27.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/37


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/313 НА СЪВЕТА

от 24 февруари 2015 година

за назначаване на трима членове от Ирландия в Европейския икономически и социален комитет

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Ирландия,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г. (1).

(2)

Три места за членове в Европейския икономически и социален комитет се освободиха след изтичането на мандата на г-жа Heidi LOUGHEED, г-жа Siobhán EGAN и г-н Padraig WALSHE,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Erik O'DONOVAN, Head of IBEC Europe and IBEC's permanent representative to BUSINESSEUROPE, г-н Cillian LOHAN, Environmental scientist, CEO of Irish Natural Forestry Foundation and Company Secretary of Irish Environmental network, и г-н John BRYAN, President of the Irish Farmers' Association, се назначават за членове на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от текущия мандат, а именно до 20 септември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.