5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/35


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2007

2007 m. gegužės 25 d.

leidžiantis daryti papildomus dvišalius įnašus, kuriuos tvarkytų Komisija ir kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus

(2007/461/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės narių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (1), pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu ir pataisytą Susitarimu (2), iš dalies keičiančiu minėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, ypač į jo I priedo 8 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 11 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendime Nr. 3/2003 dėl išteklių iš devintojo EPF ilgalaikės plėtros paketo, skirtų sukurti Afrikos taikos palaikymo priemonę, naudojimo (3) numatyta būtina finansinė parama, skirta įkurti Afrikos taikos palaikymo priemonę.

(2)

2007 m. kovo 5 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba pripažino, kad reikia skubiai spręsti Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misijos Darfūre (Sudanas) (AMIS) finansavimo klausimą.

(3)

AKR vidaus pakete numatyti apskaičiuoti ištekliai, skirti papildyti Afrikos taikos palaikymo priemonę prieš įsigaliojant dešimtajam Europos plėtros fondui (toliau – EPF), kurių nepakanka, siekiant vykdyti AMIS iki nustatytos dienos. Todėl ES valstybės narės paskelbė, jog yra pasirengusios padaryti papildomus dvišalius įnašus. Šie papildomi įnašai turėtų būti kaupiami Afrikos taikos palaikymo priemonėje ir tvarkomi Komisijos, kad pagerėtų lėšų naudojimo koordinavimas ir priežiūra, kol įsigalios dešimtasis EPF.

(4)

2005 m. gegužės 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendime 2005/446/EB, nustatančiame galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo (4), nustatyta, kad po 2007 m. gruodžio 31 d. negalima skirti lėšų iš devintojo EPF.

(5)

Todėl reikia nuostatos dėl papildomų ES valstybių narių įnašų, kuriuos tvarkytų Komisija ir kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Savanoriški įnašai

Iki 2007 m. rugsėjo 30 d. ES valstybės narės gali pateikti Komisijai savanoriškus papildomus įnašus, kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus pagal Finansinį protokolą.

Komisijai patikima atsakomybė tvarkyti šiuos įnašus, vykdant Afrikos taikos palaikymo priemonę, laikantis devintojo Europos plėtros fondo procedūrų, išskyrus panaikintus įsipareigojimus, kurie bus atlyginti valstybėms narėms pro rata pagal jų savanoriškus papildomus įnašus.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27. Susitarimas, laikinai taikytas pagal Sprendimą Nr. 5/2005 (OL L 287, 2005 10 28, p. 1).

(3)  OL L 345, 2003 12 31, p. 108.

(4)  OL L 156, 2005 6 18, p. 19.