26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1219/2011/EU

af 16. november 2011

om Den Europæiske Unions tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (»EBRD«) (2) besluttede EBRD's repræsentantskabsmedlemmer på deres årlige møde i Zagreb den 14.-15. maj 2010 i resolution 126 (3) og 128 (4) at udvide EBRD's autoriserede aktiekapital med 10 mia. EUR for at opretholde tilstrækkelig kapital til på mellemlang sigt at vedligeholde et rimeligt aktivitetsniveau i bankens transaktionslande inden for de forskriftsmæssige grænser.

(2)

Forud for disse resolutioner var EBRD's kapital fastsat til 20 mia. EUR, hvoraf Den Europæiske Union tegnede 60 000 aktier, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR.

(3)

I henhold til resolution 126, bør EBRD's autoriserede aktiekapital udvides med 100 000 indbetalte aktier, og hvert medlem får udstedt et (nedrundet) antal hele aktier i forhold til deres eksisterende aktiebeholdning. Den indbetalte del af kapitaludvidelsen betales ved at medtage en del af EBRD's ubundne almindelige reserver i kapitalen. Afgørelsen har derfor ingen direkte virkninger for Den Europæiske Unions budget. Alle EBRD's aktionærer modtog automatisk indbetalte aktier i forhold til deres eksisterende aktiebeholdning, uden at aktionærerne selv skal tage yderligere proceduremæssige skridt. Unionen har således fået udstedt 3 031 nye aktier, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR, hvilket forhøjer antallet af Unionens indbetalte aktier til 63 031.

(4)

I henhold til resolution 128 bør EBRD's autoriserede aktiekapital udvides med 900 000 aktier, der kan kræves indbetalt, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR, som kan indløses. Hvert medlem kan til pålydende værdi tegne hele aktier, der kan kræves indbetalt, i et omfang, der ikke overstiger 42,857 % af antallet af aktier, som det pågældende medlem ejede umiddelbart før gennemførelsesdagen for kapitaludvidelsen. Unionen kan således senest den 31. december 2011, tegne op til 27 013 aktier, der kan kræves indbetalt.

(5)

I henhold til resolution 128 bør anvendelsen af EBRD's kapital overvåges efter den fjerde revision af kapitalressourcerne (CRR4) for perioden 2001-2015 (CRR4-perioden). EBRD's repræsentantskab kan i 2015 i forbindelse med den fjerde revision af kapitalressourcerne beslutte, at en del af den uudnyttede kapital, der kan kræves indbetalt, kan indløses på særlige vilkår, som vil blive fastlagt i 2015. I henhold til resolution 128 vedtog EBRD's repræsentantskab, at en sådan indløsning af aktier, der kan kræves indbetalt, skal være automatisk og gælde for alle EBRD-medlemmer, som har tegnet de i henhold til denne resolution autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt. I en sådan situation tager Kommissionen resolutionen fra EBRD's repræsentantskabsmedlemmer til efterretning og gennemfører den.

(6)

Denne afgørelse bør forbedre EBRD's muligheder for at øge sit aktivitetsniveau i transaktionslandene og dermed yde værdifuld bistand til disse landes økonomier i økonomiske krisetider. Det er hensigtsmæssigt, at Unionen tegner disse yderligere aktier for at virkeliggøre Unionens mål med hensyn til de eksterne økonomiske forbindelser og for at bevare sit relative stemmetal inden for EBRD.

(7)

Forøgelsen af den kapital, der kan kræves indbetalt i henhold til denne afgørelse, bidrager til at sikre EBRD's adgang til finansmarkederne.

(8)

Når den fjerde revision af kapitalressourcerne er afsluttet, bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den vurderer, hvor effektivt det europæiske system af offentlige finansieringsinstitutioner bidrager til at fremme investering i Unionen og dens nabolande. Denne rapport bør indeholde anbefalinger med hensyn til samarbejdet mellem de respektive banker og optimeringen og koordineringen af deres aktiviteter som krævet af Europa-Parlamentet i beslutningen af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (5).

(9)

I lande uden for Unionen, hvor der foretages fælles interventioner, bør EBRD tilskyndes til at udbygge sit samarbejde med andre europæiske finansieringsinstitutioner gennem aftaler som f.eks. aftalememorandummet mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank — sammen med Den Europæiske Investeringsfond — og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, for så vidt angår samarbejde uden for Den Europæiske Union, som gør det muligt for bankerne at supplere hinanden ved at udnytte deres respektive komparative fordele.

