32004D0469

2004/469/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 amending Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts in view of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (notified under document number C(2004) 1690) (Text with EEA relevance)

Official Journal L 160 , 30/04/2004 P. 0007 - 0050


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/881/EB, nustatantį pasienio kontrolės postų sąrašą dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1690)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/469/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą, ypač į jos 6 straipsnio 2 dalį [1],

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB, ypač į jos 6 straipsnio 4 dalį [2],

kadangi:

(1) 2003 m. Stojimo akte nebuvo numatytos tam tikrų aktų, kurie lieka galioti po 2004 m. gegužės 1 d. ir kuriuos dėl stojimo reikia adaptuoti, būtinos adaptacijos arba jos buvo numatytos, tačiau jas reikia dar pritaikyti. Visas šias papildomas adaptacijas reikia priimti iki stojimo, kad įstojus jas būtų galima taikyti.

(2) Vadovaujantis Stojimo akto 57 straipsnio 2 dalimi tokias adaptacijas turi priimti Komisija visais atvejais, kai ji priėmė pirminį aktą.

(3) Sąrašas, pateiktas 2001 m. birželio 7 d. Komisijos sprendime 2001/881/EB nustatančiame kontrolės postų, patvirtintų atlikti gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašą ir atnaujinančiame išsamias patikrinimų, kuriuos atliks Komisijos ekspertai, taisykles [3] turi būti atnaujintas dėl naujųjų valstybių narių stojimo, nes plėtros procesas reikšmingai pakeis Bendrijos išorines sienas.

(4) Pasiūlytas vietas pasienio kontrolės postams su trečiosiomis šalimis naujosiose valstybėse narėse tikrino Komisija ir dabar reikėtų sudaryti šiose vietose įsteigtų ir pagal Bendrijos reikalavimus įrengtų pasienio kontrolės postų sąrašą.

(5) Tuo pačiu metu tam tikros valstybės narės, būtent, Austrija, Vokietija ir Italija nebebus Bendrijos rytinės sienos su trečiosiomis šalimis ir kai kurie veikiantys teritoriniai pasienio kontrolės postai tose šalyse neteks savo funkcijos.

(6) Atitinkamai patvirtintų pasienio kontrolės postų, kurie išvardyti Sprendime 2001/881/EB, sąrašas turėtų būti atnaujintas atsižvelgiant į pasienio kontrolės postus naujosiose valstybėse narėse ir į tai, kad tam tikri pasienio kontrolės postai Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje neteks funkcijos.

(7) 2004 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas 2004/273/EB, adaptuojantis Sprendimą 2001/881/EB papildant pasienio kontrolės postų sąrašą ir išbraukiant iš jo informaciją dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo [4] buvo paremtas išankstine padėties kontrole, kurią 2003 m. rugsėjo mėn. stebėjo Komisija. Nuo tada valstybėse narėse buvo įrengti papildomi pastai, kurie pateikė visas būtinas garantijas ir todėl turėtų būti įrašyti į sąrašą.

(8) Tam, kad Bendrijos aktai būtų geriau suprantami Sprendimo 2001/881/EB sąrašas turi būti pakeistas šio sprendimo priede esančiu sąrašu.

(9) Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas buvo informuotas apie šiame sprendime numatytas priemones.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/881/EB priedas keičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas įsigaliojus Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos 2003 m. Stojimo sutarčiai nuo jos įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[2] OL L 268, 1991 1 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu

[3] OL L 326, 2001 12 11, p. 44. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/273/EB (OL L 86, 2004 3 24, p. 21).

[4] OL L 86, 2004 3 24, p. 21.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOSLISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDERVERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLENΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣLIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTSLISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉESELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTILIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENSLISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOSLUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTAFÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1 = NombreNavnNameΟνομασίαNameNomNomeNaamNomeNimiNamn

2 = Código AnimoAnimo-kodeAnimo-codeΚωδικός AnimoAnimo CodeCode AnimoCodice AnimoAnimo-codeCódigo AnimoAnimo-koodiAnimo-kod

3 A = AeropuertoLufthavnFlughafenΑεροδρόμιοAirportAéroportAeroportoLuchthavenAeroportoLentokenttäFlygplats

F = FerrocarrilJernbaneSchieneΣιδηρόδρομοςRailRailFerroviaSpoorwegCaminho-de-ferroRautatieJärnväg

P = PuertoHavnHafenΛιμέναςPortPortPortoZeehavenPortoSatamaHamn

R = CarreteraLandevejStraßeΟδόςRoadRouteStradaWegEstradaMaantieVäg

4 = Centro de inspecciónInspektionscenterKontrollzentrumΚέντρο ελέγχουInspection centreCentre d'inspectionCentro d'ispezioneInspectiecentrumCentro de inspecçãoTarkastuskeskusKontrollcentrum

5 HC = Todos los productos destinados al consumo humanoAlle produkter til konsumAlle zum menschlichen Verzehr bestimmten ErzeugnisseΌλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωσηAll products for human consumptionTous produits de consommation humaineProdotti per il consumo umanoProducten voor menselijke consumptieTodos os produtos para consumo humanoKaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteetProdukter avsedda för konsumtion

NHC = Otros productosAndre produkterAndere ErzeugnisseΛοιπά προϊόνταOther productsAutres produitsAltri prodottiAndere productenOutros produtosMuut tuotteetAndra produkter

