4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/7


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.5.2009 (Supremo Tribunal Administrativon (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA ja Rodoviária de Lisboa v. Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris) ja Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(Asia C-504/07) (1)

(Asetus (ETY) N:o 1191/69 - Julkisen palvelun velvoitteet - Hyvitysten myöntäminen - Kaupunkien henkilöliikenteen ala)

2009/C 153/14

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA ja Rodoviária de Lisboa

Vastaajat: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris) ja Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Supremo Tribunal Administrativo — EY 73, EY 76, EY 87 ja EY 88 artiklan sekä julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26.6.1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1191/69 (EYVL L 156, s. 1) tulkinta — Julkinen henkilöliikennepalvelu kunnassa — Hyvitysvelvoite — Tuet, joilla on tarkoitus hyvittää näiden yritysten toimintavajeet

Tuomiolauselma

1)

Julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26.6.1969 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1191/69, sellaisena kuin se on muutettuna 20.6.1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1893/91, on tulkittava siten, että siinä sallitaan jäsenvaltioiden asettavan julkisen palvelun velvoitteita sellaiselle julkiselle yritykselle, jonka tehtävänä on taata julkinen henkilöliikenne kunnassa, ja että siinä säädetään, että tällaisista velvoitteista aiheutuvista taloudellisista rasituksista on suoritettava hyvitystä, jonka suuruus on määrättävä kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti.

2)

Asetus N:o 1191/69, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1893/91, on esteenä pääasian kohteena olevien kaltaisten hyvityskorvausten myöntämiselle, jos ei voida määrittää niitä lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisten yritysten toiminnasta niiden täyttäessä julkisen palvelun velvoitteita.

3)

Jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että tietyt tukitoimenpiteet ovat asetuksen N:o 1191/69, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1893/91, vastaisia, sen tehtävänä on tehdä siitä kaikki tarvittavat päätelmät kansallisen oikeuden mukaisesti niiden toimien pätevyyden osalta, joilla kyseiset toimenpiteet toteutetaan.


(1)  EUVL C 22, 26.1.2008.