4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/44


2009. április 27-én benyújtott kereset — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-159/09. sz. ügy)

2009/C 153/86

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugália) (képviselő: A. Magalhães e Menezes ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2009. január 16-i azon határozatát, amely elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy engedjék el neki 41 271,09 EUR összegű behozatali vám megfizetését, illetve amely elrendelte a vonatkozó utólagos beszedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes 2003 szeptembere és 2005 februárja között több fagyasztott garnélarák szállítmányt hozott be Indonéziából, amelyekre a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (1) 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 236. cikke, és 239. cikkének (1) bekezdése alapján kérte a behozatali vámok elengedését.

A felperes azt állítja, hogy a Bizottság megsértette a hivatkozott rendelkezéseket, mivel: először is, nem foglalt állást a felperes által annak a behozatali vám elengedése iránti kérelmében hivatkozott valamennyi állítás tekintetében, másodszor, indokolása hiányos, megtévesztő és érthetetlen, harmadszor, tévesen értelmezte az indonéz hatóságok által vétett hibát, és végül, negyedszer, olyan tényeket tekintett bizonyítottnak, amelyeket valójában nem igazoltak, és amelyekkel kapcsolatban a bizonyítási teher azokat a hatóságokat terheli, akik az eljárás folyamán egymást követően eljártak, és nem a felperest.


(1)  HL L 97., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.