19.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/451,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamiseksi laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 415 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 415 artiklan 3 a kohdan ensimmäisen alakohdan, 430 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 430 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 (2) vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan perusteella johdonmukainen raportointikehys, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (3) 104 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisia toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia. Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 on muutettu useita kertoja sellaisten asetukseen (EU) N:o 575/2013 tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi, joilla on otettu käyttöön, kehitetty edelleen tai mukautettu vakavaraisuutta koskevia osatekijöitä.

(2)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ne koskevat kaikki laitosten raportointivaatimuksia. Jotta varmistettaisiin niiden säännösten yhdenmukaisuus, joiden olisi tultava voimaan samaan aikaan, ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus tutustua niihin, on suotavaa, että kaikki asetuksella (EU) N:o 575/2013 edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(3)

Baselin pankkivalvontakomitean kansainväliset standardit huomioon ottaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/876 (4) muutettiin asetusta (EU) N:o 575/2013 useilta osin, kuten vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevien vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien sekä raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 vahvistettua raportointikehystä olisi sen vuoksi tarkistettava ja lomakkeita, joita käytetään tietojen keräämiseen valvontaan liittyvään raportointia varten, olisi päivitettävä.

(4)

Asetuksella (EU) 2019/876 otettiin asetuksessa (EU) N:o 575/2013 käyttöön ensisijaisen pääoman (T1) perusteella laskettavaa vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva vaatimus, joka vahvistettiin 3 prosentiksi, oikaisuja vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden laskentaan sekä maailmanlaajuisiin järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin, jäljempänä ’G-SII-laitokset’, sovellettavaa vähimmäisomavaraisuusastepuskuria koskeva vaatimus direktiivin 2013/36/EU mukaisesti. Vähimmäisomavaraisuusasteesta raportointi olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle siten, että siinä otetaan huomioon kyseiset vaatimukset sekä oikaisut vastuiden laskentaan.

(5)

Asetuksella (EU) 2019/876 otettiin asetuksessa (EU) N:o 575/2013 käyttöön pysyvän varainhankinnan vaatimusta, jäljempänä ’NSFR-vaatimus’, koskevat raportointivaatimukset, mukaan lukien yksinkertaistetut vaatimukset. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa uusia raportointilomakkeita ja -ohjeita.

(6)

Asetuksella (EU) 2019/876 otettiin asetuksessa (EU) N:o 575/2013 käyttöön uusi tukikerroin, jota sovelletaan infrastruktuurihankkeisiin liittyviin vastuisiin, sekä päivitetyt menetelmät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseksi. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa myös julkistamispuitteiden mukaisesti uusia lomakkeita ja ohjeita luottoriskin raportointia varten ja päivittää nykyiset ohjeet.

(7)

Asetuksella (EU) 2019/876 korvattiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 standardimenetelmä riskiherkemmällä vastapuoliriskin standardimenetelmällä (SA-CCR) ja sen yksinkertaistetulla versiolla sellaisille laitoksille, jotka täyttävät ennalta määritellyt hyväksyttävyyskriteerit. Vaikka alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää on tarkistettu, se on edelleen ennalta määritellyt kriteerit täyttävien laitosten käytettävissä. Sen vuoksi on tarpeen lisätä uusia lomakkeita ja ohjeita vastapuoliluottoriskin raportointia varten ja päivittää nykyiset ohjeet.

(8)

Asetuksella (EU) 2019/876 korvattiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 viittaukset ”hyväksyttävään pääomaan” suurten asiakasriskien laskennassa viittauksilla ”ensisijaiseen pääomaan (T1)” ja otettiin käyttöön toinen kynnysarvo suurten asiakasriskien konsolidoidulle raportoinnille. Suuria asiakasriskejä koskeva raportointi olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/630 (5) otettiin asetuksessa (EU) N:o 575/2013 käyttöön järjestämättömiä vastuita varten vakavaraisuutta turvaava varautumisjärjestely, jossa laitosten omista varoista tehdään vähennyksiä silloin, kun järjestämättömiä vastuita ei ole riittävästi katettu varauksilla tai muilla arvonoikaisuilla, noudattaen ennalta määrättyä aikataulua täyden kattavuuden saavuttamiseksi ajan mittaan. Vakavaraisuutta turvaava varautumisjärjestely perustuu täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 vahvistettuihin ’järjestämättömän vastuun’ ja ’lainanhoitojoustojen’ määritelmiin. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa lomakkeita ja ohjeita, jotta voidaan varmistaa, että ’järjestämättömän vastuun’ ja ’lainanhoitojoustojen’ määritelmät ovat samat sekä raportoinnissa että vakavaraisuutta turvaavassa varautumisjärjestelyssä. Uusia lomakkeita tarvitaan myös tietojen keräämiseksi varautumisjärjestelyn laskelmia varten.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2033 (6) kumotaan 26 päivästä kesäkuuta 2026 asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan I osaston 1 luvun 2 jakso (95–98 artikla). Tästä syystä sellaisten ryhmien raportointia koskevia säännöksiä, jotka koostuvat ainoastaan yksittäisen laitoksen tasolla tai konsolidoinnin perusteella asetuksen (EU) N:o 575/2013 95 ja 96 artiklan soveltamisalaan kuuluvista sijoituspalveluyrityksistä, olisi lakattava soveltamasta 26 päivänä kesäkuuta 2026.

(11)

Muutosten laajuuden sekä selkeyden vuoksi on aiheellista kumota täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 ja korvata se tällä asetuksella.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/873 (7) on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla lievennetään covid-19-pandemiasta laitoksiin kohdistuvia vaikutuksia kaikkialla unionissa. Kyseisellä asetuksella tehtiin asetuksiin (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muutoksia, jotka vaikuttavat valvontaan liittyvään raportointiin. Sen vuoksi nämä muutokset olisi otettava huomioon raportointikehyksessä.

(13)

Laitosten olisi aloitettava valvontaan liittyvä raportointi vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa. Vähimmäisomavaraisuusastepuskuria koskeva raportointi olisi kuitenkin aloitettava tammikuusta 2023, koska vähimmäisomavaraisuusastepuskuria koskevien vaatimusten soveltamista lykättiin tammikuuhun 2023 asetuksella (EU) 2020/873.

(14)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on toimittanut komissiolle.

(15)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (8) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, lukuun ottamatta säännöksiä, joissa otetaan huomioon asetukseen (EU) N:o 575/2013 asetuksella (EU) 2020/873 tehdyt muutokset. EPV katsoi, että olisi ollut täysin suhteetonta suorittaa kyseisiä säännöksiä koskevia julkisia kuulemisia tai kustannus-hyötyanalyysejä, koska ne koskevat hyvin harvoja vakavaraisuutta ja vähimmäisomavaraisuutta koskevien raportointilomakkeiden rivejä eivätkä todennäköisesti vaikuta olennaisesti raportointikustannuksiin. Lisäksi tällainen julkinen kuuleminen tai kustannus-hyötyanalyysi estäisi valvojia keräämästä asiaankuuluvia tietoja ajoissa johdonmukaisella ja säännöllisellä tavalla.

(16)

Jotta laitoksilla olisi riittävästi aikaa valmistautua tämän asetuksen mukaiseen raportointiin, asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset raportointimallit ja -lomakkeet, kyseisten lomakkeiden käyttöä koskevat ohjeet ja menetelmät, raportointitiheys ja -ajankohdat, määritelmät sekä tietotekniset ratkaisut, jotka liittyvät laitosten raportointiin toimivaltaisille viranomaisilleen asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan 3 ja 3 a kohdan ja kyseisen asetuksen 430 artiklan 1–4 kohdan sekä 7 ja 9 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Raportoinnin viitepäivämäärät

1.   Laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille tiedot seuraavina raportoinnin viitepäivämäärinä:

a)

kuukausittainen raportointi: kunkin kuukauden viimeisenä päivänä;

b)

neljännesvuosittainen raportointi: 31 päivänä maaliskuuta, 30 päivänä kesäkuuta, 30 päivänä syyskuuta ja 31 päivänä joulukuuta;

c)

puolivuosittainen raportointi: 30 päivänä kesäkuuta ja 31 päivänä joulukuuta;

d)

vuosittainen raportointi: 31 päivänä joulukuuta.

2.   Liitteissä III ja IV esitettyjen lomakkeiden ja liitteessä V annettujen ohjeiden mukaisesti toimitettavat tiedot tietyltä kaudelta on ilmoitettava kumulatiivisesti tilikauden ensimmäisestä päivästä alkaen ja viitepäivämäärään päättyen.

3.   Jos laitoksilla on kansallisten lakien nojalla lupa ilmoittaa omat rahoitustietonsa sellaisen tilinpäätöspäivän mukaan, joka ei määräydy kalenterivuoden perusteella, raportoinnin viitepäivämääriä voidaan vastaavasti mukauttaa siten, että rahoitustiedot sekä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten, jäljempänä ’G-SII-laitokset’, ja G-SII-laitosten puskurikannan määrittämiseen tarvittavat tiedot ilmoitetaan aina kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden välein laitosten tilinpäätöspäivästä lukien.

3 artikla

Raportoinnin ilmoituspäivämäärät

1.   Laitosten on toimitettava tiedot toimivaltaisille viranomaisille pankkipäivän loppuun mennessä seuraavina ilmoituspäivämäärinä:

a)

kuukausittainen raportointi: 15. kalenteripäivänä raportoinnin viitepäivämäärästä lukien;

b)

neljännesvuosittainen raportointi: 12 päivänä toukokuuta, 11 päivänä elokuuta, 11 päivänä marraskuuta ja 11 päivänä helmikuuta;

c)

puolivuosittainen raportointi: 11 päivänä elokuuta ja 11 päivänä helmikuuta;

d)

vuosittainen raportointi: 11 päivänä helmikuuta.

2.   Jos ilmoituspäivä on yleinen vapaapäivä jäsenvaltiossa, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle raportti on jätettävä, tai lauantai tai sunnuntai, tiedot on toimitettava seuraavana arkipäivänä.

3.   Jos laitokset ilmoittavat rahoitustietonsa tai G-SII-laitosten ja niiden puskurikannan määrittämiseen tarvittavat tiedot 3 artiklan 2 kohdan nojalla laitosten tilinpäätöspäivän perusteella mukautettujen raportoinnin viitepäivämäärien mukaisesti, ilmoituspäivämääriä voidaan myös mukauttaa vastaavasti siten, että mukautetusta raportoinnin viitepäivämäärästä laskettava ilmoituskausi säilyy samana.

4.   Laitokset voivat toimittaa tarkastamattomia lukuja. Jos tarkastetut luvut poikkeavat toimitetuista tarkastamattomista luvuista, korjatut tarkastetut luvut on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastamattomat luvut ovat lukuja, joista ulkoinen tarkastaja ei ole antanut tarkastuslausumaa, kun taas tarkastetut luvut ovat lukuja, jotka ulkoinen tarkastaja on tarkastanut ja joista hän on antanut tarkastuslausuman.

5.   Muut toimitettuihin raportteihin tehtävät korjaukset on myös toimitettava toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä.

