6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 1215/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar comunitar la importul de orz de bere provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

având în vedere Decizia 2006/333/CE a Consiliului din 20 martie 2006 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor de pe listele cu angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii Slovenia și Republicii Ungare, în cadrul aderării lor la Uniunea Europeană (2), în special articolul 2,

având în vedere Decizia 2007/444/CE a Consiliului din 22 februarie 2007 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei cu privire la încheierea negocierilor în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT (3), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002 al Comisiei din 27 decembrie 2002 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar comunitar la importul de orz de bere provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului (4) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (5). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În urma unor negocieri comerciale, Comunitatea a modificat condițiile de import pentru grâul comun de calitate medie și inferioară și pentru orz prin crearea de contingente la import. În ceea ce privește orzul, Comunitatea a decis să înlocuiască sistemul de marjă de preferință cu două contingente tarifare: un contingent tarifar de orz de bere de 50 000 de tone și un contingent tarifar de orz de 300 000 de tone. Contingentul tarifar de orz de bere de 50 000 de tone face obiectul prezentului regulament.

(3)

În cadrul angajamentelor internaționale ale Comunității, orzul de bere de importat este necesar să fie destinat fabricării berii învechite în cuve conținând lemn de fag. În acest sens, se cuvine a adopta dispoziții similare cu cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2001 al Comisiei din 22 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 822/2001 al Consiliului și de reglementare a rambursării parțiale a taxelor de import percepute în cadrul unui contingent de orz de bere (6), în ceea ce privește criteriile de calitate pentru orz și obligațiile de transformare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (7) se aplică licențelor de import pentru perioadele contingentului tarifar care încep de la 1 ianuarie 2007.

(5)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 se aplică fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor care ar putea fi prevăzute prin prezentul regulament.

(6)

Pentru a permite importul ordonat și nespeculativ de orz reglementat de acest contingent tarifar, se cuvine a prevedea condiționarea acestor importuri de eliberarea unei licențe de import.

(7)

Pentru a asigura o bună gestionare a acestui contingent, se cuvine a prevedea termene pentru depunerea cererilor de licență, precum și elementele care ar trebui să fie incluse în cereri și în licențe.

(8)

Pentru a ține seama de condițiile de livrare, trebuie prevăzută o derogare privind perioada de valabilitate a licențelor.

(9)

Ținând seama de obligația de a prevedea o garanție fixă la un nivel ridicat pentru a asigura o bună gestionare a contingentului și pentru a menține garanția respectivă pe toată durata transformării, se cuvine a exonera importatorii ale căror loturi de orz de bere sunt însoțite de un certificat de conformitate stabilit de comun acord cu Guvernul Statelor Unite ale Americii în conformitate cu procedura de cooperare administrativă prevăzută la articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (8).

(10)

Pentru a permite o bună gestionare a acestui contingent, este necesar ca garanția privind licențele de import să fie fixată la un nivel relativ ridicat, prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 a Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (9).

(11)

Este importantă asigurarea unei comunicări rapide și reciproce între Comisie și statele membre în ceea ce privește cantitățile solicitate și importate.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 135 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, taxa de import pentru orzul de bere inclus în codul NC 1003 00 este fixată în cadrul contingentului deschis de prezentul regulament.

Pentru produsele menționate de prezentul regulament importate peste cantitatea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament, se aplică articolul 135 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

(1)   De la data de 1 ianuarie a fiecărui an se deschide contingentul tarifar la importul de 50 000 de tone de orz de bere care intră sub incidența codului NC 1003 00, destinat fabricării berii învechite în butoaie din lemn de fag. Acesta are numărul de ordine 09.4061.