(10)

Den eventualforpligtelse, der er forbundet med den del af den tegnede kapital, som kan indkaldes, dækkes af Unionens budget, p.m. under budgetpost 01 03 01 02 »Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — del af den tegnede kapital, som kan indkaldes«.

(11)

Unionens repræsentanter i EBRD's styringsorganer bør tilskynde EBRD til fortsat at anvende den mest forsigtige bankpraksis for at bevare dens meget stærke kapitalposition, til at gribe ind på områder, der er omfattet af hovedmålene i Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst, for at forbedre den generelle konsekvens i Unionens politik vedrørende eksterne aktioner, til at videreudvikle finansielle instrumenter, baseret på samfinansiering mellem Unionens budget og EBRD's budget, med henblik på at fremme opfyldelsen af EU's målsætninger, idet der tages højde for, at et sådant samarbejde bør kombineres med effektiv kontrol og synlighed med hensyn til Unionens offentlige midler, samt til på EBRD's hjemmeside at fremlægge fyldestgørende oplysninger om lånemodtagere og konsekvenser af de finansielle operationer, den har gennemført i rollen som formidler, samt om projektevalueringer.

(12)

Unionens medlem af ERBD's repræsentantskab bør hvert år aflægge rapport til Europa-Parlamentet om fremme af Unionens mål med særlig hensyntagen til Unionens eksterne aktioner som fastlagt i artikel 21 i TEUF, Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst og den betragtelige stigning i overførslen af vedvarende energi og energieffektive teknologier.

(13)

Unionens repræsentanter i EBRD's styringsorganer bør anstrenge sig mest muligt for at forhindre, at der fra EBRD's side gennemføres aktioner i transaktionslandene via en fremmed ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion, som især er kendetegnet ved, at der ikke pålægges nogen skat eller kun en nominel skat, at der ikke foregår effektiv udveksling af oplysninger med andre landes skattemyndigheder, og at der mangler gennemsigtighed i lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, eller en fremmed ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion som defineret af OECD eller Den Finansielle Aktionsgruppe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Unionen tegner 27 013 yderligere aktier, der kan kræves indbetalt, på hver 10 000 EUR i EBRD i henhold til betingelserne i resolution 128, hvis tekst er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Det repræsentantskabsmedlem i EBRD, der repræsenterer Unionen, deponerer tegningsinstrumentet på Unionens vegne.

Artikel 3

Unionens medlem af EBRD's repræsentantskab aflægger årligt rapport til Europa-Parlamentet om anvendelsen af kapitalen, om foranstaltninger til at sikre gennemskueligheden af EBRD's aktiviteter gennem finansielle formidlere, om EBRD's bidrag til opfyldelse af Unionens målsætninger, om risikoaktiviteter og effektivitet i udnyttelsen af supplerende finansiering fra den private sektor samt om samarbejdet mellem Den Europæiske Investeringsbank og EBRD uden for Unionen.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. november 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

W. SZCZUKA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.10.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.11.2011.

(2)  EFT L 372 af 31.12.1990, s. 4.

(3)  Resolution 126 om udvidelse af den autoriserede aktiekapital, udstedelse af indbetalte kapitalandele og betaling gennem omfordeling af nettoindtægt

(4)  Resolution 128 om udvidelse af den autoriserede aktiekapital, udstedelse og tegning af kapital, der kan kræves indbetalt, samt indløsning.

(5)  EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 147.


