ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 442

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
30. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 ( 1 )

410

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 442/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2235

af 16. december 2020

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (2), særlig artikel 168, stk. 4, artikel 224, stk. 4, artikel 238, stk. 3, og artikel 239, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (3), særlig artikel 90, stk. 1, og artikel 126, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler om dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder krav vedrørende udstedelse af officielle dyresundhedscertifikater til brug ved diverse flytninger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter. Disse krav, bl.a. vedrørende flytning af visse levende akvatiske dyr og animalske produkter til konsum, er præciseret nærmere i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (4) i henhold til forordning (EU) 2016/429. Den giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af regler vedrørende de relevante standarddyresundhedscertifikater samt regler vedrørende de oplysninger, der skal være indeholdt i visse dokumenter og erklæringer, der kræves ved indførsel til Unionen af sådanne sendinger. Kommissionen tillægges ved nævnte forordning desuden beføjelse til at fastsætte særlige regler vedrørende standarddyresundhedscertifikater samt standardmodeller til erklæringer og andre dokumenter for dyr, avlsmateriale og animalske produkter. Det følger også af forordning (EU) 2016/429, at dyresundhedscertifikater kan indeholde andre oplysninger, som kræves i henhold til anden EU-lovgivning.

(2)

Ved delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat supplerende dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr, herunder levende akvatiske dyr, avlsmateriale og animalske produkter. Først og fremmest skal sådanne sendinger i henhold til nævnte forordning ledsages af dyresundhedscertifikatet og, i det omfang nævnte forordning foreskriver det, af en erklæring eller andre dokumenter. Det er ved disse delegerede forordninger fastsat, hvilke krav dyr og varer til konsum skal opfylde, når de indføres til Unionen.

(3)

Ved artikel 168, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler vedrørende de oplysninger, som det dyresundhedscertifikat, der skal ledsage sendinger af animalske produkter af landdyr, der flyttes inden for en medlemsstat eller fra én medlemsstat til en anden, skal indeholde, og Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der supplerer disse regler. Følgelig bør der ved nærværende forordning fastlægges standarddyresundhedscertifikater til brug ved sådanne flytninger af animalske produkter, der er produceret eller forarbejdet i virksomheder, fødevarevirksomheder eller zoner, der er omfattet af hasteforanstaltninger eller flytningsrestriktioner.

(4)

Ved artikel 224, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte regler vedrørende standarddyresundhedscertifikater.

(5)

Ved artikel 238, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen tillige beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende indholdet og formatet af standarddyresundhedscertifikater, erklæringer og andre dokumenter til brug ved indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

(6)

Ved artikel 239, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende indholdet og formatet af standarddyresundhedscertifikater, erklæringer og andre dokumenter til brug ved indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, for hvilke Unionen ikke er det endelige bestemmelsessted.

(7)

For at sikre juridisk klarhed og sammenhæng i reglerne om dyr og varer til konsum bør der ved nærværende forordning fastlægges officielle standardcertifikater, der indeholder de dyresundhedsmæssige krav til sådanne flytninger af visse levende akvatiske dyr og animalske produkter.

(8)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at sikre overholdelse af de regler, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2, bl.a. reglerne om fødevaresikkerhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled, dyresundheds- og velfærdskrav og animalske biprodukter. Nævnte forordning indeholder visse regler om officiel certificering, som finder anvendelse, når de regler, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2, eller artikel 126, stk. 2, litra c), kræver udstedelse af officielle certifikater. I mangel af mere specifikke regler i forordning (EU) 2016/429 gælder nævnte regler om officiel certificering for de certifikater, der fastlægges ved nærværende forordning.

(9)

Navnlig tillægges Kommissionen ved artikel 90, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende modeller til officielle certifikater og for udstedelsen af sådanne certifikater.

(10)

De regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, omfatter dyresundhedsmæssige krav, men også regler om bl.a. fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Af hensyn til den juridiske klarhed og for at minimere den administrative byrde i forbindelse med udstedelse af certifikater bør nærværende forordning omfatte dyresundhedscertifikater, som skal underskrives af embedsdyrlægen, officielle certifikater, som skal underskrives af den certifikatudstedende embedsmand, og dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal underskrives af embedsdyrlægen eller den certifikatudstedende embedsmand, for bestemte varer.

