02014R1321 — LV — 26.02.2021 — 009.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1321/2014

(2014. gada 26. novembris)

par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

(Pārstrādāta redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1088 (2015. gada 3. jūlijs),

  L 176

4

7.7.2015

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1536 (2015. gada 16. septembris),

  L 241

16

17.9.2015

 M3

KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/334 (2017. gada 27. februāris),

  L 50

13

28.2.2017

 M4

KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/750 (2018. gada 22. maijs),

  L 126

1

23.5.2018

►M5

KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1142 (2018. gada 14. augusts),

  L 207

2

16.8.2018

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1383 (2019. gada 8. jūlijs),

  L 228

1

4.9.2019

 M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1384 (2019. gada 24. jūlijs),

  L 228

106

4.9.2019

►M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/270 (2020. gada 25. februāris),

  L 56

20

27.2.2020

►M9

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1159 (2020. gada 5. augusts),

  L 257

14

6.8.2020


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 123, 16.5.2017, lpp 52 (Nr. 1321/2014)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 230, 6.9.2019, lpp 7 (2019/1383)
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1321/2014

(2014. gada 26. novembris)

par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

(Pārstrādāta redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)▼M2

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir noteiktas kopīgas tehniskas prasības un administratīvas procedūras, ar kurām nodrošināt:

a) 

tādu gaisa kuģu – tostarp visu sastāvdaļu, ko paredzēts tajos uzstādīt, – lidojumderīguma uzturēšanu, kuri:

i) 

reģistrēti dalībvalstī, izņemot gadījumus, kad šādu gaisa kuģu normatīvā drošības uzraudzība ir deleģēta trešai valstij un kad tos izmanto ekspluatants, kas nav ES ekspluatants; vai

ii) 

ir reģistrēti trešā valstī un tos izmanto ES ekspluatants, bet normatīvā drošības uzraudzība ir deleģēta dalībvalstij;

b) 

atbilstību pamatprasībām, kas izklāstītas Regulā (EK) Nr. 216/2008 attiecībā uz tādu trešā valstī reģistrētu gaisa kuģu un sastāvdaļu, ko paredzēts tajos uzstādīt, lidojumderīguma uzturēšanu, kuru normatīvā drošības uzraudzība nav deleģēta dalībvalstij un kurus bez apkalpes nomā gaisa pārvadātājs, kas licencēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008 ( 1 ).

▼B

2. pants

Definīcijas

Regulas (EK) Nr. 216/2008 piemērošanas jomā izmanto šādas definīcijas:

a) 

“gaisa kuģis” ir ikviena mašīna, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav no zemes virsmas reflektēta mijiedarbība ar gaisu;

b) 

“sertificējošais personāls” ir personāls, kas atbildīgs par gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas nodošanu lietošanā pēc tehniskās apkopes;

c) 

“sastāvdaļa” ir ikviens dzinējs, propellers, daļa vai ierīce;

d) 

“lidojumderīguma uzturēšana” ir visi procesi, kas nodrošina, ka jebkurā brīdī sava ekspluatācijas mūža laikā gaisa kuģis atbilst spēkā esošajām lidojumderīguma prasībām un ir drošs darbībā;

e) 

JAA” ir “Apvienotās aviācijas institūcijas”;

f) 

JAR” ir “Vienotās prasības aviācijai”;

▼M2

g) 

“komerciālu gaisa pārvadājumu (CAT) operācijas” ir gaisa kuģa operācijas pasažieru, kravas vai pasta pārvadāšanai, saņemot par to atalgojumu vai citu mantisku atlīdzību;

▼B

h) 

“tehniskā apkope” ir gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas ikviens kapitālais remonts, remonts, apskate, nomaiņa, izmaiņa vai defektu novēršana, izņemot pirmslidojuma pārbaudi, vai minēto darbību kombinācija;

i) 

“organizācija” ir ikviena fiziska persona, juridiska persona vai juridiskās personas daļa. Šāda organizācija var atrasties vairākās vietās dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās;

j) 

“pirmslidojuma pārbaude” ir pārbaude, kuru veic pirms lidojuma, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģis ir derīgs paredzētajam lidojumam;

k) 

ar “ELA1 gaisa kuģi” tiek apzīmēts šāds pilotējams Eiropas vieglais gaisa kuģis:

i) 

lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 1 200 kg vai mazāka un kura nav klasificēta kā komplekss ar dzinēju darbināms gaisa kuģis;

ii) 

planieris vai planieris ar dzinēju, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 1 200 kg vai mazāka;

iii) 

balons ar maksimālo izstrādāto pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjomu, kas nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa baloniem, 1 050 m3 gāzes gaisa baloniem un 300 m3 piesietiem gāzes baloniem;

iv) 

dirižablis, kas paredzēts ne vairāk kā četriem pasažieriem un kura maksimālais izstrādātais pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjoms nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa dirižabļiem un 1 000 m3 gāzes dirižabļiem;

▼M1

ka) 

“ELA2 gaisa kuģis” ir šāds Eiropas vieglais gaisa kuģis ar apkalpi:

i) 

lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 000 kg vai mazāk un kura nav klasificēta kā komplekss gaisa kuģis ar dzinēju;

ii) 

planieris vai planieris ar dzinēju, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 000 kg vai mazāka;

iii) 

gaisa balons;

iv) 

karsta gaisa dirižablis;

v) 

gāzes dirižablis, kas atbilst visiem šiem parametriem:

— 
3 % maksimālais statiskais svars,
— 
nevadāms vilcējspēks (izņemot reverso),
— 
parasta un vienkārša uzbūves, vadības sistēmas un balonešu sistēmas konstrukcija, un
— 
vadības sistēma bez pastiprinātājiem;
vi) 

ļoti viegls rotorplāns;

▼B

l) 

LSA gaisa kuģis” nozīmē vieglu sporta lidmašīnu, uz kuru attiecināmas visas turpmāk norādītās pazīmes:

i) 

maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz 600 kg;

ii) 

maksimālais iekrišanas ātrums nosēšanās konfigurācijā (VS0) nepārsniedz kalibrētā gaisa ātruma (CAS) 45 mezglus pie gaisa kuģa maksimālās sertificētās pacelšanās masas un kritiskākā smaguma centra;

iii) 

maksimālais pasažieru vietu skaits nepārsniedz divas, ieskaitot pilotam paredzēto;

iv) 

viens bezturbīnu dzinējs, kas aprīkots ar propelleru;

v) 

nehermetizēta kabīne;

m) 

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir tā uzņēmuma galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā tiek veiktas galvenās finanšu funkcijas un šajā regulā minēto darbību operatīvā kontrole;

▼M2

n) 

“kritisks tehniskās apkopes uzdevums” ir tehniskās apkopes uzdevums, kura dēļ tiek veikta kādas gaisa kuģa sistēmas vai jebkuras tā daļas, dzinēja vai propellera montāža vai notiek iejaukšanās to darbībā, kas gadījumā, ja veicot šādu uzdevumu tiek pieļauta kļūda, var tieši apdraudēt lidojumu drošību;

o) 

“komerciāli specializēti pārvadājumi” ir tādi pārvadājumi, uz kuriem attiecas ORO daļas SPO apakšdaļas prasības, kas izklāstītas Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012 ( 2 ) III pielikumā;

p) 

“ierobežotas operācijas” ir tādu gaisa kuģu operācijas, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, šādu lidojumu gadījumā:

i) 

dalītu izmaksu lidojumi, ko veic privātpersonas, – ar nosacījumu, ka šā lidojuma tiešās izmaksas dala visas personas, kas atrodas gaisa kuģī, arī pilots, un ka šajās tiešajās izmaksās nepiedalās vairāk par sešām personām;

ii) 

sacensību lidojumi vai lidojumu paraugdemonstrējumi – ar nosacījumu, ka samaksa vai cita veida atlīdzība, kas saņemta par šādiem lidojumiem, nepārsniedz tiešo izmaksu atgūšanu un proporcionālu ieguldījumu ikgadējās izmaksās, kā arī apbalvojumus, kuru apmērs nav lielāks par vērtību, kuru precizējusi kompetentā iestāde;

iii) 

ievadlidojumi, izpletņlēcēju izlaišana, planiera vilkšana vai figūrlidojumi, ko veic vai nu mācību organizācija, kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā dalībvalstī un kas ir apstiprināta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011 ( 3 ), vai arī organizācija, kas izveidota nolūkā popularizēt gaisa sportu vai izklaides aviāciju, ar nosacījumu, ka šī organizācija gaisa kuģi ekspluatē, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai nomāšanu bez apkalpes, ka šis lidojums nerada peļņu, kas tiktu sadalīta ārpus organizācijas, un ka ikreiz, kad ir iesaistītas personas, kas nav šīs organizācijas locekļi, šādi lidojumi ir tikai šīs organizācijas blakusnodarbe.

Šajā regulā “ierobežotas operācijas” netiek uzskatītas par CAT operācijām vai komerciāliem specializētiem pārvadājumiem;

q) 

“ievadlidojums” ir “ievadlidojums”, kā definēts Regulas (ES) Nr. 965/2012 2. panta 9. punktā;

r) 

“sacensību lidojums” ir “sacensību lidojums”, kā definēts Regulas (ES) Nr. 965/2012 2. panta 10. punktā;

s) 

“lidojumu paraugdemonstrējums” ir “lidojumu paraugdemonstrējums”, kā definēts Regulas (ES) Nr. 965/2012 2. panta 11. punktā.

▼C2

3. pants

Lidojumderīguma uzturēšanas prasības

1.  
Šīs regulas 1. panta a) apakšpunktā minēto gaisa kuģu un sastāvdaļu, ko paredzēts tajos uzstādīt, lidojumderīguma uzturēšanu nodrošina saskaņā ar I pielikuma (M daļas) prasībām, izņemot 2. punkta pirmajā daļā norādītos gaisa kuģus, kuriem piemēro Vb pielikuma (ML daļas) prasības.
2.  

Šīs regulas Vb pielikuma (ML daļas) prasības piemēro šādiem gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju:

a) 

lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 2 730 kg vai mazāk;

b) 

rotorplāniem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 1 200 kg vai mazāk un kuri sertificēti ne vairāk kā četru personu pārvadāšanai;

c) 

citiem ELA2 gaisa kuģiem.

Ja pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētie gaisa kuģi ir norādīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēta gaisa pārvadātāja gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā, piemēro I pielikuma (M daļas) prasības.

3.  

Lai 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētos gaisa kuģus varētu norādīt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēta gaisa pārvadātāja gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā, tiem jāatbilst visām šādām prasībām:

a) 

kompetentā iestāde ir apstiprinājusi attiecīgo gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu saskaņā ar I pielikuma (M daļas) M.A.302. punktu;

b) 

pienācīga tehniskā apkope, kas prasīta a) apakšpunktā minētajā tehniskās apkopes programmā, ir veikta un sertificēta saskaņā ar II pielikuma (145. daļas) 145.A.48. un 145.A.50. punktu;

c) 

ir veikta lidojumderīguma pārbaude un izdots jauns lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts saskaņā ar I pielikuma (M daļas) M.A.901. punktu.

4.  
Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 1. panta a) apakšpunktā minēto gaisa kuģu, kuriem ir izdota lidošanas atļauja, lidojumderīguma uzturēšanu nodrošina, pamatojoties uz īpašajiem lidojumderīguma uzturēšanas nosacījumiem, kas noteikti lidošanas atļaujā, kura izdota saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 ( 4 ) I pielikumu (21. daļu).
5.  
Šīs regulas 1. panta a) apakšpunktā minēto gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas, kas atbilst I pielikuma (M daļas) M.A.302. punktā noteiktajām prasībām, kuras bija piemērojamas pirms 2019. gada 24. septembra, uzskata par atbilstīgām attiecīgi I pielikuma (M daļas) M.A.302. punktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.302. punktā noteiktajām prasībām saskaņā ar 1. un 2. punktu.
6.  
Ekspluatanti 1. panta b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu un sastāvdaļu, ko paredzēts tajos uzstādīt, lidojumderīguma uzturēšanu nodrošina saskaņā ar Va pielikuma (T daļas) prasībām.
7.  
Lidmašīnu, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5 700 kg vai mazāk un kuras aprīkotas ar vairākiem turbopropellerdzinējiem, lidojumderīguma uzturēšanu nodrošina saskaņā ar prasībām, kuras piemērojamas gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, un noteiktas I pielikuma (M daļas) M.A.201., M.A.301., M.A.302., M.A.601. un M.A.803. punktā, II pielikuma (145. daļas) 145.A.30. punktā, III pielikuma (66. daļas) 66.A.5., 66.A.30. un 66.A.70. punktā un V un VI papildinājumā, Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.A.315. punktā un Vd pielikuma (CAO daļas) CAO.A.010. punktā un I papildinājumā, ciktāl tie piemērojami gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju.

▼M8

4. pants

[Gaisa kuģu] lidojumderīguma uzturēšanā iesaistīto organizāciju apstiprināšana

1.  
Organizācijas, kas iesaistītas gaisa kuģu un sastāvdaļu, ko paredzēts tajos uzstādīt, lidojumderīguma uzturēšanā, tostarp tehniskajā apkopē, pēc to pieprasījuma kompetentā iestāde apstiprina saskaņā ar II pielikuma (145. daļas), Vc pielikuma (CAMO daļas) vai Vd pielikuma (CAO daļas) prasībām, kuras piemērojamas attiecīgajām organizācijām.
2.  
Atkāpjoties no 1. punkta, līdz 2020. gada 24. septembrim kompetentā iestāde var organizācijām pēc to pieprasījuma izdot apstiprinājumus saskaņā ar I pielikuma (M daļas) F apakšdaļu un G apakšdaļu. Visi apstiprinājumi, kas izdoti saskaņā ar I pielikuma (M daļas) F apakšdaļu un G apakšdaļu, ir derīgi līdz 2021. gada 24. septembrim.
3.  
Tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma sertifikātus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3922/91 ( 5 ) II pielikumā minēto sertifikācijas specifikāciju JAR-145 un kas bija derīgi pirms 2003. gada 29. novembra, uzskata par izdotiem saskaņā ar šīs regulas II pielikuma (145. daļas) prasībām.
4.  
Organizācijām, kurām ir derīgs organizācijas apstiprinājuma sertifikāts, kas izdots saskaņā ar I pielikuma (M daļas) F apakšdaļu vai G apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), kompetentā iestāde pēc to pieprasījuma izdod veidlapu 3-CAO, kas noteikta Vd pielikuma (CAO daļas) I papildinājumā, un pēc tam kompetentā iestāde minētās organizācijas uzrauga saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu).

Šādas organizācijas tiesības atbilstīgi apstiprinājumam, kas izdots saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu), ir tādas pašas kā tiesības atbilstīgi apstiprinājumam, kas izdots saskaņā ar I pielikuma (M daļas) F apakšdaļu vai G apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu). Tomēr šīs tiesības nepārsniedz Vd pielikuma (CAO daļas) A iedaļā minētās organizācijas tiesības.

Atkāpjoties no Vd pielikuma (CAO daļas) CAO.B.060. punkta, organizācijas līdz 2021. gada 24. septembrim var novērst jebkādas konstatētās neatbilstības, kuras attiecas uz prasībām, kas ieviestas ar Vd pielikumu (CAO daļu) un nav ietvertas I pielikuma (M daļas) F apakšdaļā vai G apakšdaļā vai II pielikumā (145. daļā).

Ja pēc 2021. gada 24. septembra organizācija nav noslēgusi minētos konstatējumus, apstiprinājuma sertifikātu pilnībā vai daļēji atsauc, ierobežo vai aptur.

5.  
Organizācijām, kurām ir derīgs lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma sertifikāts, kas izdots saskaņā ar I pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, kompetentā iestāde pēc to pieprasījuma izdod EASA 14. veidlapas apstiprinājuma sertifikātu saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu), un pēc tam kompetentā iestāde minētās organizācijas uzrauga saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu).

Atkāpjoties no Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.B.350. punkta, organizācijas līdz 2021. gada 24. septembrim var novērst jebkādas konstatētās neatbilstības, kuras attiecas uz prasībām, kas ieviestas ar Vc pielikumu (CAMO daļu) un nav ietvertas I pielikuma (M daļas) G apakšdaļā.

Ja pēc 2021. gada 24. septembra organizācija nav noslēgusi minētos konstatējumus, apstiprinājuma sertifikātu pilnībā vai daļēji atsauc, ierobežo vai aptur.

6.  
Sertifikātus un gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas apstiprinājumus, kuri izdoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2020. gada 24. marta, uzskata par izdotiem saskaņā ar šo regulu.

▼B

5. pants

Sertificējošais personāls

▼M6

1.  
Sertificējošais personāls ir kvalificēts saskaņā ar III pielikuma (66. daļas) prasībām, izņemot gadījumus, kas noteikti I pielikuma (M daļas) M.A.606. punkta h) apakšpunktā, M.A.607. punkta b) apakšpunktā, M.A.801. punkta d) apakšpunktā un M.A.803. punktā, Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.801. punkta c) apakšpunktā un ML.A.803. punktā, Vd pielikuma (CAO daļas) CAO.A.035. punkta d) apakšpunktā un CAO.A.040. punkta b) apakšpunktā un II pielikuma (145. daļas) 145.A.30. punkta j) apakšpunktā un IV papildinājumā.

▼B

2.  
Ikviena gaisa kuģa tehniskās apkopes licence kopā ar saistītiem tehniskajiem ierobežojumiem, ja tādi ir, ko ir izsniegusi vai atzinusi dalībvalsts atbilstoši JAA prasībām un procedūrām un kas ir derīga laikā, kad stājas spēkā Regula (EK) Nr. 2042/2003, ir uzskatāma par izsniegtu atbilstoši šai regulai.
3.  
Ja sertificējošajam personālam ir licence, kas piešķirta saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) attiecīgajā kategorijā/apakškategorijā, uzskata, ka tam ir tā paša pielikuma 66.A.20. iedaļas a) punktā minētās tiesības attiecībā uz šo kategoriju/apakškategoriju. Pamatzināšanu prasības, kas attiecas uz šīm jaunajām tiesībām, uzskata par izpildītām, lai šādu licenci paplašinātu, ietverot tajā jaunu kategoriju/apakškategoriju.
4.  
Sertificējošais personāls, kuram ir licence, kurā ietverti gaisa kuģi, kam nav vajadzīgs individuāls tipa novērtējums, var turpināt izmantot savas tiesības līdz pirmajai atjaunināšanai vai maiņai, kad licenci saskaņā ar III pielikuma (66. daļa) 66.B.125. iedaļā aprakstīto procedūru konvertē par tā paša pielikuma 66.A.45. iedaļā noteiktajiem novērtējumiem.
5.  
Ziņojumus par konvertēšanu un ziņojumus par piešķirtajiem eksaminācijas kredītpunktiem, kuri atbilst prasībām, kas bija piemērojamas, pirms tika sākta Regulas (ES) Nr. 1149/2011 piemērošana, uzskata par atbilstīgiem šai regulai.

▼M5

6.  
Kamēr šajā regulā nav noteiktas īpašas prasības sertificējošajam personālam attiecībā uz sastāvdaļām, turpina piemērot prasības, kas paredzētas attiecīgās dalībvalsts spēkā esošajos valsts tiesību aktos, izņemot gadījumus, kad tehniskās apkopes organizācijas atrodas ārpus Savienības, un šādos gadījumos prasības apstiprina Aģentūra.

▼B

6. pants

Prasības apmācības organizācijai

1.  

Organizācijas, kas iesaistītas 5. pantā minētā personāla apmācībā, apstiprina atbilstoši IV pielikumam (147. daļa), lai:

a) 

vadītu atzītus pamatapmācības kursus; un/vai

b) 

vadītu atzītus tipa apmācības kursus; un

c) 

vadītu eksamināciju; un

d) 

izsniegtu apmācības sertifikātus.

2.  
Tehniskās apkopes mācību organizācijas apstiprinājumus, kurus izsniedz vai atzīst dalībvalsts atbilstoši JAA prasībām un procedūrām un kuri ir derīgi pirms Regulas (EK) Nr. 2042/2003 stāšanās spēkā, uzskata par izsniegtiem atbilstoši šai regulai.
6.  
Tipa kvalifikācijas apmācības kursos, kas apstiprināti, pirms tikusi apstiprināta minimālā mācību programma tehniskās apkopes sertificēšanas darbinieku tipa kvalifikācijas apmācībai saistībā ar attiecīgā tipa datiem par piemērotību ekspluatācijai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012, līdz 2017. gada 18. decembrim vai divu gadu laikā pēc datu par piemērotību ekspluatācijai apstiprināšanas, no šiem datumiem izvēloties vēlāko, iekļauj attiecīgos elementus, kas noteikti minēto datu par piemērotību ekspluatācijai obligātajā daļā.

7. pants

Regulu (EK) Nr. 2042/2003 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

▼M6

7.a pants

Kompetentās iestādes

1.  

Ja dalībvalsts norādījusi vairāk nekā vienu struktūru kā kompetento iestādi, kam ir vajadzīgās pilnvaras un kam ir uzticēti pienākumi saistībā ar personu un organizāciju sertifikāciju un uzraudzību saskaņā ar šo regulu, tad izpilda šādas prasības:

a) 

skaidri nosaka katras kompetentās iestādes kompetences jomas, jo sevišķi pienākumus un ģeogrāfiskos ierobežojumus;

b) 

iedibina koordināciju starp minētajām iestādēm, lai tās savas kompetences ietvaros nodrošinātu visu organizāciju un personu efektīvu sertifikāciju un uzraudzību saskaņā ar šo regulu.

2.  
Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu darbinieki neveic sertifikācijas un uzraudzības darbības, ja ir norādes uz to, ka šādas darbības varētu tieši vai netieši izraisīt interešu konfliktu, jo īpaši saistībā ar ģimenes vai finanšu interesēm.
3.  

Ja nepieciešams sertifikācijas vai uzraudzības uzdevumu izpildei saskaņā ar šo regulu, kompetentās iestādes tiek pilnvarotas:

a) 

pārbaudīt reģistrus, datus, procedūras un visus citus materiālus, kas attiecas uz sertifikācijas un/vai uzraudzības uzdevumu izpildi;

b) 

kopēt šādus reģistrus, datus, procedūras un citus materiālus vai veikt no tiem izrakstus;

c) 

uz vietas prasīt mutiskus skaidrojumus no jebkura minēto organizāciju darbinieka;

d) 

iekļūt attiecīgajās telpās, ekspluatācijas vietās vai transportlīdzekļos, kas pieder minētajām personām vai ko tās izmanto;

e) 

veikt revīzijas, izmeklēšanas, novērtēšanu un pārbaudes, tostarp nepaziņotas pārbaudes, attiecībā uz minētajām organizācijām;

f) 

attiecīgā gadījumā veikt vai sākt piespiedu izpildes pasākumus.

4.  
Šā panta 3. punktā minētās pilnvaras īsteno atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts tiesību normām.

▼B

8. pants

Stāšanās spēkā

1.  
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
2.  

Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nepiemērot:

a) 

lidmašīnu ar virzuļdzinēju bez kompresora, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nav lielāka par 2 000 kg un kuras nav iesaistītas gaisa komercpārvadājumos,

tehniskajai apkopei līdz 2014. gada 28. septembrim prasību par to, lai sertificējošais personāls būtu kvalificēts saskaņā ar III pielikumu (66. daļa), kura ietverta šādos noteikumos:

— 
I pielikuma (M daļa) M.A.606. iedaļas g) punktā un M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā,
— 
II pielikuma (145. daļa) 145.A.30. iedaļas g) un h) punktā;

▼M5 —————

▼M2

c) 

gaisa kuģiem, kas reģistrēti trešā valstī un ko bez apkalpes nomā gaisa pārvadātāji, kas licencēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, – līdz 2017. gada 25. augustam Va pielikuma prasības.

2.a.  
Atkāpjoties no 1. punkta, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 379/2014 ( 6 ) grozītajā Regulā (ES) Nr. 965/2012 izklāstītās prasības gaisa kuģiem, kurus izmanto komerciāliem specializētiem pārvadājumiem vai CAT un kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, – piemēro no 2017. gada 21. aprīļa.

Līdz norādītajam termiņam:

— 
I pielikuma M.A.201. punkta f) apakšpunkta noteikumus piemēro kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju, kurus izmanto ekspluatanti, kuriem dalībvalsts pieprasa, lai tiem būtu apliecība komerciālu pārvadājumu veikšanai, un kuri nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un komerciālām ATO organizācijām,
— 
I pielikuma M.A.201. punkta h) apakšpunkta noteikumus piemēro gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, kurus izmanto ekspluatanti, kuriem dalībvalsts pieprasa, lai tiem būtu apliecība komerciālu pārvadājumu veikšanai, un kuri nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un komerciālām ATO organizācijām,
— 
I pielikuma M.A.306. punkta a) apakšpunkta noteikumus piemēro gaisa kuģiem, kurus izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kurus izmanto ekspluatanti, kuriem dalībvalsts pieprasa, lai tiem būtu apliecība komerciālu pārvadājumu veikšanai,
— 
I pielikuma M.A.801. punkta c) apakšpunkta noteikumus piemēro ELA1, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un kurus neizmanto komerciālas apstiprinātas mācību organizācijas (ATO),
— 
I pielikuma M.A.803. punkta b) apakšpunkta noteikumus piemēro gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju un kuru MTOM ir ne vairāk kā 2 730 kg, planieriem, planieriem ar dzinēju vai gaisa baloniem, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, vai ekspluatanti, kuriem dalībvalsts pieprasa, lai tiem būtu apliecība komerciālu pārvadājumu veikšanai, vai kurus izmanto komerciālas ATO organizācijas,
— 
I pielikuma M.A.901. punkta g) apakšpunkta noteikumus piemēro ELA1 gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, vai ekspluatanti, kuriem dalībvalsts pieprasa, lai tiem būtu apliecība komerciālu pārvadājumu veikšanai, vai komerciālas ATO organizācijas.

▼B

3.  
Kad dalībvalsts piemēro 2. punkta noteikumus, tā par to paziņo Komisijai un Aģentūrai.
4.  
Lai ievērotu laika ierobežojumus, kas ietverti III pielikuma (66. daļa) 66.A.25. un 66.A.30. iedaļā un III papildinājumā saistībā ar eksāmeniem pamatzināšanu pārbaudei, pamatpieredzi, teorētiskajām tipa apmācībām un eksāmeniem, praktiskajām apmācībām un novērtējumu, tipa eksāmeniem un apmācību darba vietā, kas pabeigti, pirms tika sākta ►M1  Regulas (ES) Nr. 1149/2011 ◄ piemērošana, laika atskaites punkts ir diena, kad sāka piemērot ►M1  Regulu (ES) Nr. 1149/2011 ◄ .

▼M5 —————

▼M1

6.  

Atkāpjoties no 1. punkta:

a) 

Kompetentās iestādes vai – attiecīgā gadījumā – organizācijas līdz 2015. gada 31. decembrim var turpināt izdot sertifikātus to iepriekšējā redakcijā, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļas) III papildinājumā vai IV pielikuma (147. daļas) II un III papildinājumā, kura bija spēkā līdz 2015. gada 27. jūlijam.

b) 

Pirms 2016. gada 1. janvāra izdotie sertifikāti paliek spēkā, līdz tos maina, aptur vai atsauc.

▼M5

7.  
Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz lidmašīnām ar MTOM līdz 5 700  kg, kuras ir aprīkotas ar vairākiem turbopropellerdzinējiem un kuras nav iesaistītas komerciālos pārvadājumos, I pielikuma (M daļa) M.A.201. punkta g) apakšpunkta 2. un 3. punktu piemēro no 2025. gada 1. janvāra.

▼M6 —————

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

(M daļa)

▼M6

SATURA RĀDĪTĀJS

M.1

A IEDAĻA — TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠDAĻA — VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.A.101

Darbības joma

B APAKŠDAĻA — ATBILDĪBA

M.A.201

Pienākumi

M.A.202

Ziņošana par atgadījumiem

C APAKŠDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

M.A.301

Lidojumderīguma uzturēšanas uzdevumi

M.A.302

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma

M.A.303

Lidojumderīguma direktīvas

M.A.304

Dati par modifikācijām un remontiem

M.A.305

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēma

M.A.306

Gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēma

M.A.307

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datu nodošana

D APAKŠDAĻA — TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

M.A.401

Tehniskās apkopes dati

M.A.402

Tehniskās apkopes veikšana

M.A.403

Gaisa kuģa defekti

E APAKŠDAĻA — SASTĀVDAĻAS

M.A.501

Klasificēšana un uzstādīšana

M.A.502

Sastāvdaļu tehniskā apkope

M.A.503

Ierobežota darbmūža detaļas un periodiski kontrolētas sastāvdaļas

M.A.504

Sastāvdaļu nodalīšana

F APAKŠDAĻA — TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.A.601

Darbības joma

M.A.602

Pieteikums

M.A.603

Apstiprinājuma joma

M.A.604

Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmata

M.A.605

Telpas

M.A.606

Prasības personālam

M.A.607

Sertificējošais personāls un lidojumderīguma pārbaudes personāls

M.A.608

Sastāvdaļas, iekārtas un instrumenti

M.A.609

Tehniskās apkopes dati

M.A.610

Tehniskās apkopes darbuzdevumi

M.A.611

Tehniskās apkopes standarti

M.A.612

Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

M.A.613

Sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

M.A.614

Tehniskās apkopes un lidojumderīguma pārbaužu datu uzskaite

M.A.615

Organizācijas tiesības

M.A.616

Organizācijas pārskats

M.A.617

Izmaiņas apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā

M.A.618

Pastāvīgs apstiprinājuma derīgums

M.A.619

Konstatējumi

G APAKŠDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.A.701

Darbības joma

M.A.702

Pieteikums

M.A.703

Apstiprinājuma joma

M.A.704

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojums

M.A.705

Telpas

M.A.706

Prasības personālam

M.A.707

Lidojumderīguma pārbaudes personāls

M.A.708

Lidojumderīguma uzturēšanas vadība

M.A.709

Dokumentācija

M.A.710

Lidojumderīguma pārbaude

M.A.711

Organizācijas tiesības

M.A.712

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

M.A.713

Izmaiņas apstiprinātajā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā

M.A.714

Uzskaite

M.A.715

Pastāvīgais apstiprinājuma derīgums

M.A.716

Konstatējumi

H APAKŠDAĻA — IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS

M.A.801

Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

M.A.802

Sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

M.A.803

Pilota īpašnieka atļauja

I APAKŠDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.A.901

Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

M.A.902

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīgums

M.A.903

Gaisa kuģa pārreģistrācija ES teritorijā

M.A.904

ES importēta gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

M.A.905

Konstatējumi

B IEDAĻA — PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠDAĻA — VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.B.101

Darbības joma

M.B.102

Kompetentā iestāde

M.B.103

Konstatējumi un piespiedu izpildes pasākumi — personas

M.B.104

Uzskaite

M.B.105

Savstarpējā apmaiņa ar informāciju

B APAKŠDAĻA — ATBILDĪBA

M.B.201

Pienākumi

M.B.202

Informācija Aģentūrai

C APAKŠDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

M.B.301

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma

M.B.302

Atbrīvojumi

M.B.303

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzība

M.B.304

Atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

M.A.305

Gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēma

D APAKŠDAĻA — TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

E APAKŠDAĻA — SASTĀVDAĻAS

F APAKŠDAĻA — TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.B.601

Pieteikums

M.B.602

Sākotnējais apstiprinājums

M.B.603

Apstiprinājuma izsniegšana

M.B.604

Pastāvīgā uzraudzība

M.B.605

Konstatējumi

M.B.606

Izmaiņas

M.B.607

Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

G APAKŠDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.B.701

Piemērošana

M.B.702

Sākotnējā apstiprināšana

M.B.703

Apstiprinājuma izsniegšana

M.B.704

Pastāvīgā uzraudzība

M.B.705

Atzinumi

M.B.706

Izmaiņas

M.B.707

Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

H APAKŠDAĻA — IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS

I APAKŠDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.B.901

Ieteikumu novērtējums

M.B.902

Kompetentās iestādes veiktā lidojumderīguma pārbaude

M.B.903

Konstatējumi

M.B.904

Informācijas apmaiņa

I papildinājums — Lidojumderīguma uzturēšanas vadības līgums

II papildinājums — Autorizēts izmantošanas sertifikāts — EASA 1. veidlapa

III papildinājums — Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts — EASA 15. veidlapa

IV papildinājums — Klases un novērtējuma sistēma, ko izmanto I pielikuma (M daļa) F apakšdaļā un II pielikumā (145. daļa) minēto tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai

V papildinājums — Tehniskās apkopes organizācijas sertifikāts, kas minēts I pielikuma (M daļas) F apakšdaļā – EASA 3.-MF

VI papildinājums — Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas sertifikāts, kas minēts I pielikuma (M daļas) G apakšdaļā – EASA 14.-MG veidlapa

VII papildinājums — Kompleksās tehniskās apkopes darbi

VIII papildinājums — Ierobežota tehniskā apkope, ko veic pilots īpašnieks

▼B

M.1

Šajā daļā kompetentā iestāde ir:

1. 

atsevišķa gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzības un lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdošanas gadījumā — iestāde, kuru iecēlusi reģistrācijas dalībvalsts;

2. 

tehniskās apkopes organizācijas uzraudzības gadījumā, kā norādīts šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļā:

i) 

iestāde, ko iecēlusi dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas minētās organizācijas galvenā uzņēmējdarbības vieta;

ii) 

Aģentūra, ja organizācija atrodas trešā valstī;

▼M6

3. 

gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu apstiprināšanas gadījumā — viena no šīm iestādēm:

i) 

gaisa kuģa reģistrācijas dalībvalsts ieceltā iestāde;

ii) 

ja pirms gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanas tam piekrīt reģistrācijas dalībvalsts — viena no šīm iestādēm:

a) 

tās dalībvalsts ieceltā iestāde, kurā ir ekspluatanta galvenā darījumdarbības vieta vai, ja ekspluatantam nav galvenās darījumdarbības vietas, tās dalībvalsts ieceltā iestāde, kurā ir ekspluatanta darījumdarbības vieta vai dzīvesvieta;

▼M8

b) 

iestāde, kas atbild par tās organizācijas uzraudzību, kura vada attiecīgā gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu vai ar kuru īpašnieks ir noslēdzis ierobežotu līgumu saskaņā ar M.A.201. punkta i) apakšpunkta 3. punktu;

▼M8

4. 

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas uzraudzības gadījumā, kā norādīts šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā:

i) 

iestāde, ko iecēlusi dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas minētās organizācijas galvenā uzņēmējdarbības vieta, ja apstiprinājums nav iekļauts gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā;

ii) 

iestāde, ko iecēlusi ekspluatanta dalībvalsts, ja apstiprinājums ir iekļauts gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā;

iii) 

Aģentūra, ja organizācija atrodas trešā valstī.

▼M6 —————

▼B

A IEDAĻA

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

▼M6

M.A.101    Darbības joma

Šajā iedaļā ir noteikti pasākumi, kas jāveic, lai nodrošinātu, ka tiek uzturēts gaisa kuģa lidojumderīgums, ieskaitot tā tehnisko apkopi. Tajā ir arī norādīti nosacījumi, kas jāievēro personām vai organizācijām, kuras iesaistītas šādās darbībās.

▼B

B APAKŠDAĻA

ATBILDĪBA

M.A.201    Pienākumi

▼M6

a) 

Gaisa kuģa īpašnieks ir atbildīgs par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu un nodrošina, ka lidojumus veic tikai tad, ja ir izpildītas visas šādas prasības:

1. 

tiek uzturēts gaisa kuģa lidojumderīgums;

2. 

ikviena uzstādītā ekspluatējamā un rezerves iekārta ir pareizi iebūvēta un lietošanai derīga, vai arī ir skaidri apzīmēta kā lietošanai nederīga;

3. 

lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs;

4. 

gaisa kuģa tehniskā apkope ir veikta atbilstoši tehniskās apkopes programmai, kas norādīta M.A.302. punktā.

▼B

b) 

Kad gaisa kuģis ir iznomāts, īpašnieka pienākumus nodod nomniekam, ja:

1. 

nomnieks ir minēts reģistrācijas dokumentā; vai

2. 

ir precīzi norādīts izpirkumnomas līgumā.

Ja šajā daļā ir norāde uz “īpašnieku”, tad termins “īpašnieks” attiecas uz īpašnieku vai nomnieku.

c) 

Ikviena persona vai organizācija, kura veic tehnisko apkopi, ir atbildīga par veiktajiem uzdevumiem.

▼M6

d) 

Par apmierinošu pirmslidojuma pārbaudes veikšanu ir atbildīgs gaisa kuģa kapteinis vai — ja gaisa kuģi izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji — ekspluatants. Minēto pārbaudi veic pilots vai cita kvalificēta persona, un nav nepieciešams, lai to veiktu apstiprināta tehniskās apkopes organizācija vai sertificējošais personāls.

▼M8

e) 

Ja gaisa kuģi izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 ( 7 ) licencēti gaisa pārvadātāji, par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu atbild tā ekspluatants un tas:

1) 

nodrošina, ka lidojumus veic tikai tad, ja ir izpildīti a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi;

2) 

veic nepieciešamos pasākumus nolūkā nodrošināt, ka tas ir apstiprināts kā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija (“CAMO”) atbilstoši Vc pielikumam (CAMO daļai) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļai saskaņā ar gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, kas attiecas uz gaisa kuģi, kuru tas ekspluatē;

3) 

veic nepieciešamos pasākumus nolūkā nodrošināt, ka tas ir apstiprināts saskaņā ar II pielikumu (145. daļu), vai saskaņā ar Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.A.315. punkta c) apakšpunktu vai šā pielikuma (M daļas) M.A.708. punkta c) apakšpunktu noslēdz rakstisku līgumu ar organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu).

f) 

Attiecībā uz kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju, kurus izmanto komerciāliem specializētiem pārvadājumiem vai CAT operācijām, izņemot tās, kuras veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji vai komerciālas apstiprinātas mācību organizācijas (“ATO”) un deklarētas mācību organizācijas (“DTO”), kas minētas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 ( 8 ) 10.a pantā, ekspluatants nodrošina, ka:

1) 

lidojumus veic tikai tad, ja ir izpildīti a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi;

2) 

ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītos uzdevumus veic CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu; ja ekspluatants nav CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, tas saskaņā ar šā pielikuma I papildinājumu ar organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, noslēdz rakstisku līgumu par minēto uzdevumu izpildi;

3) 

šā apakšpunkta 2. punktā minētā CAMO ir apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) kā organizācija, kam var piešķirt apstiprinājumu gaisa kuģu un tajos uzstādāmo sastāvdaļu tehniskajai apkopei, vai minētā CAMO saskaņā ar Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.A.315. punkta c) apakšpunktu vai šā pielikuma (M daļas) M.A.708. punkta c) apakšpunktu ir noslēgusi rakstisku līgumu ar organizācijām, kuras apstiprinātas saskaņā ar II pielikumu (145. daļu).

g) 

Attiecībā uz kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju, kas nav uzskaitīti e) un f) apakšpunktā, īpašnieks nodrošina, ka:

1) 

lidojumus veic tikai tad, ja ir izpildīti a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi;

2) 

ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītos uzdevumus veic CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu; ja īpašnieks nav CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, tas saskaņā ar šā pielikuma I papildinājumu ar organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, noslēdz rakstisku līgumu par minēto uzdevumu izpildi;

3) 

šā apakšpunkta 2. punktā minētā CAMO ir apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) kā organizācija, kam var piešķirt apstiprinājumu gaisa kuģu un tajos uzstādāmo sastāvdaļu tehniskajai apkopei, vai minētā CAMO saskaņā ar Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.A.315. punkta c) apakšpunktu vai šā pielikuma (M daļas) M.A.708. punkta c) apakšpunktu ir noslēgusi rakstisku līgumu ar organizācijām, kuras apstiprinātas saskaņā ar II pielikumu (145. daļu).

h) 

Attiecībā uz gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju un ko izmanto komerciāliem specializētiem pārvadājumiem vai CAT operācijām, izņemot tās, kuras veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji vai komerciālas ATO un komerciālas DTO, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 10.a pantā, ekspluatants nodrošina, ka:

1) 

lidojumus veic tikai tad, ja ir izpildīti a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi;

2) 

ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītos uzdevumus veic CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, vai apvienotā lidojumderīguma organizācija (“CAO”), kas apstiprināta saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu); ja ekspluatants nav CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, vai CAO, kas apstiprināta saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu), tas saskaņā ar šā pielikuma I papildinājumu ar CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, vai ar CAO, kas apstiprināta saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu), noslēdz rakstisku līgumu;

3) 

šā apakšpunkta 2. punktā minētā CAMO vai CAO ir apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) vai saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) F apakšdaļu, vai kā CAO ar tehniskās apkopes tiesībām, vai arī attiecīgā CAMO saskaņā ar Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.A.315. punkta c) apakšpunktu vai šā pielikuma (M daļas) M.A.708. punkta c) apakšpunktu ir noslēgusi rakstisku līgumu ar organizācijām, kas apstiprinātas saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) vai saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) F apakšdaļu, vai saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu) ar tehniskās apkopes tiesībām.

i) 

Attiecībā uz gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju un kas nav uzskaitīti e) un h) apakšpunktā vai ko izmanto ierobežotās operācijās, īpašnieks nodrošina, ka lidojumus veic tikai tad, ja ir izpildīti a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi. Šajā nolūkā īpašnieks:

1) 

M.A.301. punktā minētos lidojumderīguma uzturēšanas uzdevumus uztic CAMO vai CAO, noslēdzot rakstisku līgumu saskaņā ar I papildinājumu; vai

2) 

pats veic minētos uzdevumus; vai

3) 

pats veic minētos uzdevumus, izņemot ar gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas (“AMP”) izstrādi un apstiprinājuma apstrādi saistītus uzdevumus, bet tikai tādā gadījumā, ja minētos uzdevumus veic CAMO vai CAO uz tāda ierobežota līguma pamata, kas noslēgts saskaņā ar M.A.302. punktu.

▼M2

j) 

Īpašnieks/ekspluatants gādā par to, lai jebkurai kompetentās iestādes pilnvarotai personai tiktu nodrošināta piekļuve tā telpām, gaisa kuģiem vai dokumentiem, kas saistīti ar ekspluatanta veiktajām darbībām, tostarp darbībām, par kurām ekspluatants noslēdzis apakšuzņēmēja līgumu, lai šī persona varētu pārliecināties par atbilstību šīs daļas noteikumiem.

▼M8

k) 

Ja gaisa kuģi, kas iekļauts gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā, izmanto nekomerciāliem pārvadājumiem vai specializētiem pārvadājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.GEN.310. punktu vai VII pielikuma NCO.GEN.104. punktu, ekspluatants nodrošina, ka uzdevumus, kas saistīti ar lidojumderīguma uzturēšanu, veic attiecīgi gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētāja CAMO, kas apstiprināta saskaņā ar Vc pielikumu (CAMO daļu) vai šā pielikuma (M daļas) G apakšdaļu, vai apvienotā lidojumderīguma organizācija (“CAO”), kas apstiprināta saskaņā ar Vd pielikumu (CAO daļu).

▼M6

M.A.202    Ziņošana par atgadījumiem

a) 

Neskarot ziņošanas prasības, kas noteiktas II pielikumā (145. daļā) un Vc pielikumā (CAMO daļā), ikviena persona vai organizācija, kas ir atbildīga saskaņā ar M.A.201. punktu, ziņo par ikvienu konstatētu gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas pazīmi, kas apdraud lidojumu drošību:

1) 

gaisa kuģa reģistrācijas dalībvalsts ieceltajai kompetentajai iestādei un — ja ekspluatanta dalībvalsts nav reģistrācijas dalībvalsts — ekspluatanta dalībvalsts ieceltajai kompetentajai iestādei;

2) 

organizācijai, kas atbild par tipa projektu vai papildu tipa projektu.

b) 

Šā punkta a) apakšpunktā minētos ziņojumus sagatavo tādā veidā, kā to noteikusi a) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde, un tajos iekļauj visu attiecīgo informāciju par konstatēto pazīmi, kāda zināma personai vai organizācijai, kura sagatavo ziņojumu.

c) 

Ja gaisa kuģa tehnisko apkopi vai lidojumderīguma pārbaudi veic uz rakstiska līguma pamata, par minētajām darbībām atbildīgā persona vai organizācija ziņo par ikvienu a) apakšpunktā minēto pazīmi arī gaisa kuģa īpašniekam un ekspluatantam, kā arī attiecīgajai CAMO vai CAO, ja tā nav gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants.

d) 

Attiecīgā persona vai organizācija a) un c) apakšpunktā minētos ziņojumus iesniedz, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad persona vai organizācija konstatējusi pazīmi, uz kuru attiecas ziņojums, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams ārkārtēju apstākļu dēļ.

e) 

Attiecīgā persona vai organizācija iesniedz papildu ziņojumu, kurā izklāsta darbības, ko persona vai organizācija plāno veikt, lai novērstu līdzīgus atgadījumus nākotnē, tiklīdz šādas darbības tiek noteiktas. Papildu ziņojumu iesniedz tādā formā un veidā, kā noteikusi kompetentā iestāde.

