4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-368/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/35/EK irányelv - Környezeti károk felszámolása - A „szennyező fizet” elve)

2009/C 153/31

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. Wölker és I. Dimitriou meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelv 19. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 247., 2008.9.27.