(11)

Denne forordning bør desuden tage hensyn til visse definitioner i andre EU-retsakter, såsom definitionerne i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og del IX i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (5) samt definitionerne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 (6) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (7).

(12)

Forordning (EU) 2016/429 sigter mod at mindske den administrative byrde i forbindelse med certificering og anmeldelse via udnyttelse af informationsteknologi til flere forskellige formål i videst mulige omfang. Desuden fastsættes der ved nævnte forordning visse regler vedrørende muligheden for at lade visse sendinger ledsage af elektroniske dyresundhedscertifikater i stedet for dyresundhedscertifikater udstedt på papir. Forordning (EU) 2017/625 foreskriver, at sendinger af dyr og varer skal ledsages af et officielt certifikat udstedt enten på papir eller i elektronisk form. Derudover tillægges Kommissionen ved nævnte forordnings artikel 90, litra f), beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler for udstedelse af elektroniske certifikater og for anvendelse af elektroniske signaturer. Der bør derfor, i tillæg til kravene i artikel 150 og 217 i forordning (EU) 2016/429 og i afsnit II, kapitel VII, i forordning (EU) 2017/625, fastsættes fælles krav vedrørende udstedelse af certifikater i begge former.

(13)

For at lette den offentlige kontrol på EU-indgangskontrolstederne bør kravene til certifikater til brug ved indførsel til Unionen omfatte sprogkrav.

(14)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) muliggøre udarbejdelse, håndtering og fremsendelse af officielle certifikater, herunder i elektronisk form. Af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (8) følger det, at Trade Control and Expert System (Traces) er den IMSOC-komponent, der gør det muligt at generere certifikater elektronisk, således at svigagtig eller vildledende praksis i relation til dyresundhedscertifikater, officielle certifikater eller kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater forhindres. I dette øjemed bør der ved nærværende forordning fastlægges officielle standardcertifikater, der er forenelige med Traces.

(15)

Ved artikel 90, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende de procedurer, der skal følges ved udstedelse af erstatningscertifikater. Der bør derfor fastsættes fælles krav vedrørende erstatning af certifikater, og disse fælles krav, som bør gælde for dyresundhedscertifikater, som skal underskrives af embedsdyrlægen, officielle certifikater, som skal underskrives af den certifikatudstedende embedsmand, og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal underskrives af embedsdyrlægen eller den certifikatudstedende embedsmand, bør fastsættes ved nærværende forordning.

(16)

For at undgå fejlagtig anvendelse og misbrug er det vigtigt at fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan udstedes et erstatningscertifikat, og hvilke krav sådanne certifikater skal opfylde. Disse tilfælde bør begrænses til administrative fejl og tilfælde, hvor det oprindelige certifikat er beskadiget eller bortkommet.

(17)

I henhold til artikel 237, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429 tillader medlemsstaterne kun indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, hvis de ledsages af et dyresundhedscertifikat, medmindre der gælder en undtagelse i medfør af samme forordnings artikel 237, stk. 4, litra a). Artikel 126, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2017/625 foreskriver, at sendinger af visse dyr og varer, der indføres til Unionen, skal ledsages af et officielt certifikat, en officiel attestering eller enhver anden dokumentation for, at sendingerne overholder de relevante krav i de regler, som er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2.

(18)

I denne forbindelse er der ved delegeret forordning (EU) 2019/625 fastsat en liste over varer og dyr til konsum, først og fremmest animalske produkter, levende insekter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum, som skal være ledsaget af et officielt certifikat ved indførsel til Unionen. For at lette den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter, levende insekter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum bør der fastlægges officielle standardcertifikater for sådanne varer og dyr til konsum.

(19)

Artikel 90, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2017/625 giver Kommissionen beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende formatet af de dokumenter, der skal ledsage dyr og varer, efter at den offentlige kontrol er gennemført. I henhold til artikel 5, stk. 2, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624 (9) skal sundhedscertifikater ledsage dyr til slagteriet, efter at der er foretaget inspektion før slagtning på oprindelsesbedriften. Disse certifikaters format bør derfor fastlægges ved nærværende forordning.