▼B

C APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

▼M6

M.A.301    Lidojumderīguma uzturēšanas uzdevumi

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu un ekspluatējamo un rezerves iekārtu funkcionālo izmantojamību nodrošina:

a) 

veicot pirmslidojuma pārbaudes;

b) 

saskaņā ar M.A.304. un — attiecīgā gadījumā — M.A.401. punktā norādītajiem datiem novēršot jebkuru defektu vai bojājumu, kas ietekmē ekspluatācijas drošību, ņemot vērā obligāto iekārtu sarakstu (“MEL”) un pieļaujamo konfigurācijas noviržu sarakstu, ja tādi ir;

c) 

veicot visu tehnisko apkopi saskaņā ar M.A.302. punktā minēto gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu;

d) 

nododot izmantošanā pēc tehniskās apkopes saskaņā ar H apakšdaļu;

e) 

attiecībā uz visiem kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju vai gaisa kuģiem, ko izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, — veicot M.A.302. punktā minētās apstiprinātās gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas efektivitātes analīzi;

f) 

izpildot ikvienu piemērojamo:

1) 

lidojumderīguma direktīvu;

2) 

ekspluatācijas norādi, kas ietekmē lidojumderīguma uzturēšanu;

3) 

prasību par lidojumderīguma uzturēšanu, kuru noteikusi Aģentūra;

4) 

pasākumu, ko kompetentā iestāde prasa veikt kā tūlītēju atbildi uz drošības problēmu;

g) 

veicot modifikācijas un remontus saskaņā ar M.A.304. punktu;

h) 

iesniedzot gaisa kuģa kapteinim vai — saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencētu gaisa pārvadātāju gadījumā — ekspluatantam masas un smaguma centra izvietojuma deklarāciju, kurā atspoguļota gaisa kuģa aktuālā konfigurācija;

i) 

ja nepieciešams, veicot pārbaudes lidojumus pēc tehniskās apkopes.

M.A.302    Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma

a) 

Ikviena gaisa kuģa tehniskā apkope tiek organizēta saskaņā ar gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu.

b) 

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu un visus turpmākos tās grozījumus apstiprina kompetentā iestāde.

c) 

►M8  Ja gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu vada CAMO vai CAO vai ja starp īpašnieku un CAMO vai CAO ir noslēgts ierobežots līgums saskaņā ar M.A.201. punkta i) apakšpunkta 3. punktu, AMP un tās grozījumus var apstiprināt netiešās apstiprināšanas procedūrā.

Šādā gadījumā netiešās apstiprināšanas procedūru nosaka attiecīgā CAMO vai CAO Vc pielikuma CAMO.A.300. punktā vai šā pielikuma M.A.704. punktā minētā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojuma (“CAME”) ietvaros vai Vd pielikuma CAO.A.025. punktā minētā apvienotās lidojumderīguma organizācijas pašraksturojuma (“CAE”) ietvaros, un to apstiprina kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par konkrēto CAMO vai CAO. ◄

Netiešās apstiprināšanas procedūru izmanto tikai tad, ja attiecīgā CAMO vai CAO ir gaisa kuģa reģistrācijas dalībvalsts pārraudzībā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar M.1. punkta 3. apakšpunktu ir noslēgts rakstisks līgums, ar kuru atbildība par gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanu ir nodota kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par CAMO vai CAO.

d) 

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma pierāda atbilstību:

1) 

kompetentās iestādes izdotajiem norādījumiem;

2) 

lidojumderīguma uzturēšanas norādījumiem,

i) 

ko izdevuši tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkāda cita tāda atbilstoša apstiprinājuma turētāji, kurš izdots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu);

ii) 

kas attiecīgā gadījumā iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.90.B vai 21.A.431.B punktā minētajās sertifikācijas specifikācijās;

▼M9

3) 

piemērojamajiem Regulas (ES) 2015/640 I pielikuma (26. daļas) noteikumiem.

▼C2

e) 

atkāpjoties no d) apakšpunkta, īpašnieks vai organizācija, kas vada gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, var neievērot d) apakšpunkta 2. punktā minētos norādījumus un ierosināt lielāku intervālu noteikšanu gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā, pamatojoties uz datiem, kas iegūti pietiekamā pārskatīšanā, kura veikta saskaņā ar h) apakšpunktu. Netiešā apstiprināšana nav atļauta intervālu palielināšanai ar drošību saistītiem uzdevumiem. Īpašnieks vai organizācija, kas vada gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, var arī ierosināt papildu norādījumu iekļaušanu gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā.

f) 

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā iekļauj sīkāku informāciju par visām veicamajām tehniskajām apkopēm, tostarp to biežumu, un jebkādiem specifiskiem uzdevumiem, kas saistīti ar darbību tipu un specifiku.

g) 

Ja kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju gadījumā gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas pamatā ir tehniskās apkopes vadības grupas loģika vai stāvokļa uzraudzība, gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā iekļauj drošuma programmu.

h) 

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu regulāri pārskata un, ja nepieciešams, attiecīgi groza. Pārskatīšana nodrošina to, ka gaisa kuģa tehniskās apkopes programma turpina būt aktuāla un derīga atbilstoši darbības pieredzei un kompetentās iestādes norādījumiem, vienlaikus arī ņemot vērā jaunus vai mainītus tehniskās apkopes norādījumus, kurus izdevuši tipa sertifikāta un papildu tipa sertifikāta turētāji, kā arī jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu).

▼B

M.A.303    Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

Ikvienu piemērojamo norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu izpilda minētā norādījuma prasību robežās, ja vien Aģentūra nav noteikusi citādi.

▼M6

M.A.304    Dati par modifikācijām un remontiem

Persona vai organizācija, kas veic gaisa kuģa vai sastāvdaļas remontu, novērtē visus bojājumus. Modifikācijas un remontus veic, atkarībā no konkrētā gadījuma izmantojot šādus datus:

a) 

ko apstiprinājusi Aģentūra;

b) 

ko apstiprinājusi projektēšanas organizācija, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļai);

c) 

kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.90B vai 21.A.431B punktā minētajās prasībās.

M.A.305    Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēma

a) 

Pabeidzot ikvienu tehnisko apkopi, M.A.801. punktā vai — attiecīgā gadījumā — 145.A.50. punktā prasīto gaisa kuģa izmantošanas sertifikātu reģistrē gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēmā, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tehniskās apkopes pabeigšanas.

b) 

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēmā iekļauj:

1. 

ieraksta veikšanas datumu, kopējo uzkrāto ekspluatācijas laiku piemērojamajā parametrā gaisa kuģim, dzinējam(-iem) un/vai propelleram(-iem);

2. 

gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datus, kas aprakstīti turpmāk c) un d) apakšpunktā, kopā ar pamatojošiem detalizētiem tehniskās apkopes uzskaites datiem, kas aprakstīti turpmāk e) apakšpunktā;

3. 

gaisa kuģa tehnisko borta žurnālu, ja tas prasīts M.A.306. punktā.

c) 

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaitē iekļauj pašreizējā masas un smaguma centra izvietojuma ziņojumu un pašreizējo statusu attiecībā uz:

1. 

lidojumderīguma direktīvām un pasākumiem, ko kompetentā iestāde prasa veikt kā tūlītēju atbildi uz drošības problēmu;

2. 

modifikācijām un remontiem;

3. 

atbilstību gaisa kuģa tehniskās apkopes programmai;

4. 

atliktajiem tehniskās apkopes uzdevumiem un atlikto defektu novēršanu.

d) 

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaitē iekļauj šādu sastāvdaļu pašreizējo statusu:

1. 

ierobežota darbmūža detaļas, tostarp katras attiecīgās detaļas uzkrātais darbmūžs attiecībā pret piemērojamo lidojumderīguma ierobežojuma parametru, un

2. 

periodiski kontrolētas sastāvdaļas, tostarp attiecīgo sastāvdaļu uzkrātais darbmūžs piemērojamajā parametrā kopš pēdējās plānotās tehniskās apkopes pabeigšanas, kā noteikts gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā.

e) 

Īpašnieks vai ekspluatants ievieš sistēmu šādu dokumentu un datu glabāšanai formā, kas ir pieņemama kompetentajai iestādei, turpmāk norādītos termiņus:

1. 

gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēma: tehniskais borta žurnāls vai citi dati, kas ir līdzvērtīgi darbības jomas un precizitātes ziņā, — par 36 mēnešu laikposmu pirms pēdējā ieraksta;

2. 

izmantošanas sertifikāts un detalizēti tehniskās apkopes uzskaites dati:

(i) 

pierādījumi par atbilstību lidojumderīguma direktīvām un pasākumiem, ko kompetentā iestāde prasa veikt kā tūlītēju atbildi uz drošības problēmu saistībā ar gaisa kuģi, dzinēju(-iem), propelleru(-iem) un tam (tiem) uzstādītām sastāvdaļām atkarībā no konkrētā gadījuma, — līdz tajos iekļautā informācija tiek aizstāta ar jaunu informāciju, kas ir līdzvērtīga darbības jomas un precizitātes ziņā, bet ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu;

(ii) 

pierādījumi par atbilstību piemērojamiem datiem saskaņā ar M.A.304. punktu attiecībā uz pašreizējām modifikācijām un remontiem, ko veic gaisa kuģim, dzinējam(-iem), propelleram(-iem) un jebkurai sastāvdaļai, uz kuru attiecas lidojumderīguma ierobežojumi, un

(iii) 

dati par visām plānotajām tehniskajām apkopēm vai citām tehniskajām apkopēm, kas vajadzīgas gaisa kuģa, dzinēja(-u), propellera(-u) lidojumderīguma uzturēšanai atkarībā no konkrētā gadījuma, — līdz tajos iekļautā informācija tiek aizstāta ar jaunu informāciju, kas ir līdzvērtīga darbības jomas un precizitātes ziņā, bet ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu;

3. 

dati, kas īpaši attiecas uz konkrētām sastāvdaļām:

(i) 

ekspluatācijas vēstures uzskaites dati par katru ierobežota darbmūža detaļu, uz kuru pamata noteikts lidojumderīguma ierobežojumu ievērošanas pašreizējais statuss;

(ii) 

izmantošanas sertifikāts un detalizēti tehniskās apkopes uzskaites dati par pēdējo pabeigto plānoto tehnisko apkopi un vēlāku neplānotu tehnisko apkopi, kas veikta visām ierobežota darbmūža detaļām un periodiski kontrolētām sastāvdaļām, — līdz plānotā tehniskā apkope tiek aizstāta ar citu plānotu tehnisko apkopi, kas ir līdzvērtīga darbības jomas un precizitātes ziņā, bet ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu;

(iii) 

izmantošanas sertifikāts un īpašnieka pieņemšanas akts par ikvienu sastāvdaļu, kas uzstādīta ELA2 gaisa kuģim bez EASA 1. veidlapas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta c) apakšpunktu — ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu.

4. 

Uzskaites datu glabāšanas termiņi gadījumā, ja gaisa kuģa izmantošana tiek pilnīgi izbeigta:

(i) 

datus, kas prasīti M.A.305. punkta b) apakšpunkta 1. punktā attiecībā uz gaisa kuģi, dzinēju(-iem) un propelleru(-iem), glabā vismaz 12 mēnešus;

(ii) 

datus par pēdējo efektīvo statusu un ziņojumus, kas noteikti M.A.305. punkta c) un d) apakšpunktā, glabā vismaz 12 mēnešus, un

(iii) 

visjaunāko(-os) izmantošanas sertifikātu(-us) un detalizētus tehniskās apkopes uzskaites datus, kas noteikti M.A.305. punkta e) apakšpunkta 2. punkta ii) apakšpunktā un e) apakšpunkta 3. punkta i) apakšpunktā, glabā vismaz 12 mēnešus.

f) 

Persona vai organizācija, kas ir atbildīga par lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumiem atbilstoši M.A.201. punktam, izpilda prasības attiecībā uz gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēmu un iesniedz uzskaites datus kompetentajai iestādei pēc tās pieprasījuma.

g) 

Visi ieraksti, kas veikti gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēmā, ir skaidri un precīzi. Ja jālabo ieraksts, tad labojumu veic tā, lai ir skaidri redzams sākotnējais ieraksts.

▼M2

M.A.306    Gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēma

▼M6

a) 

Attiecībā uz CAT, komerciāliem specializētiem pārvadājumiem un komerciālām ATO vai komerciālām DTO operācijām papildus M.A.305. punktā noteiktajām prasībām ekspluatants izmanto tehniskā borta žurnāla sistēmu, kurā ietverta šāda informācija par katru gaisa kuģi:

▼M2

1. 

informācija par katru lidojumu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pastāvīgu lidojumu drošību; un

2. 

pašreizējais gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts; un

3. 

jaunākais paziņojums par tehnisko apkopi, kurā sniegts gaisa kuģa tehniskās apkopes statuss par to, kāda nākamā plānotā un neplānotā tehniskā apkope būs jāveic, izņemot gadījumu, kad kompetentā iestāde var piekrist glabāt paziņojumu par tehnisko apkopi citur; un

4. 

visi atliktie labojumi būtiskajiem defektiem, kas ietekmē gaisa kuģa darbību; un

5. 

visas vajadzīgās vadības instrukcijas par tehniskās apkopes atbalsta pasākumiem.

▼M8

b) 

Gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēmas sākotnējo izdevumu apstiprina kompetentā iestāde, kas norādīta attiecīgi Vc pielikuma (CAMO daļas) CAMO.A.105. punktā vai šā pielikuma (M daļas) M.1. punktā, vai Vd pielikuma (CAO daļas) CAO.1. punkta 1. apakšpunktā. Visus turpmākos minētās sistēmas grozījumus pārvalda saskaņā ar CAMO.A.300. punkta c) apakšpunktu vai M.A.704. punkta b) un c) apakšpunktu, vai CAO.A.025. punkta c) apakšpunktu.

▼M6 —————

▼B

M.A.307    Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datu nodošana

▼M6

a) 

Kad īpašnieks vai ekspluatants gaisa kuģi pastāvīgi nodod citam īpašniekam vai ekspluatantam, īpašnieks vai ekspluatants, kas veic nodošanu, nodrošina, ka tiek nodoti arī M.A.305. punktā minētie lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites dati un — attiecīgā gadījumā — arī M.A.306. punktā minētā tehniskā borta žurnāla sistēma.

b) 

Ja īpašnieks noslēdz ar CAMO vai CAO līgumu par lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumu veikšanu, īpašnieks nodrošina, ka nolīgtajai organizācijai tiek nodoti M.A.305. punktā minētie lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites dati.

c) 

Uzskaites datu glabāšanas termiņus, kas noteikti M.A.305. punkta e) apakšpunktā, turpina piemērot jaunajam īpašniekam, ekspluatantam, CAMO vai CAO.

▼B

D APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

M.A.401    Tehniskās apkopes dati

a) 

Personai vai organizācijai, kas apkopj gaisa kuģi, veicot tehnisko apkopi, tostarp izmaiņas un remontus, ir pieejami un lietojami tikai attiecīgie jaunākie tehniskās apkopes dati.

b) 

Šajā daļā attiecīgie tehniskās apkopes dati ir:

1. 

visas piemērojamās prasības, procedūras, standarti vai informācija, ko izdod kompetentā iestāde vai Aģentūra;

2. 

ikviens piemērojamais norādījums attiecībā uz lidojumderīgumu;

3. 

piemērojamas instrukcijas par lidojumderīguma uzturēšanu, kuras izdod tipa sertifikāta un papildu tipa sertifikāta turētāji un jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem; vai

4. 

visi piemērojamie dati, kas izsniegti atbilstoši 145.A.45. iedaļas d) punktam.

c) 

Persona vai organizācija, kas apkopj gaisa kuģi, pārliecinās, ka visi piemērojamie tehniskās apkopes dati ir jauni un ir viegli pieejami lietošanai vajadzības gadījumā. Persona vai organizācija ievieš lietojamo darba karšu vai darbu grafiku sistēmu un precīzi pārraksta tehniskās apkopes datus šādās darba kartēs vai darba grafikos vai precīzi norāda uz konkrētu tehniskās apkopes uzdevumu vai uzdevumiem, kas minēti šādos apkopes datos.

▼M2

M.A.402    Tehniskās apkopes veikšana

Ja vien nav runa par tehnisko apkopi, kuru veic saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, visas personas vai organizācijas, kas veic tehnisko apkopi, ir:

a) 

kvalificētas attiecīgo uzdevumu veikšanai, kā prasīts šajā daļā;

b) 

nodrošina, ka zona, kurā veic tehnisko apkopi, ir labi organizēta un tīra netīrumu un kontaminācijas ziņā;

c) 

izmanto metodes, paņēmienus, standartus un instrukcijas, kas noteiktas M.A.401. punkta tehniskās apkopes datos;

d) 

izmanto instrumentus, aprīkojumu un materiālus, kas noteikti M.A.401. punkta tehniskās apkopes datos. Ja vajadzīgs, instrumentus un aprīkojumu kontrolē un kalibrē atbilstoši oficiāli atzītam standartam;

e) 

gādā par to, lai, veicot tehnisko apkopi, tiktu ievēroti visi vides aizsardzības prasību ierobežojumi, kas izklāstīti M.A.401. punktā minētajos tehniskās apkopes datos;

f) 

gādā par to, lai nelabvēlīgu laikapstākļu vai ieilgušas tehniskās apkopes gadījumā tiktu izmantotas atbilstīgas telpas;

g) 

gādā par to, lai tehniskās apkopes darbu laikā pēc iespējas tiktu samazināts daudzkārtēju kļūdu pieļaušanas risks, kā arī risks, ka kļūdas varētu tikt atkārtoti pieļautas identiskos tehniskās apkopes uzdevumos;

h) 

gādā par to, lai pēc jebkura kritiska tehniskās apkopes uzdevuma izpildes tiktu piemērota kļūdu noteikšanas metode; un

i) 

pēc tehniskās apkopes pabeigšanas veic vispārēju pārbaudi, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģī vai tā sastāvdaļā neatrodas instrumenti, aprīkojums vai citas nepiederošas detaļas un materiāli un ka visi noņemtie pieejas paneļi ir piestiprināti tiem paredzētajās vietās.

▼B

M.A.403    Gaisa kuģa defekti

a) 

Ikvienu gaisa kuģa defektu, kas nopietni apdraud lidojumu drošību, novērš pirms turpmākā lidojuma.

▼M2

b) 

Tikai pilnvarots sertificējošais personāls – atbilstoši M.A.801. punkta b) apakšpunkta 1. punktam, M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktam, M.A.801. punkta c) apakšpunktam, M.A.801. punkta d) apakšpunktam vai II pielikumam (145. daļa) – var nolemt, izmantojot M.A.401. punktā minētos tehniskās apkopes datus, vai gaisa kuģa defekts nopietni apdraud lidojumu drošību, un tāpēc nolemt, kad un kāds labojums veicams pirms turpmāka lidojuma, un kuru defekta labojumu var atlikt. Tomēr šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, kad MEL izmanto pilots vai pilnvarots sertificējošais personāls.

c) 

Visus gaisa kuģa defektus, kas nerada nopietnus draudus lidojumu drošībai, novērš, cik drīz vien iespējams, no dienas, kad šis defekts atklāts pirmo reizi, un atbilstoši visiem ierobežojumiem, kuri norādīti tehniskās apkopes datos vai MEL.

▼M6

d) 

Ikvienu defektu, kas nav novērsts pirms lidojuma, reģistrē gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēmā, kas minēta M.A.305. punktā, vai — attiecīgā gadījumā — gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēmā, kas minēta M.A.306. punktā.

▼B

E APAKŠDAĻA

SASTĀVDAĻAS

▼M5

M.A.501    Klasificēšana un uzstādīšana

a) 

Visas sastāvdaļas klasificē šādās kategorijās:

▼M6

(1) 

sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, par kuru nodošanu izmantošanā ir ierakstīts EASA 1. veidlapā vai līdzvērtīgā dokumentā un kuras ir marķētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) Q apakšdaļu, ja vien Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļā) vai šajā pielikumā (M daļā), vai Vd pielikumā (CAO daļā) nav noteikts citādi;

▼M5

(2) 

lietošanai nederīgas sastāvdaļas, kuru tehnisko apkopi veic atbilstoši šīs regulas noteikumiem;

▼M6

(3) 

sastāvdaļas, kas klasificētas kā neatjaunojamas, jo tās ir sasniegušas sava obligātā darbmūža ierobežojumu vai tām ir neremontējami defekti;

▼M5

(4) 

standarta detaļas, kuras lieto gaisa kuģī, dzinējā, propellerī vai citā gaisa kuģa sastāvdaļā, ja tās ir norādītas tehniskās apkopes datos un tām pievienots pierādījums par atbilstību, kas atbilst piemērojamajam standartam;

(5) 

izejmateriāls un palīgmateriāls, kuru lieto apkopes darbu laikā, ja organizācija ir pārliecināta, ka materiāls atbilst vajadzīgajai specifikācijai un tam ir atbilstoša izsekojamība. Visiem materiāliem jābūt pievienotai dokumentācijai, kas tieši attiecas uz konkrēto materiālu un satur paziņojumu par atbilstību specifikācijai un arī ziņas par ražotāju un piegādātāju.

b) 

Sastāvdaļas, standarta detaļas un materiālus gaisa kuģī vai sastāvdaļā iemontē tikai tad, ja tās ir apmierinošā stāvoklī, pieder pie vienas no a) apakšpunktā uzskaitītajām kategorijām un piemērojamajos tehniskās apkopes datos norādīta konkrētā sastāvdaļa, standarta detaļa vai materiāls.

▼M6

M.A.502    Sastāvdaļu tehniskā apkope

a) 

Sastāvdaļu tehnisko apkopi veic tehniskās apkopes organizācijas, kas apstiprinātas saskaņā ar attiecīgi šā pielikuma F apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), vai Vd pielikumu (CAO daļu).

b) 

►M8  Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja sastāvdaļu uzstāda gaisa kuģī, šādas sastāvdaļas tehnisko apkopi var veikt gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), vai Vd pielikumu (CAO daļu), vai sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 1. punktā. ◄ Šādu tehnisko apkopi veic saskaņā ar gaisa kuģa tehniskās apkopes datiem vai saskaņā ar sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem, ja kompetentā iestāde ir piekritusi. Šāda gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija vai sertificējošais personāls var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes vajadzībām, ja tas nepieciešams, lai atvieglotu piekļuvi tai, izņemot gadījumus, kad šādas nomontēšanas dēļ ir vajadzīga papildu tehniskā apkope. Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, ko veic atbilstoši šim punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. punktā paredzētās prasības, ko attiecina uz gaisa kuģa nodošanu izmantošanā.

c) 

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja sastāvdaļu uzstāda dzinējam vai spēka palīgiekārtai (“APU”), šādas sastāvdaļas tehnisko apkopi var veikt dzinēju tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), vai Vd pielikumu (CAO daļu). Šādu tehnisko apkopi veic saskaņā ar dzinēja vai APU tehniskās apkopes datiem vai saskaņā ar sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem, ja tam piekrīt kompetentā iestāde. Šāda organizācija, kurai ir B kvalifikācijas atzīme, var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes vajadzībām, ja tas nepieciešams, lai atvieglotu piekļuvi tai, izņemot gadījumus, kad šādas nomontēšanas dēļ ir vajadzīga papildu tehniskā apkope.

Šā punkta a)–c) apakšpunkts nav attiecināms uz sastāvdaļām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta c) apakšpunktā.

d) 

►M8  Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta c) apakšpunktā minēto sastāvdaļu tehnisko apkopi gadījumā, ja sastāvdaļa ir uzstādīta gaisa kuģim vai īslaicīgi nomontēta, lai atvieglotu piekļuvi, veic gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), vai Vd pielikumu (CAO daļu), sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 1. punktā, vai pilots īpašnieks, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā. ◄ Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, ko veic atbilstoši šim punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. punktā paredzētās prasības, ko attiecina uz gaisa kuģa nodošanu izmantošanā.

