4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/46


2009. április 24-én benyújtott kereset — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts kontra Tanács

(T-172/09. sz. ügy)

2009/C 153/90

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Gem-Year Industry Co. Ltd és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (képviselők: K. Adamantopoulos és Y. Melin ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendeletet, mivel:

91/2009 rendeletben a Tanács a 384/96 rendelet 5. cikkének (1) és (4) bekezdését megsértve nyilvánvaló hibát vétett a tények értékelésében azért, hogy úgy határozzon, hogy a panaszt tevő közösségi gyártók jogosultak voltak panaszt indítani;

a 91/2009 rendelet megsértette a 384/96 rendelet 1. cikkének (1), (2) és (4) bekezdését, 2. cikkének (8) bekezdését, valamint az 5. cikkének (2) és (10) bekezdését, mivel több különböző termékre vet ki dömpingellenes vámot;

a 91/2009 rendelet megsértette a 384/96 rendelet 3. cikkének (3) és (4) bekezdését, mivel az ügy tényeinek értékelésében vétett nyilvánvaló hiba következtében azt állapította meg, hogy a közösségi gazdasági ágazatot jelentős kár érte;

a 91/2009 rendelet a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja első franciabekezdésének második részét megsértve indokolatlanul utasítja el a kínai exportáló gyártók piacgazdasági elbánás iránti igényeit;

a 91/2009 rendelet sérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének — a WTO-megállapodásnak megfelelően értelmezett — c) pontját és a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (15) bekezdését, mivel más ágazatra jellemző helyzet alapján utasította el a kötőelem-iparban tevékenykedő gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét;

a 91/2009 rendeletet megállapításai a közösségi jogrend által a közigazgatási eljárásokban biztosított, minden egyes eset valamennyi releváns tényezőjére kiterjedő, gondos és pártatlan vizsgálati kötelezettséget megsértve, elégtelen információn alapulnak;

a 91/2009 rendelet, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97 tanácsi rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdését, 2. cikkét, 3. cikkének (1) bekezdését, 5. cikkét, 6. cikkét, 8. cikkét, 10. cikkének (1) bekezdését, 11. cikkét és 15. cikkét megsértve használja a támogatások kiegyenlítésére a piacgazdasági elbánás elutasítását;

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek keresetükkel a következő jogalapokra hivatkozva kérik a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (1) megsemmisítését:

A felperesek előadják, hogy a Tanács nyilvánvaló hibát vétett az ügy tényeinek értékelésében azért, hogy úgy határozzon, hogy a panaszt tevők jogosultak voltak panaszt előterjeszteni a 384/96 rendelet (2) 5. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján, mivel állítólag figyelembe kellett volna vennie a teljes közösségi termelés kiszámítására általa használt statisztikák hibahatárát, és ennek megfelelően kellett volna kiigazítania e számadatot. Ezenkívül a felperesek azt állítják, hogy a vitatott határozat sérti a 384/96 rendelet 1. cikkének (1), (2) és (4) bekezdését, 2. cikkének (8) bekezdését, valamint az 5. cikkének (2) és (10) bekezdését, mivel több különböző termékre vet ki dömpingellenes vámot, miközben a dömpingellenes vizsgálat csak egyetlen egy termékre terjedhet ki. A felperesek előadják továbbá, hogy a Tanács nyilvánvaló hibát vétett az ügy tényállásának értékelésében, és megsértette a 384/96 rendelet 3. cikkének (3) és (4) bekezdését, amikor a vitatott rendelet (161) preambulumbekezdésében azt állapította meg, hogy a közösségi gazdasági ágazatot jelentős kár érte, miközben ez a megállapítás kizárólag egy negatív kármutatón, egy ellentmondó állításon és több, feltételezéseken nyugvó értékelés alapszik.

A felperesek azt is előadják, hogy a vitatott rendelet megsérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja első franciabekezdésének második részét, mivel azon az alapon utasítja el kínai exportáló gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét, hogy a legfőbb nyersanyagaik költsége nem tükrözött nemzetközi, nem torzított piaci értékeket, noha e rendelkezés mindössze annak bizonyítását követeli meg a piacgazdasági elbánást kérelmező vállalatoktól, hogy a legfőbb nyersanyagukat piaci értéken szerzik be.

Ezenkívül a felperesek előadják, hogy a vitatott rendelet megsérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének — a WTO-megállapodásnak megfelelően értelmezett — c) pontját és a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (15) bekezdését, amennyiben az más ágazatra jellemző helyzet alapján utasította el a kötőelem-iparban tevékenykedő gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét. A felperesek azt állítják továbbá, hogy a vitatott rendeletet megállapításai, a közösségi jogrend által a közigazgatási eljárásokban biztosított, minden egyes eset valamennyi releváns tényezőjére kiterjedő, gondos és pártatlan vizsgálati kötelezettséget megsértve, elégtelen információn alapulnak.

Végül a felperesek azt állítják, hogy a vitatott rendelet sérti a 2026/97 rendelet (3) 1. cikkének (1) és (2) bekezdését, 2. cikkét, valamint 3. cikkének (1) bekezdését, mivel nem állapította meg, hogy a dömpingellenes vizsgálat alatt bizonyítottan létező támogatások az e cikkekben meghatározott támogatásoknak minősülnek-e; más szóval a pénzügyi hozzájárulás megvalósult, egyedi volt, előnyt biztosított, és ennek következtében a közösségi gazdasági ágazatot kár érte. A felperesek szerint ehhez hasonlóan a Bizottság soha nem vizsgálta meg a 2026/97 rendelet 8. cikkének megfelelően a kárt, vagy számolta ki a kedvezményezettnek juttatott előnyt, amint azt az említett rendelet 5. és 6. cikke előírja. A felperesek továbbá előadják, hogy a Bizottság nem követte a 10. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikkben előírt eljárásokat, és nem határozta meg tényszerűen a kiegyenlíthető támogatások és az ezek által okozott kár fennállását, ahogy azt a 2026/97 rendelet 15. cikke előírja, valamint a Bizottság a támogatások kiegyenlítésére használja a piacgazdasági elbánás elutasítását.


(1)  HL L 29., 1. o.

(2)  A 2005. december 17-i 2117/2005/EK tanácsi rendelettel (HL 2005. L 340., 17. o.) módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 45. o.)

(3)  Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendelet (HL L 288.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet 10. kötet 78. o.)