02014A0529(01) — LV — 22.11.2021 — 005.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

▼C1

ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

▼B

(OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS TĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS SASTĀVĀ LĒMUMS Nr. 1/2018 (2018. gada 14. maijs),

  L 175

1

11.7.2018

►M2

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS TĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS SASTĀVĀ LĒMUMS Nr. 2/2018 (2018. gada 14. maijs)

  L 188

17

25.7.2018

►M3

ES UN UKRAINAS MUITAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2018 (2018. gada 21. novembris),

  L 20

40

23.1.2019

►M4

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2018 (2018. gada 2. jūlijs),

  L 192

36

18.7.2019

►M5

NOLĪGUMS vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

  L 206

3

6.8.2019

►M6

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2019 (2019. gada 8. jūlijs),

  L 248

88

27.9.2019

►M7

ES UN UKRAINAS SANITĀRĀS UN FITOSANITĀRĀS PĀRVALDĪBAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2019 (2019. gada 18. novembris),

  L 59

31

28.2.2020

►M8

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS TĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS SASTĀVĀ LĒMUMS Nr. 1/2021 (2021. gada 22. novembris),

  L 447

23

14.12.2021


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 326, 11.11.2014, lpp 5  (2014/529)
▼B

▼C1

ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

▼BPREAMBULA

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību līgumslēdzējas puses, turpmāk tekstā –"dalībvalstis",

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk "Savienība" vai "ES"

un,

EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA (turpmāk "EURATOM"),

no vienas puses, un

UKRAINA

no otras puses,

turpmāk kopā "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ ciešās vēsturiskās attiecības un aizvien ciešākās saites starp Pusēm, kā arī vēlmi stiprināt un paplašināt attiecības vērienīgā un inovatīvā veidā,

APŅEMOTIES veidot ciešas un ilglaicīgas attiecības, kas pamatojas uz kopīgām vērtībām, proti, demokrātijas principu ievērošanu, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, tostarp minoritāšu tiesībām, minoritātei piederīgu personu diskriminācijas aizliegumu un cieņu pret daudzveidību, cilvēka cieņu un apņemšanos ievērot brīvās tirgus ekonomikas principus, kas varētu atvieglot Ukrainas dalību Eiropas Savienībā,

ATZĪSTOT, ka Ukrainai kā Eiropas valstij ir kopīga vēsture un kopīgas vērtības ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un tā ir apņēmības pilna veicināt šīs vērtības,

NORĀDOT, cik lielu nozīmi Ukraina piešķir savai Eiropas identitātei,

ŅEMOT VĒRĀ lielo Ukrainas sabiedrības atbalstu valsts izvēlei par labu Eiropai,

APSTIPRINOT, ka Eiropas Savienība atzinīgi vērtē Ukrainas centienus integrēties Eiropā un tās izvēli par labu Eiropai, tostarp apņemšanos izveidot patiesu un ilgtspējīgu demokrātiju un tirgus ekonomiku,

ATZĪSTOT, ka kopīgās vērtības, uz kurām pamatojas Eiropas Savienība, proti, demokrātija, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana un tiesiskums, ir arī šā nolīguma būtiskas sastāvdaļas,

ATZĪSTOT, ka Ukrainas un Eiropas Savienības politiskās saiknes un ekonomiskā integrācija būs atkarīgas no šā nolīguma īstenošanas gaitas, kā arī no tā, kā Ukraina spēs nodrošināt kopīgo vērtību ievērošanu un konverģenci ar Eiropas Savienību politikas, ekonomikas un tiesību jomā,

APŅEMOTIES īstenot visus principus un noteikumus, kas ietverti Apvienoto Nāciju hartā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dokumentos, jo īpaši 1975. gada Eiropas Drošības un sadarbības konferences Helsinku Nobeiguma aktā, Madrides un Vīnes konferencēs attiecīgi 1991. un 1992. gadā pieņemtajos noslēguma dokumentos, Parīzes Hartā par jaunu Eiropu, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarācijā un Eiropas Padomes 1950. gada Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā,

VĒLOTIES stiprināt starptautisko mieru un drošību, kā arī iesaistīties efektīvās daudzpusējās attiecībās un mierīgā strīdu noregulējumā, jo īpaši šajā nolūkā ciešāk sadarbojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), EDSO un Eiropas Padomes ietvaros,