(20)

For så vidt angår nødslagtning af visse kategorier af dyr uden for slagteriet bør der af harmoniserings- og klarhedshensyn ved denne forordning fastlægges et standardcertifikat for den erklæring, der skal udstedes af embedsdyrlægen i overensstemmelse med afsnit I, kapitel VI, punkt 6, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(21)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 (10) er der bl.a. fastsat supplerende regler for ensartet anvendelse af artikel 88 og 89 i forordning (EU) 2017/625, ligesom der ved forordningen er fastlagt officielle standardcertifikater som omhandlet deri. Ved forordning (EU) 2016/429 ophæves imidlertid visse retsakter, der er nævnt i nævnte gennemførelsesforordning. Af harmoniserings- og klarhedshensyn bør de standardcertifikater, der er fastlagt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/628, for at undgå overlapning af regler, erstattes af de certifikater, der faslægges ved nærværende forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2019/628, derfor ophæves.

(22)

Da reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (11) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 (12) samt Kommissionens beslutning 2000/572/EF (13), 2003/779/EF (14) og 2007/240/EF (15) nu indarbejdes i nærværende forordning, bør nævnte retsakter ophæves.

(23)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (16) ophæves Rådets direktiv 95/53/EF (17). Ved Kommissionens direktiv 98/68/EF (18) blev der fastlagt et standarddokument til brug ved indførsel af foderstoffer fra tredjelande og for kontrol med sådanne foderstoffer ved de ydre grænser. Eftersom der i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 ikke længere er krav om systematisk obligatorisk kontrol af foderstoffer på EU-indgangsgrænsekontrolsteder, tjener det indførselsdokument, der blev indført ved Kommissionens direktiv 98/68/EF, ikke længere noget formål.

(24)

Der bør indføres en overgangsperiode for at tage hensyn til den særlige situation for de kompetente myndigheder i tredjelande, som er nødt til at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre overholdelse af nærværende forordning, og den særlige situation med hensyn til forsendelse af sendinger af dyr og varer, der ledsages af certifikater udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 (19) og gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 inden den dato, hvorfra nærværende forordning finder anvendelse.

(25)

Da forordning (EU) 2016/429 anvendes med virkning fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(26)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastlægges der regler vedrørende dyresundhedscertifikater som omhandlet i forordning (EU) 2016/429, officielle certifikater som omhandlet i forordning (EU) 2017/625 og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater baseret på nævnte forordninger og for så vidt angår udstedelse og erstatning af disse certifikater, som kræves ved indførsel til Unionen (20), og flytning inden for Unionen/mellem medlemsstater af visse sendinger af dyr og varer (i det følgende samlet benævnt »certifikaterne«).

2.   Ved denne forordning fastlægges der standardmodeller til dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater for:

a)

flytning mellem medlemsstater/inden for Unionen af dyr, animalske produkter og avlsmateriale deraf samt bemærkninger vedrørende udfyldelse af certifikaterne

b)

indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum samt bemærkninger vedrørende udfyldelse af certifikaterne.

3.   Ved denne forordning fastlægges der standardcertifikater i form af henholdsvis dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater samt en standarderklæring for følgende dyr og varer til konsum:

a)

standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen af følgende varer til konsum:

i)

animalske produkter af landdyr, som det er tilladt at flytte fra en restriktionszone, der er omfattet af hasteforanstaltninger eller sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, eller som hidrører fra dyr af arter, der er omfattet af de pågældende foranstaltninger

ii)

uflået vildtlevende storvildt

b)

standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af følgende dyr og varer til konsum:

i)

animalske produkter og sammensatte produkter, for hvilke et sådant certifikat er påkrævet i henhold til artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2019/625

ii)

visse levende akvatiske dyr og animalske produkter, for hvilke et sådant certifikat er påkrævet i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/692

iii)

levende insekter og levende snegle

c)

et standardcertifikat for spirer og frø bestemt til produktion af spirer

d)

et standardcertifikat til brug ved transit gennem Unionen til et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen, af sammensatte produkter til konsum

e)

standardcertifikater til brug i tilfælde af inspektion før slagtning på oprindelsesbedriften eller i tilfælde af nødslagtning uden for slagteriet

f)

en privat standarderklæring underskrevet af den importerende fødevarevirksomhedsleder for langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter, bortset fra forarbejdet kød, der indføres til Unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»slagteri«: et slagteri som defineret i punkt 1.16 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

2)

»frølår«: frølår som defineret i punkt 6.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 samt frølår af slægten Pelophylax i familien Ranidae og slægterne Limnonectes, Fejervarya og Hoplobatrachus i familien Dicroglossidae

3)