4 artikla

Raportointikynnykset – mukaantulo- ja poistumiskriteerit

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 145 alakohdassa säädetyt ehdot täyttävien laitosten on alettava ilmoittaa tiedot pieninä ja rakenteeltaan yksinkertaisina laitoksina ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun kyseiset ehdot on täytetty. Jos laitokset eivät enää täytä näitä ehtoja, niiden on lopetettava tietojen ilmoittaminen sitä seuraavana raportoinnin ensimmäisenä viitepäivämääränä.

2.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 146 alakohdassa säädetyt ehdot täyttävien laitosten on alettava ilmoittaa tiedot suurina laitoksina ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun kyseiset ehdot on täytetty. Jos laitokset eivät enää täytä näitä ehtoja, niiden on lopetettava tietojen ilmoittaminen sitä seuraavana raportoinnin ensimmäisenä viitepäivämääränä.

3.   Laitosten on alettava ilmoittaa tiedot, joihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä kynnysarvoja, seuraavana raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun kyseiset kynnysarvot on ylitetty kahtena peräkkäisenä raportoinnin viitepäivämääränä. Laitokset voivat lakata ilmoittamasta tietoja, joihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä kynnysarvoja, seuraavana raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun ne ovat alittaneet kynnysarvot kolmena peräkkäisenä raportoinnin viitepäivämääränä.

5 artikla

Omista varoista ja omien varojen vaatimuksista raportointi yksittäisinä laitoksina – neljännesvuosittainen raportointi

1.   Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yksittäisinä laitoksina laitosten on toimitettava tässä artiklassa tarkoitetut tiedot neljännesvuosittain.

2.   Laitosten on toimitettava omista varoista ja omien varojen vaatimuksista liitteen I lomakkeissa 1–5 täsmennetyt tiedot omista varoista ja omien varojen vaatimuksista liitteessä II olevan II osan 1 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

3.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 7 täsmennetyt tiedot standardimenetelmän mukaisesti käsiteltävistä luottoriskeihin ja vastapuoliriskeihin liittyvistä vastuista liitteessä II olevan II osan 3.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

4.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeissa 8.1 ja 8.2 täsmennetyt tiedot sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaisesti käsiteltävistä luottoriskeihin ja vastapuoliriskeihin liittyvistä vastuista liitteessä II olevan II osan 3.3 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

5.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 9 täsmennetyt tiedot vastuiden maantieteellisestä jakautumisesta maittain ja siten, että vastuut on laskettu yhteen kokonaismäärän tasolla, liitteessä II olevan II osan 3.4 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Laitosten on toimitettava lomakkeissa 9.1 ja 9.2 täsmennetyt tiedot ja erityisesti tiedot vastuiden maantieteellisestä jakautumisesta maittain niissä tapauksissa, joissa ulkomaisten alkuperäisriskivastuiden osuus on kaikissa ulkomaissa ja kaikissa vastuuluokissa liitteessä I olevan lomakkeen 4 rivillä 0850 ilmoitetulla tavalla vähintään 10 prosenttia liitteessä I olevan lomakkeen 4 rivillä 0860 ilmoitetusta kotimaisten ja muiden kuin kotimaisten alkuperäisten vastuiden kokonaismäärästä. Vastuut katsotaan kotimaisiksi silloin, kun ne ovat sellaisiin vastapuoliin liittyviä vastuita, jotka sijaitsevat siinä jäsenvaltiossa, johon laitos on sijoittautunut.

Edellä 4 artiklassa säädettyjä mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava.

6.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeissa 34.01–34.05 ja 34.08–34.10 täsmennetyt tiedot vastapuoliriskeistä liitteessä II olevan II osan 3.9 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

7.   Laitosten, jotka soveltavat standardimenetelmää tai sisäisten mallien menetelmää vastapuoliriskeihin liittyvien vastuiden laskemiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 6 luvun 3 ja 6 jakson mukaisesti, on toimitettava liitteessä I olevan lomakkeen 34.06 mukaiset vastapuoliriskiä koskevat tiedot liitteessä II olevan II osan 3.9.7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

8.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 10 täsmennetyt tiedot sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaisesti käsiteltävistä oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyvistä vastuista liitteessä II olevan II osan 3.5 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

9.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 11 täsmennetyt selvitysriskitiedot liitteessä II olevan II osan 3.6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

10.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 13.01 täsmennetyt arvopaperistettuja vastuita koskevat tiedot liitteessä II olevan II osan 3.7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

11.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 16 täsmennetyt tiedot omien varojen vaatimuksista ja operatiiviseen riskiin liittyvistä tappioista liitteessä II olevan II osan 4.1 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

12.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeissa18-24 täsmennetyt tiedot markkinariskiin liittyvistä omien varojen vaatimuksista liitteessä II olevan II osan 5.1–5.7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

13.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 25 täsmennetyt tiedot vastuun arvonoikaisuriskiin liittyvistä omien varojen vaatimuksista liitteessä II olevan II osan 5.8 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

14.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 32 täsmennetyt tiedot varovaisesta arvostamisesta liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:

a)

kaikkien laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeessa 32.1 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

b)

laitosten, jotka soveltavat pääasiallista menetelmää komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 (9) mukaisesti, on ilmoitettava tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitteen I lomakkeessa 32.2 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

c)

laitosten, jotka soveltavat pääasiallista menetelmää komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 mukaisesti ja jotka ylittävät kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon, on ilmoitettava tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitteen I lomakkeissa 32.3 ja 32.4 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sovellettaessa tätä kohtaa ei sovelleta 4 artiklassa säädettyjä mukaantulo- ja poistumiskriteereitä.

15.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeissa 35.01, 35.02 ja 35.03 täsmennetyt tiedot järjestämättömiin vastuisiin sovellettavasta vakavaraisuutta turvaavasta varautumisjärjestelystä liitteessä II olevan II osan 8 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

6 artikla

Omista varoista ja omien varojen vaatimuksista raportointi yksittäisinä laitoksina – puolivuosittainen raportointi

1.   Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yksittäisinä laitoksina laitosten on toimitettava tässä artiklassa tarkoitetut tiedot puolivuosittain.

2.   Laitosten on toimitettava liitteen I lomakkeissa 14 ja 14.01 täsmennetyt kaikkia arvopaperistettuja vastuita koskevat tiedot liitteessä II olevan II osan 3.8 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti, paitsi jos ne kuuluvat ryhmään samassa maassa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimusta.

3.   Laitosten on toimitettava tiedot valtiovastuista seuraavasti:

a)

jos vastapuolialan ”Julkisyhteisöt” rahoitusvarojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on vähintään 1 prosentti kohtien ”Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit” ja ”Luotot” yhteenlasketusta kirjanpitoarvosta, laitosten on toimitettava liitteessä I olevassa lomakkeessa 33 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti ja noudatettava liitteessä V olevia ohjeita, jotka koskevat tapauksen mukaan liitteessä III tai liitteessä IV olevaa lomaketta 4, asianmukaisten arvojen laskemiseksi;

b)

jos liitteessä I olevan lomakkeen 33 rivillä 0010 sarakkeessa 0010 määriteltyjen johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitusvarojen kansallisten vastuiden ilmoitettu arvo on alle 90 prosenttia kansallisten ja kansainvälisten vastuiden raportoidusta arvosta saman tietopisteen osalta, laitosten, jotka täyttävät a alakohdassa tarkoitetun edellytyksen, on toimitettava liitteessä I olevan lomakkeen 33 mukaiset tiedot liitteessä II olevan II osan 7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti ja toimitettava täydellinen maakohtainen erittely;

c)

laitosten, jotka täyttävät a alakohdassa tarkoitetut edellytykset mutta eivät täytä b alakohdassa tarkoitettua edellytystä, on toimitettava lomakkeessa 33 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti siten, että vastuut on laskettu yhteen

i)

kokonaismäärän tasolla ja

ii)

kansallisella tasolla.

Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava.

4.   Tiedot operatiivista riskiä koskevista olennaisista tappioista on ilmoitettava seuraavasti:

a)

laitosten, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 4 luvun mukaisesti, on ilmoitettava kyseiset tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 täsmennetyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

b)

suurten laitosten, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 3 luvun mukaisesti, on ilmoitettava nämä tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 täsmennetyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

c)

muiden kuin suurten laitosten, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 3 luvun mukaisesti, on ilmoitettava liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat tiedot:

i)

liitteessä I olevan lomakkeen 17.01 sarakkeessa 0080 täsmennetyt tiedot seuraavien rivien osalta:

tapahtumien lukumäärä (uudet tapahtumat) (rivi 0910);

bruttotappiomäärä (uudet tapahtumat) (rivi 0920);

niiden tapahtumien lukumäärä, joihin on tehty tappiota koskevia oikaisuja (rivi 0930);

tappiota koskevat oikaisut, jotka liittyvät edellisiin raportointikausiin (rivi 0940);

suurin yksittäinen tappio (rivi 0950);

viiden suurimman tappion summa (rivi 0960);

suorien tappionkorvausten kokonaismäärä, lukuun ottamatta vakuutuksia ja muita riskinsiirtomekanismeja (rivi 0970);

korvausten kokonaismäärä, kun on kyse vakuutuksista ja muista riskinsiirtomekanismeista (rivi 0980);

ii)

liitteen I lomakkeessa 17.02 täsmennetyt tiedot.

d)

edellä c alakohdassa tarkoitetut laitokset voivat ilmoittaa kaikki liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

e)

suurten laitosten, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 2 luvun mukaisesti, on ilmoitettava tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 täsmennetyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

f)

muut kuin suuret laitokset, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 2 luvun mukaisesti, voivat ilmoittaa tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 täsmennetyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava.

5.   Laitosten, jotka soveltavat yksinkertaistettua standardimenetelmää tai alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää vastapuoliriskeihin liittyvien vastuiden laskemiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 6 luvun 4 ja 5 jakson mukaisesti, on toimitettava liitteessä I olevan lomakkeen 34.06 mukaiset vastapuoliriskiä koskevat tiedot liitteessä II olevan II osan 3.9.7 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

7 artikla

Omista varoista ja omien varojen vaatimuksista raportointi konsolidoinnin perusteella

Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa konsolidoinnin perusteella asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti laitosten on toimitettava tiedot, jotka on täsmennetty

a)

tämän täytäntöönpanoasetuksen 5 ja 6 artiklassa, konsolidoidussa muodossa ja niissä määritellyllä tiheydellä; ja

b)

liitteen I lomakkeessa 6 konsolidointiin kuuluvista yrityksistä liitteessä II olevan II osan 2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti puolivuosittain.

8 artikla

Omista varoista ja omien varojen vaatimuksista raportointi – lisäraportointivaatimukset yksittäisinä laitoksina ja konsolidoinnin perusteella

1.   Laitosten, joihin sovelletaan vaatimusta julkistaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 438 artiklan e tai h alakohdassa tai 452 artiklan b, g tai h alakohdassa tarkoitetut tiedot tapauksen mukaan 433 a tai 433 c artiklassa määritellyllä tiheydellä tapauksen mukaan yksittäisinä laitoksina kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaisesti tai konsolidoinnin perusteella kyseisen asetuksen 13 artiklan mukaisesti, on toimitettava tämän asetuksen liitteessä I olevissa lomakkeissa 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 ja 34.11 täsmennetyt tiedot luottoriskeistä ja vastapuoliriskeistä samalla julkistamistiheydellä ja samalla raportointitasolla noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan II osan 3.3 ja 3.9.12 kohdan ohjeita.

