27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/313,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2015,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kolmen irlantilaisen jäsenen nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Irlannin hallituksen ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/570/EU, Euratom Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kaudeksi (1).

(2)

Kolme Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikkaa on vapautunut Heidi LOUGHEEDin, Siobhán EGANin ja Padraig WALSHEn toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Erik O'DONOVAN, Head of IBEC Europe and IBEC's permanent representative to BUSINESSEUROPE, Cillian LOHAN, Environmental scientist, CEO of Irish Natural Forestry Foundation and Company Secretary of Irish Environmental network ja John BRYAN, President of the Irish Farmers' Association, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2015.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 251, 25.9.2010, s. 8.