»snegle«: snegle som defineret i punkt 6.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og alle andre snegle af familierne Helicidae, Hygromiidae og Sphincterochilidae

4)

»insekter«: insekter som defineret i artikel 2, nr. 17), i delegeret forordning (EU) 2019/625

5)

»køle-/frysetransportskib (reefer vessel)«: et køle-/frysetransportskib (reefer vessel) som defineret i artikel 2, nr. 26), i delegeret forordning (EU) 2019/625

6)

»frysefartøj«: et frysefartøj som defineret i punkt 3.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

7)

»fabriksfartøj«: et fabriksfartøj som defineret i punkt 3.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

8)

»ekspeditionscenter«: et ekspeditionscenter som defineret i punkt 2.7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

9)

»vildthåndteringsvirksomhed«: en vildthåndteringsvirksomhed som defineret i punkt 1.18 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

10)

»opskæringsvirksomhed«: en opskæringsvirksomhed som defineret i punkt 1.17 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

11)

»spirer«: spirer som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013.

Artikel 3

Standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen, mellem medlemsstater og ved indførsel til Unionen

1.   Standardcertifikater til brug ved flytning af dyr og produkter mellem medlemsstater/inden for Unionen skal indeholde felter til de oplysninger, der er angivet i modellen i bilag I, kapitel 1.

2.   Standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum skal indeholde felter til de oplysninger, der er angivet i modellen i bilag I, kapitel 3.

Artikel 4

Udfyldelse af certifikater for dyr og varer til konsum

1.   Certifikater til brug ved flytning af dyr og varer til konsum inden for Unionen/mellem medlemsstater udfyldes behørigt og underskrives af embedsdyrlægen eller den certifikatudstedende embedsmand i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilag I, kapitel 2.

2.   Certifikater til brug ved indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum udfyldes behørigt og underskrives af embedsdyrlægen eller den certifikatudstedende embedsmand, der af den kompetente myndighed i et tredjeland er bemyndiget til at underskrive de relevante certifikater, i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilag I, kapitel 4.

3.   Operatører, der er ansvarlige for sendinger som omhandlet i stk. 1 og 2, skal give den kompetente myndighed de oplysninger, der beskriver de pågældende sendinger som angivet del I standardcertifikaterne i bilag II, III og IV.

4.   Ved anvendelsen af denne forordning sørger den kompetente myndighed for, at de certifikater, der indeholder en dyresundhedserklæring, underskrives af embedsdyrlægen.

Artikel 5

Krav til certifikater for sendinger af dyr og varer til konsum

1.   Embedsdyrlægen eller den certifikatudstedende embedsmand udfylder certifikater for sendinger af dyr og varer til konsum i overensstemmelse med følgende krav:

a)

Certifikatet skal være forsynet med embedsdyrlægens eller den certifikatudstedende embedsmands underskrift og det officielle stempel. Farven på underskrift og stempel, dog ikke prægestempler og vandmærker, skal afvige fra påtrykkets farve.

b)

Hvis certifikatet indeholder flere forskellige eller alternative erklæringer, skal de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af embedsdyrlægen eller den certifikatudstedende embedsmand eller helt slettes fra certifikatet.

c)

Certifikatet skal bestå af et af følgende:

i)

et enkelt ark papir

ii)

flere ark papir, hvor alle ark er udelelige og udgør et samlet hele

iii)

en sekvens af sider, der hver især er nummereret, så det fremgår, at der er tale om en bestemt side i en afgrænset sekvens.

d)

Hvis certifikatet består af en sekvens af sider, jf. nærværende stykkes litra c), nr. iii), skal hver side være forsynet med den i artikel 89, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede unikke kode, embedsdyrlægens eller den certifikatudstedende embedsmands underskrift og det officielle stempel.

e)

For så vidt angår certifikater til brug ved flytning af sendinger inden for Unionen/mellem medlemsstater skal certifikatet ledsage sendingen, indtil den ankommer til bestemmelsesstedet i Unionen.

f)

For så vidt angår certifikater til brug ved indførsel af sendinger til Unionen skal certifikatet forelægges for den kompetente myndighed for EU-indgangsgrænsekontrolstedet, hvor sendingen underkastes offentlig kontrol.

g)

Certifikatet skal udstedes, før den sending, som det vedrører, forlader den certifikatudstedende kompetente myndigheds kontrol.

h)

For så vidt angår certifikater til brug ved indførsel til Unionen skal certifikatet udfærdiges på det officielle sprog, eller et af de officielle sprog, i den medlemsstat, hvor EU-indgangsgrænsekontrolstedet befinder sig.