BILAG

RESOLUTION Nr. 128

Udvidelse af den autoriserede aktiekapital, udstedelse og tegning af kapital, der kan kræves indbetalt, samt indløsning

REPRÆSENTANTSKABET,

som har modtaget en rapport fra bestyrelsen om den 4. revision af kapitalressourcerne (CRR4) for perioden 2011-2015 (CRR4-perioden), der blev gennemført i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i overenskomsten om oprettelse af banken (overenskomsten),

som har overvejet denne rapport og fuldt ud har godkendt dens resultater og henstillinger, herunder dens strategiske målsætninger, den foreslåede årlige omsætningsramme på 9 mia. EUR for 2011 og 2012, som falder til 8,5 mia. EUR i resten af CRR4-perioden, og analysen af kapitalbehovet,

som har konkluderet, at det er ønskeligt og hensigtsmæssigt at forhøje den autoriserede aktiekapital med 9 mia. EUR i aktier, der kan kræves indbetalt, og at udstede sådanne aktier på vilkår, der forudser deres indløsning og annulleringen af de indløste aktier, til alle medlemmer, der ønsker at tegne dem i forhold til deres eksisterende aktiebeholdning,

som tilslutter sig rapportens bemærkning om, at under henvisning til bankens behov for at opretholde tilstrækkelig kapital til at støtte den forventede operationelle aktivitet i de næste fem år skal alle indtægter hvert år i denne periode henlægges til overskud med undtagelse af potentielle henlæggelser til opfyldning af EBRD's særlige aktionærfond (Shareholder Special Fund), og

som udøver sine beføjelser i henhold til artikel 24, stk. 1, i overenskomsten, herunder i nødvendigt omfang sin beføjelse til at træffe endelig afgørelse i alle sager, der overdrages eller delegeres til bestyrelsen efter artikel 24, stk. 2, i overenskomsten,

HAR VEDTAGET FØLGENDE RESOLUTION:

Bankens autoriserede aktiekapital udvides, og aktierne udbydes til tegning på følgende vilkår og betingelser:

1.   Udvidelse af den autoriserede aktiekapital

a)

Bankens autoriserede aktiekapital udvides på gennemførelsesdagen som defineret i afsnit 4, punkt a), i denne resolution med 900 000 aktier, der kan kræves indbetalt, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR, som kan indløses i overensstemmelse med afsnit 3.

b)

Af de ved denne resolution autoriserede aktier får hvert enkelt medlem adgang til i overensstemmelse med afsnit 2 i denne resolution at tegne hele aktier, der kan kræves indbetalt, i et omfang, der rundet ned ikke overstiger 42,857 % (1) af de aktier, som det pågældende medlem havde tegnet umiddelbart før gennemførelsesdagen.

c)

De ved denne resolution autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt, som ikke tegnes i overensstemmelse med afsnit 2 i denne resolution, skal forbeholdes nye medlemmer og særlige forhøjelser af individuelle medlemmers aktieandel; herom træffer repræsentantskabet beslutning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2 og 4, i overenskomsten om oprettelse af banken.

2.   Aktietegning

a)

Ethvert medlem kan til parikurs tegne hele aktier, der kan kræves indbetalt, i et omfang, der ikke overstiger 42,857 % af antallet af aktier, som det pågældende medlem ejede umiddelbart før gennemførelsesdagen. Aktietegningen sker på de i denne resolution fastsatte vilkår og betingelser.

b)

Senest den 30. april 2011 eller på en senere dato, dog senest den 31. december 2011, som bestyrelsen fastsætter senest den 30. april 2011, skal ethvert medlem, der ønsker at tegne aktier i henhold til denne resolution, hos banken deponere følgende dokumenter i en form, banken kan godkende:

i)

et tegningsinstrument, hvori medlemmet tegner det i instrumentet anførte antal aktier, der kan kræves indbetalt

ii)

en erklæring om, at medlemmet på behørig vis har truffet alle retlige og andre interne foranstaltninger, der er nødvendige for at foretage en sådan aktietegning, og

iii)

et tilsagn om, at medlemmet vil fremlægge de oplysninger om sådanne foranstaltninger, som banken måtte ønske.

c)

Ethvert tegningsinstrument og den dermed forbundne aktietegning får virkning på gennemførelsesdagen eller den dag, hvor banken meddeler det medlem, der har tegnet aktierne, at de dokumenter, som medlemmet i overensstemmelse med resolutionens afsnit 2, punkt b), har deponeret, er fyldestgørende for banken, hvis sidstnævnte dag ligger senere end gennemførelsesdagen.

d)

Hvis der på gennemførelsesdagen ikke er deponeret dokumenter, som er fyldestgørende for banken, og som udgør en tegning af det i resolutionens afsnit 4, punkt a), anførte samlede antal aktier, kan bestyrelsen efter eget skøn fastsætte, at de tegningsinstrumenter, som medlemmer allerede har deponeret, og de dermed forbundne aktietegninger får virkning omgående uden hensyntagen til eventuelle andre bestemmelser i denne resolution, såfremt bestyrelsen anser en sådan foranstaltning for operationelt set at være bedst for banken, og såfremt det samlede antal tegningsinstrumenter, der allerede er deponeret eller forventes deponeret i den nærmeste fremtid, tillige efter bestyrelsens mening ligger tilstrækkelig tæt på det samlede antal aktier som anført i afsnit 4, punkt a).

