14.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 16. september 2010

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

(2011/265/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 167, stk. 3, og artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. april 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at forhandle en frihandelsaftale med Republikken Korea (i det følgende benævnt »Korea«) på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne.

(2)

Disse forhandlinger er afsluttet, og en frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«) blev paraferet den 15. oktober 2009.

(3)

I henhold til artikel 15.10, stk. 5, i aftalen kan denne finde midlertidig anvendelse.

(4)

Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne og anvendes på midlertidig basis indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

(5)

Aftalen berører ikke den ret, investorer i medlemsstaterne har til at nyde godt af en gunstigere behandling i henhold til en eventuel investeringsaftale, i hvilken en medlemsstat og Korea er parter.

(6)

I henhold til traktatens artikel 218, stk. 7, bør Rådet bemyndige Kommissionen til at godkende visse begrænsede ændringer af aftalen. Kommissionen bør bemyndiges til at bringe retten til samproduktioner, jf. artikel 5 i protokollen om kulturelt samarbejde, til ophør, medmindre Kommissionen beslutter, at den skal videreføres, og dette godkendes af Rådet efter en særlig procedure nødvendiggjort både af den følsomme karakter af dette aspekt af aftalen, og af at aftalen skal indgås af Unionen og dens medlemsstater. Herudover bør Kommissionen bemyndiges til at godkende ændringer, der skal vedtages af Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser i henhold til artikel 10.25 i aftalen.

(7)

Der bør fastlægges relevante procedurer for beskyttelse af geografiske betegnelser, som beskyttes i henhold til aftalen.

(8)

Unionen bør igangsætte procedurerne vedrørende begrænsning af toldgodtgørelse, beskyttelsesforanstaltninger og tvistbilæggelse, når betingelserne i de relevante bestemmelser i aftalen er opfyldt. Unionens rettigheder i henhold til artikel 14 (godtgørelse af eller fritagelse fra told) i protokollen om definitionen af produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde bør udøves i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea.

(9)

Den midlertidige anvendelse i medfør af denne afgørelse berører ikke kompetencefordelingen mellem Unionen og dens medlemsstater i henhold til traktaterne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side godkendes hermed på Unionens vegne med forbehold af aftalens indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

1.   Aftalen anvendes midlertidigt af Unionen, jf. artikel 15.10, stk. 5, i aftalen, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse. Følgende bestemmelser anvendes ikke midlertidigt:

artikel 10.54 til 10.61 vedrørende strafferetlig håndhævelse af intellektuel ejendomsret

artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, 2, 4 og 5, samt artikel 8, 9 og 10 i protokollen om kulturelt samarbejde.

2.   Med henblik på at afgøre, fra hvilken dato aftalen anvendes midlertidigt, fastsætter Rådet en dato for, hvornår den i aftalens artikel 15.10, stk. 5, omhandlede meddelelse skal sendes til Korea. Meddelelsen skal indeholde henvisninger til de bestemmelser, der ikke kan anvendes midlertidigt.

Rådet koordinerer den faktiske dato for den foreløbige anvendelse med den dato, hvor den foreslåede Europa-Parlaments og Råds forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea træder i kraft.

3.   Den dato, fra hvilken aftalen finder midlertidig anvendelse, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet.

Artikel 4

1.   Kommissionen underretter Korea om Unionens hensigt om ikke at forlænge rettighedsperioden for samproduktion, jf. artikel 5 i protokollen om kulturelt samarbejde, efter proceduren i artikel 5, stk. 8 heri, medmindre Rådet efter forslag fra Kommissionen fire måneder før udløbet af den periode, for hvilken retten gælder, indvilger i at videreføre denne. Hvis Rådet indvilger i at videreføre retten, finder bestemmelsen anvendelse på ny ved udløbet af den forlængede rettighedsperiode. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed for så vidt angår videreførelsen af rettighedsperioden.

2.   For så vidt angår aftalens artikel 10.25 godkender Kommissionen på Unionens vegne ændringer af aftalen, som vedtages af Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser. Hvis de berørte parter ikke kan nå til enighed som følge af indsigelser vedrørende en geografisk betegnelse, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 15, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1). Den i artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2) omhandlede frist er på én måned.

Artikel 5

1.   En betegnelse, der beskyttes i henhold til underafdeling C, »Geografiske betegnelser«, i kapitel ti i aftalen, kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører landbrugsprodukter, fødevarer, vine, aromatiserede vine eller spiritus, som svarer til den relevante varespecifikation.

2.   Medlemsstaterne og EU-institutionerne håndhæver den beskyttelse, der ydes i henhold til artikel 10.18 til 10.23 i aftalen, herunder på foranledning af en berørt part.

Artikel 6

Den holdning Unionen skal indtage i Udvalget for Kulturelt Samarbejde med hensyn til afgørelser, der har retlige virkninger, fastlægges af Rådet i overensstemmelse med traktaten. Repræsentanterne for Unionen i Udvalget for Kulturelt Samarbejde skal være højtstående tjenestemænd fra både Kommissionen og medlemsstaterne, som har ekspertviden om og erfaring inden for kulturelle spørgsmål og praksisser, og som skal fremlægge Unionens holdning i overensstemmelse med traktaten.

Artikel 7

Den bestemmelse, der gælder for vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser med henblik på anvendelsen af reglerne i bilag II(a) til protokollen om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde i aftalen, er artikel 247a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

Artikel 8

Aftalen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole og retter.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


Erklæringer fra Kommissionen

1.   Erklæring om oprindelsesregler

Kommissionen bekræfter, at undtagelserne for visse tekstilvarer og surimi i protokollen om oprindelsesregler er af ekstraordinær karakter. Kommissionen bekræfter også sit tilsagn om at anvende EU's generelle præferenceoprindelsesregler som udgangspunkt for andre forhandlinger om frihandelsaftaler, og at det er vigtigt, at der i oprindelsesreglerne fortsat stilles krav om en passende grad af omdannelse og forarbejdning i oprindelseslandet for så vidt angår de produkter, der skal omfattes af præferencebehandling.

Kommissionen vil i aktuelle og fremtidige forhandlinger om frihandelsaftaler gå ind for at forbyde toldgodtgørelse. Der skal forud for en eventuel ændring af denne politik i forbindelse med en given frihandelsaftale føres drøftelser herom med medlemsstaterne.

2.   Erklæring om indgangspriser

Kommissionen bekræfter, at frihandelsaftalens bestemmelser om afskaffelse af indgangspriser for visse frugter og grøntsager, som er aftalt med Korea på baggrund af de særlige omstændigheder i forhandlingerne, er af ekstraordinær karakter og ikke danner præcedens for andre bilaterale eller multilaterale forhandlinger.

3.   Erklæring om protokollen om kulturelt samarbejde

Kommissionen minder om, at den lægger stor vægt på principperne og bestemmelserne i UNESCO's konvention af 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed. Protokollen om kulturelt samarbejde, der er knyttet som bilag til frihandelsaftalen med Korea, og hvis bestemmelser om audiovisuel samproduktion i første omgang kun vil være gældende i tre år, er direkte underlagt denne konvention og anfægter ikke Den Europæiske Unions politik om, at handelsforhandlinger om kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser ikke bør berøre Unionens kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Protokollen er blevet udarbejdet og forhandlet under hensyntagen til Koreas særlige forhold på det kulturpolitiske område, navnlig hvad angår dets støtte til den audiovisuelle sektor. Den danner derfor ikke præcedens for fremtidige forhandlinger med andre partnere.

Kommissionen bekræfter sit tilsagn om at fremme UNESCO-konventionens ratificering og gennemførelse og om at opstille en samlet EU-strategi for kulturpolitikken udadtil, jf. Rådets konklusioner fra november 2008.

4.   Erklæring om frihandelsaftalens gennemførelse

Kommissionen giver tilsagn om at igangsætte procedurerne vedrørende begrænsning af toldgodtgørelse, beskyttelsesforanstaltninger og tvistbilæggelse, når betingelserne i de relevante bestemmelser er opfyldt.

Der træffes følgende foranstaltninger for at sikre en nøje overvågning af Koreas forpligtelser og samarbejde vedrørende gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem Kommissionen og interessenterne:

Kommissionen vil regelmæssigt udveksle statistikker over Koreas import på følsomme områder samt import- og eksportstatistikker, som er relevante for påberåbelse af beskyttelsesklausulen og den særlige bestemmelse om toldgodtgørelse, med EU's erhvervsliv, medlemsstaterne og Udvalget om International Handel. Relevante statistikker over biler, forbrugerelektronik og tekstiler udveksles hver anden måned fra datoen for denne aftales midlertidige anvendelse.

Kommissionen vil for at gøre det lettere at give input til forberedelsen af møder i relation til frihandelsaftalen i begyndelsen af året tilsende interessenterne, medlemsstaterne og Udvalget om International Handel en foreløbig dagsorden for disse møder.

Kommissionen vil se nøje på alle underbyggede oplysninger, som EU's erhvervsliv fremlægger om hindringer for markedsadgangen. Den vil drøfte sådanne oplysninger med erhvervslivet og holde det underrettet om opfølgningen på klager vedrørende markedsadgang. Med henblik herpå vil forskellige fora, som allerede findes under markedsadgangsstrategien både i Bruxelles og Seoul, blive benyttet.

Der vil for at sikre korrekt gennemførelse af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling blive nedsat en national rådgivende gruppe. Gruppen får ligelig repræsentation af erhvervslivet, fagforeningerne og ikke-statslige organisationer. Det Økonomiske og Sociale Udvalg repræsenteres også i tilstrækkeligt omfang. De nærmere bestemmelser om gruppens funktion aftales med de berørte interessenter.

5.   Erklæring om de særlige bestemmelser om administrativt samarbejde

Kommissionen bekræfter, at kompromisaffattelsen af artikel 2.17 »Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde« er af ekstraordinær karakter og ikke danner præcedens for andre bilaterale eller multilaterale forhandlinger.

Kommissionen vil i igangværende og fremtidige forhandlinger om frihandelsaftaler gå ind for bestemmelser mod svig, der har til formål at håndhæve, at partnerlandet gør korrekt brug af toldpræferencerne, ved at gøre det muligt at suspendere handelspræferencerne i tilfælde af manglende samarbejde og/eller svig/uregelmæssigheder.


FRIHANDELSAFTALE

mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt »EU-medlemsstaterne«,

og

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN KOREA, i det følgende benævnt »Korea«,

på den anden side,

SOM HENVISER TIL deres langvarige og stærke partnerskab baseret på de fælles principper og værdier, der fremgår af rammeaftalen,

SOM ØNSKER at styrke deres tætte økonomiske forbindelser yderligere som led i og i overensstemmelse med deres forbindelser i almindelighed og er overbevist om, at denne aftale vil skabe et nyt klima for udviklingen i handelen og investeringerne mellem parterne,

SOM ER OVERBEVIST OM, at denne aftale vil skabe et bredt og sikkert marked for varer og tjenesteydelser samt stabile og forudsigelige vilkår for investeringer og dermed styrke deres virksomheders konkurrenceevne på de globale markeder,

SOM BEKRÆFTER deres vilje til at overholde De Forenede Nationers pagt, der blev undertegnet i San Francisco den 26. juni 1945, og verdenserklæringen om menneskerettigheder, der blev vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling den 10. december 1948,

SOM BEKRÆFTER deres vilje til at sikre en bæredygtig udvikling og er overbevist om den internationale handels betydning for bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig forstand, herunder økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle samt beskyttelse og bevaring af miljøet og naturressourcerne,

SOM ERKENDER parternes ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at gennemføre legitime mål for den offentlige orden på grundlag af det beskyttelsesniveau, de finder passende, forudsat at disse foranstaltninger ikke udgør et middel til uberettiget forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den internationale handel, i overensstemmelse med denne aftale

SOM ER BESLUTTET PÅ at fremme gennemsigtighed over for alle relevante berørte parter, herunder den private sektor og civilsamfundsorganisationerne,

SOM ØNSKER at hæve levestandarden, fremme økonomisk vækst og stabilitet, skabe nye beskæftigelsesmuligheder og forbedre den generelle velfærd gennem liberalisering og styrkelse af samhandel og gensidige investeringer,

SOM SØGER at indføre klare og gensidigt fordelagtige regler for deres indbyrdes handel og investeringer samt at begrænse eller fjerne hindringerne herfor,

SOM ER BESLUTTET PÅ at bidrage til en harmonisk udvikling og styrkelse af verdenshandelen ved gennem denne aftale at fjerne handelshindringer og undgå at skabe nye hindringer for handel og investeringer mellem deres territorier, som kunne begrænse fordelene ved denne aftale,

SOM ØNSKER at styrke udviklingen og håndhævelsen af arbejdsmarkeds- og miljølovgivning og -politikker, fremme arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og en bæredygtig udvikling samt gennemføre denne aftale på en måde, som stemmer overens med disse mål, og

SOM TAGER UDGANGSPUNKT I deres respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til Marrakechoverenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, udfærdiget den 15. april 1994 (i det følgende benævnt »WTO-overenskomsten«), samt andre multilaterale, regionale og bilaterale aftaler og ordninger, hvori de er part,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL ET

MÅL OG GENERELLE DEFINITIONER

Artikel 1.1

Mål

1.   Parterne opretter et frihandelsområde for varer, tjenesteydelser og etablering og hertil knyttede regler i overensstemmelse denne aftale.

2.   Målene med denne aftale er:

a)

at liberalisere og lette handelen med varer mellem parterne i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (i det følgende benævnt »GATT 1994«)

b)

at liberalisere handelen med tjenesteydelser og investeringer mellem parterne i overensstemmelse med artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (i det følgende benævnt »GATS«)

c)

at fremme konkurrencen i deres økonomier, særlig hvad angår de økonomiske forbindelser mellem parterne

d)

at liberalisere parternes markeder for offentlige indkøb yderligere

e)

at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder hensigtsmæssigt og effektivt

f)

at bidrage til en harmonisk udvikling og styrkelse af verdenshandelen ved at fjerne handelshindringer og skabe de rette vilkår for øgede investeringsstrømme

g)

at forpligte sig til, i erkendelse af, at bæredygtig udvikling er det overordnede mål, at udvikle den internationale handel på en måde, der bidrager til målet om bæredygtig udvikling, og bestræbe sig på at sikre, at dette mål indgår i og kommer til udtryk på alle niveauer af parternes handelsforbindelser, og

h)

at fremme udenlandske direkte investeringer uden at svække standarderne for miljø, arbejdsret eller sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med anvendelsen og håndhævelsen af parternes miljø- og arbejdsmarkedslovgivning.

Artikel 1.2

Generelle definitioner

I hele denne aftale forstås ved:

 

parterne: på den ene side Den Europæiske Union eller dens medlemsstater eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater inden for deres respektive kompetenceområder i henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »EU«) og på den anden side Korea

 

rammeaftalen: rammeaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, undertegnet i Luxembourg den 28. oktober 1996, eller enhver aftale om ajourføring, ændring eller afløsning heraf

 

toldaftalen: aftalen om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea, undertegnet i Bruxelles den 10. april 1997.

KAPITEL TO

NATIONAL BEHANDLING OG MARKEDSADGANG FOR VARER

AFDELING A

Fælles bestemmelser

Artikel 2.1

Mål

Parterne liberaliserer handelen med varer gradvist og gensidigt i en overgangsperiode, der løber fra denne aftales ikrafttrædelse, i overensstemmelse med denne aftale og med artikel XXIV i GATT 1994.

Artikel 2.2

Anvendelsesområde og dækning

Dette kapital finder anvendelse på handel med varer (1) mellem parterne.

Artikel 2.3

Told

I forbindelse med dette kapitel omfatter told også enhver afgift af enhver art, der pålægges ved eller i forbindelse med import af varer, herunder alle former for tillægsafgifter, der pålægges ved eller i forbindelse med en sådan import (2). Told omfatter dog ikke:

a)

afgifter, der svarer til en national skat, som i overensstemmelse med artikel 2.8 pålægges en tilsvarende indenlandsk vare eller en vare, hvoraf den importerede vare helt eller delvis er fremstillet

b)

told, der pålægges i medfør af en parts lovgivning i overensstemmelse med kapitel tre (Afbødende foranstaltninger på handelsområdet)

c)

gebyrer og andre afgifter, der pålægges i medfør af en parts lovgivning i overensstemmelse med artikel 2.10, eller

d)

told, der pålægges i medfør af en parts lovgivning i overensstemmelse med artikel 5 i aftalen om landbrug, der er knyttet som bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »landbrugsaftalen«).

Artikel 2.4

Tarifering af varer

Tariferingen af de varer, der handles mellem parterne, er fastsat i parternes respektive toldnomenklaturer i overensstemmelse med det harmoniserede system i den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983 (i det følgende benævnt »HS«).

AFDELING B

Afskaffelse af told

Artikel 2.5

Afskaffelse af told

1.   Medmindre andet er fastsat i denne aftale, afskaffer parterne hver især deres told på varer med oprindelse i den anden part i overensstemmelse med deres toldafviklingsplan i bilag 2-A.

2.   Den basistoldsats, der gøres til genstand for successive nedsættelser i henhold til stk. 1, er for hver enkelt vare anført i toldafviklingsplanerne i bilag 2-A.

3.   Hvis en part nedsætter den mestbegunstigelses(MFN)-toldsats, den anvender, efter denne aftales ikrafttrædelse, gælder denne toldsats i forbindelse med handel, som er omfattet af denne aftale, hvis og så længe den er lavere end den toldsats, der er beregnet i overensstemmelse med dens toldafviklingsplan i bilag 2-A.

4.   Tre år efter denne aftales ikrafttrædelse rådfører parterne sig med hinanden efter anmodning fra en af parterne for at overveje en fremskyndelse og en udvidelse af omfanget af afskaffelsen af told på varer, de importerer fra hinanden. En beslutning vedrørende en fremskyndelse eller en udvidelse af omfanget af afskaffelsen af told på en vare, som parterne træffer i Handelsudvalget efter sådanne konsultationer, har forrang for enhver toldsats eller afviklingskategori, der er fastsat i toldafviklingsplanerne i bilag 2-A for den pågældende vare.

Artikel 2.6

Standstill

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, herunder som udtrykkeligt anført i parternes toldafviklingsplaner i bilag 2-A, må ingen af parterne forhøje en eksisterende told eller indføre ny told på en vare med oprindelse i den anden part. Dette udelukker ikke, at en part efter en unilateral nedsættelse kan forhøje en told, så den igen kommer op på det niveau, der er fastsat i dens toldafviklingsplan i bilag 2-A.

Artikel 2.7

Forvaltning og gennemførelse af toldkontingenter

1.   Parterne forvalter og gennemfører de toldkontingenter, der er fastsat i tillæg 2-A-1 til deres toldafviklingsplaner i bilag 2-A, i overensstemmelse med artikel XIII i GATT 1994, herunder de fortolkende bemærkninger hertil, og aftalen om importlicensprocedurer i bilag 1A til WTO-overenskomsten.

2.   Parterne sikrer:

a)

at deres procedurer til forvaltning af toldkontingenter er gennemsigtige, offentligt tilgængelige, rettidige, ikke-diskriminerende, tilpasset de givne markedsforhold, minimalt belastende for handelen, og at de afspejler slutbrugernes præferencer

b)

at enhver person i en part, der opfylder den importerende parts retlige og administrative krav, kan ansøge om og komme i betragtning til et toldkontingent, der tildeles af parten. Medmindre parterne træffer anden beslutning i Udvalget for Handel med Varer, kan enhver/ethvert forarbejdningsvirksomhed, detailhandler, restaurant, hotel, catering- eller madservicevirksomhed eller enhver anden person ansøge om og komme i betragtning til et toldkontingent. Eventuelle gebyrer for tjenesteydelser i forbindelse med ansøgninger om toldkontingenter begrænses til de faktiske omkostninger ved de ydede tjenester

c)

at der ikke tildeles noget delkontingent til en producentsammenslutning, at adgangen til et toldkontingent ikke gøres betinget af køb af indenlandsk produktion, og at adgangen til et toldkontingent ikke begrænses til forarbejdningsvirksomheder, jf. dog tillæg 2-A-1 til deres toldafviklingsplan i bilag 2-A, og

d)

at der tildeles toldkontingenter i økonomisk rentable lastemængder og i videst muligt omfang i de mængder, importørerne anmoder om. Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne for hvert toldkontingent og den gældende toldposition i tillæg 2-A-1 til en parts toldafviklingsplan i bilag 2-A, er et tildelt toldkontingent gyldigt for alle varer eller blandinger af varer, som er omfattet af det pågældende toldkontingent, uanset varens eller blandingens specifikation eller kvalitet, og er ikke betinget af varens eller blandingens anvendelsesformål eller pakningsstørrelse.

3.   Parterne udpeger de enheder, der er ansvarlige for forvaltningen af deres toldkontingenter.

4.   Parterne bestræber sig bedst muligt på at forvalte deres toldkontingenter på en måde, der gør det muligt for importørerne at anvende kontingentmængderne fuldt ud.

5.   Ingen af parterne må gøre ansøgninger om eller anvendelse af toldkontingenter betinget af, at varen reeksporteres.

6.   Efter skriftlig anmodning fra en af parterne rådfører parterne sig med hinanden vedrørende den måde, hvorpå en part forvalter sine toldkontingenter.

7.   Medmindre andet er fastsat i tillæg 2-A-1 til toldafviklingsplanerne i bilag 2-A, stiller parterne hver især hele den i nævnte tillæg anførte kontingentmængde til rådighed for ansøgere fra datoen for denne aftales ikrafttrædelse det første år og fra årsdagen for aftalens ikrafttrædelse det efterfølgende år. I løbet af året offentliggør den importerende parts forvaltningsmyndighed rettidigt på sit til formålet udpegede offentligt tilgængelige websted udnyttelsesgrader og resterende mængder for alle toldkontingenter.

AFDELING C

Ikke-toldmæssige foranstaltninger

Artikel 2.8

National behandling

Hver part indrømmer national behandling for varer fra den anden part, jf. artikel III i GATT 1994, herunder de fortolkende bemærkninger hertil. Med henblik herpå er artikel III i GATT 1994 og de fortolkende bemærkninger hertil indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer.

Artikel 2.9

Import- og eksportrestriktioner

Ingen af parterne må indføre eller opretholde forbud eller restriktioner, bortset fra told, skatter og andre afgifter, ved import af varer fra den anden part eller ved eksport eller salg til eksport af varer bestemt til den anden parts territorium, jf. artikel XI i GATT 1994 og de fortolkende bemærkninger hertil. Med henblik herpå er artikel XI i GATT 1994 og de fortolkende bemærkninger hertil indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer.

Artikel 2.10

Gebyrer og andre afgifter ved import

Parterne sikrer, at gebyrer og afgifter af enhver art (bortset fra den told og de afgifter mv., der i henhold til artikel 2.3, litra a), b) og d), er udelukket fra definitionen af told), der pålægges ved import, begrænses beløbsmæssigt til de anslåede omkostninger ved de ydede tjenester, ikke beregnes på et ad valorem-grundlag og ikke udgør en indirekte beskyttelse af indenlandske varer eller en beskatning af import til fiskale formål.

Artikel 2.11

Told, skatter og andre gebyrer og afgifter ved eksport

Ingen af parterne må opretholde eller indføre told, skatter eller andre gebyrer og afgifter ved eksport af varer til den anden part og ej heller interne skatter, gebyrer eller afgifter for varer, der eksporteres til den anden part, som overstiger de skatter, gebyrer og afgifter, der pålægges tilsvarende varer bestemt til indenlandsk salg.

Artikel 2.12

Toldværdiansættelse

Aftalen om anvendelsen af artikel VII i GATT 1994 i bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »toldværdiansættelsesaftalen«) er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer. De forbehold og valgmuligheder, der er indeholdt i toldværdiansættelsesaftalens artikel 20 og bilag III, punkt 2-4, finder ikke anvendelse.

Artikel 2.13

Statsforetagender

1.   Parterne bekræfter deres eksisterende rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XVII i GATT 1994, de fortolkende bemærkninger hertil og forståelsen vedrørende fortolkningen af artikel XVII i GATT 1994 i bilag 1A til WTO-overenskomsten, der er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer.

2.   Anmoder en part den anden part om oplysninger vedrørende individuelle statsforetagender, den måde, hvorpå disse fungerer, og hvilke virkninger deres transaktioner har for den bilaterale handel, tager den anmodede part hensyn til behovet for at sikre størst mulig gennemsigtighed, jf. dog artikel XVII, stk. 4, litra d), i GATT 1994 vedrørende fortrolige oplysninger.

Artikel 2.14

Afskaffelse af sektorspecifikke ikke-toldmæssige foranstaltninger

1.   Parterne gennemfører deres forpligtelser med hensyn til sektorspecifikke ikke-toldmæssige foranstaltninger vedrørende varer i overensstemmelse med forpligtelserne i bilag 2-B til 2-E.

2.   Tre år efter denne aftales ikrafttrædelse rådfører parterne sig med hinanden efter anmodning fra en af parterne for at overveje en udvidelse af omfanget af deres forpligtelser med hensyn til sektorspecifikke ikke-toldmæssige foranstaltninger for varer.

AFDELING D

Specifikke undtagelser vedrørende varer

Artikel 2.15

Almindelige undtagelser

1.   Parterne bekræfter, at deres eksisterende rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XX i GATT 1994 og de fortolkende bemærkninger hertil, der er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale, finder tilsvarende anvendelse på handel med varer, som er omfattet af denne aftale.

2.   Parterne er enige om, at en part, der agter at træffe foranstaltninger i henhold til artikel XX, litra i) og j), i GATT 1994, skal give den anden part alle relevante oplysninger med henblik på at finde en gensidigt acceptabel løsning. Parterne kan aftale ethvert nødvendigt middel til at bringe vanskelighederne til ophør. Er der ikke opnået enighed senest 30 dage efter afgivelsen af oplysninger, kan parten indføre foranstaltninger for den pågældende vare i henhold til nævnte artikel. Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående afgivelse af oplysninger eller undersøgelse, kan den part, der agter at træffe foranstaltningerne, straks indføre sådanne sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og skal straks underrette den anden part herom.

AFDELING E

Institutionelle bestemmelser

Artikel 2.16

Udvalget for Handel med Varer

1.   Udvalget for Handel med Varer, der nedsættes ved artikel 15.2, stk. 1 (Specialiserede udvalg), består af repræsentanter for parterne og træder sammen på foranledning af en part eller Handelsudvalget for at behandle spørgsmål i forbindelse med dette kapitel.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave:

a)

at fremme handel med varer mellem parterne, herunder via konsultationer om fremskyndelse af og udvidelse af omfanget af afskaffelsen af told samt om udvidelse af omfanget af forpligtelser vedrørende ikke-toldmæssige foranstaltninger i henhold til denne aftale og om andre spørgsmål, som måtte være relevante, og

b)

at håndtere toldmæssige og ikke-toldmæssige foranstaltninger vedrørende handel med varer mellem parterne og, hvis det er relevant, at forelægge sådanne spørgsmål for Handelsudvalget

hvis disse opgaver ikke er henlagt til de relevante arbejdsgrupper, der er nedsat ved artikel 15.3, stk. 1 (Arbejdsgrupper).

Artikel 2.17

Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde

1.   Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencetoldbehandling, der indrømmes i henhold til dette kapitel, og understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og beslægtede anliggender.

2.   Har en part på grundlag af en objektiv oplysning konstateret manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, træder Toldudvalget sammen senest 20 dage efter, at den pågældende part har anmodet herom, for hurtigst muligt at løse problemet. Konsultationerne i Toldudvalget anses for at have samme formål som konsultationer i henhold til artikel 14.3 (Konsultationer).

KAPITEL TRE

AFBØDENDE FORANSTALTNINGER PÅ HANDELSOMRÅDET

AFDELING A

Bilaterale beskyttelsesforanstaltninger

Artikel 3.1

Anvendelse af en bilateral beskyttelsesforanstaltning

1.   Hvis varer med oprindelse i en af parterne som følge af nedsættelse eller afskaffelse af told i henhold til denne aftale importeres til den anden parts territorium i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til den indenlandske produktion, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for en indenlandsk producent af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer, kan den importerende part træffe foranstaltninger i henhold til stk. 2 på de betingelser og efter de procedurer, der er fastlagt i denne afdeling.

2.   Den importerende part kan træffe en bilateral beskyttelsesforanstaltning, som:

a)

suspenderer yderligere nedsættelse af toldsatsen for den pågældende vare som fastsat i denne aftale, eller

b)

forhøjer toldsatsen for varen til et niveau, som ikke overstiger den laveste værdi af følgende:

i)

den anvendte MFN-toldsats, der gælder for varen på det tidspunkt, hvor foranstaltningen træffes, eller

ii)

den basistoldsats, der er fastsat i toldafviklingsplanerne i bilag 2-A (Afskaffelse af told) i henhold til artikel 2.5, stk. 2 (Afskaffelse af told).

Artikel 3.2

Betingelser og begrænsninger

1.   En part, der indleder en undersøgelse som omhandlet i stk. 2, underretter skriftligt den anden part herom og rådfører sig med denne så lang tid forud for indførelsen af en bilateral beskyttelsesforanstaltning som muligt med henblik på en gennemgang af de oplysninger, der fremkommer ved undersøgelsen, og udveksling af synspunkter vedrørende foranstaltningen.

2.   En part må kun indføre en bilateral beskyttelsesforanstaltning, efter at dens kompetente myndigheder har gennemført en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 3 og artikel 4, stk. 2, litra c), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger i bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »aftalen om beskyttelsesforanstaltninger«), og med henblik herpå er artikel 3 og artikel 4, stk. 2, litra c), i nævnte aftale indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer.

3.   I forbindelse med den i stk. 2 omhandlede undersøgelse skal parten opfylde kravene i artikel 4, stk. 2, litra a), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, og med henblik herpå er artikel 4, stk. 2, litra a), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer.

4.   Parterne sikrer, at deres kompetente myndigheder afslutter en sådan undersøgelse senest et år efter, at den er indledt.

5.   Ingen af parterne må anvende en bilateral beskyttelsesforanstaltning:

a)

i større omfang og i længere tid end nødvendigt for at forebygge eller afhjælpe en alvorlig skade eller lette en tilpasning

b)

i en periode på over to år, som dog kan forlænges med indtil to år, hvis den importerende parts kompetente myndigheder efter procedurerne i denne artikel fastslår, at foranstaltningen fortsat er nødvendig for at forebygge eller afhjælpe en alvorlig skade og lette en tilpasning, og der er tegn på, at industrien tilpasser sig, forudsat at beskyttelsesforanstaltningens samlede anvendelsesperiode, dvs. den oprindelige anvendelsesperiode og enhver forlængelse heraf, ikke overstiger fire år, eller

c)

ud over udløbet af overgangsperioden, medmindre det sker med den anden parts samtykke.

6.   Når en part bringer en bilateral beskyttelsesforanstaltning til ophør, er toldsatsen den sats, der i henhold til dens toldafviklingsplan i bilag 2-A (Afskaffelse af told) ville have været gældende, hvis foranstaltningen ikke var blevet indført.

Artikel 3.3

Midlertidige foranstaltninger

Under kritiske omstændigheder, hvor en forsinkelse kunne forårsage skade, som ville være vanskelig at afhjælpe, kan en part anvende en bilateral beskyttelsesforanstaltning midlertidigt, når en foreløbig undersøgelse har vist, at der er importeret klart større mængder af en vare med oprindelse i den anden part som følge af nedsættelsen eller afskaffelsen af en told i henhold til denne aftale, og at de importerede varer forårsager, eller der er fare for at de vil forårsage alvorlig skade for den indenlandske industri. Anvendelsesperioden for en midlertidig foranstaltning må ikke overstige 200 dage, og i denne periode skal parten opfylde kravene i artikel 3.2, stk. 2 og 3. Parten tilbagebetaler straks eventuelle toldforhøjelser, hvis den i artikel 3.2, stk. 2, omhandlede undersøgelse viser, at kravene i artikel 3.1 ikke er opfyldt. En midlertidig foranstaltnings anvendelsesperiode medregnes som en del af den i artikel 3.2, stk. 5, litra b), fastsatte periode.

Artikel 3.4

Kompensation

1.   En part, der indfører en bilateral beskyttelsesforanstaltning, rådfører sig med den anden part for i fællesskab at fastlægge en passende handelsliberaliserende kompensation i form af indrømmelser, der i alt væsentligt har tilsvarende virkninger for handelen, eller som svarer til værdien af den yderligere told, der forventes opkrævet som følge af beskyttelsesforanstaltningen. Parten giver mulighed for sådanne konsultationer senest 30 dage efter indførelsen af den bilaterale beskyttelsesforanstaltning.

2.   Hvis konsultationerne i henhold til stk. 1 ikke fører til en aftale om handelsliberaliserende kompensation senest 30 dage efter indledningen af konsultationerne, kan den part, hvis varer er genstand for beskyttelsesforanstaltningen, suspendere anvendelsen af i alt væsentligt tilsvarende indrømmelser til den part, der har indført beskyttelsesforanstaltningen.

3.   Den i stk. 2 omhandlede ret til suspension må ikke udøves i de første 24 måneder af en bilateral beskyttelsesforanstaltnings anvendelsesperiode, forudsat at foranstaltningen er i overensstemmelse med denne aftale.

Artikel 3.5

Definitioner

I denne afdeling forstås ved:

 

alvorlig skade og fare for alvorlig skade: skade som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger. Med henblik herpå er artikel 4, stk. 1, litra a) og b), indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer, og

 

overgangsperiode: hvad angår en vare, en periode, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttrædelse til 10 år efter afslutningen af toldnedsættelsen eller -afskaffelsen, alt efter hvilken vare der er tale om.

AFDELING B

Beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet

Artikel 3.6

Beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet

1.   En part kan i overensstemmelse med stk. 2-8 indføre en foranstaltning i form af en højere importtold på et landbrugsprodukt med oprindelsesstatus, der er opført i dens toldafviklingsplan i bilag 3, hvis den samlede importmængde af den pågældende vare i givet et år overstiger et udløsningsniveau som fastsat i dens toldafviklingsplan i bilag 3.

2.   Tolden i stk. 1 må ikke overstige den gældende MFN-sats, den på dagen umiddelbart før denne aftales ikrafttrædelse gældende MFN-sats eller den i partens toldafviklingsplan i bilag 3 fastsatte toldsats, afhængigt af hvilken sats der er den laveste.

3.   Den told, parterne indfører i henhold til stk. 1, fastsættes efter deres toldafviklingsplaner i bilag 3.

4.   Ingen af parterne må indføre eller opretholde en beskyttelsesforanstaltning på landbrugsområdet i henhold til denne artikel, samtidig med at de for samme vare indfører eller opretholder:

a)

en bilateral beskyttelsesforanstaltning i henhold til artikel 3.1

b)

en foranstaltning i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, eller

c)

en særlig beskyttelsesforanstaltning i henhold til artikel 5 i landbrugsaftalen.

5.   En part gennemfører en eventuel beskyttelsesforanstaltning på landbrugsområdet på en gennemsigtig måde. Senest 60 dage efter, at en part har indført en beskyttelsesforanstaltning på landbrugsområdet, underretter den skriftligt den anden part herom og giver den relevante oplysninger om foranstaltningen. Efter skriftlig anmodning fra den eksporterende part rådfører parterne sig med hinanden vedrørende anvendelsen af foranstaltningen.

6.   Gennemførelsen og anvendelsen af denne artikel kan tages op til drøftelse og fornyet overvejelse i Udvalget for Handel med Varer, jf. artikel 2.16 (Udvalget for Handel med Varer).

7.   Ingen af parterne må indføre eller opretholde en beskyttelsesforanstaltning på landbrugsområdet vedrørende et landbrugsprodukt med oprindelsesstatus:

a)

hvis det tidsrum, der er anført i bestemmelserne om beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet i dens toldafviklingsplan i bilag 3, er udløbet, eller

b)

hvis foranstaltningen forhøjer kontingenttolden for en vare, der er omfattet af et toldkontingent i tillæg 2-A-1 til dens toldafviklingsplan i bilag 2-A (Afskaffelse af told).

8.   Eventuelle forsyninger af den pågældende vare, der var under forsendelse på grundlag af en kontrakt, som blev indgået inden indførelsen af tillægstolden i medfør af stk. 1-4, fritages for en sådan tillægstold, forudsat at de kan medregnes ved bestemmelsen af mængden af importen af den pågældende vare i det følgende år med henblik på udløsning af stk. 1 i det pågældende år.

AFDELING C

Globale beskyttelsesforanstaltninger

Artikel 3.7

Globale beskyttelsesforanstaltninger

1.   Parterne bibeholder deres rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og aftalen om beskyttelsesforanstaltninger. Medmindre andet er fastsat i denne artikel, giver nærværende aftale ikke parterne yderligere rettigheder og pålægger dem heller ikke yderligere forpligtelser for så vidt angår foranstaltninger truffet i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

2.   Efter anmodning fra den anden part, og forudsat at denne har en væsentlig interesse heri, giver den part, der agter at indføre beskyttelsesforanstaltninger, straks skriftlig ad hoc-underretning om alle relevante forhold vedrørende indledningen af en beskyttelsesundersøgelse samt de foreløbige og endelige resultater heraf.

3.   I denne artikel anses en part for at have en væsentlig interesse i de pågældende forhold, hvis den hører til de fem største leverandører af de importerede varer i den seneste treårsperiode, målt i absolut mængde eller værdi.

4.   Ingen af parterne må samtidig for samme vare indføre:

a)

en bilateral beskyttelsesforanstaltning i henhold til artikel 3.1, og

b)

en foranstaltning i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

5.   Ingen af parterne må gøre brug af kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) i spørgsmål, der opstår i forbindelse med denne afdeling.

AFDELING D

Antidumping- og udligningstold

Artikel 3.8

Almindelige bestemmelser

1.   Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, bibeholder parterne deres rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel VI i GATT 1994, aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 i bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »antidumpingaftalen«) og aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger i bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »SCM-aftalen«).

2.   Parterne er enige om, at antidumping- og udligningstold skal anvendes i fuld overensstemmelse med de relevante WTO-bestemmelser og baseres på en retfærdig og gennemsigtig ordning med hensyn til procedurer, der berører varer med oprindelse i den anden part. Med henblik herpå sikrer parterne umiddelbart efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger og under alle omstændigheder inden den endelige afgørelse en fuldstændig og formålstjenlig fremlæggelse af alle de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for beslutningen om at indføre foranstaltninger, jf. dog artikel 6, stk. 5, i antidumpingaftalen og artikel 12, stk. 4, i SCM-aftalen. Fremlæggelsen skal ske skriftligt, og de berørte parter skal have tilstrækkelig tid til at fremsætte bemærkninger.

3.   For at sikre den størst mulige effektivitet ved gennemførelsen af undersøgelser vedrørende antidumping- eller udligningstold og specielt under hensyn til en rimelig ret til forsvar accepterer parterne, at dokumenter, der indgives i forbindelse med undersøgelser vedrørende antidumping- eller udligningstold, affattes på engelsk. Dette stykke er ikke til hinder for, at Korea kan anmode om en skriftlig uddybning på koreansk, hvis:

a)

de koreanske undersøgelsesmyndigheder ikke finder de indgivne dokumenter tilstrækkelig klare til brug for undersøgelsen vedrørende antidumping- eller udligningstold, og

b)

anmodningen er strengt begrænset til den del, der ikke er tilstrækkelig klar til brug for undersøgelsen vedrørende antidumping- eller udligningstold.

4.   Forudsat at det ikke forsinker gennemførelsen af undersøgelsen unødigt, skal berørte parter have mulighed for at tilkendegive deres synspunkter under undersøgelserne vedrørende antidumping- eller udligningstold.

Artikel 3.9

Underretning

1.   Når de kompetente myndigheder i en part har modtaget en behørigt dokumenteret anmodning om indførelse af antidumpingtold på varer, der importeres fra den anden part, underretter den pågældende part skriftligt den anden part herom senest 15 dage inden indledningen af en undersøgelse.

2.   Når de kompetente myndigheder i en part har modtaget en behørigt dokumenteret anmodning om indførelse af udligningstold på varer, der importeres fra den anden part, underretter den pågældende part skriftligt den anden part herom inden indledningen af en undersøgelse og tilbyder at mødes med den anden part for at rådføre sig med dennes kompetente myndigheder vedrørende anmodningen.

Artikel 3.10

Hensyntagen til samfundets interesser

Parterne bestræber sig på at tage samfundets interesser i betragtning, inden de indfører en antidumping- eller udligningstold.