2.   Uanset stk. 1, litra h), kan en medlemsstat indvillige i, at certifikater udfærdiges på et andet af Unionens officielle sprog, om nødvendigt vedlagt en bekræftet oversættelse.

3.   Nærværende artikels stk. 1, litra a)-e), finder ikke anvendelse på elektroniske officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med kravene i artikel 39, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715.

4.   Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse på certifikater, der er udstedt på papir og udfyldt i, samt udskrevet fra, Traces.

Artikel 6

Erstatning af certifikater for sendinger af dyr og varer til konsum

1.   Kompetente myndigheder må kun udstede erstatningscertifikater for sendinger af dyr og varer til konsum i tilfælde af administrative fejl i det oprindelige certifikat, eller hvis det oprindelige certifikat er beskadiget eller bortkommet.

2.   Den kompetente myndighed må ikke i erstatningscertifikatet ændre oplysninger i det oprindelige certifikat om sendingens identifikation, dens sporbarhed eller de garantier, der er givet for sendingen i det oprindelige certifikat.

3.   Den kompetente myndighed skal i erstatningscertifikatet:

a)

indeholde en tydelig henvisning til den i artikel 89, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede unikke kode og udstedelsesdatoen for det oprindelige certifikat, og det skal tydeligt fremgå, at det erstatter det oprindelige certifikat

b)

angive et nyt certifikatnummer, der er forskelligt fra det oprindelige certifikats nummer

c)

angive datoen for dets udstedelse, som skal være en anden end datoen for udstedelse af det oprindelige certifikat

d)

tilvejebringe et originaldokument udstedt på papir, undtagen hvis der er tale om elektroniske erstatningscertifikater, der indgives i Traces.

4.   I forbindelse med indførsel af sendinger til Unionen kan den kompetente myndighed på EU-indgangsgrænsekontrolstedet undlade at anmode den operatør, der er ansvarlig for sendingen, om at forevise et erstatningscertifikat, hvis oplysninger om modtageren, importøren, EU-indgangsgrænsekontrolstedet eller transportmidlet ændres, efter at certifikatet er udstedt, og den operatør, der er ansvarlig for sendingen, fremlægger de pågældende nye oplysninger.

Artikel 7

Standarddyresundhedscertifikat og officielt certifikat til brug ved flytning inden for Unionen/mellem medlemsstater af visse animalske produkter til konsum

1.   Det i artikel 1, stk. 3, litra a), nr. i), omhandlede dyresundhedscertifikat, som skal anvendes ved flytning inden for Unionen af animalske produkter, som det er tilladt at flytte fra en restriktionszone, der er omfattet af hasteforanstaltninger eller sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, eller som hidrører fra dyr af arter, der er omfattet af sådanne foranstaltninger, skal følge model INTRA-EMERGENCY, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag II, kapitel 1.

2.   Det i artikel 1, stk. 3, litra a), nr. ii), omhandlede certifikat, som skal anvendes ved flytning mellem medlemsstater af uflået vildtlevende storvildt til konsum, skal følge model INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag II, kapitel 2.

Artikel 8

Kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af fersk kød af hovdyr til konsum

De i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af fersk kød af hovdyr til konsum, skal følge en af følgende modeller, afhængigt af hvilke arter og kategorier af produkter der er tale om:

a)

BOV, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 1, for fersk kød til konsum, undtagen maskinsepareret kød, af tamkvæg

b)

OVI, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 2, for fersk kød til konsum, undtagen maskinsepareret kød, af tamfår og -geder

c)

POR, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 3, for fersk kød til konsum, undtagen maskinsepareret kød, af tamsvin

d)

EQU, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 4, for fersk kød til konsum, undtagen hakket kød og maskinsepareret kød, af tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger heraf)

e)

RUF, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 5, for fersk kød til konsum, undtagen spiselige slagtebiprodukter, hakket kød og maskinsepareret kød, af dyr af Bovidae-familien (bortset fra tamkvæg, -får og -geder), dyr af kamelfamilien og hjortedyr holdt som opdrættet vildt

f)