APŅEMOTIES sekmēt neatkarību, suverenitāti, teritoriālo integritāti un robežu neaizskaramību,

VĒLOTIES panākt aizvien ciešāku nostāju konverģenci abām pusēm svarīgos divpusējos, reģionālos un starptautiskos jautājumos, ņemot vērā Eiropas Savienības kopējo ārējo un drošības politiku (KĀDP), tostarp arī Kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP),

APŅEMOTIES atkārtoti apstiprināt Pušu starptautiskās saistības cīnīties pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu un to piegādes līdzekļiem un sadarboties atbruņošanās un ieroču kontroles jomā,

VĒLOTIES virzīt uz priekšu reformu un tuvināšanās procesu Ukrainā, tādējādi veicinot pakāpenisku ekonomisko integrāciju un politiskās saiknes padziļināšanos,

PĀRLIECĪBĀ, ka Ukrainai ir jāīsteno politiskās, sociāli – ekonomiskās, tiesību un institucionālās reformas, kas nepieciešamas efektīvai šā nolīguma īstenošanai, un apņemoties nelokāmi atbalstīt šīs reformas Ukrainā,

VĒLOTIES sasniegt ekonomikas integrāciju, inter alia izmantojot padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu, kas ir šā nolīguma sastāvdaļa, ievērojot tiesības un pienākumus, kas izriet no Pušu dalības Pasaules Tirdzniecības organizācijā, un plaši tuvinot regulējumu,

ATZĪSTOT, ka šāda padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona, sasaistot to ar tiesību aktu plašāku tuvināšanas procesu, uzlabos turpmāku ekonomisko integrāciju Eiropas Savienības iekšējā tirgū, kā to paredz šis nolīgums,

APŅEMOTIES radīt ekonomiskās attiecības veicinošu, jaunu gaisotni starp Pusēm, un galvenokārt, lai attīstītu tirdzniecību un ieguldījumus un stimulētu konkurenci, kas ir īpaši svarīgi ekonomikas reorganizācijas un modernizācijas faktori,

APŅEMOTIES uzlabot sadarbību enerģētikas jomā, pamatojoties uz Pušu apņemšanos īstenot Enerģētikas kopienas hartas nolīgumu,

APŅEMOTIES veicināt energoapgādes drošību, sekmēt atbilstošas infrastruktūras izveidi un palielināt tirgus integrāciju un regulējuma pietuvināšanos galvenajiem ES acquis elementiem, uzlabot energoefektivitāti un atjaunojamu energoresursu avotu izmantošanu, kā arī sasniegt augsta līmeņa kodoldrošumu un kodoldrošību,

APŅEMOTIES iesaistīties pastiprinātā dialogā, pamatojoties uz solidaritātes, savstarpējās uzticības, kopīgas atbildības un partnerības pamatprincipiem, un pastiprināti sadarboties migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldības jautājumos, saskaņotā veidā pievēršoties legālās migrācijas jautājumam un sadarbojoties, lai risinātu nelikumīgās imigrācijas un cilvēku tirdzniecības jautājumus un nodrošinātu efektīvu atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošanu,

ATZĪSTOT, cik svarīgi ir attiecīgā laikposmā ieviest bezvīzu ceļošanas režīmu Ukrainas pilsoņiem ar nosacījumu, ka ir izpildīti priekšnoteikumi labi pārvaldītai un drošai mobilitātei,

APŅEMOTIES apkarot organizēto noziedzību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, samazināt nelikumīgu narkotisko vielu piedāvājumu un pieprasījumu pēc tām un uzlabot sadarbību cīņā pret terorismu,

APŅEMOTIES veicināt sadarbību vides aizsardzības jomā un ievērot ilgtspējīgas attīstības un vidi saudzējošas ekonomikas principus,

VĒLOTIES uzlabot tiešus personiskus kontaktus starp iedzīvotājiem,

APŅEMOTIES veicināt pārrobežu un reģionu sadarbību,

APŅEMOTIES pakāpeniski tuvināt Ukrainas tiesību aktus Savienības tiesību aktiem, ievērojot šajā nolīgumā paredzēto, un efektīvi īstenot šo nolīgumu,

ŅĒMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums neskars un neietekmēs ES un Ukrainas attiecību turpmāko attīstību,

APSTIPRINOT, ka šā nolīguma noteikumi, kas ietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību Trešās daļas V sadaļas darbības jomā, ir saistoši Apvienotajai Karalistei un Īrijai kā atsevišķām Līgumslēdzējām pusēm, nevis kā Eiropas Savienības daļām, ja vien Eiropas Savienība kopā ar Apvienoto Karalisti un/vai Īriju nav kopīgi paziņojušas Ukrainai, ka Apvienotajai Karalistei vai Īrijai noteikumi ir saistoši kā Eiropas Savienības daļām saskaņā ar Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto 21. Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Ja Apvienotajai Karalistei un/vai Īrijai noteikumi vairs nav saistoši kā Eiropas Savienības daļām saskaņā ar 21. protokola 4.a pantu vai saskaņā ar Līgumiem pievienotā 36. protokola par pārejas noteikumiem 10. pantu, Eiropas Savienība kopā ar Apvienoto Karalisti un/vai Īriju nekavējoties informē Ukrainu par jebkādām izmaiņām to nostājā, un šādā gadījumā tām nolīguma noteikumi joprojām ir saistoši katrai atsevišķi. Tas pats attiecas uz Dāniju saskaņā ar 22. protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots minētajiem līgumiem,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI1. pants

Mērķi

1.  
Ar šo tiek izveidota asociācija starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses.
2.  

Šīs asociācijas mērķi ir šādi:

a) 

veicināt Pušu pakāpenisku tuvināšanos, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un ciešām, priviliģētām saiknēm, un palielināt Ukrainas iesaisti ES politikas jomās un dalību programmās un aģentūrās;

b) 

sniegt atbilstošu ietvaru pastiprinātam politiskam dialogam visās abpusēji interesējošās jomās;

c) 

veicināt, saglabāt un stiprināt mieru un stabilitāti reģionālā un starptautiskā mērogā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas hartas un 1975. gada Eiropas Drošības un sadarbības konferences Helsinku Nobeiguma akta principiem un 1990. gada Parīzes Hartas par jaunu Eiropu mērķiem;

d) 

izveidot nosacījumus pastiprinātām ekonomiskām un tirdzniecības attiecībām, kas vestu uz pakāpenisku Ukrainas integrāciju ES iekšējā tirgū, tostarp izveidojot padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu, kā noteikts šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi), un atbalstīt Ukrainas pūles pabeigt pāreju uz darboties spējīgu tirgus ekonomiku, inter alia progresīvi tuvinot tās tiesību aktus Savienības tiesību aktiem;

e) 

veicināt sadarbību tiesiskuma, brīvības un drošības jomā nolūkā stiprināt tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

f) 

izveidot nosacījumus aizvien ciešākai sadarbībai citās savstarpēji interesējošās jomās.I

SADAĻA

VISPĀRĪGI PRINCIPI

2. pants

Šā nolīguma būtiskas sastāvdaļas un Pušu iekšpolitikas un ārpolitikas pamatā ir tiesiskuma principa ievērošana un demokrātijas principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, kā tās definētas 1975. gada Eiropas Drošības un sadarbības konferences Helsinku Nobeiguma aktā un 1990. gada Parīzes Hartā par jaunu Eiropu, un citos attiecīgos tiesību aktos par cilvēktiesībām, tostarp ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarācijā un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā. Suverenitātes un teritoriālās integritātes, robežu neaizskaramības un neatkarības principu ievērošanas veicināšana un cīņa pret masu iznīcināšanas ieroču un ar tiem saistītu materiālu izplatīšanu un to piegādes līdzekļiem arī ir šā nolīguma būtiskas sastāvdaļas.

3. pants

Puses atzīst, ka to attiecības pamatojas uz brīvās tirgus ekonomikas principiem. Tiesiskums, laba pārvaldība, cīņa pret korupciju, cīņa pret starptautiska mēroga organizētās noziedzības un terorisma dažādām izpausmēm, ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšana un efektīvas daudzpusējās attiecības ir īpaši svarīgi faktori, kas veicina Pušu attiecības.II

SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS UN REFORMAS, POLITISKĀ ASOCIĀCIJA, SADARBĪBA UN KONVERĢENCE ĀRĒJĀS UN DROŠĪBAS POLITIKAS JOMĀ

4. pants

Politiskā dialoga mērķi

1.  
Pušu starpā turpmāk attīsta un stiprina politisko dialogu visās savstarpēji interesējošās jomās. Tas veicinās pakāpenisku konverģenci ārlietās un drošības jautājumos ar mērķi aizvien ciešāk iesaistīt Ukrainu Eiropas drošības zonā.
2.  