(2)   Taxa de import în cadrul contingentului tarifar este de 8 euro pe tonă.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (10) și Regulamentele (CE) nr. 1342/2003 și (CE) nr. 1301/2006 se aplică cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 3

În înțelesul prezentului regulament:

(a)

„boabe deteriorate” înseamnă boabe de orz, de alte cereale sau de ovăz sălbatic care prezintă deteriorări, inclusiv deteriorări datorate bolilor, înghețului, căldurii, insectelor sau ciupercilor, intemperiilor și orice alt tip de deteriorări fizice;

(b)

„boabe de orz de calitate bună, originală și comercială” înseamnă boabe de orz sau bucăți de boabe de orz care nu sunt deteriorate conform definiției de la litera (a), cu excepția celor deteriorate din cauza înghețului sau a ciupercilor.

Articolul 4

(1)   Beneficiul contingentului tarifar se acordă în cazul în care orzul importat îndeplinește următoarele criterii:

(a)

greutate specifică: minimum 60,5 kg/hl;

(b)

boabe deteriorate: cel mult 1 %;

(c)

conținut de umiditate: cel mult 13,5 %;

(d)

boabe de orz de calitate bună, originală și comercială: cel puțin 96 %.

(2)   Criteriile de calitate menționate la alineatul (1) sunt atestate prin intermediul unuia dintre următoarele documente:

(a)

un certificat de analiză efectuată, la cererea importatorului, de vamă de punere în liberă circulație; sau

(b)

un certificat de conformitate pentru orzul importat, eliberat de un organism guvernamental al țării de origine și recunoscut de Comisie.

Articolul 5

(1)   Beneficiul accesului la prezentul contingent se acordă în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

orzul importat trebuie să fie transformat în malț în termen de șase luni de la data punerii în liberă circulație; și

(b)

malțul astfel obținut trebuie să facă obiectul unei transformări în bere învechită în cuve conținând lemn de fag într-un termen de cel mult 150 de zile de la data transformării orzului în malț.

(2)   Cererea de licență de import în cadrul acestui contingent tarifar este acceptată doar în cazul în care este însoțită de:

(a)

dovada sau dovezile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006;

(b)

dovada că solicitantul a depus, la organismul competent al statului membru de punere în liberă circulație, o garanție în valoare de 85 EUR pe tonă. Atunci când transporturile de orz de bere sunt însoțite de un certificat de conformitate eliberat de Federal Grain Inspection Service (Serviciul federal de inspecție a cerealelor), denumit în continuare „FGIS”, menționat la articolul 7, garanția se reduce la 10 EUR pe tonă;

(c)

angajamentul scris al solicitantului că întreaga marfă de importat urmează a fi transformată, în termen de 6 luni de la data acceptării punerii în liberă circulație, în malț destinat fabricării de bere învechită în cuve conținând lemn de fag în termen de o sută cincizeci de zile de la sfârșitul termenului de transformare în malț. Acest angajament indică locul transformării, fie precizând numele unității de transformare și statul membru în cauză, fie enumerând maximum cinci unități de transformare. Înainte de livrarea mărfurilor în vederea transformării lor, se realizează o copie a documentului de control T5 de către biroul vamal în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Informația necesară conform primei teze de la prezenta literă (c), precum și numele și adresa uzinei de transformare figurează la rubrica 104 a documentului T5.

(3)   Transformarea orzului importat în malț este considerată realizată în cazul în care orzul de bere a trecut prin operațiunea de înmuiere. De asemenea, transformarea malțului în bere învechită în cuve conținând lemn de fag în termen de o sută cincizeci de zile se supune controlului autorității competente.

Articolul 6

(1)   Garanția menționată la articolul 5 alineatul (2) litera (b) este eliberată în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

calitatea orzului, stabilită pe baza certificatului de conformitate sau a analizei, este în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1);

(b)

solicitantul licenței furnizează dovada utilizării finale specifice menționate la articolul 5 alineatul (1), certificând că această utilizare a avut loc în termenul prevăzut în angajamentul scris menționat la articolul 5 alineatul (2) litera (c). Este necesar ca dovada, eventual sub forma unei copii a documentului de control T5, să demonstreze, spre satisfacția autorităților competente ale statului membru de import, că toate cantitățile importate au fost transformate în produsul prevăzut la articolul 5 alineatul (2) litera (c).