RUW, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 6, for fersk kød til konsum, undtagen spiselige slagtebiprodukter, hakket kød og maskinsepareret kød, af vildtlevende dyr af Bovidae-familien (bortset fra tamkvæg, -får og -geder), vildtlevende dyr af kamelfamilien og vildtlevende hjortedyr

g)

SUF, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 7, for fersk kød til konsum, undtagen spiselige slagtebiprodukter, hakket kød og maskinsepareret kød, af dyr holdt som opdrættet vildt af vilde svineracer og af Tayassuidae-familien

h)

SUW, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 8, for fersk kød til konsum, undtagen spiselige slagtebiprodukter, hakket kød og maskinsepareret kød, af vildtlevende dyr af vilde svineracer og af Tayassuidae-familien

i)

EQW, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 9, for fersk kød til konsum, undtagen spiselige slagtebiprodukter, hakket kød og maskinsepareret kød, af vildtlevende vildt af hestefamilien tilhørende underslægten Hippotrigris (zebra)

j)

RUM-MSM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 10, for maskinsepareret kød af tamdrøvtyggere til konsum

k)

SUI-MSM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 11, for maskinsepareret kød af tamsvin til konsum

l)

NZ-TRANSIT-SG, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 12, for fersk kød til konsum med oprindelse i New Zealand, der føres i transit gennem Singapore, med aflæsning, eventuelt oplagring og genpålæsning inden indførsel til Unionen.

Artikel 9

Kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af kød af fjerkræ, strudsefugle og andet fjervildt, æg og ægprodukter til konsum

De i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af kød af fjerkræ, strudsefugle og andet fjervildt, æg og ægprodukter til konsum, skal følge en af følgende modeller, afhængigt af hvilke arter og kategorier af produkter der er tale om:

a)

POU, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 13, for fersk kød til konsum, undtagen hakket kød og maskinsepareret kød, af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

b)

POU-MI/MSM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 14, for hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, til konsum

c)

RAT, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 15, for fersk kød til konsum, undtagen hakket kød og maskinsepareret kød, af strudsefugle

d)

RAT-MI/MSM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 16, for hakket kød og maskinsepareret kød af strudsefugle til konsum

e)

GBM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 17, for fersk kød til konsum, undtagen hakket kød og maskinsepareret kød, af fjervildt

f)

GBM-MI/MSM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 18, for hakket kød og maskinsepareret kød af fjervildt til konsum

g)

E, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 19, for konsumæg

h)

EP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 20, for ægprodukter til konsum.

Artikel 10

Officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af fersk kød til konsum, undtagen maskinsepareret kød, af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner

De i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af fersk kød til konsum, undtagen maskinsepareret kød, af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner, skal følge en af følgende modeller, afhængigt af hvilke arter og kategorier af produkter der er tale om:

a)

WM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 21, for fersk kød til konsum af vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer), undtagen hakket kød, maskinsepareret kød og spiselige slagtebiprodukter bortset fra spiselige slagtebiprodukter hidrørende fra uflåede dyr af hareordenen, hvorfra organerne ikke er udtaget

b)

WM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 22, for fersk kød til konsum, undtagen spiselige slagtebiprodukter, hakket kød og maskinsepareret kød, af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen

c)

RM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 23, for fersk kød til konsum, undtagen hakket kød og maskinsepareret kød, af opdrættede kaniner.

Artikel 11

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af tilberedt kød til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af tilberedt kød til konsum, skal følge model MP-PREP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 24.

Artikel 12

Kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af kødprodukter til konsum, herunder afsmeltet animalsk fedt og grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme

De i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af kødprodukter til konsum, herunder afsmeltet animalsk fedt og grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, skal følge en af følgende modeller, afhængigt af hvilke arter og kategorier af produkter der er tale om:

a)

MPNT, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 25, for kødprodukter til konsum, herunder afsmeltet animalsk fedt og grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, som ikke skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling

b)

MPST, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 26, for kødprodukter til konsum, herunder afsmeltet animalsk fedt og grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, som skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling.

Artikel 13

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af naturtarme til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af naturtarme til konsum, skal følge model CAS, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 27.

Artikel 14

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat og officielle certifikater til brug ved indførsel til Unionen af levende fisk, levende krebsdyr, animalske produkter af disse dyr og visse fiskevarer til konsum

1.   Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af levende fisk, levende krebsdyr og animalske produkter af disse dyr til konsum, skal følge model FISH-CRUST-HC, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 28.