NT = Sin requisitos de temperaturaIngen temperaturkravOhne TemperaturanforderungenΔεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασίαNo temperature requirementsSans conditions de températureche non richiedono temperature specificheGeen temperaturen vereistsem exigências quanto à temperaturaei alhaisen lämpötilan vaatimuksiainga krav på låg temperatur

T = Productos congelados/refrigeradosFrosne/kølede produkterGefrorene/gekühlte ErzeugnisseΠροϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξηFrozen/Chilled productsProduits congelés/réfrigérésProdotti congelati/refrigeratiBevroren/gekoelde productenProdutos congelados/refrigeradosPakastetut/jäähdytetyt tuotteetFrysta/kylda produkter

T(FR) = Productos congeladosFrosne produkterGefrorene ErzeugnisseΠροϊόντα κατεψυγμέναFrozen productsProduits congelésProdotti congelatiBevroren productenProdutos congeladosPakastetut tuotteetFrysta produkter

T(CH) = Productos refrigeradosKølede produkterGekühlte ErzeugnisseΔιατηρημένα με απλή ψύξηChilled productsProduits réfrigérésProdotti refrigeratiGekoelde productenProdutos refrigeradosJäähdytetyt tuotteetKylda produkter

6 U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvagesHovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracenHuftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, HauspferdeΟπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλαUngulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipedsOngulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipédes domestiques ou sauvagesUngulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvaticiHoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigenUngulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagensSorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, vuahet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimetHovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E = Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del ConsejoRegistrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØFRegistrierte Equiden, wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmtΚαταχωρησμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του ΣυμβουλίουRegistered equidae as defined in Council Directive 90/426/EECÉquidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du ConseilEquidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del ConsiglioGeregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de RaadEquídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do ConselhoRekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETYRegistrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O = Otros animales (incluidos los de zoológico)Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver)Andere Tiere (einschließlich Zootiere)Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων)Other animals (including zoo animals)Autres animaux (y compris animaux de zoos)Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren)Outros (incluindo animais de jardim zoológico)Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet)Andra djur (även djur fråndjurparker)

5–6 * = Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo(columnas 1, 4, 5 y 6)Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerktΈχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE du Conseil, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6Suspensas, com base no artigo 6o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetäänUpphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 97/78/CE del ConsejoKontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EFKontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurdeΕλέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του ΣυμβουλίουChecking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3)of Council Directive 97/78/ECContrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du ConseilControllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del ConsiglioControle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EGControlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do ConselhoTarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisestiKontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2) = Únicamente productos embaladosKun emballerede produkterNur umhüllte ErzeugnisseΣυσκευασμένα προϊόντα μόνοPacked products onlyProduits emballés uniquementProdotti imballati unicamenteUitsluitend verpakte productenApenas produtos embaladosAinoastaan pakatut tuotteetEndast förpackade produkter

(3) = Únicamente productos pesquerosKun fiskeprodukterAusschließlich FischereierzeugnisseΑλιεύματα μόνοFishery products onlyProduits de la pêche uniquementProdotti della pesca unicamenteUitsluitend visserijproductenApenas produtos da pescaAinoastaan kalastustuotteetEndast fiskeriprodukter

(4) = Únicamente proteínas animalesKun animalske proteinerNur tierisches EiweißΖωικές πρωτενες μόνοAnimal proteins onlyUniquement protéines animalesUnicamente proteine animaliUitsluitend dierlijke eiwittenApenas proteínas animaisAinoastaan eläinproteiinitEndast djurprotein

(5) = Únicamente lana, cueros y pielesKun uld, skind og huderNur Wolle, Häute und FelleΈριο και δέρματα μόνοWool hides and skins onlyLaine et peaux uniquementLana e pelli unicamenteUitsluitend wol, huiden en vellenApenas lã e pelesAinostaan villa, vuodat ja nahatEndast ull, hudar och skinn

(6) = Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescadoKun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolierNur flüssige Fette, Öle ubd FischöleΜόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαιαOnly liquid fats, oils, and fish oilsGraisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquementEsclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesceUitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolieApenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixeAinoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljytEndast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7) = Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre)Islandske ponyer (kun fra april til oktober)Islandponys (nur von April bis Oktober)Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο)Icelandic ponies (from April to October only)Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement)Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre)Ijslandse pony's (enkel van april tot oktober)Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro)Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun)Islandshästar (endast från april till oktober

(8) = Equinos únicamenteKun enhovede dyrNur EinhuferΜόνον ιπποειδήEquidaes onlyEquidés uniquementUnicamente equidiUitsluitend paardachtigenApenas equídeosAinoastaan hevosetEndast hästdjur

(9) = Únicamente peces tropicalesKun tropiske fiskNur tropische FischeΤροπικά ψάρια μόνοTropical fish onlyPoissons tropicaux uniquementUnicamente pesci tropicaliUitsluitend tropische vissenApenas peixes tropicaisAinoastaan trooppiset kalatEndast tropiska fiskar

(10) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidasKun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugleNur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als LaufvögelΜόνον γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδήOnly cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratitesUniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratitesUnicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratitiUitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels)Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratitesAinoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnutEndast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11) = Únicamente alimentos a granel para animalesKun foderstoffer i løs afladningNur Futtermittel als SchüttgutΖωοτροφές χύμα μόνοOnly feedstuffs in bulkAliments pour animaux en vrac uniquementAlimenti per animali in massa unicamenteUitsluitend onverpakte diervoedersApenas alimentos para animais a granelAinoastaan pakkaamaton rehuEndast foder i lösvikt