2.   Laitosten, joihin sovelletaan vaatimusta julkistaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 439 artiklan l alakohdassa tarkoitetut tiedot tapauksen mukaan 433 a tai 433 c artiklassa määritellyllä tiheydellä tapauksen mukaan yksittäisinä laitoksina kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaisesti tai konsolidoinnin perusteella kyseisen asetuksen 13 artiklan mukaisesti, on toimitettava tämän asetuksen liitteessä I olevassa lomakkeessa 34.07 täsmennetyt tiedot vastapuoliriskeistä samalla julkistamistiheydellä ja samalla raportointitasolla noudattaen tämän asetuksen liitteessä II olevan II osan 3.9.8 kohdan ohjeita.

9 artikla

Omista varoista ja omien varojen vaatimuksista raportointi yksittäisinä laitoksina asetuksen (EU) N:o 575/2013 95 ja 96 artiklan soveltamisalaan kuuluvien sijoituspalveluyritysten osalta

1.   Sijoituspalveluyritysten, jotka soveltavat asetuksen (EU) 2019/2033 57 artiklan 3 kohdan siirtymäsäännöksiä, on toimitettava tietoja tämän artiklan mukaisesti.

2.   Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä, lukuun ottamatta vähimmäisomavaraisuusastetta koskevia tietoja, sijoituspalveluyritysten, jotka hyödyntävät asetuksen (EU) 2019/2033 57 artiklan 3 kohtaa viitaten asetuksen (EU) N:o 575/2013 95 artiklaan, on toimitettava liitteessä I olevissa lomakkeissa 1–5 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 1 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain.

3.   Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä sijoituspalveluyritysten, jotka hyödyntävät asetuksen (EU) 2019/2033 57 artiklan 3 kohtaa viitaten asetuksen (EU) N:o 575/2013 96 artiklaan on toimitettava tämän asetuksen 5 artiklan 1–5 ja 8–13 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisissä artikloissa säädetyllä tiheydellä.

10 artikla

Omista varoista ja omien varojen vaatimuksista raportointi konsolidoinnin perusteella sellaisten ryhmien osalta, joihin kuuluu ainoastaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 95 ja 96 artiklan soveltamisalaan kuuluvia sijoituspalveluyrityksiä

1.   Sijoituspalveluyritysten, jotka soveltavat asetuksen (EU) 2019/2033 57 artiklan 3 kohdan siirtymäsäännöksiä, on toimitettava tietoja tämän artiklan mukaisesti.

2.   Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa konsolidoinnin perusteella asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta vähimmäisomavaraisuusastetta koskevia tietoja, sellaisiin ryhmiin kuuluvien sijoituspalveluyritysten, jotka koostuvat ainoastaan sellaisista sijoituspalveluyrityksistä, jotka hyödyntävät asetuksen (EU) 2019/2033 57 artiklan 3 kohtaa viitaten asetuksen (EU) N:o 575/2013 95 artiklaan, on toimitettava seuraavat konsolidoidut tiedot:

a)

omista varoista ja omien varojen vaatimuksista liitteen I lomakkeissa 1–5 täsmennetyt tiedot omista varoista ja omien varojen vaatimuksista liitteessä II olevan II osan 1 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain;

b)

liitteen I lomakkeessa 6 täsmennetyt tiedot konsolidointiin kuuluvien yritysten omista varoista ja omien varojen vaatimuksista liitteessä II olevan II osan 2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti puolivuosittain.

3.   Ilmoittaakseen omia varoja ja omien varojen vaatimuksia koskevat tietonsa konsolidoinnin perusteella asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, sellaisiin ryhmiin kuuluvien sijoituspalveluyritysten, jotka koostuvat ainoastaan 95 artiklan soveltamisalaan kuuluvista sijoituspalveluyrityksistä ja 96 artiklan soveltamisalaan kuuluvista sijoituspalveluyrityksistä, tai sellaisiin ryhmiin kuuluvien sijoituspalveluyritysten, jotka koostuvat ainoastaan sijoituspalveluyrityksistä, jotka hyödyntävät asetuksen (EU) 2019/2033 57 artiklan 3 kohtaa viitaten asetuksen (EU) N:o 575/2013 96 artiklaan, on toimitettava seuraavat konsolidoidut tiedot:

a)

tämän asetuksen 5 artiklan 1–5 ja 8–13 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisissä artikloissa säädetyllä tiheydellä;

b)

liitteen I lomakkeessa 6 täsmennetyt tiedot konsolidointiin kuuluvista yrityksistä liitteessä II olevan II osan 2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti puolivuosittain.

11 artikla

Rahoitustiedoista raportointi konsolidoinnin perusteella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (10) soveltamisalaan kuuluvien laitosten osalta

1.   Ilmoittaakseen rahoitustietonsa konsolidoinnin perusteella asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti laitosten on toimitettava liitteessä III täsmennetyt konsolidoidut tiedot liitteessä V annettujen ohjeiden mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava seuraavasti:

a)

liitteen III osassa 1 määritellyt tiedot neljännesvuosittain;

b)

liitteen III osassa 3 määritellyt tiedot puolivuosittain;

c)

liitteen III osassa 4 määritellyt tiedot vuosittain, lukuun ottamatta lomakkeessa 47 täsmennettyjä tietoja;

d)

liitteen III osan 2 lomakkeessa 20 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain, jos laitos ylittää 5 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn kynnysarvon;

e)

liitteen III osan 2 lomakkeessa 21 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain tapauksissa, joissa vuokrasopimusten kohteena olevien aineellisten hyödykkeiden osuus on vähintään 10 prosenttia liitteen III osan 1 lomakkeessa 1.1 ilmoitetusta aineellisten hyödykkeiden kokonaismäärästä;

f)

liitteen III osan 2 lomakkeessa 22 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain tapauksissa, joissa toimitusmaksuista ja palkkioista saatujen nettotulojen osuus on vähintään 10 prosenttia liitteen III osan 1 lomakkeessa 2 ilmoitetusta toimitusmaksuista ja palkkioista saatujen nettotulojen ja nettokorkotulojen kokonaismäärästä;

g)

liitteen III osan 2 lomakkeissa 23–26 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

i)

laitos ei ole pieni ja rakenteeltaan yksinkertainen laitos;

ii)

laitoksen asetuksen (EU) N:o 575/2013 47 a artiklan 3 kohdan mukaisten luottojen bruttomääräisen kirjanpitoarvon ja kyseisen asetuksen 47 a artiklan 1 kohdan mukaisten luottojen yhteenlasketun bruttomääräisen kirjanpitoarvon välinen suhde on vähintään 5 prosenttia.

h)

liitteen III osan 4 lomakkeessa 47 täsmennetyt tiedot vuosittain, jos molemmat tämän kohdan g alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Sovellettaessa g alakohdan ii alakohtaa suhteen osoittajaan ja nimittäjään ei sisällytetä myytävänä oleviksi luokiteltuja luottoja, keskuspankkitalletuksia ja muita vaadittaessa maksettavia talletuksia.

Sovellettaessa tämän kohdan d–h alakohtia 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja mukaantulo- ja poistumiskriteereitä sovelletaan.

12 artikla

Rahoitustiedoista raportointi konsolidoinnin perusteella kansallisia tilinpäätössäännöstöjä soveltavien laitosten osalta

1.   Jos toimivaltainen viranomainen on laajentanut rahoitustietojen raportoinnin vaatimukset koskemaan jäsenvaltioon sijoittautuneita laitoksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 9 kohdan mukaisesti, laitosten on toimitettava tämän asetuksen liitteessä IV täsmennetyt konsolidoidut tiedot tämän asetuksen liitteessä V annettujen ohjeiden mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava seuraavasti:

a)

liitteen IV osassa 1 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain;

b)

liitteen IV osassa 3 täsmennetyt tiedot puolivuosittain;

c)

liitteen IV osassa 4 täsmennetyt tiedot vuosittain, lukuun ottamatta lomakkeessa 47 täsmennettyjä tietoja;

d)

liitteen IV osan 2 lomakkeessa 20 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain, jos laitos ylittää 5 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn kynnysarvon;

e)

liitteen IV osan 2 lomakkeessa 21 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain tapauksissa, joissa operatiivisten vuokrasopimusten kohteena olevien aineellisten hyödykkeiden osuus on vähintään 10 prosenttia liitteen IV osan 1 lomakkeessa 1.1 ilmoitetusta aineellisten hyödykkeiden kokonaismäärästä;

f)

liitteen IV osan 2 lomakkeessa 22 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain tapauksissa, joissa toimitusmaksuista ja palkkioista saatujen nettotulojen osuus on vähintään 10 prosenttia liitteen IV osan 1 lomakkeessa 2 ilmoitetusta toimitusmaksuista ja palkkioista saatujen nettotulojen ja nettokorkotulojen kokonaismäärästä;

g)

liitteen IV osan 2 lomakkeissa 23–26 täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

i)

laitos ei ole pieni ja rakenteeltaan yksinkertainen;

ii)

laitoksen 11 artiklan 2 kohdan g alakohdan ii alakohdan mukainen suhde on vähintään 5 prosenttia;

h)

liitteen IV osan 4 lomakkeessa 47 täsmennetyt tiedot vuosittain, jos molemmat tämän kohdan g alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Sovellettaessa tämän kohdan d–h alakohtia 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja mukaantulo- ja poistumiskriteereitä sovelletaan.

13 artikla

Raportointi asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 a artiklan 1 kohdan mukaisista kiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvista tappioista yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

1.   Laitosten on toimitettava liitteessä VI täsmennetyt tiedot konsolidoinnin perusteella liitteessä VII annettujen ohjeiden mukaisesti vuosittain.

2.   Laitosten on toimitettava liitteessä VI täsmennetyt tiedot yksittäisinä laitoksina liitteessä VII annettujen ohjeiden mukaisesti vuosittain.

3.   Jos laitoksella on sivuliike toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen sivuliikkeen on myös toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle liitteessä VI täsmennetyt sivuliikkeeseen liittyvät tiedot liitteessä VII annettujen ohjeiden mukaisesti vuosittain.

14 artikla

Suurista asiakasriskeistä raportointi yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

1.   Ilmoittaakseen suuria asiakaskohtaisia ja asiakaskokonaisuuskohtaisia riskejä koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 394 artiklan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava liitteessä VIII täsmennetyt tiedot liitteessä IX annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain.

2.   Ilmoittaakseen 20 suurinta asiakaskohtaista tai asiakaskokonaisuuskohtaista riskiä koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 394 artiklan 1 kohdan mukaisesti konsolidoinnin perusteella laitosten, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 3 luvun soveltamisalaan, on toimitettava liitteessä VIII täsmennetyt tiedot liitteessä IX annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain.