Politiskā dialoga mērķi ir šādi:

a) 

padziļināt politisko asociāciju un palielināt politisko un drošības politikas konverģenci un efektivitāti;

b) 

veicināt starptautisko stabilitāti un drošību, pamatojoties uz efektīvām daudzpusējām attiecībām;

c) 

stiprināt sadarbību un dialogu starp Pusēm par starptautisko drošību un krīžu pārvarēšanu jo īpaši, lai risinātu globālas un reģionālas problēmas un galvenos apdraudējumus;

d) 

sekmēt uz rezultātiem vērstu un praktisku Pušu sadarbību, lai sasniegtu mieru, drošību un stabilitāti Eiropas kontinentā;

e) 

stiprināt demokrātijas principu ievērošanu, tiesiskuma un labas pārvaldības, cilvēktiesību un pamatbrīvību, tostarp minoritāšu tiesību ievērošanu, minoritātei piederīgu personu diskriminācijas aizliegumu un cieņu pret daudzveidību un atbalstīt iekšējo politisko reformu konsolidāciju;

f) 

attīstīt dialogu un padziļināt Pušu sadarbību drošības un aizsardzības jomā;

g) 

sekmēt neatkarības, suverenitātes, teritoriālās integritātes un robežu neaizskaramības principus.

5. pants

Politiskā dialoga norise

1.  
Puses regulāri rīko politiskā dialoga sanāksmes augstākajā līmenī.
2.  
Ministru līmenī politiskais dialogs norisinās, savstarpēji vienojoties, šā nolīguma 460. pantā minētajā Asociācijas padomē un, Pušu pārstāvjiem regulāri tiekoties ārlietu ministru līmenī.
3.  

Politiskais dialogs norisinās arī šādā veidā:

a) 

regulāras sanāksmes politisko direktoru, Politikas un drošības komitejas un ekspertu līmenī, tostarp par konkrētiem reģioniem un jautājumiem, starp Eiropas Savienības pārstāvjiem no vienas puses un Ukrainas pārstāvjiem no otras puses;

b) 

visu diplomātisko un militāro kanālu Pušu starpā, tai skaitā atbilstošu sakaru trešās valstīs un Apvienoto Nāciju Organizācijā, EDSO un citos starptautiskos forumos pilnīga un savlaicīga izmantošana;

c) 

regulāras sanāksmes Pušu militāro iestāžu augstāko ierēdņu un ekspertu līmenī;

d) 

jebkādā citā veidā, tostarp ekspertu līmeņa sanāksmju veidā, kas varētu palīdzēt uzlabot un konsolidēt šo dialogu.

4.  
Puses, savstarpēji vienojoties, izveido citas politiskā dialoga procedūras un mehānismus, tostarp ārkārtas apspriedes.
5.  
Parlamentārā līmenī politiskais dialogs norisinās Parlamentārās asociācijas komitejā, kas minēta šā nolīguma 467. pantā.

6. pants

Dialogs un sadarbība iekšējās reformas jautājumos

Puses sadarbojas, lai nodrošinātu, ka to iekšpolitika pamatojas uz abām Pusēm kopīgiem principiem, jo īpaši stabilitātes un demokrātisko iestāžu efektivitātes un tiesiskuma principiem, ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši kā tas minēts šā nolīguma 14. pantā.

