Σύμβαση της Βέρνης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Σύμβαση περί της διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης

Απόφαση 82/72/ΕΟΚ — σύναψη σύμβασης περί της διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η σύμβαση της Βέρνης τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου 1982.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβαση περί της διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (ΕΕ L 38 της 10.2.1982, σ. 3-32)

Απόφαση 82/72/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1981, για τη σύναψη σύμβασης περί της διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύμβαση της Βέρνης) (ΕΕ L 38 της 10.2.1982, σ. 1-2)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 98/746/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1998, για την έγκριση εξ ονόματος της Κοινότητας, των τροποποιήσεων των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της σύμβασης της Βέρνης σχετικά με τη διατήρηση της αγρίας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη που ενεκρίθη κατά τη δέκατη έβδομη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής της σύμβασης (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 114)

τελευταία ενημέρωση 15.05.2020