3.   Ilmoittaakseen asiakasriskit, joiden arvo on vähintään 300 miljoonaa euroa mutta alle 10 prosenttia laitoksen ensisijaisesta pääomasta (T1), asetuksen (EU) N:o 575/2013 394 artiklan 1 kohdan mukaisesti konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava liitteessä VIII täsmennetyt tiedot liitteessä IX annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain.

4.   Ilmoittaakseen tiedot 10 suurimmasta asiakasriskistään konsolidoinnin perusteella laitosten osalta sekä 10 suurimmasta asiakasriskistään konsolidoinnin perusteella niiden varjopankkiyhteisöjen osalta, jotka harjoittavat pankkitoimintaa sääntelykehyksen ulkopuolella, asetuksen (EU) N:o 575/2013 394 artiklan 2 kohdan mukaisesti laitosten on toimitettava liitteessä VIII täsmennetyt tiedot liitteessä IX annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain.

15 artikla

Vähimmäisomavaraisuusasteesta raportointi yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

1.   Ilmoittaakseen vähimmäisomavaraisuusastetta koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava liitteessä X täsmennetyt tiedot liitteessä XI annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain. Ainoastaan suurten laitosten on toimitettava liitteessä X oleva lomake 48.00.

2.   Ainoastaan seuraavien laitosten on ilmoitettava liitteessä X olevan lomakkeen 40.00 solussa {r0410;c0010} täsmennetyt tiedot:

a)

suurten laitosten, jotka ovat joko G-SII-laitoksia tai jotka ovat laskeneet liikkeeseen säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavia arvopapereita, puolivuosittain;

b)

suurten laitosten, jotka eivät ole listattuja G-SII-laitoksia, vuosittain;

c)

laitosten, jotka eivät ole suuria laitoksia ja pieniä sekä rakenteeltaan yksinkertaisia laitoksia, jotka ovat laskeneet liikkeeseen säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavia arvopapereita, vuosittain.

3.   Laitosten on laskettava vähimmäisomavaraisuusaste raportoinnin viitepäivämääränä asetuksen (EU) N:o 575/2013 429 artiklan mukaisesti.

4.   Laitosten on ilmoitettava liitteessä XI olevan II osan 13 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos vähintään toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

liitteessä XI olevan II osan 5 kohdassa tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 1,5 prosenttia;

b)

liitteessä XI olevan II osan kohdassa 5 tarkoitettu johdannaisten osuus ylittää 2 prosenttia.

Jos laitos täyttää ainoastaan a alakohdan edellytyksen, sovelletaan 4 artiklan 3 kohdan lisäys- ja poistokriteerejä.

Jos laitos täyttää sekä a että b alakohdan edellytykset, sen on alettava ilmoittaa kyseiset tiedot sen viitepäivämäärän jälkeisestä viitepäivämäärästä, jona se ylitti kynnysarvon.

5.   Laitosten, joiden liitteessä XI olevan II osan 8 kohdan mukaisesti määritelty johdannaisten kokonaisnimellisarvo ylittää 10 000 miljoonaa euroa, on ilmoitettava liitteessä XI olevan II osan 13 kohdassa tarkoitetut tiedot, vaikka niiden johdannaisten osuus ei täyttäisi tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

Sovellettaessa tätä kohtaa ei sovelleta 4 artiklan 3 kohdan mukaantulokriteereitä. Laitosten on aloitettava tietojen ilmoittaminen seuraavasta raportoinnin viitepäivämäärästä lukien sen jälkeen, kun ne ovat ylittäneet kynnyksen yhtenä raportoinnin viitepäivämääränä.

6.   Laitosten on ilmoitettava liitteessä XI olevan II osan 14 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos vähintään toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

liitteessä XI olevan II osan 9 kohdassa tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 300 miljoonaa euroa;

b)

liitteessä XI olevan II osan kohdassa 9 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä ylittää 500 miljoonaa euroa.

Jos laitos täyttää ainoastaan a alakohdan edellytyksen, sovelletaan 4 artiklan 3 kohdan lisäys- ja poistokriteerejä. Jos laitos täyttää sekä a että b alakohdan edellytykset, sen on alettava ilmoittaa kyseiset tiedot sen viitepäivämäärän jälkeisestä viitepäivämäärästä, jona se ylitti kynnysarvon.

16 artikla

Maksuvalmiusvaatimuksesta raportointi yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

1.   Ilmoittaakseen maksuvalmiusvaatimusta koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava tämän asetuksen liitteessä XXIV täsmennetyt tiedot tämän asetuksen liitteessä XXV annettujen ohjeiden mukaisesti kuukausittain.

2.   Liitteessä XXIV täsmennettyjen tietojen osalta otetaan huomioon viitepäivämäärän yhteydessä toimitetut tiedot ja tiedot, jotka koskevat laitoksen rahavirtoja seuraavien 30 kalenteripäivän aikana.

17 artikla

Pysyvästä varainhankinnasta raportointi yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

Ilmoittaakseen pysyvää varainhankintaa koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava liitteessä XII täsmennetyt tiedot liitteessä XIII annettujen ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain seuraavasti:

a)

pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten laitosten, jotka ovat päättäneet laskea pysyvän varainhankinnan vaatimuksensa (NSFR) käyttäen asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 6 ja 7 luvussa säädettyä menetelmää kyseisen asetuksen 428 ai artiklan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisensa ennalta antamalla luvalla, on toimitettava tämän asetuksen liitteessä XII olevat lomakkeet 82 ja 83 tämän asetuksen liitteessä XIII olevien ohjeiden mukaisesti;

b)

muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen laitosten on toimitettava liitteessä XII olevat lomakkeet 80 ja 81 liitteessä XIII annettujen ohjeiden mukaisesti;

c)

kaikkien laitosten on toimitettava liitteessä XII oleva lomake 84 liitteessä XIII annettujen ohjeiden mukaisesti.

18 artikla

Maksuvalmiuden seurantaan tarkoitetusta lisämetriikasta raportointi yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

1.   Ilmoittaakseen maksuvalmiuden seurantaan tarkoitettua lisämetriikkaa koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava kuukausittain kaikki seuraavat tiedot:

a)

liitteessä XVIII täsmennetyt tiedot liitteessä XIX annettujen ohjeiden mukaisesti;

b)

liitteessä XX täsmennetyt tiedot liitteessä XXI annettujen ohjeiden mukaisesti;

c)

liitteessä XXII täsmennetyt tiedot liitteessä XXIII annettujen ohjeiden mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kaikki asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 145 alakohdassa säädetyt ehdot täyttävä laitos voi ilmoittaa maksuvalmiuden seurantaan tarkoitettua lisämetriikkaa koskevat tiedot neljännesvuosittain.

19 artikla

Taseen sitoutumisista raportointi yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella

1.   Ilmoittaakseen taseen sitoutumisia koskevat tietonsa asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti yksittäisinä yrityksinä ja konsolidoinnin perusteella laitosten on toimitettava tämän asetuksen liitteessä XVI täsmennetyt tiedot tämän asetuksen liitteessä XVII annettujen ohjeiden mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava seuraavasti:

a)

liitteessä XVI olevassa A, B ja D osassa täsmennetyt tiedot neljännesvuosittain;

b)

liitteessä XVI olevassa C osassa täsmennetyt tiedot vuosittain;

c)

liitteessä XVI olevassa E osassa täsmennetyt tiedot puolivuosittain.

3.   Laitosten ei tarvitse ilmoittaa liitteessä XVI olevassa B, C tai E osassa tarkoitettuja tietoja, jos ne täyttävät molemmat seuraavat ehdot:

a)

laitoksen ei katsota olevan suuri laitos;

b)

laitoksen liitteessä XVII olevan 1.6 kohdan 9 alakohdan mukaisesti laskettu taseen sitoutumisten taso on alle 15 prosenttia.

Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava.

4.   Laitosten on ilmoitettava liitteessä XVI olevassa D osassa tarkoitetut tiedot vain, jos ne laskevat liikkeeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (11) 52 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja.

Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava.

20 artikla

Lisäraportointi konsolidoidusti G-SII-laitosten ja niiden puskurikannan määrittämiseksi

1.   Ilmoittaakseen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan mukaiset G-SII-laitosten ja niiden puskurikantojen määrittämiseen tarvittavat lisätiedot EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten, EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan holdingyhtiöiden ja EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava liitteessä XXVI täsmennetyt tiedot liitteessä XXVII annettujen ohjeiden mukaisesti konsolidoidusti ja neljännesvuosittain.

2.   EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten, EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan holdingyhtiöiden ja EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ainoastaan, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

ryhmän vastuiden kokonaismäärä, mukaan lukien vakuutusalan tytäryritykset, on vähintään 125 000 miljoonaa euroa;

b)

EU:ssa toimiva emoyritys tai jokin sen tytäryrityksistä taikka emoyrityksen tai tytäryrityksen ylläpitämä sivuliike sijaitsee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (12) 4 artiklassa tarkoitetussa osallistuvassa jäsenvaltiossa.

3.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä: 1 päivänä heinäkuuta, 1 päivänä lokakuuta, 2 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä huhtikuuta.

4.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritetyn kynnysarvon suhteen sovelletaan seuraavaa:

a)

EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön on välittömästi aloitettava tietojen ilmoittaminen tämän artiklan mukaisesti, jos sen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä ylittää määritetyn kynnysarvon tilivuoden lopussa, ja ilmoitettava nämä tiedot vähintään kyseisen tilivuoden lopussa ja sitä seuraavina kolmena neljännesvuosittaisena viitepäivämääränä;

b)

EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön on välittömästi lopetettava tietojen ilmoittaminen tämän artiklan mukaisesti, jos sen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä laskee määritetyn kynnysarvon alapuolelle tilivuoden lopussa.

21 artikla

Tietojenvaihdon muodot ja toimitettavat tiedot

1.   Laitosten on annettava tiedot käyttäen toimivaltaisten viranomaisten määrittelemiä tietojenvaihdon muotoja ja esitystapoja ja noudatettava liitteessä XIV tarkoitetun tietopistemallin tietopistemääritelmiä ja liitteessä XV tarkoitettuja validointisääntöjä sekä seuraavia vaatimuksia:

a)

tietotoimituksiin ei saa sisällyttää tietoja, joita ei ole pyydetty tai jotka ovat käyttötarkoitukseen soveltumattomia;

b)

numeeriset arvot on toimitettava seuraavasti:

i)

luokkaan ”rahamäärä” (monetary) kuuluvat tietopisteet on ilmoitettava tuhansien vähimmäistarkkuudella;

ii)

luokkaan ”prosenttiosuus” (percentage) kuuluvat tietopisteet on ilmoitettava prosenttiyksiköinä, joiden vähimmäistarkkuus on neljä desimaalia;

iii)

luokkaan ”kokonaisluku” (integer) kuuluvat tietopisteet on ilmoitettava ilman desimaaleja yksikkötarkkuudella;

c)

laitokset ja vakuutusyritykset on yksilöitävä yksinomaan oikeushenkilötunnuksella (LEI);

d)

muut oikeushenkilöt ja vastapuolet kuin laitokset on yksilöitävä niiden oikeushenkilötunnuksella, jos sellainen on käytettävissä.

