03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

37


32002R0245


L 039/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 245/2002 AL COMISIEI

din 8 februarie 2002

de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2796/2000 al Comisiei (2), în special articolul 6 alineatele (3) și (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, Spania a transmis Comisiei o cerere de înregistrare a denumirii „Kaki Ribera del Xúquer” ca denumire de origine, iar Italia a transmis Comisiei două cereri de înregistrare ca indicații geografice pentru denumirile „Asparago bianco di Cimadolmo” și „Ciliegia di Marostica”.

(2)

S-a constatat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, că acestea sunt conforme cu acest regulament, în special că ele conțin toate elementele prevăzute la articolul 4.

(3)

Nu a fost transmisă Comisiei nici o declarație de opoziție, în sensul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, în urma publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene  (3) a denumirilor care figurează în anexa la prezentul regulament.

(4)

Prin urmare, aceste denumiri pot fi înscrise în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” și deci protejate la nivel comunitar ca denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată.

(5)

Anexa la prezentul regulament completează anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei (4), modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2601/2001 (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 se completează cu denumirile care figurează în anexa la prezentul regulament și aceste denumiri se înscriu în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” ca denumiri de origine protejate (DOP) sau indicații geografice protejate (IGP), prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1.

(2)  JO L 324, 21.12.2000, p. 26.

(3)  JO C 113, 18.4.2001, p. 7 (Kaki Ribera del Xúquer).

JO C 125, 26.4.2001, p. 2 (Asparago Bianco di Cimadolmo).

JO C 113, 18.4.2001, p. 5 (Ciliegia di Marostica).

(4)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.

(5)  JO L 345, 29.12.2001, p. 47.


ANEXĂ

PRODUSE DIN ANEXA I LA TRATAT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Fructe și legume

SPANIA

Kaki Ribera del Xúquer (DOP)

ITALIA

Asparago Bianco di Cimadolmo (IGP)

Ciliegia di Marostica (IGP)