M.A.503    Ierobežota darbmūža detaļas un periodiski kontrolētas sastāvdaļas

▼M8

a) 

Uzstādītajām ierobežota darbmūža detaļām un periodiski kontrolētām sastāvdaļām nepārsniedz apstiprināto ierobežojumu, kas noteikts AMP un lidojumderīguma norādījumos (“AD”), izņemot M.A.504. punkta b) apakšpunktā paredzētos gadījumus.

▼C2

b) 

Kad apstiprinātais ierobežojums ir beidzies, sastāvdaļu demontē no gaisa kuģa, lai veiktu tās tehnisko apkopi vai atbrīvotos no tās, ja sastāvdaļā ir ierobežota darbmūža detaļas.

▼M5

M.A.504    Sastāvdaļu nodalīšana

a) 

Lietošanai nederīgas un neatjaunojamas sastāvdaļas nodala no lietošanai derīgām sastāvdaļām, standarta detaļām un materiāliem.

▼M6

b) 

Neatjaunojamas sastāvdaļas nav atļauts atkārtoti nodot sastāvdaļu piegādes sistēmā, izņemot gadījumus, kad obligātais darbmūža ierobežojums ir ticis pagarināts vai remonta risinājums ir ticis apstiprināts atbilstoši Regulai (ES) Nr. 748/2012.

▼B

F APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

▼M2

M.A.601    Darbības joma

Šajā apakšdaļā ir noteiktas prasības, kas jāievēro organizācijai, lai piešķirtu vai pagarinātu apstiprinājumu tādu gaisa kuģu tehniskajai apkopei, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, un tādu sastāvdaļu tehniskajai apkopei, kurus šiem gaisa kuģiem ir paredzēts uzstādīt, un ko izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji.

▼B

M.A.602    Pieteikums

Pieteikumu tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma saņemšanai vai grozīšanai iesniedz uz kompetentās iestādes noteiktās veidlapas un tā, kā to noteikusi kompetentā iestāde.

M.A.603    Apstiprinājuma joma

▼M6

a) 

Organizācija, kas ir iesaistīta darbībās, uz kurām attiecas šī apakšdaļa, veic darbības tikai tad, ja to apstiprinājusi kompetentā iestāde. Šim nolūkam kompetentā iestāde izmanto V papildinājumā noteikto veidni.

b) 

Darba jomu, uz kuru attiecināms apstiprinājums, nosaka tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā saskaņā ar M.A.604. punktu. Klases un novērtējumi, kas izmantojami tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai, ir noteikti šīs daļas IV papildinājumā.

▼B

c) 

Apstiprināta tehniskās apkopes organizācija var atbilstoši tehniskās apkopes datiem ierobežotā apjomā izgatavot detaļas, lai tās lietotu darbu veikšanai savās telpās, kā norādīts tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā.

M.A.604    Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmata

a) 

Tehniskās apkopes organizācija izveido rokasgrāmatu, kurā ir vismaz šāda informācija:

▼M6

1. 

deklarācija, kuru parakstījis atbildīgais pārvaldnieks, kas iecelts saskaņā ar M.A.606. punkta a) apakšpunktu, un kurā apstiprināts, ka organizācija vienmēr veiks savas darbības saskaņā ar attiecīgi šā pielikuma (M daļas) vai Vb pielikuma (ML daļas) prasībām un saskaņā ar rokasgrāmatu;

▼B

2. 

organizācijas darba joma; un

3. 

personas(-u), kas minēta(-as) M.A.606. iedaļas b) punktā, vārds(-i) un amats(-i); un

4. 

struktūras shēma, kurā parādītas saistītās atbildības ķēdes starp personu(-ām), kas minētas M.A.606. iedaļas b) punktā; un

▼M8

5. 

sertificējošā personāla un, attiecīgā gadījumā, lidojumderīguma pārbaudes personāla saraksts, kurā norādīta personāla apstiprinājuma darbības joma; un

▼M1

6. 

saraksts ar vietām, kur tiek veikta tehniskā apkope, kā arī vispārīgs telpu apraksts un

▼B

7. 

procedūras, kurās norādīts, kā tehniskās apkopes organizācija nodrošina atbilstību šīs daļas noteikumiem; un

8. 

tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatas grozījumu izdarīšanas procedūra(-as).

b) 

Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c) 

Neskarot b) punkta noteikumu, nelielus grozījumus rokasgrāmatā var apstiprināt ar procedūras palīdzību (še turpmāk sauktu par “netiešo apstiprinājumu”).

M.A.605    Telpas

Organizācija nodrošina, ka:

a) 

telpas ir paredzētas visiem plānotajiem darbiem, specializētās darbnīcas un boksi ir attiecīgi atdalīti, lai nodrošinātu vides aizsardzību pret piesārņojumu un vidi;

b) 

biroja telpas ir paredzētas visa plānotā darba vadīšanai, jo īpaši tehniskās apkopes uzskaites veikšanai;

c) 

sastāvdaļām, iekārtām, instrumentiem un materiāliem ir paredzētas drošas glabātavas. Glabātavas nodrošina lietošanai nederīgu sastāvdaļu un materiāla nodalīšanu no citām sastāvdaļām, materiāliem, iekārtām un instrumentiem. Glabātavas atbilst ražotāja instrukcijām un tām var piekļūt tikai pilnvarots personāls.

M.A.606    Prasības personālam

a) 

Organizācija ieceļ atbildīgo pārvaldnieku, kuru organizācija pilnvaro nodrošināt, ka visi apkopes darbi, kuru veikšanu pieprasa klients, var tikt finansēti un izpildīti atbilstoši standartam, kas prasīts šajā daļā.

b) 

Personai vai personu grupai uztic pienākumu nodrošināt, ka organizācija vienmēr atbilst šīs apakšdaļas noteikumiem. Šāda(-as) persona(-as) ir tieši pakļauta(-as) atbildīgajam pārvaldniekam.

c) 

Visas b) punktā minētās personas spēj uzrādīt atbilstīgas zināšanas, izglītību un attiecīgu pieredzi, kas saistīta ar gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu apkopi.

d) 

Organizācijai ir piemērots personāls parasta, paredzama līgumdarba veikšanai. Īslaicīgi nolīgta apakšuzņēmuma personāla nodarbināšana ir pieļaujama gadījumā, kad līgumdarbu ir vairāk nekā parasti, un drīkst nodarbināt tikai personālu, kas nav iesaistīts izmantošanas sertifikātu izdošanā.

▼M8

e) 

Pierāda un reģistrē visa tehniskās apkopes darbos un lidojumderīguma pārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikāciju.

▼B

f) 

Personāls, kas veic tādus specializētus darbus kā metināšana un nesagraujošā testēšana/pārbaude, kas nav krāsas iespiešanās kontrasta pārbaude, ir kvalificēts atbilstoši oficiāli atzītam standartam.

▼M5

g) 

Tehniskās apkopes organizācijai ir pietiekams sertificējošais personāls, lai gaisa kuģiem un sastāvdaļām izdotu M.A.612. un M.A.613. punktā noteiktos izmantošanas sertifikātus. Personāls atbilst šādām prasībām:

1. 

saistībā ar gaisa kuģiem – III pielikuma (66. daļa) prasībām,

2. 

saistībā ar sastāvdaļām – šīs regulas 5. panta 6. punkta prasībām.

▼B

h) 

Atkāpjoties no g) punkta, organizācijas var izmantot sertificējošu personālu, kas kvalificēts atbilstoši turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, nodrošinot tehniskās apkopes atbalstu uzņēmējiem, kas iesaistīti komerciālās darbībās, saskaņā ar atbilstošu kārtību, kas apstiprināma kā daļa no organizācijas rokasgrāmatas:

1. 

atkārtotas pirmslidojuma lidojumderīguma pārbaudes direktīvas gadījumā, kurā īpaši norādīts, ka lidojuma apkalpe var izpildīt šādas lidojumderīguma uzturēšanas direktīvas prasības, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci, ar noteikumu, ka organizācija nodrošina, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu to, ka šī persona var izpildīt lidojumderīguma uzturēšanas direktīvas prasības atbilstoši attiecīgajiem standartiem;

▼C1

2. 

gadījumā, kad gaisa kuģis tiek ekspluatēts ārpus atbalstītās vietas, organizācija var izdot ierobežotu sertificējošā personāla atļauju gaisa kuģa komandierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci, ar noteikumu, ka organizācija nodrošina, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu to, ka šī persona var izpildīt uzdevumu atbilstoši attiecīgajiem standartiem.

▼M8

i) 

Ja organizācija saskaņā ar Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.903. punktu veic lidojumderīguma pārbaudes un izdod attiecīgo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu ELA1 gaisa kuģiem, kas nav iesaistīti komerciālos pārvadājumos, tad šādā organizācijā ir jābūt kvalificētam un pilnvarotam lidojumderīguma pārbaudes personālam, kas atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām:

1. 

tam ir sertificējošā personāla atļauja, kas derīga attiecīgajiem gaisa kuģiem;

2. 

tam ir vismaz trīs gadu pieredze sertificējošā personāla darbā;

3. 

tas ir neatkarīgs no pārbaudāmo gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas vadības procesa, vai tam ir vispārējs pilnvarojums attiecībā uz visu pārbaudāmo gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas vadības procesu;

4. 

tas ir ieguvis zināšanas par šā pielikuma (M daļas) C apakšdaļu vai Vb pielikuma (ML daļas) C apakšiedaļu;

5. 

tas ir ieguvis pierādītas zināšanas par tehniskās apkopes organizācijas procedūrām, kas attiecas uz lidojumderīguma pārbaudi un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izdošanu;

6. 

to ir oficiāli atzinusi kompetentā iestāde pēc tam, kad šis personāls kompetentās iestādes uzraudzībā vai šīs organizācijas lidojumderīguma pārbaudes personāla uzraudzībā ir veicis lidojumderīguma pārbaudi saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātu procedūru;

7. 

iepriekšējos divpadsmit mēnešos tas ir veicis vismaz vienu lidojumderīguma pārbaudi.

▼M1

M.A.607    Sertificējošais personāls un lidojumderīguma pārbaužu personāls

▼B

a) 

Papildus M.A.606. iedaļas g) punkta noteikumiem sertificējošais personāls var izmantot savas tiesības tikai tad, ja organizācija ir nodrošinājusi, ka:

▼M6

1. 

sertificējošais personāls var pierādīt, ka tas atbilst III pielikuma (66. daļas) 66.A.20. punkta b) apakšpunkta prasībām vai — ja to prasa minētais pielikums — dalībvalsts tiesību aktu prasībām;

▼B

2. 

sertificējošajam personālam ir pietiekama izpratne par attiecīgo apkopjamo gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu(-ām) un attiecīgajām organizācijas procedūrām.

b) 

Turpmāk minētajos neparedzētajos gadījumos, ja gaisa kuģis atrodas vietā, kas nav galvenā bāze, un nav pieejams atbilstīgs sertificējošais personāls, tehniskās apkopes organizācija, kura nolīgta tehniskās apkopes veikšanai, var izdot vienreizēju sertifikācijas atļauju:

1. 

vienam no tās darbiniekiem, kam ir tipveida kvalifikācija par līdzīgas tehnoloģijas, uzbūves un sistēmas gaisa kuģi; vai

2. 

ikvienai personai, kurai ir ne mazāk kā triju gadu ilga pieredze tehniskajā apkopē un kurai ir derīga ICAO gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kas attiecas uz gaisa kuģa tipu, kam vajadzīga sertificēšana, ja konkrētajā atrašanās vietā nav organizācijas, kas apstiprināta atbilstīgi šīs daļas noteikumiem, un nolīgtās organizācijas rīcībā ir pierādījumi par šīs personas pieredzi un licenci.

►M1  Par visiem šādiem gadījumiem jāziņo kompetentajai iestādei septiņu dienu laikā pēc šādas sertifikācijas atļaujas izdošanas. ◄ Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija, kas izdod vienreizēju sertifikācijas atļauju, nodrošina, ka ikvienu apkopes darbu, kas var ietekmēt lidojuma drošību, pārbauda atkārtoti.

▼M1

c) 

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija kā daļu no organizācijas rokasgrāmatas reģistrē visu informāciju, kas attiecas uz sertificējošo personālu un lidojumderīguma pārbaudes personālu, un uztur visu sertificējošā personāla un lidojumderīguma pārbaudes personāla darbinieku aktuālo sarakstu, kurā norādīta viņu apstiprinājuma darbības joma, atbilstoši M.A.604. punkta a) apakšpunkta 5. punktam.

▼B

M.A.608    Sastāvdaļas, iekārtas un instrumenti

a) 

Organizācija:

1. 

tur savā īpašumā iekārtas un instrumentus, kas norādīti M.A.609. iedaļā, vai arī pārbaudītas līdzvērtīgas iekārtas un instrumentus, kas uzskaitīti tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā, kuri vajadzīgi ikdienas apkopes darbiem apstiprinājuma darbības jomā; un

2. 

pierāda, ka tai ir piekļuve visām citām iekārtām un instrumentiem, kurus lieto tikai atsevišķos gadījumos.

b) 

Instrumentus un iekārtas kontrolē un kalibrē atbilstoši oficiāli atzītam standartam. Organizācija veic šādas kalibrēšanas un lietotā standarta uzskaiti.

▼M5

c) 

Organizācija inspicē, klasificē un atbilstīgi nodala visas ienākošās sastāvdaļas, standarta detaļas un materiālus.

▼M6

M.A.609    Tehniskās apkopes dati

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija, veicot tehnisko apkopi, tostarp modifikācijas un remontus, uztur un izmanto piemērojamos pašreizējos tehniskās apkopes datus, kas norādīti attiecīgi šā pielikuma M.A.401. punktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.401. punktā. Tomēr klienta nodrošinātu tehniskās apkopes datu gadījumā organizācija šādus datus uztur un izmanto tikai tehniskās apkopes darba gaitā.

▼B

M.A.610    Tehniskās apkopes darbuzdevumi

Pirms apkopes veikšanas organizācija un organizācija, kas pieprasījusi apkopi, vienojas par darbuzdevumu rakstveidā, kurā skaidri ir norādīta veicamā tehniskā apkope.

▼M6

M.A.611    Tehniskās apkopes standarti

Visu tehnisko apkopi veic saskaņā ar šā pielikuma A iedaļas D apakšdaļas prasībām vai Vb pielikuma (ML daļas) A iedaļas D apakšdaļas prasībām, kā noteikts 3. panta 1. punktā.

M.A.612    Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

Pēc visas vajadzīgās gaisa kuģa tehniskās apkopes veikšanas saskaņā ar šo apakšdaļu izdod gaisa kuģa izmantošanas sertifikātu saskaņā ar šā pielikuma M.A.801. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.801. punktu, kā noteikts 3. panta 1. punktā.

M.A.613    Sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

a) 

Pēc visas vajadzīgās sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanas saskaņā ar šo apakšdaļu izdod sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu saskaņā ar attiecīgi šā pielikuma M.A.802. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.802. punktu. Izdod EASA 1. veidlapu, izņemot sastāvdaļas, kuru tehniskā apkope veikta saskaņā ar M.A.502. punkta b) vai d) apakšpunktu, sastāvdaļas, kuras izgatavotas saskaņā ar šā pielikuma M.A.603. punkta c) apakšpunktu, un sastāvdaļas, attiecībā uz kurām Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.502. punktā ir noteikts citādi.

b) 

Sastāvdaļas izmantošanas sertifikāta dokumentu, proti, EASA 1. veidlapu, var izdrukāt no datorizētas sistēmas.

▼M1

M.A.614    Tehniskās apkopes un lidojumderīguma pārbaužu datu uzskaite

▼M8

a) 

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija reģistrē visu informāciju par veiktajiem darbiem. Saglabā uzskaites datus, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka ir izpildītas visas prasības, kuras attiecas uz izmantošanas sertifikāta izdošanu, tostarp uz apakšuzņēmēja veiktas tehniskās apkopes nodošanas dokumentiem, un jebkura lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izdošanu.

b) 

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija izsniedz gaisa kuģa īpašniekam vai ekspluatantam katra izmantošanas sertifikāta (“CRS”) kopiju kopā ar visu tādu detalizētu tehniskās apkopes uzskaites datu kopiju, kas saistīti ar veiktajiem darbiem un vajadzīgi, lai pierādītu atbilstību attiecīgi šā pielikuma (M daļas) M.A.305. punktam vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.305. punktam.

▼M1

c) 

Darbus veikusī apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija saglabā visu apkopes uzskaites datu un jebkuru ar to saistīto tehniskās apkopes datu kopijas trīs gadus, sākot no dienas, kad tā ir nodevusi gaisa kuģi vai tā daļu izmantošanā. ►M8  Turklāt tā trīs gadus no lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdošanas dienas saglabā visu ar to izdošanu saistīto uzskaites datu kopiju un izsniedz šo datu kopiju gaisa kuģa īpašniekam. ◄

1. 

Šajā punktā minētos ierakstus glabā tā, ka tie ir aizsargāti pret bojājumiem, manipulācijām un zādzību.

2. 

Visu datoraparatūru, ko lieto, lai nodrošinātu dublējumu, glabā atsevišķi no tās datoraparatūras, kura satur darba datus, vidē, kas nodrošina, ka tie saglabājas labā stāvoklī.

3. 

Ja apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija pārtrauc savu darbību, visi saglabātie tehniskās apkopes uzskaites dati par pēdējiem trim gadiem tiek izsniegti attiecīgā gaisa kuģa vai tā daļas pēdējam īpašniekam vai klientam vai arī tos glabā tā, kā norādījusi kompetentā iestāde.

▼M6

M.A.615    Organizācijas tiesības

Tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma A iedaļas F apakšdaļas prasībām, var:

a) 

veikt tehnisko apkopi ikvienam gaisa kuģim un/vai sastāvdaļai, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, vietās, kas norādītas apstiprinājuma sertifikātā un tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

b) 

organizēt specializēto pakalpojumu sniegšanu tehniskās apkopes organizācijas uzraudzībā citā pienācīgi kvalificētā organizācijā, kā aprakstīts tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

c) 

veikt tehnisko apkopi ikvienam gaisa kuģim vai sastāvdaļai, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, jebkurā vietā, ja vajadzība pēc šādas tehniskās apkopes rodas vai nu tādēļ, ka gaisa kuģis nav izmantojams, vai arī tādēļ, ka ir nepieciešams atbalstīt operatīvo tehnisko apkopi, ievērojot nosacījumus, kas norādīti tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

d) 

pēc tehniskās apkopes veikšanas izdot izmantošanas sertifikātus saskaņā ar šā pielikuma M.A.612. vai M.A.613. punktu;

e) 

ja tai ir īpašs apstiprinājums attiecībā uz ELA1 gaisa kuģiem, kas nav iesaistīti komerciālos pārvadājumos, — veikt lidojumderīguma pārbaudes un izdot attiecīgos lidojumderīguma pārbaudes sertifikātus, ievērojot Vb pielikuma (ML daļas) M.A.903. punktā izklāstītos nosacījumus.

Organizācija veic tehnisko apkopi gaisa kuģim vai sastāvdaļai, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, tikai tad, ja tai ir pieejamas visas vajadzīgās telpas, iekārtas, instrumenti, materiāli, tehniskās apkopes dati un sertificējošais personāls.

▼B

M.A.616    Organizācijas pārskats

Lai nodrošinātu, ka apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija joprojām atbilst šīs apakšdaļas prasībām, tā regulāri organizē pārskatus.

M.A.617    Izmaiņas apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā

Lai ļautu kompetentajai iestādei noteikt pastāvīgu atbilstību šīs daļas prasībām, apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija to informē par ikvienu ierosinājumu veikt jebkuru no turpmāk minētajām izmaiņām pirms tās veikšanas:

1. 

organizācijas nosaukums;

2. 

organizācijas atrašanās vieta;

3. 

organizācijas papildu atrašanās vietas;

4. 

atbildīgais pārvaldnieks;

5. 

ikviena no personām, kas norādītas M.A.606. iedaļas b) punktā;

▼M1

6. 

telpas, iekārtas, instrumenti, materiāli, procedūras, darba joma, sertificējošais personāls un lidojumderīguma pārbaudes personāls, kas varētu ietekmēt apstiprinājumu.

▼B

Gadījumos, kad ir ierosinātas izmaiņas personālā, par kurām vadībai nav bijis zināms iepriekš, par tām paziņo, tiklīdz iespējams.

M.A.618    Pastāvīgs apstiprinājuma derīgums

▼M8

a) 

Apstiprinājums turpina būt derīgs līdz 2021. gada 24. septembrim, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

▼B

1. 

organizācija atbilst šīs daļas prasībām, saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz atzinumu apstrādi, kā norādīts M.A.619. iedaļā; un

2. 

kompetentajai iestādei ir nodrošināta piekļuve organizācijai, lai noteiktu, vai tā joprojām atbilst šīs daļas prasībām; un

3. 

apstiprinājums nav atcelts vai atsaukts.

b) 

Atceļot vai atsaucot apstiprinājuma sertifikātu, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

M.A.619    Atzinumi

▼M6

a) 

1. līmeņa konstatējums ir jebkura konstatēta būtiska neatbilstība šajā pielikumā un Vb pielikumā (ML daļā) noteiktajām prasībām, kura pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojumu drošību.

b) 

2. līmeņa konstatējums ir jebkura konstatēta neatbilstība šajā pielikumā un Vb pielikumā (ML daļā) noteiktajām prasībām, kura var pazemināt drošības standartu un var apdraudēt lidojuma drošību.

▼B

c) 

Pēc tam, kad atbilstoši M.B.605. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma turētājs izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajai iestādei, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru viņš ar to ir vienojies.

G APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.A.701    Darbības joma

Šajā apakšdaļā noteiktas prasības, kas jāievēro organizācijai, lai tā varētu saņemt vai pagarināt apstiprinājumu gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadībai.

M.A.702    Pieteikums

Pieteikumu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma saņemšanai vai grozīšanai iesniedz uz kompetentās iestādes noteiktās veidlapas un tā, kā to noteikusi kompetentā iestāde.

M.A.703    Apstiprinājuma joma

a) 

Par apstiprinājuma piešķiršanu liecina kompetentās iestādes izdotā apliecība, kas iekļauta VI papildinājumā.

▼M2

b) 

Neatkarīgi no a) apakšpunkta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencētajiem gaisa pārvadātājiem apstiprinājums ir daļa no gaisa kuģa ekspluatanta apliecības, kuru kompetentā iestāde izdevusi attiecībā uz ekspluatēto gaisa kuģi.

▼B

c) 

Darbības jomu, kuru paredzēts iekļaut apstiprinājumā, nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības rokasgrāmatā atbilstoši M.A.704. iedaļas prasībām.