2.   Laitosten on liitettävä toimitettuihin tietoihin seuraavat tiedot:

a)

raportoinnin viitepäivämäärä ja viitekausi;

b)

raportointivaluutta;

c)

tilinpäätösstandardi;

d)

raportoivan laitoksen oikeushenkilötunnus (LEI);

e)

konsolidoinnin laajuus.

22 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

23 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä kesäkuuta 2021.

Sen estämättä, mitä tämän artiklan toisessa kohdassa säädetään, liitteessä X olevassa lomakkeessa 47 G-SII-laitoksiksi määriteltyihin laitoksiin sovellettavaa vähimmäisomavaraisuusastepuskuria koskevaa raportointivaatimusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

Tämän asetuksen 9 ja 10 artiklan soveltaminen päättyy 26 päivänä kesäkuuta 2026.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/630, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 111, 25.4.2019, s. 4).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/873, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020, asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta tiettyjen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta (EUVL L 204, 26.6.2020, s. 4).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/101, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä 105 artiklan 14 kohdan mukaista varovaista arvostusta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 21, 28.1.2016, s. 54).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).


LIITE I

OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI

COREP-RAPORTOINTILOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

Lyhytnimi

 

 

VAKAVARAISUUS

CA

1

C 01.00

OMAT VARAT

CA1

2

C 02.00

OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CA2

3

C 03.00

VAKAVARAISUUSSUHTEET

CA3

4

C 04.00

LISÄTIETOERÄT

CA4

 

 

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

CA5

5.1

C 05.01

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

CA5.1

5.2

C 05.02

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT

CA5.2

 

 

RYHMÄN VAKAVARAISUUS

GS

6.1

C 06.01

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ

GS Total

6.2

C 06.02

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT

GS

 

 

LUOTTORISKI

CR

7

C 07.00

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR SA

 

 

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB

8.1

C 08.01

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB 1

8.2

C 08.02

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: ERITTELY PD-RAJOJEN MUKAAN

CR IRB 3

8.4

C 08.04

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN VIRTALASKELMAT

CR IRB 4

8.5

C 08.05

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: PD:N TOTEUTUMATESTAUS

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: PD:N TOTEUTUMATESTAUS 180 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN MUKAISESTI (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVA RYHMITTELYMENETELMÄ

CR IRB 6

8.7

C 08.07

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: IRB- JA SA-MENETELMIEN KÄYTÖN LAAJUUS

CR IRB 7

 

 

MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN

CR GB

9.1

C 09.01

Taulukko 9.1 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (standardimenetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Taulukko 9.2 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (IRB-menetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Taulukko 9.4 – Sellaisten luottovastuiden erittely, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa vastasyklistä puskurikantaa maittain ja laitoskohtaista vastasyklistä puskurikantaa

CCB

 

 

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET– IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET. PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

CR SETT

13.1

C 13.01

LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET

CR SEC

14

C 14.00

ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT

CR SEC Details

14.1

C 14.01

ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT MENETELMITTÄIN

CR SEC Details 2

 

 

VASTAPUOLILUOTTORISKI

CCR

34.01

C 34.01

VASTAPUOLILUOTTORISKI: JOHDANNAISIIN LIITTYVÄN LIIKETOIMINNAN KOKO

CCR 1

34.02

C 34.02

VASTAPUOLILUOTTORISKI: VASTAPUOLIRISKIVASTUUT MENETELMITTÄIN

CCR 2

34.03

C 34.03

VASTAPUOLILUOTTORISKI: VASTAPUOLIRISKIN STANDARDIMENETELMÄLLÄ (SA-CCR) TAI YKSINKERTAISTETULLA STANDARDIMENETELMÄLLÄ KÄSITELTÄVÄT VASTAPUOLIRISKIVASTUUT

CCR 3

34.04

C 34.04

VASTAPUOLILUOTTORISKI: ALKUPERÄISEN HANKINTA-ARVON MENETELMÄLLÄ (OEM) KÄSITELTÄVÄT VASTAPUOLIRISKIVASTUUT

CCR 4

34.05

C 34.05

VASTAPUOLILUOTTORISKI: SISÄISEN MALLIN MENETELMÄLLÄ (IMM) KÄSITELTÄVÄT VASTAPUOLIRISKIVASTUUT

CCR 5

34.06

C 34.06

VASTAPUOLILUOTTORISKI: KAKSIKYMMENTÄ SUURINTA VASTAPUOLTA

CCR 6

34.07

C 34.07

VASTAPUOLILUOTTORISKI: IRB-MENETELMÄ – VASTAPUOLIRISKIVASTUUT ERITELTYINÄ VASTUURYHMÄN JA PD-ASTEIKON MUKAAN

CCR 7

34.08

C 34.08

VASTAPUOLILUOTTORISKI: VASTAPUOLIRISKIVASTUIDEN VAKUUKSIEN KOOSTUMUS

CCR 8

34.09

C 34.09

VASTAPUOLILUOTTORISKI: LUOTTOJOHDANNAISVASTUUT

CCR 9

34.10

C 34.10

VASTAPUOLILUOTTORISKI: KESKUSVASTAPUOLIIN LIITTYVÄT VASTUUT

CCR 10

34.11

C 34.11

VASTAPUOLILUOTTORISKI: VASTAPUOLIRISKIVASTUIDEN RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRIEN VIRTALASKELMAT SISÄISEN MALLIN MENETELMÄN MUKAISESTI

CCR 11

 

 

OPERATIIVINEN RISKI

OPR

16

C 16.00

OPERATIIVINEN RISKI

OPR

 

 

OPERATIIVINEN RISKI: TAPPIOT JA KORVAUKSET

 

17.1

C 17.01

OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA KORVAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPAHTUMATYYPPIEN MUKAAN

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATIIVINEN RISKI: SUURET TAPPION SYNNYTTÄVÄT TAPAHTUMAT

OPR DETAILS 2

 

 

MARKKINARISKI

MKR

18

C 18.00

MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT

MKR IM

25

C 25.00

VASTUUN ARVONOIKAISURISKI

CVA

 

 

VAROVAINEN ARVOSTUS

MKR

32.1

C 32.01

VAROVAINEN ARVOSTUS: KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VAROVAINEN ARVOSTUS: PÄÄASIALLINEN MENETELMÄ

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VAROVAINEN ARVOSTUS: MALLIRISKEIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VAROVAINEN ARVOSTUS: KESKITTYNEISIIN POSITIOIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT

PRUVAL 4

 

 

SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ

MKR

33

C 33.00

SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ VASTAPUOLEN MAAN MUKAAN

GOV

 

 

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN

NPE LC

35.1

C 35.01

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN: JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KATTAMISEKSI TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN LASKEMINEN

NPE LC1

35.2

C 35.02

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN: JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KATTAMISTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VASTUUARVOT, LUKUUN OTTAMATTA VAKAVARAISUUSASETUKSEN 47 C ARTIKLAN 6 KOHDAN SOVELTAMISALAAN KUULUVIA LAINANHOITOJOUSTOLLISIA VASTUITA

NPE LC2

35.3

C 35.03

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN: VAKAVARAISUUSASETUKSEN 47 C ARTIKLAN 6 KOHDAN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN LAINANHOITOJOUSTOLLISTEN JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KATTAMISTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VASTUUARVOT

NPE LC3


C 01.00 – OMAT VARAT (CA1)

Rivit

Tunniste

Erä

Määrä

0010

1

OMAT VARAT

 

0015

1.1

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

 

0020

1.1.1

YDINPÄÄOMA (CET1)

 

0030

1.1.1.1

Ydinpääomaksi (CET1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

0040

1.1.1.1.1

Kokonaan maksetut pääomainstrumentit

 

0045

1.1.1.1.1*

Joista: viranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät pääomainstrumentit

 

0050

1.1.1.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

0060

1.1.1.1.3

Ylikurssirahasto

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Suorat ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Välilliset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Synteettiset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

0130

1.1.1.2

Kertyneet voittovarat

 

0140

1.1.1.2.1

Edellisvuosien kertyneet voittovarat

 

0150

1.1.1.2.2

Hyväksyttävät voitot tai tappiot

 

0160

1.1.1.2.2.1

Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Ei-hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista

 

0180

1.1.1.3

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

 

0200

1.1.1.4

Muut rahastot

 

0210

1.1.1.5

Yleisten pankkiriskien rahastot

 

0220

1.1.1.6

Määräajaksi vapautetuista ydinpääoman (CET1) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

0230

1.1.1.7

Ydinpääomaan (CET1) sisällytetyt vähemmistöosuudet

 

0240

1.1.1.8

Muista vähemmistöosuuksista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

0250

1.1.1.9

Omiin varoihin sovellettavista suodattimista aiheutuvat ydinpääoman (CET1) oikaisut

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Arvopaperistetuista omaisuuseristä aiheutuvat oman pääoman lisäykset

 

0270

1.1.1.9.2

Rahavirran suojaus

 

0280

1.1.1.9.3

Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyviä omia luottoriskejä koskevista muutoksista aiheutuvat kumulatiiviset voitot ja tappiot

 

0285

1.1.1.9.4

Käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Varovaista arvostamista koskevista vaatimuksista aiheutuvat arvonoikaisut

 

0300

1.1.1.10

(-) Liikearvo

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Aineettomiin hyödykkeisiin laskettava liikearvo

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Merkittävien sijoitusten arvostukseen sisältyvä liikearvo

 

0330

1.1.1.10.3

Liikearvoon liittyvät laskennalliset verovelat

 

0335

1.1.1.10.4

Tytäryritysten liikearvon kirjanpidollinen uudelleenarvostus, joka johdetaan tytäryritysten konsolidoinnista ja joka liittyy kolmansiin henkilöihin

 

0340

1.1.1.11

(-) Muut aineettomat hyödykkeet

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Muut aineettomat hyödykkeet ennen laskennallisten verovelkojen vähentämistä

 

0360

1.1.1.11.2

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät laskennalliset verovelat

 

0365

1.1.1.11.3

Tytäryritysten muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpidollinen uudelleenarvostus, joka johdetaan tytäryritysten konsolidoinnista ja joka liittyy kolmansiin henkilöihin

 

0370

1.1.1.12

(-) Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat

 

0380

1.1.1.13

(-) Odotettuihin tappioihin käytettäviin luottoriskin oikaisuihin liittyvä alijäämä (IRB)

 

0390

1.1.1.14

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

0410

1.1.1.14.2

Etuuspohjaisen eläkerahaston varoihin liittyvät laskennalliset verovelat

 

0420

1.1.1.14.3

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat, joihin on laitokselle myönnetty oikeus käyttää rajoituksettomasti

 

0430

1.1.1.15

(-) Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset

 

0440

1.1.1.16

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1)

 

0450

1.1.1.17

(-) Finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

0460

1.1.1.18

(-) Arvopaperistamispositiot, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

0470

1.1.1.19

(-) Luottokaupan selvitysriski, johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

0471

1.1.1.20

(-) Positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmällä ja johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

0472

1.1.1.21

(-) Sellaiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin menetelmää käyttäen, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