(12) = En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico.Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have.Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere.Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνον αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνον νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο.For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day-old chicks, fish, dogs, cats, insects or other animals consigned to a zoo.Pour 'U', dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour 'O', uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zooPer (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo.Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren.Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico.Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet.För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13) = Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiónes 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE (DO L 79, 17.3.2004, p. 47) de la Comisión.Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) og 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47).Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) und 2004/25/EG (ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47).Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 5) και απόφαση 2004/253/EK της Επιτροπής (EE L 79 της 17.3.2004, σ. 47).Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian-Romanian border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decisions 2003/630/EC (OJ L 218, 30.8.2003), p. 55 and 2004/253/EC (OJ L 79, 17.3.2004).Nagylak HU: Il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décisions de la Commission 2003/630/CE (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004)Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – GU L 79, 17.3.2004.Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55 + 2004/253/EG – PB L 79, 17.3.2004.Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE - JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – JO L 79, 17.3.2004.Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY - EUVL L 218, 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/EY – EUVL L 79, 17.3.2004.Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004). 12.6.2004 L 212/11 Official Journal of the European Union EN

(14) = Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente.Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser.Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren.Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία.Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislationDésigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicableDesignato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria.Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving.Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente.Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen.För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

País: BélgicaLand: BelgienLand: BelgienΧώρα: ΒελγιοCountry: BelgiumPays: BelgiquePaese: BelgioLand: BelgiëPaís: BélgicaMaa: BelgiaLand: Belgien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Antwerpen | 0 502 699 | P | | HC, NHC | |

Brussel-Zaventem | 0 502 899 | A | Centre 1 | HC | |

Centre 2 | HC | |

Centre 3 | NHC | U, E, O |

Charleroi | 0 503 299 | A | | HC(2) | |

Gent | 0 502 999 | P | | NHC-NT (6) | |

Liège | 0 503 099 | A | | HC, NHC-NT,NHC-T(FR) | U, E, O |

Oostende | 0 502 599 | P | | P HC-T(2) | |

Oostende | 0 503 199 | A | A Centre 1 | HC(2) | |

Centre 2 | | E, O |

Zeebrugge | 0 502 799 | P | OHCZ | HC, NHC | |

FCT | HC | |

País: ChipreLand: CypernLand: ZypernΧώρα: ΚύπροςCountry: CyprusPays: ChyprePaese: CiproLand: CyprusPaís: ChipreMaa: KyprosLand: Cypern

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Larnaka | 2 140 099 | A | | HC(2), NHC-NT(2) | O |

Lemesos HC(2), | 2 150 099 | P | | NHC-NT | |

País: República ChecaLand: TjekkietLand: Tschechische RepublikΧώρα: Τσεχική ηµοκρατίαCountry: Czech RepublicPays: République tchèquePaese: Repubblica cecaLand: Tsjechische RepubliekPaís: República ChecaMaa: TšekkiLand: Tjeckien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Praha-Ruzyně | 2 200 099 | A | | NHC(2) | E,O |

País: EstoniaLand: EstlandLand: EstlandΧώρα: ΕσθονίαCountry: EstoniaPays: EstoniePaese: EstoniaLand: EstlandPaís: EstóniaMaa: ViroLand: Estland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Luhamaa | 2 300 199 | R | | HC, NHC | U, E |

Paldiski | 2 300 599 | P | | HC(2), NHC-NT(2 | |

Paljassare | 2 300 499 | P | | HC – T(FR)(2) | |

País: DinamarcaLand: DanmarkLand: DänemarkΧώρα: ΔανιαCountry: DenmarkPays: DanemarkPaese: DanimarcaLand: DenemarkenPaís: DinamarcaMaa: TanskaLand: Danmark

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ålborg 1 | 0 902 299 | P | | P HC-T(FR)(1)(2) | |

Ålborg 2 | 0 951 699 | P | | P HC(2), NHC (2) | |

Århus | 0 902 199 | P | | HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT (2) (11) | E |

Esbjerg | 0 902 399 | P | | HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2) | |

Fredericia | 0 911 099 | P | | HC(1)(2), NHC(2) | |

Hanstholm | 0 911 399 | P | | HC-T(FR) (1)(3) | |

Hirtshals | 0 911 599 | P | Centre 1 | HC-T(FR)(1)(2) | |

Centre 2 | HC-T(FR)(1)(2) | |

Billund | 0 901 799 | A | | HC-T(1)(2), NHC(2) | U, E, O |

København | 0 911 699 | A | Centre 1 | HC(1)(2), NHC(2) | |

Centre 2 | HC(1)(2), NHC(2) | |

Centre 3 | | U, E, O |

København | 0 921 699 | P | | HC(1), NHC | |

Rønne | 0 941 699 | P | | HC-T(FR)(1) (2) (3) | |

Kolding | 0 901 899 | P | | NHC(11) | |

Skagen | 0 901 999 | P | | HC-T(FR) (1)(2)(3) | |

País: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανιαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Berlin-Tegel | 0 150 299 | A | | HC, NHC | O |