Artikel 3.11

Undersøgelse efter afslutning som følge af en revurdering

Parterne er enige om, at enhver anmodning om indledning af en antidumpingundersøgelse vedrørende en vare med oprindelse i den anden part, for hvilken antidumpingforanstaltninger er blevet afsluttet i de forudgående 12 måneder som følge af en revurdering, skal gennemgås særlig grundigt. Undersøgelsen indledes kun, hvis denne forhåndsgennemgang viser, at omstændighederne har ændret sig.

Artikel 3.12

Kumulativ vurdering

En part, hvis importerede varer fra mere end et land samtidig er genstand for en undersøgelse vedrørende antidumping- eller udligningstold, overvejer grundigt, om det vil være hensigtsmæssigt at foretage en kumulativ vurdering af virkningerne af importen fra den anden part i lyset af vilkårene for den indbyrdes konkurrence mellem de importerede varer og vilkårene for konkurrencen mellem de importerede varer og de tilsvarende indenlandske varer.

Artikel 3.13

De minimis-standard for revurdering

1.   En foranstaltning, der er genstand for en revurdering i henhold til artikel 11 i antidumpingaftalen, afsluttes, hvis det fastslås, at den forventede tilbagevendende dumpingmargen ligger under den i artikel 5, stk. 8, i antidumpingaftalen fastsatte de minimis-tærskel.

2.   Når der fastsættes individuelle margener i henhold til artikel 9, stk. 5, i antidumpingaftalen, pålægges eksportører og producenter i den eksporterende part, for hvilke det på grundlag af et repræsentativt eksportsalg er fastslået, at dumpingmargenen ligger under de minimis-tærsklen i artikel 5, stk. 8, i antidumpingaftalen, ikke nogen told.

Artikel 3.14

Regel om mindre told

Beslutter en part at indføre en antidumping- eller udligningstold, må størrelsen af denne told ikke overstige dumpingmargenen eller de udligningsberettigede subsidier, og den bør ligge under margenen, hvis en sådan mindre told er tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der forvoldes på den indenlandske industri.

Artikel 3.15

Tvistbilæggelse

Ingen af parterne må gøre brug af kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) i spørgsmål, der opstår i forbindelse med denne afdeling.

AFDELING E

Institutionelle bestemmelser

Artikel 3.16

Arbejdsgruppen for Samarbejde om Afbødende Foranstaltninger på Handelsområdet

1.   Arbejdsgruppen for Samarbejde om Afbødende Foranstaltninger på Handelsområdet, der nedsættes ved artikel 15.3, stk. 1 (Arbejdsgrupper), er et forum for dialog vedrørende samarbejde om afbødende foranstaltninger på handelsområdet.

2.   Arbejdsgruppen har til opgave:

a)

at styrke en parts viden om og forståelse af den anden parts lovgivning, politik og praksis med hensyn til afbødende foranstaltninger på handelsområdet

b)

at overvåge gennemførelsen af dette kapitel

c)

at forbedre samarbejdet mellem parternes myndigheder med ansvar for spørgsmål vedrørende afbødende foranstaltninger på handelsområdet

d)

at udgøre et forum, hvor parterne kan udveksle oplysninger om antidumping, subsidier og udligningsforanstaltninger samt beskyttelsesforanstaltninger

e)

at udgøre et forum, hvor parterne kan drøfte andre relevante emner af fælles interesse, herunder:

i)

internationale spørgsmål i forbindelse med afbødende foranstaltninger på handelsområdet, herunder spørgsmål vedrørende WTO-forhandlingerne under Doharunden, og

ii)

parternes kompetente myndigheders praksis i forbindelse med undersøgelser vedrørende antidumping- og udligningstold såsom anvendelsen af »foreliggende faktiske oplysninger« og kontrolprocedurer, og

f)

at samarbejde om alle andre anliggender, som parterne finder relevante.

3.   Arbejdsgruppen træder normalt sammen en gang om året, og der kan om nødvendigt afholdes yderligere møder efter anmodning fra en af parterne.

KAPITEL FIRE

TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

Artikel 4.1

Bekræftelse af TBT-aftalen

Parterne bekræfter deres eksisterende rettigheder og forpligtelser over for hinanden i henhold til aftalen om tekniske handelshindringer i bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »TBT-aftalen«), der er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale med de fornødne ændringer.

Artikel 4.2

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Dette kapitel finder anvendelse på udarbejdelse, vedtagelse og anvendelse af de standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er defineret i TBT-aftalen, og som kan påvirke handelen med varer mellem parterne.

2.   Uanset stk. 1 finder dette kapitel ikke anvendelse på:

a)

tekniske specifikationer udarbejdet af statslige organer med henblik på egen produktion eller eget forbrug, eller

b)

sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger som defineret i bilag A til aftalen om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i bilag 1A til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »SPS-aftalen«).

3.   I forbindelse med dette kapitel finder definitionerne i bilag 1 til TBT-aftalen anvendelse.

Artikel 4.3

Samarbejde

1.   Parterne styrker deres samarbejde om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer med henblik på at øge den gensidige forståelse af deres respektive ordninger og lette adgangen til hinandens markeder. Med henblik herpå kan de indføre både horisontale og sektorspecifikke dialoger om forskrifter.

2.   I forbindelse med det bilaterale samarbejde tilstræber parterne at indkredse, udvikle og befordre handelsfremmende initiativer, som kan bestå i, men ikke er begrænset til:

a)

at styrke forskriftssamarbejdet gennem f.eks. udveksling af oplysninger, erfaringer og data samt videnskabeligt og teknisk samarbejde med henblik på at forbedre kvaliteten af og niveauet for deres tekniske forskrifter og at gøre effektiv brug af deres forskriftsressourcer

b)

at forenkle tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, når det er relevant

c)

hvis parterne er enige herom og det er relevant, f.eks. på områder, hvor der ikke findes internationale standarder, at undgå unødigt divergerende tilgange til forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at arbejde hen imod en eventuel konvergens eller indbyrdes tilpasning af tekniske krav, og

d)

at fremme og tilskynde til bilateralt samarbejde mellem deres respektive offentlige eller private organisationer med ansvar for metrologi, standardisering, prøvning, certificering og akkreditering.

3.   Hvis en part fremsætter forslag om samarbejde i henhold til dette kapitel, tager den anden part behørigt hensyn hertil.

Artikel 4.4

Tekniske forskrifter

1.   Parterne er enige om at gøre bedst mulig brug af god forskriftspraksis som fastsat i TBT-aftalen. Parterne er især enige om:

a)

at opfylde deres forpligtelser vedrørende gennemsigtighed som anført i TBT-aftalen

b)

at anvende relevante internationale standarder som grundlag for tekniske forskrifter, herunder overensstemmelsesvurderingsprocedurer, undtagen når sådanne internationale standarder ville være et ineffektivt eller uegnet middel til at opfylde de forfulgte legitime mål, og, hvis der ikke er blevet lagt internationale standarder til grund, efter anmodning fra den anden part at gøre rede for, hvorfor sådanne standarder er fundet uegnede eller ineffektive til at opfylde det forfulgte mål

c)

når en part har vedtaget eller agter at vedtage en teknisk forskrift, efter anmodning at give den anden part disponible oplysninger om formålet med og retsgrundlaget og begrundelsen for den tekniske forskrift

d)

at indføre ordninger, der gør det muligt at give den anden parts erhvervsdrivende bedre oplysninger om tekniske forskrifter (herunder via et offentligt websted), og særlig efter anmodning hurtigst muligt at give den anden part eller dennes erhvervsdrivende skriftlige oplysninger og i det omfang, det er relevant og muligt, skriftlig vejledning i efterlevelse af deres tekniske forskrifter

e)

at tage behørigt hensyn til den anden parts synspunkter, når en del af udarbejdelsen af en tekniske forskrift er genstand for offentlig høring, og efter anmodning at besvare den anden parts bemærkninger skriftligt

f)

når der gives underretning efter TBT-aftalen, at give den anden part mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger til forslaget inden for en frist på mindst 60 dage efter underretningen, og

g)

at afsætte tilstrækkelig lang tid mellem offentliggørelsen og ikrafttrædelsen af tekniske forskrifter til, at den anden parts erhvervsdrivende kan tilpasse sig, undtagen hvis der opstår, eller der er fare for, at der vil opstå akutte problemer med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljøbeskyttelse eller national sikkerhed, og om muligt at tage behørigt hensyn til rimelige anmodninger om forlængelse af perioden for fremsættelse af bemærkninger.

2.   Hver part sikrer, at erhvervsdrivende eller berørte personer i den anden part kan deltage i enhver formel offentlig høring vedrørende udarbejdelsen af tekniske forskrifter på vilkår, der ikke er ringere end dem, der tilbydes dens egne fysiske og juridiske personer.

3.   Parterne bestræber sig hver især på at anvende tekniske forskrifter ensartet og konsekvent på hele deres territorium. Hvis Korea over for EU bringer et handelsrelateret problem op, som synes at bero på forskelle i EU-medlemsstaternes lovgivning, som Korea ikke finder forenelige med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bestræber EU sig bedst muligt på at løse problemet rettidigt.

Artikel 4.5

Standarder

1.   Parterne bekræfter deres forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, i TBT-aftalen til at sikre, at deres standardiseringsorganer accepterer og overholder adfærdskodeksen for udarbejdelse, vedtagelse og anvendelse af standarder i bilag 3 til TBT-aftalen, og tager hensyn til principperne i afgørelser og henstillinger vedtaget af Komitéen for Tekniske Handelshindringer under WTO siden 1. januar 1995, G/TBT/1/rev.8, 23. maj 2002, afdeling IX (Decision of the Committee on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations with relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the Agreement).

2.   Parterne forpligter sig til at udveksle oplysninger om:

a)

anvendelse af standarder i forbindelse med tekniske forskrifter

b)

standardiseringsprocesser og det omfang, i hvilket de anvender internationale standarder som grundlag for deres nationale og regionale standarder, og

c)

samarbejdsaftaler, som de hver især gennemfører, vedrørende standardisering, f.eks. oplysninger om standardiseringsspørgsmål i frihandelsaftaler med tredjeparter.

Artikel 4.6

Overensstemmelsesvurdering og akkreditering

1.   Parterne erkender, at der findes en lang række mekanismer, som letter accept af resultaterne af overensstemmelsesvurderingsprocedurer gennemført på den anden parts territorium, herunder:

a)

aftaler om gensidig accept af resultaterne af overensstemmelsesvurderingsprocedurer for specifikke tekniske forskrifter gennemført af organer etableret på den anden parts territorium

b)

akkrediteringsprocedurer til godkendelse af overensstemmelsesvurderingsorganer etableret på den anden parts territorium

c)

statslig udpegelse af overensstemmelsesvurderingsorganer etableret på den anden parts territorium

d)

anerkendelse af resultaterne af overensstemmelsesvurderingsprocedurer gennemført på den anden parts territorium

e)

frivillige ordninger mellem overensstemmelsesvurderingsorganer på parternes territorier, og

f)

den importerende parts accept af en leverandørs overensstemmelseserklæring.

2.   Under særlig hensyntagen til disse betragtninger forpligter parterne sig til:

a)

at intensivere udvekslingen af oplysninger om disse og lignende mekanismer med henblik på at lette accept af overensstemmelsesvurderingsresultater

b)

at udveksle oplysninger om overensstemmelsesvurderingsprocedurer og specielt om de kriterier, der anvendes til at udvælge passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer for specifikke varer

c)

at udveksle oplysninger om akkrediteringspolitik og overveje, hvordan internationale akkrediteringsstandarder og internationale aftaler, hvori parternes akkrediteringsorganer er involveret, bedst kan udnyttes, f.eks. gennem International Laboratory Accreditation Cooperation og International Accreditation Forum, og

d)

i overensstemmelse med artikel 5.1, stk. 2, i TBT-aftalen at kræve overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som ikke er strengere end nødvendigt.

3.   De principper og procedurer for udarbejdelse og vedtagelse af tekniske forskrifter, der indføres ved artikel 4.4 med henblik på at undgå unødvendige handelshindringer og sikre gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling, finder også anvendelse på obligatoriske overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Artikel 4.7

Markedstilsyn

Parterne forpligter sig til at udveksle synspunkter om markedstilsyn og håndhævelsesaktiviteter.

Artikel 4.8

Gebyrer for overensstemmelsesvurdering

Parterne bekræfter deres forpligtelse i henhold til artikel 5.2, stk. 5, i TBT-aftalen til at sikre, at gebyrer for obligatorisk overensstemmelsesvurdering af importerede varer er rimelige i forhold til gebyrer, der opkræves for overensstemmelsesvurdering af tilsvarende varer af national oprindelse eller med oprindelse i andre lande under hensyntagen til omkostninger ved kommunikation, transport og andet som følge af, at ansøgeren og overensstemmelsesvurderingsorganet er etableret forskellige steder, og forpligter sig til at anvende dette princip på de områder, der er omfattet af dette kapitel.

Artikel 4.9

Mærkning og etikettering

1.   Parterne noterer sig bestemmelsen i stk. 1 i bilag 1 til TBT-aftalen om, at en teknisk forskrift kan omfatte eller udelukkende vedrøre krav til mærkning eller etikettering, og er enige om, at hvis deres tekniske forskrifter indeholder krav om obligatorisk mærkning eller etikettering, vil de iagttage principperne i artikel 2, stk. 2, i TBT-aftalen om, at tekniske forskrifter ikke må udarbejdes med det formål eller den virkning at skabe unødvendige hindringer for den internationale handel og ikke må være mere handelsbegrænsende end nødvendigt for at opfylde et legitimt mål.

2.   Parterne er især enige om, at en part, der kræver obligatorisk mærkning eller etikettering af varer:

a)

bestræber sig på at minimere krav til mærkning eller etikettering, som ikke er relevante for forbrugere eller brugere af varen. Kræves der etikettering til andre formål, f.eks. skattemæssige, udformes kravet på en sådan måde, at det ikke er mere handelsbegrænsende end nødvendigt for at opfylde et legitimt mål

b)

kan fastsætte etiketters og mærkers form, men ikke må kræve nogen forhåndsgodkendelse, registrering eller certificering i den forbindelse. Denne bestemmelse berører ikke partens ret til at kræve forhåndsgodkendelse af de specifikke oplysninger, der skal gives på etiketten eller mærket i henhold til dens relevante lovgivning

c)

udsteder unikke identifikationsnumre til den anden parts erhvervsdrivende hurtigst muligt og uden forskelsbehandling, hvis den kræver, at erhvervsdrivende skal anvende sådanne numre

d)

kan kræve, at oplysninger på mærker og etiketter affattes på et nærmere angivet sprog. Har parterne accepteret et internationalt nomenklatursystem, kan dette også anvendes. Samtidig brug af andre sprog forbydes ikke, forudsat at oplysningerne på de andre sprog er de samme som dem, der gives på det nærmere angivne sprog, eller at de ikke er vildledende med hensyn til varen, og

e)

bestræber sig på i tilfælde, hvor den finder, at det ikke anfægter de legitime mål i henhold til TBT-aftalen, at acceptere ikke-permanente eller aftagelige etiketter eller mærkning eller etikettering, der fremgår af ledsagedokumenterne i stedet for at være fysisk anbragt på varen.

Artikel 4.10

Koordineringsmekanisme

1.   Parterne er enige om at udnævne TBT-koordinatorer og give den anden part relevante oplysninger, når de får en ny TBT-koordinator. TBT-koordinatorerne arbejder i fællesskab på at lette gennemførelsen af dette kapitel og samarbejdet mellem parterne i alle spørgsmål, der vedrører dette kapitel.

2.   Koordinatorerne har bl.a. til opgave:

a)

at overvåge gennemførelsen og forvaltningen af dette kapitel ved straks at behandle ethvert spørgsmål, der rejses af en part vedrørende udarbejdelse, vedtagelse, anvendelse eller håndhævelse af standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og efter anmodning fra en part at indlede konsultationer vedrørende spørgsmål, der opstår i forbindelse med dette kapitel

b)

at styrke samarbejdet om udarbejdelse og forbedring af standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer

c)

at sørge for, at der efter behov indføres dialoger om forskrifter i overensstemmelse med artikel 4.3

d)

at sørge for, at der oprettes arbejdsgrupper, som efter aftale mellem parterne kan omfatte eller rådføre sig med ikke-statslige eksperter og interessenter

e)

at udveksle oplysninger om udviklingen i ikke-statslige, regionale og multilaterale fora vedrørende standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og

f)

at tage dette kapitel op til fornyet overvejelse på baggrund af en eventuel udvikling med hensyn til TBT-aftalen.

3.   Koordinatorerne kommunikerer med hinanden ved hjælp af en hvilken som helst i fællesskab aftalt metode, som gør det muligt for dem at udføre deres opgaver effektivt.

KAPITEL FEM

SUNDHEDS- OG PLANTESUNDHEDSFORANSTALTNINGER

Artikel 5.1

Mål

1.   Formålet med dette kapitel er at minimere de negative virkninger af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger for handelen, samtidig med at menneskers, dyrs og planters liv og sundhed på parternes territorier beskyttes.

2.   Dette kapitel har endvidere til formål at styrke samarbejdet mellem parterne i spørgsmål om dyrevelfærd under hensyntagen til forskellige faktorer såsom vilkårene for parternes husdyrproduktion.

Artikel 5.2

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på alle sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der direkte eller indirekte påvirker handelen mellem parterne.

Artikel 5.3

Definition

I dette kapitel forstås ved sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger foranstaltninger som defineret i punkt 1 i bilag A til SPS-aftalen.

Artikel 5.4

Rettigheder og forpligtelser

Parterne bekræfter deres eksisterende rettigheder og forpligtelser i henhold til SPS-aftalen.

Artikel 5.5

Gennemsigtighed og udveksling af oplysninger

Parterne:

a)

tilstræber gennemsigtighed med hensyn til sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger på handelsområdet

b)

styrker gensidig forståelse af deres respektive sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger og disses anvendelse

c)

udveksler oplysninger om spørgsmål vedrørende udviklingen og anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som påvirker eller kan påvirke handelen mellem parterne, med henblik på at minimere deres negative virkninger for samhandelen, og

d)

meddeler efter anmodning fra en part, hvilke krav der gælder for importen af specifikke varer.

Artikel 5.6

Internationale standarder

Parterne:

a)

samarbejder efter anmodning fra en part for at nå frem til en fælles forståelse af anvendelsen af internationale standarder på områder, der påvirker eller kan påvirke handelen mellem dem, med henblik på at minimere de negative virkninger for samhandelen, og

b)

samarbejder om udarbejdelsen af internationale standarder, retningslinjer og henstillinger.

Artikel 5.7

Importkrav

1.   En parts generelle importkrav gælder på hele den anden parts territorium.

2.   Den eksporterende part eller dele heraf kan pålægges yderligere specifikke importkrav på grundlag af en afgørelse truffet af den importerende part vedrørende dyrs eller planters sundhedsstatus i den eksporterende part eller dele heraf i overensstemmelse med SPS-aftalen, Codex Alimentarius-Kommissionen, Verdensorganisationen for Dyresundhed (i det følgende benævnt »OIE«) og retningslinjer og standarder i den internationale plantebeskyttelseskonvention (i det følgende benævnt »IPPC«).

Artikel 5.8

Foranstaltninger vedrørende dyrs og planters sundhed

1.   Parterne anerkender begreberne parasit- eller sygdomsfrie områder og områder med en lav forekomst af parasitter eller sygdomme i overensstemmelse med SPS-aftalen samt OIE- og IPPC-standarder og indfører en passende procedure til bestemmelse af sådanne områder under hensyntagen til alle relevante internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger.

2.   Ved bestemmelsen af sådanne områder inddrager parterne faktorer såsom geografisk beliggenhed, økosystemer, epidemiologisk tilsyn og sundheds- eller plantesundhedskontrollens effektivitet i de pågældende områder.

3.   Parterne etablerer et tæt samarbejde om bestemmelsen af parasit- eller sygdomsfrie områder og områder med lav forekomst af parasitter eller sygdomme med det formål at opbygge tillid til de procedurer, de hver især anvender til bestemmelse af sådanne områder. Parterne bestræber sig på at afslutte dette tillidsopbyggende arbejde senest to år efter denne aftales ikrafttrædelse. En vellykket afslutning af det tillidsopbyggende samarbejde skal bekræftes af Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger, jf. artikel 5.10.

4.   Ved bestemmelsen af sådanne områder baserer den importerende part i princippet sin bestemmelse af dyrs eller planters sundhedsstatus i den eksporterende part eller dele heraf på oplysninger afgivet af den eksporterende part i overensstemmelse med SPS-aftalen samt OIE- og IPPC-standarder og tager hensyn til den eksporterende parts bestemmelse heraf. Hvis en part i den forbindelse ikke accepterer den anden parts afgørelse, angiver den årsagerne hertil og skal være parat til at indgå i konsultationer.

5.   Den eksporterende part tilvejebringer de nødvendige beviser til over for den importerende part objektivt at godtgøre, at de pågældende områder er og sandsynligvis forbliver henholdsvis parasit- eller sygdomsfrie områder eller områder med lav forekomst af parasitter eller sygdomme. Med henblik herpå gives den importerende part efter anmodning rimelig adgang til at gennemføre inspektion, prøvning og andre relevante procedurer.

Artikel 5.9

Samarbejde om dyrevelfærd

Parterne:

a)

udveksler oplysninger, ekspertviden og erfaringer på dyrevelfærdsområdet og vedtager en arbejdsplan herfor, og

b)

samarbejder om udarbejdelsen af dyrevelfærdsstandarder i internationale fora, navnlig hvad angår bedøvelse og slagtning af dyr.

Artikel 5.10

Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger

1.   Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger, der nedsættes ved artikel 15.2, stk. 1 (Specialiserede udvalg), kan:

a)

udarbejde de nødvendige procedurer eller ordninger for gennemførelsen af dette kapitel

b)

overvåge de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af dette kapitel

c)

bekræfte den vellykkede afslutning af det tillidsopbyggende arbejde, jf. artikel 5.8, stk. 3

d)

udarbejde procedurer for godkendelse af virksomheder, der producerer animalske produkter, og i givet fald af virksomheder, der producerer vegetabilske produkter, og

e)

udgøre et forum for drøftelse af problemer, der opstår i forbindelse med anvendelsen af visse sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, med henblik på at finde en gensidigt acceptabel løsning. I den forbindelse indkaldes udvalget efter anmodning fra en af parterne til hastemøde med henblik på konsultationer.

2.   Udvalget består af repræsentanter for parterne og træder sammen en gang om året på en efter fælles overenskomst fastsat dato. Mødestedet fastsættes også efter fælles overenskomst. Dagsordenen fastlægges forud for møderne. Formandskabet går på skift mellem parterne.

Artikel 5.11

Tvistbilæggelse

Ingen af parterne må gøre brug af kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) i spørgsmål, der opstår i forbindelse med dette kapitel.

KAPITEL SEKS

TOLD OG HANDELSLETTELSER

Artikel 6.1

Mål og principper

For at lette handelen og fremme toldsamarbejdet bilateralt og multilateralt er parterne er enige om at samarbejde og at indføre og anvende deres krav og procedurer i forbindelse med import, eksport og transit af varer på grundlag af følgende mål og principper:

a)

krav og procedurer i forbindelse med import, eksport og transit af varer skal være effektive og forholdsmæssige; for at sikre dette:

i)

indfører og opretholder parterne hurtige toldprocedurer, samtidig med at de opretholder passende toldkontrol- og udvælgelsesprocedurer

ii)

må krav og procedurer i forbindelse med import, eksport og transit ikke være mere administrativt belastende eller handelsbegrænsende end nødvendigt for at opfylde legitime mål

iii)

sørger parterne for fortoldning af varer på grundlag af dokumentation begrænset til et minimum og stiller elektroniske systemer til rådighed for brugerne

iv)

bruger parterne informationsteknologi, der fremskynder procedurerne for frigivelse af varer

v)

sikrer parterne, at deres toldmyndigheder og myndigheder involveret i grænsekontrol, herunder spørgsmål vedrørende import, eksport og transit, samarbejder og koordinerer deres virksomhed, og

vi)

sørger parterne for, at anvendelsen af toldklarerere er frivillig

b)

krav og procedurer i forbindelse med import, eksport og transit skal baseres på internationale instrumenter og standarder på handels- og toldområdet, som parterne har accepteret:

i)

der lægges internationale instrumenter og standarder på handels- og toldområdet til grund for krav og procedurer i forbindelse med import, eksport og transit, hvis der findes sådanne instrumenter og standarder, undtagen når de ville være et ineffektivt eller uegnet middel til at opfylde de forfulgte legitime mål, og

ii)

der anvendes gradvist datakrav og -processer i overensstemmelse med WCO's Customs Data Model (World Customs Organization – Verdenstoldorganisationen, i det følgende benævnt »WCO«) og hertil knyttede henstillinger og retningslinjer fra WCO

c)

krav og procedurer skal være gennemsigtige og forudsigelige for importører, eksportører og andre berørte parter

d)

parterne rådfører sig rettidigt med repræsentanter for de erhvervsdrivende og andre berørte parter, bl.a. om vigtige nye eller ændrede krav og procedurer, inden de vedtages

e)

der anvendes risikostyringsprincipper eller -procedurer for at koncentrere indsatsen med henblik på efterlevelse om de transaktioner, der kræver størst opmærksomhed

f)

parterne samarbejder og udveksler oplysninger med henblik på at fremme anvendelsen og efterlevelsen af de foranstaltninger for handelslettelser, der er fastlagt i denne aftale, og

g)

foranstaltningerne med henblik på at lette handelen er ikke til hinder for opfyldelsen af legitime politikmål såsom beskyttelse af national sikkerhed samt sundheds- og miljøbeskyttelse.

Artikel 6.2

Frigivelse af varer

1.   Parterne indfører og anvender forenklede og effektive krav og procedurer for told og handel mv. for at lette deres samhandel.

2.   I medfør af stk. 1 sikrer parterne, at deres toldmyndigheder, grænsemyndigheder eller andre kompetente myndigheder anvender krav og procedurer, der:

a)

gør det muligt at frigive varer inden for et tidsrum, som ikke overstiger det, der er nødvendigt til at sikre efterlevelse af deres lovgivning og formaliteter vedrørende told og handel mv. Parterne bestræber sig på at nedsætte frigivelsestiden

b)

muliggør elektronisk forhåndsindgivelse og færdigbehandling af oplysninger inden varernes fysiske ankomst, »behandling før ankomst«, med henblik på frigivelse af varerne straks efter ankomsten

c)

giver importører mulighed for at få frigivet varer, inden og uden at det foregriber deres toldmyndigheders endelige afgørelse vedrørende den told og de skatter og gebyrer, der skal betales (3), og

d)

gør det muligt at få frigivet varer til fri omsætning på ankomststedet, uden at de først skal overføres midlertidigt til oplag e.l.

Artikel 6.3

Forenklet toldprocedure

Parterne bestræber sig på - for erhvervsdrivende, der opfylder bestemte, af den enkelte part fastsatte kriterier — at anvende forenklede import- og eksportprocedurer, som navnlig muliggør hurtigere frigivelse og fortoldning af varer, herunder elektronisk forhåndsindgivelse og behandling af oplysninger inden sendingernes fysiske ankomst, et lavere antal fysiske inspektioner og lettelse af handelen gennem f.eks. forenklede angivelser ledsaget af dokumentation begrænset til et minimum.

Artikel 6.4

Risikostyring

Parterne anvender — om muligt elektroniske — risikostyringssystemer til risikoanalyse og risikobaseret målretning af indsatsen, som sætter deres toldmyndigheder i stand til at koncentrere deres inspektionsvirksomhed om højrisikovarer og forenkler fortoldningen og videreforsendelsen af lavrisikovarer. Parterne trækker i forbindelse med deres risikostyringsprocedurer på den reviderede internationale konvention om forenkling og harmonisering af toldprocedurerne fra 1999 (i det følgende benævnt »Kyotokonventionen«) og WCO's Risk Management Guidelines (retningslinjer for risikostyring).

Artikel 6.5

Gennemsigtighed

1.   Parterne sikrer, at deres love, forskrifter og generelle administrative procedurer og krav vedrørende told og handel mv., herunder gebyrer og afgifter, er nemt tilgængelige for alle berørte parter via et officielt udpeget medie, om muligt et offentligt websted.

2.   Parterne udpeger og opretholder et eller flere informationskontorer, som kan besvare forespørgsler fra berørte personer om told og andre handelsrelaterede anliggender.

3.   Parterne rådfører sig med og stiller oplysninger til rådighed for repræsentanter for de erhvervsdrivende og andre berørte parter. Det drejer sig her om vigtige nye eller ændrede krav og procedurer, som der skal kunne fremsættes bemærkninger til, inden de vedtages.

Artikel 6.6

Forhåndsbesked

1.   Parterne afgiver gennem deres toldmyndigheder efter skriftlig anmodning fra erhvervsdrivende skriftlig forhåndsbesked om tarifering, oprindelse eller lignende spørgsmål, som de måtte finde relevante, forud for importen af en vare til deres territorium i overensstemmelse med deres love og forskrifter.

2.   Med forbehold af eventuelle bestemmelser om fortrolighed i en parts love og forskrifter, offentliggør parterne, f.eks. på internettet, deres forhåndsbeskeder om tarifering og lignende spørgsmål, som de måtte finde relevante.

3.   For at lette samhandelen meddeler parterne som led i deres bilaterale dialog regelmæssigt, hvilke ændringer der er sket i deres respektive lovgivning på de i stk. 1 og 2 omhandlede områder.

Artikel 6.7

Klageprocedurer

1.   Parterne sikrer, at de personer, der berøres af deres afgørelser vedrørende toldspørgsmål og andre krav og procedurer i forbindelse med import, eksport og transit, har mulighed for at få de pågældende afgørelser taget op til prøvelse eller for at indgive klage. En part kan kræve, at en klage først behandles af samme myndighed, tilsynsmyndigheden herfor eller en retslig myndighed, inden den prøves ved en højere, uafhængig instans, der kan være en retslig myndighed eller en forvaltningsdomstol.

2.   Producenten eller eksportøren kan efter anmodning fra prøvelsesmyndigheden afgive oplysninger direkte til den part, der foretager den administrative prøvelse. Den eksportør eller producent, der afgiver oplysningerne, kan anmode den part, der foretager den administrative prøvelse, om at behandle de pågældende oplysninger som fortrolige i overensstemmelse med dens love og forskrifter.

Artikel 6.8

Fortrolighed

1.   Alle oplysninger, som personer eller myndigheder i den ene part afgiver til myndighederne i den anden part i medfør af bestemmelserne i dette kapitel, også i henhold til artikel 6.7, behandles som fortrolige eller til tjenestebrug, afhængigt af parternes respektive love og forskrifter. Oplysningerne er omfattet af tavshedspligt og beskyttes af de relevante love og forskrifter i den part, som modtager dem.

2.   Der må kun udveksles personoplysninger, hvis den part, der modtager dem, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på mindst samme måde som den, der gælder i det særlige tilfælde hos den part, der leverer dem. Den person, der afgiver oplysningerne, må ikke fastsætte krav, som er mere bebyrdende end dem, der gælder i personens egen jurisdiktion.

3.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger må ikke anvendes af myndighederne i den modtagende part til andre formål end de oprindeligt tiltænkte uden udtrykkelig tilladelse fra den person eller myndighed, der har afgivet dem.

4.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives uden udtrykkelig tilladelse fra den person eller myndighed, der har afgivet dem, undtagen hvis der foreligger en forpligtelse eller en bemyndigelse hertil i forbindelse med en retssag i henhold til den modtagende parts love og forskrifter. Den person eller myndighed, der har afgivet oplysningerne, underrettes om en sådan videregivelse, om muligt på forhånd.

5.   Når en myndighed i en af parterne anmoder om oplysninger i medfør af bestemmelserne i dette kapitel, underretter den de anmodede personer om en eventuel mulighed for videregivelse i forbindelse med en retssag.

6.   Den anmodende part træffer i givet fald alle disponible foranstaltninger efter de i denne part gældende love og forskrifter for at holde oplysninger fortrolige og beskytte personoplysninger i tilfælde af henvendelser fra tredjemand eller andre myndigheder om videregivelse af de pågældende oplysninger, medmindre andet er aftalt med den person, der har afgivet oplysningerne.

Artikel 6.9

Gebyrer og afgifter

For gebyrer og afgifter af enhver art (bortset fra den told og de afgifter mv., der i henhold til artikel 2.3 (Told) er udelukket fra definitionen af told), som pålægges ved import eller eksport, gælder følgende:

a)

der pålægges kun gebyrer og afgifter for tjenesteydelser, som udføres i forbindelse med den pågældende import eller eksport, eller for formaliteter, der skal opfyldes for at kunne foretage en sådan import eller eksport

b)

gebyrer og afgifter må ikke overstige de anslåede omkostninger til de ydede tjenester

c)

gebyrer og afgifter må ikke beregnes på et ad valorem-grundlag

d)

der opkræves ikke gebyrer og afgifter for konsulære tjenester

e)

oplysninger om gebyrer og afgifter offentliggøres via et officielt udpeget medie, om muligt et offentligt websted. Det skal af oplysningerne fremgå, hvorfor den ydede tjeneste pålægges et gebyr eller en afgift, hvilken myndighed der er ansvarlig herfor, hvilke gebyrer og afgifter der vil blive opkrævet, og hvornår og hvordan de skal betales, og

f)

der pålægges ikke nye eller ændrede gebyrer og afgifter, inden der er offentliggjort oplysninger i henhold til litra e), og disse er gjort nemt tilgængelige.

Artikel 6.10

Inspektion før afsendelse

Ingen af parterne kræver inspektion før afsendelse eller lignende undersøgelser.

Artikel 6.11

Efterfølgende revision

Parterne giver erhvervsdrivende mulighed for at få foretaget en effektiv efterfølgende revision. Ved den efterfølgende revision må der ikke stilles uberettigede krav eller lægges unødige byrder på de erhvervsdrivende.

Artikel 6.12

Toldværdiansættelse

Toldværdiansættelsesaftalen, bortset fra de forbehold og valgmuligheder, der er indeholdt i dens artikel 20 og bilag III, stk. 2-4, er indarbejdet i og gjort til den del af denne aftale med de fornødne ændringer.

Artikel 6.13

Toldsamarbejde

1.   Parterne styrker deres samarbejde om told og toldrelaterede spørgsmål.

2.   Parterne forpligter sig til at udvikle handelsfremmende tiltag på toldområdet, idet de tager hensyn til det arbejde, der i den forbindelse er udført af internationale organisationer. Dette kan også omfatte prøvning af nye toldprocedurer.

3.   Parterne bekræfter deres vilje til at lette lovlige varebevægelser og udveksler ekspertviden om foranstaltninger til forbedring af toldteknikker og -procedurer samt om edb-systemer i overensstemmelse med denne aftale.

4.   Parterne forpligter sig til:

a)

at tilstræbe en harmonisering i overensstemmelse med internationale standarder af den dokumentation og de data, der anvendes i samhandelen, med henblik på at lette handelsstrømmene for så vidt angår toldrelaterede spørgsmål i forbindelse med import, eksport og transit af varer

b)

at intensivere samarbejdet mellem deres toldlaboratorier og videnskabelige tjenester og arbejde hen imod en harmonisering af toldlaboratoriernes metoder

c)

at udveksle toldpersonale

d)

i fællesskab at tilrettelægge programmer for uddannelse i toldrelaterede emner for embedsmænd, der beskæftiger sig direkte med toldprocedurer

e)

at udvikle effektive mekanismer for kommunikation med erhvervslivet

f)

i det omfang, det er praktisk muligt, at bistå hinanden med tarifering, værdiansættelse og oprindelsesbestemmelse med henblik på præferencetoldbehandling af importerede varer

g)

at fremme en beslutsom og effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fra toldmyndighedernes side i forbindelse med import, eksport, reeksport, transit, omladning og andre toldprocedurer og specielt for så vidt angår varemærkeforfalskede varer, og

h)

samtidig med lettelser af handelen at øge sikkerheden for skibscontainere og for andre forsendelser fra hele verden, som importeres til, omlades i eller passerer igennem parterne. Parterne er enige om, at målene for det styrkede og udvidede samarbejde omfatter, men ikke er begrænset til:

i)

samarbejde om en styrkelse af de toldrelaterede aspekter af sikringen af den internationale samhandels logistikkæde, og

ii)

koordinering i det omfang, det er praktisk muligt, af standpunkter i alle multilaterale fora, hvor det er på sin plads at rejse og drøfte spørgsmål om containersikkerhed.

5.   Parterne erkender, at samarbejde på det tekniske plan er afgørende for at lette overholdelsen af forpligtelserne i denne aftale og opnå en høj grad af handelslettelser. Parterne er enige om via deres toldmyndigheder at udarbejde et program for teknisk samarbejde, i forbindelse med hvilket de i fællesskab lægger sig fast på omfanget af, tidspunkterne for og omkostningerne ved samarbejdsforanstaltninger på toldområdet og hertil relaterede områder.

6.   Parterne undersøger via deres respektive toldmyndigheder og andre grænsemyndigheder relevante internationale initiativer vedrørende handelslettelser, herunder bl.a. relevant arbejde i WTO og WCO, for at afdække områder, hvor yderligere fælles tiltag kunne lette handelen mellem parterne og fremme fælles multilaterale mål. Parterne samarbejder for så vidt muligt at indtage fælles standpunkter på toldområdet og vedrørende handelslettelser i internationale organisationer, navnlig i WTO og WCO.

7.   Parterne bistår hinanden med gennemførelsen og håndhævelsen af dette kapitel, protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde og deres respektive love og forskrifter på toldområdet.

Artikel 6.14

Gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

1.   Parterne yder hinanden administrativ bistand i toldspørgsmål, jf. protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål.

2.   Ingen af parterne må gøre brug af dennes aftales kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) i spørgsmål, der er omfattet af artikel 9.1 i protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål.

Artikel 6.15

Toldkontaktpunkter

1.   Parterne udveksler lister over kontaktpunkter udpeget til behandling af spørgsmål, der opstår i forbindelse med dette kapitel og protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde.

2.   Kontaktpunkterne bestræber sig på at løse operationelle problemer vedrørende dette kapitel gennem konsultationer. Hvis et problem ikke kan løses gennem kontaktpunkterne, forelægges sagen for det toldudvalg, der er omhandlet i dette kapitel.

Artikel 6.16

Toldudvalget

1.   Toldudvalget, der nedsættes ved artikel 15.2, stk. 1, (specialiserede udvalg), sikrer, at dette kapitel, protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde og protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål fungerer efter hensigten, og undersøger alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med anvendelsen heraf. På de områder, der er omfattet af denne aftale, rapporterer udvalget til Handelsudvalget, der nedsættes ved artikel 15.1, stk. 1 (Handelsudvalget).

2.   Toldudvalget består af repræsentanter for toldmyndighederne og andre kompetente myndigheder i parterne med ansvar for told og handelslettelser samt for forvaltning af protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde og protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål.

3.   Toldudvalget vedtager selv sin forretningsorden og træder sammen en gang om året, idet møderne finder sted i skiftevis den ene og den anden part.

4.   Toldudvalget træder sammen efter anmodning fra en af parterne for at drøfte og forsøge at løse tvister, der måtte opstå mellem parterne om spørgsmål, som er omfattet af dette kapitel, protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde og protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål, herunder handelslettelser, tarifering, oprindelsesregler og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål, navnlig i forbindelse med artikel 7 og 8 i protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål.

5.   Toldudvalget kan udarbejde beslutninger, henstillinger eller udtalelser, som det finder nødvendige for at opfylde de fælles mål og for at sikre, at de ordninger, der indføres ved dette kapitel, protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde og protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål, fungerer tilfredsstillende.

KAPITEL SYV

HANDEL MED TJENESTEYDELSER, ETABLERING OG ELEKTRONISK HANDEL

AFDELING A

Almindelige bestemmelser

Artikel 7.1

Mål, anvendelsesområde og dækning

1.   Parterne, der bekræfter deres respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten, fastlægger hermed de ordninger, der er nødvendige for en gradvis og gensidig liberalisering af handel med tjenesteydelser og etablering og for samarbejde om elektronisk handel.

2.   Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det indfører forpligtelser i forbindelse med offentlige indkøb.

3.   Dette kapitel finder ikke anvendelse på subsidier og tilskud, der ydes af parterne, herunder statsstøttede lån, garantier og forsikringer.

4.   I overensstemmelse med dette kapitel bevarer parterne retten til at regulere og indføre nye forskrifter med henblik på at opfylde legitime politikmål.

5.   Dette kapitel finder ikke anvendelse på foranstaltninger over for fysiske personer, der søger adgang til arbejdsmarkedet i en af parterne, og ej heller på foranstaltninger vedrørende statsborgerskab, bopæl eller fast beskæftigelse.