0480

1.1.1.22

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

0490

1.1.1.23

(-) Vähennyskelpoiset tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

0500

1.1.1.24

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

0510

1.1.1.25

(-) 17.65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä

 

0511

1.1.1.25.1

(-) 17.65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä, joka liittyy niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentteihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0512

1.1.1.25.2

(-) 17.65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä, joka liittyy väliaikaisten erojen seurauksena syntyviin laskennallisiin verosaamisiin

 

0513

1.1.1.25A

(-) Järjestämättömien vastuiden kattamisvaatimuksesta puuttuva määrä

 

0514

1.1.1.25B

(-) Vähimmäisarvoa koskevan sitoumuksen alittavat määrät

 

0515

1.1.1.25C

(-) Muut odotettavissa olevat verot

 

0520

1.1.1.26

Muut ydinpääomaa (CET1) koskevat siirtymäkauden oikaisut

 

0524

1.1.1.27

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät ydinpääoman (CET1) lisävähennykset

 

0529

1.1.1.28

Muut ydinpääoman (CET1) osatekijät tai vähennykset

 

0530

1.1.2

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

 

0540

1.1.2.1

Ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

0551

1.1.2.1.1

Kokonaan maksetut, suoraan liikkeeseen lasketut pääomainstrumentit

 

0560

1.1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

0571

1.1.2.1.3

Ylikurssirahasto

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

0660

1.1.2.2

Määräajaksi vapautetuista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

0670

1.1.2.3

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

 

0680

1.1.2.4

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

0690

1.1.2.5

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset

 

0700

1.1.2.6

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

0710

1.1.2.7

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

0720

1.1.2.8

(-) Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2)

 

0730

1.1.2.9

Muut ensisijaista lisäpääomaa (AT1) koskevat siirtymäkauden oikaisut

 

0740

1.1.2.10

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1) (vähennetään ydinpääomasta (CET1))

 

0744

1.1.2.11

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1) lisävähennykset

 

0748

1.1.2.12

Muut ensisijaisen lisäpääoman (AT1) osatekijät tai vähennykset

 

0750

1.2

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

 

0760

1.2.1

Ensisijaiseksi lisäpääomaksi (T2) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

0771

1.2.1.1

Kokonaan maksetut, suoraan liikkeeseen lasketut pääomainstrumentit

 

0780

1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

0791

1.2.1.3

Ylikurssirahasto

 

0800

1.2.1.4

(-) Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Suorat toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Välilliset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

0842

1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

0880

1.2.2

Määräajaksi vapautetuista ensisijaisen lisäpääoman (T2) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

0890

1.2.3

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

 

0900

1.2.4

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

0910

1.2.5

IRB-ylijäämä, joka ylittää hyväksyttävät odotetut tappiot

 

0920

1.2.6

Yleiset luottoriskioikaisut (standardimenetelmä)

 

0930

1.2.7

(-) Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset

 

0940

1.2.8

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

0950

1.2.9

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

0955

1.2.9A

Hyväksyttävien velkojen eristä tehtyjen vähennysten määrä, joka ylittää hyväksyttävät velkojen erät

 

0960

1.2.10

Muut toissijaista pääomaa (T2) koskevat siirtymäkauden oikaisut

 

0970

1.2.11

Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) (vähennetään ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1))

 

0974

1.2.12

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät toissijaisen pääoman (T2) lisävähennykset

 

0978

1.2.13

Muut toissijaisen pääoman (T2) osatekijät tai vähennykset

 


C 02.00 – OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CA2)

Rivit

Erä

Nimike

Määrä

0010

1

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

0020

1*

Josta: vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdassa ja 98 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

 

0030

1**

Josta: vakavaraisuusasetuksen 96 artiklan 2 kohdassa ja 97 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

 

0040

1.1

LUOTTO-, VASTAPUOLI- JA LAIMENTUMISRISKIEN SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIN RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

 

0050

1.1.1

Standardimenetelmä (SA)

 

0051

1.1.1*

Josta: vakavaraisuusasetuksen 124 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

 

0060

1.1.1.1

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät pois lukien arvopaperistamispositiot

 

0070

1.1.1.1.01

Valtiot ja keskuspankit

 

0080

1.1.1.1.02

Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset

 

0090

1.1.1.1.03

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

 

0100

1.1.1.1.04

Kansainväliset kehityspankit

 

0110

1.1.1.1.05

Kansainväliset organisaatiot

 

0120

1.1.1.1.06

Laitokset

 

0130

1.1.1.1.07

Yritykset

 

0140

1.1.1.1.08

Vähittäisvastuut

 

0150

1.1.1.1.09

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

0160

1.1.1.1.10

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

 

0170

1.1.1.1.11

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

 

0180

1.1.1.1.12

Katetut joukkolainat

 

0190

1.1.1.1.13

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

 

0200

1.1.1.1.14

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

0210

1.1.1.1.15

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

0211

1.1.1.1.16

Muut erät

 

0240

1.1.2

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB-menetelmä)

 

0241

1.1.2*

Josta: vakavaraisuusasetuksen 164 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

 

0242

1.1.2**

Josta: vakavaraisuusasetuksen 124 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

 

0250

1.1.2.1

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja tai CF-estimaatteja ei käytetä

 

0260

1.1.2.1.01

Valtiot ja keskuspankit

 

0270

1.1.2.1.02

Laitokset

 

0280

1.1.2.1.03

Yritykset – pk-yritykset

 

0290

1.1.2.1.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

 

0300

1.1.2.1.05

Yritykset – muut

 

0310

1.1.2.2

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja ja/tai CF-estimaatteja käytetään

 

0320

1.1.2.2.01

Valtiot ja keskuspankit

 

0330

1.1.2.2.02

Laitokset

 

0340

1.1.2.2.03

Yritykset – pk-yritykset

 

0350

1.1.2.2.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

 

0360

1.1.2.2.05

Yritykset – muut

 

0370

1.1.2.2.06

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (pk-yritykset)

 

0380

1.1.2.2.07

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (muut kuin pk-yritykset)

 

0390

1.1.2.2.08

Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut

 

0400

1.1.2.2.09

Vähittäisvastuut – muut (pk-yritykset)

 

0410

1.1.2.2.10

Vähittäisvastuut – muut (muut kuin pk-yritykset)

 

0420

1.1.2.3

Oman pääoman ehtoiset vastuut (IRB-menetelmä)

 

0450

1.1.2.5

Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät

 

0460

1.1.3

Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahaston osuuksiin liittyvän riskin määrä

 

0470

1.1.4

Arvopaperistamispositiot

 

0490

1.2

SELVITYS-/TOIMITUSRISKIN MUODOSTAMAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

0500

1.2.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen selvitys-/toimitusriski

 

0510

1.2.2

Kaupankäyntivarastoon sisältyvä selvitys-/toimitusriski

 

0520

1.3

POSITIOITA, VALUUTTAKURSSEJA JA HYÖDYKKEITÄ KOSKEVAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

0530

1.3.1

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (standardimenetelmä (SA))

 

0540

1.3.1.1

Kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit (TDI)

 

0550

1.3.1.2

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

0555

1.3.1.3

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyviin positioriskeihin sovellettava erityismenetelmä

 

0556

1.3.1.3*

Lisätietoerä: pelkästään kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

0557

1.3.1.3**

Lisätietoerä: pelkästään oman pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin tai yhdistettyihin instrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

0560

1.3.1.4

Ulkomaanvaluutta

 

0570

1.3.1.5

Hyödykkeet

 

0580

1.3.2

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (sisäisten mallien menetelmä)

 

0590

1.4

OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ (OpR)

 

0600

1.4.1

Operatiivisen riskin perusmenetelmä (BIA)

 

0610

1.4.2

Operatiivisen riskin standardimenetelmä (TSA) / vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA)

 

0620

1.4.3

Operatiivisen riskin kehittyneet mittausmenetelmät (AMA)

 

0630

1.5

KIINTEISTÄ YLEISKUSTANNUKSISTA AIHEUTUVAN YLIMÄÄRÄISEN RISKIN MÄÄRÄ

 

0640

1.6

VASTUUN ARVONOIKAISUUN LIITTYVÄN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

0650

1.6.1

Kehittynyt menetelmä

 

0660

1.6.2

Standardimenetelmä

 

0670

1.6.3

Alkuperäisen hankintahinnan menetelmä

 

0680

1.7

KAUPANKÄYNTIVARASTOON SISÄLTYVIEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

0690

1.8

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

 

0710

1.8.2

Joista: vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan mukaisista tiukemmista vakavaraisuusvaatimuksista aiheutuvat riskit

 

0720

1.8.2*

Joista: suuria asiakasriskejä koskevista vaatimuksista aiheutuvat riskit

 

0730

1.8.2**

Joista: asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavista mukautetuista riskipainoista aiheutuvat riskit

 

0740

1.8.2***

Joista: rahoitusalan sisäisistä vastuista aiheutuvat riskit

 

0750

1.8.3

Joista: vakavaraisuusasetuksen 459 artiklan mukaisista tiukemmista vakavaraisuusvaatimuksista aiheutuvat riskit

 

0760

1.8.4

Joista: vakavaraisuusasetuksen 3 artiklasta aiheutuvat ylimääräiset riskit

 


C 03.00 – VAKAVARAISUUSSUHTEET JA VAKAVARAISUUSTASOT (CA3)

Rivit

Tunniste

Erä

Määrä

0010

1

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

 

0020

2

Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)

 

0030

3

Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)

 

0040

4

Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)

 

0050

5

Kokonaisvakavaraisuussuhde

 

0060

6

Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(–)

 

Lisätietoerät: SREP:n mukainen kokonaispääomavaatimus (TSCR), yhteenlaskettu pääomavaatimus (OCR) ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)

0130

13

SREP:n mukaista kokonaispääomavaatimusta (TSCR) kuvaava suhde

 

0140

13*

TSCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

 

0150

13**

TSCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

 

0160

14

Yhteenlaskettua pääomavaatimusta (OCR) kuvaava suhde

 

0170

14*

OCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

 

0180

14**

OCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

 

0190

15

OCR ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)

 

0200

15*

OCR ja P2G: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

 

0210

15**

OCR ja P2G: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

 

0220

16

Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(-) ottaen huomioon vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan ja vakavaraisuusdirektiivin 104 a artiklan vaatimukset

 

Lisätietoerät: Vakavaraisuussuhteet, kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

0300

20

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1), kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

 

0310

21

Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1), kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

 

0320

22

Kokonaisvakavaraisuussuhde, kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

 


C 04.00 – LISÄTIETOERÄT (CA4)

Rivi

Tunniste

Erä

Sarake

Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

0010

0010

1

Laskennalliset verosaamiset yhteensä

 

0020

1.1

Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomat laskennalliset verosaamiset

 

0030

1.2

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

0040

1.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

0050

2

Laskennalliset verovelat yhteensä

 

0060

2.1

Laskennalliset verovelat, joita ei voida vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

 

0070

2.2

Laskennalliset verovelat, jotka voidaan vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

 

0080

2.2.1

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

0090

2.2.2

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena

 