M.A.704    Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojums

a) 

Apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija izveido pašraksturojumu, kurā ietver šādu informāciju:

▼M8

1. 

deklarācija, kuru parakstījis atbildīgais pārvaldnieks un kurā apstiprināts, ka organizācija savas darbības vienmēr veiks attiecīgi saskaņā ar šo pielikumu (M daļu) un Vb pielikumu (ML daļu);

▼B

2. 

organizācijas darba joma; un

3. 

personas(-u), kas minēta(-as) M.A.706. iedaļas a), c), d) un i) punktā, vārds(-i) un amats(-i); un

4. 

struktūrshēma, kurā parādītas attiecīgās atbildības ķēdes starp visām personām, kas minētas M.A.706. iedaļas a) punktā, M.A.706. iedaļas c) punktā, M.A.706. iedaļas d) punktā un M.A.706. iedaļas i) punktā; un

5. 

M.A.707. iedaļā minētā lidojumderīguma pārbaudes personāla saraksts, atbilstošos gadījumos norādot personālu, kam ir atļauts izsniegt lidošanas atļaujas saskaņā ar M.A.711. iedaļas c) punktu; un

6. 

telpu vispārējs apraksts un novietojums; un

▼M8

7. 

procedūras, kurās norādīts, kā organizācija nodrošina atbilstību attiecīgi šim pielikumam (M daļai) un Vb pielikumam (ML daļai); un

▼B

8. 

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojuma grozīšanas procedūras; un

▼M2

9. 

gaisa kuģu apstiprināto tehniskās apkopes programmu sarakstu vai – tādu gaisa kuģu gadījumā, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, – “vispārīgu” un “pamata” tehniskās apkopes programmu sarakstu.

▼B

b) 

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c) 

Neskarot b) punkta noteikumu, nelielus grozījumus pašraksturojumā var apstiprināt netieši ar netiešās apstiprināšanas procedūras palīdzību. Netiešās apstiprināšanas procedūra definē nelielus atbilstošus grozījumus, to pašraksturojuma ietvaros nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija un apstiprina kompetentā iestāde, kas atbildīga par šo lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju.

M.A.705    Telpas

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija M.A.706. iedaļā minētajam personālam nodrošina atbilstošas biroja telpas attiecīgajās tā atrašanās vietās.

M.A.706    Prasības personālam

▼M8

a) 

Organizācija ieceļ atbildīgo pārvaldnieku, kuru tā pilnvaro nodrošināt, ka visi lidojumderīguma uzturēšanas vadības darbi var tikt finansēti un izpildīti attiecīgi saskaņā ar šo pielikumu (M daļu) un Vb pielikumu (ML daļu).

▼M2

b) 

Tādiem gaisa pārvadātājiem, kas licencēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, a) apakšpunktā minētais atbildīgais pārvaldnieks ir persona, kuru uzņēmums ir pilnvarojis nodrošināt, ka visas ekspluatanta operācijas var finansēt un veikt atbilstoši standartam, kas jāievēro, lai varētu saņemt gaisa kuģa ekspluatanta apliecību.

▼M8

c) 

Tiek iecelta persona vai personu grupa, kuras pienākums ir nodrošināt, ka organizācija vienmēr izpilda šajā pielikumā (M daļā) un Vb pielikumā (ML daļā) noteiktās prasības, kuras piemērojamas lidojumderīguma uzturēšanas vadībai, lidojumderīguma pārbaudēm un lidošanas atļaujām. Šāda(-as) persona(-as) ir tieši pakļauta(-as) atbildīgajam pārvaldniekam.

▼M2

d) 

Gaisa pārvadātajiem, kas licencēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, atbildīgais pārvaldnieks izraugās noteiktu amatpersonu. Šī persona ir atbildīga par lidojumderīguma uzturēšanas vadību un uzraudzību atbilstoši c) apakšpunktam.

▼B

e) 

145. daļā minētā apstiprinātā organizācija saskaņā ar līgumu ar uzņēmēju nenodarbina noteikto amata ieņēmēju, kas minēts d) punktā, ja vien par to nevienojas ar kompetento iestādi.

f) 

Organizācijai ir atbilstīgi kvalificēts personāls paredzamā darba veikšanai.

g) 

Visas c) un d) punktā minētās personas spēj uzrādīt atbilstīgas zināšanas, izglītību un attiecīgu pieredzi, kas saistīta ar gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu.

h) 

Reģistrē visa personāla, kas nodarbināts lidojumderīguma uzturēšanas vadībā, kvalifikāciju.

▼M8

i) 

To organizāciju gadījumā, kas lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu derīguma termiņu pagarina attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.711. punkta a) apakšpunkta 4. punktu un M.A.901. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.901. punkta c) apakšpunktu, organizācija ieceļ personas, kuras ir pilnvarotas veikt šo uzdevumu, ar nosacījumu, ka tās ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

▼B

j) 

Organizācija tās lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatā nosaka un atjaunina tās (to) personas(-u) vārdu(-us) un amatu(-us), kas minēta(-as) M.A.706. iedaļas a) punktā, M.A.706. iedaļas c) punktā, M.A.706. iedaļas d) punktā un M.A.706. iedaļas i) punktā.

▼M2

k) 

Kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju un gaisa kuģiem, kurus izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, organizācija nosaka un kontrolē tā personāla kompetenci, kas iesaistīts lidojumderīguma uzturēšanas vadībā, lidojumderīguma pārbaudes darbos un/vai kvalitātes pārbaužu veikšanā, atbilstoši procedūrai un standartam, par kuru tā vienojas ar kompetento iestādi.

▼B

M.A.707    Lidojumderīguma pārbaudes personāls

a) 

▼M8

Lai varētu saņemt apstiprinājumu lidojumderīguma pārbaužu veikšanai un, attiecīgā gadījumā, lidošanas atļauju izdošanai, apstiprinātajā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā ir atbilstošs lidojumderīguma pārbaudes personāls, kura uzdevums ir izdot I pielikuma (M daļas) A iedaļas I apakšdaļā vai Vb pielikuma (ML daļas) A iedaļas I apakšiedaļā minētos lidojumderīguma pārbaudes sertifikātus vai ieteikumus un, attiecīgā gadījumā, izdot lidošanas atļauju saskaņā ar M.A.711. punkta c) apakšpunktu:

▼M2

1. 

Attiecībā uz gaisa kuģiem, ko izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir vairāk par 2 730 kg, izņemot balonus, – šim personālam ir jābūt ieguvušam:

a) 

vismaz piecu gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b) 

attiecīgu licenci atbilstoši III pielikuma (66. daļa) prasībām vai augstāko izglītību aviācijas jomā vai tam līdzvērtīgu valsts piešķirtu kvalifikāciju; un

c) 

oficiālu tehniskās apkopes apmācību aviācijas jomā; un

d) 

amatu apstiprinātajā organizācijā ar atbilstošiem pienākumiem;

e) 

neatkarīgi no a) līdz d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām M.A.707. punkta a) apakšpunkta 1) punkta b) apakšpunktā noteikto prasību var aizstāt ar piecu gadu ilgu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanā papildus tām prasībām, kuras jau ir noteiktas M.A.707. punkta a) apakšpunkta 1) punkta a) apakšpunktā.

2. 

Attiecībā uz gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir 2 730 kg vai mazāk, un baloniem, – šim personālam ir jābūt ieguvušam:

a) 

vismaz trīs gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b) 

attiecīgu licenci atbilstoši III pielikuma (66. daļa) prasībām vai augstāko izglītību aviācijas jomā vai tam līdzvērtīgu valsts piešķirtu kvalifikāciju; un

c) 

atbilstošu tehniskās apkopes apmācību aviācijas jomā; un

d) 

amatu apstiprinātajā organizācijā ar atbilstošiem pienākumiem;

e) 

neatkarīgi no a) līdz d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām M.A.707. punkta a) apakšpunkta 2) punkta b) apakšpunktā noteikto prasību var aizstāt ar četru gadu ilgu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanā papildus tām prasībām, kuras jau ir noteiktas M.A.707. punkta a) apakšpunkta 2) punkta a) apakšpunktā.

▼M1

b) 

Lidojumderīguma pārbaudes personālam, ko iecēlusi apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, šī minētā apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija atļauju var izdot tikai tad, ja to oficiāli ir apstiprinājusi kompetentā iestāde pēc tam, kad šīs kompetentās iestādes uzraudzībā vai organizācijas lidojumderīguma pārbaudes personāla uzraudzībā saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātu procedūru ir apmierinoši veikta lidojumderīguma pārbaude.

▼B

c) 

Organizācija nodrošina, ka lidojumderīguma pārskata personāls var pierādīt atbilstīgu jaunāko pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā.

d) 

Lidojumderīguma pārbaudes personālu identificē, uzskaitot katru personu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumā kopā ar atsauci uz šīs personas lidojumderīguma pārbaudes atļauju.

e) 

Organizācija veic uzskaiti par lidojumderīguma pārbaudes personālu, kur iekļauj informāciju par jebkuru atbilstīgu kvalifikāciju, kam pievienots kopsavilkums par attiecīgo lidojumderīguma uzturēšanas vadības pieredzi un apmācību un atļaujas kopiju. Šos uzskaites datus saglabā vēl divus gadus pēc tam, kad lidojumderīguma pārbaudes personāls ir atstājis organizāciju.

M.A.708    Lidojumderīguma uzturēšanas vadība

▼M8

a) 

Organizācija nodrošina, ka visa lidojumderīguma uzturēšanas vadība tiek īstenota attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas C apakšdaļu un Vb pielikuma (ML daļas) A iedaļas C apakšiedaļu.

▼B

b) 

Katra pārvaldāmā gaisa kuģa gadījumā apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija:

▼M8

1. 

nodrošina, ka ir izstrādāta un tiek kontrolēta gaisa kuģu tehniskās apkopes programma, kurā ietverta ikviena piemērojamā drošuma programma, kā prasīts attiecīgi šā pielikuma (M daļas) M.A.302. punktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.302. punktā;

2. 

attiecībā uz gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas kopiju izsniedz īpašniekam vai ekspluatantam, kurš ir atbildīgs attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.201. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.201. punktu;

▼B

3. 

pārvalda izmaiņu un remontu apstiprināšanu;

▼M8

4. 

nodrošina, ka visa tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes programmu un nodota attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas H apakšdaļu vai Vb pielikuma (ML daļas) A iedaļas H apakšiedaļu;

▼B

5. 

pārliecinās, ka ir ievēroti visi piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu un operatīvie norādījumi ar ietekmi uz lidojumderīguma uzturēšanu;

6. 

pārliecinās, ka attiecīgi apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija novērš visus defektus, kas atklāti plānotās tehniskās apkopes laikā vai par kuriem ir ziņots;

7. 

pārliecinās, ka gaisa kuģis tiek nogādāts attiecīgi apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā, kad vien tas ir nepieciešams;

8. 

koordinē plānoto tehnisko apkopi, norādījumu piemērošanu attiecībā uz lidojumderīgumu, ierobežota darbmūža detaļu nomaiņu un sastāvdaļu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka darbs ir pienācīgi paveikts;

9. 

pārvalda un arhivē visus lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datus un/vai uzņēmēja tehnisko borta žurnālu;

10. 

pārliecinās, ka masas un smaguma centra izvietojuma deklarācijā minēts pašreizējais gaisa kuģa statuss.

▼M8

c) 

Tādu gaisa kuģu gadījumā, kas ir kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju vai gaisa kuģi, kurus izmanto CAT, vai gaisa kuģi, kurus izmanto komerciālos specializētos pārvadājumos vai komerciālās ATO operācijās, vai komerciālās DTO operācijās, un ja CAMO nav pienācīgi apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) vai šā pielikuma (M daļas) F apakšdaļu, vai Vd pielikumu (CAO daļu), organizācija, apspriedusies ar ekspluatantu, noslēdz rakstisku tehniskās apkopes līgumu ar organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) vai šā pielikuma (M daļas) F apakšdaļu, vai Vd pielikumu (CAO daļu), vai ar citu ekspluatantu, šajā līgumā sīki izklāstot visas funkcijas, kas norādītas šā pielikuma (M daļas) M.A.301. punkta b), c), f) un g) apakšpunktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.301. punkta b)–e) apakšpunktā, un tādējādi nodrošinot, ka visus tehniskās apkopes darbus galu galā veic tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) vai šā pielikuma (M daļas) F apakšdaļu, vai Vd pielikumu (CAO daļu), un nosakot atbalstu šā pielikuma (M daļas) M.A.712. punkta b) apakšpunktā minētajām kvalitātes funkcijām.

d) 

Neatkarīgi no c) apakšpunkta līgums var būt atsevišķu darbuzdevumu veidā, kuri adresēti tehniskās apkopes organizācijai, kas apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu) vai šā pielikuma (M daļas) F apakšdaļu, vai Vd pielikumu (CAO daļu), šādos gadījumos:

1) 

ja gaisa kuģim vajadzīga neplānota operatīvā tehniskā apkope;

2) 

sastāvdaļu tehniskā apkope, ieskaitot dzinēja tehnisko apkopi.

M.A.709    Dokumentācija

a) 

Lai veiktu šā pielikuma (M daļas) M.A.708. punktā minētos lidojumderīguma uzturēšanas uzdevumus, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija glabā un izmanto jaunākos piemērojamos tehniskās apkopes datus attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.401. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.401. punktu. Minētos datus var sniegt īpašnieks vai ekspluatants, ar nosacījumu, ka ar šādu īpašnieku vai ekspluatantu ir noslēgts attiecīgs līgums. Šādā gadījumā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai šādi dati jāglabā tikai tik ilgi, kamēr līgums ir spēkā, izņemot gadījumus, kas paredzēti šā pielikuma (M daļas) M.A.714. punktā.

b) 

Attiecībā uz gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija var izstrādāt “pamata” un/vai “vispārīgas” tehniskās apkopes programmas, lai būtu iespējams veikt sākotnējo apstiprināšanu vai apstiprinājuma darbības jomas paplašināšanu, neslēdzot līgumus, kas minēti attiecīgi šā pielikuma (M daļas) I papildinājumā vai Vb pielikuma (ML daļas) I papildinājumā. Minētās “pamata” un “vispārīgās” tehniskās apkopes programmas tomēr neizslēdz nepieciešamību pirms šā pielikuma (M daļas) M.A.711. punktā minēto tiesību izmantošanas savlaicīgi izveidot pienācīgu gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.302. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.302. punktu.

M.A.710    Lidojumderīguma pārbaude

Ja organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.711. punkta b) apakšpunktu, veic lidojumderīguma pārbaudes, tad šīs pārbaudes tiek veiktas attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.901. punktu vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.903. punktu.

▼B

M.A.711    Organizācijas tiesības

a) 

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām, var:

▼M2

1. 

vadīt gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu, izņemot gaisa kuģus, kurus izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 apstiprināti gaisa pārvadātāji, kā norādīts apstiprinājuma apliecībā;

2. 

vadīt tādu gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu, kurus izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 apstiprināti gaisa pārvadātāji, ja tas ir norādīts minētā gaisa kuģa apstiprinājuma apliecībā un gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC);

▼B

3. 

organizēt ierobežotu ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītu uzdevumu veikšanu ar jebkādu organizāciju, ar kuru noslēgts līgums un kura strādā saskaņā ar tās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā uzskaitīts apstiprinājuma apliecībā;

▼M8

4. 

atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgi šā pielikuma (M daļas) M.A.901. punkta f) apakšpunktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.901. punkta c) apakšpunktā, pagarināt tāda lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu, ko attiecīgā gadījumā izdevusi kompetentā iestāde vai cita organizācija vai persona;

▼M8

5. 

apstiprināt AMP saskaņā ar ML.A.302. punkta b) apakšpunkta 2. punktu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar Vb pielikumu (ML daļu).

▼B

b) 

Apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas reģistrēta kādā no dalībvalstīm, var papildus tikt apstiprināta, lai veiktu lidojumderīguma pārbaudes, kas minētas M.A.710. iedaļā un:

▼M8

1. 

izdotu saistīto lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu un savlaicīgi pagarinātu tā derīguma termiņu atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgi šā pielikuma (M daļas) M.A.901. punkta c) apakšpunkta 2. punktā vai e) apakšpunkta 2. punktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.901. punkta c) apakšpunktā; un

▼B

2. 

ieteiktu reģistrācijas valsts kompetentajai iestādei veikt lidojumderīguma pārbaudi.

c) 

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kuras apstiprinājumā ir iekļautas M.A.711. iedaļas b) punktā minētās tiesības, var papildus apstiprināt lidošanas tiesību izdošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21.A.711. iedaļas d) punktu tam konkrētajam gaisa kuģim, kuram organizācija ir apstiprināta piešķirt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija apliecina atbilstību apstiprinātiem lidošanas nosacījumiem saskaņā ar M.A.704. iedaļā minētajā pašraksturojumā atbilstoši apstiprinātām procedūrām.

M.A.712    Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

a) 

Lai nodrošinātu, ka apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija turpina atbilst šīs apakšdaļas prasībām, tā izveido kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un ieceļ kvalitātes nodrošināšanas pārvaldnieku, lai uzraudzītu atbilstību procedūrām, kas vajadzīgas, lai gaisa kuģis būtu lidojumderīgs. Atbilstības uzraudzībā iekļauj sistēmu atgriezeniskās informācijas nosūtīšanai atbildīgajam pārvaldniekam, lai viņš vajadzības gadījumā veiktu koriģējošu darbību.

b) 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma uzrauga darbības, kas veiktas saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu. Tajā iekļauj vismaz šādas funkcijas:

1. 

uzraudzīt, lai visas darbības, kas veiktas saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu, tiktu veiktas atbilstoši apstiprinātajām procedūrām; un

2. 

uzraudzīt, lai visi līgumā minētie tehniskās apkopes darbi tiktu veikti atbilstoši līgumam; un

3. 

uzraudzīt nepārtrauktu atbilstību šīs daļas prasībām.

c) 

Uzskaites datus par šīm darbībām saglabā vismaz divus gadus.

d) 

Ja apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija ir apstiprināta atbilstoši citas daļas noteikumiem, tad kvalitātes nodrošināšanas sistēmu var apvienot ar to sistēmu, kuras lietošana ir prasīta šajā otrajā daļā.

▼M2

e) 

Gaisa pārvadātājiem, kas licencēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, M.A. iedaļas G apakšdaļā paredzētā kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir ekspluatanta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas neatņemama daļa.

f) 

Tādas mazas organizācijas gadījumā, kas nevada lidojumderīguma uzturēšanu gaisa kuģiem, kurus izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu var aizstāt ar regulāru organizācijas pārskatu veikšanu, kas jāapstiprina kompetentajai iestādei, izņemot gadījumus, kad organizācija izsniedz lidojumderīguma pārbaudes apliecības gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg un kuri nav gaisa baloni. Gadījumā, kad organizācijai nav kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, līgumus ar citām pusēm par lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumu veikšanu organizācija neslēdz.

▼B

M.A.713    Izmaiņas apstiprinātajā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā

Lai ļautu kompetentajai iestādei noteikt pastāvīgu atbilstību šīs daļas prasībām, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija to informē par ikvienu priekšlikumu veikt jebkuru no turpmāk minētajām izmaiņām, pirms šādas izmaiņas notiek:

1. 

organizācijas nosaukums;

2. 

organizācijas atrašanās vieta;

3. 

organizācijas papildu atrašanās vietas;

4. 

atbildīgais pārvaldnieks;

5. 

ikviena no personām, kas norādītas M.A.706. iedaļas c) punktā;

6. 

telpas, procedūras, darba joma un personāls, kas varētu ietekmēt apstiprinājumu.

Gadījumos, kad ir ierosinātas izmaiņas personālā, par kurām vadībai nav bijis zināms iepriekš, par tām paziņo, tiklīdz iespējams.

M.A.714    Uzskaite

▼M8

a) 

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija reģistrē visu informāciju par veiktajiem darbiem. Saglabā uzskaites datus, kas prasīti attiecīgi šā pielikuma (M daļas) M.A.305. punktā vai Vb pielikuma (ML daļas) ML.A.305. punktā un, attiecīgā gadījumā, šā pielikuma (M daļas) M.A.306. punktā.

▼B

b) 

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir M.A.711. iedaļas b) punktā minētās tiesības, tā saglabā katra izdotā vai attiecīgi pagarinātā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta un ieteikuma kopiju kopā ar visiem apliecinošajiem dokumentiem. Papildus tam organizācija saglabā visu to lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu kopijas, kurus tā pagarinājusi, izmantojot M.A.711. a) iedaļas 4. apakšpunktā minētās tiesības.

c) 

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir M.A.711. iedaļas c) punktā minētās tiesības, tā saglabā katras tādas lidošanas atļaujas kopiju, kuru tā izsniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21A.729. iedaļas noteikumiem.

d) 

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija visu tādu uzskaites datu kopiju, kas minēti b) un c) punktā, saglabā vēl līdz diviem gadiem pēc tam, kad gaisa kuģa izmantošana ir izbeigta.

e) 

Uzskaites datus glabā veidā, kas nodrošina to aizsardzību pret bojājumiem, manipulācijām un zādzību.

f) 

Visu datoraparatūru, ko lieto, lai nodrošinātu dublējumu, glabā atsevišķi no tās datoraparatūras, kura satur darba datus, vidē, kas nodrošina, ka tie saglabājas labā stāvoklī.

g) 

Ja gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadība ir nodota citai organizācijai vai personai, visus glabātos uzskaites datus nodod minētajai organizācijai vai personai. Laikposmi, kas norādīti uzskaites datu glabāšanai, turpina attiekties uz minēto organizāciju vai personu.

h) 

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija pārtrauc savu darbību, visus glabātos uzskaites datus nodod gaisa kuģa īpašniekam.

M.A.715    Pastāvīgais apstiprinājuma derīgums

a) 

▼M8

Apstiprinājums turpina būt derīgs līdz 2021. gada 24. septembrim, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

▼B

1. 

organizācija atbilst šīs daļas prasībām, atbilstoši noteikumiem, kas attiecas uz atzinumu apstrādi, kā norādīts M.A.705. iedaļā; un

2. 

kompetentajai iestādei ir nodrošināta piekļuve organizācijai, lai noteiktu, vai tā joprojām atbilst šās daļas prasībām; un

3. 

apstiprinājums nav atcelts vai atsaukts.

b) 

Atceļot vai atsaucot apstiprinājuma apliecību, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

M.A.716    Atzinumi

▼M8

a) 

1. līmeņa konstatējums ir jebkura būtiska neatbilstība attiecīgi šajā pielikumā (M daļā) vai Vb pielikumā (ML daļā) noteiktajām prasībām, kura pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojumu drošību;

b) 

2. līmeņa konstatējums ir jebkura neatbilstība attiecīgi šajā pielikumā (M daļā) vai Vb pielikumā (ML daļā) noteiktajām prasībām, kura var pazemināt drošības standartu un, iespējams, apdraudēt lidojumu drošību;

▼B

c) 

Pēc tam, kad atbilstoši M.B.705. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma turētājs izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajām iestādēm, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru viņš ir vienojies ar kompetento iestādi.