6.   Intet i dette kapitel er til hinder for, at en part kan anvende foranstaltninger til at regulere fysiske personers indrejse i eller midlertidige ophold på dens territorium, herunder også sådanne foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dens grænsers integritet og sikre en ordnet grænsepassage for fysiske personer, forudsat at disse foranstaltninger ikke anvendes på en sådan måde, at de ophæver eller forringer fordelene for den anden part i henhold til en særlig forpligtelse i dette kapitel og bilagene hertil (4).

Artikel 7.2

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

a)

foranstaltning: enhver foranstaltning truffet af en part, det være sig i form af en lov, forskrift, regel, procedure, beslutning, administrativ handling eller andet

b)

foranstaltning indført eller opretholdt af en part: foranstaltninger truffet af:

i)

centrale, regionale eller lokale myndigheder, og

ii)

ikke-statslige organer under udøvelse af beføjelser, der er delegeret af centrale, regionale eller lokale myndigheder

c)

person: en fysisk eller juridisk person

d)

fysisk person: en statsborger i Korea eller i en af EU-medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive lovgivning

e)

juridisk person: enhver juridisk person, der lovligt er oprettet eller på anden måde organiseret i henhold til den relevante lovgivning, uanset om formålet er at skabe fortjeneste eller ej, og uanset om den er privat eller offentligt ejet, herunder enhver/ethvert koncern, trust, partnerskab, joint venture, enkeltmandsvirksomhed eller sammenslutning

f)

juridisk person fra en part:

i)

en juridisk person, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis lovgivningen i en EU-medlemsstat eller Korea, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor (5) eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis det territorium, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, eller Koreas territorium. Har den juridiske person kun sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor på det territorium, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, eller på Koreas territorium, betragtes den ikke som henholdsvis en juridisk person fra Den Europæiske Union eller Korea, medmindre den i udstrakt omfang driver erhvervsvirksomhed (6) på henholdsvis det territorium, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, eller på Koreas territorium, eller

ii)

i forbindelse med etablering, jf. artikel 7.9, litra a), en juridisk person, der ejes eller kontrolleres af fysiske personer fra EU eller Korea eller af en juridisk person fra Den Europæiske Union eller Korea som defineret under nr. i).

En juridisk person er:

i)

ejet af personer fra EU eller Korea, hvis over 50 % af dens aktiekapital har personer i EU eller Korea som egentlige ejere

ii)

kontrolleret af personer fra EU eller Korea, hvis disse personer har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre dens aktiviteter

iii)

tilknyttet en anden person, når den kontrollerer eller kontrolleres af denne anden person; eller når den og den anden person begge er kontrolleret af den samme person

g)

Uanset litra f) er rederier, der er etableret uden for EU eller Korea, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en EU-medlemsstat eller Korea, også omfattet af denne aftale, hvis deres skibe er registreret i overensstemmelse med den respektive lovgivning i den pågældende EU-medlemsstat eller Korea og fører en EU-medlemsstats eller Koreas flag (7)

h)

aftale om økonomisk integration: en aftale, der i væsentlig grad liberaliserer handel med tjenesteydelser og etablering i medfør af WTO-overenskomsten, særlig artikel V og V a i GATS

i)

tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner: aktiviteter, der udføres på et luftfartøj eller en del heraf, når det er taget ud af drift; omfatter ikke såkaldt linjevedligeholdelse

j)

tjenester i forbindelse med edb-reservationssystemer (i det følgende benævnt »CRS«): tjenester leveret af edb-baserede systemer, som indeholder oplysninger om flyselskabers fartplaner, disponibilitet, priser og prisregler, og gennem hvilke der kan foretages reservationer eller udstedes billetter

k)

salg og markedsføring af lufttransportydelser: det pågældende luftfartsselskabs muligheder for frit at sælge og markedsføre sine lufttransportydelser, herunder alle aspekter af markedsføring såsom markedsanalyser, annoncering og distribution. Disse aktiviteter omfatter ikke prisfastsættelse for lufttransportydelser og ej heller de gældende betingelser, og

l)

tjenesteyder: enhver person, der leverer eller søger at levere en tjenesteydelse, herunder som investor.

Artikel 7.3

Udvalget for Handel med Tjenesteydelser, Etablering og Elektronisk Handel

1.   Udvalget for Handel med Tjenesteydelser, Etablering og Elektronisk Handel, der nedsættes ved artikel 15.2, stk. 1 (Specialiserede udvalg), består af repræsentanter for parterne. Hovedrepræsentanten for hver af parterne i udvalget skal være en embedsmand fra den af deres myndigheder, der er ansvarlig for gennemførelsen af dette kapitel.

2.   Udvalget har til opgave:

a)

at overvåge og evaluere gennemførelsen af dette kapitel

b)

at behandle spørgsmål vedrørende dette kapitel, som forelægges af en af parterne, og

c)

at give de relevante myndigheder mulighed for at udveksle oplysninger om tilsynsforanstaltninger, jf. artikel 7.46.

AFDELING B

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Artikel 7.4

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Denne afdeling finder anvendelse på foranstaltninger, der træffes af parterne, og som påvirker grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i alle servicesektorer, med undtagelse af:

a)

audiovisuelle tjenesteydelser (8)

b)

national cabotagesejlads til søs, og

c)

indenlandske og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte forbundet med trafikrettigheder, bortset fra:

i)

tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner

ii)

salg og markedsføring af lufttransportydelser

iii)

CRS-tjenester, og

iv)

andre hjælpetjenester i forbindelse med lufttransportydelser, f.eks. ground handling-ydelser, udlejning af luftfartøjer med besætning og lufthavnsforvaltningsydelser.

2.   Foranstaltninger, der påvirker grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, er bl.a. foranstaltninger, der påvirker:

a)

fremstilling, distribution, markedsføring, salg og levering af en tjenesteydelse

b)

køb, betaling eller brug af en tjenesteydelse

c)

i forbindelse med leveringen af en tjenesteydelse, adgang til og brug af netværk eller tjenesteydelser, som af parterne kræves tilbudt offentligheden generelt, og

d)

tilstedeværelse på en parts territorium af en tjenesteyder fra den anden part.

3.   I denne afdeling forstås ved:

a)

grænseoverskridende levering af tjenesteydelser: levering af en tjenesteydelse:

i)

fra den ene parts territorium til den anden parts territorium, og

ii)

på den ene parts territorium til den anden parts forbruger af tjenesteydelsen

b)

tjenesteydelser: alle tjenesteydelser i alle sektorer, bortset fra tjenesteydelser, der leveres under udøvelse af offentlig myndighed, og

c)

tjenesteydelse, der leveres under udøvelse af offentlig myndighed: alle tjenesteydelser, der ikke leveres på et kommercielt grundlag eller i konkurrence med en eller flere tjenesteydere.

Artikel 7.5

Markedsadgang

1.   Med hensyn til markedsadgang gennem grænseoverskridende levering af tjenesteydelser indrømmer hver part den anden parts tjenesteydelser og tjenesteydere en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der er fastsat i henhold til de vilkår, begrænsninger og betingelser, der er aftalt og nærmere angivet i de særlige forpligtelser i bilag 7-A.

2.   I sektorer, hvor der er indgået markedsadgangsforpligtelser, må en part ikke, hverken på regionalt plan eller på hele sit territorium, indføre eller opretholde følgende foranstaltninger, medmindre andet er fastsat i bilag 7-A:

a)

begrænsninger af antallet af tjenesteydere i form af numeriske kvoter, monopoler, tjenesteydere med eksklusive rettigheder eller krav om en økonomisk behovsprøve (9)

b)

begrænsninger af den samlede værdi af tjenestetransaktioner eller -aktiver i form af numeriske kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve, og

c)

begrænsninger af det samlede antal tjenestetransaktioner eller den samlede produktion af tjenesteydelser udtrykt som angivne numeriske enheder i form af kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve (10).

Artikel 7.6

National behandling

1.   I de sektorer, hvor der er anført markedsadgangsforpligtelser i bilag 7-A, og med forbehold af de deri fastsatte betingelser og begrænsninger, indrømmer hver part med hensyn til alle foranstaltninger, der påvirker grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, den anden parts tjenesteydelser og tjenesteydere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer sine egne tilsvarende tjenesteydelser og tjenesteydere.

2.   En part kan opfylde kravet i stk. 1 ved at indrømme tjenesteydelser og tjenesteydere fra den anden part en behandling, der enten er formelt identisk med eller formelt forskellig fra den behandling, den indrømmer sine egne tilsvarende tjenesteydelser og tjenesteydere.

3.   En formelt identisk eller formelt forskellig behandling betragtes som mindre gunstig, hvis den ændrer konkurrencevilkårene til fordel for en parts tjenesteydelser eller tjenesteydere i forhold til den anden parts tilsvarende tjenesteydelser eller tjenesteydere.

4.   Særlige forpligtelser indgået i henhold til denne artikel må ikke fortolkes således, at det kræves, at en part skal kompensere for iboende konkurrencemæssige ulemper, der følger af, at de pågældende tjenesteydelser eller tjenesteydere er udenlandske.

Artikel 7.7

Lister over forpligtelser

1.   De sektorer, som hver part liberaliserer i medfør af denne afdeling, og de begrænsninger for markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold finder anvendelse på den anden parts tjenesteydelser og tjenesteydere i disse sektorer, fremgår af listerne over forpligtelser i bilag 7-A.

2.   Ingen af parterne må indføre nye diskriminerende foranstaltninger eller mere diskriminerende foranstaltninger for tjenesteydelser eller tjenesteydere fra den anden part i forhold til den behandling, der indrømmes i medfør af de særlige forpligtelser, der indgås i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 7.8

MFN-behandling (11)

1.   Med hensyn til foranstaltninger omfattet af denne afdeling, der påvirker grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, indrømmer hver part, medmindre andet er fastsat i denne artikel, tjenesteydelser og tjenesteydere fra den anden part en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer ethvert tredjelands tilsvarende tjenesteydelser og tjenesteydere som led i en aftale om økonomisk integration, som undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelse.

2.   En behandling, som en af parterne indrømmer en tredjeparts tjenesteydelser og tjenesteydere i medfør af en aftale om regional økonomisk integration, undtages kun fra forpligtelsen i stk. 1, hvis den indrømmes som led i sektorielle eller horisontale forpligtelser, som i henhold til aftalen om regional økonomisk integration er betydeligt mere vidtgående end dem, der indgås i forbindelse med denne afdeling, jf. bilag 7-B.

3.   Uanset stk. 2 finder forpligtelserne i stk. 1 ikke anvendelse på en behandling, der indrømmes:

a)

i henhold til foranstaltninger vedrørende anerkendelse af kvalifikationer, licenser eller tilsynsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel VII i GATS eller bilaget hertil om finansielle tjenesteydelser

b)

i henhold til internationale aftaler eller ordninger, som udelukkende eller hovedsagelig vedrører beskatning, eller

c)

i henhold til foranstaltninger, som er omfattet af MFN-undtagelserne i bilag 7-C.

4.   Dette kapitel må ikke fortolkes således, at en part forhindres i at tildele eller indrømme fordele til nabolande med henblik på at lette samhandel med tjenesteydelser, der både fremstilles og forbruges lokalt, når denne handel er begrænset til sammenhængende grænseområder.

AFDELING C

Etablering

Artikel 7.9

Definitioner

I denne afdeling forstås ved:

a)

etablering:

i)

stiftelse, erhvervelse eller opretholdelse af en juridisk person (12), eller

ii)

oprettelse eller opretholdelse af en filial eller et repræsentationskontor

på en parts territorium med det formål at udøve erhvervsvirksomhed

b)

investor: en person, der søger at udøve eller udøver erhvervsvirksomhed gennem en etablering (13)

c)

erhvervsvirksomhed: erhvervsvirksomhed, bortset fra aktiviteter, der udføres under udøvelse af offentlig myndighed, dvs. som ikke udføres på et kommercielt grundlag eller i konkurrence med en eller flere erhvervsdrivende

d)

datterselskab af en juridisk person i en part: en juridisk person, der faktisk kontrolleres af en anden juridisk person i parten, og

e)

filial af en juridisk person: et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som udadtil varigt fremtræder som en repræsentation for hovedvirksomheden, med en ledelse og materielt udstyret således, at det kan forhandle med tredjemand, således at sidstnævnte, skønt han ved, at der eventuelt opstår en retlig forbindelse med den i udlandet hjemmehørende virksomhed, ikke behøver at henvende sig direkte til denne, men kan indgå aftaler på det forretningssted, som repræsentationen udgør.

Artikel 7.10

Anvendelsesområde

Denne afdeling, der sigter mod at forbedre investeringsklimaet og navnlig etableringsvilkårene mellem parterne, finder anvendelse på foranstaltninger, der træffes af parterne, og som påvirker etablering (14) inden for alle former for erhvervsvirksomhed, med undtagelse af:

a)

minedrift samt fremstilling og bearbejdning (15) af nukleart materiale

b)

produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel (16)

c)

audiovisuelle tjenesteydelser (17)

d)

national cabotagesejlads til søs, og

e)

indenlandske og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte forbundet med trafikrettigheder, bortset fra:

i)

tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner

ii)

salg og markedsføring af lufttransportydelser

iii)

CRS-tjenester, og

iv)

andre hjælpetjenester i forbindelse med lufttransportydelser, f.eks. ground handling-ydelser, udlejning af luftfartøjer med besætning og lufthavnsforvaltningsydelser.

Artikel 7.11

Markedsadgang

1.   Med hensyn til markedsadgang gennem etablering indrømmer hver part etableringer og investorer fra den anden part en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der er fastsat i henhold til de vilkår, begrænsninger og betingelser, der er aftalt og nærmere angivet i de særlige forpligtelser i bilag 7-A.

2.   I sektorer, hvor der er indgået markedsadgangsforpligtelser, må en part ikke, hverken på regionalt plan eller på hele sit territorium, indføre eller opretholde følgende foranstaltninger, medmindre andet er fastsat i bilag 7-A:

a)

begrænsninger af antallet af etableringer i form af numeriske kvoter, monopoler, eksklusive rettigheder eller andre krav til etablering som f.eks. en økonomisk behovsprøve

b)

begrænsninger af den samlede værdi af transaktioner eller aktiver i form af numeriske kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve

c)

begrænsninger af det samlede antal transaktioner eller den samlede produktion udtrykt som angivne numeriske enheder i form af kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve (18)

d)

begrænsninger af udenlandsk kapitals deltagelse udtrykt i maksimumsgrænser for andelen af udenlandsk ejede aktier eller den samlede værdi af individuelle eller samlede udenlandske investeringer

e)

foranstaltninger, der begrænser eller stiller krav om specifikke former for retlige enheder eller joint ventures, gennem hvilke en investor fra den anden part kan udøve erhvervsvirksomhed, og

f)

begrænsninger af det samlede antal fysiske personer, bortset fra nøglepersonale og praktikanter som defineret i artikel 7.17, der kan være beskæftiget i en bestemt sektor, eller som en investor må beskæftige, og som er nødvendige for og direkte forbundet med udøvelsen af erhvervsvirksomheden, i form af numeriske kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve.

Artikel 7.12

National behandling (19)

1.   I de sektorer, der er anført i bilag 7-A, og med forbehold af de deri fastsatte betingelser og begrænsninger, indrømmer hver part med hensyn til alle foranstaltninger, der påvirker etablering, den anden parts etableringer og investorer en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer sine egne tilsvarende etableringer og investorer.

2.   En part kan opfylde kravet i stk. 1 ved at indrømme etableringer og investorer fra den anden part en behandling, der enten er formelt identisk med eller formelt forskellig fra den behandling, den indrømmer sine egne tilsvarende etableringer og investorer.

3.   En formelt identisk eller formelt forskellig behandling betragtes som mindre gunstig, hvis den ændrer konkurrencevilkårene til fordel for en parts etableringer eller investorer i forhold til den anden parts tilsvarende etableringer eller investorer.

4.   Særlige forpligtelser indgået i henhold til denne artikel må ikke fortolkes således, at det kræves, at en part skal kompensere for iboende konkurrencemæssige ulemper, der følger af, at de pågældende etableringer eller investorer er udenlandske.

Artikel 7.13

Lister over forpligtelser

1.   De sektorer, som hver part liberaliserer i medfør af denne afdeling, og de begrænsninger for markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold finder anvendelse på den anden parts etableringer og investorer i disse sektorer, fremgår af listerne over forpligtelser i bilag 7-A.

2.   Ingen af parterne må indføre nye diskriminerende foranstaltninger eller mere diskriminerende foranstaltninger for etableringer og investorer fra den anden part i forhold til den behandling, der indrømmes i medfør af de særlige forpligtelser, der indgås i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 7.14

MFN-behandling (20)

1.   Med hensyn til foranstaltninger omfattet af denne afdeling, der påvirker etablering, indrømmer hver part, medmindre andet er fastsat i denne artikel, den anden parts etableringer og investorer en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer ethvert tredjelands tilsvarende etableringer og investorer som led i en aftale om økonomisk integration, som undertegnes efter denne aftales ikrafttrædelse (21).

2.   En behandling, som en af parterne indrømmer en tredjeparts etableringer og investorer i medfør af en aftale om regional økonomisk integration, undtages kun fra forpligtelsen i stk. 1, hvis den indrømmes som led i sektorielle eller horisontale forpligtelser, som i henhold til aftalen om regional økonomisk integration er betydeligt mere vidtgående end dem, der indgås i forbindelse med denne afdeling, jf. bilag 7-B.

3.   Uanset stk. 2 finder forpligtelserne i stk. 1 ikke anvendelse på en behandling, der indrømmes:

a)

i henhold til foranstaltninger vedrørende anerkendelse af kvalifikationer, licenser eller tilsynsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel VII i GATS eller bilaget hertil om finansielle tjenesteydelser

b)

i henhold til internationale aftaler eller ordninger, som udelukkende eller hovedsagelig vedrører beskatning, eller

c)

i henhold til foranstaltninger, som er omfattet af en MFN-undtagelse i bilag 7-C.

4.   Dette kapitel må ikke fortolkes således, at en part forhindres i at tildele eller indrømme fordele til nabolande med henblik på at lette samhandel med tjenesteydelser, der både fremstilles og forbruges lokalt, når denne handel er begrænset til sammenhængende grænseområder.

Artikel 7.15

Andre aftaler

Intet i dette kapitel må fortolkes således:

a)

at det begrænser den ret, parternes investorer har til at nyde godt af en gunstigere behandling i henhold til en eksisterende eller fremtidig international investeringsaftale, i hvilken en EU-medlemsstat eller Korea er part, og

b)

at det fraviger parternes internationale retlige forpligtelser i henhold til aftaler, som giver parternes investorer en gunstigere behandling end den, der gives i nærværende aftale.

Artikel 7.16

Gennemgang af de retlige rammer for investeringer

1.   Med henblik på en gradvis liberalisering af investeringer gennemgår parterne senest tre år efter denne aftales ikrafttrædelse og derefter med regelmæssige mellemrum de retlige rammer for investeringer (22), investeringsklimaet og deres indbyrdes investeringsstrømme i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til internationale aftaler.

2.   Som led i den i stk. 1 omhandlede gennemgang vurderer parterne de hindringer, der måtte være for investeringer, og forhandler om at fjerne disse, således at bestemmelserne i dette kapitel kan udbygges, bl.a. hvad angår de generelle principper for investeringsbeskyttelse.

AFDELING D

Fysiske personers midlertidige tilstedeværelse I forretningsøjemed

Artikel 7.17

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Denne afdeling finder anvendelse på parternes foranstaltninger vedrørende indrejse i og midlertidigt ophold på deres område i forretningsøjemed for nøglepersonale, praktikanter, sælgere af tjenesteydelser til virksomheder, leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende, jf. dog artikel 7.1, stk. 5.

2.   I denne afdeling forstås ved:

a)

nøglepersonale: fysiske personer ansat i en juridisk person i en part, dog ikke en nonprofitorganisation, som er ansvarlige for oprettelsen eller den nødvendige kontrol med og forvaltning og drift af en etablering. Nøglepersonale omfatter forretningsrejsende, som er ansvarlige for oprettelse af en etablering, og virksomhedsinterne udstationerede

i)

forretningsrejsende: fysiske personer i en overordnet stilling, som er ansvarlige for oprettelse af en etablering. De er ikke involveret i direkte transaktioner med offentligheden og modtager ikke vederlag fra en kilde beliggende i værtsparten, og

ii)

virksomhedsinterne udstationerede: fysiske personer, der i mindst et år har været ansat i en juridisk person i en part eller har været partnere heri (dog ikke majoritetsaktionærer), og som midlertidigt er overflyttet til en etablering (herunder datterselskaber, tilknyttede selskaber og filialer) på den anden parts territorium. Den pågældende fysiske person skal tilhøre en af følgende kategorier:

Ledere

Fysiske personer i en overordnet stilling i en juridisk person, som primært forestår ledelsen af etableringen, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

A)

der leder etableringen eller en afdeling eller underafdeling heraf

B)

der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde, og

C)

der personligt har beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner.

Specialister

Fysiske personer, der arbejder i en juridisk person, og som besidder ekspertviden af afgørende betydning for etableringens produktion, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. Ved bedømmelsen af en sådan viden tages der ikke blot hensyn til viden, der er specifik for etableringen, men også til, om personen har et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe.

b)

praktikanter: fysiske personer, som har været ansat i en juridisk person i en part i mindst et år, har en universitetsgrad og midlertidigt er overflyttet til en etablering på den anden parts territorium i forbindelse med deres faglige udvikling eller for at uddanne sig i bestemte forretningsmetoder (23)

c)

sælgere af tjenesteydelser til virksomhederne: fysiske personer, som repræsenterer en tjenesteyder fra en af parterne, og som søger midlertidig adgang til den anden parts territorium med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgå aftaler om salg af tjenesteydelser for nævnte tjenesteyder. De er ikke involveret i direkte salg til offentligheden og modtager ikke vederlag fra en kilde beliggende i værtsparten

d)

leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser: fysiske personer, som er ansat i en juridisk person i en part, som ikke har nogen etablering på den anden parts territorium, og som i god tro har indgået en kontrakt om levering af tjenesteydelser til en endelig forbruger i sidstnævnte part, i forbindelse med hvis opfyldelse de ansattes midlertidige tilstedeværelse i denne part er påkrævet (24), og

e)

selvstændige erhvervsdrivende: fysiske personer, som er involveret i leveringen af en tjenesteydelse og etableret som selvstændige på en parts territorium, som ikke har nogen etablering på den anden parts territorium, og som i god tro har indgået en kontrakt om levering af tjenesteydelser til en endelig forbruger i sidstnævnte part, i forbindelse med hvis opfyldelse deres midlertidige tilstedeværelse i denne part er påkrævet (25).

Artikel 7.18

Nøglepersonale og praktikanter

1.   For de i henhold til afdeling C liberaliserede sektorer tillader hver part investorer fra den anden part at overflytte fysiske personer fra denne anden part til deres etableringer, forudsat at disse ansatte er nøglepersonale eller praktikanter som defineret i artikel 7.17, jf. dog eventuelle forbehold i bilag 7-A. Tilladelse til indrejse og midlertidigt ophold for nøglepersonale og praktikanter gives for en periode på indtil tre år for virksomhedsinterne udstationerede (26), 90 dage over en periode på 12 måneder for forretningsrejsende (27) og et år for praktikanter.

2.   For de i henhold til afdeling C liberaliserede sektorer må en part ikke opretholde eller indføre foranstaltninger til begrænsning af det samlede antal fysiske personer, en investor må overflytte som nøglepersonale og praktikanter i en specifik sektor, i form af numeriske kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve eller diskriminerende begrænsninger, medmindre andet er fastsat i bilag 7-A (28).

Artikel 7.19

Sælgere af tjenesteydelser til virksomhederne

For de i henhold til afdeling B eller C liberaliserede sektorer tillader parterne indrejse og midlertidigt ophold for sælgere af tjenesteydelser til virksomhederne i indtil 90 dage over en periode på 12 måneder, jf. dog eventuelle forbehold i bilag 7-A (29).

Artikel 7.20

Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende

1.   Parterne bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til GATS vedrørende indrejse og midlertidigt ophold for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende.

2.   Senest to år efter afslutningen af forhandlingerne i medfør af artikel XIX i GATS og ministererklæringen fra WTO's ministerkonference, der blev vedtaget den 14. november 2001, vedtager Handelsudvalget en afgørelse indeholdende en liste over forpligtelser vedrørende adgang for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende fra en af parterne til den anden parts territorium. Forpligtelserne skal under hensyntagen til resultaterne af disse GATS-forhandlinger være gensidigt fordelagtige og handelsmæssigt forsvarlige.

AFDELING E

Lovgivningsmæssige rammer

Underafdeling A

Almindelige bestemmelser

Artikel 7.21

Gensidig anerkendelse

1.   Intet i dette kapitel er til hinder for, at en part kan kræve, at fysiske personer skal have de nødvendige kvalifikationer og/eller den nødvendige erhvervserfaring, som er fastsat for den pågældende sektor på det territorium, hvor tjenesteydelsen leveres.

2.   Parterne tilskynder de relevante repræsentative erhvervsorganisationer på deres respektive territorier til i fællesskab at udarbejde og forelægge henstillinger vedrørende gensidig anerkendelse for Handelsudvalget med henblik på, at tjenesteydere og investorer i servicesektoren helt eller delvist opfylder parternes kriterier for godkendelse af, udstedelse af licenser til, driftsform for og certificering af tjenesteydere og investorer i servicesektoren, særlig liberale tjenesteydelser, herunder udstedelse af midlertidige licenser.

3.   Når Handelsudvalget modtager en henstilling som omhandlet i stk. 2, gennemgår det henstillingen inden for en rimelig frist med henblik på at fastslå, om den er i overensstemmelse med denne aftale.

4.   Når det i henhold til proceduren i stk. 3 er fastslået, at en henstilling som omhandlet i stk. 2 er i overensstemmelse med denne aftale, og der er tilstrækkelig overensstemmelse mellem parternes relevante forskrifter, forhandler parterne gennem deres kompetente myndigheder en aftale om gensidig anerkendelse af krav, kvalifikationer, licenser og andre forskrifter med henblik på at gennemføre henstillingen.

5.   En sådan aftale skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i WTO-overenskomsten og særlig artikel VII i GATS.

6.   Arbejdsgruppen for Aftaler om Gensidig Anerkendelse, der nedsættes ved artikel 15.3, stk. 1 (Arbejdsgrupper), arbejder under Handelsudvalget og består af repræsentanter for parterne. Arbejdsgruppen træder sammen senest et år efter denne aftales ikrafttrædelse, medmindre parterne aftaler andet, for at lette aktiviteterne omhandlet i stk. 2.

a)

Arbejdsgruppen overvejer følgende for tjenesteydelser generelt og i givet fald for individuelle tjenester:

i)

procedurer, der kan tilskynde de relevante repræsentative organer på deres respektive territorier til at overveje deres interesse i gensidig anerkendelse, og

ii)

procedurer, der kan fremme de relevante repræsentative organers udarbejdelse af henstillinger vedrørende gensidig anerkendelse.

b)

Arbejdsgruppen fungerer som kontaktpunkt i spørgsmål om gensidig anerkendelse, som rejses af de berørte erhvervsorganisationer i parterne.

Artikel 7.22

Gennemsigtighed og fortrolige oplysninger

1.   Parterne besvarer straks gennem de mekanismer, der indføres i medfør af kapitel tolv (Gennemsigtighed), alle anmodninger fra den anden part om specifikke oplysninger om:

a)

internationale aftaler eller ordninger, herunder om gensidig anerkendelse, der vedrører eller påvirker forhold, som falder ind under dette kapitel, og

b)

standarder og kriterier for udstedelse af licenser til og certificering af tjenesteydere, herunder oplysninger vedrørende den relevante forvaltningsmyndighed e.l., til hvilken der kan rettes henvendelse om sådanne standarder og kriterier. Det drejer sig bl.a. om standarder og kriterier for uddannelse, eksaminering, erfaring, adfærd og etik, faglig udvikling og recertificering, omfang af aktiviteter, viden om lokale forhold og forbrugerbeskyttelse.

2.   Intet i denne aftale forpligter en part til at udlevere fortrolige oplysninger, hvis offentliggørelse ville være til hinder for retshåndhævelsen eller på anden måde stride mod offentlige interesser, eller som ville skade bestemte offentlige eller private virksomheders legitime forretningsinteresser.

3.   Parternes forvaltningsmyndigheder gør de krav, de stiller vedrørende udfyldelse af ansøgninger om levering af tjenesteydelser, herunder dokumentationskrav, offentligt tilgængelige.

4.   Efter anmodning fra en ansøger underretter en parts forvaltningsmyndighed ansøgeren om status for ansøgningen. Hvis myndigheden har brug for yderligere oplysninger fra ansøgeren, underretter den uden unødig forsinkelse ansøgeren herom.

5.   Efter anmodning fra en afvist ansøger, meddeler den forvaltningsmyndighed, der har givet afslag på ansøgningen, i det omfang, det er muligt, ansøgeren begrundelsen for afslaget.

6.   En parts forvaltningsmyndighed træffer en administrativ beslutning vedrørende en ansøgning om levering af en tjenesteydelse fra en investor eller grænseoverskridende tjenesteyder fra den anden part inden for 120 dage, forudsat at ansøgningen er fuldstændig, og meddeler straks beslutningen til ansøgeren. En ansøgning betragtes først som fuldstændig, når alle relevante høringer er afholdt og alle nødvendige oplysninger modtaget. Er det ikke muligt at træffe en beslutning inden for 120 dage, underretter forvaltningsmyndigheden uden unødig forsinkelse ansøgeren herom og bestræber sig derefter på at træffe en beslutning inden for en rimelig frist.

Artikel 7.23

Indenlandsk regulering

1.   Kræves der tilladelse til levering af en tjenesteydelse eller til en etablering, for hvilken der er indgået en særlig forpligtelse, underretter en parts kompetente myndigheder inden for en rimelig frist efter indgivelsen af en ansøgning, der i henhold til nationale love og forskrifter betragtes som fuldstændig, ansøgeren om beslutningen vedrørende ansøgningen. Efter anmodning fra ansøgeren giver partens kompetente myndigheder uden unødig forsinkelse oplysninger om ansøgningens status.

2.   Parterne opretter eller opretholder domstole, voldgiftsretter eller forvaltningsdomstole eller procedurer, der efter anmodning fra en berørt investor eller tjenesteyder drager omsorg for, at der gennemføres en omgående prøvelse og, hvis det er berettiget, en passende afhjælpning af administrative beslutninger, der påvirker etablering, grænseoverskridende levering af tjenesteydelser eller fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed. Er sådanne procedurer ikke uafhængige af den myndighed, som den pågældende administrative beslutning er betroet, sikrer parterne, at procedurerne faktisk fører til en objektiv og upartisk prøvelse.

3.   For at sikre, at bestemmelser vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav ikke udgør unødvendige hindringer for handelen med tjenesteydelser, samtidig med at man anerkender retten til at regulere og indføre nye forskrifter om levering af tjenesteydelser for at opfylde mål for den offentlige politik, bestræber parterne sig på at sikre, i givet fald for individuelle sektorer, at sådanne bestemmelser:

a)

baseres på objektive og gennemsigtige kriterier såsom kompetence og evne til at levere tjenesteydelsen, og

b)

for så vidt angår licensprocedurer ikke i sig selv udgør en begrænsning af leveringen af tjenesteydelsen.

4.   Denne artikel ændres i givet fald efter konsultationer mellem parterne for at medtage resultaterne af forhandlinger i henhold til artikel VI, stk. 4, i GATS eller resultaterne af lignende forhandlinger i andre multilaterale fora, hvori begge parter deltager, når de får virkning.

Artikel 7.24

Styring

Parterne sikrer hver især i det omfang, det er praktisk muligt, at internationalt anerkendte standarder for regulering og tilsyn i sektoren for finansielle tjenesteydelser og for bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse gennemføres og anvendes på deres territorium. Disse internationalt anerkendte standarder er bl.a. Baselkomitéens Core Principle for Effective Banking Supervision, Den Internationale Forsikringstilsynsorganisations Insurance Core Principles and Methodology, godkendt i Singapore den 3. oktober 2003, Den Internationale Børstilsynsorganisations Objectives and Principles of Securities Regulation, OECD's aftale om udveksling af oplysninger i skattesager, G20-landenes erklæring om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger til skatteformål og Den Finansielle Aktionsgruppes 40 anbefalinger vedrørende hvidvaskning af penge og 9 særlige anbefalinger vedrørende finansiering af terrorisme.

Underafdeling B

Computertjenesteydelser

Artikel 7.25

Computertjenesteydelser

1.   I forbindelse med liberaliseringen af handelen med computertjenesteydelser i overensstemmelse med afdeling B, C og D tilslutter parterne sig forståelsen i de følgende stykker.

2.   CPC (30) 84, De Forenede Nationers kode for computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser, dækker de funktioner, der ligger til grund for alle disse tjenesteydelser, herunder edb-programmer defineret som den række instruktioner, der er nødvendige for at få computere til at fungere og kommunikere (herunder udvikling og implementering), databehandling og -lagring og hermed beslægtede tjenesteydelser, f.eks. rådgivning og uddannelse af kunders personale. Den teknologiske udvikling har øget udbuddet af disse tjenesteydelser som bundter eller pakker af beslægtede tjenesteydelser, der kan omfatte nogle af eller alle disse grundlæggende funktioner. Tjenesteydelser som f.eks. web- og domænehosting, datamining og grid computing består hver især af en kombination af grundlæggende computertjenesteydelser.

3.   Computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser, uanset om de leveres via et netværk, herunder internettet, omfatter alle tjenesteydelser, der vedrører:

a)

rådgivning, strategiudvikling, analyse, planlægning, behovsspecifikation, design, udvikling, installation, implementering, integration, prøvning, fejlfinding, opdatering, support, faglig bistand og forvaltning af computere og edb-systemer

b)

edb-programmer samt rådgivning, strategiudvikling, analyse, planlægning, behovsspecifikation, design, udvikling, installation, implementering, integration, prøvning, fejlfinding, opdatering, tilpasning, vedligeholdelse, support, faglig bistand og forvaltning og anvendelse af edb-programmer

c)

databehandling, -lagring og -hosting og databasetjenester

d)

vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere, eller

e)

uddannelse af kunders personale i forbindelse med edb-programmer, computere og edb-systemer i.a.n.

4.   Computertjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser gør det muligt at levere andre tjenesteydelser, f.eks. banktjenester, ved hjælp af elektroniske og andre midler. Parterne erkender, at det er vigtigt at skelne mellem den understøttende tjenesteydelse som f.eks. web- eller applikationshosting og det indhold eller den kernetjeneste, der leveres elektronisk, f.eks. en banktjeneste, og at indholdet eller kernetjenesten i sådanne tilfælde ikke er omfattet af CPC 84.

Underafdeling C

Post- og kurervirksomhed

Artikel 7.26

Lovgivningsmæssige principper

For at sikre konkurrence inden for post- og kurervirksomhed, som ikke er omfattet af et monopol i parterne, fastsætter Handelsudvalget senest tre år efter denne aftales ikrafttrædelse de lovgivningsmæssige principper for disse tjenester. Formålet med disse principper er at håndtere spørgsmål som f.eks. konkurrencebegrænsende praksis, forsyningspligt, individuelle licenser og forvaltningsmyndighedens form (31).

Underafdeling D

Telekommunikationstjenester

Artikel 7.27

Anvendelsesområde og definitioner

1.   I denne underafdeling fastlægges de lovgivningsmæssige principper for basistelekommunikationstjenester (32), bortset fra radio- og tv-virksomhed, der liberaliseres i henhold til afdeling B, C og D.

2.   I denne underafdeling forstås ved:

a)

telekommunikationstjenester: alle tjenesteydelser vedrørende afsendelse og modtagelse af elektromagnetiske signaler, dog ikke erhvervsvirksomhed, der består i at stille indhold til rådighed, som overføres ved hjælp af telekommunikation

b)

offentlig telekommunikationstjeneste: enhver telekommunikationstjeneste, der af en part enten udtrykkelig eller faktisk kræves tilbudt offentligheden generelt

c)

offentligt telekommunikationsnet: den offentlige telekommunikationsinfrastruktur, der muliggør telekommunikation mellem og blandt bestemte nettermineringspunkter.

d)

forvaltningsmyndighed i telekommunikationssektoren: det eller de organer, der har til opgave at regulere telekommunikation som omhandlet i denne underafdeling

e)

væsentlige faciliteter: faciliteter i forbindelse med offentlige telekommunikationsnet og -tjenester, som:

i)

udelukkende eller fortrinsvis stilles til rådighed af en enkelt eller et begrænset antal leverandører, og

ii)

ikke økonomisk eller teknisk set kan erstattes med henblik på levering af en tjenesteydelse

f)

stor leverandør i telekommunikationssektoren: en leverandør, der kan påvirke de materielle vilkår for deltagelse (hvad angår priser og udbud) i det relevante marked for telekommunikationstjenester i kraft af sin kontrol over væsentlige faciliteter eller markedsstilling

g)

sammenkobling: forbindelse med leverandører, der stiller offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester til rådighed, således at en leverandørs brugere kan kommunikere med en anden leverandørs brugere og få adgang til en anden leverandørs tjenesteydelser, når der er indgået særlige forpligtelser herom

h)

forsyningspligtydelser: det minimum af tjenester, som alle brugere på en parts territorium skal have adgang til, uanset hvor de befinder sig geografisk, til overkommelige priser (33)

i)

slutbruger: en endelig forbruger af eller abonnent på en offentlig telekommunikationstjeneste, herunder en tjenesteyder, som ikke er en leverandør af en offentlig telekommunikationstjeneste

j)

ikke-diskriminerende: en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes enhver anden bruger af tilsvarende offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester under tilsvarende omstændigheder, og

k)

nummerportabilitet: det forhold, at slutbrugere af offentlige telekommunikationstjenester kan beholde de samme telefonnumre på samme sted uden forringelse af kvalitet, pålidelighed eller komfort, når de skifter mellem samme kategori af leverandører af offentlige telekommunikationstjenester.

Artikel 7.28

Forvaltningsmyndighed

1.   En forvaltningsmyndighed for telekommunikationstjenester skal være retligt adskilt fra og operationelt uafhængig af leverandører af telekommunikationstjenester.

2.   Forvaltningsmyndigheden skal have tilstrækkelige beføjelser til at regulere telekommunikationssektoren. Hvilke opgaver der skal udføres af forvaltningsmyndigheden, offentliggøres lettilgængeligt og klart, navnlig når disse opgaver er fordelt på flere organer.

3.   Forvaltningsmyndighedens afgørelser og de procedurer, den anvender, skal være upartiske over for alle markedsdeltagere.

Artikel 7.29

Tilladelse til levering af telekommunikationstjenester

1.   Levering af tjenesteydelser skal i det omfang, det er praktisk muligt, godkendes ved en forenklet procedure.

2.   Der kan kræves licens for at tage højde for spørgsmål om tildeling af frekvenser, numre og anlægsrettigheder. Vilkår og betingelser for sådanne licenser offentliggøres.

3.   Hvis der kræves licens:

a)

offentliggøres alle betingelser for opnåelse af licens og en rimelig frist for behandling af licensansøgningen

b)

meddeles afslag på en ansøgning om licens skriftligt til ansøgeren efter anmodning, og

c)

må de licensafgifter (34), der af en part kræves for udstedelse af licens, ikke overstige de administrative omkostninger, der almindeligvis medgår til forvaltning, kontrol og håndhævelse af gældende licenser (35).

Artikel 7.30

Konkurrencebeskyttelse over for store leverandører

Der indføres passende foranstaltninger med henblik på at forhindre leverandører, som alene eller sammen udgør en stor leverandør, i at påbegynde eller fortsætte med konkurrencebegrænsende praksis. Konkurrencebegrænsende praksis er navnlig:

a)

konkurrencebegrænsende krydssubsidiering (36)

b)

udnyttelse af oplysninger fra konkurrenter til konkurrencebegrænsende formål, og

c)

undladelse af rettidigt at stille tekniske oplysninger om væsentlige faciliteter og kommercielt relevante oplysninger til rådighed for andre tjenesteydere, som har brug for disse oplysninger for at kunne levere tjenesteydelser.

Artikel 7.31

Sammenkobling

1.   Hver part sikrer, at leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester på dens territorium giver, direkte eller indirekte på dette territorium, leverandører af offentlige telekommunikationstjenester fra den anden part mulighed for at forhandle om sammenkobling. Sammenkobling bør i princippet aftales på grundlag af kommercielle forhandlinger mellem de berørte virksomheder.