0093

2A

Liikaa maksetut verot ja verotuksellisten tappioiden hyvitykset

 

0096

2B

Laskennalliset verosaamiset, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa

 

0097

2C

Laskennalliset verosaamiset, joihin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa

 

Poikkeus ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vähennyksistä

0901

2W

Aineettomien hyödykkeiden vähentämistä ydinpääoman (CET1) eristä koskeva poikkeus

 

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien tilinpäätösluokittelu

0905

2Y

Pääomainstrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka on luokiteltu omaksi pääomaksi sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti

 

0906

2Z

Pääomainstrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka on luokiteltu vieraaksi pääomaksi sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti

 

Luottoriskioikaisut ja odotetut tappiot

0100

3

Maksukykyisistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien luottoriskioikaisujen, muiden arvonoikaisujen ja muiden omien varojen vähennysten ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)

 

0110

3.1

Yhteenlasketut luottoriskioikaisut, muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset, jotka voidaan ottaa odotetun tappion määrän laskennassa huomioon

 

0120

3.1.1

Yleiset luottoriskioikaisut

 

0130

3.1.2

Erityiset luottoriskioikaisut

 

0131

3.1.3

Muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset

 

0140

3.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

 

0145

4

Maksukyvyttömistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien erityisten luottoriskioikaisujen ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)

 

0150

4.1

Erityiset luottoriskioikaisut ja positiot, joita käsitellään vastaavasti

 

0155

4.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

 

0160

5

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylijäämän ylärajan laskennassa

 

0170

6

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävien varausten yhteismäärä (brutto)

 

0180

7

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa

 

Ydinpääomasta tehtävien vähennysten kynnysarvot

0190

8

Kynnysarvo, jota sovelletaan ei-vähennyskelpoisiin omistusosuuksiin, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä

 

0200

9

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 10 prosentin kynnysarvo

 

0210

10

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17.65 prosentin kynnysarvo

 

0225

11

Finanssialan ulkopuolisiksi huomattaviksi omistusosuuksiksi katsottavat pääomaerät

 

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0230

12

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

0240

12.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0250

12.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0260

12.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0270

12.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0280

12.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0290

12.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0291

12.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0292

12.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0293

12.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0300

13

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

0310

13.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0320

13.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0330

13.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0340

13.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0350

13.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0360

13.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0361

13.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0362

13.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0363

13.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0370

14

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

0380

14.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0390

14.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0400

14.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0410

14.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0420

14.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0430

14.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0431

14.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

0432

14.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

0433

14.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0440

15

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

0450

15.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0460

15.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0470

15.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0480

15.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0490

15.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0500

15.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0501

15.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0502

15.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0503

15.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0504

15A

Ydinpääomasijoitukset (CET1) sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus – 250 prosentin riskipainon soveltaminen

 

0510

16

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

0520

16.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0530

16.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0540

16.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0550

16.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0560

16.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0570

16.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0571

16.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0572

16.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0573

16.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0580

17

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

0590

17.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0600

17.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0610

17.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0620

17.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0630

17.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0640

17.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

0641

17.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

0642

17.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

0643

17.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

Sellaisten omistusosuuksien kokonaisriskin määrä, joita ei ole vähennetty asianmukaisesta pääomaluokasta

0650

18

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ydinpääoman (CET1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ydinpääomasta (CET1)

 

0660

19

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1)

 

0670

20

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia toissijaisen pääoman (T2) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen toissijaisesta pääomasta (T2)

 

Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä vähennyksistä

 

0680

21

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

0690

22

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

0700

23

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

0710

24

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

0720

25

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

0730

26

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

Pääomapuskurit

0740

27

Yhteenlaskettu puskurivaatimus

 

0750

 

Yleinen pääomapuskuri

 

0760

 

Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä johtuva pääomapuskuri

 

0770

 

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri

 

0780

 

Järjestelmäriskipuskuri

 

0800

 

Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

0810

 

Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

Toisen pilarin vaatimukset

0820

28

Toisen pilarin oikaisuihin liittyvät omien varojen vaatimukset

 

Lisätiedot sijoituspalveluyritysten osalta

0830

29

Perustamispääoma

 

0840

30

Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat

 

Lisätiedot raportoinnin kynnysarvojen laskemiseksi

0850

31

Muut kuin kotimaiset alkuperäiset vastuut

 

0860

32

Alkuperäiset vastuut yhteensä

 


C 05.01 – SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (CA5.1)

 

Ydinpääoman (CET1) oikaisut

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) oikaisut

Toissijaisen pääoman (T2) oikaisut

Riskipainotettuihin varoihin sisältyvät oikaisut

Lisätietoerät

Sovellettava prosenttiosuus

Hyväksyttävä määrä, kun siirtymäsäännöksiä ei sovelleta

Koodi

Tunniste

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

OIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT

linkki kohtaan {CA1;r0220}

linkki kohtaan {CA1;r0660}

linkki kohtaan {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Valtiontukea sisältämättömät instrumentit

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Erillisyhteisöjen kautta liikkeeseen lasketut instrumentit

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Ennen 27 päivää kesäkuuta 2019 liikkeeseen lasketut instrumentit, jotka eivät täytä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 59 artiklan mukaisiin alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksiin liittyviä edellytyksiä tai joihin sovelletaan kuittaus- tai nettoutusjärjestelyjä

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

Joista: Instrumentit, joihin ei liity lain tai sopimuksen perusteella pakollista alaskirjausta tai muuntamista käytettäessä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 59 artiklan mukaisia valtuuksia

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

Joista: Instrumentit, joihin sovelletaan kolmannen maan lakia, jossa ei määrätä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 59 artiklan mukaisten valtuuksien pätevästä ja täytäntöönpanokelpoisesta käytöstä

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

Joista: Instrumentit, joihin sovelletaan kuittaus- tai nettoutusjärjestelyjä

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

VÄHEMMISTÖOSUUDET JA VASTAAVAT OSUUDET

linkki kohtaan {CA1;r0240}

linkki kohtaan {CA1;r0680}

linkki kohtaan {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Pääomainstrumentit ja -erät, joita ei hyväksytä vähemmistöosuuksiksi

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Vähemmistöosuuksien sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Ehdot täyttävän ensisijaisen lisäpääoman (AT1) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Ehdot täyttävän toissijaisen pääoman (T2) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

MUUT SIIRTYMÄKAUDEN OIKAISUT

linkki kohtaan {CA1;r0520}

linkki kohtaan {CA1;r0730}

linkki kohtaan {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Realisoitumattomat voitot ja tappiot tietyistä valtioilta, aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta sekä julkisoikeudellisilta laitoksilta olevista velkasaamisista

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

Joista: määrä A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Vähennykset

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset ja finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuutusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

IFRS 9:ään liittyvistä siirtymäjärjestelyistä aiheutuvat oikaisut

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Lisätietoerä: Staattisen osan vaikutus odotettavissa oleviin luottotappioihin

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Lisätietoerä: Dynaamisen osan vaikutus odotettavissa oleviin luottotappioihin ajanjaksolla 1.1.2018–31.12.2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Lisätietoerä: Dynaamisen osan vaikutus odotettavissa oleviin luottotappioihin 1.1.2020 alkavalla ajanjaksolla

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA5.2)

 

Instrumenttien ja niihin liittyvien ylikurssirahastojen määrä

Rajan laskentaperuste

Sovellettava prosenttiosuus

Raja

(-) Määrä, joka ylittää määräaikaiselle vapauttamiselle asetetut rajoitukset

Määräajaksi vapautetut instrumentit yhteensä

Koodi

Tunniste

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a alakohdan ehdot täyttävät instrumentit

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan ca alakohdan ja 154 artiklan 8 ja 9 kohdan ehdot täyttävät instrumentit vakavaraisuusasetuksen 489 artiklassa määritettyyn rajaan asti

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Kaikki instrumentit, jotka eivät sisällä osto-optiota tai lunastamiskannustinta

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Osto-option ja lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut instrumentit

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 52 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 52 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 52 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

Määräajaksi vapautettuja ydinpääoman (CET1) instrumentteja koskevaan rajaan liittyvä ylijäämä

 

 

 

 

 

 

0090

3

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan e, f, g tai h alakohdan ehdot täyttävät erät vakavaraisuusasetuksen 490 artiklassa määritettyyn rajaan asti

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Lunastamiskannustinta sisältämättömät erät yhteensä

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut erät

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Määräajaksi vapautettuja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koskevaan rajaan liittyvä ylijäämä

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ (GS TOTAL)

 

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

 

 

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

 

YHTEENLASKETUT PUSKURI-VAATIMUKSET

 

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSI-RISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

 

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)

LISÄTIETOERÄ:

LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOISTA: YDINPÄÄOMA (CET1)

JOISTA: ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOISTA: OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOISTA: LIIKEARVO (-) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUS-RISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄ-RISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKI-PUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT (GS)

KONSOLIDOINNIN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT

YHTEISÖT, JOIHIN SOVELLETAAN OMIEN VAROJEN VAATIMUSTA

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

NIMI

TUNNUS

TUNNUS-TYYPPI

KANSALLINEN TUNNUS

LAITOS TAI VASTAAVA (KYLLÄ / EI)

YHTEISÖ-TYYPPI

TIETOJEN TASO: TÄYSIN KONSOLIDOITU (SF) TAI OSITTAIN KONSOLIDOITU (SP)

MAAKOODI

OMISTUS-OSUUS (%)

 

 

OMAT VARAT

 

 

KOKONAIS-RISKIN MÄÄRÄ

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

 

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

 

YHTEENLASKETUT PUSKURI-VAATIMUKSET

 

KOKONAIS-RISKIN MÄÄRÄ

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMIS-RISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUS-RISKI

POSITIORISKI, VALUUTTA-KURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1) YHTEENSÄ

 

 

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

 

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMIS-RISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUS-RISKI

POSITIORISKI, VALUUTTA-KURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)

LISÄTIETOERÄ: LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOISTA: YDINPÄÄOMA (CET1)

JOISTA: ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOISTA: OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOISTA: LIIKEARVO (-) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMA-PUSKURI

LAITOS-KOHTAINEN VASTA-SYKLINEN PÄÄOMA-PUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUS-RISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄ-RISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄ-RISKIPUSKURI

MAAILMAN-LAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

YDINPÄÄOMA (CET1)

 

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

 

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

JOISTA: EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT

OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSI-RAHASTOT

JOSTA: VÄHEMMISTÖ-OSUUDET

OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT, YLIKURSSI-RAHASTOT JA MUUT RAHASTOT

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR SA)

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

ALKUPERÄISEEN VASTUUSEEN LIITTYVÄT ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET (-)

VASTUUN MÄÄRÄ ARVONOIKAISUJEN JA VARAUSTEN JÄLKEEN

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA. RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ

TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)

TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA

VASTUU-ARVO

 

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISTA

PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU (-)

INFRASTRUKTUURI-TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU (-)

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

 

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (Ga)

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

VASTUUN VOLATILITEETTI-KORJAUS

RAHOITUSVAKUUDET: OIKAISTU ARVO (Cvam) (-)

0 %

20 %

50 %

100 %

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLI-RISKISTÄ

 