Brake | 0 151 599 | P | | NHC-NT(4) | |

Bremen | 0 150 699 | P | | HC, NHC | |

Bremerhaven | 0 150 799 | P | | HC, NHC | |

Cuxhaven | 0 151 699 | P | IC 1 | IC 1 HC-T (FR) (3) | |

IC 2 | IC 2 HC-T(FR)(3) | |

Düsseldorf | 0 151 999 | A | | HC (2), NHT-CH(2) NHCNT(2) | O |

Frankfurt/Main | 0 151 099 | A | | HC, NHC | U, E, O |

Hahn Airport | 0 155 999 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Hamburg Flughafen | 0 150 999 | A | | HC, NHC | U, E, O |

Hamburg Hafen* | 0 150 899 | P | | HC, NHC | *E (7) |

Hannover-Langenhagen | 0 151 799 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Kiel | 0 152 699 | P | | HC, NHC | E |

Köln | 0 152 099 | A | | HC, NHC | O |

Konstanz Straße | 0 153 199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Lübeck | 0 152 799 | P | | HC, NHC | U, E |

Rostock | 151 399 | P | | HC, NHC | U, E, O |

Schönefeld | 0 150 599 | A | | HC (2), NHC (2) | U, E, O |

Stuttgart | 0 149 099 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Weil/Rhein | 0 149 199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Weil/Rhein Mannheim | 0 153 299 | F | | HC, NHC | |

País: GreciaLand: GrækenlandLand: GriechenlandΧώρα: ΕλλαςCountry: GreecePays: GrècePaese: GreciaLand: GriekenlandPaís: GréciaMaa: KreikkaLand: Grekland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Evzoni | 1 006 099 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Athens International Airport | 1 005 599 | A | | HC(2), NHC-NT(2) | U, E, O |

Idomeni | 1 006 299 | F | | | U, E |

Kakavia | 1 007 099 | R | | HC(2), NHC-NT | |

Neos Kafkassos | 1 006 399 | F | | HC(2), NHC-NT | U, E, O |

Neos Kafkassos | 1 006 399 | R | | HC, HNC-NT | U, E, O |

Ormenion* | 1 006 699 | R | | HC(2), NHC-NT | *U, *O, *E |

Peplos* | 1 007 299 | R | | HC(2), NHC-NT | *U, *O, |

Pireas | 1 005 499 | P | | HC(2), NHC-NT | |

Promachonas | 1 006 199 | F | | | U, E, O |

Promachonas | 1 006 199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Thessaloniki | 1 005 799 | A | | HC(2), NHC-T | O |

Thessaloniki | 1 005 699 | P | | HC(2), NHC-NT | U, E, |

País: HungríaLand: UngarnLand: UngarnΧώρα: ΟυγγαρίαCountry: HungaryPays: HongriePaese: UngheriaLand: HongarijePaís: HungriaMaa: UnkariLand: Ungern

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Budapest-Ferihegy | 2 400 399 | A | | HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2) | O |

Letenye | 2 401 199 | R | | HC, NHC-NT | E |

Nagylak (13) | 2 401 699 | R | | HC, NHC, | U, E, O |

Röszke | 2 402 299 | R | | HC(2), NHC-NT(2) | E |

Záhony | 2 499 | R | | HC, NHC-NT(2) | U, E |

País: EspañaLand: SpanienLand: SpanienΧώρα: ΙσπανιαCountry: SpainPays: EspagnePaese: SpagnaLand: SpanjePaís: EspanhaMaa: EspanjaLand: Spanien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

A Coruña-Laxe | 1 148 899 | P | A Coruña | HC, NHC | |

Laxe | HC | |

Algeciras | 1 147 599 | P | Productos | HC, NHC | |

Animales | | U, E, O |

Alicante | 1 148 299 | A | | HC (2), NHC(2) | O |

Alicante | 1 148 299 | P | | HC, NHC-NT | |

Almería | 1 148 399 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Almería | 1 148 399 | P | | HC, NHC | |

Asturias | 1 148 699 | A | | HC(2) | |

Barcelona | 1 147 199 | A | Iberia | HC(2), NHC(2) | O |

Flightcare | HC(2), NHC(2) | O |

Barcelona | 1 147 199 | P | | HC, NHC | |

Bilbao | 1 148 499 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Bilbao | 1 148 499 | P | | HC, NHC | |

Cádiz | 1 147 499 | P | | HC, NHC | |

Cartagena | 1 148 599 | P | | HC, NHC | |

Gijón | 1 148 699 | P | | HC, NHC | |

Gran Canaria | 1 148 199 | A | | HC(2), NHC-NT(2) | O |

Huelva | 1 148 799 | P | Puerto interior | HC | |

Puerto exterior | NHC-NT | |

Las Palmas de Gran Canaria | 1 148 199 | P | Productos | HC, NHC | |

Animales | | U, E, O |

Madrid | 1 147 899 | A | Iberia | HC(2), NHC(2) | U, E, O |

Flightcare | HC(2), NHC-T(CH)(2) NHCNT(2) | U, E, O |

PER4 | HC-T(CH)(2) | |

SFS | HC(2), NHC-T(CH)(2) NHCNT(2) | O |

Málaga | 1 147 399 | A | Iberia | HC(2), NHC(2) | O |

DHL | HC(2), NHC | |

Málaga | 1 147 399 | P | | HC, NHC | U, E, O |

Marín | 1 147 699 | P | | HC, NHC-T(FR) NHC-NT | |

Palma de Mallorca | 1 147 999 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Pasajes | 1 147 799 | P | | HC, NHC | U, E, O |

