Bernska konvencija

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

Odluka 82/72/EEZ – sklapanje Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Bernska konvencija stupila je na snagu 6. lipnja 1982.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (SL L 38, 10.2.1982., str. 3.–32.)

Odluka Vijeća 82/72/EEZ od 3. prosinca 1981. o sklapanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (SL L 38, 10.2.1982., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 98/746/EZ od 21. prosinca 1998. o odobrenju, u ime Zajednice, izmjena Dodataka II. i III. Bernskoj konvenciji o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa usvojenih na 17. sastanku Stalnog odbora Konvencije (SL L 358, 31.12.1998., str. 114.)

Posljednje ažuriranje 15.05.2020