H APAKŠDAĻA

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS

▼M6

M.A.801    Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

a) 

Izņemot gaisa kuģus, ko nodevusi izmantošanā tehniskās apkopes organizācija, kura apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu), izmantošanas sertifikātu izdod saskaņā ar šo apakšdaļu.

b) 

Gaisa kuģi nevar nodot izmantošanā, ja pēc visu tehniskās apkopes uzdevumu pienācīgas veikšanas nav izdots izmantošanas sertifikāts. Izmantošanas sertifikātu izdod saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu vai Vd pielikumu (CAO daļu) apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas sertificējošais personāls, izņemot attiecībā uz tehniskās apkopes darbiem, kuri nav kompleksās tehniskās apkopes darbi, kas uzskaitīti šā pielikuma VII papildinājumā, un par kuriem izmantošanas sertifikātu izdod:

1. 

neatkarīgs sertificējošais personāls, kas rīkojas saskaņā ar šīs regulas 5. pantā noteiktajām prasībām;

2. 

vai arī pilots īpašnieks, kas rīkojas saskaņā ar šā pielikuma M.A.803. punktu.

c) 

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, neparedzētu situāciju gadījumā, kad gaisa kuģim ir noteikts aizliegums izlidot vietā, kur nav pieejama atbilstoši šim pielikumam, II pielikumam (145. daļai) vai Vd pielikumam (CAO daļai) apstiprināta tehniskās apkopes organizācija un neatkarīgs sertificējošais personāls, īpašnieks var pilnvarot jebkuru personu, kurai ir ne mazāk kā trīs gadu atbilstoša tehniskās apkopes pieredze un derīga ICAO 1. pielikumam atbilstoša tehniskās apkopes licence attiecībā uz gaisa kuģa tipu, kam vajadzīga sertificēšana, vai sertificējošā personāla atļauja, kas ir derīga darbam, kuram vajadzīga sertificēšana, un ko izdevusi atbilstoši ICAO 6. pielikumam apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, veikt gaisa kuģa tehnisko apkopi saskaņā ar standartiem, kas noteikti šā pielikuma D apakšdaļā, un nodot gaisa kuģi izmantošanā. Šādā gadījumā īpašnieks:

1. 

iegūst un gaisa kuģī glabā uzskaites datus par veikto tehnisko apkopi un tās personas kvalifikācijām, kura izdevusi izmantošanas sertifikātu;

2. 

nodrošina, ka katru šādu tehnisko apkopi vēlāk pārbauda un jaunu izmantošanas sertifikātu izdod pienācīgi pilnvarota persona, kas minēta b) apakšpunktā, vai organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu, II pielikumu (145. daļu) vai Vd pielikumu (CAO daļu), cik drīz vien iespējams, bet jebkurā gadījumā septiņu kalendāro dienu laikā no dienas, kad īpašnieka pilnvarotā persona izdevusi izmantošanas sertifikātu;

3. 

informē organizāciju, kas ir atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ja ar to noslēgts līgums, vai — ja šāds līgums nav noslēgts — kompetento iestādi septiņu dienu laikā no šāda pilnvarojuma izdošanas.

d) 

Gaisa kuģi nododot izmantošanā saskaņā ar b) apakšpunkta 2. punktu, sertificējošajam personālam tehniskās apkopes uzdevumu veikšanā var palīdzēt viena vai vairākas personas, kas atrodas tiešā un nepārtrauktā tā uzraudzībā.

e) 

Izmantošanas sertifikātā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1. 

pamatinformācija par veikto tehnisko apkopi;

2. 

datums, kad tehniskā apkope pabeigta;

3. 

tās organizācijas vai personas identitāte, kura izdevusi izmantošanas sertifikātu, tostarp:

i) 

tehniskās apkopes organizācijas un sertificējošā personāla, kas izdevis izmantošanas sertifikātu, apstiprinājuma atsauce;

ii) 

vai arī — b) apakšpunkta 2. punktā minētajā gadījumā — sertificējošā personāla, kas izdevis izmantošanas sertifikātu, identitāte un — attiecīgā gadījumā — licences numurs;

4. 

lidojumderīguma vai darbību ierobežojumi, ja tādi ir.

f) 

Atkāpjoties no b) apakšpunkta un neatkarīgi no g) apakšpunkta, ja vajadzīgo tehnisko apkopi nevar pabeigt, var izdot izmantošanas sertifikātu ar apstiprinātajiem gaisa kuģa ierobežojumiem. Šādā gadījumā sertifikātā norāda, ka tehnisko apkopi nevarēja pabeigt, kā arī norāda ikvienu piemērojamo lidojumderīguma vai darbību ierobežojumu, kas ir daļa no e) apakšpunkta 4. punktā prasītās informācijas.

g) 

Izmantošanas sertifikātu neizdod jebkādas tādas zināmas neatbilstības gadījumā, kas apdraud lidojumu drošību.

M.A.802    Sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

▼M8

a) 

Izņemot sastāvdaļas, ko nodevusi izmantošanā tehniskās apkopes organizācija, kura apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļu), pēc jebkuras saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.502. punktu veiktas tehniskās apkopes pabeigšanas gaisa kuģa sastāvdaļai izdod CRS.

▼C2

b) 

Autorizētais izmantošanas sertifikāts, kas norādīts kā EASA 1. veidlapa, uzskatāms par sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu, izņemot gadījumus, kad gaisa kuģa sastāvdaļu tehniskā apkope veikta saskaņā ar M.A.502. punkta b) vai d) apakšpunktu, — šādos gadījumos tehniskajā apkopē ievēro procedūras, kas attiecas uz gaisa kuģa nodošanu izmantošanai saskaņā ar M.A.801. punktu.

▼B

M.A.803    Pilota īpašnieka atļauja

a) 

Pilots īpašnieks ir persona, kurai:

1. 

ir derīga pilota licence (vai tai līdzvērtīgs dokuments) ar dalībvalsts attiecīgā tipa vai klases novērtējumu;

2. 

atsevišķi vai kopīgi pieder apkopjamais gaisa kuģis, un tā īpašnieks ir:

i) 

viena no reģistrācijas veidlapā minētajām fiziskajām personām; vai

ii) 

bezpeļņas juridiskas personas, kas darbojas atpūtas jomā, biedrs, ja juridiskā persona ir norādīta reģistrācijas dokumentā kā īpašnieks vai uzņēmējs, un šis biedrs tieši piedalās juridiskās personas lēmumu pieņemšanas procesā un juridiskā persona viņu norīkojusi veikt pilotam īpašniekam atbilstošo gaisa kuģa tehnisko apkopi.

▼M6

b) 

Attiecībā uz jebkādiem gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, kuru MTOM ir ne vairāk kā 2 730  kg, un ko neizmanto CAT operācijās, komerciālos specializētos pārvadājumos vai komerciālās ATO vai DTO operācijās, pilots īpašnieks var izdot izmantošanas sertifikātu pēc paša veiktas ierobežotas tehniskās apkopes, kā izklāstīts šā pielikuma VIII papildinājumā.

▼B

c) 

Ierobežoto tehnisko apkopi, kuru veic pilots īpašnieks, definē M.A.302. iedaļā minētajā gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā.

▼M6

d) 

Izmantošanas sertifikātu reģistrē gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēmā, un tajā iekļauj pamatinformāciju par veikto tehnisko apkopi, izmantotajiem tehniskās apkopes datiem, datumu, kad tehniskā apkope pabeigta, kā arī norāda šādu sertifikātu izdevušā pilota īpašnieka identitāti, parakstu un pilota licences numuru.

▼B

I APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

▼M6

M.A.901    Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

Lai nodrošinātu gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāta spēkā esību, periodiski veic gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi un tā lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datu pārbaudi.

a) 

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdod pēc apmierinošas lidojumderīguma pārbaudes saskaņā ar šā pielikuma III papildinājumu (EASA 15.a vai 15.b veidlapa). Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts ir derīgs vienu gadu.

b) 

Gaisa kuģis kontrolētā vidē ir gaisa kuģis, kuram iepriekšējo 12 mēnešu laikā:

1. 

lidojumderīgumu ir pastāvīgi vadījusi unikāla CAMO vai CAO;

2. 

tehnisko apkopi ir veikusi tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu, II pielikumu (145. daļu) vai Vd pielikumu (CAO daļu), tostarp gadījumos, kad tehniskās apkopes uzdevumus, kas minēti M.A.803. punkta b) apakšpunktā, un nodošanu izmantošanā veic saskaņā ar šā pielikuma M.A.801. punkta b) apakšpunkta 1. vai 2. punktu.

c) 

►M8  Visiem gaisa kuģiem, kurus izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir vairāk nekā 2730 kg un kuri atrodas kontrolētā vidē, b) apakšpunkta 1. punktā minētā organizācija, kas vada gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, attiecīgi saskaņā ar Vc pielikuma CAMO.A.125. punkta e) apakšpunktu vai šā pielikuma M.A.711. punkta b) apakšpunktu, vai Vd pielikuma CAO.A.095. punkta c) apakšpunkta 1. punktu, un ievērojot j) apakšpunktu, var: ◄

1. 

izdot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu saskaņā ar M.A.901. punktu;

2. 

ne vairāk kā divas reizes pagarināt sava izdotā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu uz vienu gadu katrā reizē, ja attiecīgais gaisa kuģis joprojām ir atradies kontrolētā vidē.

d) 

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdod kompetentā iestāde pēc apmierinoša novērtējuma, kura pamatā ir CAMO vai CAO sniegts ieteikums, kas nosūtīts kopā ar īpašnieka vai ekspluatanta pieteikumu, visiem gaisa kuģiem, ko izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir vairāk nekā 2 730  kg, kas atbilst šādiem alternatīviem nosacījumiem:

1. 

tie neatrodas kontrolētā vidē;

2. 

to lidojumderīguma uzturēšanu vada organizācija, kurai nav tiesību veikt lidojumderīguma pārbaudes.

Pirmajā daļā minētais ieteikums ir pamatots ar lidojumderīguma pārbaudi, kas veikta saskaņā ar M.A.901. punktu.

e) 

►M8  Gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa pārvadātāji, kas nav saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir 2730 kg vai mazāk, jebkura CAMO vai CAO, ko izvēlējies īpašnieks vai ekspluatants, attiecīgi saskaņā ar Vc pielikuma CAMO.A.125. punkta e) apakšpunktu vai šā pielikuma M.A.711. punkta b) apakšpunktu, vai Vd pielikuma CAO.A.095. punkta c) apakšpunktu, un ievērojot j) apakšpunktu, var: ◄

1. 

izdot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu saskaņā ar M.A.901. punktu;

2. 

ne vairāk kā divas reizes pagarināt sava izdotā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu uz vienu gadu katrā reizē, ja gaisa kuģis joprojām ir atradies kontrolētā vidē tās pārvaldībā.

f) 

Atkāpjoties no M.A.901. punkta c) apakšpunkta 2. punkta un e) apakšpunkta 2) punkta, gaisa kuģiem, kas atrodas kontrolētā vidē, b) apakšpunkta 1. punktā minētā organizācija, kas vada gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, ievērojot j) apakšpunktu, var ne vairāk kā divas reizes pagarināt derīguma termiņu lidojumderīguma pārbaudes sertifikātam, ko izdevusi kompetentā iestāde vai cita CAMO vai CAO, uz vienu gadu katrā reizē.

g) 

Vienmēr, kad apstākļi liecina par iespējamu aviācijas drošības apdraudējumu, kompetentā iestāde pati veic lidojumderīguma pārbaudi un izdod lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu.

h) 

Neskarot g) apakšpunktu, kompetentā iestāde var pati veikt lidojumderīguma pārbaudi un izdot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu šādos gadījumos:

1. 

kad gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu vada CAMO vai CAO, kuras galvenā darījumdarbības vieta ir trešā valstī;

2. 

jebkuram citam gaisa kuģim, kura MTOM ir ne vairāk kā 2 730  kg, ja to pieprasa īpašnieks.

i) 

Ja kompetentā iestāde pati izdod lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu saskaņā ar g) vai h) apakšpunktu vai pēc ieteikuma novērtēšanas saskaņā ar M.B.901. punktu, gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants, ja tas ir nepieciešams minētajiem nolūkiem, nodrošina kompetentajai iestādei:

1. 

kompetentās iestādes prasīto dokumentāciju;

2. 

piemērotas telpas tās personālam attiecīgajā vietā;

3. 

sertificējošā personāla atbalstu.

j) 

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu neizdod un tā termiņu nepagarina, ja ir pierādījumi vai pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis nav lidojumderīgs.

k) 

Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudē iekļauj gaisa kuģa uzskaites datu pilnīgu dokumentētu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka ir izpildītas šādas prasības:

1. 

gaisa kuģa korpusa, dzinēja un propellera lidojumstundas un ar tiem saistītie lidojumu cikli ir pareizi reģistrēti;

2. 

lidojumu rokasgrāmata ir atbilstoša gaisa kuģa konfigurācijai, un tajā ir iekļauti jaunākie labojumi un papildinājumi;

3. 

ir veiktas visas tehniskās apkopes, kas jāveic gaisa kuģim saskaņā ar apstiprināto gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu;

4. 

visi zināmie defekti ir novērsti vai — attiecīgā gadījumā — paziņoti tālāk kontrolētā veidā saskaņā ar M.A.403. punktu;

5. 

visas piemērojamās lidojumderīguma direktīvas ir piemērotas un pienācīgi reģistrētas;

6. 

visas modifikācijas un remonti, kas veikti gaisa kuģim, ir reģistrēti un atbilst M.A.304. punktam;

7. 

visas ierobežota darbmūža detaļas un periodiski kontrolētas sastāvdaļas, kas iemontētas gaisa kuģī, ir pienācīgi identificētas, reģistrētas un nav pārsniegts to ierobežojums;

8. 

visas tehniskās apkopes ir veiktas saskaņā ar šo pielikumu;

9. 

pašreizējā masas un smaguma centra izvietojuma deklarācijā ir atspoguļota gaisa kuģa pašreizējā konfigurācija, un minētā deklarācija ir derīga;

10. 

gaisa kuģis atbilst jaunākajiem labojumiem tipa projektā, ko apstiprinājusi Aģentūra;

11. 

vajadzības gadījumā gaisa kuģim ir pašreizējai gaisa kuģa konfigurācijai atbilstošs trokšņa līmeņa sertifikāts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) I apakšiedaļai.

l) 

Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudē iekļauj gaisa kuģa fizisku apsekojumu. Šādā apsekojumā lidojumderīguma pārbaudes personālam, kam nav III pielikumā (66. daļā) noteiktās atbilstīgās kvalifikācijas, palīdz attiecīgi kvalificēts personāls.

m) 

Gaisa kuģa fiziskā apsekojuma laikā lidojumderīguma pārbaudes personāls pārliecinās, ka:

1. 

visi vajadzīgie marķējumi un trafareti ir pienācīgi piestiprināti;

2. 

gaisa kuģis atbilst apstiprinātajai lidojumu rokasgrāmatai;

3. 

gaisa kuģa konfigurācija atbilst apstiprinātajai dokumentācijai;

4. 

nav nekādu redzamu defektu, kas nav novērsti saskaņā ar M.A.403. punktu;

5. 

nav konstatējamas neatbilstības starp gaisa kuģi un k) apakšpunktā minēto uzskaites datu dokumentēto pārbaudi.

n) 

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, lidojumderīguma pārbaudi var veikt ne vairāk kā 90 dienas agrāk, nepārtraucot lidojumderīguma pārbaudes darbu gaitu, lai fiziskā pārbaude varētu notikt tehniskās apkopes pārbaudes laikā.

o) 

Šā pielikuma III papildinājumā minēto lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.b veidlapu) vai ieteikumu par lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izdošanu (EASA 15.a veidlapu) var izdot tikai:

1. 

pilnvarots lidojumderīguma pārbaudes personāls apstiprinātās organizācijas vārdā;

2. 

ja lidojumderīguma pārbaude ir pilnībā pabeigta.

p) 

Ikviena gaisa kuģim izdota vai pagarināta lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta kopiju 10 dienu laikā nosūta attiecīgā gaisa kuģa reģistrācijas dalībvalstij.

q) 

Aizliegts slēgt apakšuzņēmuma līgumus par lidojumderīguma pārbaudes uzdevumu veikšanu.

r) 

Ja lidojumderīguma pārbaudes rezultāts ir nepārliecinošs, organizācija, kas veikusi pārbaudi, informē kompetento iestādi, cik drīz vien iespējams, bet jebkurā gadījumā 72 stundu laikā no brīža, kad organizācija noteikusi iemeslu, kura dēļ lidojumderīguma pārbaudes rezultāts ir nepārliecinošs.

s) 

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu neizdod, iekams nav novērstas visas konstatētās neatbilstības.

▼B

M.A.902    Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīgums

a) 

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts kļūst nederīgs, ja:

1. 

to aptur vai atsauc; vai

2. 

lidojumderīguma sertifikātu aptur vai atsauc; vai

3. 

gaisa kuģis nav dalībvalsts gaisa kuģu reģistrā; vai

4. 

tipa sertifikāts, ar kuru saskaņā izdots lidojumderīguma sertifikāts, ticis apturēts vai atsaukts.

b) 

Gaisa kuģis nedrīkst pacelties gaisā, ja lidojumderīguma sertifikāts ir nederīgs vai:

1) 

gaisa kuģa vai jebkuras tam uzmontētas sastāvdaļas lidojumderīguma uzturēšana neatbilst šīs daļas prasībām; vai

2) 

gaisa kuģis neatbilst tipa projektam, kuru apstiprinājusi Aģentūra; vai

3) 

gaisa kuģis ir ticis lietots, neievērojot apstiprinātās lidojumu rokasgrāmatas vai lidojumderīguma sertifikāta noteiktos ierobežojumus un neveicot atbilstošas darbības; vai

4) 

gaisa kuģis ir iekļuvis starpgadījumā vai avārijā, kas ietekmē tā lidojumderīgumu, un nav tikušas veiktas atbilstošas darbības, lai atjaunotu tā lidojumderīgumu; vai

▼M6

5) 

modifikācija vai remonts neatbilst M.A.304. punktam.

▼B

c) 

Atceļot vai atsaucot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

M.A.903    Gaisa kuģa pārreģistrācija ES teritorijā

a) 

Pārreģistrējot gaisa kuģi ES teritorijā, pieteikuma iesniedzējs:

1. 

informē iepriekšējo dalībvalsti par to, kurā dalībvalstī gaisa kuģis tiks reģistrēts; tad

2. 

iesniedz pieteikumu jaunajai dalībvalstij, lai tā izsniegtu jaunu lidojumderīguma sertifikātu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem.

b) 

Neskarot M.A.902. iedaļas a) punkta 3. apakšpunkta noteikumus, iepriekšējais lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts paliek spēkā līdz tā termiņa beigām.

▼M6

M.A.904    ES importēta gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

a) 

Importējot gaisa kuģi no trešās valsts vai regulējuma sistēmas, kurā nepiemēro Regulu (ES) 2018/1139, un reģistrējot to dalībvalsts reģistrā, pieteikuma iesniedzējs:

1. 

iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikumu par jauna lidojumderīguma sertifikāta izdošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu);

2. 

attiecībā uz gaisa kuģiem, kas nav jauni gaisa kuģi, organizē lidojumderīguma pārbaudi saskaņā ar M.A.901. punktu;

3. 

organizē visu tehnisko apkopi, kas nepieciešama, lai izpildītu gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu, kas apstiprināta saskaņā ar M.A.302. punktu.

b) 

Pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst attiecīgajām prasībām, organizācija, kas veic lidojumderīguma pārbaudi, nosūta reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei dokumentētu ieteikumu par lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izdošanu.

c) 

Gaisa kuģa īpašnieks ļauj reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārstāvjiem piekļūt gaisa kuģim, lai veiktu tā apskati.

d) 

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod jaunu lidojumderīguma sertifikātu, kad tā ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) prasībām.

e) 

Minētā dalībvalsts kompetentā iestāde arī izdod lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu. Sertifikāts ir derīgs vienu gadu, ja vien kompetentā iestāde nenolemj derīguma termiņu saīsināt ar aviācijas drošību saistītu apsvērumu dēļ.

▼B

M.A.905    Atzinumi

▼M6

a) 

1. līmeņa konstatējums ir jebkura konstatēta būtiska neatbilstība šajā pielikumā noteiktajām prasībām, kura pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojumu drošību.

b) 

2. līmeņa konstatējums ir jebkura konstatēta neatbilstība šajā pielikumā noteiktajām prasībām, kura var pazemināt drošības standartu un var apdraudēt lidojuma drošību.

▼B

c) 

Pēc tam, kad atbilstoši M.B.903. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, saskaņā ar M.A.201. iedaļas noteikumiem atbildīgā persona vai organizācija izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajai iestādei, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru ir panākta vienošanās ar šo kompetento iestādi, ieskaitot attiecīgu koriģējošu darbību, lai novērstu atzinumā konstatētā fakta un tā galvenā cēloņa atkārtošanos.

B IEDAĻA

PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.B.101    Darbības joma

Šajā iedaļā ir noteiktas administratīvās prasības, kas jāievēro kompetentajām iestādēm, kurām uzlikts par pienākumu piemērot un ieviest šās daļas A iedaļas prasības.

M.B.102    Kompetentā iestāde

a)   Vispārīgi noteikumi

Dalībvalsts ieceļ kompetento iestādi, kurai uzliek atbildību par sertifikātu izdošanu, pagarināšanu, apmaiņu, apturēšanu vai atsaukšanu un par lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzīšanu. Šī kompetentā iestāde izveido dokumentētas procedūras un organizatorisko struktūru.

b)   Resursi

Personāla skaits ir pietiekams, lai varētu nodrošināt atbilstību prasībām, kas sīki izklāstītas šajā B iedaļā.

c)   Kvalifikācija un apmācība

Personāls, kas iesaistīts darbībās, kuras izskatītas šajā pielikumā, ir pietiekami kvalificēts un tam ir pietiekamas zināšanas, pieredze, sākotnējā apmācība un kvalifikācijas celšanas apmācība, lai veiktu tam uzticētos pienākumus.

d)   Procedūras

Kompetentā iestāde ievieš procedūras, kurās sīki izklāstīts, kā jāizpilda šā pielikuma (M daļas) noteikumi.

Procedūras pārskata un groza, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību.

▼M6

M.B.103    Konstatējumi un piespiedu izpildes pasākumi — personas

Ja, veicot uzraudzību vai izmantojot citus līdzekļus, saskaņā ar šo pielikumu par uzraudzību atbildīgā kompetentā iestāde ir guvusi pierādījumus, ka persona, kurai ir saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 izdota licence, sertifikāts, kvalifikācijas atzīme vai apliecība, neatbilst piemērojamām Regulas (ES) 2018/1139 prasībām, kompetentā iestāde, kas konstatējusi neatbilstību, veic jebkādus piespiedu izpildes pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu neatbilstības turpināšanos.

