16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-520/14)

(2015/C 056/06)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāji: Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2006/112/EK (1) 2. panta 1. punkta ievads un c) apakšpunkts un 9. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka pašvaldība attiecībā uz skolēnu pārvadājumiem atbilstoši šajā spriedumā aprakstītajiem noteikumiem ir jākvalificē kā nodokļa maksātāja šīs direktīvas izpratnē?

2)

Vai, lai atbildētu uz šo jautājumu, šie noteikumi ir jāaplūko kopumā, vai šis vērtējums jāveic par katru pārvadājuma pakalpojumu atsevišķi?

3)

Ja ir pēdējais minētais gadījums, vai ir jāveic nošķīrums starp skolēnu pārvadājumu attiecīgi 6 līdz 20 kilometru attālumā un vairāk nekā 20 km attālumā?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).