03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

171


32002D0251


L 084/77

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 27 martie 2002

privind anumite măsuri de protecție în ceea ce privește carnea de pasăre și anumite produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman și importate din Thailanda

[notificată cu numărul C(2002) 1319]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/251/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor sanitar-veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 22 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În ceea ce privește în special produsele alimentare, articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede adoptarea oricărei măsuri de conservare corespunzătoare în cazul în care este evident că produsele alimentare importate dintr-o țară terță sunt susceptibile de a constitui un risc serios pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau mediu.

(2)

În conformitate cu Directiva 97/78/CE, este necesar să se adopte măsurile necesare în ceea ce privește importul anumitor produse provenind din țări terțe în care apare sau se dezvoltă orice cauză susceptibilă de a constitui un pericol grav pentru sănătatea animală sau umană.

(3)

Prezența nitrofuranilor a fost detectată în carnea de pasăre și în creveții destinați consumului uman și importați din Thailanda.

(4)

Deoarece prezența acestei substanțe constituie un risc potențial pentru sănătatea umană, se propune prelevarea și analizarea unui eșantion din toate loturile de crevete și carne de pasăre importate din Thailanda, cu scopul de a stabili calitatea acestora.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 a stabilit sistemul de schimb rapid de informații privind produsele alimentare și recurgerea la acest sistem este oportună pentru aplicarea obligației de informare reciprocă, prevăzută în Directiva 97/78/CE.

(6)

Prezenta decizie va fi revizuită în funcție de garanțiile date de autoritățile competente din Thailanda și de rezultatele analizelor efectuate de către statele membre.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțului alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică creveților și cărnii de pasăre importate din Thailanda.

Articolul 2

(1)   Statele membre, aplicând planuri de eșantionare și metode de detecție corespunzătoare, supun fiecare lot de carne de pasăre și fiecare lot de creveți importat din Thailanda unei analize chimice destinate să ateste că produsele respective nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea umană. Această analiză trebuie să fie efectuată în special pentru a detecta prezența substanțelor antimicrobiene și, în special, a nitrofuranilor și a metaboliților lor.

(2)   Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la rezultatele analizei menționate la alineatul (1) prin sistemul de alertă rapidă stabilit de Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Articolul 3

Statele membre nu autorizează introducerea pe teritoriul lor sau expedierea către un alt stat membru a produselor menționate la articolul 1 decât în cazul în care rezultatele analizelor menționate la articolul 2 sunt favorabile.

Articolul 4

Toate cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei decizii sunt suportate de expeditor, destinatar sau agentul lor.

Articolul 5

Statele membre modifică măsurile pe care le aplică importurilor, astfel încât acestea să fie compatibile cu prezenta decizie. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 6

Prezenta decizie va fi revizuită în funcție de garanțiile date de autoritățile competente din Thailanda și de rezultatele analizelor menționate la articolul 2.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.