27.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/37


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/313

od 24. veljače 2015.

o imenovanju triju irskih članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 302.,

uzimajući u obzir prijedlog irske vlade,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. rujna 2010. donijelo Odluku 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2010. do 20. rujna 2015. (1).

(2)

Mjesta triju članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora postala su slobodna istekom mandata gđe Heidi LOUGHEED, gđe Siobhán EGAN i g. Padraiga WALSHEA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Erik O'DONOVAN, Head of IBEC Europe and IBEC's permanent representative to BUSINESSEUROPE, g. Cillian LOHAN, Environmental scientist, CEO of Irish Natural Forestry Foundation and Company Secretary of Irish Environmental network i g. John BRYAN, President of the Irish Farmers' Association, imenuju se članovima Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata, koji istječe 20. rujna 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 251, 25.9.2010., str. 8.