▼M6

M.B.104    Uzskaite

a) 

Kompetentās iestādes izveido uzskaites sistēmu, kas nodrošina katra sertifikāta izdošanas, pagarināšanas, izmaiņu, apturēšanas vai atsaukšanas procesa pietiekamu izsekojamību.

b) 

Saskaņā ar šo pielikumu apstiprināto organizāciju uzraudzībai uzskaitē obligāti iekļauj:

1. 

organizācijas apstiprinājuma pieteikumu;

2. 

organizācijas apstiprinājuma sertifikātu ar visām tā izmaiņām;

3. 

revīzijas programmas kopiju, kurā uzskaitīti datumi, kad jāveic revīzijas, un datumi, kad tās veiktas;

4. 

kompetentās iestādes pastāvīgās uzraudzības uzskaiti, tostarp visus revīzijas uzskaites datus;

5. 

visas attiecīgās sarakstes kopijas;

6. 

informāciju par visiem atbrīvojumiem un piespiedu izpildes pasākumiem;

7. 

ikvienu ziņojumu no citām kompetentām iestādēm, kurš attiecas uz organizācijas uzraudzību;

8. 

organizācijas pašraksturojumu vai rokasgrāmatu un to grozījumus;

9. 

jebkura cita dokumenta kopiju, ko tieši apstiprinājusi kompetentā iestāde.

c) 

Šā punkta b) apakšpunktā minēto uzskaites elementu glabāšanas termiņš ir vismaz pieci gadi.

d) 

Obligātajā uzskaitē, kas vajadzīga katra gaisa kuģa uzraudzībai, iekļauj vismaz šādu dokumentu kopijas:

1. 

gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāts;

2. 

lidojumderīguma pārbaužu sertifikāti;

▼M8

3. 

lidojumderīguma pārbaužu ieteikumi, ko sniegušas CAO vai CAMO;

▼C2

4. 

to lidojumderīguma pārbaužu ziņojumi, kuras tieši veikusi kompetentā iestāde;

5. 

visa attiecīgā sarakste, kas attiecas uz gaisa kuģi;

6. 

informācija par visiem atbrīvojumiem un piespiedu izpildes pasākumiem;

7. 

ikviens dokuments, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar šo pielikumu vai Regulas (ES) Nr. 965/2012 II pielikumu (ARO daļu).

e) 

Uzskaites elementus, kas norādīti d) apakšpunktā, glabā divus gadus no brīža, kad gaisa kuģa izmantošana tiek pilnīgi izbeigta.

f) 

Visus uzskaites elementus dara pieejamus pēc citas dalībvalsts vai Aģentūras pieprasījuma.

▼B

M.B.105    Savstarpējā apmaiņa ar informāciju

▼M8

a) 

Lai veicinātu lidojumu drošības uzlabojumus, kompetentās iestādes piedalās savstarpējā visas vajadzīgās informācijas apmaiņā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 72. pantu.

▼B

b) 

Neskarot dalībvalstu kompetenci, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā, kas attiecas uz vairākām dalībvalstīm, attiecīgās kompetentās iestādes palīdz viena otrai, lai veiktu vajadzīgo uzraudzību.

B APAKŠDAĻA

ATBILDĪBA

▼M6

M.B.201    Pienākumi

Kompetentās iestādes, kas norādītas M.1. punktā, ir atbildīgas par revīziju, pārbaužu un izmeklēšanas veikšanu, lai pārliecinātos par šā pielikuma prasību izpildi.

▼M6

M.B.202    Informācija Aģentūrai

a) 

Kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās informē Aģentūru par ikvienu būtisku problēmu Regulas (ES) 2018/1139 īstenošanā.

b) 

Kompetentā iestāde sniedz Aģentūrai drošības ziņā nozīmīgu informāciju, kas izriet no ziņojumiem par atgadījumiem, kurus tā saņēmusi atbilstoši M.A.202. punktam.

▼B

C APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

▼M6

M.B.301    Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma

a) 

Kompetentā iestāde pārliecinās, ka gaisa kuģa tehniskās apkopes programma atbilst M.A.302. punktam.

b) 

Ja vien M.A.302. punkta c) apakšpunktā nav noteikts citādi, gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu un tās grozījumus tieši apstiprina kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei ir piekļuve visiem datiem, kas vajadzīgi saskaņā ar M.A.302. punkta d), e) un f) apakšpunktu.

▼M8

c) 

Netieša apstiprinājuma gadījumā, kā paredzēts M.A.302. punkta c) apakšpunktā, kompetentā iestāde CAO vai CAMO AMP apstiprināšanas procedūru apstiprina minētās organizācijas pašraksturojuma ietvaros, kā minēts attiecīgi Vd pielikuma CAO.A.025. punktā, šā pielikuma M.A.704. punktā vai Vc pielikuma CAMO.A.300. punktā.

▼M8

M.B.302    Atbrīvojumi

Kompetentā iestāde reģistrē un saglabā datus par visiem atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 71. pantu.

▼M2

M.B.303    Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzība

a) 

Kompetentā iestāde, izmantodama riska analīzes pieeju, izveido apsekojuma programmu, lai uzraudzītu tās reģistrā esošās gaisa kuģu flotes lidojumderīguma statusu.

b) 

Apsekojumu programmā iekļauj gaisa kuģu ražojumu paraugu apsekojumus, un tā attiecas uz visiem lidojumderīguma riska būtiskāko elementu aspektiem.

c) 

Ražojumu apsekojumā, pamatojoties uz piemērojamajām prasībām, aplūko sasniegtos lidojumderīguma standartus un identificē jebkādas konstatētās neatbilstības.

d) 

Visus konstatējumus iedala kategorijās atbilstīgi šīs daļas prasībām un rakstiski paziņo personai vai organizācijai, kas par to ir atbildīga saskaņā ar M.A.201. punktu. Kompetentajai iestādei ir jābūt procedūrai, kas ieviesta, lai analizētu konstatējumu nozīmīgumu drošības ziņā.

e) 

Kompetentā iestāde visus konstatējumus un pasākumus to novēršanai reģistrē.

f) 

Ja gaisa kuģu apsekojumu laikā ir atrasti pierādījumi, kas liecina par neatbilstību šai daļai vai jebkurai citai daļai, ar šiem konstatējumiem rīkojas tā, kā aprakstīts attiecīgajā daļā.

g) 

Ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu attiecīgos izpildes pasākumus, kompetentā iestāde apmainās ar informāciju par neatbilstībām, kas konstatētas saskaņā ar f) apakšpunktu, ar citām kompetentajām iestādēm.

M.B.304    Atsaukšana un apturēšana

Kompetentā iestāde:

a) 

balstoties uz pamatotiem iemesliem, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu; vai

b) 

aptur vai atsauc lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu atbilstoši M.B.903. punkta 1) apakšpunktam.

▼M6

M.A.305    Gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēma

a) 

Kompetentā iestāde apstiprina sākotnējo gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēmu, kas prasīta M.A.306. punktā.

▼M8

b) 

Lai organizācija varētu ieviest izmaiņas gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēmā bez kompetentās iestādes iepriekšēja apstiprinājuma, kompetentā iestāde apstiprina attiecīgo procedūru, kas minēta Vc pielikuma CAMO.A.300. punkta c) apakšpunktā vai šā pielikuma M.A.704. punkta c) apakšpunktā, vai Vd pielikuma CAO.A.025. punkta c) apakšpunktā.

▼B

D APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

(Vēl attiecīgi jāizstrādā)

E APAKŠDAĻA

SASTĀVDAĻAS

(Vēl attiecīgi jāizstrādā)

F APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.B.601    Piemērošana

Ja tehniskās apkopes uzņēmumi atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, apstiprinājuma pārbaudi un pastāvīgo uzraudzību veic kopā ar kompetentajām iestādēm, kuras iecēlušas tās dalībvalstis, kuru teritorijās atrodas pārējie apkopes uzņēmumi.

M.B.602    Sākotnējais apstiprinājums

a) 

Ja M.A.606. iedaļas a) un b) punkta prasības ir izpildītas, kompetentā iestāde rakstveidā pieteikuma iesniedzējam oficiāli norāda savu apstiprinājumu M.A.606. iedaļas a) un b) punktā minētajam personālam.

▼M6

b) 

Kompetentā iestāde pārliecinās, ka tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā minētās procedūras atbilst šā pielikuma F apakšdaļai, un nodrošina, ka atbildīgais pārvaldnieks paraksta saistību deklarāciju.

c) 

Kompetentā iestāde pārbauda, vai organizācija atbilst šā pielikuma F apakšdaļā noteiktajām prasībām.

▼B

d) 

Sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku sasauc vismaz reizi apstiprinājuma pārbaudes laikā, lai pārliecinātos, ka viņš pilnīgi saprot apstiprinājuma nozīmi un iemeslu, kāpēc jāparaksta saistību deklarācija par organizācijas atbilstību rokasgrāmatā norādītajām procedūrām.

e) 

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

f) 

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

g) 

Sākotnējā apstiprinājuma gadījumā pirms apstiprinājuma izsniegšanas visus atzinumus labo organizācija un noslēdz kompetentā iestāde.

M.B.603    Apstiprinājuma izsniegšana

▼M6

a) 

Ja tehniskās apkopes organizācija atbilst piemērojamajiem šā pielikuma punktiem, kompetentā iestāde izdod pieteikuma iesniedzējam EASA 3. veidlapas apstiprinājuma sertifikātu (šā pielikuma V papildinājums), kurā iekļauts apstiprinājuma tvērums.

▼B

b) 

Kompetentā iestāde norāda nosacījumus, kas pievienoti apstiprinājumam EASA 3. veidlapas apstiprinājuma apliecībā.

c) 

Atsauces numuru iekļauj EASA 3. veidlapas apstiprinājuma apliecībā tā, kā norādījusi Aģentūra.

M.B.604    Pastāvīgā uzraudzība

▼M6

a) 

Kompetentā iestāde uztur un atjaunina programmu, kurā par katru tehniskās apkopes organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma B iedaļas F apakšdaļu un kas atrodas tās uzraudzībā, ir uzskaitīti datumi, kad jāveic revīzija, un datumi, kad tā veikta.

▼B

b) 

Katra organizācija pilnīgi tiek pārbaudīta laikposmos, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

c) 

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

d) 

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

e) 

Vismaz reizi 24 mēnešos sasauc sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku, lai nodrošinātu, ka viņš ir informēts par būtiskajiem jautājumiem, kas rodas šādu pārbaužu laikā.

M.B.605    Atzinumi

▼M6

a) 

Ja revīziju laikā vai citādā veidā gūst pierādījumus par neatbilstību kādai no prasībām, kas noteiktas šajā pielikumā vai Vb pielikumā (ML daļā), kompetentā iestāde veic šādas darbības:

▼B

1. 

Attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no 1. līmeņa atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji atsauktu, ierobežotu vai apturētu apstiprinājumu tehniskās apkopes organizācijai līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību.

2. 

Attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā pirmā posma beigās un atbilstoši atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem atbilstoši apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

b) 

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu, gadījumā, ja neiekļaujas tajā grafikā, kuru tā ir noteikusi.

M.B.606    Izmaiņas

a) 

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā apstiprinājuma elementiem ikvienas organizācijas izmaiņas gadījumā, par kuru ziņots atbilstoši M.A.617. iedaļas prasībām.

b) 

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur šo izmaiņu būtības vai mēroga dēļ.

▼M6

c) 

Ja tiek veiktas jebkādas izmaiņas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā:

1. 

tiešas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā saskaņā ar M.A.604. punkta b) apakšpunktu kompetentā iestāde pārbauda, vai rokasgrāmatā norādītās procedūras atbilst šim pielikumam, pirms oficiāli paziņot apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu;

2. 

netiešas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā saskaņā ar M.A.604. punkta c) apakšpunktu kompetentā iestāde nodrošina, ka:

i) 

izmaiņas ir nenozīmīgas;

ii) 

tai ir pietiekama kontrole pār izmaiņu apstiprināšanu, lai nodrošinātu to, ka tās turpina būt atbilstīgas šā pielikuma prasībām.

▼B

M.B.607    Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

Kompetentā iestāde:

a) 

balstoties uz pamatotiem iemesliem, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur apstiprinājumu; vai

b) 

aptur, atsauc vai ierobežo apstiprinājumu atbilstoši M.B.605. iedaļas noteikumiem.

G APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.B.701    Piemērošana

▼M2

a) 

To gaisa pārvadātāju gadījumā, kas licencēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, kompetentā iestāde – kopā ar sākotnējo pieteikumu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības saņemšanai un, attiecīgā gadījumā, jebkuru izmaiņu, kas piemērojama, un par katru gaisa kuģa tipu, ko paredzēts ekspluatēt, – apstiprinājuma izdošanai saņem:

1. 

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumu;

2. 

ekspluatanta gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas;

3. 

gaisa kuģa tehnisko borta žurnālu;

4. 

attiecīgā gadījumā – to tehniskās apkopes līgumu tehniskās specifikācijas, kas noslēgti starp CAMO un 145. daļā minēto apstiprināto tehniskās apkopes organizāciju.

▼B

b) 

Ja tehniskās apkopes objekti atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, apstiprinājuma izmeklēšanu un pastāvīgo uzraudzību veic kopā ar kompetentajām iestādēm, kuras iecēlušas tās dalībvalstis, kuru teritorijās atrodas šie tehniskās apkopes objekti.

M.B.702    Sākotnējā apstiprināšana

a) 

Ja M.A.706. iedaļas a), c) un d) punkta un M.A.707. iedaļas prasības ir izpildītas, kompetentā iestāde rakstveidā pieteikuma iesniedzējam oficiāli norāda savu apstiprinājumu M.A.706. iedaļas a), c) un d) punktā un M.A.707. iedaļā minētajam personālam.

b) 

Kompetentā iestāde pārliecinās, ka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumā minētās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, un nodrošina, ka atbildīgais pārvaldnieks paraksta saistību deklarāciju.

c) 

Kompetentā iestāde pārbauda organizācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā.

d) 

Sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku sasauc vismaz reizi apstiprinājuma pārbaudes laikā, lai pārliecinātos, ka viņš pilnīgi saprot apstiprinājuma nozīmi un iemeslu, kāpēc jāparaksta pašraksturojuma deklarācija par organizācijas atbilstību pašraksturojumā norādītajām procedūrām.

e) 

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

f) 

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

g) 

Sākotnējā apstiprinājuma gadījumā pirms apstiprinājuma izsniegšanas visus atzinumus labo organizācija un noslēdz kompetentā iestāde.

▼M8

M.B.703    Apstiprinājuma izdošana

a) 

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija atbilst šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, kompetentā iestāde izdod pieteikuma iesniedzējam apstiprinājuma sertifikātu pēc EASA 14.-MG veidlapas parauga (šā pielikuma VI papildinājums), kurā iekļauta apstiprinājuma joma.

b) 

Kompetentā iestāde apstiprinājuma sertifikātā pēc EASA 14.-MG veidlapas parauga norāda apstiprinājuma derīguma termiņu.

c) 

Atsauces numuru apstiprinājuma sertifikātā pēc EASA 14.-MG veidlapas parauga iekļauj veidā, kādu norādījusi Aģentūra.

d) 

Ja gaisa pārvadātāji ir licencēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, EASA 14.-MG veidlapā ietvertā informācija tiks iekļauta gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā.

▼B

M.B.704    Pastāvīgā uzraudzība

a) 

Kompetentā iestāde glabā un uztur programmu attiecībā uz katru lidojumderīguma uzturēšanas organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu un kas atrodas tās uzraudzībā, kurā uzskaitītas dienas, kurās veicama pārbaude, un dienas, kad šādas pārbaudes veiktas.

b) 

Katra organizācija pilnīgi tiek pārbaudīta laikposmos, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

c) 

Gaisa kuģa, kuru pārvalda organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) B iedaļas G apakšdaļu, attiecīgo paraugu apseko ik pēc 24 mēnešiem. Parauga lielumu nosaka kompetentā iestāde, balstoties uz iepriekšējo pārbaužu un ražojumu apsekojumu atzinumiem.

d) 

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

e) 

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

f) 

Vismaz reizi 24 mēnešos sasauc sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku, lai nodrošinātu, ka viņš ir informēts par būtiskajiem jautājumiem, kas radušies šādu pārbaužu laikā.

M.B.705    Atzinumi

a) 

▼M8

Ja revīziju laikā vai citādā veidā gūti pierādījumi par neatbilstību kādai no prasībām, kas noteiktas attiecīgi šajā pielikumā (M daļā) vai Vb pielikumā (ML daļā), kompetentā iestāde veic šādas darbības:

▼B

1. 

Attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no 1. līmeņa atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji atsauktu, ierobežotu vai apturētu apstiprinājumu apkopes organizācijai līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību.

2. 

Attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā pirmā posma beigās un atbilstoši atzinuma raksturam, kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu par vēl trim mēnešiem atbilstoši apmierinošam koriģējošu darbību plānam.

b) 

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu, gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.

M.B.706    Izmaiņas

a) 

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā apstiprinājuma elementiem ikvienas organizācijas izmaiņas gadījumā, par kuru ziņots atbilstoši M.A.713. iedaļas prasībām.

b) 

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur šo izmaiņu būtības vai mēroga dēļ.

▼M8

c) 

Jebkādu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojuma izmaiņu gadījumā:

1. 

ja izmaiņas tiek apstiprinātas tieši saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.704. punkta b) apakšpunktu, kompetentā iestāde, pirms tā oficiāli paziņo apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu, pārbauda, vai pašraksturojumā norādītās procedūras atbilst attiecīgi šim pielikumam (M daļai) vai Vb pielikumam (ML daļai);

2. 

ja izmaiņas tiek apstiprinātas netieši saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) M.A.704. punkta c) apakšpunktu, kompetentā iestāde nodrošina visu turpmāk norādīto:

i) 

ka izmaiņas ir nenozīmīgas;

ii) 

ka tai ir pietiekama kontrole pār izmaiņu apstiprināšanu, lai nodrošinātu, ka tās joprojām atbilst attiecīgi šā pielikuma (M daļas) vai Vb pielikuma (ML daļas) prasībām.

▼B

M.B.707    Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

Kompetentā iestāde:

a) 

balstoties uz pamatotiem iemesliem, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur apstiprinājumu; vai

b) 

aptur, atsauc vai ierobežo apstiprinājumu atbilstoši M.B.705. iedaļas noteikumiem.

H APAKŠDAĻA

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS

(vēl attiecīgi jāizstrādā)

I APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.B.901    Ieteikumu novērtējums

Saņemot pieteikumu un ar to saistīto lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta ieteikumu saskaņā ar M.A.901. iedaļu:

▼M6

1. 

Kompetentās iestādes attiecīgi kvalificēts personāls pārbauda, vai paziņojums par atbilstību, kas ietverts ieteikumā, pierāda, ka ir veikta pilnīga lidojumderīguma pārbaude saskaņā ar M.A.901. punktu.

▼B

2. 

Kompetentā iestāde izpēta un var turpmāk pieprasīt papildu informāciju, lai pamatotu ieteikuma novērtējumu.

M.B.902    Kompetentās iestādes veiktā lidojumderīguma pārbaude

▼M6

a) 

Ja kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un izdod lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (šā pielikuma III papildinājums (EASA 15.a veidlapa)), tā veic lidojumderīguma pārbaudi saskaņā ar M.A.901. punktu.

b) 

Kompetentajai iestādei ir atbilstošs personāls lidojumderīguma pārbaužu veikšanai.

1. 

Attiecībā uz visiem gaisa kuģiem, ko izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir vairāk par 2 730  kg, šādam personālam ir:

a) 

vismaz piecu gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā;

b) 

attiecīga licence atbilstoši III pielikumam (66. daļai) vai valsts atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst attiecīgajai gaisa kuģa kategorijai (ja 5. panta 6. punktā ir atsauce uz valsts noteikumiem), vai augstākā izglītība aviācijas jomā vai līdzvērtīga izglītība;

c) 

nodrošināta oficiāla aeronavigācijas tehniskās apkopes apmācība;

d) 

amats ar atbilstošiem pienākumiem.

Neatkarīgi no a)–d) apakšpunkta M.B.902. punkta b) apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto prasību var aizstāt ar piecu gadu ilgu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanā papildus tām prasībām, kuras jau ir noteiktas M.B.902. punkta b) apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunktā.

2. 

Attiecībā uz gaisa kuģiem, ko neizmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji, un gaisa kuģiem, kuru MTOM ir ne vairāk par 2 730  kg, šādam personālam ir:

a) 

vismaz trīs gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā;

b) 

attiecīga licence atbilstoši III pielikumam (66. daļai) vai valsts atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst attiecīgajai gaisa kuģa kategorijai, ja 5. panta 6. punktā ir atsauce uz valsts noteikumiem, vai augstākā izglītība aviācijas jomā vai līdzvērtīga izglītība;

c) 

nodrošināta attiecīga aeronavigācijas tehniskās apkopes apmācība;

d) 

amats ar atbilstošiem pienākumiem.

Neatkarīgi no a)–d) apakšpunkta M.B.902. punkta b) apakšpunkta 2. punkta b) apakšpunktā noteikto prasību var aizstāt ar četru gadu ilgu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanā papildus tām prasībām, kuras jau ir noteiktas M.B.902. punkta b) apakšpunkta 2. punkta a) apakšpunktā.

▼B

c) 

Kompetentā iestāde veic uzskaiti par personālu lidojumderīguma pārbaužu veikšanai, kur iekļauj informāciju par jebkuru atbilstīgu kvalifikāciju, kam pievienots kopsavilkums par attiecīgo lidojumderīguma uzturēšanas vadības pieredzi un apmācību.

d) 

Kompetentajai iestādei, veicot lidojumderīguma pārbaudi, ir piekļuve piemērojamajiem datiem, kā norādīts M.A.305., M.A.306. un M.A.401. iedaļā .

e) 

Personāls, kas veic lidojumderīguma pārbaudi, pēc apmierinoši veiktas lidojumderīguma pārbaudes izsniedz 15.a veidlapu.

M.B.903    Atzinumi

Ja gaisa kuģu apsekojumu laikā vai citā veidā atrod pierādījumus par neatbilstību M daļas prasībām, kompetentā iestāde veic turpmāk minētās darbības:

1. 

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde pieprasa veikt attiecīgu koriģējošu darbību pirms jebkādu lidojumu uzsākšanas, un tā veic tūlītēju darbību, lai atsauktu vai apturētu lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu;

2. 

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka koriģējošo darbību, kas ir atbilstoša atzinuma raksturam.

▼M6

M.B.904    Informācijas apmaiņa

Saņemot paziņojumu par gaisa kuģa nodošanu starp dalībvalstīm saskaņā ar M.A.903. punktu, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā gaisa kuģis attiecīgajā brīdī ir reģistrēts, informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā gaisa kuģis tiks reģistrēts, par visām zināmajām problēmām saistībā ar nododamo gaisa kuģi. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā gaisa kuģis tiks reģistrēts, pārliecinās, ka tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā gaisa kuģis attiecīgajā brīdī ir reģistrēts, ir pienācīgi informēta par nodošanu.

▼M6
I papildinājums

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības līgums

1.

Ja īpašnieks vai ekspluatants saskaņā ar M.A.201. punktu nolīgst CAMO vai CAO lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumu veikšanai, pēc kompetentās iestādes pieprasījuma īpašnieks vai ekspluatants nosūta reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei abu pušu parakstīta līguma kopiju.