Santa Cruz de Tenerife | 1 148 099 | P | Dársena | HC | |

Dique | NHC | U, E, O |

Santander | 1 148 999 | A | | HC(2), NHC(2) | |

Santander | 1 148 999 | P | | HC, NHC | |

Santiago de Compostela | 1 148 899 | A | | HC(2), NHC(2) | |

San Sebastián | 1 147 799 | A | | HC(2), NHC(2) | |

Sevilla | 1 149 099 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Sevilla | 1 149 099 | P | | HC, NHC | |

Tarragona | 1 149 199 | P | | HC, NHC | |

Tenerife Norte | 1 148 099 | A | | HC(2) | |

Tenerife Sur | 1 148 099 | A | Productos | HC(2), NHC(2) | |

Animales | | U, E, O |

Valencia | 1 147 299 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Valencia | 1 147 299 | P | | HC, NHC | |

Vigo | 1 147 699 | A | | HC(2), NHC(2) | |

Vigo | 1 147 699 | P | T.C. Guixar | HC, NHC-T(FR) NHC-NT | |

Pantalan 3 | HC-T(FR)(2,3) | |

Frioya | HC-T(FR)(2,3) | |

Frigalsa | HC-T(FR)(2,3) | |

Pescanova | HC-T(FR)(2,3) | |

Vieirasa | HC-T(FR)(3) | |

Fandicosta | HC-T(FR)(2,3) | |

Frig. Morrazo | HC-T(FR)(3) | |

Villagarcía-Ribeira-Caramiňal | 1 148 899 | P | Villagarcía | HC(2), NHC(2,11) | |

Ribeira | HC | |

Caramiňal | HC | |

Vitoria | 1 149 299 | A | Productos | HC(2), NHC-NT(2) NHC-T(CH)(2) | |

Animales | | U, E, O |

Zaragoza | 1 149 399 | A | | HC(2) | |

País: FranciaLand: FrankrigLand: FrankreichΧώρα: ΓαλλιαCountry: FrancePays: FrancePaese: FranciaLand: FrankrijkPaís: FrançaMaa: RanskaLand: Frankrike

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Beauvais | 0 216 099 | A | | | E |

Bordeaux | 0 213 399 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Bordeaux | 0 223 399 | P | | HC | |

Boulogne | 0 216 299 | P | | HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3) | |

Brest | 0 212 999 | A | | HC-T(1), HC-NT | |

Brest | 0 212 999 | P | | HC, NHC | |

Châteauroux-Déols | 0 213 699 | A | | HC-T(2) | |

Concarneau-Douarnenez | 0 222 999 | P | Concarneau | HC-T(1)(3) | |

Douarnenez | HC-T(1)(3) | |

Deauville | 0 211 499 | A | | | E |

Divonne | 0210199 | R | | | U(8), E |

Dunkerque | 0 215 999 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Ferney-Voltaire (Genève) | 0 220 199 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC | O |

La Rochelle-Rochefort | 0 211 799 | P | Chef de baie | HC-T(1)(3), HC-NT(3), NHC-NT(3) | |

Rochefort | HC-T(1)(3), HC-NT(3) | |

Tonnay | HC-T(1)(3), HC-NT(3) | |

Le Havre | 0 217 699 | P | Hangar 56 | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Dugrand | HC-T(1) | |

EFBS | HC-T(1) | |

Fécamp | NHC(6) | |

Lorient | 0 215 699 | P | STEF TFE | HC-T(1), HC-NT CCIM NHC | |

Lorient | NHC | |

Lyon-Saint-Exupéry | 0 216 999 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC | O |

Marseille-Port | 0 211 399 | P | Hangar 14 | | U, E, O |

Hangar 26 - Mourepiane | | NHC-NT |

Hôtel des services publics de la Madrague | HC-T(1), HC-NT | |

Marseille-Fos-sur-Mer | 0 231 399 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Marseille aéroport | 0 221 399 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC-NT | O |

Nantes-Saint-Nazaire | 0 214 499 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Nantes-Saint-Nazaire | 0 214 499 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Nice | 0 210 699 | A | | HC-T(CH)(2) | O |

Orly | 0 229 499 | A | SFS | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Air France | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

France Handling | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Réunion Port-Réunion | 0 229 999 | P | | HC, NHC | |

Réunion Roland-Garros | 0 219 999 | A | | HC, NHC | O |

Roissy-Charles-de-Gaulle | 0 219 399 | A | Air France | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

France Handling | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Centre SFS | HC-T(1), HC-NT | |

Station animalière | | U, E, O |

Rouen | 0 227 699 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Saint-Louis-Bâle | 0 216 899 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC | O |

Saint-Louis-Bâle | 0 216 899 | R | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Saint-Malo | 0 213 599 | P | | HC-T(1), HC-NT | |

Saint-Julien-Bardonnex | 0 217 499 | R | | HC-T(1), HC-NT, NHC | U, O |

Sète | 0 213 499 | P | Sète | NHC | |

Frontignan | HC-T(1), HC-NT, | |

Toulouse-Blagnac | 0 213 199 | A | | HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC | O |