7. pants

Ārējā un drošības politika

1.  
Puses pastiprina dialogu un sadarbību un veicina pakāpenisku konverģenci ārējās un drošības politikas jomā, tostarp Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) jomā, un jo īpaši pievēršas konfliktu novēršanas un krīžu pārvarēšanas, reģionālās stabilitātes, atbruņošanās, ieroču neizplatīšanas, ieroču kontroles un ieroču eksporta kontroles jautājumiem, kā arī pastiprinātam savstarpēji izdevīgam dialogam kosmosa jomā. Sadarbība pamatosies uz kopīgām vērtībām un savstarpējām interesēm, tās mērķis ir palielināt politikas konverģenci un efektivitāti un veicināt kopēju politisko plānošanu. Puses izmanto divpusējus, starptautiskus un reģionālus forumus.
2.  
Ukraina, ES un dalībvalstis atkārtoti apstiprina apņemšanos ievērot neatkarības, suverenitātes, teritoriālās integritātes un robežu neaizskaramības principus, kā tas noteikts ANO hartā un 1975. gada Eiropas Drošības un sadarbības konferences Helsinku Nobeiguma aktā, un veicināt šos principus divpusējās un daudzpusējās attiecībās.
3.  
Puses savlaicīgi un saskaņoti risina problēmas saistībā ar šiem principiem visos attiecīgajos politiskā dialoga līmeņos, kas paredzēti šajā nolīgumā, tostarp arī ministru līmenī.

8. pants

Starptautiskā krimināltiesa

Puses sadarbojas, lai veicinātu mieru un starptautisko tiesiskumu, ratificējot un īstenojot 1998. gada Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtus un tās saistītos instrumentus.

9. pants

Reģionālā stabilitāte

1.  
Puses pastiprina kopīgos centienus veicināt stabilitāti, drošību un demokrātisko izaugsmi to kopīgajās kaimiņvalstīs jo īpaši, lai kopīgi strādātu pie reģionālo konfliktu mierīgas noregulēšanas.
2.  
Šie centieni ievēro kopīgos principus starptautiskā miera un drošības uzturēšanai, kā noteikts ANO hartā, 1975. gada Eiropas Drošības un sadarbības konferences Helsinku Nobeiguma aktā un citos attiecīgos daudzpusējos dokumentos.

10. pants

Konfliktu novēršana, krīžu pārvarēšana un sadarbība militāro tehnoloģiju jomā

1.  
Puses pastiprina praktisko sadarbību konfliktu novēršanas un krīžu pārvarēšanas jomā, jo īpaši ar mērķi palielināt Ukrainas dalību ES vadītās civilās un militārās krīžu pārvarēšanas operācijās, kā arī attiecīgos praktiskos vingrinājumos un mācību pasākumos, tostarp arī tajos, kas notiek Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros.
2.  
Sadarbība šajā jomā pamatojas uz nosacījumiem un kārtību ES un Ukrainas starpā par konsultācijām un sadarbību krīžu pārvarēšanas jomā.
3.  
Puses izpēta militārās un tehnoloģiskās sadarbības iespējas. Ukraina un Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izveido ciešus kontaktus, lai apspriestu militāro spēju uzlabojumus, tostarp tehnoloģijas jautājumus.

11. pants

Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana

1.  
Puses uzskata, ka masu iznīcināšanas ieroču, saistīto materiālu un to piegādes līdzekļu izplatīšana gan valstīm, gan nevalstiskiem dalībniekiem ir viens no nopietnākajiem draudiem starptautiskajai stabilitātei un drošībai. Tādēļ Puses vienojas sadarboties un dot ieguldījumu cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču, saistīto materiālu un to piegādes līdzekļu izplatīšanu, pilnīgi ievērojot un savās valstīs īstenojot savas pastāvošās saistības atbilstīgi starptautiskajiem atbruņošanās un ieroču neizplatīšanas līgumiem un nolīgumiem, kā arī citas attiecīgas starptautiskās saistības. Puses vienojas, ka šis noteikums ir šā nolīguma būtiska sastāvdaļa.
2.  

Puses arī vienojas sadarboties cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču, saistīto materiālu un to piegādes līdzekļu izplatīšanu un sniegt savu ieguldījumu šādā veidā:

a) 

veicot pasākumus, lai parakstītu vai lai ratificētu visus pārējos starptautiskos instrumentus šajā sakarā vai lai tiem atbilstošā gadījumā pievienotos, kā arī lai tos pilnībā īstenotu;

b) 

turpmāk uzlabojot valsts eksporta kontroles sistēmu, lai efektīvi kontrolētu ar masu iznīcināšanas ieročiem saistītu preču eksportu un tranzītu, ietverot kontroli pār divējāda lietojuma tehnoloģiju un preču galīgo izmantošanu un efektīvas sankcijas par eksporta kontroles pārkāpumiem.