2.   Forvaltningsmyndighederne sikrer, at leverandører, der får oplysninger fra en anden virksomhed under forhandlingerne om sammenkoblingsaftaler, udelukkende anvender disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respekterer, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, skal behandles fortroligt.

3.   Sammenkobling med en stor leverandør sker ved ethvert teknisk realisabelt punkt i nettet. Sammenkoblingen bevilges:

a)

på ikke-diskriminerende vilkår og betingelser (herunder hvad angår tekniske standarder og specifikationer) samt til ikke-diskriminerende takster og med en kvalitet, der ikke er ringere end den, der tilbydes i forbindelse med den pågældende leverandørs egne tilsvarende tjenester eller ikke-tilknyttede tjenesteyderes tilsvarende tjenester eller dens datterselskabers eller andre tilknyttede selskabers tilsvarende tjenester

b)

rettidigt på vilkår og betingelser (herunder hvad angår tekniske standarder og specifikationer) samt til omkostningsorienterede takster, som er gennemsigtige og rimelige under hensyntagen til de økonomiske muligheder og tilstrækkeligt ubundtede til, at leverandøren ikke er nødt til at betale for netkomponenter eller -faciliteter, som ikke er nødvendige for at kunne levere tjenesteydelsen, og

c)

efter anmodning ved yderligere punkter end de nettermineringspunkter, der tilbydes hovedparten af brugerne, mod en afgift, der afspejler omkostningerne ved de nødvendige yderligere faciliteter.

4.   Procedurerne for sammenkobling med en stor leverandør offentliggøres.

5.   Store leverandører offentliggør enten deres sammenkoblingsaftaler eller deres standardtilbud på sammenkobling (37).

Artikel 7.32

Nummerportabilitet

Hver part sikrer, at leverandører af offentlige telekommunikationstjenester på dens territorium, bortset fra leverandører af internettelefoni, tilbyder nummerportabilitet i det omfang, det er teknisk muligt, og på rimelige vilkår og betingelser.

Artikel 7.33

Tildeling og anvendelse af knappe ressourcer

1.   Alle procedurer for tildeling og anvendelse af knappe ressourcer, herunder frekvenser, numre og anlægsrettigheder, gennemføres på en objektiv, rettidig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde.

2.   Den nuværende allokering af frekvensbånd skal offentliggøres, dog skal der ikke gives detaljerede oplysninger om frekvenser, der er allokeret til særlige statslige anvendelser.

Artikel 7.34

Forsyningspligt

1.   Parterne kan hver især fastlægge den form for forsyningspligtydelser, de ønsker at opretholde.

2.   Disse ydelser vil ikke uden videre blive betragtet som konkurrencebegrænsende, forudsat at de forvaltes på en gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende måde. De skal desuden forvaltes på en konkurrencemæssigt neutral måde og må ikke udgøre en større byrde end nødvendigt i betragtning af den form for forsyningspligtydelser, hver af parterne har fastlagt.

Artikel 7.35

Hemmeligholdelse af oplysninger

Parterne sikrer hver især telekommunikationshemmeligheden ved brug af offentlige telekommunikationsnet og offentligt tilgængelige telekommunikationstjenester, både for så vidt angår selve kommunikationen og de dermed forbundne trafikdata, uden at begrænse handelen med tjenesteydelser.

Artikel 7.36

Bilæggelse af tvister på telekommunikationsområdet

1.   Hver part sikrer at:

a)

tjenesteydere kan henvende sig til en forvaltningsmyndighed eller en anden relevant myndighed i en part for at bilægge tvister mellem tjenesteydere eller mellem tjenesteydere og brugere vedrørende forhold, der er omfattet af denne underafdeling, og

b)

hvis der opstår en tvist mellem leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der følger af denne underafdeling, træffer den relevante forvaltningsmyndighed efter anmodning fra en af parterne i tvisten en bindende afgørelse med henblik på at bilægge tvisten så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for en rimelig frist.

2.   En tjenesteyder, hvis retligt beskyttede interesser berøres af en forvaltningsmyndigheds afgørelse:

a)

har ret til at påklage den pågældende afgørelse til en klageinstans (38). Er klageinstansen ikke en retsinstans, skal dens afgørelser altid begrundes skriftligt, og de skal desuden kunne prøves ved en upartisk og uafhængig retslig myndighed. Afgørelser truffet af klageinstanser skal håndhæves effektivt, og

b)

kan få afgørelsen prøvet af en upartisk og uafhængig retslig myndighed i parten. Ingen af parterne tillader, at en anmodning om domstolsprøvelse lægges til grund for manglende efterlevelse af forvaltningsmyndighedens afgørelse, medmindre den relevante retslige myndighed udsætter den pågældende afgørelse.

Underafdeling E

Finansielle tjenesteydelser

Artikel 7.37

Anvendelsesområde og definitioner

1.   I denne underafdeling fastlægges de lovgivningsmæssige principper for alle finansielle tjenesteydelser, der liberaliseres i henhold til afdeling B, C og D.

2.   I denne underafdeling forstås ved:

 

finansiel tjenesteydelse: enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en leverandør af finansielle tjenesteydelser i en part. Finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:

a)

forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser:

i)

direkte forsikring (inklusive coassurance):

A)

livsforsikring

B)

skadesforsikring

ii)

genforsikring og retrocession

iii)

forsikringsmægling, og

iv)

tjenesteydelser i tilknytning til forsikring, f.eks. rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og skaderegulering

b)

bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring):

i)

modtagelse af indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden

ii)

långivning af alle typer, herunder forbrugslån, realkredit, factoring og finansiering af handelsmæssige transaktioner

iii)

finansiel leasing

iv)

alle tjenesteydelser i tilknytning til betalings- og pengeoverførsel, herunder kredit- og betalingskort, rejsechecks og bankveksler.

v)

garantier og forpligtelser

vi)

handel for egen eller kunders regering på børsen, markedet for unoterede værdipapirer eller på anden måde, med følgende:

A)

pengemarkedspapirer (herunder checks, pengesedler og indskudsbeviser)

B)

udenlandsk valuta

C)

derivater, herunder, men ikke alene, futures og optioner

D)

valutakurs- og renteinstrumenter, herunder produkter såsom swaps og aftaler om fremtidig rentesikring

E)

værdipapirer, og

F)

andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, herunder guldbarrer

vii)

deltagelse i emissioner af enhver art af værdipapirer, herunder emissionsgaranti og placering som agent (såvel offentligt som privat) og levering af tjenesteydelser i tilknytning til sådanne emissioner

viii)

»money broking«

ix)

forvaltning af aktiver såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje, administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler

x)

afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, derivater og andre omsætningspapirer

xi)

tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger samt programmel til finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel, og

xii)

rådgivning og formidling samt andre finansielle tjenesteydelser i forbindelse med de under nr. i) til xi) nævnte aktiviteter, herunder kreditvurdering og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og porteføljer, rådgivning om opkøb og selskabsomstrukturering og -strategi

 

leverandør af finansielle tjenesteydelser/finansiel tjenesteyder: enhver fysisk eller juridisk person i en part, der søger at levere eller leverer finansielle tjenesteydelser; udtrykket omfatter ikke offentlige enheder

 

offentlig enhed:

a)

en regering, centralbank eller monetær myndighed i en part, eller en enhed ejet eller kontrolleret af en part, der hovedsagelig beskæftiger sig med at gennemføre regeringsmæssige funktioner eller aktiviteter med regeringsmæssigt formål, men herunder ikke en enhed, der hovedsagelig beskæftiger sig med at levere finansielle tjenesteydelser på kommercielle vilkår, eller

b)

en privat enhed, som udfører funktioner, der normalt udføres af en centralbank eller monetær myndighed, når den udfører disse funktioner

 

ny finansiel tjenesteydelse: en tjenesteydelse af finansiel art, herunder tjenesteydelser vedrørende bestående og nye produkter eller den måde, hvorpå produktet leveres, som ingen anden leverandør af finansielle tjenesteydelser leverer på en parts territorium, men som leveres på den anden parts territorium.

Artikel 7.38

Tilsynsklausul (39)

1.   Parterne kan indføre eller opretholde foranstaltninger af tilsynsmæssige årsager (40), herunder:

a)

beskyttelse af investorer, indskydere, forsikringstagere eller personer, over for hvem en leverandør af finansielle tjenesteydelser har en tillidsforpligtelse, og

b)

sikring af deres finansielle systems integritet og stabilitet.

2.   Disse foranstaltninger må ikke udgøre en større byrde end nødvendigt for at nå det tilsigtede mål, og når de ikke stemmer overens med de øvrige bestemmelser i denne aftale, må de ikke anvendes som et middel til at omgå parternes tilsagn eller forpligtelser i henhold til de pågældende bestemmelser.

3.   Intet i denne aftale må fortolkes således, at det forpligter en part til at videregive oplysninger om individuelle kunders forhold og konti eller fortrolig eller privat information, som offentlige enheder ligger inde med.

4.   En part kan kræve registrering af leverandører af grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser fra den anden part og af finansielle tjenesteydelser, uden at dette indskrænker andre former for tilsyn med grænseoverskridende handel med finansielle tjenesteydelser.

Artikel 7.39

Gennemsigtighed

Parterne erkender, at det er vigtigt med gennemsigtige forskrifter og politikker for finansielle tjenesteyderes virksomhed for at lette deres respektive finansielle tjenesteyderes adgang til og transaktioner på hinandens markeder. Parterne forpligter sig hver især til at fremme gennemsigtighed med hensyn til regulering af finansielle tjenesteydelser.

Artikel 7.40

Selvregulerende organisationer

Når en part kræver medlemskab af eller deltagelse i eller adgang til selvregulerende organisationer, værdipapir- eller terminsbørser eller -markeder eller en anden organisation eller sammenslutning, for at leverandører af finansielle tjenesteydelser fra den anden part kan få tilladelse til at levere finansielle tjenesteydelser på lige fod med partens egne leverandører af finansielle tjenesteydelser, eller når parten direkte eller indirekte giver sådanne enheder privilegier eller fordele med hensyn til levering af finansielle tjenesteydelser, sikrer den, at den pågældende selvregulerende organisation iagttager forpligtelserne i artikel 7.6, 7.8, 7.12 og 7.14.

Artikel 7.41

Betalings- og clearingsystemer

Parterne indrømmer på vilkårene for national behandling leverandører af finansielle tjenesteydelser fra den anden part, som er etableret på deres territorium, adgang til betalings- og clearingsystemer, der drives af offentlige enheder, og til offentlige finansierings- og genfinansieringsfaciliteter, der er til rådighed som led i den normale forretningsgang. Denne artikel anses ikke for at give adgang til en parts faciliteter med hensyn til udlåner i sidste instans.

Artikel 7.42

Nye finansielle tjenesteydelser

Parterne tillader leverandører af finansielle tjenesteydelser fra den anden part, som er etableret på deres territorium, at levere enhver ny finansiel tjenesteydelse, som de ville tillade deres egne leverandører af finansielle tjenesteydelser at levere under tilsvarende omstændigheder i henhold til deres nationale lovgivning, forudsat at indførelsen af den nye finansielle tjenesteydelse ikke kræver ny lovgivning eller ændring af eksisterende lovgivning. En part kan bestemme den institutionelle og retlige form, gennem hvilken tjenesteydelsen må leveres, og kan kræve, at der skal indhentes tilladelse til levering af tjenesteydelsen. Når en sådan tilladelse kræves, skal der træffes en afgørelse inden for en rimelig frist, og tilladelsen kan kun afslås af tilsynsmæssige årsager.

Artikel 7.43

Databehandling

Senest to år efter denne aftales ikrafttrædelse og under ingen omstændigheder efter ikrafttrædelsen af lignende forpligtelser i henhold til andre aftaler om økonomisk integration skal parterne:

a)

tillade leverandører af finansielle tjenesteydelser fra den anden part, som er etableret på deres territorium, at overføre oplysninger i elektronisk eller anden form til og fra deres territorium med henblik på databehandling, når denne er påkrævet som led i den normale forretningsgang hos de pågældende leverandører af finansielle tjenesteydelser, og

b)

idet de bekræfter deres vilje (41) til at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, indføre passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på beskyttelse af privatlivets fred, særlig hvad angår videregivelse af personoplysninger.

Artikel 7.44

Specifikke undtagelser

1.   Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det forhindrer en part, herunder dens offentlige enheder, i på sit territorium ensidigt at udøve aktiviteter eller levere tjenesteydelser, der er del af en offentlig pensionsplan eller en lovbestemt social sikringsordning, undtagen når disse aktiviteter i henhold til dens lovgivning må udøves af leverandører af finansielle tjenesteydelser i konkurrence med offentlige enheder eller private institutioner.

2.   Intet i denne aftale finder anvendelse på aktiviteter, der udøves af en centralbank eller monetær myndighed eller nogen anden offentlig enhed som led i penge- eller valutapolitikker.

3.   Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det forhindrer en part, herunder dens offentlige enheder, i på sit territorium ensidigt at udøve aktiviteter eller levere tjenesteydelser for partens, herunder dens offentlige enheders, regning eller med dens, herunder dens offentlige enheders, garanti eller ved anvendelse af dens, herunder dens offentlige enheders, finansielle ressourcer, undtagen når disse aktiviteter i henhold til dens lovgivning må udøves af leverandører af finansielle tjenesteydelser i konkurrence med offentlige enheder eller private institutioner.

Artikel 7.45

Tvistbilæggelse

1.   Kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) finder kun anvendelse på bilæggelse af tvister vedrørende finansielle tjenesteydelser, der opstår i forbindelse med dette kapitel, medmindre andet er fastsat i denne artikel.

2.   Handelsudvalget opstiller senest seks måneder efter denne aftales ikrafttrædelse en liste over 15 personer. Hver part foreslår fem personer, og herudover udvælger parterne fem personer, som ikke er statsborgere i nogen af parterne, og som skal fungere som formand for voldgiftspanelet. Disse personer skal have ekspertviden inden for eller erfaring med lovgivning eller praksis vedrørende finansielle tjenesteydelser, f.eks. regulering af leverandører af finansielle tjenesteydelser, og skal efterleve bilag 14-C (Adfærdskodeks for medlemmer af voldgiftspaneler og mæglere).

3.   Når der udvælges panelmedlemmer ved lodtrækning i henhold til artikel 14.5, stk. 3 (Nedsættelse af voldgiftspanelet), artikel 14.9, stk. 3 (Rimelig frist til efterlevelse), artikel 14.10, stk. 3 (Prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse), artikel 14.11, stk. 4 (Midlertidige afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse), artikel 14.12, stk. 3 (Prøvelse af efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet efter suspensionen af forpligtelser), og artikel 6 (Udskiftning), stk. 1, 3 og 4, i bilag 14-B (Forretningsorden for voldgiftspaneler), skal det ske på grundlag af den liste, der opstilles i henhold til stk. 2.

4.   Finder et panel en foranstaltning uforenelig med denne aftale, og berører den omtvistede foranstaltning sektoren for finansielle tjenesteydelser og en hvilken som helst anden sektor, kan den klagende part, uanset artikel 14.11, suspendere fordele i sektoren for finansielle tjenesteydelser, hvis virkninger svarer til foranstaltningens virkninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. Berører foranstaltningen kun en anden sektor end sektoren for finansielle tjenesteydelser, kan den klagende part ikke suspendere fordele i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Artikel 7.46

Anerkendelse

1.   En part kan anerkende den anden parts tilsynsforanstaltninger ved fastlæggelsen af, hvordan partens foranstaltninger vedrørende finansielle tjenesteydelser skal anvendes. En sådan anerkendelse, der kan ske ved harmonisering eller på anden måde, kan være baseret på en aftale eller ordning mellem parterne eller kan indrømmes ensidigt.

2.   En part, der ved denne aftales ikrafttrædelse eller senere er part i en aftale eller ordning som omhandlet i stk. 1 med en tredjepart, skal give den anden part passende mulighed for at forhandle om tilslutning til denne aftale eller ordning eller for at forhandle om en lignende aftale eller ordning på vilkår, der indebærer tilsvarende regler, overvågning, gennemførelse af sådanne regler og i givet fald tilsvarende procedurer for udveksling af oplysninger mellem parterne i aftalen eller ordningen. Når en part ensidigt indrømmer anerkendelse, skal den give den anden part passende mulighed for at påvise, at sådanne vilkår er til stede.

Underafdeling F

International søtransport

Artikel 7.47

Anvendelsesområde, definitioner og principper

1.   I denne underafdeling fastlægges principperne for liberaliseringen af den internationale søtransport i henhold til afdeling B, C og D.

2.   I denne underafdeling forstås ved:

a)

international søtransport: dør til dør-transport, dvs. transport af gods, hvor der anvendes mere end en transportform, herunder et søled, i henhold til et gennemgående transportdokument, og med henblik herpå retten til direkte at indgå kontrakt med leverandører af andre transportformer

b)

håndtering af søgods: aktiviteter, der udføres af stevedorevirksomheder, herunder terminaloperatører, men ikke havnearbejderes aktiviteter som sådan, når disse arbejdere er organiseret uafhængigt af stevedorevirksomheder eller teminaloperatørvirksomheder. Disse aktiviteter omfatter tilrettelæggelse af og tilsyn med:

i)

lastning og losning af gods

ii)

surring og afsurring af gods, og

iii)

modtagelse/levering og opbevaring af gods inden afsendelse og efter losning

c)

tjenesteydelser inden for toldbehandling (alternativt »toldassistance«): aktiviteter, der består i på en anden parts vegne at gennemføre toldformaliteter vedrørende import, eksport eller transport af gods, uanset om denne tjenesteydelse er en hovedaktivitet for tjenesteyderen eller et almindeligt supplement til vedkommendes hovedaktivitet

d)

tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring: aktiviteter, der består i at oplagre containere i havne med henblik på at fylde/tømme dem, reparere dem og gøre dem klar til afskibning, og

e)

skibsagenturvirksomhed: aktiviteter, der består i som agent inden for et givet geografisk område at repræsentere et eller flere rederiers forretningsinteresser inden for følgende områder:

i)

markedsføring og salg af søtransport og hertil knyttede tjenesteydelser, lige fra udarbejdelse af tilbud til fakturering, og udstedelse af konnossementer på vegne af virksomhederne, erhvervelse og videresalg af de fornødne tilknyttede tjenesteydelser, udarbejdelse af dokumentation samt tilvejebringelse af forretningsoplysninger, og

ii)

handlen på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet.

3.   I betragtning af de eksisterende liberaliseringsniveauer mellem parterne inden for international søtransport:

a)

forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til det internationale marked for søtransport og handel på et kommercielt og ikke-diskriminerende grundlag, og

b)

indrømmer parterne skibe, der fører den anden parts flag, eller som drives af tjenesteydere fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer deres egne skibe, bl.a. hvad angår adgang til havne, brug af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i havnene samt dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af liggeplads og laste- og lossefaciliteter.

4.   Anvendelsen af disse principper indebærer, at parterne:

a)

ikke indfører lastfordelingsaftaler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjeparter om søtransport, herunder transport af tør og flydende bulk og linjefart, og ikke aktiverer sådanne lastfordelingsaftaler, som måtte findes i tidligere bilaterale aftaler, og

b)

fra og med ikrafttrædelsen af denne aftale afskaffer og undlader at indføre ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som kan begrænse fri og loyal konkurrence eller udgøre en skjult restriktion eller have diskriminerende virkninger for den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

5.   Parterne tillader leverandører af internationale søtransportydelser fra den anden part at have en etablering på deres territorium på vilkår for oprettelse og drift, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, de indrømmer deres egne tjenesteydere eller tjenesteydere fra en hvilken som helst tredjepart, alt efter hvilke vilkår der er gunstigst, i overensstemmelse med betingelserne i deres liste over forpligtelser.

6.   Parterne stiller på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår og betingelser følgende tjenesteydelser til rådighed for den anden parts leverandører af internationale søtransportydelser i havne:

a)

lodsning

b)

slæbe- og bugserassistance

c)

forsyning med proviant

d)

brændstof og vand

e)

affaldsindsamling og deponering af ballastaffald

f)

skibsinspektørtjenester

g)

navigationsassistance, og

h)

kystbaserede operationelle tjenester, der er af betydning for skibsfarten, herunder kommunikation, leverance af vand og elektricitet, nødreparationsfaciliteter, ankerplads, liggeplads og liggepladsfaciliteter.

AFDELING F

Elektronisk handel

Artikel 7.48

Mål og principper

1.   Parterne, som erkender de muligheder for økonomisk vækst og handel, der er forbundet med elektronisk handel, vigtigheden af at undgå hindringer for anvendelsen og udviklingen heraf og WTO-overenskomstens gyldighed for foranstaltninger, der vedrører elektronisk handel, er enige om at fremme udviklingen af deres indbyrdes elektroniske handel, navnlig ved at samarbejde om de spørgsmål, der rejses i dette kapitel vedrørende elektronisk handel.

2.   Parterne er enige om, at udviklingen af elektronisk handel skal være fuldt forenelig med de internationale standarder for databeskyttelse for at sikre brugertilliden til elektronisk handel.

3.   Parterne er enige om ikke at indføre told på levering ad elektronisk vej (42).

Artikel 7.49

Samarbejde om reguleringsspørgsmål

1.   Parterne fører en dialog om reguleringsspørgsmål i forbindelse med elektronisk handel, hvor bl.a. følgende emner tages op:

a)

anerkendelse af certifikater til elektroniske signaturer, der udstedes til offentligheden, og fremme af grænseoverskridende certificeringstjenester

b)

formidleransvar for tjenesteydere med hensyn til videreformidling og oplagring af oplysninger

c)

behandling af uopfordret elektronisk kommerciel kommunikation

d)

forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel

e)

udvikling af papirløs handel, og

f)

andre emner af relevans for udviklingen af elektronisk handel.

2.   Dialogen kan bl.a. omfatte udveksling af oplysninger om parternes respektive lovgivning på disse områder samt om gennemførelsen heraf.

AFDELING G

Undtagelser

Artikel 7.50

Undtagelser

Idet sådanne foranstaltninger ikke må anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling mellem lande, hvor de samme forhold gør sig gældende, eller en skjult begrænsning af etablering eller grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, må intet i dette kapitel fortolkes således, at det forhindrer nogen af parterne i at indføre eller håndhæve foranstaltninger:

a)

som er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige sædelighed eller til opretholdelse af den offentlige orden (43)

b)

som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed

c)

som vedrører bevarelsen af udtømmelige naturressourcer, såfremt sådanne foranstaltninger indføres i forbindelse med begrænsninger for indenlandske investorer eller for indenlandsk levering eller forbrug af tjenesteydelser

d)

som er nødvendige til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi

e)

som er nødvendige for at sikre overholdelse af love eller forskrifter, der ikke er uforenelige med bestemmelserne i dette kapitel, herunder bestemmelser om:

i)

forebyggelse af vildledende eller svigagtig praksis eller følgerne af misligholdelse af kontrakter

ii)

beskyttelse af enkeltpersoners privatliv i forbindelse med behandling og udbredelse af personoplysninger og beskyttelse af fortroligheden af personlige optegnelser og konti

iii)

sikkerhed

f)

som er uforenelige med artikel 7.6 og 7.12, forudsat at forskellen i behandling har til sigte at sikre en retfærdig eller effektiv (44) pålæggelse eller opkrævning af direkte skatter, der vedrører den anden parts økonomiske aktiviteter, investorer eller tjenesteydere.

KAPITEL OTTE

BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

Artikel 8.1

Løbende betalinger

Parterne forpligter sig til ikke at indføre restriktioner for og til at tillade, at alle betalinger og overførsler på betalingsbalancens løbende konto mellem residente i parternes kan foretages i frit konvertible valutaer i overensstemmelse med overenskomsten om Den Internationale Valutafond.

Artikel 8.2

Kapitalbevægelser

1.   Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalkonto og finansielle konto forpligter parterne sig til ikke at indføre restriktioner for frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer, der foretages i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, investeringer og andre transaktioner, der liberaliseres i henhold til kapitel syv (Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel), og ej heller i forbindelse med likvidation og hjemtagelse af en sådan investeret kapital og ethvert afkast heraf.

2.   Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne aftale sikrer parterne med hensyn til transaktioner, som ikke er omfattet af stk. 1 om betalingsbalancens kapitalkonto og finansielle konto, frie kapitalbevægelser for investorer fra den anden part i overensstemmelse med værtslandets lovgivning i forbindelse med bl.a.:

a)

kreditter i forbindelse med handelstransaktioner, herunder levering af tjenesteydelser, i hvilke en resident i en af parterne deltager

b)

lån og kreditter, eller

c)

kapitalandele i en juridisk person, som ikke har til formål at etablere eller opretholde varige økonomiske forbindelser.

3.   Parterne må ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser mellem residente i parterne og må ikke gøre de eksisterende ordninger mere restriktive, jf. dog de øvrige bestemmelser i denne aftale.

4.   Parterne kan rådføre sig med hinanden med henblik på yderligere at lette kapitalbevægelserne mellem dem for at fremme virkeliggørelsen af målene i denne aftale.

Artikel 8.3

Undtagelser

Idet sådanne foranstaltninger ikke må anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling mellem lande, hvor de samme forhold gør sig gældende, eller en skjult begrænsning af kapitalbevægelser, må intet i dette kapitel fortolkes således, at det forhindrer nogen af parterne i at indføre eller håndhæve foranstaltninger:

a)

som er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige sædelighed eller til opretholdelse af den offentlige orden, eller

b)

som er nødvendige for at sikre overholdelse af love eller forskrifter, der ikke er uforenelige med bestemmelserne i dette kapitel, herunder bestemmelser om:

i)

forebyggelse af strafbare handlinger, vildledende eller svigagtig praksis eller følgerne af misligholdelse af kontrakter (konkurs, insolvens og beskyttelse af kreditorrettigheder)

ii)

foranstaltninger, der indføres eller opretholdes for at sikre en parts finansielle systems integritet og stabilitet

iii)

udstedelse eller handel med værdipapirer, optioner, futures eller andre derivater

iv)

regnskabsaflæggelse for eller registrering af overførsler, når det er nødvendigt til støtte for de lovhåndhævende myndigheder eller finanstilsynsmyndighederne, eller

v)

sikring af efterlevelse af kendelser eller domme i retssager eller administrative sager.

Artikel 8.4

Beskyttelsesforanstaltninger

1.   Såfremt betalinger og kapitalbevægelser mellem parterne undtagelsesvis skaber eller truer med at skabe alvorlige problemer for gennemførelsen af valutapolitikken eller valutakurspolitikken (45) i Korea eller i en eller flere af EU-medlemsstaterne, kan de berørte parter (46) træffe absolut nødvendige (47) beskyttelsesforanstaltninger mod kapitalbevægelser for en periode på ikke over seks måneder (48).

2.   Handelsudvalget underrettes straks om indførelsen af en eventuel beskyttelsesforanstaltning og snarest muligt om en tidsplan for ophævelse af foranstaltningen.

KAPITEL NI

OFFENTLIGE INDKØB

Artikel 9.1

Almindelige bestemmelser

1.   Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen om offentlige indkøb i bilag 4 til WTO-aftalen (i det følgende benævnt »GPA 1994«) og deres interesse i yderligere at udvide de bilaterale handelsmuligheder på parternes respektive markeder for offentlige indkøb.

2.   Parterne erkender deres fælles interesse i at fremme den internationale liberalisering af markederne for offentlige indkøb inden for det regelbaserede verdenshandelssystem. Parterne samarbejder fortsat om revisionen af GPA 1994 i henhold til artikel XXIV, stk. 7, i GPA 1994 og i andre relevante internationale fora.

3.   Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det tilsidesætter parternes rettigheder eller forpligtelser i henhold til GPA 1994 eller en aftale, der afløser denne.

4.   I forbindelse med alle offentlige indkøb, der er omfattet af dette kapitel, anvender parterne den foreløbigt godkendte reviderede GPA-tekst (49) (i det følgende benævnt »den reviderede GPA«), med undtagelse af følgende:

a)

mestbegunstigelsesbehandlingen af varer, tjenesteydelser og leverandører fra enhver anden part (stk. 1, litra b), og artikel IV, stk. 2, i den reviderede GPA)

b)

den særlige og differentierede behandling af udviklingslande (artikel V i den reviderede GPA)

c)

betingelserne for deltagelse (artikel VIII, stk. 2, i den reviderede GPA), som erstattes af følgende: »må ikke stille som betingelse, at en leverandør fra en part for at kunne deltage i et indkøb eller få tildelt en kontrakt tidligere har fået tildelt en eller flere kontrakter af en ordregiver fra den anden part, eller at leverandøren har arbejdserfaring på partens territorium, undtagen hvis arbejdserfaring er afgørende for at opfylde kravene i forbindelse med det offentlige indkøb«

d)

institutioner (artikel XXI i den reviderede GPA), og

e)

de afsluttende bestemmelser (artikel XXII i den reviderede GPA).

5.   Ved anvendelsen af den reviderede GPA i henhold til stk. 4:

a)

læses »aftale« i den reviderede GPA som »kapitel«, dog læses »lande, som ikke er part i denne aftale« som »tredjeparter« og »part i denne aftale« som »part«

b)

læses »andre parter« i den reviderede GPA som »den anden part«, og

c)

læses »udvalget« i den reviderede GPA som »arbejdsgruppen«.

Artikel 9.2

Anvendelsesområde og dækning

1.   De af dette kapitel omfattede offentlige indkøb er de indkøb, der er omfattet af hver af parternes bilag til GPA 1994 og bemærkningerne eller noterne hertil, inklusive ændringer og nyaffattelser.

2.   I denne aftale er Build-Operate-Transfer-kontrakter (i det følgende benævnt BOT-kontrakter) og koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder som defineret i bilag 9 underlagt bilag 9.

Artikel 9.3

Arbejdsgruppen for Offentlige Indkøb

Arbejdsgruppen for Offentlige Indkøb, der nedsættes ved artikel 15.3, stk. 1 (Arbejdsgrupper), træder sammen efter fælles aftale eller efter anmodning fra en af parterne med henblik på:

a)

at overveje spørgsmål vedrørende offentlige indkøb og BOT-kontrakter eller koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder, som en af parterne har forelagt

b)

at udveksle oplysninger om muligheder for offentlige indkøb, BOT-kontrakter eller koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder i parterne, og

c)

at drøfte alle andre spørgsmål vedrørende anvendelsen af dette kapitel.

KAPITEL TI

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

AFDELING A

Almindelige bestemmelser

Artikel 10.1

Mål

Målene med dette kapitel er:

a)

at fremme produktionen og markedsføringen af innovative og kreative produkter i parterne, og

b)

at sikre et passende og effektivt niveau for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 10.2

Forpligtelsernes indhold og dækningsområde

1.   Parterne sikrer en passende og effektiv gennemførelse af de internationale traktater om intellektuel ejendomsret, som de er part i, herunder aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder i bilag 1C til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »TRIPS-aftalen«). Bestemmelserne i dette kapitel supplerer og præciserer parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen.

2.   I denne aftale forstås ved intellektuelle ejendomsrettigheder:

a)

ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer og databaser og beslægtede rettigheder

b)

rettigheder i forbindelse med patenter

c)

varemærker

d)

mærker for tjenesteydelser

e)

design

f)

layout-design (topografier) for integrerede kredsløb

g)

geografiske betegnelser

h)

plantesorter, og

i)

beskyttelse af fortrolige oplysninger.

3.   Beskyttelse af intellektuel ejendomsret omfatter bl.a. beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (1967) (i det følgende benævnt »Pariserkonventionen«).

Artikel 10.3

Teknologioverførsel

1.   Parterne er enige om at udveksle synspunkter og oplysninger om praksis for og politikker vedrørende teknologioverførsel, både mellem deres respektive territorier og med tredjelande. Det omfatter bl.a. foranstaltninger med henblik på at lette informationsstrømme, forretningspartnerskaber, licensudstedelser og underleverancer. Der skal lægges særlig vægt på forudsætningerne for at skabe et gunstigt miljø for teknologioverførsel i værtslandene, hvilket også omfatter f.eks. udviklingen af menneskelige ressourcer og retlige rammer.

2.   Parterne træffer i givet fald foranstaltninger med henblik på at forhindre eller kontrollere praksis og betingelser for udstedelse af licenser vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, der kan have negative virkninger for den internationale teknologioverførsel, og som udgør misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder begået af rettighedshavere.

Artikel 10.4

Konsumption

Parterne kan frit indføre deres egen ordning for konsumption af intellektuelle ejendomsrettigheder.

AFDELING B

Standarder vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder

Underafdeling A

Ophavsret og beslægtede rettigheder

Artikel 10.5

Beskyttelse

Parterne overholder:

a)

artikel 1-22 i den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (1961) (i det følgende benævnt »Romkonventionen«)

b)

artikel 1-18 i Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (1971) (i det følgende benævnt »Bernerkonventionen«)

c)

artikel 1-14 i WIPO's traktat om ophavsret (WIPO - Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret) (i det følgende benævnt »WCT«), og

d)

artikel 1-23 i WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer (1996) (i det følgende benævnt »WPPT«).

Artikel 10.6

Varighed af ophavsretten

Parterne sikrer, at varigheden af beskyttelsen af et værk, når den skal beregnes på grundlag af en fysisk persons levetid, ikke er under ophavsmandens levetid og 70 år efter dennes død.

Artikel 10.7

Radio- og fjernsynsforetagender

1.   Radio- og fjernsynsforetagenders rettigheder udløber tidligst 50 år efter første udsendelse, hvad enten udsendelsen sendes via tråd eller æteren, herunder via kabel eller satellit.

2.   Ingen af parterne tillader retransmission af tv-signaler (jord-, kabel- eller satellitbaserede) over internettet, uden at indehaveren eller indehaverne af rettighederne til signalet og dettes indhold i givet fald har givet deres tilladelse hertil (50).

Artikel 10.8

Samarbejde om kollektiv forvaltning af rettigheder

Parterne bestræber sig på at fremme oprettelsen af ordninger mellem deres respektive rettighedshaverorganisationer for at sikre nemmere adgang til og levering af indhold mellem dem samt for at sikre gensidig overførsel af gebyrer for anvendelse af parternes værker eller andre ophavsretligt beskyttede frembringelser. Parterne bestræber sig på i høj grad at rationalisere og øge gennemsigtigheden af arbejdsgangen i deres respektive rettighedshaverorganisationer.

Artikel 10.9

Radio- og fjernsynsudsendelse og kommunikation til offentligheden

1.   I denne artikel forstås ved:

a)

radio- eller fjernsynsudsendelse: en for offentligheden bestemt udsendelse ved hjælp af radiobølger af lyd eller af billede og lyd eller af udtryk herfor i en anden form; en sådan udsendelse via satellit er også en »radio- eller fjernsynsudsendelse«; udsendelse af kodede signaler er også en »radio- eller fjernsynsudsendelse«, hvis apparaturet til dekodning stilles til rådighed for offentligheden af radio- eller fjernsynsforetagendet eller med dettes samtykke, og

b)

kommunikation til offentligheden: offentlig udsendelse ved hjælp af ethvert andet medium end radio og fjernsyn af lyden fra en fremførelse eller af den lyd eller lyd udtrykt i en anden form, der er optaget på et fonogram. I forbindelse med stk. 5 forstås ved »kommunikation til offentligheden« også det forhold, at den lyd eller lyd udtrykt i en anden form, der er optaget på et fonogram, gøres hørbar for offentligheden.

2.   Parterne tillægger udøvende kunstnere eneret til at tillade eller forbyde udsendelse ved hjælp af radiobølger og kommunikation til offentligheden af deres fremførelser, medmindre fremførelsen i sig selv sker ved en radio- eller fjernsynsudsendelse eller på grundlag af en optagelse.

3.   Parterne tillægger udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer ret til et enkelt rimeligt vederlag, hvis et i kommercielt øjemed udgivet fonogram eller et udtryk for et sådant fonogram i en anden form anvendes til radio- eller fjernsynsudsendelse ved hjælp af radiobølger eller til anden kommunikation til offentligheden.

4.   Parterne fastsætter i deres lovgivning, at kravet om det enkelte rimelige vederlag fra brugeren skal fremsættes af den udøvende kunstner, af fremstilleren af fonogrammet eller af begge. Parterne kan fastsætte retsforskrifter om, hvorledes den udøvende kunstner og fremstilleren af fonogrammet skal dele det enkelte rimelige vederlag, hvis der ikke mellem den udøvende kunstner og fremstilleren af fonogrammet er indgået aftale herom.

5.   Parterne tillægger radio- og fjernsynsforetagender eneret til at tillade eller forbyde:

a)

fornyet radio- og fjernsynstransmission

b)

optagelse af radio- og fjernsynstransmission, og

c)

kommunikation til offentligheden af deres fjernsynsudsendelser, hvis denne foretages på steder, hvortil der er offentlig adgang mod betaling af entré. Betingelserne for udøvelsen af denne ret skal fastlægges ved den nationale lovgivning i det land, hvor beskyttelsen af den påberåbes.

Artikel 10.10

Kunstneres følgeret til kunstværker

Parterne er enige om at udveksle synspunkter og oplysninger om praksis og politikker vedrørende kunstneres følgeret. Senest to år efter denne aftales ikrafttrædelse afholder parterne konsultationer med henblik på at overveje, hvorvidt det er ønskeligt og muligt at indføre en følgeret til kunstværker for kunstnere i Korea.

Artikel 10.11

Begrænsninger og undtagelser

Parterne kan i deres lovgivning fastsætte begrænsninger af eller undtagelser fra de rettigheder, der indrømmes rettighedshavere, jf. artikel 10.5 til 10.10, i visse særlige tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af frembringelsen og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser.

Artikel 10.12

Beskyttelse af tekniske foranstaltninger

1.   Parterne indfører en passende retlig beskyttelse mod omgåelse af enhver form for effektive tekniske foranstaltninger, som en person foretager, selv om han ved eller burde vide, at dette er formålet.

2.   Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse mod fremstilling, import, distribution, salg, udlejning, reklame for salg og udlejning eller besiddelse i kommercielt øjemed af anordninger, produkter eller komponenter eller ydelse af tjenester, der:

a)

er genstand for salgsfremme, reklame eller markedsføring med henblik på omgåelse af

b)

kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller anden kommerciel anvendelse end omgåelse af, eller

c)

primært er udviklet, produceret, tilpasset eller ydet med henblik på at muliggøre eller befordre omgåelse af

enhver form for effektive tekniske foranstaltninger.

3.   Ved teknisk foranstaltning forstås i denne aftale enhver teknologi, anordning eller komponent, der under sin normale funktion har til formål at forhindre eller begrænse handlinger i forbindelse med værker eller andre frembringelser, som indehaveren af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder som fastsat i parternes lovgivning ikke har givet tilladelse til. Tekniske foranstaltninger skal anses som effektive, hvis anvendelsen af beskyttede værker eller andre frembringelser styres af rettighedshaveren ved anvendelse af en adgangskontrol- eller beskyttelsesforanstaltning, f.eks. kryptering, scrambling eller anden omdannelse af værket eller andre frembringelser eller en kopikontrolanordning, der opfylder beskyttelsesformålet.

4.   Parterne kan fastsætte undtagelser fra og begrænsninger af foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1 og 2 i overensstemmelse med deres lovgivning og de i artikel 10.5 nævnte relevante internationale aftaler.

Artikel 10.13

Beskyttelse af oplysninger om rettighedsforvaltning

1.   Parterne indfører en passende retlig beskyttelse mod personer, der bevidst og uden tilladelse udfører nedennævnte handlinger:

a)

fjernelse eller ændring af elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning, eller

b)

spredning, import med henblik på spredning, udsendelse i radio og fjernsyn, kommunikation til eller tilrådighedsstillelse for offentligheden af værker eller andre frembringelser, der er beskyttet efter denne aftale, og fra hvilke de elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning er blevet fjernet eller ændret uden tilladelse

vel vidende eller med rimelig grund til at vide, at sådanne handlinger foranlediger, muliggør, letter eller skjuler en krænkelse af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder som fastsat i den berørte parts lovgivning.

2.   Ved oplysninger om rettighedsforvaltning forstås i denne aftale alle oplysninger, der er leveret af rettighedshavere, og som identificerer et værk eller en anden frembringelse omhandlet i denne aftale, ophavsmanden eller enhver anden rettighedshaver, eller oplysninger om betingelserne for anvendelse af værket eller frembringelsen samt numre eller koder, der udgør sådanne oplysninger.

3.   Stk. 2 gælder, hvis en hvilken som helst af disse oplysninger anvendes i forbindelse med kopiering eller fremkommer i forbindelse med kommunikation til offentligheden af et værk eller en anden frembringelse, der er omhandlet i denne aftale.

