 9. nodaļā sniegto paraugu;

j)

sertifikātu “RUM-MSM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu mehāniski atdalītu gaļu, kura iegūta no mājas atgremotājiem, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 10. nodaļā sniegto paraugu;

k)

sertifikātu “SUI-MSM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu mehāniski atdalītu mājas cūku gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 11. nodaļā sniegto paraugu;

l)

sertifikātu “NZ-TRANSIT-SG”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu gaļu, kuras izcelsme ir Jaunzēlandē un kura pirms ievešanas Savienībā ir vesta tranzītā caur Singapūru, kur tā izkrauta, iespējams, uzglabāta un atkārtoti iekrauta, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 12. nodaļā sniegto paraugu.

9. pants

Tādu veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu mājputnu, skrējējputnu un citu medījamo putnu gaļu, olas un olu produktus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētos veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu mājputnu, skrējējputnu un citu medījamo putnu gaļu, olas un olu produktus, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem paraugiem:

a)

sertifikātu “POU”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu mājputnu gaļu, izņemot skrējējputnu gaļu un izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 13. nodaļā sniegto paraugu;

b)

sertifikātu “POU-MI/MSM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu, maltu un mehāniski atdalītu mājputnu gaļu, izņemot skrējējputnu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 14. nodaļā sniegto paraugu;

c)

sertifikātu “RAT”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu skrējējputnu gaļu, izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 15. nodaļā sniegto paraugu;

d)

sertifikātu “RAT-MI/MSM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu maltu un mehāniski atdalītu skrējējputnu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 16. nodaļā sniegto paraugu;

e)

sertifikātu “GBM”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu medījamo putnu gaļu, izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 17. nodaļā sniegto paraugu;

f)

sertifikātu “GBM-MI/MSM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu maltu un mehāniski atdalītu medījamo putnu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 18. nodaļā sniegto paraugu;

g)

sertifikātu “E”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētām olām, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 19. nodaļā sniegto paraugu;

h)

sertifikātu “EP”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētiem olu produktiem, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 20. nodaļā sniegto paraugu.

10. pants

Tāda oficiālā sertifikāta un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībā audzētu trušu gaļu, izņemot mehāniski atdalītu gaļu

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētos oficiālos un veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībā audzētu trušu gaļu, izņemot mehāniski atdalītu gaļu, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem paraugiem:

a)

sertifikātu “WL”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku (trušu un zaķu) gaļu, izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu un subproduktus, kas nav nedīrāti zaķu dzimtas dzīvnieki ar neizņemtām iekšām, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 21. nodaļā sniegto paraugu;

b)

sertifikātu “WM”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu savvaļas sauszemes zīdītāju gaļu, izņemot nagaiņu un zaķu dzimtas dzīvnieku gaļu, kā arī subproduktus, maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 22. nodaļā sniegto paraugu;

c)

sertifikātu “RM”, ko izdod attiecībā uz svaigu, lietošanai pārtikā paredzētu saimniecībā audzētu trušu gaļu, izņemot maltu un mehāniski atdalītu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 23. nodaļā sniegto paraugu.

11. pants

Tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus gaļas izstrādājumus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus gaļas izstrādājumus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 24. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “MP-PREP”.

12. pants

Tādu veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus gaļas produktus, tai skaitā kausētus dzīvnieku taukus un dradžus, gaļas ekstraktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, izņemot apvalkus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētos veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus gaļas produktus, tai skaitā kausētus dzīvnieku taukus un dradžus, gaļas ekstraktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, izņemot apvalkus, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem paraugiem:

a)

sertifikātu “MPNT”, ko izdod attiecībā uz tādiem lietošanai pārtikā paredzētiem gaļas produktiem, tai skaitā kausētiem dzīvnieku taukiem un dradžiem, gaļas ekstraktiem un apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un zarnām, izņemot apvalkus, kam netiek prasīts veikt specifisku, risku mazinošu apstrādi, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 25. nodaļā sniegto paraugu;

b)

sertifikātu “MPST”, ko izdod attiecībā uz tādiem lietošanai pārtikā paredzētiem gaļas produktiem, tai skaitā kausētiem dzīvnieku taukiem un dradžiem, gaļas ekstraktiem un apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un zarnām, izņemot apvalkus, kam tiek prasīts veikt specifisku, risku mazinošu apstrādi, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 26. nodaļā sniegto paraugu.

13. pants

Tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus apvalkus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus apvalkus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 27. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “CAS”.

14. pants

Tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta un oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas dzīvas zivis, dzīvus vēžveidīgos un no šādiem dzīvniekiem iegūtus dzīvnieku izcelsmes produktus un noteiktus zivsaimniecības produktus

1.   Regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas dzīvas zivis, dzīvus vēžveidīgos un no šādiem dzīvniekiem iegūtus dzīvnieku izcelsmes produktus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 28. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “FISH-CRUST-HC”.

