Modrá karta EÚ – vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/50/ES – podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Preskúmanie a návrhy

Zrušenie

Smernica 2009/50/ES bude zrušená a nahradená smernicou (EÚ) 2021/1883 od 19. novembra 2023.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 19. júna 2009 a do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov mala byť transponovaná do 19. júna 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Vysokokvalifikovaný pracovník. Platený pracovník, ktorý má osobitné odborné znalosti doložené vyššou profesijnou kvalifikáciou.
Modrá karta EÚ. Povolenie na prácu a pobyt s nápisom „Modrá karta EÚ“, ktoré oprávňuje držiteľa žiť a pracovať v členskom štáte EÚ, ktorý ju vydal.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17 – 29).

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77 – 123).

Následné zmeny smernice 2004/38/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21 – 57).

Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania („modrá karta EÚ“) [COM(2014) 287 final, 22.5.2014].

Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností [COM(2016) 378 final, 7.6.2016].

Pracovný dokument útvarov Komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností, ktorou sa ruší Smernica 2009/50/ES [SWD(2016) 193 final, 7.6.2016].

Pracovný dokument útvarov Komisie – Zhrnutie posúdenia vplyvu – Sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností [SWD(2016) 194 final, 7.6.2016].

Posledná aktualizácia 11.11.2021(1) Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).