Artikel 10.14

Overgangsbestemmelser

Korea gennemfører forpligtelserne i artikel 10.6 og 10.7 fuldt ud senest to år efter denne aftales ikrafttrædelse.

Underafdeling B

Varemærker

Artikel 10.15

Registreringsprocedure

Den Europæiske Union og Korea påser, at der findes en ordning for registrering af varemærker, hvor begrundelsen for et afslag på registrering af et varemærke meddeles skriftligt og eventuelt elektronisk til ansøgeren, der skal have mulighed for at anfægte et sådant afslag og for at påklage et endeligt afslag til domstolene. Den Europæiske Union og Korea giver desuden berørte parter mulighed for at gøre indsigelse mod ansøgninger om varemærker. Den Europæiske Union og Korea stiller en offentligt tilgængelig elektronisk database over varemærkeansøgninger og -registreringer til rådighed.

Artikel 10.16

Internationale aftaler

Den Europæiske Union og Korea overholder traktaten om varemærkeret (1994) og gør enhver rimelig indsats for at overholde Singaporetraktaten om varemærkeret (2006).

Artikel 10.17

Undtagelser fra de rettigheder, der er knyttet til et varemærke

Parterne tillader en rimelig anvendelse af deskriptive udtryk som en begrænset undtagelse fra de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, og kan tillade andre begrænsede undtagelser, forudsat at der i den forbindelse tages hensyn til varemærkeindehaverens og tredjemands legitime interesser.

Underafdeling C

Geografiske betegnelser  (51), (52)

Artikel 10.18

Anerkendelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter, fødevarer og vine

1.   Efter gennemgang af Agricultural Products Quality Control Act (lov om kvalitetskontrol af landbrugsprodukter) og gennemførelsesbestemmelserne hertil med hensyn til registrering, kontrol og beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer i Korea konkluderer Den Europæiske Union, at denne lovgivning opfylder bestemmelserne i stk. 6.

2.   Efter gennemgang af Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 og gennemførelsesbestemmelserne hertil med hensyn til registrering, kontrol og beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer i Den Europæiske Union og af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 med hensyn til den fælles markedsordning for vin konkluderer Korea, at denne lovgivning opfylder bestemmelserne i stk. 6.

3.   Efter gennemgang af en sammenfatning af specifikationerne for de landbrugsprodukter og fødevarer, der svarer til Koreas geografiske betegnelser, som er opført i bilag 10-A, og som Korea har registreret i henhold til den i stk. 1 nævnte lovgivning, forpligter Den Europæiske Union sig til at beskytte Koreas geografiske betegnelser i bilag 10-A efter det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i dette kapitel.

4.   Efter gennemgang af en sammenfatning af specifikationerne for de landbrugsprodukter og fødevarer, der svarer til Den Europæiske Unions geografiske betegnelser, som er opført i bilag 10-A, og som Den Europæiske Union har registreret i henhold til den i stk. 2 nævnte lovgivning, forpligter Korea sig til at beskytte Den Europæiske Unions geografiske betegnelser i bilag 10-A efter det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i dette kapitel.

5.   Stk. 3 gælder for geografiske betegnelser for vine, der tilføjes i henhold til artikel 10.24.

6.   Den Europæiske Union og Korea er enige om følgende krav til registrering og kontrol af geografiske betegnelser som omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

et register over geografiske betegnelser, der beskyttes på deres respektive territorier

b)

en administrativ procedure, hvorved det kontrolleres, at en geografisk betegnelse angiver, at en vare har oprindelse på en parts territorium eller i en region eller en lokalitet på dette territorium, hvis varens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse

c)

et krav om, at en registreret betegnelse skal svare til et bestemt produkt eller produkter, for hvilke der foreligger en varespecifikation, som kun kan ændres ved en administrativ procedure

d)

bestemmelser om kontrol med produktion

e)

retlige bestemmelser, i henhold til hvilke en registreret betegnelse kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører det landbrugsprodukt eller den fødevare, der svarer til den relevante varespecifikation, og

f)

en indsigelsesprocedure, der gør det muligt at tage højde for tidligere brugeres legitime interesser, uanset om de pågældende betegnelser er beskyttet som en form for intellektuel ejendomsret eller ej.

Artikel 10.19

Anerkendelse af bestemte geografiske betegnelser for vine (53), aromatiserede vine (54) og spiritus (55)

1.   Den Europæiske Unions geografiske betegnelser, der er opført i bilag 10-B, beskyttes i Korea i forbindelse med produkter, som bærer de pågældende geografiske betegnelser i overensstemmelse med Den Europæiske Unions lovgivning herom.

2.   Koreas geografiske betegnelser, der er opført i bilag 10-B, beskyttes i Den Europæiske Union i forbindelse med produkter, som bærer de pågældende geografiske betegnelser i overensstemmelse med Koreas relevante lovgivning herom.

Artikel 10.20

Brugsret

En betegnelse, der beskyttes i henhold til denne underafdeling, kan benyttes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører landbrugsprodukter, fødevarer, vine, aromatiserede vine eller spiritus, som svarer til den relevante varespecifikation.

Artikel 10.21

Beskyttelsens omfang

1.   De i artikel 10.18 og 10.19 omhandlede geografiske betegnelser beskyttes mod:

a)

anvendelse af alle sådanne midler i betegnelsen eller præsentationen af en vare, som angiver eller antyder, at den pågældende vare har oprindelse i et andet geografisk område end det virkelige oprindelsessted, på en måde, som vildleder offentligheden med hensyn til varens geografiske oprindelse

b)

anvendelse af en geografisk betegnelse som identifikation for en tilsvarende vare (56), der ikke har sin oprindelse det sted, som den pågældende geografiske betegnelse angiver, også selv om varens virkelige oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse benyttes i oversættelse eller ledsages af udtryk såsom »art«, »type«, »stil«, »efterligning« eller lignende, og

c)

enhver anden anvendelse, som udgør illoyal konkurrence i henhold til artikel 10a i Pariserkonventionen.

2.   Denne aftale indskrænker på ingen måde en persons ret til i forbindelse med handel at anvende sit eget navn eller sin forgængers navn, medmindre et sådant navn anvendes på en måde, der kan vildlede forbrugerne.

3.   Hvis parternes geografiske betegnelser er enslydende, beskyttes begge betegnelser, forudsat at de anvendes i god tro. Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser fastsætter de praktiske regler for, hvordan de enslydende geografiske betegnelser skelnes fra hinanden, idet der tages hensyn til behovet for at sikre, at de berørte producenter får en retfærdig behandling, og at forbrugerne ikke vildledes. Hvis en geografisk betegnelse, der beskyttes i henhold til denne aftale, er enslydende med et tredjelands geografiske betegnelse, fastsætter parterne hver især de praktiske regler for, hvordan de enslydende geografiske betegnelser skelnes fra hinanden, idet der tages hensyn til behovet for at sikre, at de berørte producenter får en retfærdig behandling, og at forbrugerne ikke vildledes.

4.   Intet i denne aftale forpligter Den Europæiske Union eller Korea til at beskytte en geografisk betegnelse, som ikke er eller ophører med at være beskyttet i oprindelseslandet eller er gået af brug i dette land.

5.   Beskyttelsen af en geografisk betegnelse i henhold til denne artikel berører ikke den fortsatte anvendelse af et varemærke, der har været genstand for en ansøgning, er registreret eller har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den relevante lovgivning, på en parts territorium før datoen for ansøgningen om beskyttelse eller anerkendelse af den geografiske betegnelse, forudsat at der ikke foreligger nogen ugyldigheds- eller fortabelsesgrund mod dette varemærke i den pågældende parts lovgivning. Datoen for ansøgningen om beskyttelse eller anerkendelse af en geografisk betegnelse fastsættes efter artikel 10.23, stk. 2.

Artikel 10.22

Håndhævelse af beskyttelse

Parterne håndhæver på eget initiativ den i artikel 10.18 til 10.23 omhandlede beskyttelse ved passende indgriben fra deres myndigheders side. Håndhævelse sker ligeledes på foranledning af en berørt part.

Artikel 10.23

Forhold til varemærker

1.   Parterne giver afslag på eller ugyldiggør registreringen af et varemærke, der svarer til en af situationerne i artikel 10.21, stk. 1, i forbindelse med en beskyttet geografisk betegnelse for en tilsvarende vare, hvis ansøgningen om registrering af varemærket er indsendt efter datoen for ansøgningen om beskyttelse eller anerkendelse af den geografiske betegnelse på det pågældende territorium.

2.   I stk. 1 er:

a)

datoen for ansøgning om beskyttelse eller anerkendelse af de i artikel 10.18 og 10.19 omhandlede geografiske betegnelser datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og

b)

datoen for ansøgning om beskyttelse eller anerkendelse af geografiske betegnelser som omhandlet i artikel 10.24 datoen for en parts modtagelse af en anmodning fra den anden part om beskyttelse eller anerkendelse af en geografisk betegnelse.

Artikel 10.24

Tilføjelse af geografiske betegnelser med henblik på beskyttelse (57)

1.   Den Europæiske Union og Korea er enige om at tilføje geografiske betegnelser, der skal beskyttes, til bilag 10-A og 10-B efter proceduren i artikel 10.25.

2.   Den Europæiske Union og Korea er enige om at behandle hinandens anmodninger om tilføjelse til bilagene af geografiske betegnelser, der skal beskyttes, uden unødig forsinkelse.

3.   Et navn kan ikke registreres som geografisk betegnelse, hvis det kolliderer med navnet på en plantesort, herunder en druesort, eller en dyrerace og derfor vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

Artikel 10.25

Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser

1.   Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser, der nedsættes ved artikel 15.3, stk. 1 (Arbejdsgrupper), træder sammen efter fælles aftale eller efter anmodning fra en af parterne med henblik på at styrke samarbejdet mellem parterne og dialogen om geografiske betegnelser. Arbejdsgruppen kan fremsætte henstillinger og træffe afgørelser ved enstemmighed.

2.   Møder afholdes skiftevis i den ene og den anden part. Parterne aftaler i fællesskab tidspunkt, sted og form for arbejdsgruppens møder, herunder videokonferencer, som dog senest finder sted 90 dage efter anmodningen herom.

3.   Arbejdsgruppen kan beslutte:

a)

at ændre bilag 10-A og 10-B for at tilføje individuelle geografiske betegnelser fra Den Europæiske Union eller Korea, som efter at have gennemgået den relevante procedure i artikel 10.18, stk. 3 eller 4, fastslås også i den anden part at udgøre geografiske betegnelser og beskyttes på dennes territorium

b)

at ændre (58) de i litra a) omhandlede bilag for at fjerne individuelle geografiske betegnelser, der ikke længere beskyttes i oprindelsesparten (59), eller som efter gældende lovgivning ikke længere opfylder betingelserne for en geografisk betegnelse i den anden part, og

c)

at en henvisning til lovgivning i denne aftale betragtes som en henvisning til den pågældende lovgivning som ændret og afløst og gældende på en givet dato efter denne aftales ikrafttrædelse.

4.   Arbejdsgruppen sikrer desuden, at denne underafdeling fungerer efter hensigten, og kan tage ethvert spørgsmål vedrørende dens gennemførelse og anvendelse op til overvejelse. Den har navnlig ansvaret for:

a)

udveksling af oplysninger om den lovgivningsmæssige og politiske udvikling vedrørende geografiske betegnelser

b)

udveksling af oplysninger om individuelle geografiske betegnelser med henblik på at tage beskyttelsen heraf op til overvejelse i overensstemmelse med denne aftale, og

c)

udveksling af oplysninger med henblik på at få aftalen til at fungere så optimalt som muligt.

5.   Arbejdsgruppen kan drøfte alle spørgsmål af fælles interesse vedrørende geografiske betegnelser.

Artikel 10.26

Individuelle ansøgninger om beskyttelse af geografiske betegnelser

Bestemmelserne i denne underafdeling berører ikke retten til at ansøge om anerkendelse og beskyttelse af en geografisk betegnelse efter den relevante lovgivning i Den Europæiske Union eller Korea.

Underafdeling D

Design

Artikel 10.27

Beskyttelse af registrerede design

1.   Den Europæiske Union og Korea sørger for beskyttelse af uafhængigt frembragte design, der er nye og originale, eller som har individuel karakter (60).

2.   Beskyttelsen ydes ved registrering og giver indehaverne eneret i overensstemmelse med denne underafdeling.

Artikel 10.28

Rettigheder knyttet til registrering

Indehaveren af et beskyttet design har som minimum ret til at forhindre, at tredjemand uden at have indehaverens samtykke fremstiller, udbyder til salg, sælger, importerer, eksporterer eller anvender artikler, der bærer eller inkorporerer det beskyttede design, dersom en sådan handling har en kommerciel målsætning, i urimeligt omfang skader den normale udnyttelse af designet eller ikke er forenelig med god forretningsskik.

Artikel 10.29

Beskyttelse knyttet til ikke-registreret udseende

Den Europæiske Union og Korea tilvejebringer kun de nødvendige retsmidler til at forhindre anvendelse af et produkts ikke-registrerede udseende, hvis den anfægtede anvendelse beror på kopiering af produktets ikke-registrerede udseende (61). En sådan anvendelse omfatter mindst præsentation (62), import eller eksport af varer.

Artikel 10.30

Beskyttelsens varighed

1.   Beskyttelsen i parterne efter registrering skal være af mindst 15 års varighed.

2.   Beskyttelsen i Den Europæiske Union og Korea af et ikke-registreret udseende skal være af mindst tre års varighed.

Artikel 10.31

Undtagelser

1.   Den Europæiske Union og Korea kan fastsætte begrænsede undtagelser fra beskyttelsen af design, forudsat at sådanne undtagelser ikke i urimeligt omfang strider mod den normale udnyttelse af beskyttede design og ikke indebærer urimelig skade for de legitime interesser, som indehaveren af det beskyttede design har, under hensyn til tredjemands legitime interesser.

2.   Designbeskyttelse gælder ikke for design, der i alt væsentligt er dikteret af tekniske eller funktionelle forhold.

3.   Der kan ikke erhverves designret til et design, der strider mod den offentlige orden eller sædeligheden.

Artikel 10.32

Forhold til ophavsret

Et design, der er beskyttet ved registrering i Den Europæiske Union eller Korea i overensstemmelse med denne underafdeling, kan også beskyttes i henhold til gældende lovgivning om ophavsret på parternes territorium fra det tidspunkt, hvor designet blev skabt eller fastlagt i en givet form (63).

Underafdeling E

Patenter

Artikel 10.33

International aftale

Parterne gør enhver rimelig indsats for at overholde artikel 1-16 i patentlovstraktaten (2000).

Artikel 10.34

Patenter og folkesundheden

1.   Parterne erkender vigtigheden af erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed (i det følgende benævnt »Dohaerklæringen«), der blev vedtaget den 14. november 2001 af ministerkonferencen under WTO. Ved fortolkningen og gennemførelsen af rettighederne og forpligtelserne i henhold til denne underafdeling kan parterne henholde sig til Dohaerklæringen.

2.   Parterne bidrager til gennemførelsen af og overholder WTO's Almindelige Råds afgørelse af 30. august 2003 om punkt 6 i Dohaerklæringen og protokollen om ændring af TRIPS-aftalen, udfærdiget i Genève den 6. december 2005.

Artikel 10.35

Forlængelse af gyldighedsperioden for rettigheder knyttet til patentbeskyttelse

1.   Parterne anerkender, at farmaceutiske produkter (64) og plantebeskyttelsesmidler (65), som er beskyttet af et patent på deres respektive territorier, underkastes en administrativ godkendelses- eller registreringsprocedure, inden de bringes i omsætning på deres markeder.

2.   Parterne påser, at gyldighedsperioden for de rettigheder, der er knyttet til patentbeskyttelsen, efter anmodning fra patenthaveren forlænges som erstatning for den forkortelse af den effektive patentperiode, der følger af den første godkendelse til omsætning af produktet på deres respektive markeder. Gyldighedsperioden for de rettigheder, der er knyttet til patentbeskyttelsen, må ikke forlænges med mere end fem år (66).

Artikel 10.36

Beskyttelse af data, der er forelagt med henblik på markedsføringstilladelse for farmaceutiske produkter (67)

1.   Parterne garanterer, at data, der forelægges med henblik på markedsføringstilladelse for et farmaceutisk produkt, forbliver fortrolige, ikke videregives og ikke lægges til grund for en anden markedsføringstilladelse.

2.   Med henblik herpå fastsætter parterne i deres respektive lovgivning, at data, jf. TRIPS-aftalens artikel 39, vedrørende sikkerhed og effektivitet, som forelægges for første gang med henblik på markedsføringstilladelse for et nyt farmaceutisk produkt på en af parternes territorium, ikke anvendes til udstedelse af en markedsføringstilladelse for et andet farmaceutisk produkt, medmindre der fremlægges bevis for, at indehaveren af markedsføringstilladelsen har givet sit udtrykkelige samtykke til anvendelsen af de pågældende data.

3.   Databeskyttelsesperioden skal være af mindst fem års varighed, løbende fra datoen for den første markedsføringstilladelse, der er udstedt på en af parternes territorium.

Artikel 10.37

Beskyttelse af data, der er forelagt med henblik på markedsføringstilladelse for plantebeskyttelsesmidler

1.   Parterne fastlægger krav til sikkerhed og effektivitet, inden de tillader omsætning af plantebeskyttelsesmidler på deres respektive markeder.

2.   Parterne sikrer, at prøvninger, undersøgelsesrapporter eller oplysninger, der forelægges for første gang med henblik på markedsføringstilladelse for et plantebeskyttelsesmiddel, ikke anvendes af tredjemand eller myndighederne til fordel for en anden person, der ønsker at opnå markedsføringstilladelse for et plantebeskyttelsesmiddel, medmindre der fremlægges bevis for, at den første ansøger har givet sit udtrykkelige samtykke til anvendelsen af de pågældende data. Denne beskyttelse omtales i det følgende som databeskyttelse.

3.   Databeskyttelsesperioden skal være af mindst 10 års varighed, løbende fra datoen for den første markedsføringstilladelse på en af parternes territorium.

Artikel 10.38

Gennemførelse

Parterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den i denne underafdeling omhandlede beskyttelse bliver fuldt effektiv, og de samarbejder aktivt og indleder en konstruktiv dialog med dette for øje.

Underafdeling F

Andre bestemmelser

Artikel 10.39

Plantesorter

Parterne fastsætter bestemmelser om beskyttelse af plantesorter og overholder den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (1991).

Artikel 10.40

Genressourcer, traditionel viden og folklore

1.   Med forbehold af deres lovgivning respekterer, bevarer og opretholder parterne viden, innovationer og sædvaner hos oprindelige og lokale samfund med traditionelle livsformer, som er vigtige for bevarelse og bæredygtig brug af den biologiske mangfoldighed, og fremmer en bredere anvendelse heraf under medvirken af og med samtykke fra indehaverne af denne viden, disse innovationer og disse sædvaner samt tilskynder til en retfærdig deling af de fordele, der udspringer af udnyttelsen af denne viden, disse innovationer og disse sædvaner.

2.   Parterne er enige om regelmæssigt at udveksle synspunkter og oplysninger om relevante multilaterale drøftelser:

a)

i WIPO vedrørende de emner, der tages op i Den Mellemstatslige Komité for Intellektuel Ejendomsret og Genressourcer, Traditionel Viden og Folklore

b)

i WTO vedrørende forholdet mellem TRIPS-aftalen og konventionen om den biologiske mangfoldighed (i det følgende benævnt »CBD«) og beskyttelsen af traditionel viden og folklore, og

c)

i forbindelse med CBD vedrørende en international ordning for adgang til genetiske ressourcer og deling af fordele.

3.   Parterne er enige om på foranledning af en af parterne at tage denne artikel op til fornyet overvejelse i Handelsudvalget efter afslutningen af de i stk. 2 omhandlede relevante multilaterale drøftelser og i lyset af resultaterne heraf. Handelsudvalget kan træffe alle nødvendige afgørelser for at føre resultaterne af den fornyede overvejelse ud i livet.

AFDELING C

Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Artikel 10.41

Almindelige forpligtelser

1.   Parterne bekræfter deres forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen, særlig del III, og påser, at følgende supplerende foranstaltninger, procedurer og retsmidler står til rådighed i henhold til deres lovgivning, således at der kan gribes effektivt ind over for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (68), der er omfattet af denne aftale.

2.   Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler:

a)

skal bl.a. omfatte hurtige foranstaltninger med henblik på at forhindre krænkelser og foranstaltninger, således at yderligere krænkelser forebygges

b)

skal være fair og rimelige

c)

må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende og må ikke indebære urimelige frister eller medføre ugrundede forsinkelser, og

d)

skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning og skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.

Artikel 10.42

Rekvirenter

Parterne anerkender som personer, der kan anmode om anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i denne afdeling og i del III af TRIPS-aftalen:

a)

indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse

b)

alle andre personer, der har tilladelse til at anvende disse rettigheder, navnlig licenshavere, i det omfang det er muligt efter og i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse

c)

organisationer til kollektiv forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, der efter reglerne er officielt anerkendt som berettigede til at repræsentere indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, i det omfang det er muligt efter og i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse, eller

d)

et forbund eller en sammenslutning, der har en sådan retlig stilling, at det/den kan forfægte sådanne rettigheder, i det omfang det er muligt efter og i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse.

Underafdeling A

Civilretlige foranstaltninger, procedurer og retsmidler

Artikel 10.43

Bevismateriale

Parterne træffer i tilfælde af krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed i kommerciel målestok de nødvendige foranstaltninger til, at de kompetente retslige myndigheder, når det er hensigtsmæssigt, på begæring af en part kan kræve fremlæggelse af dokumenter med bankoplysninger samt finansielle og kommercielle oplysninger, som modparten har kontrol over, under forudsætning af at fortrolige oplysninger beskyttes.

Artikel 10.44

Foreløbige foranstaltninger til sikring af bevismateriale

1.   Parterne sikrer, allerede inden behandlingen af en sag vedrørende realiteten påbegyndes, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af en part, der har fremført et rimeligt tilgængeligt bevismateriale til støtte for sin påstand om, at hans intellektuelle ejendomsret er blevet krænket eller vil blive krænket, træffer afgørelse om, at der omgående skal iværksættes effektive foreløbige foranstaltninger med henblik på at sikre det relevante bevismateriale i forbindelse med den påståede krænkelse, under forudsætning af at fortrolige oplysninger beskyttes.

2.   Parterne kan fastsætte, at sådanne foranstaltninger skal omfatte en udførlig beskrivelse af de omtvistede varer med eller uden udtagning af prøver eller en beslaglæggelse af disse og, når det er hensigtsmæssigt, af de materialer og redskaber, der har været anvendt ved fremstillingen eller distributionen af disse varer, og af de hertil hørende dokumenter. Disse foranstaltninger træffes, om nødvendigt uden at modparten høres, især hvis en forsinkelse vil kunne påføre rettighedshaveren et uopretteligt tab, eller hvor der foreligger en påviselig risiko for tilintetgørelse af bevismateriale.

Artikel 10.45

Ret til information

1.   Parterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder i forbindelse med civile retssager om krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed og som svar på en velbegrundet og forholdsmæssigt afpasset begæring fra rekvirenten kan pålægge den krænkende part og/eller enhver anden person, der er part eller vidne i en retssag, at give oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne for de varer eller tjenesteydelser, der krænker en intellektuel ejendomsrettighed.

a)

I dette stykke forstås ved »enhver anden person« en person, der:

i)

er fundet i besiddelse af de omtvistede varer i kommerciel målestok

ii)

er fundet i færd med at anvende de omtvistede tjenesteydelser i kommerciel målestok

iii)

er fundet i færd med at yde tjenester, der anvendes i de omtvistede aktiviteter, i kommerciel målestok, eller

iv)

er blevet identificeret af den i dette litra omhandlede person som indblandet i produktion, fremstilling eller distribution af sådanne varer eller levering af sådanne tjenesteydelser.

b)

De pågældende »oplysninger« omfatter i givet fald:

i)

navn og adresse på producenter, fremstillere, distributører, leverandører og andre tidligere indehavere af varer eller tjenesteydelser samt på engros- og detailhandelsled, eller

ii)

oplysninger om producerede, fremstillede, leverede, modtagne eller bestilte mængder og om den pris, der er opnået for de pågældende varer eller tjenesteydelser.

2.   Denne artikel finder anvendelse med forbehold af andre lovbestemmelser, der:

a)

tillægger rettighedshaveren en mere vidtgående ret til information

b)

regulerer brugen af oplysninger meddelt i henhold til denne artikel i civilretlige eller strafferetlige sager

c)

omhandler erstatningsansvaret ved misbrug af retten til information

d)

danner grundlag for at nægte at meddele oplysninger, som ville tvinge den i stk. 1 omhandlede person til at indrømme, at vedkommende selv eller en nær slægtning har deltaget i en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, eller

e)

omhandler beskyttelsen af fortrolige kilder til information eller behandlingen af personoplysninger.

Artikel 10.46

Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger

1.   Parterne sikrer, at de retslige myndigheder på begæring af rekvirenten kan udstede et foreløbigt påbud med henblik på at forhindre en nært forestående krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed eller midlertidigt og, hvis det er muligt i henhold til deres lovgivning, under trussel om tvangsbøder at forbyde en fortsættelse af den påståede krænkelse af den pågældende rettighed eller gøre denne fortsættelse betinget af, at der stilles sikkerhed for erstatning til rettighedshaveren. Et foreløbigt påbud kan også udstedes til en mellemmand (69), hvis ydelser anvendes af tredjemand til krænkelse af ophavsrettigheder, hermed beslægtede rettigheder, varemærker eller geografiske betegnelser.

2.   Et foreløbigt påbud kan også udstedes for at kræve beslaglæggelse af varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, med henblik på at forhindre, at de indføres i handelen eller omsættes.

3.   I tilfælde af overtrædelser i kommerciel målestok sikrer parterne, at de retslige myndigheder, hvis rekvirenten godtgør, at der foreligger omstændigheder, som kan vanskeliggøre inddrivelsen af erstatning, kan kræve arrest i den påståede krænkende parts løsøregenstande og faste ejendom, herunder indefrysning af bankkonti og andre fordringer.

Artikel 10.47

Korrigerende foranstaltninger

1.   Parterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af rekvirenten og uden at det berører den erstatning, der skal udredes til rettighedshaveren som følge af krænkelsen, og uden nogen form for godtgørelse kan kræve, at de varer, som de har fastslået krænker en intellektuel ejendomsrettighed, destrueres, eller at der træffes andre foranstaltninger med henblik på fjernelse fra handelen af de pågældende varer. Hvis det er relevant, kan de kompetente retslige myndigheder desuden kræve tilintetgørelse af de materialer og redskaber, der primært har været anvendt til at skabe eller fremstille de pågældende varer.

2.   De retslige myndigheder beordrer disse foranstaltninger gennemført for rettighedskrænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

3.   Når en begæring om korrigerende foranstaltninger behandles, tages der hensyn til, at der skal være et rimeligt forhold mellem krænkelsens omfang og de beordrede retsmidler, samt til tredjemands interesser.

Artikel 10.48

Påbud

1.   Parterne sikrer, at de retslige myndigheder, når der er truffet en retsafgørelse, som fastslår en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, kan udstede et påbud til den krænkende part med henblik på at forhindre fortsat krænkelse.

2.   Hvis det er muligt efter lovgivningen, pålægges der ved manglende overholdelse af et påbud i givet fald en tvangsbøde for at sikre, at påbuddet overholdes. Parterne sikrer endvidere, at rettighedshaverne har mulighed for at ansøge om udstedelse af et påbud til en mellemmand (70), hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder, hermed beslægtede rettigheder, varemærker eller geografiske betegnelser.

Artikel 10.49

Alternative foranstaltninger

Parterne kan bestemme, at de kompetente retslige myndigheder, når det er hensigtsmæssigt, og på begæring af den person, der kan pålægges de i artikel 10.47 eller 10.48 nævnte foranstaltninger, kan beordre betaling til den forurettede af en kontant godtgørelse i stedet for anvendelse af foranstaltningerne i artikel 10.47 eller 10.48, hvis personen har handlet uforsætligt og ikke har udvist uagtsomhed, hvis gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger ville skade ham uforholdsmæssigt meget, og hvis en kontant godtgørelse til den forurettede forekommer rimeligt tilfredsstillende.

Artikel 10.50

Erstatning

1.   Parterne sikrer, at de retslige myndigheder, når de fastsætter erstatningen:

a)

tager hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, herunder tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den krænkende parts uberettigede fortjeneste, og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, rettighedshaveren har lidt som følge af krænkelsen, eller

b)

som et alternativ til litra a), når det er hensigtsmæssigt, kan fastsætte erstatningen til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed.

2.   I sager, hvor den krænkede part har krænket intellektuelle ejendomsrettigheder uden at vide det eller uden at have rimelig grund til at vide det, kan parterne bestemme, at de retslige myndigheder kan træffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd.

3.   I civile retssager kan parterne, i det mindste hvad angår værker, fonogrammer og fremførelser, der er beskyttet af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder, og i tilfælde af varemærkeforfalskning, fastsætte en erstatning eller opretholde en på forhånd fastsat erstatning, som rettighedshaveren skal kunne vælge at få rådighed over.

Artikel 10.51

Sagsomkostninger

Parterne sikrer, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som en generel regel bæres af den part, der har tabt sagen, medmindre billighedshensyn taler imod dette.

Artikel 10.52

Offentliggørelse af retsafgørelser

Parterne sikrer, at de retslige myndigheder i tilfælde af krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis det er relevant, kan træffe afgørelse om, at der på begæring af rekvirenten og for den krænkende parts regning træffes passende foranstaltninger til formidling af information om afgørelsen, og at retsafgørelsen opslås og offentliggøres i sin helhed eller i uddrag. Parterne kan give mulighed for yderligere offentliggørelsesforanstaltninger, der er afpasset efter de særlige forhold, herunder bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde.

Artikel 10.53

Formodning om ophavs- eller ejendomsret

I civile retssager vedrørende ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder indfører parterne en formodning om, at den fysiske eller juridiske person, hvis navn på sædvanlig måde er anført som indehaver af ophavsrettigheden eller en beslægtet rettighed til et værk eller en frembringelse, er rettighedshaveren til det pågældende værk eller den pågældende frembringelse, medmindre andet er bevist.

Underafdeling B

Strafferetlig håndhævelse

Artikel 10.54

Anvendelsesområde for den strafferetlige håndhævelse

Parterne påser, at der anvendes strafferetlige procedurer og sanktioner i det mindste i de tilfælde, hvor der er tale om forsætlig varemærkeforfalskning og piratkopiering i kommerciel målestok af materiale, som er omfattet af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder (71).

Artikel 10.55

Forfalskning af geografiske betegnelser og design

Parterne overvejer med forbehold af deres nationale ret, herunder forfatningsret, at indføre foranstaltninger til bestemmelse af det civilretlige ansvar i forbindelse med forfalskning af geografiske betegnelser og design.

Artikel 10.56

Juridiske personers ansvar

1.   Parterne indfører i overensstemmelse med deres retlige principper alle nødvendige foranstaltninger til bestemmelse af juridiske personers ansvar i forbindelse med de i artikel 10.54 nævnte lovovertrædelser.

2.   Et sådant ansvar indskrænker ikke det strafferetlige ansvar, der påhviler de fysiske personer, som har begået de pågældende lovovertrædelser.

Artikel 10.57

Medvirken

Bestemmelserne i denne underafdeling finder anvendelse på medvirken ved de i artikel 10.54 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 10.58

Beslaglæggelse

I tilfælde af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 10.54 påser parterne, at deres kompetente myndigheder er beføjet til at beordre beslaglæggelse af varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede varer eller piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer, af de materialer og redskaber, der primært har været anvendt til at begå den påståede lovovertrædelse, af skriftligt bevismateriale vedrørende den påståede lovovertrædelse og eventuelle aktiver, der hidrører fra eller er opnået direkte eller indirekte ved krænkelsen.

Artikel 10.59

Sanktioner

For de i artikel 10.54 omhandlede lovovertrædelser fastsætter parterne sanktioner, herunder fængselsdomme og/eller bøder, som er effektive, står i et rimeligt forhold til krænkelsen og har afskrækkende virkning.

Artikel 10.60

Konfiskation

1.   I tilfælde af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 10.54 påser parterne, at deres kompetente myndigheder er beføjet til at beordre konfiskation og/eller tilintetgørelse af alle varemærkeforfalskede varer eller piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer, af materialer og redskaber, der primært har været anvendt til at skabe de varemærkeforfalskede varer eller piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer, og af de aktiver, der hidrører fra eller er opnået direkte eller indirekte ved krænkelsen.

2.   Parterne sikrer, at varemærkeforfalskede varer og piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer, der konfiskeres i henhold til denne artikel, og som ikke tilintetgøres, tages ud af handelskæden og bortskaffes på forsvarlig vis, hvis de er farlige for menneskers sundhed eller sikkerhed.

3.   Parterne sikrer endvidere, at konfiskation og tilintetgørelse i henhold til denne artikel sker uden nogen form for godtgørelse til den sagsøgte.

4.   Parterne kan bestemme, at deres retslige myndigheder er beføjet til at beordre konfiskation af aktiver, som i værdi svarer til de aktiver, der hidrører fra eller er opnået direkte eller indirekte ved krænkelsen.

Artikel 10.61

Tredjemands rettigheder

Parterne sikrer, at tredjemands rettigheder beskyttes og garanteres på passende vis.

Underafdeling C

Onlinetjenesteyderes ansvar

Artikel 10.62

Onlinetjenesteyderes ansvar (72)

Parterne erkender, at mellemmænds tjenesteydelser kan anvendes af tredjemand til krænkelser. For at sikre den frie bevægelighed for informationstjenester og samtidig styrke den intellektuelle ejendomsret på det digitale område træffer parterne de i artikel 10.63 til 10.66 nævnte foranstaltninger for mellemliggende tjenesteydere, når disse på ingen måde er involveret i de informationer, der transmitteres.

Artikel 10.63

Onlinetjenesteyderes ansvar: ren formidling (»mere conduit«)

1.   Ved levering af en informationssamfundstjeneste i form af transmission på et kommunikationsnet af information, der leveres af en tjenestemodtager, eller levering af adgang til et kommunikationsnet sikrer parterne, at tjenesteyderen ikke er ansvarlig for den transmitterede information, forudsat at tjenesteyderen:

a)

ikke selv iværksætter transmissionen

b)

ikke udvælger modtageren af transmissionen, og

c)

ikke udvælger og ikke ændrer den transmitterede information.

2.   Den i stk. 1 omhandlede transmission og levering af adgang omfatter automatisk, mellemliggende og kortvarig oplagring af transmitteret information, forudsat at denne oplagring udelukkende tjener til udførelse af transmission på kommunikationsnettet, og dens varighed ikke overstiger den tid, der med rimelighed kan antages at være nødvendig til transmissionen.

3.   Denne artikel berører ikke en retslig eller administrativ myndigheds muligheder for i overensstemmelse med parternes retssystemer at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør eller forhindrer den.

Artikel 10.64

Onlinetjenesteyderes ansvar: »caching«

1.   Parterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en informationssamfundstjeneste, der består i transmission på et kommunikationsnet af information, som leveres af en tjenestemodtager, ikke pådrager sig ansvar for automatisk, mellemliggende og midlertidig oplagring af denne information foretaget alene med det formål at gøre senere transmission af informationen til andre tjenestemodtagere efter disses anmodning mere effektiv, forudsat at tjenesteyderen:

a)

ikke ændrer informationen

b)

overholder betingelserne for adgang til informationen

c)

overholder reglerne om ajourføring af informationen, angivet på en måde, der er almindelig anerkendt og anvendt af industrien

d)

ikke foretager indgreb i den lovlige anvendelse af teknologi, som er almindelig anerkendt og anvendt af industrien, med det formål at skaffe sig data om anvendelsen af informationen, og

e)

straks tager skridt til at fjerne den information, han har oplagret, eller til at hindre adgangen til den, når han får konkret kendskab til, at informationen er blevet fjernet fra nettet eller adgangen til den hindret, eller at en retslig eller administrativ myndighed har krævet informationen fjernet eller adgangen til den hindret.

2.   Denne artikel berører ikke en retslig eller administrativ myndigheds muligheder for i overensstemmelse med parternes retssystemer at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør eller forhindrer den.

Artikel 10.65

Onlinetjenesteyderes ansvar: oplagring (»hosting«)

1.   Parterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en informationssamfundstjeneste, som består i oplagring af information leveret af en tjenestemodtager, ikke pådrager sig ansvar for information oplagret på anmodning af en tjenestemodtager, forudsat at tjenesteyderen:

a)

ikke har konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information fremgår, eller

b)

fra det øjeblik, hvor han får et sådant kendskab, straks tager skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, når tjenestemodtageren handler under tjenesteyderens myndighed eller kontrol.

3.   Denne artikel berører ikke en retslig eller administrativ myndigheds muligheder for i overensstemmelse med parternes retssystemer at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør eller forhindrer den, eller parternes muligheder for at fastlægge procedurer for at fjerne information eller hindre adgangen til den.

Artikel 10.66

Ingen generel overvågningsforpligtelse

1.   Med hensyn til levering af de i artikel 10.63, 10.64 og 10.65 omhandlede tjenester må parterne ikke pålægge tjenesteyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.

2.   Parterne kan kræve, at leverandører af informationssamfundstjenester straks underretter de kompetente myndigheder om påståede ulovlige aktiviteter, der udøves, eller information, der leveres af deres tjenestemodtagere, eller at de på anmodning giver de kompetente myndigheder oplysninger, som gør det muligt at identificere de tjenestemodtagere, de har oplagringsaftaler med.

Underafdeling D

Andre bestemmelser

Artikel 10.67

Foranstaltninger ved grænsen

1.   Medmindre andet er fastsat i denne afdeling, indfører parterne procedurer (73), der gør det muligt for en rettighedshaver, der har gyldige grunde til at have mistanke om, at der finder import, eksport, reeksport, forsendelse, omladning, overførsel til en frizone (74), henførsel under ensuspensionsprocedure (75) eller oplæggelse på toldoplag af varer, der krænker en intellektuel ejendomsrettighed (76), sted, at indgive en skriftlig anmodning til de kompetente administrative eller retslige myndigheder om, at toldmyndighederne suspenderer sådanne varers overgang til fri omsætning eller tager dem i bevaring.

2.   Parterne påser, at toldmyndighederne som led i deres arbejde, når de har en tilstrækkelig begrundet mistanke om, at bestemte varer krænker en intellektuel ejendomsrettighed, inden en anmodning fra en rettighedshaver er indgivet eller imødekommet, kan suspendere frigivelsen af varerne eller tage dem i bevaring, så rettighedshaveren har mulighed for at indsende en anmodning om indgriben i henhold til stk. 1.

3.   Eventuelle rettigheder og forpligtelser, der fastsættes ved gennemførelsen af TRIPS-aftalens del III, afsnit 4, for importøren, finder også anvendelse på eksportøren eller i givet fald på varernes ihændehaver (77).

4.   Korea gennemfører forpligtelsen i stk. 1 og 2 for så vidt angår litra c), nr. i) og iii), i fodnote 27 fuldt ud senest to år efter denne aftales ikrafttrædelse.

Artikel 10.68

Adfærdskodekser

Parterne tilskynder til:

a)

at erhvervssammenslutninger og -organisationer udarbejder adfærdskodekser, som bidrager til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, bl.a. ved at anbefale, at der på optiske diske anvendes en kode til identifikation af fabrikanten, og

b)

at parternes kompetente myndigheder får tilsendt udkast til adfærdskodekser og eventuelle evalueringer af anvendelsen af disse.

Artikel 10.69

Samarbejde

1.   Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at støtte gennemførelsen af de tilsagn og forpligtelser, der indgås i henhold til dette kapitel. Samarbejdet omfatter, men er ikke begrænset til:

a)

udveksling af oplysninger om de retlige rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder og relevante regler for beskyttelse og håndhævelse; udveksling af erfaringer om lovgivningsprocessen

b)

udveksling af erfaringer om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder

c)

udveksling af erfaringer om toldmyndighedernes, politiets samt administrative og retslige myndigheders håndhævelse af rettigheder på centralt og ikke-centralt niveau; samordning, også med andre lande, med henblik på at forhindre eksport af forfalskede varer

d)

kapacitetsopbygning, og

e)

fremme og formidling af oplysninger om intellektuelle ejendomsrettigheder i bl.a. erhvervskredse og civilsamfundet; bevidstgørelse af forbrugere og rettighedshavere.

2.   I forlængelse af og uden at det indskrænker stk. 1, er Den Europæiske Union og Korea enige om indlede og opretholde en effektiv dialog om spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret, hvor emner, som er relevante for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som omhandlet i dette kapitel, samt andre relevante spørgsmål kan tages op.