2.   Regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs gadījumos, kad tādus lietošanai pārtikā paredzētus zivsaimniecības produktus, kurus nozvejojuši ar kādas dalībvalsts karogu kuģojoši kuģi, ar vai bez uzglabāšanas pārkrauj trešās valstīs, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 29. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “EU-FISH”.

3.   Regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto oficiālo sertifikātu, ko paraksta kuģa kapteinis un kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu zivsaimniecības produktus vai no lietošanai pārtikā paredzētām gliemenēm iegūtus zivsaimniecības produktus, kurus Savienībā ieved tieši no kāda refrižeratorkuģa, saldētājkuģa vai apstrādes kuģa, kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/625 11. panta 3. punktu kuģo ar kādas trešās valsts karogu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 30. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “FISH/MOL-CAP”.

15. pants

Tāda veterinārā/oficiālā un oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas dzīvas gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus, no šādiem dzīvniekiem iegūtus dzīvnieku izcelsmes produktus un noteiktas apstrādātas gliemenes

1.   Regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas dzīvas gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus un no šādiem dzīvniekiem iegūtus dzīvnieku izcelsmes produktus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 31. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “MOL-HC”.

2.   Regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas apstrādātas Acanthocardia tuberculatum sugas gliemenes, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 32. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “MOL-AT”.

16. pants

Tādu veterināro/oficiālo sertifikātu paraugi, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu svaigpienu, piena produktus, jaunpienu un produktus uz jaunpiena bāzes

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētos veterināros/oficiālos sertifikātus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu svaigpienu, piena produktus, jaunpienu un produktus uz jaunpiena bāzes, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem paraugiem:

a)

sertifikātu “MILK-RM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu jaunpienu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 33. nodaļā sniegto paraugu;

b)

sertifikātu “MILK-RMP/NT”, ko izdod attiecībā uz tādiem lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, kuri iegūti no svaigpiena vai kuriem netiek prasīts veikt specifisku, risku mazinošu apstrādi, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 34. nodaļā sniegto paraugu;

c)

sertifikātu “DAIRY-PRODUCTS-PT”, ko izdod attiecībā uz tādiem lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, kuriem ir jāveic pasterizācija, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 35. nodaļā sniegto paraugu;

d)

sertifikātu “DAIRY-PRODUCTS-ST”, ko izdod attiecībā uz tādiem lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, kuriem ir jāveic specifiska, risku mazinoša apstrāde (izņemot pasterizāciju), sagatavo saskaņā ar III pielikuma 36. nodaļā sniegto paraugu;

e)

sertifikātu “COLOSTRUM”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu jaunpienu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 37. nodaļā sniegto paraugu;

f)

sertifikātu “COLOSTRUM-BP”, ko izdod attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētiem produktiem uz jaunpiena bāzes, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 38. nodaļā sniegto paraugu.

17. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas atdzesētas, saldētas vai sagatavotas varžu kājiņas

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētas atdzesētas, saldētas vai sagatavotas varžu kājiņas, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 39. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “FRG”.

18. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus gliemežus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta iii) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus gliemežus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 40. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “SNS”.

19. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu pārtikas želatīnu

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu pārtikas želatīnu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 41. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “GEL”.

20. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu pārtikas kolagēnu

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu pārtikas kolagēnu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 42. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “COL”.

21. pants

Tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu izejvielas pārtikas želatīna un kolagēna ražošanai

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu izejvielas pārtikas želatīna un kolagēna ražošanai, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 43. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “RCG”.

22. pants

Tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu apstrādātas izejvielas pārtikas želatīna un kolagēna ražošanai

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu apstrādātas izejvielas pārtikas želatīna un kolagēna ražošanai, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 44. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “TCG”.

23. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu medu un citus biškopības produktus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu medu un citus biškopības produktus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 45. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “HON”.

24. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu ļoti rafinētu hondroitīna sulfātu, hialuronskābi, citus skrimšļu hidrolīzes produktus, hitozānu, glikozamīnu, renīnu, zivju līmi un aminoskābes

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu ļoti rafinētu hondroitīna sulfātu, hialuronskābi, citus skrimšļu hidrolīzes produktus, hitozānu, glikozamīnu, renīnu, zivju līmi un aminoskābes, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 46. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “HRP”.

25. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu rāpuļu gaļu

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētu rāpuļu gaļu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 47. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “REP”.

26. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus kukaiņus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta iii) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus kukaiņus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 48. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “INS”.