JOISTA: OSUUS, JOLLA ON VALITUN ULKOISEN LUOTTOLUOKITUS-LAITOKSEN ANTAMA LUOTTOLUOKITUS

JOISTA: OSUUS, JOKA PERUSTUU VALTION LUOKITUKSEEN

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTO-JOHDANNAISET

(-) RAHOITUS-VAKUUDET: YKSINKERTAINEN MENETELMÄ

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄN-VIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

 

(-) JOSTA: VOLATILITEETTI-KORJAUKSET JA MATURITEETTI-OIKAISUT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ LUKUUN OTTAMATTA KESKUSVASTAPUOLEN MÄÄRITTÄMIÄ VASTUITA

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

VASTUUT YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

 

0015

Joista: maksukyvyttömät vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

Joista: vastuut, joihin sovelletaan infrastruktuuritukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Joista: standardimenetelmän pysyvän osittaisen käytön alaiset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Joista: standardimenetelmän mukaiset vastuut, joita varten on valvontaviranomaisen etukäteinen lupa soveltaa IRB:n vaiheittaista käyttöönottoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

0070

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettoutusryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Johdannaisten ja pitkän selvitysajan liiketoimien nettoutusryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Tuotteiden ristikkäisnettoutuksen nettoutusryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Muut riskipainot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN MENETELMITTÄIN (CIU):

0281

Läpikatsomisperiaate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Sijoitusvaltuutukseen perustuva menetelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Vaihtoehtoinen menetelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

0290

Liikekiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)

IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

 

SISÄINEN LUOKITUS-ASTEIKKO

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUU-ARVO

 

LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYS-KÄSITTELYÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISTA

PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKI-PAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU (-)

INFRASTRUKTUURI-TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU (-)

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (-)

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

 

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET (-)

VELALLISTEN MÄÄRÄ

LUOTTOJOHDANNAISIA EDELTÄVÄT RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

VASTAPUOLI-LUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO

(%)

 

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET (-)

LUOTTO-JOHDANNAISET (-)

ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ (-)

SISÄÄN-VIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLI-RISKISTÄ

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET

LUOTTO-JOHDANNAISET

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

 

HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET

MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET

 

JOISTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

KÄTEIS-TALLETUKSET

HENKI-VAKUUTUKSET

KOLMANNEN OSAPUOLEN HALLUSSA OLEVAT INSTRUMENTIT

KIINTEISTÖT

MUUT REAALIVAKUUDET

SAAMISET

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

VASTUUT YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

 

 

 

 

0015

Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

Joista: vastuut, joihin sovelletaan infrastruktuuritukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

 

0020

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettoutusryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Johdannaisten ja pitkän selvitysajan liiketoimien nettoutusryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Tuotteiden ristikkäisnettoutuksen nettoutusryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT: YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVA RYHMITTELYMENETELMÄ: YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)

IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)

SISÄINEN LUOKITUSASTEIKKO

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUU-ARVO

 

LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYS-KÄSITTELYÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISTA

(-) PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

(-) INFRASTRUKTUURI-TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VELALLISTEN MÄÄRÄ

LUOTTOJOHDANNAISIA EDELTÄVÄT RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO

(%)

 

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTO-JOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄN-VIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLI-RISKISTÄ

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET

LUOTTO-JOHDANNAISET

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

 

HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUS-VAKUUDET

MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET

 

JOISTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

KÄTEIS-TALLETUKSET

HENKI-VAKUUTUKSET

KOLMANNEN OSAPUOLEN HALLUSSA OLEVAT INSTRUMENTIT

KIINTEISTÖT

MUUT REAALI-VAKUUDET

SAAMISET

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.03 - LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: ERITTELY PD-RAJOJEN MUKAAN (CR IRB 3)

IRB-menetelmän mukainen vastuuryhmä:

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

PD-RAJAT

TASEESEEN KIRJATUT VASTUUT

TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

VASTUILLA PAINOTETUT KESKIMÄÄRÄISET LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMET

VASTUU-ARVO LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN JA LUOTTORISKIN VÄHENTÄMIS-TEKNIIKOIDEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKI-MÄÄRÄINEN PD (%)

VELALLISTEN MÄÄRÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKI-MÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTI (VUOTTA)

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN MÄÄRÄ

ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 – <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 – <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0.10 – <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 – <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 – <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 – <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 – <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 – <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 – <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 – <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 – <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 – <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 – <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 – <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 – <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 – <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (oletusarvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.04 - LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN VIRTALASKELMAT (CR IRB 4)

 

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ

0010

0010

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ EDELLISEN RAPORTOINTIKAUDEN LOPUSSA

 

0020

OMAISUUSERÄN KOKO (+/-)

 

0030

OMAISUUSERÄN LAATU (+/-)

 

0040

MALLIN PÄIVITYKSET (+/-)

 

0050

METODOLOGIA JA POLITIIKKA (+/-)

 

0060

HANKINNAT JA LUOVUTUKSET (+/-)

 

0070

VALUUTTAKURSSIVAIHTELUT (+/-)

 

0080

MUUT (+/-)

 

0090

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ RAPORTOINTIKAUDEN LOPUSSA

 


C 08.05 - LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: PD:N TOTEUTUMATESTAUS (CR IRB 5)

IRB-menetelmän mukainen vastuuryhmä:

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

PD-RAJAT

ARITMEETTINEN KESKIMÄÄRÄINEN PD (%)

VELALLISTEN MÄÄRÄ EDELLISEN VUODEN LOPUSSA

 

HAVAITTU KESKIMÄÄRÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYS-ASTE (%)

AIEMPI KESKIMÄÄRÄINEN VUOTUINEN MAKSUKYVYTTÖMYYS-ASTE (%)

JOISTA: VUODEN AIKANA MAKSUKYVYTTÖMIKSI TULLEET

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 – <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 – <0,10

 

 

 

 

 

0030

0.10 – <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 – <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 – <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 – <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 – <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 – <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 – <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 – <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 – <5

 

 

 

 

 

0120

5 – <10

 

 

 

 

 

0130

10 – <100

 

 

 

 

 

0140

10 – <20

 

 

 

 

 

0150

20 – <30

 

 

 

 

 

0160

30 – <100

 

 

 

 

 

0170

100 (oletusarvo)

 

 

 

 

 


C 08.05.1 - LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: PD:N TOTEUTUMATESTAUS 180 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN MUKAISESTI (CR IRB 5)

IRB-menetelmän mukainen vastuuryhmä:

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

PD-RAJAT

VASTAAVA ULKOINEN LUOKITUS

ARITMEETTINEN KESKIMÄÄRÄINEN PD (%)

VELALLISTEN MÄÄRÄ EDELLISEN VUODEN LOPUSSA

 

HAVAITTU KESKIMÄÄRÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYS-ASTE (%)

AIEMPI KESKIMÄÄRÄINEN VUOTUINEN MAKSUKYVYTTÖMYYS-ASTE (%)

JOISTA: VUODEN AIKANA MAKSUKYVYTTÖMIKSI TULLEET

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 


C 08.06 - LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVA RYHMITTELYMENETELMÄ (CR IRB 6)

Erityiskohteiden rahoituksen tyyppi:

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUU-ARVO

 

RISKIPAINO

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN MÄÄRÄ

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

JOISTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLI-RISKISTÄ

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

RYHMÄ 1

ALLE 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

VÄHINTÄÄN 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

RYHMÄ 2

ALLE 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

VÄHINTÄÄN 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

RYHMÄ 3

ALLE 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

VÄHINTÄÄN 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

RYHMÄ 4

ALLE 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

VÄHINTÄÄN 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

RYHMÄ 5

ALLE 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

VÄHINTÄÄN 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

YHTEENSÄ

ALLE 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

VÄHINTÄÄN 2,5 VUOTTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.07 - LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: IRB- JA SA-MENETELMIEN KÄYTÖN LAAJUUS (CR IRB 7)

 

VAKAVARAISUUS-ASETUKSEN 166 ARTIKLASSA MÄÄRITELTY KOKONAISVASTUU-ARVO

KOKONAISVASTUU-ARVO, JOHON SOVELLETAAN SA- JA IRB-MENETELMIÄ

SA-MENETELMÄN PYSYVÄN OSITTAISEN KÄYTÖN ALAINEN OSUUS KOKONAISVASTUUARVOSTA (%)

VAIHEITTAISEN KÄYTTÖÖNOTON SUUNNITELMAN ALAINEN OSUUS KOKONAISVASTUU-ARVOSTA (%)

IRB-MENETELMÄN ALAINEN OSUUS KOKONAISVASTUU-ARVOSTA (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

VALTIOT JA KESKUSPANKIT

 

 

 

 

 

0020

JOISTA: ALUEHALLINNOT TAI PAIKALLISVIRANOMAISET

 

 

 

 

 

0030

JOISTA: JULKISYHTEISÖT JA JULKISOIKEUDELLISET LAITOKSET

 

 

 

 

 

0040

LAITOKSET

 

 

 

 

 

0050

YRITYKSET

 

 

 

 

 

0060

JOISTA: YRITYKSET – ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUS, LUKUUN OTTAMATTA RYHMITTELYMENETELMÄÄ

 

 

 

 

 

0070

JOISTA: YRITYKSET – ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUS, MUKAAN LUKIEN RYHMITTELYMENETELMÄ

 

 

 

 

 

0080

JOISTA: YRITYKSET – PK-YRITYKSET

 

 

 

 

 

0090

VÄHITTÄISVASTUUT

 

 

 

 

 

0100

JOISTA VÄHITTÄISVASTUUT – KIINTEISTÖVAKUUDELLISET (PK-YRITYKSET)

 

 

 

 

 

0110

JOISTA VÄHITTÄISVASTUUT – KIINTEISTÖVAKUUDELLISET (MUUT KUIN PK-YRITYKSET)

 

 

 

 

 

0120

JOISTA VÄHITTÄISVASTUUT – UUDISTETTAVAT VÄHITTÄISVASTUUT

 

 

 

 

 

0130

JOISTA VÄHITTÄISVASTUUT – MUUT (PK-YRITYKSET)

 

 

 

 

 

0140

JOISTA VÄHITTÄISVASTUUT – MUUT (MUUT KUIN PK-YRITYKSET)

 

 

 

 

 

0150

OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET

 

 

 

 

 

0160

MUUT LUOTTOVELVOITTEISIIN KUULUMATTOMAT OMAISUUSERÄT

 

 

 

 

 

0170

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 


C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)

Maa:

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyys-tapaukset

Yleiset luottoriskioikaisut

Erityiset luottoriskioikaisut

Lopulliset luottotappiot

Muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset

Havaittujen uusien maksukyvyttömyys-tapausten luottoriskioikaisut / lopulliset luottotappiot

VASTUUARVO

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISTA

(-) PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

(-) INFRASTRUKTUURI-TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

 

Maksukyvyttömyys-tilassa olevat vastuut

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Valtiot ja keskuspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Kansainväliset kehityspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Kansainväliset organisaatiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Vähittäisvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Katetut joukkolainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Läpikatsomisperiaate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Sijoitusvaltuutukseen perustuva menetelmä