Vatry | 0 215 199 | A | | HC-T(CH)(2) | |

País: IrlandaLand: IrlandLand: IrlandΧώρα: ΙρλανδιαCountry: IrelandPays: IrlandePaese: IrlandaLand: IerlandPaís: IrlandaMaa: IrlantiLand: Irland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Dublin Airport | 0 802 999 | A | | | E, O |

Dublin Port | 0 802 899 | P | | HC, NHC | |

Shannon | 0 803 199 | A | | HC(2), NHC(2) | U, E, O |

País: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλιαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ancona | 0 300 199 | A | | HC, NHC | |

Ancona | 0 300 199 | P | | HC | |

Bari | 0 300 299 | P | | HC, NHC | |

Bergamo | 0 303 999 | A | | HC, NHC | |

Bologna – Borgo Panigale | 0 300 499 | A | | HC, NHC | O |

Campocologno | 0 303 199 | F | | | U |

Chiasso | 0 300 599 | F | | HC, NHC | U, O |

Chiasso | 0 300 599 | R | | HC, NHC | U, O |

Gaeta | 0 303 299 | P | | HC-T(3) | |

Genova | 0 301 099 | P | Calata Sanità (Terminal Sech) | HC, NHC-NT | |

Calata Bettolo (Terminal Grimaldi) | HC-T(FR) | |

Nino Ronco (Terminal Messina) | NHC-NT | |

Porto di Voltri (Voltri) | HC, NHC-NT | |

Porto di Vado (Vado Ligure – Savona) | HC-T, NHC-NT | |

Ponte Paleocapa | NHC-NT(6) | |

Genova | 0 301 099 | A | | HC, NHC | O |

Gioia Tauro | 0 304 099 | P | | HC, NHC | |

Gran San Bernardo – Pollein | 0 302 099 | R | | HC, NHC | U, E, O |

La Spezia | 0 303 399 | P | | HC, NHC | U, E |

Livorno – Pisa | 0 301 399 | P | Porto commerciale | HC, NHC | |

Sintermar | HC, NHC | |

Lorenzini | HC, NHC-NT | |

Terminal Darsena Toscana | HC, NHC | |

Livorno – Pisa | 0 301 399 | A | | HC, NHC | |

Milano – Linate | 0 301 299 | A | | HC, NHC | O |

Milano – Malpensa | 0 301 599 | A | Magazzini aeroportuali | HC, NHC | U, E, O |

Napoli | 0 301 899 | P | Molo Bausan | HC, NHC | |

Napoli | 0 301 899 | A | | HC, NHC-NT | |

Olbia | 0 302 299 | P | | HC-T(3) | |

Palermo | 0 301 999 | A | | HC, NHC | |

Palermo | 0 301 999 | P | | HC, NHC | |

Ravenna | 0 303 499 | P | Frigoterminal | HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT | |

Sapir 1 | NHC | |

Sapir 2 | HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT | |

Setramar | NHC-NT | |

Docks Cereali | NHC-NT | |

Reggio Calabria | 0 301 799 | P | | HC, NHC | O |

Reggio Calabria | 0 301 799 | A | | HC, NHC | |

Roma – Fiumicino | 0 300 899 | A | Alitalia | HC, NHC | O |

Aeroporti di Roma | HC, NHC | E, O |

Rimini | 0 304 199 | A | | HC(2), NHC(2) | |

Salerno | 0303599 | P | | HC, NHC | |

Taranto | 0 303 699 | P | | HC, NHC | |

Torino – Caselle | 0 302 599 | A | | HC, NHC | O |

Trapani | 0 303 799 | P | | HC | |

Trieste | 0 302 699 | P | Hangar 69 | HC, NHC | |

Molo "O" | | U, E |

Mag. Frigomar | HC-T | |

Venezia | 0 302 799 | A | | HC (2), NHC-T(CH)(2), NHCNT(2) | |

Venezia | 0 302 799 | P | | HC, NHC | |

Verona | 0 302 999 | A | | HC(2) NHC(2) | |

País: LetoniaLand: LetlandLand: LettlandΧώρα: ΛεττονίαCountry: LatviaPays: LettoniePaese: LettoniaLand: LetlandPaís: LetóniaMaa: LatviaLand: Lettland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Patarnieki (14) | 2 973 199 | R | IC1 | HC, NHC-T(CH), NHC-NT | |

IC2 | | U, E, O |

Terehova (14) | 2 972 299 | R | | HC, NHC-NT | |

País: LituaniaLand: LitauenLand: LitauenΧώρα: ΛιθουανίαCountry: LithuaniaPays: LituaniePaese: LituaniaLand: LitouwenPaís: LituâniaMaa: LiettuaLand: Litauen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Kena (14) | 3 001 399 | F | | HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR),NHC-NT | |

Kybartai (14) | 3 001 899 | R | | HC, NHC | |

Kybartai (14) | 3 002 199 | F | | HC, NHC | |

Lavoriškės (14) | 3 001 199 | R | | HC, NHC | |

Medininkai (14) | 3 001 299 | R | | HC, NHC-T(FR) NHC-NT | U, E, O |

Molo | 3 001 699 | P | | HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHCT(FR)(2), NHC-NT(2) | |

Malkų įlankos | 3 001 599 | P | | HC, NHC | |

Pilies | 3 002 299 | P | | HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHCT(FR)(2), NHC-NT(2 | |

