5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/40


2001 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 716/2001, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2789/7999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 100, 2001 m. balandžio 11 d. )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 32 tomas, p. 91)

1)

Pavadinimas:

yra:

„[…] iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2789/7999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą“,

turi būti:

„[…] iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2789/1999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą“.

2)

91 p., 2 konstatuojamoji dalis:

yra:

„[…] leidžiant kiekvienoje pakuotėje maišyti Chasselas rouge ir Chasselas blanc rūšių valgomąsias vynuoges ir […].“,

turi būti:

„[…] leidžiant kiekvienoje pakuotėje maišyti Chasselas rouge ir Chasselas blanc veislių valgomąsias vynuoges ir […].“;

3)

91 p., 1 straipsnio 1 dalis (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedo III antraštinės dalies (Nuostatos dėl rūšiavimo pagal dydį) ketvirtosios pastraipos pakeitimas):

yra:

„Visoms rūšims: kiekvienoje 1 kg svorio nesiekiančioje vartotojams skirtoje pakuotėje leidžiama viena mažiausio dydžio pagal svorį reikalavimų neatitinkanti kekė nurodytam svoriui sureguliuoti, jeigu ji atitinka visus kitus konkrečiai rūšiai keliamus reikalavimus.“,

turi būti:

„Visoms klasėms: kiekvienoje 1 kg svorio nesiekiančioje vartotojams skirtoje pakuotėje leidžiama viena mažiausio dydžio pagal svorį reikalavimų neatitinkanti kekė nurodytam svoriui sureguliuoti, jeigu ji atitinka visus kitus konkrečiai klasei keliamus reikalavimus.“.

4)

91 p., 1 straipsnio 7 dalis (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedo IV antraštinės dalies (Leistinų nuokrypių nuostatos) B dalies pakeitimas):

yra:

„B.   Leistini dydžio nuokrypiai

i)

„Aukščiausia“ ir I rūšys

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių rūšies reikalavimų, tačiau atitinkančių tolimesnės iš eilės rūšies reikalavimus.

ii)

II rūšis

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių rūšies reikalavimų, tačiau sveriančių ne mažiau kaip 75 gramus.“,

turi būti:

„B.   Leistini dydžio nuokrypiai

i)

„Aukščiausia“ ir I klasė

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių tolimesnės iš eilės klasės reikalavimus.

ii)

II klasė

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių klasės reikalavimų, tačiau sveriančių ne mažiau kaip 75 gramus.“.