2.   Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes for fiskevarer til konsum, som er fanget af fartøjer, der fører en medlemsstats flag, og omlades i tredjelande med eller uden oplagring, skal følge model EU-FISH, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 29.

3.   Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede officielle certifikat, som skal underskrives af fartøjsføreren og anvendes ved indførsel til Unionen af fiskevarer eller fiskevarer fremstillet af toskallede bløddyr til konsum, som indføres til Unionen direkte fra et køle-/frysetransportskib, et frysefartøj eller et fabriksfartøj, der fører et tredjelands flag, jf. artikel 11, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2019/625, skal følge model FISH/MOL-CAP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 30.

Artikel 15

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat og officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, animalske produkter af disse dyr og visse forarbejdede toskallede bløddyr til konsum

1.   Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og animalske produkter af disse dyr til konsum, skal følge model MOL-HC, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 31.

2.   Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af forarbejdede toskallede bløddyr til konsum, der tilhører arten Acanthocardia tuberculatum, skal følge model MOL-AT, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 32.

Artikel 16

Kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum

De i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. ii), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, skal følge en af følgende modeller, afhængigt af hvilke arter og kategorier af produkter der er tale om:

a)

MILK-RM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 33, for rå mælk til konsum

b)

MILK-RMP/NT, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 34, for mejeriprodukter til konsum, som er fremstillet af rå mælk, eller som ikke skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling

c)

DAIRY-PRODUCTS-PT, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 35, for mejeriprodukter til konsum, som skal underkastes pasteurisering

d)

DAIRY-PRODUCTS-ST, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 36, for mejeriprodukter til konsum, som skal underkastes en anden specifik risikobegrænsende behandling end pasteurisering

e)

COLOSTRUM, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 37, for colostrum til konsum

f)

COLOSTRUM-BP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 38, for colostrumbaserede produkter til konsum.

Artikel 17

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af kølede, frosne eller tilberedte frølår til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af kølede, frosne eller tilberedte frølår til konsum, skal følge model FRG, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 39.

Artikel 18

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af snegle til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. iii), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af snegle til konsum, skal følge model SNS, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 40.

Artikel 19

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af gelatine til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af gelatine til konsum, skal følge model GEL, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 41.

Artikel 20

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af kollagen til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af kollagen til konsum, skal følge model COL, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 42.

Artikel 21

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af råvarer til produktion af gelatine og kollagen til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af råvarer til produktion af gelatine og kollagen til konsum, skal følge model RCG, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 43.

Artikel 22

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af behandlede råvarer til produktion af gelatine og kollagen til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af behandlede råvarer til produktion af gelatine og kollagen til konsum, skal følge model TCG, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 44.

Artikel 23

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af honning og andre biavlsprodukter til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af honning og andre biavlsprodukter til konsum, skal følge model HON, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 45.

Artikel 24

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum, skal følge model HRP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 46.

Artikel 25

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af krybdyrkød til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af krybdyrkød til konsum, skal følge model REP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 47.

Artikel 26

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af insekter til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. iii), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af insekter til konsum, skal følge model INS, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 48.

Artikel 27

Standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af andre animalske produkter af tamhovdyr, fjerkræ, kaniner eller fiskevarer til konsum, som ikke er omfattet af artikel 8-26

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af andre animalske produkter af tamhovdyr, fjerkræ, kaniner eller fiskevarer til konsum, som ikke er omfattet af artikel 8-26, skal følge model PAO, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 49.

Artikel 28

Kombineret standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af sammensatte produkter til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i), omhandlede kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter og langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter, uanset i hvilken mængde, bortset fra gelatine, kollagen og højt forarbejdede produkter, og er bestemt til konsum, skal følge model COMP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 50.

Artikel 29

Officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra c), omhandlede officielle certifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum, skal følge model SPR, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 51.

Artikel 30

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved transit gennem Unionen til et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen, af sammensatte produkter til konsum

Det i artikel 1, stk. 3, litra d), omhandlede dyresundhedscertifikat, som skal anvendes ved transit gennem Unionen til et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen, af ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter og langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter, uanset i hvilken mængde, og er bestemt til konsum, skal følge model TRANSIT-COMP, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 52.