Panemunė (14) | 3 001 799 | R | | HC, NHC | |

Pagėgiai (14) | 3 002 099 | F | | HC, NHC | |

Šalčininkai (14) | 3 001 499 | R | | HC, NHC | |

Vilnius | 3 001 999 | A | | HC, NHC | O |

País: LuxemburgoLand: LuxembourgLand: LuxemburgΧώρα: ΛουξεμβουργοCountry: LuxembourgPays: LuxembourgPaese: LussemburgoLand: LuxemburgPaís: LuxemburgoMaa: LuxemburgLand: Luxemburg

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Luxembourg | 0 600 199 | A | Centre 1 | HC | |

Centre 2 | NHC-NT | |

Centre 3 | | U, E, O |

| | | Centre 4 | NHC-T(CH)(2) | |

País: MaltaLand: MaltaLand: MaltaΧώρα: ΜάλταCountry: MaltaPays: MaltePaese: MaltaLand: MaltaPaís: MaltaMaa: MaltaLand: Malta

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Luqa | 3 101 099 | A | | HC(2), NHC(2) O | |

País: Países BajosLand: NederlandeneLand: NiederlandeΧώρα: Κατω ΧωρεςCountry: NetherlandsPays: Pays-BasPaese: Paesi BassiLand: NederlandPaís: Países BaixosMaa: AlankomaatLand: Nederländerna

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Amsterdam | 0 401 399 | A | KLM-1 | HC(2), NHC | |

Aero Ground Services | HC(2), NHC | |

| | | KLM-2 | | U,E,O (12) |

| | | Freshport | | O(9) |

Amsterdam | 0 401 799 | P | Daalimpex, Velsen | HC-T | |

PCA | HC(2) NHC(2) | |

Kloosterboer IJmuiden | HC-T | |

Eemshaven | 0 401 899 | P | | HC-T(2), NHC-T(FR)(2) | |

Harlingen | 0 402 099 | P | Daalimpex | HC-T | |

Maastricht | 0 401 599 | A | | HC, NHC | U, E, O |

Moerdijk | 0 402 699 | P | | HC-NT | |

Rotterdam | 0 401 699 | P | EBS | NHC-NT(11) | |

Eurofrigo, Karimatastraat | NHC-T(FR), NHC-NT | |

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat | HC- | |

Kloosterboer | HC-T(FR) | |

Wibaco | HC-T(FR)2, HC-NT | |

Van Heezik | HC-T(FR)(2) | |

Vlissingen | 0 402 199 | P | Van Bon | HC(2), NHC | |

Kloosterboer | HC-T(2), HC-NT | |

País: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστριαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Feldkirch-Buchs | 1 301 399 | F | | HC-NT(2), NHC-NT | |

Feldkirch-Tisis | 1 301 399 | R | | HC(2), NHC-NT | E |

Höchst | 1 300 699 | R | | HC, NHC-NT | U, E, O |

Linz | 1 300 999 | A | | HC(2), NHC(2) | O, E, U(8) |

Wien-Schwechat | 1 301 599 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

País: PoloniaLand: PolenLand: PolenΧώρα: ΠολωνίαCountry: PolandPays: PolognePaese: PoloniaLand: PolenPaís: PolóniaMaa: PuolaLand: Polen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Bezledy (14) | 2 528 199 | R | | HC, NHC | U, E,O |

Gdynia | 2 522 199 | P | | HC, NHC | U, E,O |

Korczowa | 2 518 199 | R | | HC, NHC | U, E,O |

Kukuryki-Koroszczyn | 2 506 199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Kuźnica Białostocka (14) | 2 520 199 | R | | HC, NHC | U, E,O |

Świnoujście | 2 532 299 | P | | HC, NHC | |

Szczecin | 2 532 199 | P | | HC, N | |

Warszawa Okęcie | 2 514 199 | A | | HC(2), NHC(2) | U, E,O |

País: PortugalLand: PortugalLand: PortugalΧώρα: ΠορτογαλιαCountry: PortugalPays: PortugalPaese: PortogalloLand: PortugalPaís: PortugalMaa: PortugaliLand: Portugal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Aveiro | 1 204 499 | P | | HC-T(FR)(3) | |

Faro | 1 203 599 | A | | HC-T(2) | O |

Funchal (Madeira) | 1 203 699 | A | | HC, NHC | O |

Funchal (Madeira) | 1 203 699 | P | | HC-T | |

Horta (Açores) | 1 204 299 | P | | HC-T(FR) (3) | |

Lisboa | 1 203 399 | A | Centre 1 | HC(2), NHC-NT(2) | O |

Centre 2 | | U, E |

Lisboa | 1 203 999 | P | Liscont | HC(2), NHC-NT | |

Xabregas | HC-T(FR),HC-NT, NHC-NT | |

Docapesca | HC (2) | |

Peniche | 1 204 699 | P | | HC-T(FR)(3) | |

Ponta Delgada (Açores) | 1 203 799 | A | | NHC, NT | |

Ponta Delgada (Açores) | 1 203 799 | P | | HC-T(FR)(3) NHC-T(FR)(3) | |

Porto | 1 203 499 | A | | HC-T, NHC-NT O | O |

Porto | 1 204 099 | P | | HC-T, NHC-NT | |

Praia da Vitória (Açores) | 1 203 899 | P | | | U, E |

Setúbal | 1 204 899 | P | | HC(2), NHC | |

Viana do Castelo | 1 204 399 | P | | HC-T(FR)(3) | |

País: EslovaquiaLand: SlovakietLand:SlowakeiΧώρα: ΣλοβακίαCountry: SlovakiaPays: SlovaquiePaese: SlovacchiaLand: SlowakijePaís: EslováquiaMaa: SlovakiaLand: Slovakien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Vyšné Nemecké | 3 300 199 | R | I/C 1 | HC, NHC | |