3.  
Puses vienojas izveidot regulāru politisku dialogu, kas papildinās un konsolidēs šos elementus.

12. pants

Atbruņošanās, ieroču kontrole, ieroču eksporta kontrole un cīņa pret ieroču nelikumīgu tirdzniecību

Puses attīsta turpmāko sadarbību atbruņošanās jomā, ietverot pārmērīgo kājnieku ieroču un vieglo ieroču krājumu samazināšanu un jautājuma risināšanu par pamestas un nesprāgušas munīcijas ietekmi uz iedzīvotājiem un vidi, kā tas minēts šā nolīguma V sadaļas 6. iedaļā (Vide). Sadarbība atbruņošanās jomā ietver arī ieroču kontroli, ieroču eksporta kontroli un cīņu pret ieroču nelikumīgu tirdzniecību, aptverot kājnieku ieročus un vieglos ieročus. Puses veicina vispārēju attiecīgo starptautisko aktu stingru ievērošanu, un to mērķis ir nodrošināt šo aktu efektivitāti, tostarp īstenojot attiecīgās Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijas.

13. pants

Terorisma apkarošana

Puses piekrīt kopīgi strādāt divpusējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai novērstu un apkarotu terorismu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un bēgļu un humanitārajām tiesībām.III

SADAĻA

TIESLIETAS, BRĪVĪBA UN DROŠĪBA

14. pants

Tiesiskums un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana

Sadarbojoties tieslietu, brīvības un drošības jomā, Puses īpašu uzmanību pievērš tiesiskuma nostiprināšanai, iestāžu nostiprināšanai visos pārvaldes līmeņos kopumā un jo īpaši tiesībaizsardzības un tiesvedības jomā. Sadarbības mērķis jo īpaši būs stiprināt tiesu varu, uzlabot tās efektivitāti, sargāt tās neatkarību un objektivitāti un apkarot korupciju. Cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana caurstrāvos visa veida sadarbību tieslietu, brīvības un drošības jomā.

15. pants

Personas datu aizsardzība

Puses vienojas sadarboties, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni saskaņā ar augstākajiem Eiropas un starptautiskajiem standartiem, tostarp attiecīgajiem Eiropas Padomes instrumentiem. Sadarbība personas datu aizsardzības jomā var ietvert inter alia informācijas un ekspertu apmaiņu.

16. pants

Sadarbība migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldības jomā

1.  
Puses atkārtoti apstiprina, ka ir svarīgi kopīgi pārvaldīt migrācijas plūsmas starp abām teritorijām, un turpina izstrādāt vispusīgu dialogu par visiem ar migrāciju saistītiem jautājumiem, tostarp nelikumīgo migrāciju, likumīgo migrāciju, cilvēku kontrabandu un tirdzniecību, kā arī iekļaut ar migrāciju saistītos jautājumus valstu stratēģijās attiecībā uz migrantu izcelsmes apgabalu ekonomisko un sociālo attīstību. Šis dialogs pamatojas uz solidaritātes, savstarpējas uzticēšanās, kopīgas atbildības un partnerības pamatprincipiem.
2.  

Saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem Savienības un valstu tiesību aktiem sadarbība jo īpaši būs vērsta uz:

a) 

migrācijas galveno cēloņu risināšanu, aktīvi izmantojot sadarbības iespējas šajā jomā ar trešām valstīm un starptautiskos forumos;

b) 

kopīgu efektīvas un preventīvas politikas izstrādi, kas vērsta pret nelegālo migrāciju, migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, tostarp lai rastu veidus, kā apkarot cilvēku kontrabandistu un tirgoņu tīklus un aizsargātu šādas tirdzniecības upurus;

c) 

vispusīga dialoga izveidi par patvēruma jautājumiem un jo īpaši par jautājumiem saistībā ar ANO 1951. gada Konvencijas par bēgļu statusu un 1967. gada Protokola saistībā ar bēgļu statusu un citu attiecīgo starptautisko dokumentu praktisko īstenošanu, kā arī lai nodrošinātu neizraidīšanas principa ievērošanu;

d) 

noteikumiem par uzņemšanu, uzņemtās personas tiesībām un statusu, un taisnīgu attieksmi pret likumīgi dzīvojošiem citu valstu valstspiederīgajiem un viņu integrāciju;

e) 

operatīvo pasākumu turpmāku attīstību robežu pārvaldības jomā:

i) 

sadarbība robežu pārvaldības jomā cita starpā var ietvert mācības, paraugprakses apmaiņu, tostarp arī tehnoloģijas aspektus, informācijas apmaiņu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un attiecīgā gadījumā koordinatoru apmaiņu,

ii) 

