De minimis-regel — undtagelse fra underretning om små støttebeløb

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1407/2013 om de minimis-støtte som statsstøtte

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den omhandler mindre statsstøttebeløb (såkaldt de minimis-støtte), som er fritaget fra statsstøttekontrol, da de ikke vurderes at have indvirkning på konkurrencen og samhandelen i EU’s indre marked.

De minimis-støtte er mindre statsstøttebeløb til virksomheder, som EU-landene ikke skal anmelde til Europa-Kommissionen. Det maksimale beløb er 200 000 EUR pr. virksomhed over en treårig periode.

HOVEDPUNKTER

Statslig finansiering, som opfylder kriterierne i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), udgør statsstøtte og skal anmeldes til Kommissionen i henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF. Rådet kan imidlertid bestemme, at visse former for støtte skal være fritaget for denne underretningspligt, og Kommissionen kan vedtage forordninger vedrørende disse former for statsstøtte. De minimis-støtte kunne udgøre en sådan form for statsstøtte og er derfor ikke omfattet af underretningspligten.

I 2006 vedtog Kommissionen en de minimis-forordning (forordning (EF) nr. 1998/2006), som var gældende i perioden fra 2007 til 2013. Den fordoblede loftet for fritagne støttebeløb fra 100 000 EUR pr. virksomhed pr. treårige periode til 200 000 EUR. Denne stigning tog ikke alene inflationen og bruttonationalproduktet i EU frem til 2006 i betragtning, men også den sandsynlige udvikling af disse fra 2007 til 2013. På grund af finanskrisen var den reelle inflation betydeligt lavere end forventet i 2006. Derfor var en yderligere hævelse af loftet ikke berettiget.

I den gældende forordning (EU) nr. 1407/2013, som reviderer og erstatter forordning (EF) nr. 1998/2006, forenkles behandlingen af støtteforanstaltninger yderligere. Især er virksomheder, som har økonomiske problemer, ikke længere udelukket fra forordningens anvendelsesområde, og de kan således modtage de minimis-støtte.

Derudover er definitionen på, hvad der udgør en »virksomhed«, blevet forenklet og præciseret. Artikel 2.2 i forordningen indeholder flere oplysninger om dette.

Lån med rentegodtgørelse op til 1 mio. EUR kan desuden være omfattet af de minimis-forordningen, hvis visse betingelser er opfyldt. Der er yderligere oplysninger i forordningens artikel 4.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014. Den er gældende til den 31. december 2020.

BAGGRUND

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1-8).

seneste ajourføring 02.06.2020