3.   Indløsning

a)

De ved denne resolution autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt, skal indløses af og uden omkostninger for banken efter udløbet af CRR4-perioden, dog med forbehold for og som nærmere fastsat i nedenstående bestemmelser i dette afsnit 3.

b)

Med forbehold af de resterende bestemmelser i dette afsnit 3 skal alle eller en del af de aktier, der kan kræves indbetalt, indløses på den dag, der følger umiddelbart efter det årlige møde i 2016, idet det antal aktier, der skal indløses, beregnes ved hjælp af en aftalt formel (den aftalte formel) baseret på den eventuelt uudnyttede kapital, der kan kræves indbetalt, ved udløbet af CRR4-perioden i forhold til en forskriftsmæssig kapitaludnyttelsestærskel på 87 % ved udløbet af CRR4-perioden. En sådan eventuelt uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, skal beregningsteknisk svare til et beløb, der er mindre end 9 mia. EUR og ((87 % af A) — B), hvor:

i)

A er det samlede beløb for bankens ubehæftede aktiekapital, reserver og overskud ved udløbet af CRR4-perioden, og

ii)

B er det samlede beløb for bankens driftsaktiver ved udløbet af CRR4-perioden.

Det eventuelle antal aktier, der skal indløses i henhold til den aftalte formel, skal svare til dette beløb divideret med aktiernes pålydende værdi (10 000 EUR). (2)

c)

Enhver indløsning af aktier i overensstemmelse med denne resolution sker på den betingelse at, efter en indløsning skal alle relevante bestemmelser i overenskomsten fortsat være overholdt (f.eks. skal de nøgletal, der er foreskrevet i artikel 12, være overholdt; ingen af de aktier, der kan kræves indbetalt, er krævet indbetalt af hensyn til bankens forpligtelser (artikel 6, stk. 4, og artikel 17 i overenskomsten), og der er ikke truffet nogen beslutning om at standse bankens virksomhed (artikel 41 og artikel 42, stk. 2, i overenskomsten).

d)

I perioden umiddelbart før det årlige møde i 2015:

i)

udarbejder bankens ledelse på grundlag af kendte data i relation til 2011-2014 samt rimelige prognoser for 2015 en vurdering af bankens finansielle stilling og de økonomiske betingelser, der forventes at gælde indtil udløbet af CRR4-perioden, herunder især udviklingen i det økonomiske output, investeringerne, de indenlandske banksystemer og på de internationale kapitalmarkeder, og afholder derefter passende høringer med bestyrelsen

ii)

forelægger bestyrelsesformanden bestyrelsen et udkast til rapport til repræsentantskabet sammen med to udkast til resolutioner som beskrevet nedenfor

iii)

i den første resolution identificeres det antal aktier, der kan kræves indbetalt, som skal indløses, således: x) hvis der under anvendelse af den aftalte formel ikke er nogen uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, skal resolutionen være en resolution om at tage til efterretning, at der under anvendelse af den aftalte formel ikke skal indløses nogen aktier, y) hvis der under anvendelse af den aftalte formel er uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, og vurderingen af bankens finansielle stilling og de gældende økonomiske vilkår er sådan, at den aftalte formel kan anvendes uden tilpasning, skal resolutionen være en resolution om at tage til efterretning, at et nærmere angivet antal aktier, som er det maksimale antal aktier, der kan indløses under anvendelse af den aftalte formel, skal indløses, eller z) hvis der under anvendelse af den aftalte formel er uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, og vurderingen af bankens finansielle stilling og de gældende økonomiske vilkår er sådan, at den aftalte formel ikke bør anvendes, skal resolutionen være en resolution om at indløse et antal aktier, som skal være mindre end det maksimale antal aktier, der kan kræves indbetalt, som kan indløses under anvendelse af den aftalte formel, og som kan være nul

