16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/31


Vispārējās tiesas 2014. gada 3. decembra rīkojums – ENISA/Psarras

(Lieta T-689/14 P) (1)

(2015/C 056/45)

Tiesvedības valoda – grieķu

Apelācijas palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 431, 1.12.2014.