KAPITEL ELLEVE

KONKURRENCE

AFDELING A

Konkurrence

Artikel 11.1

Principper

1.   Parterne anerkender vigtigheden af fri og uhindret konkurrence i deres handelsrelationer. Parterne forpligter sig til at anvende deres respektive konkurrencelovgivning således, at det undgås, at fordelene ved liberaliseringsprocessen for varer, tjenesteydelser og etablering ophæves eller elimineres af konkurrencebegrænsende forretningsadfærd eller konkurrencebegrænsende transaktioner.

2.   Parterne opretholder på deres respektive territorier en fuldt dækkende konkurrencelovgivning, der effektivt tager højde for konkurrencebegrænsende aftaler, samordnet praksis (78) og misbrug af dominerende stilling i en eller flere virksomheder, og som indeholder bestemmelser om effektiv kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser.

3.   Parterne er enige om, at følgende konkurrencebegrænsende handlinger forhindrer en korrekt gennemførelse af denne aftale, for så vidt som de kan påvirke samhandelen mellem dem:

a)

aftaler mellem virksomheder, beslutninger, der træffes af virksomhedssammenslutninger, og samordnet praksis, som har til formål eller resultat, at konkurrencen forhindres, begrænses eller fordrejes på en parts territorium som helhed eller på en væsentlig del heraf

b)

en eller flere virksomheders misbrug af dominerende stilling på en parts territorium som helhed eller på en væsentlig del heraf, eller

c)

fusioner og virksomhedsovertagelser, der i betydelig grad forhindrer effektiv konkurrence, specielt som følge af dannelse eller styrkelse af en dominerende stilling på en parts territorium som helhed eller på en væsentlig del heraf.

Artikel 11.2

Definitioner

I denne afdeling forstås ved konkurrencelovgivning:

a)

for Den Europæiske Unions vedkommende artikel 101, 102 og 106 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser samt gennemførelsesbestemmelser og ændringer hertil

b)

for Koreas vedkommende, Monopoly Regulation and Fair Trade Act (lov om monopolregulering og retfærdig handel) samt gennemførelsesforordninger og ændringer hertil, og

c)

eventuelle ændringer af de i denne artikel nævnte instrumenter efter denne aftales ikrafttrædelse.

Artikel 11.3

Gennemførelse

1.   Parterne opretholder en eller flere myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af konkurrencelovgivningen i artikel 11.2 og råder over de nødvendige redskaber hertil.

2.   Parterne erkender vigtigheden af at anvende deres respektive konkurrencelovgivning på en gennemsigtig, rettidig og ikke-diskriminerende måde under overholdelse af principperne om en retfærdig rettergang og retten til forsvar for de berørte parter.

3.   Efter anmodning fra en af parterne stiller den anden part offentligt tilgængelige oplysninger om sin håndhævelse af konkurrenceretten og sin lovgivning vedrørende de i denne afdeling omhandlede forpligtelser til rådighed.

Artikel 11.4

Offentlige virksomheder og virksomheder med særlige (79) eller eksklusive rettigheder

1.   Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder:

a)

må ingen af parterne indføre eller opretholde en foranstaltning, der strider mod principperne i artikel 11.1, og

b)

sikrer parterne, at de er omfattet af konkurrencelovgivningen i artikel 11.2

hvis anvendelsen af disse principper og denne konkurrencelovgivning ikke juridisk eller faktisk hæmmer udøvelsen af de særlige opgaver, der er tillagt dem.

2.   Intet i stk. 1 må fortolkes således, at det forhindrer en part i at oprette eller opretholde en offentlig virksomhed eller i at tillægge virksomheder særlige eller eksklusive rettigheder eller opretholde sådanne rettigheder.

Artikel 11.5

Statsmonopoler

1.   Parterne tilpasser statslige handelsmonopoler således, at der mellem fysiske og juridiske personer i parterne ikke består nogen diskriminerende foranstaltning (80) med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

2.   Intet i stk. 1 må fortolkes således, at det forhindrer en part i at oprette eller opretholde et statsmonopol.

3.   Denne artikel berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i kapitel ni (Offentlige indkøb).

Artikel 11.6

Samarbejde

1.   Parterne erkender vigtigheden af samarbejde og koordinering mellem deres respektive konkurrencemyndigheder for yderligere at styrke en effektiv håndhævelse af konkurrenceretten og for at opfylde målene med denne aftale gennem fremme af konkurrencen og begrænsning af konkurrencebegrænsende forretningsadfærd eller konkurrencebegrænsende transaktioner.

2.   Parterne samarbejder om deres respektive håndhævelsespolitik og om håndhævelsen af deres respektive konkurrencelovgivning, herunder gennem håndhævelsessamarbejde, underretning, konsultation og udveksling af ikke-fortrolige oplysninger i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Koreas regering om samarbejde om konkurrencebegrænsende aktiviteter, undertegnet den 23. maj 2009.

Artikel 11.7

Konsultation

1.   I tilfælde, hvor der ikke findes specifikke regler i den i artikel 11.6, stk. 2, nævnte aftale, afholder en part konsultationer om henvendelser fra den anden part efter anmodning fra denne for at fremme den gensidige forståelse eller for at behandle særlige emner i forbindelse med denne afdeling. Den anden part angiver i sin anmodning, hvordan spørgsmålet berører handelen mellem parterne, hvis det er relevant.

2.   Efter anmodning fra en af parterne drøfter parterne straks ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne afdeling.

3.   For at lette drøftelsen af det spørgsmål, der er genstand for konsultationerne, bestræber parterne sig på hver især at stille relevante, ikke-fortrolige oplysninger til rådighed for den anden part.

Artikel 11.8

Tvistbilæggelse

Ingen af parterne må gøre brug af kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) i spørgsmål, der opstår i forbindelse med denne afdeling.

AFDELING B

Subsidier

Artikel 11.9

Principper

Parterne er enige om at bestræbe sig mest muligt på, under anvendelse af deres konkurrencelovgivning eller på anden måde, at afhjælpe eller fjerne konkurrencefordrejning, der skyldes subsidier, i det omfang de påvirker den internationale handel, og på at forhindre, at sådanne situationer opstår.

Artikel 11.10

Definition af subsidier og specificitet

1.   Ved subsidier forstås foranstaltninger, der opfylder betingelserne i artikel 1.1 i SCM-aftalen.

2.   Subsidier er specifikke, hvis de falder ind under artikel 2 i SCM-aftalen. Subsidier er kun omfattet af denne afdeling, hvis de er specifikke i henhold til artikel 2 i SCM-aftalen.

Artikel 11.11

Forbudte subsidier (81)  (82)

Følgende subsidier anses for at være specifikke efter betingelserne i SCM-aftalens artikel 2 og forbydes i forbindelse med nærværende aftale, hvis de skader parternes internationale handel (83):

a)

subsidier, der ydes i henhold til et retligt arrangement, som indebærer, at en regering eller et offentligt organ har ansvaret for at dække visse virksomheders gæld og passiver (»visse virksomheder« som omhandlet i SCM-aftalens artikel 2.1) uden nogen juridisk eller faktisk begrænsning med hensyn til gældens eller passivernes størrelse eller varigheden af ansvaret, og

b)

subsidier (såsom lån og garantier, kontante tilskud, kapitaltilførsler, tilrådighedsstillelse af aktiver under markedsprisen eller skattefritagelser) til insolvente eller skrantende virksomheder, uden at der foreligger en troværdig omstruktureringsplan baseret på realistiske forventninger om inden for en rimelig frist at gøre den insolvente eller skrantende virksomhed varigt levedygtig igen, og uden at virksomheden selv yder et betydeligt bidrag til omstruktureringsomkostningerne. Dette forhindrer ikke parterne i at yde subsidier via midlertidig likviditetsstøtte i form lånegarantier eller lån begrænset til det beløb, der er nødvendigt til at holde en skrantende virksomhed i live i den tid, det tager at udarbejde en omstrukturerings- eller likvidationsplan.

Dette litra finder ikke anvendelse på subsidier, der ydes som godtgørelse for udførelse af public service-forpligtelser, og til kulindustrien.

Artikel 11.12

Gennemsigtighed

1.   Parterne sikrer gennemsigtighed med hensyn til subsidier. Med henblik herpå aflægger parterne hver især rapport til den anden part en gang om året om det samlede beløb ydet i form af subsidier, der er specifikke, og som kan påvirke den internationale handel, samt om arten af disse og fordelingen på sektorer. Rapporten skal indeholde oplysninger om formål, form, størrelse eller budget og om muligt modtageren af de subsidier, der er ydet af regeringen eller et offentligt organ.

2.   En sådan rapport anses for at være aflagt, hvis den er sendt til den anden part, eller hvis de relevante oplysninger er stillet til rådighed på et offentligt tilgængeligt websted senest den 31. december det følgende kalenderår.

3.   Efter modning fra en af parterne giver den anden part yderligere oplysninger om subsidieordninger og særlige enkelttilfælde af subsidier, som er specifikke. Parterne udveksler disse oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af hensynet til tavshedspligt og forretningshemmelighed.

Artikel 11.13

Forhold til WTO-overenskomsten

Bestemmelserne i denne afdeling indskrænker ikke en parts ret til efter de relevante bestemmelser i WTO-overenskomsten at anvende afbødende foranstaltninger eller indlede tvistbilæggelsessager eller på anden måde gribe ind over for subsidier ydet af den anden part.

Artikel 11.14

Overvågning og evaluering

Parterne overvåger løbende de forhold, der er omhandlet i denne afdeling. De kan hver især indbringe spørgsmål herom for Handelsudvalget. Parterne er enige om at foretage en evaluering af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af denne afdeling, hvert andet år efter denne aftales ikrafttrædelse, medmindre andet aftales.

Artikel 11.15

Anvendelsesområde

1.   Bestemmelserne i artikel 11.9 til 11.14 finder anvendelse på subsidier til varer, dog ikke subsidier til fiskevarer, subsidier i forbindelse med produkter omfattet af bilag 1 i landbrugsaftalen og andre subsidier omfattet af landbrugsaftalen.

2.   Parterne bestræber sig mest muligt på at udarbejde regler for subsidier til tjenesteydelser, idet de tager hensyn til udviklingen på multilateralt plan, og på at udveksle oplysninger efter anmodning fra en af parterne. Parterne er enige om at foretage en første udveksling af synspunkter om subsidier til tjenesteydelser senest tre år efter denne aftales ikrafttrædelse.

KAPITEL TOLV

GENNEMSIGTIGHED

Artikel 12.1

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

 

alment gældende foranstaltning: enhver generel eller abstrakt forskrift, procedure, fortolkning mv., herunder ikke-bindende foranstaltninger. Omfatter ikke afgørelser, der gælder for en bestemt person, og

 

berørt person: enhver fysisk eller juridisk person, der kan være omfattet af rettigheder eller forpligtelser i henhold til alment gældende foranstaltninger, jf. artikel 12.2.

Artikel 12.2

Formål og anvendelsesområde

Parterne, der erkender den betydning, deres respektive lovgivningsmæssige rammer kan have for samhandelen mellem dem, tilstræber effektive og forudsigelige lovgivningsmæssige rammer for erhvervsdrivende, særlig erhvervsdrivende, som driver virksomhed i mindre omfang på deres territorium. Parterne, der bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten, fastlægger i det følgende mere præcise og forbedrede ordninger med hensyn til gennemsigtighed, konsultation og forvaltning af alment gældende foranstaltninger, som kan få indvirkning på forhold, som er omfattet af denne aftale.

Artikel 12.3

Offentliggørelse

1.   Parterne sikrer, at alment gældende foranstaltninger, der kan få indvirkning på forhold, som er omfattet af denne aftale:

a)

er nemt tilgængelige for berørte personer på en ikke-diskriminerende måde via et officielt udpeget medie, om muligt elektronisk, således at berørte personer og den anden part kan blive bekendt med dem

b)

er ledsaget af en forklaring af formålet med og begrundelsen for dem, og

c)

har en tilstrækkelig lang frist mellem deres offentliggørelse og ikrafttrædelse under hensyn til krav om retssikkerhed, legitime forventninger og proportionalitet.

2.   Parterne:

a)

tilstræber på forhånd at offentliggøre alle alment gældende foranstaltninger, som de agter at indføre eller ændre, sammen med en forklaring af formålet med og begrundelsen for forslaget

b)

giver berørte personer rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til en sådan foreslået foranstaltning, idet de navnlig afsætter tilstrækkelig tid hertil, og

c)

tilstræber at tage hensyn til de bemærkninger, de modtager fra berørte personer, om en sådan foreslået foranstaltning.

Artikel 12.4

Informationskontorer og kontaktpunkter

1.   Parterne indfører eller opretholder passende mekanismer til besvarelse af forespørgsler fra alle berørte personer vedrørende alment gældende foranstaltninger - foreslåede eller eksisterende - der kan have betydning for forhold omfattet af denne aftale, og om, hvordan de vil blive anvendt. Forespørgsler kan sendes gennem informationskontorer eller kontaktpunkter oprettet i henhold til denne aftale eller på enhver anden hensigtsmæssig måde.

2.   Parterne erkender, at svar, der afgives i henhold til stk. 1, ikke nødvendigvis er endelige eller retligt bindende, men kun til orientering, medmindre andet er fastsat i deres love og forskrifter.

3.   Efter anmodning fra en af parterne afgiver den anden part straks oplysninger og besvarer spørgsmål vedrørende enhver eksisterende eller foreslået alment gældende foranstaltning, som den anmodende part anser for at kunne påvirke anvendelsen af denne aftale, uanset om foranstaltningen er blevet anmeldt til den anmodende part på forhånd.

4.   Parterne bestræber sig på at udpege eller oprette informationskontorer eller kontaktpunkter, der skal have til opgave effektivt at løse problemer, som berørte personer i den anden part måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af alment gældende foranstaltninger. Procedurerne herfor skal være nemt tilgængelige, tidsbegrænsede, resultatorienterede og gennemsigtige. De berører ikke eventuelle undersøgelses- eller klageprocedurer, som parterne indfører eller opretholder. De indskrænker heller ikke parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) og bilag 14-A (Mæglingsordning for ikke-toldmæssige foranstaltninger).

Artikel 12.5

Administrative sager

Med henblik på en ensartet, upartisk og rimelig forvaltning af alle alment gældende foranstaltninger, der kan indvirke på forhold, som er omfattet af denne aftale, sørger parterne ved anvendelsen af sådanne foranstaltninger på bestemte personer, varer eller tjenesteydelser fra den anden part for:

a)

i overensstemmelse med deres procedurer at give direkte berørte personer fra den anden part rettidig underretning om indledningen af en sag, herunder en beskrivelse af sagens art, en angivelse af den juridiske hjemmel for sagens indledning og en generel gennemgang af de spørgsmål, den omhandler

b)

at give sådanne berørte personer rimelig mulighed for at fremlægge oplysninger og argumenter til støtte for deres synspunkter forud for enhver endelig administrativ handling, hvis det er muligt under hensyn til tidshorisont, sagens art og offentlighedens interesse, og

c)

at sikre, at deres procedurer er baseret på og i overensstemmelse med deres lovgivning.

Artikel 12.6

Prøvelse og klage

1.   Parterne opretter eller opretholder domstole, kvasiretslige instanser eller forvaltningsdomstole eller tilsvarende procedurer med henblik på en omgående prøvelse og, hvis det er berettiget, en afhjælpning af administrative handlinger vedrørende forhold, der er omfattet af denne aftale. Sådanne domstole skal være upartiske og uafhængige af det kontor eller den myndighed, der står for den administrative håndhævelse, og må ikke have en væsentlig interesse i sagens resultat.

2.   Parterne sikrer, at sagens parter ved sådanne domstole eller i sådanne procedurer har ret til:

a)

en rimelig mulighed for at underbygge eller forsvare deres respektive synspunkter, og

b)

en afgørelse baseret på bevismateriale og forelagte aktstykker eller, hvis det er et lovkrav, de af den administrative myndighed indsamlede aktstykker.

3.   Parterne sikrer med forbehold af klage eller yderligere prøvelse i henhold til deres lovgivning, at en sådan afgørelse gennemføres af det kontor eller den myndighed, der håndhæver den pågældende administrative handling, og er bestemmende for dettes/dennes praksis med hensyn hertil.

Artikel 12.7

Lovgivningskvalitet og -resultater samt god forvaltningsskik

1.   Parterne er enige om at samarbejde om fremme af lovgivningskvalitet og -resultater, herunder udveksling af bedste praksis vedrørende deres respektive lovgivningsreformer og konsekvensvurderinger af lovgivning.

2.   Parterne tilslutter sig principperne for god forvaltningsskik og er enige om at samarbejde om fremme heraf, herunder gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis.

Artikel 12.8

Ikke-forskelsbehandling

Parterne anvender med hensyn til berørte personer fra den anden part gennemsigtighedsstandarder, som ikke er mindre gunstige end dem, de indrømmer berørte personer på deres eget territorium, berørte personer fra et tredjeland eller ethvert tredjeland, alt efter hvilke standarder der er de bedste.

KAPITEL TRETTEN

HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Artikel 13.1

Baggrund og mål

1.   Parterne bekræfter under henvisning til Agenda 21 om miljø og udvikling fra 1992, Johannesburg-gennemførelsesplanen om bæredygtig udvikling fra 2002 og FN's Økonomiske og Sociale Råds ministererklæring fra 2006 om fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde deres tilsagn om at fremme udviklingen af den internationale handel på en sådan måde, at det bidrager til målet om bæredygtig udvikling, og bestræber sig på at sikre, at dette mål indgår i og kommer til udtryk på alle niveauer af deres handelsforbindelser.

2.   Parterne erkender, at økonomisk og social udvikling og miljøbeskyttelse er indbyrdes afhængige størrelser og gensidigt forstærkende komponenter i en bæredygtig udvikling. De fremhæver fordelene ved samarbejde om handelsrelaterede sociale og miljømæssige spørgsmål som led i en global tilgang til handel og bæredygtig udvikling.

3.   Parterne erkender, at hensigten med dette kapitel ikke er at harmonisere deres arbejdsmarkeds- eller miljøstandarder, men at styrke deres handelsforbindelser og deres samarbejde på en måde, der fremmer bæredygtig udvikling i henhold til stk. 1 og 2.

Artikel 13.2

Anvendelsesområde

1.   Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder dette kapitel anvendelse på foranstaltninger, der indføres eller opretholdes af parterne, vedrørende handelsrelaterede aspekter af arbejdsmarkeds- (84) og miljøspørgsmål som omhandlet i artikel 13.1, stk. 1 og 2.

2.   Parterne fremhæver, at miljø- og arbejdsmarkedsstandarder ikke må bruges i handelsprotektionistisk øjemed. Parterne bemærker, at der på ingen måde må sættes spørgsmålstegn ved deres komparative fordele.

Artikel 13.3

Ret til at regulere og beskyttelsesniveauer

Parterne, der anerkender, at de hver især har ret til at fastsætte deres egne niveauer for miljø- og arbejdstagerbeskyttelse og til at udforme eller ændre deres relevante lovgivning og politik, tilstræber at sikre, at de pågældende love og politikker fastsætter og tilskynder til høje niveauer for miljø- og arbejdstagerbeskyttelse, som er forenelige med de i artikel 13.4 og 13.5 nævnte internationalt anerkendte standarder og aftaler, og bestræber sig på fortsat at forbedre disse love og politikker.

Artikel 13.4

Multilaterale arbejdsmarkedsstandarder og -aftaler

1.   Parterne anerkender værdien af internationalt samarbejde og internationale aftaler om beskæftigelses- og arbejdsmarkedsspørgsmål som det internationale samfunds svar på de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer og muligheder, der er forbundet med globaliseringen. De forpligter sig til efter behov at rådføre sig med hinanden og samarbejde om handelsrelaterede arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesspørgsmål af fælles interesse.

2.   Parterne bekræfter deres tilsagn i henhold til FN's Økonomiske og Sociale Råds ministererklæring fra 2006 om fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde om at anerkende fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle som et nøgleelement i alle landes bæredygtige udvikling og et prioriteret mål for internationalt samarbejde og om at fremme udviklingen af den internationale handel på en måde, der fører til fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle — mænd, kvinder og unge.

3.   Parterne forpligter sig i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af deres medlemskab af ILO og ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet og opfølgningen heraf, vedtaget på Den Internationale Arbejdskonferences 86. møde i 1998, til i deres lovgivning og praksis at iagttage, fremme og gennemføre principperne om de grundlæggende rettigheder, dvs.:

a)

foreningsfrihed og faktisk anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger

b)

afskaffelse af alle former for tvangsarbejde

c)

faktisk afskaffelse af børnearbejde, og

d)

afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Parterne bekræfter deres tilsagn om effektivt at gennemføre de ILO-konventioner, som Korea og EU-medlemsstaterne hver især har ratificeret. Parterne bestræber sig fortsat og vedholdende på at ratificere de grundlæggende ILO-konventioner samt de øvrige konventioner, som af ILO er klassificeret som værende ajour.

Artikel 13.5

Multilaterale miljøaftaler

1.   Parterne anerkender værdien af international miljøforvaltning og internationale miljøaftaler som det internationale samfunds svar på globale eller regionale miljøproblemer og forpligter sig til efter behov at rådføre sig med hinanden og samarbejde med hensyn til forhandlinger vedrørende handelsrelaterede miljøspørgsmål af fælles interesse.

2.   Parterne bekræfter deres tilsagn om i deres lovgivning og praksis effektivt at gennemføre de multilaterale miljøaftaler, hvori de er part.

3.   Parterne bekræfter deres tilsagn om at opfylde det endelige mål for FN's rammekonvention om klimaændringer og Kyotoprotokollen. De forpligter sig til at samarbejde om udarbejdelsen af den fremtidige internationale ramme for klimaændringer i overensstemmelse med Balihandlingsplanen (85).

Artikel 13.6

Handel til fremme af bæredygtig udvikling

1.   Parterne bekræfter, at handelen bør fremme alle former for bæredygtig udvikling. Parterne erkender den gavnlige rolle, de grundlæggende arbejdsmarkedsstandarder og anstændigt arbejde kan spille for økonomisk effektivitet, innovation og produktivitet, og fremhæver værdien af større politisk kohærens mellem handelspolitikker på den ene side og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker på den anden side.

2.   Parterne tilstræber at lette og fremme handel med og udenlandske direkte investeringer i miljøvarer og -tjenesteydelser, herunder miljøteknologi, bæredygtig vedvarende energi, energieffektive produkter og tjenesteydelser samt miljømærkede varer, bl.a. ved at overvinde de ikke-toldmæssige hindringer herfor. Parterne tilstræber at lette og fremme handel med varer, der bidrager til en bæredygtig udvikling, herunder varer, der er omfattet af ordninger for f.eks. retfærdig og etisk handel, og varer, der involverer virksomhedernes sociale ansvar og generelle ansvarliggørelse.

Artikel 13.7

Opretholdelse af beskyttelsesniveauer ved anvendelsen og håndhævelsen af love, forskrifter og standarder

1.   Parterne må ikke undlade at håndhæve deres miljø- og arbejdsmarkedslovgivning effektivt ved vedholdende eller gentagne gange at handle eller forsømme at handle på en måde, der påvirker handelen eller investeringerne mellem parterne.

2.   En part må ikke svække eller reducere den miljø- eller arbejdsmarkedsbeskyttelse, der er fastsat i dens lovgivning, for at fremme handel eller investeringer ved at indrømme fritagelse fra eller på anden måde fravige sine love, forskrifter eller standarder eller ved at muliggøre dette, på en måde, der påvirker handelen eller investeringerne mellem parterne.

Artikel 13.8

Videnskabelige oplysninger

Parterne erkender vigtigheden af at tage hensyn til videnskabelige og tekniske oplysninger samt relevante internationale standarder, retningslinjer og henstillinger, når de udarbejder og gennemfører foranstaltninger til beskyttelse af miljøet og de sociale og arbejdsmarkedsrelaterede forhold, som påvirker handelen mellem parterne.

Artikel 13.9

Gennemsigtighed

Parterne er enige om i overensstemmelse med deres respektive nationale lovgivning at udarbejde, indføre og gennemføre foranstaltninger, der har til formål at beskytte miljøet og arbejdsmarkedsforholdene, og som påvirker handelen mellem parterne, på en gennemsigtig måde, med behørigt forudgående varsel og offentlige konsultationer samt med passende og rettidig meddelelse til og konsultation af ikke-statslige aktører, herunder den private sektor.

Artikel 13.10

Undersøgelse af virkningerne for bæredygtigheden

Parterne forpligter sig til at undersøge, overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen af denne aftale for bæredygtig udvikling, herunder fremme af anstændigt arbejde, gennem deres respektive participatoriske processer og institutioner samt gennem sådanne, som etableres som led i denne aftale, f.eks. handelsrelaterede bæredygtighedsvurdringer.

Artikel 13.11

Samarbejde

Parterne, der erkender betydningen af samarbejde om handelsrelaterede aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitikken og miljøpolitikken for målene i denne aftale, forpligter sig til at indlede samarbejdsaktiviteter, jf. bilag 13.

Artikel 13.12

Institutionel ordning

1.   Hver part udpeger et kontor under sin forvaltning til at fungere som kontaktpunkt for den anden part med henblik på gennemførelsen af dette kapitel.

2.   Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling, der nedsættes ved artikel 15.2, stk. 1 (Specialiserede udvalg), består af højtstående embedsmænd fra parternes forvaltninger.

3.   Udvalget træder sammen inden for det første år efter denne aftales ikrafttrædelse og derefter efter behov for at overvåge gennemførelsen af dette kapitel, herunder samarbejdsaktiviteterne i henhold til bilag 13.

4.   Hver part nedsætter en eller flere nationale rådgivende grupper vedrørende bæredygtig udvikling (miljø og arbejdsmarkedsforhold), der skal rådgive om gennemførelsen af dette kapitel.

5.   Den eller de nationale rådgivende grupper består af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en ligelig repræsentation af miljø-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer samt andre relevante interessenter.

Artikel 13.13

Mekanisme for dialog med civilsamfundet

1.   En række medlemmer af den eller de nationale rådgivende grupper i hver part mødes i et civilsamfundsforum for at føre en dialog om de aspekter af parternes handelsforbindelser, der vedrører bæredygtig udvikling. Civilsamfundsforummet træder sammen en gang om året, medmindre parterne aftaler andet. Parterne aftaler ved en beslutning, der træffes i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling, hvordan civilsamfundsforummet skal fungere, senest et år efter denne aftales ikrafttrædelse.

2.   Den eller de nationale rådgivende grupper udvælger repræsentanterne blandt sine/deres medlemmer og sørger for en ligelig repræsentation af relevante interessenter, jf. artikel 13.12, stk. 5.

3.   Parterne kan forelægge en ajourføring vedrørende gennemførelsen af dette kapitel for civilsamfundsforummet. Civilsamfundsforummets synspunkter, udtalelser og konklusioner kan forelægges for parterne direkte eller gennem den eller de nationale rådgivende grupper.

Artikel 13.14

Konsultationer på statsplan

1.   En part kan ved skriftlig henvendelse til kontaktpunktet i den anden part anmode om konsultationer vedrørende ethvert spørgsmål af fælles interesse i forbindelse med dette kapitel, herunder meddelelserne fra den eller de nationale rådgivende grupper, der er omhandlet i artikel 13.12. Konsultationerne indledes straks efter indgivelsen af anmodningen herom.

2.   Parterne bestræber sig på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning på spørgsmålet. Parterne sikrer, at den pågældende løsning afspejler ILO's eller relevante multilaterale miljøorganisationers arbejde, således at man fremmer samarbejdet mellem parterne og disse organisationer og sammenhængen i deres respektive arbejde. Hvis det er relevant og parterne er enige herom, kan de søge rådgivning hos disse organisationer.

3.   Hvis en part finder, at et spørgsmål bør drøftes yderligere, kan den ved skriftlig henvendelse til kontaktpunktet i den anden part anmode om, at udvalget indkaldes med henblik på at drøfte spørgsmålet. Udvalget træder straks sammen og bestræber sig på at finde en løsning på spørgsmålet. Den løsning, udvalget kommer frem til, offentliggøres, medmindre udvalget beslutter andet.

4.   Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling kan søge rådgivning hos den ene eller den anden parts nationale rådgivende gruppe(r), og parterne kan søge rådgivning hos deres egen eller egne nationale rådgivende gruppe(r). En parts nationale rådgivende gruppe kan også på eget initiativ forelægge meddelelser for den pågældende part eller for udvalget.

Artikel 13.15

Ekspertpanel

1.   Medmindre parterne aftaler andet, kan en part, 90 dage efter indgivelsen af en anmodning om konsultationer i henhold til artikel 13.14, stk. 1, anmode om, at der indkaldes et ekspertpanel med henblik på at undersøge et spørgsmål, som ikke er blevet løst tilfredsstillende gennem konsultationer på statsplan. Parterne kan indsende indlæg til ekspertpanelet. Ekspertpanelet bør efter behov søge information og rådgivning hos begge parter, den eller de nationale rådgivende grupper eller internationale organisationer, jf. artikel 13.14. Ekspertpanelet indkaldes senest to måneder efter en parts anmodning herom.

2.   Ekspertpanelet, hvis medlemmer udvælges efter procedurerne i stk. 3, stiller sin ekspertviden til rådighed til brug for gennemførelsen af dette kapitel. Medmindre parterne aftaler andet, forelægger ekspertpanelet senest 90 dage efter, at den sidste ekspert er udvalgt, en rapport for parterne. Parterne bestræber sig bedst muligt på at tage højde for ekspertpanelets rådgivning eller henstillinger vedrørende gennemførelsen af dette kapitel. Gennemførelsen af ekspertpanelets henstillinger overvåges af Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling. Ekspertpanelets rapport stilles til rådighed for parternes nationale rådgivende gruppe(r). For fortrolige oplysninger gælder principperne i bilag 14-B (Forretningsorden for voldgiftspaneler).

3.   Efter denne aftales ikrafttrædelse opstiller parterne i fællesskab en liste over mindst 15 personer med ekspertviden om de emner, der er omfattet af dette kapitel, hvoraf mindst fem ikke er statsborgere i nogen af parterne, og som skal varetage formandskabet for ekspertpanelet. Eksperterne skal være uafhængige af og må ikke være tilknyttet eller modtage instruktioner fra nogen af parterne eller organisationer, som er repræsenteret i den eller de nationale rådgivende grupper. Hver part udvælger en ekspert fra listen senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen om nedsættelse af et ekspertpanel. Hvis en part ikke udvælger en ekspert inden for denne frist, udvælger den anden part en statsborger i den part, der ikke har udvalgt nogen ekspert, fra listen. De to udvalgte eksperter vælger formanden, der ikke må være statsborger i nogen af parterne.

Artikel 13.16

Tvistbilæggelse

I alle spørgsmål i forbindelse med dette kapitel anvender parterne udelukkende de i artikel 13.14 og 13.15 fastsatte procedurer.

KAPITEL FJORTEN

TVISTBILÆGGELSE

AFDELING A

Mål og anvendelsesområde

Artikel 14.1

Mål

Målet med dette kapitel er at forebygge og bilægge eventuelle tvister mellem parterne om anvendelsen i god tro af denne aftale med henblik på at nå frem til gensidigt acceptable løsninger, når det er muligt.

Artikel 14.2

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på tvister vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne aftale, medmindre andet er fastsat (86).

AFDELING B

Konsultationer

Artikel 14.3

Konsultationer

1.   Parterne bestræber sig på at løse tvister vedrørende fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i artikel 14.2 ved loyalt at afholde konsultationer med det formål at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning.

2.   En part, der ønsker at indlede konsultationer, indgiver en skriftlig anmodning herom til den anden part, hvori angives den anfægtede foranstaltning og de bestemmelser i aftalen, som efter dens opfattelse finder anvendelse. Handelsudvalget gives en genpart af anmodningen om konsultationer.

3.   Konsultationer afholdes senest 30 dage efter indgivelsen af anmodningen og finder sted på den indklagede parts territorium, medmindre parterne aftaler andet. De anses for afsluttet senest 30 dage efter indgivelsen af anmodningen, medmindre parterne enes om at fortsætte dem. Alle oplysninger, der afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.

4.   Konsultationer om hastende spørgsmål, herunder om letfordærvelige varer eller sæsonvarer (87), indledes senest 15 dage efter indgivelsen af anmodningen og anses for afsluttet senest 15 dage efter indgivelsen af anmodningen.

5.   Hvis der ikke indledes konsultationer inden for de frister, der er fastsat i stk. 3 og 4, eller hvis konsultationerne afsluttes, uden at man er nået frem til en gensidigt acceptabel løsning, kan den klagende part anmode om, at der nedsættes et voldgiftspanel efter artikel 14.4.

AFDELING C

Tvistbilæggelsesprocedurer

Underafdeling A

Voldgiftsprocedure

Artikel 14.4

Indledning af voldgiftsproceduren

1.   Er det ikke lykkedes parterne at løse tvisten gennem konsultationer, jf. artikel 14.3, kan den klagende part anmode om, at der nedsættes et voldgiftspanel.

2.   Anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel fremsættes skriftligt over for den indklagede part og Handelsudvalget. Den klagende part anfører i sin anmodning, hvilken foranstaltning sagen drejer sig om, og gør rede for, hvordan den pågældende foranstaltning er i strid med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser.

Artikel 14.5

Nedsættelse af voldgiftspanelet

1.   Voldgiftspanelet skal bestå af tre voldgiftsmænd.

2.   Senest 10 dage efter indgivelsen af anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel til Handelsudvalget skal parterne konsultere hinanden for at nå frem til en aftale om voldgiftspanelets sammensætning.

3.   Hvis parterne ikke kan nå til enighed om voldgiftspanelets sammensætning inden for fristen i stk. 2, kan begge parter anmode formanden for Handelsudvalget eller dennes stedfortræder om ved lodtrækning at udvælge alle tre medlemmer fra den liste, der er fastsat i henhold til artikel 14.18, hvoraf ét vælges blandt de personer, som den klagende part foreslår, ét vælges blandt de personer, der foreslås af den indklagede part, og ét vælges blandt de personer, som parterne har udpeget til at varetage formandskabet. Er parterne enige om et eller flere medlemmer af voldgiftspanelet, udvælges de øvrige medlemmer efter samme procedure.

4.   Voldgiftspanelet anses for nedsat på den dato, på hvilken de tre voldgiftsmænd er udvalgt.

Artikel 14.6

Interimsrapport fra panelet

1.   Senest 90 dage efter nedsættelsen af voldgiftspanelet forelægger dette en interimsrapport for parterne, hvori der redegøres for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de relevante bestemmelser og begrundelsen for panelets konklusioner og henstillinger. Finder voldgiftspanelet, at denne frist ikke kan overholdes, skal formanden for panelet meddele parterne og Handelsudvalget dette skriftligt med angivelse af årsagerne til forsinkelsen og datoen for, hvornår panelet agter at forelægge sin interimsrapport. Interimsrapporten må under ingen omstændigheder forelægges senere end 120 dage efter nedsættelsen af voldgiftspanelet.

2.   Parterne kan hver især skriftligt anmode voldgiftspanelet om at genbehandle bestemte punkter i interimsrapporten senest 14 dage efter forelæggelsen heraf.

3.   I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, bestræber voldgiftspanelet sig mest muligt på at forelægge interimsrapporten inden for det halve af den frist, der er anført i stk. 1, og parterne kan inden for det halve af den frist, der er anført i stk. 2 skriftligt anmode voldgiftspanelet om at genbehandle bestemte punkter i interimsrapporten.

4.   Efter at have undersøgt eventuelle skriftlige bemærkninger fra parterne vedrørende interimsrapporten kan voldgiftspanelet ændre sin rapport og foretage yderligere undersøgelser, hvis den finder det hensigtsmæssigt. Voldgiftspanelets endelige kendelse skal indeholde en redegørelse for de anbringender, der er fremført på stadiet for interimsgenbehandlingen.

Artikel 14.7

Voldgiftspanelets kendelse

1.   Voldgiftspanelet meddeler parterne og Handelsudvalget sin kendelse senest 120 dage efter nedsættelsen af panelet. Finder voldgiftspanelet, at denne frist ikke kan overholdes, skal formanden for panelet meddele parterne og Handelsudvalget dette skriftligt med angivelse af årsagerne til forsinkelsen og datoen for, hvornår panelet agter at meddele sin kendelse. Kendelsen må under ingen omstændigheder meddeles senere end 150 dage efter nedsættelsen af voldgiftspanelet.

2.   I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, bestræber voldgiftspanelet sig mest muligt på at meddele sin kendelse senest 60 dage efter nedsættelsen af panelet. Under ingen omstændigheder må kendelsen meddeles senere end 75 dage efter nedsættelsen af panelet. Voldgiftspanelet kan senest 10 dage efter nedsættelsen af panelet afsige en foreløbig kendelse om, hvorvidt det anser sagen for at haste.

Underafdeling B

Efterlevelse

Artikel 14.8

Efterlevelse af voldgiftspanelets kendelse

Begge parter træffer de fornødne foranstaltninger til efter bedste overbevisning at efterleve voldgiftspanelets kendelse, og parterne bestræber sig på i fællesskab at fastsætte en frist for at efterleve kendelsen.

Artikel 14.9

Rimelig frist til efterlevelse

1.   Senest 30 dage efter voldgiftspanelets meddelelse af kendelsen til parterne, meddeler den indklagede part den klagende part og Handelsudvalget, hvor lang en frist der er nødvendig for at efterleve kendelsen.

2.   Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvad der er en rimelig frist til at efterleve voldgiftspanelets kendelse, anmoder den klagende part senest 20 dage efter den indklagede parts meddelelse i henhold til stk. 1 skriftligt det oprindelige voldgiftspanel om at fastsætte en rimelig frist. Denne anmodning meddeles til den anden part og Handelsudvalget. Voldgiftspanelet meddeler parterne og Handelsudvalget sin kendelse senest 20 dage efter indgivelsen af anmodningen.

3.   Hvis et medlem af det oprindelige voldgiftspanel ikke længere er til rådighed, finder de i artikel 14.5 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelsen af kendelsen er 35 dage efter indgivelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

4.   Den indklagede part skal give den klagende part skriftlig underretning om, hvor langt den er kommet med at efterleve voldgiftpanelets kendelse, mindst en måned inden udløbet af den rimelige frist.

5.   Den rimelige frist kan forlænges efter aftale mellem parterne.

Artikel 14.10

Prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse

1.   Den indklagede part meddeler, inden den rimelige frist udløber, den klagende part og Handelsudvalget, hvilke foranstaltninger den har truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse.

2.   Er der uenighed mellem parterne om realiteten af en foranstaltning meddelt efter stk. 1 eller en sådan foranstaltnings overensstemmelse med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser, kan den klagende part skriftligt anmode det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre spørgsmålet. Det skal af anmodningen fremgå, hvilken foranstaltning sagen drejer sig om, og hvordan denne foranstaltning er i strid med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser. Voldgiftspanelet meddeler sin kendelse senest 45 dage efter indgivelsen af anmodningen.

3.   Hvis et medlem af det oprindelige voldgiftspanel ikke længere er til rådighed, finder de i artikel 14.5 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelse af kendelsen er 60 dage efter indgivelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

Artikel 14.11

Midlertidige afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse

1.   Hvis den indklagede part ikke meddeler, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterleve voldgiftpanelets kendelse, inden udløbet af den rimelige frist, eller hvis voldgiftspanelet når frem til, at der ikke er truffet nogen foranstaltninger til efterlevelse, eller at de foranstaltninger, der er meddelt i henhold til artikel 14.10, stk. 1, ikke er forenelige med partens forpligtelser i henhold til de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser, skal den indklagede part på anmodning af den klagende part fremsætte et tilbud om midlertidig kompensation.

2.   Hvis der ikke senest 30 dage efter udløbet af den rimelige frist eller efter meddelelsen af voldgiftspanelets kendelse i henhold til artikel 14.10 om, at der ikke er truffet nogen efterlevelsesforanstaltning, eller at de foranstaltninger, der er meddelt i henhold til artikel 14.10, stk. 1, ikke er forenelige med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser, er opnået enighed om kompensation, er den klagende part berettiget til efter underretning af den indklagede part og af Handelsudvalget at suspendere forpligtelser, som udspringer af de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser, i et omfang der svarer til omfanget af den ophævelse eller forringelse af fordele, som den manglende efterlevelse har forårsaget. Underretningen skal præcisere omfanget af forpligtelser, som den klagende part agter at suspendere. Den klagende part kan indføre suspensionen 10 dage efter underretningen, medmindre den indklagede part har anmodet om voldgift efter stk. 4.