(2)   Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de calitate și/sau condițiile de transformare menționate la articolele 4 și 5 din prezentul regulament, garanția referitoare la licența de import menționată la articolul 12 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 și garanția suplimentară menționată la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament rămân în vigoare.

Articolul 7

Un model în alb al certificatului eliberat de FGIS este reprodus în anexa I. Certificatele eliberate de FGIS pentru orzul de bere folosit la fabricarea de bere învechită în cuve conținând lemn de fag sunt recunoscute oficial de Comisie în temeiul procedurii de cooperare administrativă prevăzute la articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. În cazul în care parametrii analitici prezenți în certificatul de conformitate eliberat de FGIS sunt considerați în conformitate cu normele de calitate a orzului de bere stabilite la articolul 4 din prezentul regulament, trebuie prelevate eșantioane din cel puțin 3 % din încărcăturile care sosesc în fiecare port de intrare în timpul anului de comercializare respectiv. Reproducerea ștampilelor și semnăturilor autorizate de Guvernul Statelor Unite ale Americii este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Articolul 8

(1)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitantul poate prezenta numai o singură cerere de licență pe lună. În cazul în care solicitantul depune mai multe cereri, nici una dintre cererile respective nu se admite, iar garanțiile depuse la înaintarea cererilor sunt preluate de statul membru în cauză.

Cererile de licențe de import se depun pe lângă autoritățile competente ale statelor membre cel târziu în a doua zi de vineri a fiecărei luni, la ora 13:00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Fiecare cerere de licență precizează o cantitate exprimată în kilograme, fără zecimale.

(3)   Cel târziu în ziua de luni care urmează depunerii cererilor de licențe, autoritățile competente transmit Comisiei, pe cale electronică, cel mai târziu la ora 18:00, ora Bruxelles-ului, o comunicare prin care notifică fiecare cerere cu cantitatea solicitată, inclusiv comunicarea „nulă”.

(4)   Licențele se emit în a patra zi lucrătoare care urmează termenului-limită prevăzut în comunicarea menționată la alineatul (3).

În ziua emiterii licențelor de import, Comisiei i se comunică de către statele membre, pe cale electronică, informațiile privind licențele emise, prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, și cantitățile totale pentru care au fost emise licențele de import.

Articolul 9

Licențele de import sunt valabile pe o perioadă de șaizeci de zile de la data eliberării licenței. Perioada de valabilitate a licenței se calculează din ziua eliberării sale efective, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

Articolul 10

Rubrica 20 a cererii de licență de import și a licenței de import cuprinde numele produsului transformat care trebuie fabricat din cerealele în cauză.

Articolul 11

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 124, 11.5.2006, p. 13.

(3)  JO L 169, 29.6.2007, p. 53.

(4)  JO L 358, 31.12.2002, p. 95.

(5)  A se vedea anexa II.

(6)  JO L 168, 23.6.2001, p. 12.

(7)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12.

(10)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.


ANEXA I

Model în alb de certificat de conformitate eliberat de Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru orzul de bere destinat utilizării la fabricarea de bere învechită în cuve conținând lemn de fag

Image


ANEXA II

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002 al Comisiei

(JO L 358, 31.12.2002, p. 95)

 

Regulamentul (CE) nr. 159/2003 al Comisiei

(JO L 25, 30.1.2003, p. 37)

 

Regulamentul (CE) nr. 626/2003 al Comisiei

(JO L 90, 8.4.2003, p. 32)

 

Regulamentul (CE) nr. 1112/2003 al Comisiei

(JO L 158, 27.6.2003, p. 23)

 

Regulamentul (CE) nr. 777/2004 al Comisiei

(JO L 123, 27.4.2004, p. 50)

Numai articolul 13

Regulamentul (CE) nr. 2022/2006 al Comisiei

(JO L 384, 29.12.2006, p. 70)

Numai articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1456/2007 al Comisiei

(JO L 325, 11.12.2007, p. 76)

Numai articolul 3


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002

Prezentul regulament

Articolele 1 și 2

Articolele 1 și 2

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 13

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 14 primul paragraf

Articolul 12

Articolul 14 al doilea paragraf

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III