30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/16


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/03)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–10

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. (1). Rok obrachunkowy 2003 jest pierwszym rokiem, w którym Agencja faktycznie rozpoczęła swoje działania operacyjne. Zadania Agencji obejmują zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na morzu i zapobieganie zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki, zapewnienie pomocy technicznej Komisji i Państwom Członkowskim oraz kontrolę stosowania ustawodawstwa Wspólnoty i ocenę jego skuteczności. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji, na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań finansowych (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 1406/2002. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Dyrektor wykonawczy, pełniący funkcję urzędnika zatwierdzającego, ma także prawo do podpisywania zleceń bankowych, co pozostaje w sprzeczności z przepisami art. 37 rozporządzenia finansowego Agencji.

8.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Agencji stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Zatwierdzanie to musi zostać jeszcze sformalizowane.

9.

Agencja powinna przeprowadzać systematyczne kontrole wypłat wynagrodzeń dla swoich pracowników.

10.

Badanie środowiska kontroli systemu informatycznego wykazało, że powinien on zostać wzmocniony w perspektywie przewidzianego wzrostu działań Agencji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 8.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 82 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2343/2002 sprawozdanie dotyczące całości dochodów i wydatków Agencji za rok obrachunkowy 2003 zostało sporządzone dnia 1 marca 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 20 września 2004 r. Wersja skrócona sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.


Tabela 1

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (siedziba tymczasowa: Bruksela, przewidziane przeniesienie siedziby do Lizbony)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Agencji

rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji w 2003 r.

Działania i usługi świadczone w 2003 r. (1)

Wspólna polityka transportowa

Cele

Zadania

1.

Rada Administracyjna

Budżet ostateczny:

Liczba wydanych opinii: 2

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zadecydować, czy, w jakim zakresie i w jakim trybie właściwe przepisy mogą być przyjęte dla transportu morskiego i lotniczego

(Art. 80 Traktatu)

Zapewnienie wysokiego, jednolitego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa morskiego i zapobieganie zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki

Zapewnianie pomocy technicznej i naukowej Komisji i Państwom Członkowskim

Kontrola stosowania ustawodawstwa wspólnotowego w tym zakresie oraz ocena skuteczności podejmowanych działań.

Wspomaganie Komisji w tworzeniu i stosowaniu ustawodawstwa wspólnotowego

Monitorowanie funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli państwa portu oraz wizyty w Państwach Członkowskich

Zapewnianie Komisji pomocy technicznej w zakresie kontroli statków prowadzonych przez państwo portu

Współpraca z Państwami Członkowskimi w celu tworzenia rozwiązań technicznych i dostarczania pomocy technicznej w zakresie stosowania ustawodawstwa wspólnotowego

Promowanie współpracy pomiędzy państwami nadbrzeżnymi w danych rejonach żeglugi

Doskonalenie każdego niezbędnego systemu informacji

Ułatwianie współpracy między Państwami Członkowskimi i Komisją w celu opracowania wspólnej metodologii prowadzenie dochodzeń dotyczących wypadków

Dostarczanie Komisji i Państwom Członkowskim wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa na morzu i zanieczyszczeń spowodowanych przez statki

Pomoc Komisji i Państwom Członkowskim w identyfikacji i prowadzeniu dochodzeń w zakresie statków dokonujących nielegalnych zrzutów

Skład

Jeden przedstawiciel na każde Państwo Członkowskie, czterech przedstawicieli Komisji, czterech przedstawicieli bez prawa głosu właściwych sektorów zawodowych.

Zadanie

Przyjęcie budżetu i programu pracy.

Badanie wniosków Państw Członkowskich o pomoc techniczną.

2.

Dyrektor wykonawczy

Mianowany przez Radę Administracyjną na wniosek Komisji

3.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

4.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament na wniosek Rady

4,5 mln euro, z czego wkład wspólnotowy: 100 %

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

Brak danych

Inspekcje: 4

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

4 500

2 630

Tytuł I

Personel

1 552

713

647

66

838

Inne dochody

 

2

Tytuł II

Administracja

848

553

238

315

295

 

 

 

Tytuł III

Działania operacyjne

230

167

13

155

63

Ogółem

4 500

2 632

Ogółem

2 630

1 434

898

536

1 196

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

 

2003

Dochody

Dotacje wspólnotowe

2 630

Inne dochody

2

Ogółem dochody (a)

2 632

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

647

Środki przeniesione

66

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

238

Środki przeniesione

315

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

13

Środki przeniesione

155

Wydatki ogółem (b)

1 434

Saldo roku obrachunkowego (a – b)

1 198

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji.


Tabela 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

Pasywa

2003

Aktywa trwałe

 

Kapitał własny

 

Oprogramowanie komputerowe

11

Kapitał własny

8

Umorzenia

–3

Saldo roku obrachunkowego

1 198

Suma

8

Suma

1 206

Należności krótkoterminowe

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

Zaliczki dla personelu

17

Przeniesienia automatyczne

536

Dłużnicy różni

3

Wierzyciele różni

29

Suma

20

Suma

566

Środki pieniężne

 

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1 744

 

 

Suma

1 744

 

 

Ogółem

1 772

Ogółem

1 772

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji.


(1)  Agencja zdołała rozpocząć swoje działania operacyjne w listopadzie 2003 r.

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7.

Rozdzielenie funkcji nie mogło zostać przeprowadzone z powodu niedoborów kadrowych Agencji. Od stycznia 2004 r., w wyniku zatrudnienia kolejnych osób, wzmocniono kontrolę wewnętrzną i zapewniono rozdzielenie funkcji.

8.

W wyniku uwag przedstawionych przez Trybunał księgowy zatwierdził systemy księgowe i budżetowe w marcu 2004 r.

9.

„Pay Master Office” Komisji (PMO) oblicza płace pracowników Agencji. W wyniku zwiększenia personelu departamentu kadr wzmocniono kontrolę wynagrodzeń.

10.

Agencja w znaczący sposób wzmocniła swoją ekipę informatyczną, która z jednej osoby (stan w 2003 r.) zwiększyła się do pięciu osób (stan w 2004 r.). Pozwoli to rozdzielić funkcje, a tym samym polepszyć kontrolę systemu informatycznego.