3.   I forbindelse med suspensionen af forpligtelser kan den klagende part vælge at forhøje sine toldsatser til det niveau, den anvender på andre WTO-medlemmer, for en handelsmængde, der bestemmes således, at handelsmængden ganget med forhøjelsen af toldsatserne er lig med værdien af den ophævelse eller forringelse af fordele, som den manglende efterlevelse har forårsaget.

4.   Hvis den indklagede part finder, at omfanget af suspensionen ikke svarer til den ophævelse eller forringelse af fordele, som den manglende efterlevelse har forårsaget, kan den skriftligt anmode det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre spørgsmålet. En sådan anmodning meddeles den klagende part og Handelsudvalget inden udløbet af den i stk. 2 omhandlede frist på 10 dage. Det oprindelige voldgiftspanel meddeler sin kendelse om omfanget af suspensionen af forpligtelser til parterne og Handelsudvalget senest 30 dage efter datoen for indgivelsen af anmodningen. Forpligtelser må først suspenderes, når det oprindelige voldgiftspanel har meddelt sin kendelse, og enhver suspension skal være i overensstemmelse med voldgiftspanelets kendelse.

5.   Hvis et medlem af det oprindelige voldgiftspanel ikke længere er til rådighed, finder de i artikel 14.5 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelse af kendelsen er 45 dage fra indgivelsen af den i stk. 4 omhandlede anmodning.

6.   Suspension af forpligtelser er midlertidig og må kun anvendes, indtil de foranstaltninger, hvorom det er konstateret, at de er i strid med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser, er trukket tilbage eller ændret og gjort forenelige med de nævnte bestemmelser, jf. artikel 14.12, eller indtil parterne er nået til enighed om en løsning af tvisten.

Artikel 14.12

Prøvelse af efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet efter suspensionen af forpligtelser

1.   Den indklagede part meddeler den klagende part og Handelsudvalget de foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse, og sin anmodning om, at den klagende parts anvendelse af suspension af forpligtelser bringes til ophør.

2.   Hvis parterne ikke når til enighed om de meddelte foranstaltningers forenelighed med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser senest 30 dage efter indgivelsen af meddelelsen, anmoder den klagende part skriftligt det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre spørgsmålet. Denne anmodning meddeles til den indklagede part og Handelsudvalget. Voldgiftspanelets kendelse meddeles til parterne og Handelsudvalget senest 45 dage efter indgivelsen af anmodningen. Hvis voldgiftspanelet når frem til, at efterlevelsesforanstaltningerne er i overensstemmelse med de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser, bringes suspensionen af forpligtelser til ophør.

3.   Hvis et medlem af det oprindelige voldgiftspanel ikke længere er til rådighed, finder de i artikel 14.5 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelse af kendelsen er 60 dage fra indgivelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

Underafdeling C

Fælles bestemmelser

Artikel 14.13

Gensidigt acceptabel løsning

Det står parterne frit for til enhver tid at finde en gensidigt acceptabel løsning på tvister som falder ind under dette kapitel. De meddeler Handelsudvalget en eventuel sådan løsning. Når den gensidigt acceptable løsning er meddelt, indstilles proceduren.

Artikel 14.14

Forretningsorden

1.   Tvistbilæggelsesprocedurerne i dette kapitel er underlagt bilag 14-B.

2.   Voldgiftspanelets møder er offentlige i overensstemmelse med bilag 14-B.

Artikel 14.15

Information og teknisk rådgivning

Efter anmodning fra en part eller på eget initiativ kan voldgiftspanelet fra enhver kilde, herunder tvistens parter, indhente de oplysninger, det finder nødvendige med henblik på voldgiftspanelproceduren. Voldgiftspanelet har også ret til at søge relevant ekspertrådgivning efter behov. Alle oplysninger, der er indhentet på denne måde, skal være tilgængelige for parterne, der kan fremsætte bemærkninger hertil. Interesserede fysiske eller juridiske personer i parterne har tilladelse til at indgive amicus curiae-indlæg til voldgiftspanelet i overensstemmelse med bilag 14-B.

Artikel 14.16

Fortolkningsregler

Ethvert voldgiftspanel fortolker de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser efter sædvanereglerne for fortolkning af folkeretten, herunder de, der er kodificeret i Wienerkonventionen om traktatretten. Er en forpligtelse i henhold til denne aftale identisk med en forpligtelse i henhold til WTO-overenskomsten, anlægger voldgiftspanelet en fortolkning, som er i overensstemmelse med eventuelle relevante fortolkninger i kendelser afsagt af WTO's tvistbilæggelsesinstans (i det følgende benævnt »DSB«). Voldgiftspanelets kendelser kan ikke udvide eller begrænse de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i de i artikel 14.2 omhandlede bestemmelser.

Artikel 14.17

Voldgiftspanelets afgørelser og kendelser

1.   Voldgiftspanelet bestræber sig mest muligt på at træffe afgørelse ved enstemmighed. Hvis det imidlertid ikke er muligt at nå frem til en enstemmig afgørelse, afgøres sagen ved flertalsafstemning. Der afgives ikke dissens.

2.   Voldgiftspanelets kendelse er bindende for parterne og skaber ikke rettigheder eller forpligtelser for fysiske eller juridiske personer. I kendelsen redegøres der for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de relevante bestemmelser i denne aftale og begrundelsen for de anførte resultater og konklusioner. Handelsudvalget offentliggør voldgiftspanelets kendelser i deres fulde ordlyd, medmindre det træffer afgørelse om ikke at gøre det.

AFDELING D

Almindelige bestemmelser

Artikel 14.18

Liste over voldgiftsmænd

1.   Handelsudvalget opstiller senest seks måneder efter denne aftales ikrafttrædelse en liste over 15 personer, som er villige og i stand til at fungere som voldgiftsmænd. Hver af parterne foreslår fem personer til at fungere som voldgiftsmænd. Parterne udvælger også fem personer, som ikke er statsborgere i nogen af parterne, og som skal varetage formandskabet for voldgiftspanelet. Handelsudvalget sørger for, at listen altid er ajourført.

2.   Voldgiftsmænd skal have specialiseret viden eller erfaringer inden for jura og international handel. De skal være uafhængige og handle efter deres egen overbevisning og må ikke modtage instruktioner fra nogen organisation eller regering vedrørende tvisten eller være tilknyttet nogen af parternes regering, og de skal overholde bilag 14-C.

Artikel 14.19

Forhold til WTO-forpligtelser

1.   Anvendelse af dette kapitels tvistbilæggelsesbestemmelser er ikke til hinder for, at en sag indbringes for WTO, herunder også tvistbilæggelsessager.

2.   Har en part imidlertid med hensyn til en bestemt foranstaltning indledt en tvistbilæggelsesprocedure enten i henhold til dette kapitel eller i henhold til WTO-overenskomsten, må den pågældende part ikke indlede en tvistbilæggelsesprocedure vedrørende samme foranstaltning i det andet forum, før den første sag er afsluttet. Herudover må en part ikke søge afhjælpning for misligholdelse af en forpligtelse, som gælder i henhold til både denne aftale og WTO-overenskomsten, i begge forummer. Når en tvistbilæggelsesprocedure er indledt i et sådant tilfælde, må parten ikke indbringe et krav om afhjælpning for misligholdelse af samme forpligtelse i henhold til den anden aftale for det andet forum, medmindre det valgte forum af proceduremæssige eller retslige grunde ikke når frem til en afgørelse vedrørende kravet om afhjælpning i forbindelse med den pågældende forpligtelse.

3.   I forbindelse med stk. 2:

a)

anses en tvistbilæggelsesprocedure i henhold til WTO-overenskomsten for at være indledt, når en part anmoder om, at der nedsættes et panel i henhold til artikel 6 i WTO-forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse i bilag 2 til WTO-overenskomsten (i det følgende benævnt »DSU«), og for at være afsluttet, når DSB vedtager panelets beretning og i givet fald appelinstansens beretning, jf. artikel 16 og artikel 17, stk. 14, i DSU, og

b)

anses en tvistbilæggelsesprocedure i henhold til dette kapitel for at være indledt, når en part anmoder om nedsættelse af et voldgiftspanel i henhold til artikel 14.4, stk. 1, og for at være afsluttet, når voldgiftspanelet meddeler parterne og Handelsudvalget sin kendelse i henhold til artikel 14.7.

4.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en part gennemfører en af DSB godkendt suspension af forpligtelser. WTO-overenskomsten kan ikke påberåbes for at forhindre en part i at suspendere forpligtelser i henhold til dette kapitel.

Artikel 14.20

Frister

1.   Alle i dette kapitel fastsatte frister, herunder voldgiftspanelernes frist til at meddele deres kendelser, regnes i kalenderdage fra dagen efter den handling eller den kendsgerning, som de vedrører.

2.   Alle frister, der er omhandlet i dette kapitel, kan forlænges ved fælles overenskomst mellem parterne.

KAPITEL FEMTEN

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15.1

Handelsudvalget

1.   Parterne opretter hermed et handelsudvalg (88) bestående af repræsentanter for EU og Korea.

2.   Handelsudvalget træder sammen en gang om året, skiftevis i Bruxelles og Seoul, eller på anmodning af en af parterne. Formandskabet for Handelsudvalget varetages i fællesskab af Koreas handelsminister og det medlem af Europa-Kommissionen, der har ansvaret for handel, eller af stedfortrædere udpeget af disse personer. Handelsudvalget fastsætter selv sin mødeplan og dagsorden.

3.   Handelsudvalget har til opgave:

a)

at sikre, at denne aftale fungerer efter hensigten

b)

at overvåge og lette gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale og fremme dens generelle mål

c)

at overvåge arbejdet i alle specialiserede udvalg, arbejdsgrupper og øvrige organer, der nedsættes ved denne aftale

d)

at overveje, hvordan handelsforbindelserne mellem parterne kan styrkes yderligere

e)

at finde passende metoder til forebyggelse af problemer på de områder, der er omfattet af denne aftale, eller til løsning af tvister vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne aftale, uden at dette dog berører de rettigheder, der er fastsat i kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) og bilag 14-A (Mæglingsordning for ikke-toldmæssige foranstaltninger)

f)

at undersøge udviklingen i handelen mellem parterne, og

g)

at drøfte andre relevante spørgsmål vedrørende forhold, der er omfattet af denne aftale.

4.   Handelsudvalget kan:

a)

beslutte at nedsætte specialiserede udvalg, arbejdsgrupper eller andre organer og delegere ansvarsområder til dem

b)

kommunikere med alle berørte parter, herunder den private sektor og civilsamfundsorganisationer

c)

overveje eller foretage ændringer af denne aftale i tilfælde, hvor det udtrykkeligt er fastsat i denne aftale

d)

fastlægge fortolkninger af bestemmelserne i denne aftale

e)

fremsætte henstillinger eller vedtage beslutninger i henhold til denne aftale

f)

selv vedtage sin forretningsorden, og

g)

træffe alle andre foranstaltninger, som parterne måtte aftale, i forbindelse med udøvelsen af sine opgaver.

5.   Handelsudvalget rapporterer til Det Blandede Udvalg om sin virksomhed og om aktiviteterne i de specialiserede udvalg, arbejdsgrupperne og de øvrige organer på hvert ordinært møde i Det Blandede Udvalg.

6.   Parterne kan hver især indbringe spørgsmål for Handelsudvalget vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, uden at dette dog berører de rettigheder, der er fastsat i kapitel fjorten (Tvistbilæggelse) og bilag 14-A (Mæglingsordning for ikke-toldmæssige foranstaltninger).

7.   Når en part forelægger oplysninger, der i henhold til dens love og forskrifter anses for at være fortrolige, for Handelsudvalget, de specialiserede udvalg, arbejdsgrupperne eller de øvrige organer, behandler den anden part de pågældende oplysninger som fortrolige.

8.   Parterne, der erkender vigtigheden af gennemsigtighed og åbenhed, bekræfter deres respektive praksis med hensyn til at inddrage offentlighedens synspunkter, så der kan trækkes på en bred vifte af holdninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 15.2

Specialiserede udvalg

1.   Under Handelsudvalget nedsættes hermed følgende specialiserede udvalg:

a)

Udvalget for Handel med Varer i overensstemmelse med artikel 2.16 (Udvalget for Handel med Varer)

b)

Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 5.10 (Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger)

c)

Toldudvalget i overensstemmelse med artikel 6.16 (Toldudvalget). I spørgsmål, som udelukkende er omfattet af toldaftalen, fungerer Toldudvalget som Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved nævnte aftale

d)

Udvalget for Handel med Tjenesteydelser, Etablering og Elektronisk Handel i overensstemmelse med artikel 7.3 (Udvalget for Handel med Tjenesteydelser, Etablering og Elektronisk Handel)

e)

Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling i overensstemmelse med artikel 13.12 (Institutionel ordning), og

f)

Udvalget for Zoner for Passiv Forædling på Den Koreanske Halvø i overensstemmelse med bilag IV i protokollen om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde.

De specialiserede udvalgs kompetenceområder og opgaver er fastsat i de relevante kapitler og protokoller i denne aftale.

2.   Handelsudvalget kan beslutte at nedsætte yderligere specialiserede udvalg, som skal bistå det ved udførelsen af dets opgaver. Handelsudvalget bestemmer, hvordan de specialiserede udvalg, der nedsættes ved denne artikel, skal sammensættes, hvilke opgaver de skal have, og hvordan de skal fungere.

3.   Medmindre andet er fastsat i denne aftale, træder de specialiserede udvalg sammen en gang om året på et passende niveau, skiftevis i Bruxelles og Seoul, eller på foranledning af en af parterne eller Handelsudvalget, og formandskabet varetages i fællesskab af repræsentanter for Korea og Den Europæiske Union. De specialiserede udvalg fastsætter selv deres mødeplan og dagsorden.

4.   De specialiserede udvalg underretter Handelsudvalget om deres mødeplan og dagsorden tilstrækkelig lang tid forud for deres møder. De rapporterer til Handelsudvalget om deres virksomhed på hvert af de ordinære møder i Handelsudvalget. Det forhold, at der nedsættes et specialiseret udvalg, eller at et sådant findes, er ikke til hinder for, at en part kan indbringe et spørgsmål direkte for Handelsudvalget.

5.   Handelsudvalget kan beslutte at ændre eller påtage sig en opgave, der er tildelt et specialiseret udvalg, eller at opløse et sådant udvalg.

Artikel 15.3

Arbejdsgrupper

1.   Under Handelsudvalget nedsættes hermed følgende arbejdsgrupper:

a)

Arbejdsgruppen for Motorkøretøjer og Reservedele i overensstemmelse med artikel 9 (Arbejdsgruppen for Motorkøretøjer og Reservedele ), stk. 2, i bilag 2-C (Motorkøretøjer og reservedele)

b)

Arbejdsgruppen for Farmaceutiske Produkter og Medicinsk Udstyr i overensstemmelse med artikel 5 (Forskriftssamarbejde), stk. 3, i bilag 2-D (Farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr)

c)

Arbejdsgruppen for Kemikalier i overensstemmelse med punkt 4 i bilag 2-E (Kemikalier)

d)

Arbejdsgruppen for Samarbejde om Afbødende Foranstaltninger på Handelsområdet i overensstemmelse med artikel 3.16 (Arbejdsgruppen for Samarbejde om Afbødende Foranstaltninger på Handelsområdet), stk. 1

e)

Arbejdsgruppen for Aftaler om Gensidig Anerkendelse i overensstemmelse med artikel 7.21 (Gensidig anerkendelse), stk. 6

f)

Arbejdsgruppen for Offentlige Indkøb i overensstemmelse med artikel 9.3 (Arbejdsgruppen for Offentlige Indkøb), og

g)

Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser i overensstemmelse med artikel 10.25 (Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser).

2.   Handelsudvalget kan beslutte at nedsætte yderligere arbejdsgrupper med henblik på en bestemt opgave eller et bestemt emne. Handelsudvalget bestemmer, hvordan arbejdsgrupperne skal sammensættes, hvilke opgaver de skal have, og hvordan de skal fungere. Alle ordinære møder og ad hoc-møder mellem parterne vedrørende forhold, som er omfattet af denne aftale, betragtes som arbejdsgrupper som omhandlet i denne artikel.

3.   Medmindre andet er fastsat i denne aftale, træder arbejdsgrupperne sammen på et passende niveau, når omstændighederne tilsiger det, eller på foranledning af en af parterne eller Handelsudvalget. Formandskabet varetages i fællesskab af repræsentanter for Korea og Den Europæiske Union. Arbejdsgrupperne fastsætter selv deres mødeplan og dagsorden.

4.   Arbejdsgrupperne underretter Handelsudvalget om deres mødeplan og dagsorden tilstrækkelig lang tid forud for deres møder. De rapporterer til Handelsudvalget om deres virksomhed på hvert af de ordinære møder i Handelsudvalget. Det forhold, at der nedsættes en arbejdsgruppe, eller at en sådan findes, er ikke til hinder for, at en part kan indbringe et spørgsmål direkte for Handelsudvalget.

5.   Handelsudvalget kan beslutte at ændre eller påtage sig en opgave, der er tildelt en arbejdsgruppe, eller at opløse en arbejdsgruppe.

Artikel 15.4

Beslutningstagning

1.   Handelsudvalget har med henblik på opfyldelsen af målene i denne aftale beføjelse til at træffe afgørelse om alle forhold i de i denne aftale anførte tilfælde.

2.   Afgørelserne er bindende for parterne, der skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre dem. Handelsudvalget kan også fremsætte passende henstillinger.

3.   Handelsudvalget udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 15.5

Ændringer

1.   Parterne kan skriftligt blive enige om at ændre denne aftale. En ændring træder i kraft, når parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de har gennemført deres respektive gældende lovgivningsmæssige krav og procedurer, på en dato, som parterne aftaler i fællesskab.

2.   Uanset stk. 1 kan Handelsudvalget beslutte at ændre bilagene, tillæggene, protokollerne, bemærkningerne og noterne til denne aftale. Parterne kan vedtage beslutningen herom med forbehold af deres respektive gældende lovgivningsmæssige krav og procedurer.

Artikel 15.6

Kontaktpunkter

1.   For at fremme kommunikationen og sikre denne aftales effektive gennemførelse udpeger parterne koordinatorer, så snart aftalen er trådt i kraft. Udpegelsen af koordinatorer berører ikke den specifikke udpegelse af kompetente myndigheder i henhold til bestemte kapitler i denne aftale.

2.   Hvis en part anmoder herom, skal koordinatoren for den anden part oplyse, hvilken myndighed eller hvilken embedsmand der er ansvarlig i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne aftale, og yde den fornødne støtte med henblik på at lette kommunikationen med den anmodende part.

3.   En part giver efter anmodning fra den anden part og inden for lovens rammer oplysninger gennem sine koordinatorer og besvarer straks ethvert spørgsmål fra den anden part vedrørende en foreslået eller allerede indført foranstaltning, der kan påvirke handelen mellem parterne.

Artikel 15.7

Skattespørgsmål

1.   Denne aftale finder kun anvendelse på skattemæssige foranstaltninger, hvis en sådan anvendelse er nødvendig for, at bestemmelserne i denne aftale kan få virkning.

2.   Intet i denne aftale berører parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til skatteaftaler mellem Korea og de respektive EU-medlemsstater. Skulle nærværende aftale på et givet område være uforenelig med en sådan aftale, har sidstnævnte aftale forrang. Hvis der foreligger en skatteaftale mellem Korea og de respektive EU-medlemsstater, er de kompetente myndigheder i henhold til den pågældende skatteaftale alene ansvarlige for i fællesskab at afgøre, om skatteaftalen er forenelig med nærværende aftale.

3.   Intet i denne aftale må fortolkes således, at parterne ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning hindres i at sondre mellem skatteydere i forskellige situationer, f.eks. på grundlag af bopæl eller på grundlag af, hvor de har investeret deres kapital.

4.   Intet i denne aftale må fortolkes således, at det er til hinder for indførelse eller håndhævelse af foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller på grundlag af national skattelovgivning.

Artikel 15.8

Undtagelser af hensyn til betalingsbalancen

1.   Har en part alvorlige betalingsbalanceproblemer og udefra kommende finansielle vanskeligheder eller risikerer at få det, kan den indføre eller opretholde restriktive foranstaltninger med hensyn til handel med varer og tjenesteydelser og etablering.

2.   Parterne bestræber sig på at undgå at anvende restriktive foranstaltninger som omhandlet i stk. 1.

Restriktive foranstaltninger, der indføres eller opretholdes i medfør af denne artikel, må ikke give anledning til forskelsbehandling, skal være tidsbegrænsede og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalanceproblemerne og de udefra kommende finansielle vanskeligheder. De skal være i overensstemmelse med betingelserne i WTO-overenskomsten og forenelige med vedtægterne for Den Internationale Valutafond, alt efter tilfældet.

3.   Hvis en part opretholder eller indfører restriktive foranstaltninger eller ændringer heraf, skal den straks meddele dem til den anden part og så snart som muligt forelægge en tidsplan for deres afskaffelse.

4.   Ved indførelsen eller opretholdelsen af restriktioner afholdes der straks konsultationer i Handelsudvalget. Ved disse konsultationer vurderes den pågældende parts betalingsbalancesituation og de restriktioner, der er indført eller opretholdes i henhold til denne artikel, under hensyntagen til bl.a.:

a)

betalingsbalanceproblemernes og de udefra kommende finansielle vanskeligheders art og omfang

b)

det eksterne økonomiske og handelsmæssige miljø, eller

c)

alternative afhjælpende foranstaltninger, der kan tages i anvendelse.

Ved konsultationerne undersøges de restriktive foranstaltningers forenelighed med stk. 3 og 4. Alle konklusioner af statistisk eller anden art, der forelægges af Den Internationale Valutafond (i det følgende benævnt »IMF«) vedrørende udenlandsk valuta, monetære reserver og betalingsbalancen, accepteres, og konklusionerne baseres på IMF's vurdering af den pågældende parts betalingsbalancesituation og eksterne finansielle situation.

Artikel 15.9

Undtagelser af sikkerhedshensyn

Intet i denne aftale må fortolkes således:

a)

at det af en part kræves, at den skal give oplysninger, hvis videregivelse den betragter som stridende mod sine vitale sikkerhedsinteresser

b)

at en part forhindres i at foretage en handling, som den anser for nødvendig til beskyttelse af sine vitale sikkerhedsinteresser, når sådanne handlinger:

i)

har tilknytning til produktion af eller handel med våben, ammunition eller krigsmateriel eller vedrører økonomiske aktiviteter, der udøves direkte eller indirekte med henblik på at forsyne et militært anlæg

ii)

vedrører fissions- og fusionsmaterialer eller materialer, af hvilke disse udvindes, eller

iii)

foretages i krigstid eller anden krisetilstand i internationale forbindelser, eller

c)

at en part forhindres i at handle for at efterkomme internationale forpligtelser med henblik på at opretholde international fred og sikkerhed.

Artikel 15.10

Ikrafttrædelse

1.   Denne aftale godkendes af parterne efter deres egne procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft 60 dage efter, at parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de har henholdsvis opfyldt og gennemført deres respektive gældende lovgivningsmæssige krav og procedurer, eller på en dato, som parterne aftaler i fællesskab.

3.   Uanset stk. 2 og 5 anvender parterne protokollen om kulturelt samarbejde fra den første dag i den tredje måned efter den dato, hvor Korea har deponeret sit instrument om ratifikation af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, vedtaget i Paris den 20. oktober 2005 (i det følgende benævnt »UNESCO-konventionen«) hos UNESCO's sekretariat i Paris, medmindre Korea har deponeret sit instrument om ratifikation af UNESCO-konventionen inden den i stk. 2 eller 5 omhandlede udveksling af meddelelser.

4.   Meddelelserne sendes til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og til Koreas udenrigs- og handelsminister eller dennes efterfølger.

5.

a)

Denne aftale anvendes midlertidigt fra den første dag i den måned, der følger efter den dato, hvor EU og Korea skriftligt har meddelt hinanden, at de har gennemført deres respektive relevante procedurer.

b)

Hvis visse bestemmelser i denne aftale ikke kan anvendes midlertidigt, skal den part, der ikke kan foretage en sådan midlertidig anvendelse, meddele den anden part, hvilke bestemmelser der ikke kan anvendes midlertidigt. Uanset litra a) anvendes de bestemmelser i denne aftale, som ikke er blevet meddelt, midlertidigt fra den første dag i den måned, der følger efter meddelelsen, forudsat at den anden part har gennemført de nødvendige procedurer og ikke modsætter sig midlertidig anvendelse senest 10 dage efter meddelelsen om, at visse bestemmelser ikke kan anvendes midlertidigt.

c)

En part kan bringe den midlertidige anvendelse til ophør ved skriftlig meddelelse til den anden part. Ophøret får virkning fra den første dag i den måned, der følger efter meddelelsen.

d)

Anvendes denne aftale eller visse bestemmelser heri midlertidigt, forstås ved udtrykket »denne aftales ikrafttrædelse« datoen for dens midlertidige anvendelse.

Artikel 15.11

Varighed

1.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

2.   Hver part kan skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige denne aftale.

3.   Opsigelsen får virkning seks måneder efter meddelelsen i henhold til stk. 2.

Artikel 15.12

Opfyldelse af forpligtelser

1.   Parterne træffer de fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at aftalens mål virkeliggøres.

2.   Hver af parterne kan straks træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med folkeretten, i tilfælde af at denne aftale opsiges uden hjemmel i folkerettens almindelige bestemmelser.

Artikel 15.13

Bilag, tillæg, protokoller, bemærkninger og noter

Bilagene, tillæggene, protokollerne, bemærkningerne og noterne til denne aftale udgør en integrerende del af denne.

Artikel 15.14

Forhold til andre aftaler

1.   Medmindre andet er fastsat, træder denne aftale ikke i stedet for eller ophæver tidligere aftaler mellem EU-medlemsstaterne og/eller Den Europæiske Union og Korea.

2.   Nærværende aftale er en integrerende del af de generelle bilaterale forbindelser, der er underlagt rammeaftalen. Den udgør en specifik aftale, som gennemfører handelsbestemmelserne som omhandlet i rammeaftalen.

3.   Protokollen om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål afløser toldaftalen for så vidt angår bestemmelserne om gensidig administrativ bistand.

4.   Parterne er enige om, at denne aftale ikke forpligter dem til at handle i modstrid med deres forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten.

Artikel 15.15

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder dels for de territorier, hvor traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i disse traktater, dels for Koreas territorium. Begrebet »territorium« i denne aftale skal forstås i denne betydning, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

2.   For så vidt angår bestemmelserne vedrørende toldbehandlingen af varer finder denne aftale også anvendelse på de områder af EU's toldområde, der ikke er omfattet af stk. 1.

Artikel 15.16

Autentiske tekster

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og koreansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez.

V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év október hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la șase octombrie două mii zece.

V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика Ъьлгария

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európske úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

Image


(1)  I denne aftale forstås ved varer: produkter som omhandlet i GATT 1994, medmindre andet er fastsat i denne aftale.

(2)  Parterne er enige om, at denne definition ikke berører den behandling, parterne i overensstemmelse med WTO-overenskomsten kan indrømme i forbindelse med handel på MFN-basis.

(3)  En part kan kræve, at en importør stiller en tilstrækkelig garanti i form af en kaution, et depositum eller et andet egnet middel til dækning af den endelige betaling af told, skatter og gebyrer i forbindelse med importen af varerne.

(4)  Den omstændighed alene, at der stilles visumkrav for fysiske personer fra bestemte lande og ikke for andre landes fysiske personer, anses ikke for at ophæve eller forringe fordelene i henhold til en særlig forpligtelse i dette kapitel eller bilagene hertil.

(5)  Ved »hovedkontor« forstås det kontor, hvor de endelige beslutninger træffes.

(6)  I overensstemmelse med anmeldelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab til WTO (dok. WT/REG39/1) ligestiller EU en »reel og vedvarende forbindelse« med en EU-medlemsstats økonomi, jf. EF-traktatens artikel 48, med »udstrakt … erhvervsvirksomhed«, jf. artikel V, stk. 6, i GATS. EU indrømmer derfor kun en juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i Korea, og som kun har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor på Koreas territorium, fordelene i denne aftale, hvis den pågældende juridiske person har en reel og vedvarende forbindelse med Koreas økonomi.

(7)  Dette litra gælder ikke for etablering.

(8)  At audiovisuelle tjenesteydelser ikke er omfattet af denne afdeling, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af protokollen om kulturelt samarbejde.

(9)  Dette litra omfatter også foranstaltninger, i henhold til hvilke en tjenesteyder fra den anden part skal være etableret som omhandlet i artikel 7.9, litra a), eller hjemmehørende på en parts territorium som en betingelse for grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.

(10)  Dette litra omfatter ikke foranstaltninger, der træffes af en part, og som begrænser input til grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.

(11)  Intet i denne artikel må fortolkes som en udvidelse af denne afdelings anvendelsesområde.

(12)  Ved »stiftelse« og »erhvervelse« af en juridisk person forstås også investering i en juridisk persons kapitalandele med henblik på at etablere eller opretholde varige økonomiske forbindelser.

(13)  Når erhvervsvirksomheden ikke udøves direkte af en juridisk person, men gennem andre former for etablering såsom en filial eller et repræsentationskontor, indrømmes investoren inkl. den juridiske person alligevel gennem en sådan etablering den behandling, der gives investorer i henhold til denne aftale. En sådan behandling udstrækkes til den etablering, gennem hvilken erhvervsvirksomheden udøves, og behøver ikke udstrækkes til nogen anden del af investoren, som befinder sig uden for det territorium, hvor erhvervsvirksomheden udøves.

(14)  Andre former for investeringsbeskyttelse end den behandling, der følger af artikel 7.12, herunder procedurer for bilæggelse af tvister mellem investorer og stater, er ikke omfattet af dette kapitel.

(15)  Af hensyn til klarheden omfatter bearbejdning af nukleart materiale alle de aktiviteter, der er opført i den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig virksomhed (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities), jf. Statistical Papers, Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002, kode 2330, fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations).

(16)  Krigsmateriel er begrænset til produkter, som udelukkende er bestemt og fremstillet til militær brug i forbindelse med krigsførelse eller forsvar.

(17)  At audiovisuelle tjenesteydelser ikke er omfattet af denne afdeling, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af protokollen om kulturelt samarbejde.

(18)  Litra a), b) og c) omfatter ikke foranstaltninger, der træffes for at begrænse produktionen af et landbrugsprodukt.

(19)  Denne artikel finder anvendelse på bestemmelser vedrørende sammensætningen af bestyrelsen for en etablering, f.eks. statsborgerskabs- og bopælskrav.

(20)  Intet i denne artikel må fortolkes som en udvidelse af denne afdelings anvendelsesområde.

(21)  Forpligtelsen i dette stykke udstrækker sig ikke til de bestemmelser om investeringsbeskyttelse, der ikke er omfattet af dette kapitel, herunder bestemmelser om procedurer for bilæggelse af tvister mellem investorer og stater.

(22)  Dvs. dette kapitel og bilag 7-A og 7-C.

(23)  Den modtagende etablering kan blive afkrævet et uddannelsesprogram, der dækker opholdets varighed, og hvoraf det fremgår, at formålet med opholdet er uddannelse på universitetsniveau; programmet skal forelægges til forudgående godkendelse.

(24)  Den i dette litra omhandlede tjenesteydelseskontrakt skal opfylde love og forskrifter i den part, hvor kontrakten udføres.

(25)  Den i dette litra omhandlede tjenesteydelseskontrakt skal opfylde love og forskrifter i den part, hvor kontrakten udføres.

(26)  En part kan godkende en forlængelse af den tilladte periode i overensstemmelse med de love og forskrifter, der gælder på dens territorium.

(27)  Dette stykke berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale visumfritagelsesaftaler mellem Korea og en EU-medlemsstat.

(28)  Medmindre andet er fastsat i bilag 7-A, må ingen af parterne kræve, at en etablering skal udpege fysiske personer af en bestemt nationalitet eller med bopæl på sit territorium til toplederstillinger.

(29)  Denne artikel berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale visumfritagelsesaftaler mellem Korea og en EU-medlemsstat.

(30)  CPC er den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC Prov, 1991).

(31)  Af hensyn til klarheden må intet i denne artikel fortolkes som havende til hensigt at ændre de lovgivningsmæssige rammer for Koreas nuværende forvaltningsmyndighed, der regulerer private kurertjenester, efter denne aftales ikrafttrædelse.

(32)  Disse tjenesteydelser er opført i MTN/GNS/W/120, under C. »Telecommunication Services«, 2. »Communication Services«, litra a) til g).

(33)  Parterne fastlægger hver især forsyningspligtydelsernes omfang og gennemførelse.

(34)  Licensafgifter omfatter ikke udgifter til auktioner, udbud eller andre ikke-diskriminerende metoder til tildeling af koncessioner og ej heller obligatoriske bidrag til forsyningspligtydelser.

(35)  Dette litra får virkning senest fem år efter denne aftales ikrafttræden. Parterne sikrer, at licensafgifter indføres og anvendes på en ikke-diskriminerende måde efter denne aftales ikrafttrædelse.

(36)  Eller »margin squeeze« for EU.

(37)  Parterne opfylder denne forpligtelse i overensstemmelse med deres relevante lovgivning.

(38)  I forbindelse med tvister mellem tjenesteydere eller mellem tjenesteydere og brugere skal klageinstansen være uafhængig af parterne i tvisten.

(39)  Enhver foranstaltning, der indføres for leverandører af finansielle tjenesteydelser, som er etableret på en parts territorium, og som ikke reguleres og overvåges af den pågældende parts tilsynsmyndighed, anses for at være en tilsynsforanstaltning i forbindelse med denne aftale. Af hensyn til klarheden skal enhver sådan foranstaltning træffes i overensstemmelse med denne artikel.

(40)  Parterne er enige om, at udtrykket »tilsynsmæssige årsager« bl.a. kan omfatte opretholdelse af individuelle finansielle tjenesteyderes sikkerhed, soliditet, integritet og finansielle ansvar.

(41)  Af hensyn til klarheden drejer det sig her om de rettigheder og frihedsrettigheder, der er fastlagt i verdenserklæringen om menneskerettigheder, retningslinjer for regulering af edb-baserede personoplysninger (vedtaget af FN's Generalforsamlings resolution 45/95 af 14. december 1990) og OECD's retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred og af overførsel af personoplysninger på tværs af grænserne (vedtaget af OECD-Rådet den 23. september 1980).

(42)  Bestemmelserne om elektronisk handel medtages i dette kapital med forbehold af Koreas holdning med hensyn til, om levering ad elektronisk vej skal betragtes som handel med tjenesteydelser eller med varer.

(43)  Undtagelsen vedrørende den offentlige orden må kun påberåbes, hvis der består en reel og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsinteresse.

(44)  Foranstaltninger, der sigter mod at sikre en retfærdig eller effektiv pålæggelse eller opkrævning af direkte skatter, omfatter foranstaltninger, der træffes af en part i henhold til dens skattesystem, og som:

a)

finder anvendelse på ikke-residente investorer og tjenesteydere i erkendelse af, at ikke-residentes skattepligt fastslås efter det beskatningsgrundlag, der stammer fra eller er beliggende på partens territorium

b)

finder anvendelse på ikke-residente for at sikre pålæggelse eller opkrævning af skatter på partens territorium

c)

finder anvendelse på ikke-residente eller residente for at forhindre skattesvig og -unddragelse, herunder fuldbyrdelsesforanstaltninger

d)

finder anvendelse på forbrugere af tjenesteydelser, der leveres i eller fra den anden parts territorium, for at sikre pålæggelse eller opkrævning af skatter hos sådanne forbrugere fra kilder på partens territorium

e)

sondrer mellem investorer og tjenesteydere, der er skattepligtige af globale skattegrundlag, og andre investorer og tjenesteydere i erkendelse af forskellen mellem dem hvad angår arten af beskatningsgrundlaget, eller

f)

fastslår, tildeler eller fordeler indkomst, fortjeneste, gevinst, tab, fradrag eller kredit for residente personer eller filialer eller mellem forbundne personer eller filialer af samme person med henblik på at sikre partens skattegrundlag.

Skattemæssige udtryk eller begreber i dette litra og i denne fodnote fortolkes i henhold til skattemæssige definitioner og begreber eller identiske eller lignende definitioner og begreber i den nationale lovgivning i den part, der træffer foranstaltningen.

(45)  Ved »alvorlige problemer for gennemførelsen af valutapolitikken eller valutakurspolitikken« forstås, men ikke alene, alvorlige betalingsbalanceproblemer eller udefra kommende finansielle vanskeligheder; beskyttelsesforanstaltningerne i denne aftale finder ikke anvendelse på udenlandske direkte investeringer.

(46)  Den Europæiske Union eller EU-medlemsstaterne eller Korea.

(47)  Beskyttelsesforanstaltninger i henhold til denne artikel skal bl.a. anvendes således, at de:

a)

ikke indebærer beslaglæggelse

b)

ikke opererer med to eller flere valutakurser

c)

ikke på anden måde forhindrer investorer i at opnå markedsafkast af de berørte aktiver i den part, der har truffet beskyttelsesforanstaltningerne

d)

undgår at forårsage unødvendig skade på den anden parts handelsmæssige, økonomiske og finansielle interesser

e)

er midlertidige og afvikles gradvist, i takt med at den situation, der nødvendiggjorde foranstaltningerne, afhjælpes, og

f)

straks offentliggøres af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for valutakurspolitikken.

(48)  Den berørte part kan forlænge anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger én gang med yderligere seks måneder, hvis de omstændigheder, der gjorde sig gældende på det tidspunkt, hvor beskyttelsesforanstaltningerne først blev indført, eller lignende omstændigheder fortsat gør sig gældende. Hvis der imidlertid opstår helt usædvanlige omstændigheder, som gør, at en part ønsker at forlænge beskyttelsesforanstaltningerne yderligere, samordner den på forhånd gennemførelsen af en eventuel forlængelse med den anden part.

(49)  Jf. WTO-dokument negs 268(Job No[1].8274) af 19. november 2007.

(50)  Ved anvendelsen af dette stykke udgør retransmission inden for en parts territorium via et nærmere angivet lukket abonnentnet, som ikke er tilgængeligt uden for partens territorium, ikke retransmission over internettet.

(51)  I denne underafdeling forstås ved »geografisk betegnelse«:

a)

geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser, kvalitetsvine fra et bestemt dyrkningsområde og bordvine med geografisk betegnelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/1991 af 10. juni 1991, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 eller bestemmelser, der afløser disse

b)

geografiske betegnelser, der er omfattet af Koreas Agricultural Products Quality Control Act (lov nr. 9759 af 9. juni 2009 om kvalitetskontrol af landbrugsprodukter) og Liquor Tax Act (lov nr. 8852 af 29. februar 2008 om spiritusafgift).

(52)  Beskyttelsen af en geografisk betegnelse i henhold til denne underafdeling berører ikke de øvrige bestemmelser i denne aftale.

(53)  Vine som omhandlet i denne underafdeling er produkter henhørende under pos. 22.04 i HS, som:

a)

opfylder bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007, Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 eller lovgivning, der afløser disse, eller som

b)

opfylder bestemmelserne i Koreas Agricultural Products Quality Control Act (lov nr. 9759 af 9. juni 2009 om kvalitetskontrol af landbrugsprodukter) og Liquor Tax Act (lov nr. 8852 af 29. februar 2008 om spiritusafgift).

(54)  Aromatiserede vine som omhandlet i denne underafdeling er produkter henhørende under pos. 22.05 i HS, som:

a)

opfylder bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 eller lovgivning, der afløser denne, eller som

b)

opfylder bestemmelserne i Koreas Agricultural Products Quality Control Act (lov nr. 9759 af 9. juni 2009 om kvalitetskontrol af landbrugsprodukter) og Liquor Tax Act (lov nr. 8852 af 29. februar 2008 om spiritusafgift).

(55)  Spiritus som omhandlet i denne underafdeling er produkter henhørende under pos. 22.08 i HS, som:

a)

opfylder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 1014/90 af 24. april 1990 eller lovgivning, der afløser disse, eller som

b)

opfylder bestemmelserne i Koreas Agricultural Products Quality Control Act (lov nr. 9759 af 9. juni 2009 om kvalitetskontrol af landbrugsprodukter) og Liquor Tax Act (lov nr. 8852 af 29. februar 2008 om spiritusafgift).

(56)  Udtrykket »tilsvarende vare« fortolkes for alle varer i overensstemmelse med TRIPS-aftalens artikel 23, stk. 1, vedrørende anvendelse af en geografisk betegnelse som identifikation for vin, der ikke har sin oprindelse det sted, som den pågældende geografiske betegnelse angiver, eller som identifikation for spiritus, der ikke har sin oprindelse det sted, som den pågældende geografiske betegnelse angiver.