I/C 2 | | U, E |

Čierna nad Tisou | 3 300 299 | F | | HC, NHC | |

País: EsloveniaLand: SlovenienLand: SlowenienΧώρα: ΣλοβενίαCountry: SloveniaPays: SlovéniePaese: SloveniaLand: SloveniëPaís: EslovéniaMaa: SloveniaLand: Slovenien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Obrežje | 2 600 599 | R | | HC,NHC-T(CH)(2), NHCNT(2) | U, E, O |

País: FinlandiaLand: FinlandLand: FinnlandΧώρα: ΦινλανδιαCountry: FinlandPays: FinlandePaese: FinlandiaLand: FinlandPaís: FinlândiaMaa: SuomiLand: Finland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Hamina | 1 420 599 | P | | HC(2), NHC(2) | |

Helsinki | 1 410 199 | A | | HC(2), NHC(2) | O |

Helsinki | 1 400 199 | P | | HC, NHC-NT | U, E, O |

Ivalo | 1 411 299 | R | | HC, NHC | |

Vaalimaa | 1 410 599 | R | | HC, NHC | U, E, O |

País: SueciaLand: SverigeLand: SchwedenΧώρα: ΣουηδιαCountry: SwedenPays: SuèdePaese: SveziaLand: ZwedenPaís: SuéciaMaa: RuotsiLand: Sverige

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Göteborg | 1 614 299 | P | | HC(1), NHC | U, E, O |

Göteborg-Landvetter | 1 614 199 | A | | HC(1), NHC | U, E, O |

Helsingborg | 1 612 399 | P | | HC(1), NHC | |

Karlshamn | 1 610 299 | P | | HC(1)(2) | |

Karlskrona | 1 610 199 | P | | HC(1), NHC | |

Norrköping | 1 605 199 | A | | HC(2) | U, E |

Stockholm | 1 601 199 | P | | HC(1) | |

Stockholm-Arlanda | 1 601 299 | A | | HC(1), NHC | U, E, O |

Varberg | 1 613 199 | P | | NHC | E, (7) |

País: Reino UnidoLand: Det Forenede KongerigeLand: Vereinigtes KönigreichΧώρα: Ηνωμενο ΒασιλειοCountry: United KingdomPays: Royaume-UniPaese: Regno UnitoLand: Verenigd KoninkrijkPaís: Reino UnidoMaa: Yhdistynyt KuningaskuntaLand: Förenade Kungariket

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Aberdeen | 0 730 399 | P | | HC-T(FR)(1,2,3) | |

Belfast | 0 740 099 | A | | HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2) | |

Belfast | 0 740 099 | P | | HC-T(1), NHC-(FR), | |

Bristol | 0 711 099 | P | | HC-T(FR) (1), HC-NT, NHCNT | |

East Midlands | 0 712 199 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC-T(FR),NHC-NT | |

Falmouth | 0 714 299 | P | | HC-T(1), HC-NT | |

Felixstowe | 0 713 099 | P | TCEF | HC-T(1),, NHC-T(FR), NHCNT | |

ATEF | HC-NT(1) | |

Gatwick | 0 713 299 | A | | HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2) | O |

Glasgow | 0 731 099 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC-NT | O |

Glasson | 0 710 399 | P | | NHC-NT | |

Goole | 0 714 099 | P | | NHC-NT(4) | |

Grangemouth | 0 730 899 | P | | NHC-NT(4) | |

Great Yarmouth | 0 712 599 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Grimsby — Immingham | 0 712 299 | P | Centre 1 | HC-T(FR)(1), | |

Centre 2 | NHC-NT | |

Grove Wharf Wharton | 0 711 599 | P | | NHC-NT | |

Heathrow | 0 712 499 | A | Centre 1 | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Centre 2 | HC-T(1), HC-NT, | |

Animal Reception Centre | | U, E, O |

Hull | 0 714 199 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC-NT | |

Invergordon | 0 730 299 | P | | NHC-NT(4) | |

Ipswich | 0 713 199 | P | | HC-T(FR)(1), HC-NT, NHC —T(FR), NHC-NT | |

Liverpool | 0 712 099 | P | | HC-T(FR)(1)(2), HC-NT,NHC-NT | |

Luton | 0 710 099 | A | | | U, E |

Manchester | 0 713 799 | A | | HC-T(1), HC-NT, NHC | O(10) |

Peterhead | 0 730 699 | P | | HC-T(FR), (1,2,3) | |

Portsmouth | 0 711 299 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Prestwick | 0 731 199 | A | | | U, E |

Shoreham | 0 713 499 | P | | NHC-NT(5) | |

Southampton | 0 711 399 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC | |

Stansted | 0 714 399 | A | | HC-NT(2), NHC-NT(2) | U, E |

Sutton Bridge | 0 713 599 | P | | NHC-NT(4) | |

Tilbury | 0 710 899 | P | | HC-T(1), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT | |

Tyne — Northshields* | 0 712 999 | P | | * HC-T(1), HC-NT, NHC | |

"

--------------------------------------------------