Verdrag van Bern

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa

Besluit 82/72/EEG van de Raad — sluiting van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Het Verdrag van Bern is op 6 juni 1982 in werking getreden.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (PB L 38 van 10.2.1982, blz. 3-32)

Besluit 82/72/EEG van de Raad van 3 december 1981 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa (PB L 38 van 10.2.1982, blz. 1-2)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 98/746/EG van de Raad van 21 december 1998 betreffende de goedkeuring, namens de Gemeenschap, van de wijziging van de bijlagen II en III bij het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa, zoals vastgesteld tijdens de zeventiende bijeenkomst van de Permanente Commissie voor het Verdrag (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 114)

Laatste bijwerking 15.05.2020