iv)

i den anden resolution skal der fastsættes en metode for indløsning af de aktier, der kan kræves indbetalt, som ikke er blevet indløst i overensstemmelse med afsnit 3, punkt e) eller f), efter udløbet af CRR4-perioden

v)

uanset eventuelle bestemmelser i repræsentantskabets forretningsorden og med forbehold af repræsentantskabets beføjelser i medfør af artikel 24 i overenskomsten skal spørgsmålet om indløsning af de aktier, der kan kræves indbetalt, medtages som et punkt på dagsordenen for repræsentantskabets årlige møde i 2015, hvor repræsentantskabet får forelagt rapporten til overvejelse og resolutionerne til godkendelse.

e)

På det årlige møde i 2015 skal repræsentantskabet vedtage den første resolution med et flertal af det samlede antal afgivne stemmer, forudsat at hvis denne første resolution ikke godkendes med et sådant flertal, skal antallet af aktier, der kan kræves indbetalt, og som eventuelt skal indløses, være det maksimale antal aktier, der kan indløses under anvendelse af den aftalte formel, dog i alle tilfælde med forbehold af bestemmelserne i afsnit 3, punkt f), nedenfor.

f)

Hvis bankens reelle finansielle stilling og de gældende økonomiske vilkår ved udløbet af CRR4-perioden adskiller sig væsentligt fra dem, der blev forventet på grundlag af de prognoser, som bankens ledelse forelagde bestyrelsen tidligere i 2015, skal der under iagttagelse af en tilsvarende fremgangsmåde omgående forelægges en ny resolution for repræsentantskabet, som skal godkendes med samme flertal senest på det årlige møde i 2016.

g)

Når beslutningen om at indløse et bestemt antal aktier, der kan kræves indbetalt, træder i kraft i overensstemmelse med afsnit 3, punkt e) eller f), ovenfor, skal alle medlemmer, som har tegnet de ved denne resolution godkendte aktier, der kan kræves indbetalt, overdrage banken en del af eller alle deres aktier i forhold til deres respektive beholdninger af sådanne aktier, og disse indløste aktier, der kan kræves indbetalt, annulleres automatisk og med virkning fra indløsningsdagen, idet bankens autoriserede kapital reduceres tilsvarende, uden at dette kræver en yderligere resolution fra repræsentantskabet.

h)

På det årlige møde i 2015 skal repræsentantskabet vedtage den anden resolution med et flertal af det samlede antal afgivne stemmer.

4.   Gennemførelsesdag og andre bestemmelser

a)

I denne resolution forstås ved »gennemførelsesdag« den dato — senest den 30. april 2011 eller en af bestyrelsen fastsat senere dato, dog senest den 31. december 2011 — på hvilken der hos banken i overensstemmelse med resolutionens afsnit 2, punkt b), er deponeret dokumenter, som er fyldestgørende for banken, og som dækker et samlet antal aktier, der kan kræves indbetalt, på mindst 450 000 (3).

b)

Med forbehold af bestemmelserne i denne resolution finder bestemmelserne i overenskomsten, alt andet lige, anvendelse på de ved resolutionen autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt, samt aktietegningerne i relation hertil, som om aktierne var en del af bankens oprindelige aktiekapital, og aktietegningen og betalingen var en oprindelig tegning af og betaling for sådanne aktier.

(Vedtaget den 14. maj 2010)


(1)  Efter forhøjelsen af den indbetalte kapital vil bankens autoriserede aktiekapital udgøre 21 mia. EUR. Stigningen på 9 mia. EUR er en stigning på 42,857 % i den autoriserede kapital; den enkelte aktionær vil derfor være berettiget til at tegne op til 42,857 % af sin nuværende aktiebeholdning på det tidspunkt, hvor forhøjelsen godkendes, for at bevare aktionærstrukturen.

(2)  Ifølge den aftalte formel vil beløbet for den uudnyttede kapital, der kan kræves indbetalt, være nul, hvis bankens driftsaktiver svarer til eller overstiger 87 % af den ubehæftede aktiekapital, reserver og overskud.

(3)  Dvs. 50 % af antallet af nyautoriserede aktier, der kan kræves indbetalt.