(57)  Hvis:

a)

Korea foreslår, at der for en vare med oprindelsesstatus, som er omfattet af Den Europæiske Unions lovgivning, jf. artikel 10.18, stk. 2, og fodnoterne til artikel 10.19, eller

b)

Den Europæiske Union foreslår, at der for en vare med oprindelsesstatus, som er omfattet af Koreas lovgivning, jf. artikel 10.18, stk. 1, og fodnoterne til artikel 10.19,

til denne aftale tilføjes et oprindelsesnavn, som begge parter har anerkendt som en geografisk betegnelse i henhold til TRIPS-aftalens artikel 22, stk. 1, i kraft af anden lovgivning end den i artikel 10.18, stk. 1 og 2, og fodnoterne til artikel 10.19 omhandlede, aftaler parterne at undersøge, om den geografiske betegnelse kan tilføjes til denne aftale i henhold til denne underafdeling.

(58)  Der er her tale om ændring af den geografiske betegnelse som sådan, herunder navn og produktkategori. Den part, til hvis område den geografiske betegnelse er knyttet, er alene ansvarlig for ændring af de i artikel 10.18, stk. 3 og 4, omhandlede specifikationer eller ændring af de ansvarlige kontrolorganer, jf. artikel 10.18, stk. 6, litra d). Der kan til orientering oplyses om sådanne ændringer.

(59)  Den part, til hvis område den geografiske betegnelse er knyttet, er alene ansvarlig for en eventuel beslutning om ikke længere at beskytte en geografisk betegnelse.

(60)  Korea anser et design for ikke at være nyt, hvis et identisk eller lignende design har været offentliggjort eller har været offentlig anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om registrering af det pågældende design. Korea anser et design for ikke at være originalt, hvis det nemt kunne være frembragt af kombinationer af design, som har været offentliggjort eller offentlig anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om registrering af det pågældende design. Den Europæiske Union anser et design for ikke at være nyt, hvis et identisk design er blevet gjort tilgængeligt for offentligheden inden datoen for indgivelse af et registreret design eller inden datoen for offentliggørelse af et ikke-registreret design. Den Europæiske Union anser et design for ikke at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, ikke adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er tilgængelige for offentligheden.

(61)  I forbindelse med denne artikel tillægger Den Europæiske Union og Korea »ikke-registreret design« og »ikke-registreret udseende« samme betydning. Betingelserne for beskyttelse af et »ikke-registreret design« eller et »ikke-registreret udseende« findes i:

a)

Koreas »Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act« (lov nr. 8767 af 21. december 2007 om forebyggelse af illoyal konkurrence og beskyttelse af drifts- og forretningshemmelighed), og

b)

Den Europæiske Unions lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006.

(62)  I forbindelse med denne artikel opfatter Den Europæiske Union »præsentation« som udbud eller »markedsføring«, og Korea opfatter »præsentation« som »tildeling eller leasing eller udstilling med henblik på tildeling eller leasing«.

(63)  Beskyttelse af et design i henhold til lovgivningen om ophavsret indrømmes ikke automatisk, kun hvis designet opfylder betingelserne for beskyttelse i ophavsretslovgivningen.

(64)  Som defineret i bilag 2-D (Farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr).

(65)  Plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori de leveres til brugeren, bestående af eller indeholdende aktivstoffer, safenere eller synergister og bestemt til et af følgende formål:

a)

at beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge angreb fra sådanne skadegørere, medmindre hovedformålet med det pågældende produkt må anses for at være af hygiejnemæssig karakter snarere end beskyttelse af planter eller planteprodukter

b)

at påvirke planters livsprocesser, f.eks. ved at indvirke på planternes vækst, på anden måde end som næringsstof

c)

at konservere planteprodukter, for så vidt de pågældende stoffer eller produkter ikke er omfattet af særlige EU-bestemmelser om konserveringsmidler

d)

at ødelægge uønskede planter eller plantedele, bortset fra alger, medmindre produkterne anvendes på jord eller vand for at beskytte planter, eller

e)

at bremse eller forebygge uønsket vækst af planter, bortset fra alger, medmindre produkterne anvendes på jord eller vand for at beskytte planter.

(66)  Dette berører ikke en eventuel forlængelse til pædiatrisk brug, hvis parterne har taget højde for denne mulighed.

(67)  Som defineret i bilag 2-D (Farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr).

(68)  Som defineret i artikel 10.2, stk. 2, litra a) til h).

(69)  Hvad der skal forstås ved »mellemmand« i dette stykke, fastsættes i parternes respektive lovgivning, men udtrykket skal bl.a. omfatte leverandører og distributører af rettighedskrænkende varer samt i givet fald onlinetjenesteydere.

(70)  Hvad der skal forstås ved »mellemmand« i dette stykke, fastsættes i parternes respektive lovgivning, men udtrykket skal bl.a. omfatte leverandører og distributører af rettighedskrænkende varer samt i givet fald onlinetjenesteydere.

(71)  Parterne definerer hver især udtrykket »beslægtede rettigheder« i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser.

(72)  I forbindelse med den i artikel 10.63 omhandlede rolle forstås ved tjenesteyder en leverandør af transmission, routing eller forbindelse til online digital kommunikation uden ændring af indholdet mellem eller blandt punkter, som specificeres af brugeren af materiale, som denne har valgt, og i forbindelse med de i artikel 10.64 og 10.65 omhandlede roller forstås ved tjenesteyder en leverandør eller operatør af faciliteter til onlinetjenesteydelser eller netadgang.

(73)  Der er enighed om, at der ikke er nogen pligt til at anvende sådanne procedurer på import af varer, der udbydes på et andet lands marked af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.

(74)  »forsendelse, omladning og overførsel til en frizone« som defineret i Kyotokonventionen.

(75)  For Korea omfatter »henførsel under en suspensionsprocedure« også midlertidig import og oplag på fabrik. For Den Europæiske Union omfatter »henførsel under en suspensionsprocedure« også midlertidig import, aktiv forædling og forarbejdning under toldkontrol.

(76)  I denne artikel forstås ved varer, der krænker en intellektuel ejendomsrettighed:

a)

forfalskede varer, dvs.:

i)

varer, herunder deres emballage, hvorpå der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som er identisk med — eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra — et gyldigt registreret varemærke for varer af samme type, og som derved krænker den pågældende varemærkeindehavers rettigheder

ii)

ethvert bomærke (logo, etiket, selvklæbende mærke, brochure, brugervejledning, garantibevis), som, selv om det foreligger separat, og for hvilke samme forhold gør sig gældende som for de i litra a), første led, omhandlede varer, eller

iii)

emballage, på hvilken der er anbragt varemærker for varemærkeforfalskede varer, og som foreligger separat, og for hvilke samme forhold gør sig gældende som for de i litra a), første led, omhandlede varer

b)

piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer, dvs. varer, som er eller indeholder kopier, der er fremstillet uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten eller de beslægtede rettigheder, uanset om det er registreret under parternes lovgivning, eller uden at en af denne gyldigt bemyndiget person i fremstillingslandet har samtykket heri, eller

c)

varer, der i henhold til lovgivningen i den part, hvor anmodningen om toldmyndighedernes indgriben er indgivet, krænker:

i)

et patent

ii)

en plantesortsrettighed

iii)

et registreret design, eller

iv)

en geografisk betegnelse.

(77)  Herunder mindst den person, der ejer varerne eller har en lignende rådighedsret over dem.

(78)  Parterne fastlægger hver især i deres respektive konkurrencelovgivning, hvordan denne artikel skal anvendes på samordnet praksis.

(79)  Særlige rettigheder indrømmes af en part, når den på anden måde end efter objektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende kriterier angiver eller begrænser antallet af virksomheder med tilladelse til at levere varer eller tjenesteydelser til to eller flere eller giver virksomheder retlige eller administrative fordele, der i væsentlig grad påvirker andre virksomheders mulighed for at levere de samme varer eller tjenesteydelser.

(80)  Ved diskriminerende foranstaltning forstås en foranstaltning, der er uforenelig med national behandling, jf. de relevante bestemmelser i denne aftale, herunder de vilkår og betingelser, der er fastsat i de relevante bilag hertil.

(81)  Parterne er enige om, at denne artikel kun finder anvendelse på subsidier, som modtages efter datoen for denne aftales ikrafttrædelse.

(82)  Subsidier til små og mellemstore virksomheder, som ydes efter objektive kriterier og betingelser, jf. artikel 2.1, litra b), og fodnote 2 hertil i SCM-aftalen, er ikke omfattet af denne artikel.

(83)  Ved parternes internationale handel forstås både deres hjemme- og eksportmarkeder.

(84)  Ved arbejdsmarkedsspørgsmål som omhandlet i dette kapitel forstås også de spørgsmål, der er relevante for dagsordenen for anstændigt arbejde som fastsat af Den Internationale Arbejdsorganisation (i det følgende benævnt »ILO«) og i FN's Økonomiske og Sociale Råds ministererklæring fra 2006 om fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde.

(85)  UNFCCC-beslutning 1/CP.13 vedtaget på den trettende konference mellem parterne i FN's rammekonvention om klimaændringer.

(86)  I forbindelse med tvister vedrørende protokollen om kulturelt samarbejde betragtes alle henvisninger til Handelsudvalget i dette kapitel som henvisninger til Udvalget for Kulturelt Samarbejde.

(87)  Sæsonvarer er varer, som set over et repræsentativt tidsrum ikke importeres jævnt fordelt over hele året, men koncentreret i sæsonbestemte perioder.

(88)  Som fastsat i protokollen om kulturelt samarbejde er Handelsudvalget ikke kompetent med hensyn til protokollen, og Udvalget for Kulturelt Samarbejde varetager alle Handelsudvalgets opgaver i forbindelse med protokollen, når disse opgaver er relevante for gennemførelsen af protokollen.

LISTE OVER BILAG

Bilag 1 til kapitel et

Bevidst efterladt uudfyldt

Bilag 2-A til kapitel to

Afskaffelse af told

Bilag 2-B til kapitel to

Elektronik

Bilag 2-C til kapitel to

Motorkøretøjer og reservedele

Bilag 2-D til kapitel to

Farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr

Bilag 2-E til kapitel to

Kemikalier

Bilag 3 til kapitel tre

Beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet

Bilag 4 til kapitel fire

TBT-koordinator

Bilag 5 til kapitel fem

Bevidst efterladt uudfyldt

Bilag 6 til kapitel 6

Bevidst efterladt uudfyldt

Bilag 7-A til kapitel syv

Liste over forpligtelser

Bilag 7-B til kapitel syv

Undtagelse fra MFN-behandling

Bilag 7-C til kapitel syv

Liste over MFN-undtagelser

Bilag 7-D til kapitel syv

Supplerende forpligtelse vedrørende finansielle tjenesteydelser

Bilag 8 til kapitel otte

Bevidst efterladt uudfyldt

Bilag 9 til kapitel ni

BOT-kontrakter og koncessioner på offentlige bygge og anlægsarbejder

Bilag 10-A til kapitel ti

Geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

Bilag 10-B til kapitel ti

Geografiske betegnelser for vin, aromatiserede vine og spiritus

Bilag 11 til kapitel elleve

Bevidst efterladt uudfyldt

Bilag 12 til kapitel tolv

Bevidst efterladt uudfyldt

Bilag 13 til kapitel tretten

Samarbejde om handel og bæredygtig udvikling

Bilag 14-A til kapitel fjorten

Mæglingsordning for ikke toldmæssige foranstaltninger

Bilag 14-B til kapitel fjorten

Forretningsorden for voldgiftspaneler

Bilag 14-C til kapitel fjorten

Adfærdskodeks for medlemmer af voldgiftspaneler og mæglere

Bilag 15 til kapitel femten

Bevidst efterladt uudfyldt

BILAG 1

Bevidst efterladt uudfyldt

BILAG 2-A

AFSKAFFELSE AF TOLD

1.

Medmindre andet er bestemt i en af parternes toldafviklingsplaner i dette bilag, finder følgende toldafviklingskategorier anvendelse på hver enkelt parts afskaffelse af tolden i medfør af artikel 2.5, punkt 1:

a)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »0« i en parts toldafviklingsplan, afskaffes fuldstændigt, og sådanne varer er toldfrie fra datoen for denne aftales ikrafttrædelse

b)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »2« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i tre lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

c)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »3« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i fire lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie (1)

d)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »5« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i seks lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

e)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »6« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i syv lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

f)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »7« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i otte lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

g)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »10« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i 11 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

h)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »12« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i 13 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

i)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »13« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i 14 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

j)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »15« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i 16 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

k)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »18« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i 19 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

l)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »20« i en parts toldafviklingsplan, fjernes i 21 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie

m)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »10-A« i en parts toldafviklingsplan, reduceres med fem procent af basistoldsatsen på datoen for denne aftales ikrafttrædelse. Tolden reduceres med yderligere fem procent af basistoldsatsen på den første dag i år tre, med yderligere syv procent af basistoldsatsen på den første dag i år fire og med yderligere syv procent af basistoldsatsen hvert år til og med år seks. Tolden reduceres med yderligere 10 procent af basistoldsatsen på den første dag i år syv og med yderligere 10 procent af basistoldsatsen på den første dag i år otte. Tolden reduceres med yderligere 12 procent af basistoldsatsen på den første dag i år ni, med yderligere 17 procent af basistoldsatsen på den første dag i år 10 og med yderligere 20 procent af basistoldsatsen på den første dag i år 11, og sådanne varer er toldfrie fra denne dato

n)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »10-B« i en parts toldafviklingsplan, reduceres med 20 procent af værdien på datoen for denne aftales ikrafttrædelse og forbliver på 20 % af værdien til og med år to. Begyndende på den første dag i år tre fjernes tolden i ni lige store årlige rater, og sådanne varer er derefter toldfrie

o)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »12-A« i en parts toldtarif, forbliver på basistoldsatsen fra år et til og med år ni. Begyndende på den første dag i år ti fjernes tolden i fire lige store årlige rater, og sådanne varer er derefter toldfrie

p)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »16-A« i en parts toldafviklingsplan, reduceres med 30 procent af værdien i 16 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er toldfrie fra den første dag i år 17

q)

for tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »S-A«, gælder følgende bestemmelser:

i)

for varer, som importeres til Korea fra den 1. maj til og med den 15. oktober, fjernes tolden i 18 lige store årlige rater begyndende på datoen for denne aftales ikrafttrædelse, og sådanne varer er derefter toldfrie, og

ii)

for varer, der importeres til Korea fra den 16. oktober til og med den 30. april, reduceres tolden til 24 procent af værdien på datoen for denne aftales ikrafttrædelse og forbliver på 24 % af værdien til og med år to. Begyndende på den første dag i år tre fjernes tolden i fire lige store årlige rater, og sådanne varer er derefter toldfrie

r)

for tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »S-B«, gælder følgende bestemmelser:

i)

for varer, der importeres til Korea fra den 1. september til og med udgangen af februar, forbliver tolden på basistoldsatsen, og

ii)

for varer, der importeres til Korea fra den 1. marts til og med den 31. august, reduceres tolden til 30 procent af værdien på datoen for denne aftales ikrafttrædelse og forbliver på 30 % af værdien til og med år to. Begyndende på den første dag i år tre fjernes tolden i seks lige store årlige rater, og sådanne varer er derefter toldfrie

s)

tolden på de varer med oprindelsesstatus, der er opført i toldafviklingskategori »E«, forbliver på basistoldsatsen

t)

ingen af denne aftales forpligtelser vedrørende told finder anvendelse på de varer, der er opført i toldafviklingskategori »X«. Intet i denne aftale ændrer Koreas rettigheder og forpligtelser, hvad angår overholdelsen af de forpligtelser, der er fastsat i WTO-dokument WT/Let/492 (Certification of Modifications and Rectifications to Schedule LX-Republic of Korea) af 13. april 2005 og eventuelle ændringer heraf.

2.

Den basistoldsats og toldafviklingskategori, der anvendes til fastsættelse af den midlertidige toldsats for en vare i hver enkelt reduktionsfase, er anført for den pågældende vare i hver enkelt parts toldafviklingsplan.

3.

Toldsatserne i de midlertidige faser rundes ned, mindst til den nærmeste tiendedel af et procentpoint, eller, hvis toldsatsen udtrykkes i monetære enheder, mindst til nærmeste tiendedel af en eurocent (EU) og nærmeste koreanske won (Korea).

4.

For så vidt angår dette bilag og en parts toldafviklingsplan, træder hver årlig reduktion i kraft på det pågældende års første dag, jf. punkt 5.

5.

I dette bilag og tillæg 2-A-1 forstås ved:

a)

år et den 12-måneders-periode, der begynder på datoen for denne aftales ikrafttrædelse

b)

år to den 12-måneders-periode, der begynder på etårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

c)

år tre den 12-måneders-periode, der begynder på toårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

d)

år fire den 12-måneders-periode, der begynder på treårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

e)

år fem den 12-måneders-periode, der begynder på fireårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

f)

år seks den 12-måneders-periode, der begynder på femårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

g)

år syv den 12-måneders-periode, der begynder på seksårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

h)

år otte den 12-måneders-periode, der begynder på syvårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

i)

år ni den 12-måneders-periode, der begynder på otteårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

j)

år 10 den 12-måneders-periode, der begynder på niårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

k)

år 11 den 12-måneders-periode, der begynder på tiårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

l)

år 12 den 12-måneders-periode, der begynder på elleveårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

m)

år 13 den 12-måneders-periode, der begynder på tolvårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

n)

år 14 den 12-måneders-periode, der begynder på trettenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

o)

år 15 den 12-måneders-periode, der begynder på fjortenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

p)

år 16 den 12-måneders-periode, der begynder på femtenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

q)

år 17 den 12-måneders-periode, der begynder på sekstenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

r)

år 18 den 12-måneders-periode, der begynder på syttenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

s)

år 19 den 12-måneders-periode, der begynder på attenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse

t)

år 20 den 12-måneders-periode, der begynder på nittenårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse, og

u)

år 21 den 12-måneders-periode, der begynder på tyveårsdagen for denne aftales ikrafttrædelse.

KOREAS TOLDTARIF

Bemærkninger

1.

Sammenhæng med Koreas harmoniserede toldtarif (Harmonized Tariff Schedule of Korea (HSK)). Bestemmelserne i denne toldafviklingsplan er generelt en gengivelse af bestemmelserne i HSK, og fortolkningen af bestemmelserne i denne toldafviklingsplan, herunder hvilke produkter underpositioner i denne toldafviklingsplan omfatter, finder sted i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser og bestemmelserne til afsnit og kapitler i HSK. I det omfang, bestemmelserne i denne toldafviklingsplan er identiske med de tilsvarende bestemmelser i HSK, har bestemmelserne i denne toldafviklingsplan samme betydning som de tilsvarende bestemmelser i HSK.

2.

Basistoldsatser. Basistoldsatserne i denne toldafviklingsplan afspejler den mestbegunstigelsestoldsats for Korea, der var gældende den 6. maj 2007.

Koreas toldafviklingsplan

HSK 2007

Varebeskrivelse

Basistoldsats

Toldafviklingskategori

Beskyttelsesforanstaltning

0101101000

Heste (til avlsbrug i landbruget)

0

0

 

0101109000

Andre varer

8

5

 

0101901010

Væddeløbsheste

8

5

 

0101901090

Andre varer

8

5

 

0101909000

Andre varer

8

10

 

0102101000

Malkekøer

89,1

0

 

0102102000

Kødkvæg

89,1

0

 

0102109000

Andre varer

89,1

0

 

0102901000

Malkekøer

40

15

 

0102902000

Kødkvæg

40

15

 

0102909000

Andre varer

0

0

 

0103100000

Racerene avlsdyr

18

0

 

0103910000

Af vægt under 50 kg

18

10

 

0103920000

Af vægt 50 kg og derover

18

10

 

0104101000

Racerene avlsdyr

0

0

 

0104109000

Andre varer

8

0

 

0104201000

Malkegeder

8

10

 

0104209000

Andre varer

8

0

 

0105111000

Racerene avlsdyr

9

0

 

0105119000

Andre varer

9

0

 

0105120000

Kalkuner

9

0

 

0105191010

Racerene avlsdyr

0

0

 

0105191090

Andre varer

18

0

 

0105199000

Andre varer

9

0

 

0105941000

Racerene avlsdyr

9

0

 

0105949000

Andre varer

9

3

 

0105991010

Racerene avlsdyr

0

0

 

0105991090

Andre varer

18

0

 

0105992000

Kalkuner

9

0

 

0105999000

Andre varer

9

0

 

0106110000

Primater

8

0

 

0106120000

Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

8

0

 

0106191000

Hunde

8

3

 

0106192010

Racerene avlsdyr

0

0

 

0106192090

Andre varer

8

0

 

0106193000

Rådyr

8

10

 

0106194000

Bjørne

8

0

 

0106195010

Racerene avlsdyr

0

0

 

0106195090

Andre varer

8

0

 

0106196010

Racerene avlsdyr

0

0

 

0106196090

Andre varer

8

0

 

0106199000

Andre varer

8

0

 

0106201000

Slanger

8

0

 

0106202000

Ferskvandsskildpadder

8

3

 

0106203000

Skildpadder

8

0

 

0106209000

Andre varer

8

0

 

0106310000

Rovfugle

8

5

 

0106320000

Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

8

5

 

0106390000

Andre varer

8

0

 

0106901000

Amphibia

8

0

 

0106902010

Honningbier

8

5

 

0106902090

Andre varer

8

0

 

0106903010

Sandorm

8

0

 

0106903020

Trådregnorm

8

0

 

0106903090

Andre varer

8

0

 

0106909000

Andre varer

8

3

 

0201100000

Hele og halve kroppe

40

15

Jf. bilag 3

0201200000

Andre udskæringer, ikke udbenet

40

15

Jf. bilag 3

0201300000

Udbenet

40

15

Jf. bilag 3

0202100000

Hele og halve kroppe

40

15

Jf. bilag 3

0202200000

Andre udskæringer, ikke udbenet

40

15

Jf. bilag 3

0202300000

Udbenet

40

15

Jf. bilag 3

0203110000

Hele og halve kroppe

22,5

5

 

0203120000

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

22,5

5

 

0203191000

Stribet flæsk

22,5

10

Jf. bilag 3

0203199000

Andre varer

22,5

10

Jf. bilag 3

0203210000

Hele og halve kroppe

25

5

 

0203220000

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

25

5

 

0203291000

Stribet flæsk

25

10

 

0203299000

Andre varer

25

5

 

0204100000

Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

22,5

10

 

0204210000

Hele og halve kroppe

22,5

10

 

0204220000

Andre udskæringer, ikke udbenet

22,5

10

 

0204230000

Udbenet

22,5

10

 

0204300000

Hele og halve kroppe af lam, frosset

22,5

10

 

0204410000

Hele og halve kroppe

22,5

10

 

0204420000

Andre udskæringer, ikke udbenet

22,5

10

 

0204430000

Udbenet

22,5

10

 

0204501000

Fersk eller kølet

22,5

10

 

0204502000

Frosset

22,5

10

 

0205001000

Fersk eller kølet

27

10

 

0205002000

Frosset

27

10

 

0206100000

Af hornkvæg, fersk eller kølet

18

15

 

0206210000

Tunger

18

15

 

0206220000

Lever

18

15

 

0206291000

Haler

18

15

 

0206292000

Fødder

18

15

 

0206299000

Andre varer

18

15

 

0206300000

Af svin, fersk eller kølet

18

7

 

0206410000

Lever

18

5

 

0206491000

Tæer

18

6

 

0206499000

Andre varer

18

5

 

0206800000

Andre varer, fersk eller kølet

18

15

 

0206900000

Andre varer, frosset

18

15

 

0207111000

Af vægt 550 g og derunder

18

12

 

0207119000

Andre varer

18

12

 

0207121000

Af vægt 550 g og derunder

20

12

 

0207129000

Andre varer

20

10

 

0207131010

Lår

18

10

 

0207131020

Bryst

18

10

 

0207131030

Vinge

18

10

 

0207131090

Andre varer

18

10

 

0207132010

Lever

22,5

10

 

0207132090

Andre varer

27

10

 

0207141010

Lår

20

10

 

0207141020

Bryst

20

13

 

0207141030

Vinge

20

13

 

0207141090

Andre varer

20

10

 

0207142010

Lever

22,5

10

 

0207142090

Andre varer

27

10

 

0207240000

Ikke udskåret, fersk eller kølet

18

10

 

0207250000

Ikke udskåret, frosset

18

7

 

0207261000

Udskårne stykker

18

10

 

0207262010

Lever

22,5

10

 

0207262090

Andre varer

27

10

 

0207271000

Udskårne stykker

18

7

 

0207272010

Lever

22,5

10

 

0207272090

Andre varer

27

10

 

0207320000

Ikke udskåret, fersk eller kølet

18

10

 

0207330000

Ikke udskåret, frosset

18

13

 

0207340000

Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

22,5

10

 

0207351000

Udskårne stykker

18

10

 

0207352010

Lever

22,5

10

 

0207352090

Andre varer

27

10

 

0207361000

Udskårne stykker

18

13

 

0207362010

Lever

22,5

7

 

0207362090

Andre varer

27

10

 

0208100000

Af kaniner eller harer

22,5

10

 

0208300000

Af primater

18

5

 

0208400000

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

30

3

 

0208500000

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

18

0

 

0208901000

Af rådyr

27

10

 

0208909010

Af havdyr

30

3

 

0208909090

Andre varer

18

10

 

0209001000

Fedt af svin

3

0

 

0209002000

Fedt af fjerkræ

3

0

 

0210110000

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

25

5

 

0210120000

Brystflæsk og stykker deraf

30

5

 

0210190000

Andre varer

25

5

 

0210201000

Tørret eller røget

27

15

 

0210209000

Andre varer

27

15

 

0210910000

Af primater

22,5

10

 

0210920000

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

22,5

10

 

0210930000

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

22,5

10

 

0210991010

Af hornkvæg

22,5

15

 

0210991020

Af svin

22,5

5

 

0210991030

Af fjerkræ

22,5

10

 

0210991090

Andre varer

22,5

10

 

0210999010

Kød af får eller geder

22,5

10

 

0210999020

Kød af fjerkræ

22,5

10

 

0210999090

Andre varer

22,5

10

 

0301101000

Guldfisk

10

0

 

0301102000

Tropiske fisk

10

3

 

0301109000

Andre varer

10

3

 

0301911000

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae

10

7

 

0301912000

Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

10

7

 

0301921000

Glasål (til akvakultur)

0

0

 

0301929000

Andre varer

30 % eller 1 908 won/kg, hvis dette beløb er større

10

 

0301930000

Karpe

10

0

 

0301940000

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

10

3

 

0301950000

Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

10

3

 

0301992000

Varer, der på engelsk betegnes »Yellow tail«

10

3

 

0301994010

Fiskeyngel (til akvakultur)

0

0

 

0301994090

Andre varer

40 % eller 2 781 won/kg, hvis dette beløb er større

10

 

0301995000

Almindelig havål

10

5

 

0301996000

Batavia-geddemuræne

10

5

 

0301997000

Salatål

10

3

 

0301998000

Fladfisk

10

10

 

0301999010

Fængselsbars (Epinephelus septemfasciatus)

10

3

 

0301999020

Kuglefisk

10

5

 

0301999030

Tilapia

10

0

 

0301999040

Rødfisk (inkl. stillehavsrødfisk)

10

5

 

0301999051

Fiskeyngel til akvakultur

0

0

 

0301999059

Andre varer

38

5

 

0301999060

Multer

10

5

 

0301999070

Smerlinger

10

3

 

0301999080

Maller

10

3

 

0301999091

Havørred (Hexagrammo-arter, Agrammus-arter)

10

3

 

0301999092

Karudse

10

3

 

0301999093

Laks

10

5

 

0301999094

Græskarpe

10

0

 

0301999095

Almindelige ørnefisk

36

10

 

0301999099

Andre varer

10

10

 

0302111000

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae

20

10

 

0302112000

Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

20

10

 

0302120000

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

20

5

 

0302190000

Andre laksefisk

20

5

 

0302210000

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

10

 

0302220000

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

20

10

 

0302230000

Tunge (Solea-arter)

20

10

 

0302290000

Andre fladfisk

20

10

 

0302310000

Hvid tun (Thunnus alalunga)

20

3

 

0302320000

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

20

3

 

0302330000

Bugstribet bonit

20

3

 

0302340000

Storøjet tun (Thunnus obesus)

20

3

 

0302350000

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

20

0

 

0302360000

Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

20

0

 

0302390000

Andre tunfisk

20

3

 

0302400000

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

20

5

 

0302500000

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

20

10

 

0302610000

Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

20

5

 

0302620000

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

20

5

 

0302630000

Sej (Pollachius virens)

20

0

 

0302640000

Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

10

 

0302650000

Pighaj, rødhaj og andre hajer

20

3

 

0302660000

Ål (Anguilla-arter)

20

10

 

0302670000

Sværdfisk (Xiphias gladius)

20

3

 

0302680000

Isfisk (Dissostichus-arter)

20

5

 

0302691000

Alaskasej

20

10

 

0302692000

Varer, der på engelsk betegnes »Yellow tail«

20

5

 

0302693000

Hårhale

20

10

 

0302694000

Blankesten

20

10

 

0302695000

Havål

20

10

 

0302696000

Batavia-geddemuræne

20

5

 

0302697000

Hestemakrel

20

10

 

0302698000

Makrelgedde (herunder hornfisk)

20

0

 

0302699010

Spansk makrel

20

10

 

0302699020

Kuglefisk

20

7

 

0302699030

Havbrasen

20

5

 

0302699040

Havtaske

20

10

 

0302699090

Andre varer

20

10

 

0302701000

Lever

20

3

 

0302702000

Rogn og mælke

20

3

 

0303110000

Sockeylaks (Oncorhynchus nerka) (rødlaks)

10

5

 

0303190000

Andre stillehavslaks

10

5

 

0303210000

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

10

10

 

0303220000

Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

10

5

 

0303290000

Andre laksefisk

10

5

 

0303310000

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

10

10

 

0303320000

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

10

10

 

0303330000

Tunge (Solea-arter)

10

10

 

0303390000

Andre fladfisk

10

Jf. punkt 5 i tillæg 2-A-1

 

0303410000

Hvid tun (Thunnus alalunga)

10

3

 

0303420000

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

10

3

 

0303430000

Bugstribet bonit

10

3

 

0303440000

Storøjet tun (Thunnus obesus)

10

3

 

0303450000

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

10

0

 

0303460000

Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

10

3

 

0303490000

Andre tunfisk

10

3

 

0303510000

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

7

 

0303520000

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

10

10

 

0303610000

Sværdfisk (Xiphias gladius)

10

3

 

0303620000

Isfisk (Dissostichus-arter)

10

3

 

0303710000

Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

10

10

 

0303720000

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

10

5

 

0303730000

Sej (Pollachius virens)

10

0

 

0303740000

Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

10

12-A

 

0303750000

Pighaj, rødhaj og andre hajer

10

5

 

0303760000

Ål (Anguilla-arter)

10

10

 

0303770000

Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

10

10

 

0303780000

Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

10

10

 

0303791000

Alaskasej

30

E

 

0303792000

Sabelfisk

10

5

 

0303793000

Hårhale

10

10

 

0303794010

Branchiostegus Japonicus

10

5

 

0303794090

Andre varer

10

10

 

0303795000

Havål

10

10

 

0303796000

Gul corvina

10

10

 

0303797000

Hestemakrel

10

10

 

0303798000

Makrelgedde (herunder hornfisk)

34

10

 

0303799010

Spansk makrel

10

10

 

0303799020

Kuglefisk

10

10

 

0303799030

Varer, der på engelsk betegnes »White sea smelt«

10

5

 

0303799040

Varer, der på engelsk betegnes »Thorny head« (Sebatolubus macrochir)

10

0

 

0303799050

Sanktpetersfisk

10

3

 

0303799060

Atkamakrel

10

3

 

0303799070

Rødfisk (inkl. stillehavsrødfisk)

10

10-A

 

0303799080

Hoki

10

7

 

0303799091

Havtaske

10

10

 

0303799092

Stillehavs- og atlanterhavsslimål

10

7

 

0303799093

Skade

10

10

 

0303799094

Mælkefisk

10

0

 

0303799095

Ørnefisk

57

E

 

0303799096

Rokke

10

10

 

0303799097

Sandål

10

10

 

0303799098

Isfisk, bortset fra Dissostichus-arter

10

3

 

0303799099

Andre varer

10

10

 

0303801000

Lever

10

5

 

0303802010

Af alaskasej

10

5

 

0303802090

I andre tilfælde

10

5

 

0304111000

Filet

20

3

 

0304112000

Surimi

20

3

 

0304119000

Andre varer

20

3

 

0304121000

Filet

20

5

 

0304122000

Surimi

20

5

 

0304129000

Andre varer

20

5

 

0304191010

Filet

20

10

 

0304191020

Surimi

20

5

 

0304191090

Andre varer

20

5

 

0304192010

Filet

20

10

 

0304192020

Surimi

20

3

 

0304192090

Andre varer

20

3

 

0304193010

Filet

20

0

 

0304193020

Surimi

20

3

 

0304193090

Andre varer

20

3

 

0304199010

Filet

20

5

 

0304199020

Surimi

20

5

 

0304199090

Andre varer

20

5

 

0304210000

Sværdfisk (Xiphias gladius)

10

3

 

0304220000

Isfisk (Dissostichus-arter)

10

3

 

0304291000

Af alaskasej

10

10

 

0304292000

Af almindelig havål

10

10

 

0304293000

Af torsk

10

10

 

0304294000

Af rødspætte

10

10

 

0304295000

Af blåfinnet tun

10

3

 

0304296000

Af isfisk, bortset fra Dissostichus-arter

10

3

 

0304297000

Af tilapia

10

0

 

0304298000

Af filfisk

10

3

 

0304299000

Andre varer

10

5

 

0304911000

Frossen surimi

10

3

 

0304919000

Andre varer

10

3

 

0304921000

Frossen surimi

10

5

 

0304929000

Andre varer

10

5

 

0304991010

Frossen surimi

10

3

 

0304991090

Andre varer

10

3

 

0304999010

Frossen surimi

10

5

 

0304999090

Andre varer

10

5

 

0305100000

Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

20

3

 

0305201000

Lever

20

3

 

0305202000

Tørret rogn

20

3

 

0305203000

Røget rogn

20

3

 

0305204010

Af alaskasej

20

5

 

0305204020

Af gul corvina

20

3

 

0305204030

Af sild

20

5

 

0305204090

Andre varer

20

3

 

0305301000

Tørret

20

3

 

0305302000

Saltet eller i saltlage

20

3

 

0305410000

Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

20

5

 

0305420000

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

3

 

0305491000

Ansjos

20

5

 

0305492000

Alaskasej

20

3

 

0305499000

Andre varer

20

3

 

0305510000

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

10

 

0305591000

Hajfinner

20

5

 

0305592000

Ansjos

20

10

 

0305593000

Alaskasej

20

3

 

0305594000

Gul corvina

20

10

 

0305595000

Kuglefisk

20

0

 

0305596000

Batavia-geddemuræne

20

3

 

0305597000

Sandål

20

5

 

0305598000

Slimfisk eller tangspræl, herunder fiskeyngel

20

0

 

0305599000

Andre varer

20

5

 

0305610000

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

3

 

0305620000

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

5

 

0305631000

Saltgæret ansjos

20

10

 

0305639000

Andre varer

20

5

 

0305691000

Laks

20

5

 

0305692000

Ørred

20

10

 

0305693000

Hårhale

20

5

 

0305694000

Sardin

20

3

 

0305695000

Makrel

20

10

 

0305696000

Gul corvina

20

10

 

0305697000

Hestemakrel

20

10

 

0305698000

Makrelgedde (herunder hornfisk)

20

0

 

0305699000

Andre varer

20

3

 

0306110000

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

20

3

 

0306120000

Hummer (Homarus-arter)

20

3

 

0306131000

Flåede

20

5

 

0306139000

Andre varer

20

10

 

0306141000

Krabbekød

20

10

 

0306142000

Japankrabbe

20

3

 

0306143000

Blå svømmekrabbe

14

10

 

0306149000

Andre varer

14

10

 

0306190000

Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

20

10

 

0306210000

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

20

3

 

0306220000

Hummer (Homarus-arter)

20

3

 

0306231000

Levende, ferske eller kølede

20

3

 

0306232000

Tørret

20

3

 

0306233000

Saltet eller i saltlage

50 % eller 363 won/kg, hvis dette beløb er større

10

 

0306241010

Blå svømmekrabbe

20

10

 

0306241020

Arktisk krabbe

20

10

 

0306241090

Andre varer

20

10

 

0306242000

Tørret

20

5

 

0306243000

Saltet eller i saltlage

20

10

 

0306291000

Levende, ferske eller kølede

20

10

 

0306292000

Tørret

20

10

 

0306293000

Saltet eller i saltlage

20

5

 

0307101011

Til udsætning

0

0

 

0307101019

I andre tilfælde

5

3

 

0307101090

Andre varer

20

5

 

0307102000

Frosset

20

5

 

0307103000

Tørret

20

5

 

0307104000

Saltet eller i saltlage

20

3

 

0307210000

Levende, ferske eller kølede

20

10

 

0307291000

Frosset

20

10

 

0307292000

Tørret

20

10

 

0307293000

Saltet eller i saltlage

20

3

 

0307310000

Levende, ferske eller kølede

20

7

 

0307391000

Frosset

20

10

 

0307392000

Tørret

20

10

 

0307399000

Andre varer

20

5

 

0307411000

Tiarmet blæksprutte

10

5

 

0307412000

Tiarmet blæksprutte

10

10

 

0307491010

Tiarmet blæksprutte

10

10

 

0307491020

Tiarmet blæksprutte

22

E

 

0307492000

Saltet eller i saltlage

10

10

 

0307493000

Tørret

10

10

 

0307511000

Ottearmet blæksprutte (Octopus variabilis)

20

7

 

0307512000

Varer, der på engelsk betegnes »Webfoot Octopus«

20

10

 

0307519000

Andre varer

20

10

 

0307591010

Ottearmet blæksprutte

20

10

 

0307591020

Ottearmet blæksprutte (Octopus variabilis)

20

10

 

0307591030

Varer, der på engelsk betegnes »Webfoot Octopus«

20

10

 

0307591090

Andre varer

20

3

 

0307592000

Tørret

20

10

 

0307599000

Andre varer

20

5

 

0307600000

Snegle, undtagen havsnegle

20

0

 

0307911110

Varer, der på engelsk betegnes »Hard clam spat«

20

3

 

0307911190

Andre varer

20

5

 

0307911200

Søøre

20

7

 

0307911300

Topsnegl

20

10

 

0307911410

Til udsætning

0

0

 

0307911490

I andre tilfælde

20

3

 

0307911510

Til udsætning

0

0

 

0307911590

I andre tilfælde

20

7

 

0307911600

Hjertemusling

20

10

 

0307911700

Adductoris fra krebsdyr

20

10

 

0307911800

Varer, der på engelsk betegnes »Baby clams«

20

10

 

0307911910

Varer, der på engelsk betegnes »Marsh clams«

20

3

 

0307911990

Andre varer

20

10

 

0307919010

Søpindsvin

20

5

 

0307919020

Søpølse

20

3

 

0307919031

Til udsætning

0

0

 

0307919039

I andre tilfælde

20

5

 

0307919040

Gople

20

5

 

0307919090

Andre varer

20

10

 

0307991110

Hjertemusling

20

10

 

0307991120

Takhalintrugmusling

20

10

 

0307991130

Varer, der på engelsk betegnes »Baby clams«

20

10

 

0307991140

Adductoris fra krebsdyr

20

10

 

0307991150

Arca

20

7

 

0307991160

Topsnegl (frosset)

20

10

 

0307991190

Andre varer

20

10

 

0307991910

Søpølse

20

3

 

0307991920

Søpung

20

7

 

0307991990

Andre varer

20

10

 

0307992110

Takhalintrugmusling

20

10

 

0307992120

Adductoris fra krebsdyr

20

10

 

0307992130

Varer, der på engelsk betegnes »Baby clams«

20

10

 

0307992190

Andre varer

20

7

 

0307992920

Søpølse

20

3

 

0307992930

Søpung

20

5

 

0307992990

Andre varer

20

5

 

0307993110

Takhalintrugmusling

20

5

 

0307993120

Varer, der på engelsk betegnes »Baby clams«

20

10

 

0307993130

Topsnegl (saltet eller i saltlage)

20

3

 

0307993190

Andre varer

20

10

 

0307993910

Søpindsvin

20