2.

Līgumu sagatavo, ņemot vērā šā pielikuma prasības, un tajā nosaka parakstītāju pienākumus attiecībā uz gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu.

3.

Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

— 
gaisa kuģa reģistrācija, tips un sērijas numurs;
— 
gaisa kuģa īpašnieka vai reģistrētā nomnieka vārds/nosaukums vai ziņas par uzņēmumu, tostarp tā adrese;
— 
ziņas par nolīgto CAMO vai CAO, tostarp tās adrese, un
— 
darbības veids.

4.

Līgumā iekļauj šādu paziņojumu:

“Īpašnieks vai ekspluatants uztic CAMO vai CAO gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību, tādas gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas izstrādi, kas kompetentajai iestādei jāapstiprina, kā aprakstīts M.1. punktā, un gaisa kuģa tehniskās apkopes organizēšanu saskaņā ar minēto gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu.

Saskaņā ar šo līgumu abi parakstītāji apņemas ievērot attiecīgos no šā līguma izrietošos pienākumus.

Īpašnieks vai ekspluatants godprātīgi apliecina, ka visa informācija, kas sniegta CAMO vai CAO par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, ir un būs precīza un ka gaisa kuģim netiks izdarītas izmaiņas bez CAMO vai CAO iepriekšēja apstiprinājuma.

Ja kāds no parakstītājiem neievēro šā līguma noteikumus, līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā īpašnieks vai ekspluatants saglabā pilnu atbildību par katru uzdevumu, kas saistīts ar gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, un īpašnieks divu nedēļu laikā informē reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes par šādu līguma noteikumu neievērošanu.”

5.

Kad īpašnieks/ekspluatants nolīgst CAMO vai CAO saskaņā ar M.A.201. punktu, katrai no pusēm ir šādi pienākumi.

5.1.

CAMO vai CAO pienākumi:

1. 

gādāt, lai gaisa kuģa tips būtu iekļauts tās apstiprinājuma noteikumos;

2. 

ievērot šādus nosacījumus attiecībā uz gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu:

a) 

izstrādāt gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu, attiecīgā gadījumā tajā iekļaujot ikvienu izstrādāto drošuma programmu;

b) 

noteikt tehniskās apkopes uzdevumus (tos iekļaujot gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā), ko var veikt pilots īpašnieks saskaņā ar M.A.803. punkta c) apakšpunktu;

c) 

organizēt gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanu;

d) 

kad gaisa kuģa tehniskās apkopes programma ir apstiprināta, iesniegt īpašniekam vai ekspluatantam tās kopiju;

e) 

organizēt saistošo pārbaudi ar gaisa kuģa iepriekšējo tehniskās apkopes programmu;

f) 

organizēt visu tehnisko apkopi, kas jāveic apstiprinātai tehniskās apkopes organizācijai;

g) 

organizēt visu piemērojamo lidojumderīguma direktīvu piemērošanu;

h) 

organizēt to, ka apstiprināta tehniskās apkopes organizācija novērš visus defektus, kuri atklāti plānotās tehniskās apkopes vai lidojumderīguma pārbaužu laikā vai par kuriem ziņojis īpašnieks;

i) 

koordinēt plānoto tehnisko apkopi, lidojumderīguma direktīvu piemērošanu, ierobežota darbmūža detaļu nomaiņu un sastāvdaļu pārbaudes prasības;

j) 

informēt īpašnieku ikreiz, kad nepieciešams gaisa kuģi nogādāt apstiprinātai tehniskās apkopes organizācijai;

k) 

pārvaldīt visus tehniskās uzskaites datus;

l) 

arhivēt visus tehniskās uzskaites datus;

3. 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) organizēt ikvienas gaisa kuģa modifikācijas apstiprināšanu, pirms tā tiek faktiski veikta;

4. 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) organizēt visu gaisa kuģa remonta darbu apstiprināšanu pirms to veikšanas;

5. 

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ikreiz, kad īpašnieks pēc apstiprinātās organizācijas pieprasījuma nav nodevis gaisa kuģi apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai;

6. 

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ikreiz, kad netiek izpildīti šā līguma noteikumi;

7. 

nodrošināt to, ka vajadzības gadījumā tiek veikta gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude, un nodrošināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izdošanu vai ieteikuma nosūtīšanu reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei;

8. 

desmit dienu laikā nosūtīt reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei ikviena izdotā vai pagarinātā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta kopiju;

9. 

ziņot par visiem atgadījumiem, kā to prasa piemērojamie noteikumi;

10. 

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi, ja kāda no pusēm līgumu denonsē.

5.2.

Īpašnieka vai ekspluatanta pienākumi:

1. 

gādāt, lai tam būtu vispārēja izpratne par apstiprināto gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu;

2. 

gādāt, lai tam būtu vispārēja izpratne par šo pielikumu;

3. 

nogādāt gaisa kuģi apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai pēc vienošanās ar CAMO vai CAO laikā, kas noteikts pēc CAMO vai CAO pieprasījuma;

4. 

neveikt gaisa kuģa modifikācijas bez iepriekšējas apspriešanās CAMO vai CAO;

5. 

informēt CAMO vai CAO par visu tehnisko apkopi, kas veikta izņēmuma kārtā un bez CAMO vai CAO ziņas un kontroles;

6. 

izmantojot reģistrācijas žurnālu, informēt CAMO vai CAO par visiem darbību laikā atklātajiem defektiem;

7. 

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi, ja kāda no pusēm šo līgumu denonsē;

8. 

informēt CAMO vai CAO un reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi, ja gaisa kuģis tiek pārdots;

9. 

ziņot par visiem atgadījumiem, kā to prasa piemērojamie noteikumi;

10. 

pēc vienošanās ar CAMO vai CAO regulāri informēt CAMO vai CAO par gaisa kuģa lidojumstundām un sniegt jebkādus citus datus par tā izmantošanu;

11. 

reģistrēt izmantošanas sertifikātu reģistrācijas žurnālos, kā minēts M.A.803. punkta d) apakšpunktā, kad tehnisko apkopi veic pilots īpašnieks, nepārsniedzot tehniskās apkopes uzdevumu sarakstā noteiktos ierobežojumus, kā paziņots apstiprinātajā gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā atbilstoši M.A.803. punkta c) apakšpunktam;

12. 

informēt CAMO vai CAO ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad pilots īpašnieks pabeidzis tehniskās apkopes uzdevumu saskaņā ar M.A.305. punkta a) apakšpunktu.

6.

Kad īpašnieks vai ekspluatants nolīgst CAMO vai CAO saskaņā ar M.A.201. punktu, skaidri nosaka katras puses pienākumus attiecībā uz obligāto un brīvprātīgo ziņošanu par atgadījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014 ( 9 ).

▼B
II papildinājums

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – EASA 1. veidlapa

Šie norādījumi attiecas tikai uz EASA 1. veidlapas lietošanu tehniskās apkopes vajadzībām. Pievērst uzmanību Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) I papildinājumam, kas attiecas uz EASA 1. veidlapas lietošanu ražošanas vajadzībām.

1.    MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1.1.

Sertifikāta galvenais nolūks ir deklarēt ražojumiem, daļām un ierīcēm (turpmāk “vienība(-as)”) veikto tehniskās apkopes darbu lidojumderīgumu.

1.2.

Starp sertifikātu un vienību(-ām) jāizveido saikne. Dokumenta sastādītājam jāsaglabā sertifikāts tādā formā, kas ļauj pārbaudīt sākotnējos datus.

1.3.

Sertifikātu pieņem daudzas lidojumderīguma iestādes, bet pieņemšana arī var būt atkarīga no divpusējiem nolīgumiem un/vai lidojumderīguma iestādes politikas. Šajā sertifikātā minētie “apstiprinātie projekta dati” tādā gadījumā attiecas uz datiem, ko apstiprinājusi importētājas valsts lidojumderīguma iestāde.

1.4.

Sertifikāts nav paziņojums par piegādi vai nosūtīšanu.

1.5.

Šis sertifikāts neļauj nodot gaisa kuģi izmantošanā.

1.6.

Sertifikāts nav atļauja vienības uzstādīšanai konkrētā gaisa kuģī, dzinējā vai propellerī, bet ļauj galalietotājam noteikt to, kāds ir tās lidojumderīguma apstiprinājuma statuss.

1.7.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz vienībām, kas izlaistas no ražošanas, gan vienībām, kurām veikta tehniskā apkope.

2.    VISPĀRĒJAIS FORMĀTS

2.1.

Sertifikātam jāatbilst pievienotajam formātam, ieskaitot bloku numurus un katra bloka izvietojumu. Tomēr katra bloka izmēri var atšķirties atbilstoši konkrētajam lietojumam, bet ne tādā mērā, ka sertifikāts kļūst neatpazīstams.

2.2.

Sertifikātam jābūt “ainavorientācijā”, bet vispārējos izmērus var ievērojami palielināt vai samazināt tiktāl, lai sertifikāts joprojām būtu atpazīstams un salasāms. Ja rodas šaubas, jākonsultējas ar kompetento iestādi.

2.3.

Paziņojumu par lietotāja/uzstādītāja atbildību var izvietot jebkurā veidlapas pusē.

2.4.

Drukai jābūt skaidrai un salasāmai, lai to viegli varētu lasīt.

2.5.

Sertifikāts ir vai nu iepriekš izdrukāts, vai arī izdrukājams no datora, bet jebkurā gadījumā līniju un rakstzīmju drukājumam jābūt skaidram un salasāmam, kā arī jāatbilst noteiktajam formātam.

2.6.

Sertifikātam jābūt angļu valodā un, ja vajadzīgs, vienā vai vairākās citās valodās.

2.7.

Sertifikātā ierakstāmā informācija ir vai nu mašīnrakstā/datora drukā, vai rokrakstā, lietojot drukātos burtus, un tai jābūt viegli lasāmai.

2.8.

Lielākai skaidrībai saīsinājumu skaits jāsamazina līdz minimumam.

2.9.

Dokumenta sastādītājs var izmantot sertifikāta otrajā pusē esošo laukumu papildu informācijas ierakstīšanai, bet nedrīkst tajā ierakstīt nekādu apliecinošo paziņojumu. Ja tiek izmantota sertifikāta otrā puse, tas vienmēr jānorāda attiecīgajā blokā sertifikāta priekšējā pusē.

3.    KOPIJAS

3.1.

Nav ierobežojumu attiecībā uz sertifikāta kopiju skaitu, kas nosūtītas klientam vai kuras ir saglabājis dokumenta sastādītājs.

4.    KĻŪDA(-AS) SERTIFIKĀTĀ

4.1.

Ja galalietotājs konstatē sertifikātā kļūdu(-as), viņš par tām rakstiski informē sastādītāju. Sastādītājs var izdot jaunu sertifikātu tikai tad, ja kļūdu(-as) var pārbaudīt un labot.

4.2.

Uz jaunā sertifikāta ir jābūt jaunam veidlapas numuram, parakstam un datumam.

4.3.

Lūgumu par jauna sertifikāta piešķiršanu var apmierināt bez vienības(-u) stāvokļa atkārtotas pārbaudes. Jaunais sertifikāts nav paziņojums par pašreizējo stāvokli, bet tajā jābūt atsaucei uz iepriekšējo sertifikātu, 12. blokā iekļaujot šādu paziņojumu: “Ar šo sertifikātu tiek labota(-as) kļūda(-as) [ierakstīt sākotnējo izdošanas datumu] izsniegtā sertifikāta [ierakstīt veidlapas sākotnējo numuru][ierakstīt laboto(-os) bloku(-us)] blokā(-os)], un tas neattiecas uz atbilstību/stāvokli/nodošanu izmantošanai.” Abi sertifikāti jāsaglabā atbilstoši pirmā sertifikāta glabāšanas laikam.

5.    IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

1. bloks. Apstiprinātāja kompetentā iestāde/valsts

Norāda tās kompetentās iestādes nosaukumu un valsti, kuras jurisdikcijā sertifikāts ir izsniegts. Ja kompetentā iestāde ir Aģentūra, ieraksta tikai “EASA”.

2. bloks. EASA 1. veidlapas galvene

“AUTORIZĒTS IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS –

EASA 1. VEIDLAPA”

3. bloks. Veidlapas numurs

Ieraksta unikālu numuru atbilstoši 4. blokā norādītās iestādes numerācijas sistēmai/kārtībai; tajā var ietilpt burtciparu rakstzīmes.

4. bloks. Organizācijas nosaukums un adrese

Ieraksta tās apstiprinātās organizācijas pilnu nosaukumu un adresi (sk. EASA 3. veidlapu), kas nodod šajā sertifikātā aptverto darbu. Ir atļauti logotipi utt., ja logotipus var ietilpināt šajā blokā.

5. bloks. Darbuzdevums/līgums/rēķins

Lai vieglāk varētu izsekot tam, pie kura klienta atrodas vienība(-as), ieraksta darbuzdevuma numuru, līguma numuru, rēķina numuru vai līdzīgu atsauces numuru.

6. bloks. Vienība

Ja ir vairāk kā viena pozīcija, ieraksta pozīciju numurus. Šis bloks ir ērti izmantojams savstarpējām norādēm uz “Piezīmēm” 12. blokā.

7. bloks. Apraksts

Ieraksta vienības nosaukumu un aprakstu. Priekšroka dodama lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos vai tehniskās apkopes datos (piem. “Ilustrētajā detaļu katalogā”, “Gaisa kuģu tehniskās apkopes rokasgrāmatā”, “Ekspluatācijas biļetenā”, “Detaļu tehniskās apkopes rokasgrāmatā”) lietotajam terminam.

8. bloks. Detaļas numurs

Ieraksta detaļas numuru, kā tas ir norādīts uz vienības vai birkas/iesaiņojuma. Dzinēja vai propellera apzīmēšanai var izmantot tipa apzīmējumu.

9. bloks. Daudzums

Norāda vienību skaitu.

10. bloks. Sērijas numurs

Ja noteikumos ir prasīts, lai vienībai tiktu norādīts sērijas numurs, to ieraksta šeit. Papildus var ierakstīt arī jebkuru citu sērijas numuru, kas noteikumos nav prasīts. Ja vienība nav apzīmēta ar sērijas numuru, ieraksta “N/A”.

11. bloks. Statuss/darbs

Turpmāk ir aprakstīti ieraksti, ko atļauts izdarīt 11. blokā. Ieraksta tikai vienu no šiem apzīmējumiem; ja piemērojams ir vairāk nekā viens apzīmējums, lieto to, kurš visprecīzāk apraksta lielāko daļu veiktā darba un/vai vienības statusu.i)

Kapitāli izremontēts

.

Process, kas nodrošina, ka vienība pilnīgi atbilst visām piemērojamām ekspluatācijas pielaidēm, kas noteiktas tipa sertifikāta turētāja vai iekārtu ražotāja lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos vai datos, ko apstiprinājusi vai pieņēmusi iestāde. Vienība ir vismaz izjaukta, iztīrīta, pārbaudīta, ja vajadzīgs, saremontēta, no jauna samontēta un testēta saskaņā ar iepriekš norādītajiem datiem.

ii)

Remontēts

.

Defekta(-u) labošana saskaņā ar piemērojamu standartu (1).

iii)

Pārbaudīts/testēts

.

Pārbaude, mērījumi utt. atbilstoši piemērojamam standartam (1) (piem. vizuāla apsekošana, funkcionāla testēšana, pārbaude uz stenda utt.).

iv)

Modificēts

.

Vienības modificēšana, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamam standartam (1).

(1)   

Piemērojams standarts ir ražošanas/projektēšanas/tehniskās apkopes/kvalitātes standarts, metode, paņēmiens vai prakse, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde vai kura tai ir pieņemama. Piemērojamais standarts tiek aprakstīts 12. blokā.

12. bloks. Piezīmes

Vai nu tieši, vai atsaucoties uz pavaddokumentiem, kas vajadzīgi lietotājam vai uzstādītājam, lai noteiktu vienības(-u) lidojumderīgumu attiecībā uz sertificējamo darbu, apraksta darbu, kas norādīts 11. blokā. Ja vajadzīgs, var lietot atsevišķu lapu, ievietojot atsauci galvenajā EASA 1. veidlapā. Katrā paziņojumā jābūt skaidri norādītam, uz kuru(-ām) 6. bloka vienību(-ām) paziņojums attiecas.

12. blokā ierakstāmās informācijas piemēri:

i) 

izmantotie tehniskās apkopes dati, ieskaitot pārbaudes statusu un atsauces;

ii) 

atbilstība lidojumderīguma norādījumiem vai apkopes biļeteniem;

iii) 

veiktie remonti;

iv) 

veiktās modifikācijas;

v) 

uzstādītās rezerves daļas;

vi) 

ierobežota darbmūža detaļu statuss;

vii) 

atkāpes no klienta darbuzdevuma;

viii) 

paziņojumi par nodošanu izmantošanā, lai izpildītu ārvalsts civilās aviācijas institūcijas tehniskās apkopes prasību;

ix) 

informācija, kas jāpievieno sūtījumam, kurā ir iztrūkumi vai kas pēc piegādes no jauna jāsaliek;

▼M6

x) 

tehniskās apkopes organizācijām, kas apstiprinātas saskaņā ar I pielikuma (M daļas) F apakšdaļu vai Vd pielikumu (CAO daļu), — sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts, kas minēts attiecīgi M.A.613. un CAO.A.070. punktā:

“Apliecinājums, ka, ja vien šajā blokā nav norādīts citādi, darbs, kas minēts 11. blokā un aprakstīts šajā blokā, ir paveikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai Vd pielikuma (CAO daļas) prasībām un saistībā ar šo darbu vienība ir uzskatāma par gatavu nodošanai izmantošanā. TĀ NAV NODOŠANA IZMANTOŠANĀ SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1321/2014 II PIELIKUMU (145. DAĻU).”

Ja dati tiek izdrukāti no elektroniskas EASA 1. veidlapas, šajā blokā ieraksta jebkurus atbilstošus datus, kas nav piemēroti ierakstīšanai citos blokos.

▼B

Ja dati tiek izdrukāti no elektroniskas EASA 1. veidlapas, šajā blokā ieraksta jebkurus atbilstošus datus, kuri nav piemēroti ierakstīšanai citos blokos.

13.a–13.e bloks

Vispārējas prasības 13.a-13.e blokam: Neizmanto tehniskās apkopes darbu nodošanai. Ieēno, iekrāso vai citādi atzīmē, lai novērstu tā nejaušu vai neatļautu izmantošanu.

▼M6

14.a bloks

Atzīmē atbilstošo(-ās) aili(-es), norādot noteikumus, kas attiecas uz pabeigto darbu. Ja ir izdarīta atzīme ailē “Citi noteikumi, kas norādīti 12. blokā”, tad 12. blokā jānorāda citas(-u) lidojumderīguma iestādes(-žu) noteikumi. Jāizdara atzīme vismaz vienā ailē vai, ja nepieciešams, var izdarīt atzīmes abās ailēs.

Par visu veidu tehnisko apkopi, ko veikušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļu vai Vd pielikumu (CAO daļu) apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas, izdara atzīmi ailē “Citi noteikumi, kas norādīti 12. blokā” un 12. blokā ieraksta izmantošanas sertifikāta deklarāciju. Minētajā gadījumā sertifikācijas paziņojums “ja vien šajā blokā nav norādīts citādi” ir attiecināms uz šādiem gadījumiem:

a) 

ja tehnisko apkopi nav bijis iespējams pabeigt;

b) 

ja tehniskajā apkopē ir atkāpes no I pielikumā (M daļā) vai Vd pielikumā (CAO daļā) noteiktā standarta;

c) 

ja tehniskā apkope ir veikta saskaņā ar citu prasību, kas nav norādīta I pielikumā (M daļā) vai Vd pielikumā (CAO daļā); šajā gadījumā 12. blokā norāda konkrēto valsts tiesību aktu noteikumu.

Par visu veidu tehnisko apkopi, ko veikušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 II pielikuma (145. daļas) A iedaļu apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas, sertifikācijas paziņojums “ja vien 12. blokā nav norādīts citādi” ir attiecināms uz šādiem gadījumiem:

a) 

ja tehnisko apkopi nav bijis iespējams pabeigt;

b) 

ja tehniskajā apkopē ir atkāpes no II pielikumā (145. daļā) noteiktā standarta;

c) 

ja tehniskā apkope ir veikta saskaņā ar citu prasību, kas nav noteikta II pielikumā (145. daļā); šajā gadījumā 12. blokā norāda konkrēto valsts tiesību aktu noteikumu.

▼B

14.b bloks. Pilnvarotā paraksts

Šajā ailē jābūt pilnvarotās personas parakstam. Šo bloku drīkst parakstīt tikai personas, kas īpaši pilnvarotas saskaņā ar kompetentās iestādes tiesību aktiem un politiku. Lai atvieglotu atpazīšanu, var pievienot unikālu numuru, kas identificē pilnvaroto personu.

14.c bloks. Sertifikāta/Apstiprinājuma numurs

Ieraksta sertifikāta/apstiprinājuma numuru vai atsauci uz to. Numuru vai atsauci piešķir kompetentā iestāde.

14.d bloks. Vārds, uzvārds

Skaidri salasāmā veidā ieraksta tās personas vārdu un uzvārdu, kas paraksta 14.b bloku.

14.e bloks. Datums

Ieraksta 14.b bloka parakstīšanas datumu; datumam jābūt ierakstītam formātā dd = 2 cipari, kas norāda dienu, mmm = mēneša 3 pirmie burti, gggg = 4 cipari, kas norāda gadu.

Lietotāja/uzstādītāja pienākumi

Sertifikātā jāizvieto šāds paziņojums, kas informē galalietotājus par to, ka viņi netiek atbrīvoti no atbildības attiecībā uz jebkuras vienības, kurai ir pievienota šī veidlapa, uzstādīšanu un izmantošanu.

“ŠIS SERTIFIKĀTS AUTOMĀTISKI NEPILNVARO VEIKT UZSTĀDĪŠANU.

JA LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS VEIC DARBU SASKAŅĀ AR TĀDAS LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS IESTĀDES NOTEIKUMIEM, KAS NAV 1. BLOKĀ NORĀDĪTĀ LIDOJUMDERĪGUMA IESTĀDE, LIETOTĀJAM/UZSTĀDĪTĀJAM IR NOTEIKTI JĀPĀRLIECINĀS, KA VIŅA/VIŅAS VALSTS LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS IESTĀDE ATZĪST 1. BLOKĀ NORĀDĪTĀS LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS IESTĀDES APSTIPRINĀTĀS VIENĪBAS.

PAZIŅOJUMI, KAS MINĒTI 13.A UN 14.A BLOKĀ, NAV UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTS. VISOS GADĪJUMOS, PIRMS GAISA KUĢI VAR NODOT LIETOŠANĀ, GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES UZSKAITĒ JĀBŪT IEKĻAUTAM UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTAM, KAS IZSNIEGTS ATBILSTOŠI LIETOTĀJA/UZSTĀDĪTĀJA VALSTS NOTEIKUMIEM.”