27. pants

Tāda sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu citus lietošanai pārtikā paredzētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri iegūti no mājas nagaiņiem, mājputniem, trušiem vai zivsaimniecības produktiem un nav 8. līdz 26. panta tvērumā

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu citus lietošanai pārtikā paredzētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri iegūti no mājas nagaiņiem, mājputniem, trušiem vai zivsaimniecības produktiem un nav 8. līdz 26. panta tvērumā, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 49. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “PAO”.

28. pants

Tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus kombinētos produktus

1. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto veterināro/oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu tādus lietošanai pārtikā paredzētus kombinētos produktus, kuri ir vai nav ilgi glabājami un satur jebkādu daudzumu gaļas produktu, izņemot želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētus gaļas produktus, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 50. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “COMP”.

29. pants

Tāda oficiālā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus dīgstus un šādu dīgstu ražošanai paredzētas sēklas

1. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto oficiālo sertifikātu, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu lietošanai pārtikā paredzētus dīgstus un šādu dīgstu ražošanai paredzētas sēklas, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 51. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “SPR”.

30. pants

Tāda veterinārā sertifikāta paraugs, kas vajadzīgs, lai caur Savienību vai nu tiešā tranzītā vai pēc uzglabāšanas Savienībā uz kādu trešo valsti pārvadātu lietošanai pārtikā paredzētus kombinētos produktus

1. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto veterināro sertifikātu, kas vajadzīgs, lai caur Savienību vai nu tiešā tranzītā, vai pēc uzglabāšanas Savienībā uz kādu trešo valsti pārvadātu tādus lietošanai pārtikā paredzētus kombinētos produktus, kuri ir vai nav ilgi glabājami un satur jebkādu daudzumu gaļas produktu, sagatavo saskaņā ar III pielikuma 52. nodaļā sniegto sertifikāta paraugu “TRANSIT-COMP”.

31. pants

Tādu veterināro sertifikātu paraugi, ko izdod, ja pirmskaušanas apskati veic izcelsmes saimniecībā

1. panta 3. punkta e) apakšpunktā minētos veterināros sertifikātus, ko izdod gadījumos, kad pirmskaušanas apskati saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/624 5. un 6. pantu veic izcelsmes saimniecībā, atkarībā no attiecīgās sugas un produktu kategorijas sagatavo saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem paraugiem:

a)

dzīvu dzīvnieku transportēšanai uz kautuvi paredzēto sertifikātu sagatavo saskaņā ar IV pielikuma 1. nodaļā sniegto paraugu;

b)

foie gras ražošanai paredzētiem mājputniem un aizkavēti izķidātiem mājputniem paredzēto sertifikātu sagatavo saskaņā ar IV pielikuma 2. nodaļā sniegto paraugu;

c)

tādiem saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem, kā arī mājas liellopiem, cūkām un zirgiem, kuri saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma III sadaļas 3. punktu un Deleģētās regulas (ES) 2019/624 6. panta 3. punktu nokauti izcelsmes saimniecībā, paredzēto sertifikātu sagatavo saskaņā ar IV pielikuma 3. nodaļā sniegto paraugu;

d)

tādiem saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem, kuri saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IIII sadaļas 3. punkta a) apakšpunktu un Deleģētās regulas (ES) 2019/624 6. panta 4. punktu nokauti izcelsmes saimniecībā, paredzēto sertifikātu sagatavo saskaņā ar IV pielikuma 4. nodaļā sniegto paraugu.

32. pants

Tāda veterinārā sertifikāta paraugs, ko izdod ārpus kautuves veiktas ārkārtas kaušanas gadījumā

1. panta 3. punkta e) apakšpunktā minēto veterināro sertifikātu, ko izdod gadījumos, kad saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/624 4. pantu veic ārkārtas kaušanu ārpus kautuves, sagatavo saskaņā ar IV pielikuma 5. nodaļā sniegto paraugu.

33. pants

Tāda privāta apliecinājuma paraugs, ko operators izdod attiecībā uz ilgi glabājamiem kombinētajiem produktiem, kuri satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, izņemot pārstrādātu gaļu

1. panta 3. punkta f) apakšpunktā minēto privāto apliecinājumu, ko izdod gadījumos, kad operators saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/625 14. pantu Savienībā ieved ilgi glabājamus kombinētos produktus, sagatavo saskaņā ar V pielikumā sniegto paraugu.

34. pants

Atcelšana

1.   Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un (ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK atceļ no 2021. gada 21. aprīļa.

2.   Atsauces uz šiem atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

35. pants

Pārejas noteikumi

Līdz 2021. gada 20. oktobrim Savienībā joprojām atļauj ievest dzīvnieku izcelsmes produktu, kombinēto produktu, lietošanai pārtikā paredzētu dīgstu un šādu dīgstu ražošanai paredzētu sēklu sūtījumus, kam pievienots attiecīgs sertifikāts, kurš pirms šīs regulas piemērošanas dienas izdots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 28/2012 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/628, ja vien šādu sertifikātu attiecīgā sertifikāta parakstīšanai pilnvarota persona parakstījusi pirms 2021. gada 21. augusta.

36. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(3)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 208/2013 (2013. gada 11. marts) par izsekojamības prasībām attiecībā uz dīgstiem un sēklām, no kurām paredzēts ražot dīgstus (OV L 68, 12.3.2013., 16. lpp.).

(7)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/625 (2019. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 18. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1715 (2019. gada 30. septembris), ar ko nosaka noteikumus par oficiālo kontroļu informācijas pārvaldības sistēmas un tās sistēmas komponentu darbību (IMSOC regula) (OV L 261, 14.10.2019., 37. lpp.).

(9)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/624 (2019. gada 8. februāris), ar ko paredz konkrētus noteikumus par oficiālo kontroļu veikšanu attiecībā uz gaļas ražošanu un dzīvu gliemeņu ražošanas un pārvietošanas teritorijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 1. lpp.).

(10)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/628 (2019. gada 8. aprīlis) par konkrētu dzīvnieku un preču oficiālo sertifikātu paraugiem un ar ko attiecībā uz minētajiem sertifikātu paraugiem groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (OV L 131, 17.5.2019., 101. lpp.).

(11)  Komisijas Regula (EK) Nr. 599/2004 (2004. gada 30. marts) par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (OV L 94, 31.3.2004., 44. lpp.).

(12)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 636/2014 (2014. gada 13. jūnijs) par nenodīrātu lielo medījamo dzīvnieku tirdzniecības sertifikāta paraugu (OV L 175, 14.6.2014., 16. lpp.).

(13)  Komisijas Lēmums 2000/572/EK (2000. gada 8. septembris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro (veselības) sertifikāciju, ievedot dzīvnieku zarnas no trešām valstīm (OV L 240, 23.9.2000., 19. lpp.).

(14)  Komisijas Lēmums 2003/779/EK (2003. gada 31. oktobris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro (veselības) sertifikāciju, ievedot dzīvnieku zarnas no trešām valstīm (OV L 285, 1.11.2003., 38. lpp.).

(15)  Komisijas Lēmums 2007/240/EK (2007. gada 16. aprīlis), ar ko izveido jaunas veterinārās apliecības dzīvu dzīvnieku, spermas, embriju, olšūnu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Kopienā saskaņā ar Lēmumu 79/542/EEK, 92/260/EEK, 93/195/EEK, 93/196/EEK, 93/197/EEK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK un 2006/168/EK (OV L 104, 21.4.2007., 37. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(17)  Padomes Direktīva 95/53/EK (1995. gada 25. oktobris), ar ko nosaka principus, kas reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā (OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp.).

(18)  Komisijas Direktīva 98/68/EK (1998. gada 10. septembris), ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9. panta 1. punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešām valstīm (OV L 261, 24.9.1998., 32. lpp.).

(19)  Komisijas Regula (ES) Nr. 28/2012 (2012. gada 11. janvāris), ar ko nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (OV L 12, 14.1.2012., 1. lpp.).

(20)  Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā regulā atsauces uz “Savienību” ietver Apvienotās Karalistes teritoriju attiecībā uz Ziemeļīriju.


I PIELIKUMS

I pielikums satur veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu standarta paraugus un piezīmes par to aizpildīšanu.

1. nodaļa.

:

Veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu standarta paraugi. Sertifikāti, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm vai pa Savienību pārvietotu dzīvniekus un produktus.

2. nodaļa.

:

Piezīmes par veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugu aizpildīšanu. Sertifikāti, kas vajadzīgi, lai starp dalībvalstīm vai pa Savienību pārvietotu dzīvniekus un produktus

3. nodaļa.

:

Veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu standarta paraugi. Sertifikāti, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus, kombinētos produktus, reproduktīvos produktus, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, lietošanai pārtikā paredzētus dīgstus un to ražošanai paredzētas sēklas

4. nodaļa.

:

Piezīmes par veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugu aizpildīšanu. Sertifikāti, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus, kombinētos produktus, reproduktīvos produktus, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, lietošanai pārtikā paredzētus dīgstus un to ražošanai paredzētas sēklas

1. NODAĻA.

SERTIFIKĀTU STANDARTA PARAUGI. VETERINĀRIE, OFICIĀLIE UN VETERINĀRIE/OFICIĀLIE SERTIFIKĀTI, KAS VAJADZĪGI, LAI STARP DALĪBVALSTĪM VAI PA SAVIENĪBU PĀRVIETOTU DZĪVNIEKUS UN PRODUKTUS

Image 1

Image 2

Image 3