Artikel 31

Standarddyresundhedscertifikater til brug i tilfælde af inspektion før slagtning på oprindelsesbedriften

De i artikel 1, stk. 3, litra e), omhandlede dyresundhedscertifikater, som skal anvendes ved inspektion før slagtning på oprindelsesbedriften, jf. artikel 5 og 6 i delegeret forordning (EU) 2019/624, skal følge en af følgende modeller, afhængigt af hvilke arter og kategorier af produkter der er tale om:

a)

modellen i bilag IV, kapitel 1, for levende dyr, der transporteres til slagteriet

b)

modellen i bilag IV, kapitel 2, for fjerkræ bestemt til produktion af foie gras samt for fjerkræ, for hvilket udtagningen af organer er udsat

c)

modellen i bilag IV, kapitel 3, for opdrættet vildt samt tamkvæg, -svin og -dyr af hestefamilien slagtet på oprindelsesbedriften i overensstemmelse med afsnit III, punkt 3, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2019/624

d)

modellen i bilag IV, kapitel 4, for opdrættet vildt slagtet på oprindelsesbedriften i overensstemmelse med afsnit III, punkt 3, litra a), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2019/624.

Artikel 32

Standarddyresundhedscertifikat til brug i tilfælde af nødslagtning uden for slagteriet

Det i artikel 1, stk. 3, litra e), omhandlede dyresundhedscertifikat, som skal anvendes i tilfælde af nødslagtning uden for slagteriet, jf. artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/624, skal følge modellen i bilag IV, kapitel 5.

Artikel 33

Privat standarderklæring fra operatøren for langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter, bortset fra forarbejdet kød

Den i artikel 1, stk. 3, litra f), omhandlede private standarderklæring, som operatøren skal anvende ved indførsel til Unionen af langtidsholdbare sammensatte produkter, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2019/625, skal følge modellen i bilag V.

Artikel 34

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF og beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF ophæves med virkning fra den 21. april 2021.

2.   Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 35

Overgangsbestemmelser

Sendinger af animalske produkter, sammensatte produkter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum, som ledsages af det relevante certifikat, udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 inden den dato, hvorfra nærværende forordning finder anvendelse, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 20. oktober 2021, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte forordninger, inden den 21. august 2021.

Artikel 36

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(2)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(3)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer (EUT L 68 af 12.3.2013, s. 16).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter »MSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624 af 8. februar 2019 om særlige regler for gennemførelse af offentlig kontrol af kødproduktion og for produktions- og genudlægningsområder for levende toskallede bløddyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 1).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse standardcertifikater (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 101).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 af 13. juni 2014 om et standardcertifikat til brug ved handel med uflået vildtlevende storvildt (EUT L 175 af 14.6.2014, s. 16).

(13)  Kommissionens beslutning 2000/572/EF af 8. september 2000 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af tilberedt kød til EF fra tredjelande (EFT L 240 af 23.9.2000, s. 19).

(14)  Kommissionens beslutning 2003/779/EF af 31. oktober 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande (EUT L 285 af 1.11.2003, s. 38).

(15)  Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 37).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(17)  Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet (EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17).

(18)  Kommissionens direktiv 98/68/EF af 10. september 1998 om det dokument, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 95/53/EF, og om regler for kontrol af indførelse af foderstoffer fra tredjelande til Fællesskabet (EFT L 261 af 24.9.1998, s. 32).

(19)  Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1).

(20)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger i denne forordning Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.


BILAG I

Bilag I indeholder standardmodeller til dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater samt bemærkninger vedrørende udfyldelse af certifikaterne:

Kapitel 1

:

Standardmodel for dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til brug ved flytning af dyr og produkter mellem medlemsstater/inden for Unionen

Kapitel 2

:

Bemærkninger vedrørende udfyldelse af standardmodeller til dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til brug ved flytning af dyr og produkter mellem medlemsstater/inden for Unionen

Kapitel 3

:

Standardmodel til dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til brug ved indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum

Kapitel 4

:

Bemærkninger vedrørende udfyldelse af standardmodeller til dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til brug ved indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum

KAPITEL 1

STANDARDMODEL TIL DYRESUNDHEDSCERTIFIKATER, OFFICIELLE CERTIFIKATER OG KOMBINEREDE DYRESUNDHEDSCERTIFIKATER/OFFICIELLE CERTIFIKATER TIL BRUG VED FLYTNING AF DYR OG PRODUKTER MELLEM MEDLEMSSTATER/INDEN FOR UNIONEN

Image 1

Image 2

Image 3