27.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/3


Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 27/04)

Państwo członkowskie

Portugalia

Trasy

Lizbona–Horta–Lizbona

Funchal–Ponta Delgada–Funchal

Lizbona–Santa Maria–Lizbona

Lizbona–Pico–Lizbona

Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

19 grudnia 2010 r.

Data wejścia w życie niniejszej zmiany

29 marca 2015 r.

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Dodatkowych informacji udziela:

Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 – Aeroporto de Lisboa

1749-034 Lisboa

PORTUGALIA

Tel. +351 218423500

Faks +351 218423582

E-mail: dre.am@inac.pt

Strona internetowa: www.inac.pt