03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

155


32002R0507


L 079/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 507/2002 AL COMISIEI

din 21 martie 2002

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2331/97 privind condițiile speciale de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse din carne de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de porc (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1365/2000 (2), în special articolul 13 alineatul (12) și articolul 22,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2331/97 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2882/2000 (4), stabilește criterii de calitate care trebuie îndeplinite pentru acordarea restituirilor la export pentru anumite produse din carne de porc.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei din 17 decembrie 1987 de stabilire a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 488/2002 (6), enumeră produsele din carne de porc pentru care se pot acorda restituiri la export.

(3)

Codurile produselor menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2331/97 trebuie aliniate cu modificările recente aduse Regulamentului (CE) nr. 3846/87 și trebuie stabilite criterii de calitate pentru produsele care intră sub incidența codurilor NC 1602 41 10, 1602 42 10 și 1602 49 19.

(4)

Comitetul de gestionare a cărnii de porc nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Intrările referitoare la codurile NC 1602 41 10, 1602 42 10 și 1602 49 19 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2331/97 se înlocuiesc cu cele menționate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică licențelor de export solicitate de la 8 aprilie 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1.

(2)  JO L 156, 29.6.2000, p. 5.

(3)  JO L 323, 26.11.1997, p. 19.

(4)  JO L 333, 29.12.2000, p. 72.

(5)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1.

(6)  JO L 76, 19.3.2002, p. 11.


ANEXĂ

Cod NC

Descrierea bunurilor

Codul produsului

Condiții

ex 1602

Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sânge:

 

 

— De porcine:

 

 

ex 1602 41

— — Jamboane și părți tranșate din acestea:

 

 

ex 1602 41 10

— — — Din specia porcine domestice:

 

 

— — — — Fierte, care conțin carne și grăsime în proporție de 80 % sau mai mult din greutate:

 

 

— — — — — În ambalaj direct cu o greutate netă de 1 kg sau mai mult

1602 41 10 9110

Proporția apă/proteine din carne de maximum 4,3

— — — — — În ambalaj direct cu o greutate netă mai mică de 1 kg

1602 41 10 9130

Proporția apă/proteine din carne de maximum 4,3

ex 1602 42

— — Rasol și părți tranșate din acesta:

 

 

ex 1602 42 10

— — — Din specia porcine domestice:

 

 

— — — — Fierte, care conțin carne și grăsime în proporție de 80 % sau mai mult din greutate:

 

 

— — — — — În ambalaj direct cu o greutate netă de 1 kg sau mai mult

1602 42 10 9110

Proporția apă/proteine din carne de maximum 4,5

— — — — — În ambalaj direct cu o greutate netă mai mică de 1 kg

1602 42 10 9130

Proporția apă/proteine din carne de maximum 4,5

ex 1602 49

— Altele, inclusiv amestecuri:

 

 

— — — Din specia porcine domestice:

 

 

— — — — Care conțin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine, în proporție de 80 % sau mai mult din greutate:

 

 

ex 1602 49 19

— — — — — Altele:

 

 

— — — — — — Fierte, care conțin carne și grăsime în proporție de 80 % sau mai mult din greutate:

 

 

— — — — — — — Care nu conțin carne sau organe de pasăre:

 

 

— — — — — — — — Care conțin un produs compus din bucăți ușor identificabile de carne din țesut muscular, care, din cauza dimensiunilor, nu sunt identificabile ca provenind din jamboane, rasol, garf sau ceafă, împreună cu particule mici de grăsime vizibilă și cantități mici de depozite gelatinoase

1602 49 19 9130

Proporția apă/proteine din carne de maximum 4,5