Pušu centieni šajā jomā būs vērsti uz integrētas robežu pārvaldības principa efektīvu īstenošanu;

f) 

dokumentu drošības paaugstināšanu;

g) 

efektīvas atgriešanas politikas izstrādi, ietverot tās reģionālo dimensiju; un

h) 

viedokļu apmaiņu par migrantu neoficiālo nodarbināšanu.

17. pants

Attieksme pret darbiniekiem

1.  
Atbilstoši dalībvalstīs un ES piemērojamiem tiesību aktiem, nosacījumiem un procedūrām attieksmē pret darbiniekiem, kas ir Ukrainas valstspiederīgie un ko likumīgi nodarbina kādas dalībvalsts teritorijā, ir aizliegta jebkāda diskriminācija to valstspiederības dēļ attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu vai atlaišanu no darba salīdzinājumā ar attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem.
2.  
Ukraina atbilstoši saviem tiesību aktiem, nosacījumiem un procedūrām piemēro šā panta 1. punktā minēto attieksmi tiem darbiniekiem, kas ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie un kurus likumīgi nodarbina tās teritorijā.

18. pants

Darbinieku pārvietošanās

1.  

Ņemot vērā darba tirgus situāciju dalībvalstīs, atbilstoši tiesību aktiem un, ievērojot dalībvalstīs un ES spēkā esošos noteikumus darbaspēka pārvietošanās jomā:

a) 

pašreizējās iespējas, ar kurām dalībvalstis nodrošina darbiniekiem no Ukrainas piekļuvi darba tirgum, būtu jāsaglabā un pēc iespējas jāuzlabo,

b) 

citas dalībvalstis izskata iespēju noslēgt līdzīgus nolīgumus.

2.  
Asociācijas padome izskata iespēju piešķirt citus labākus noteikumus papildu jomās, ietverot iespējas piekļūt profesionālajai apmācībai, saskaņā ar dalībvalstīs un ES spēkā esošajiem tiesību aktiem, nosacījumiem un procedūrām un, ņemot vērā situāciju dalībvalstu un ES darba tirgū.

19. pants

Personu pārvietošanās

1.  

Puses nodrošina, ka pilnībā tiek īstenots:

a) 

2007. gada 18. jūnija Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par personu atpakaļuzņemšanu (ar Apvienotās atpakaļuzņemšanas komitejas palīdzību, kas izveidota tā 15. pantā);

b) 

2007. gada 18. jūnija Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (ar Apvienotās komitejas nolīguma pārvaldei palīdzību, kas izveidota tā 12. pantā).

2.  
Puses cenšas veicināt iedzīvotāju mobilitāti un panākt dialoga par vīzu jautājumiem turpmāku attīstību.
3.  
Puses pakāpeniski sper soļus, lai noteiktā laikā tuvotos bezvīzu režīmam, ja ir izpildīti labi pārvaldītas un drošas mobilitātes nosacījumi, kas noteikti divposmu Rīcības plānā par vīzu liberalizāciju, ar ko iepazīstināja ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada 22. novembrī.

20. pants

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana

Puses kopīgi strādā, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Lai to panāktu, Puses uzlabo divpusējo un starptautisko sadarbību šajā jomā, tostarp arī operatīvajā līmenī. Puses nodrošina, ka tiek īstenoti attiecīgie starptautiskie standarti, jo īpaši Finanšu darījumu darba grupas standarti un standarti, kas ir līdzvērtīgi Savienības pieņemtajiem.

21. pants

Sadarbība cīņā pret nelikumīgām narkotiskām vielām un prekursoriem, un psihotropām vielām

1.  
Puses sadarbojas jautājumos par nelikumīgām narkotiskām vielām, pamatojoties uz vispārpieņemtajiem principiem saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām konvencijām un ņemot vērā Politisko deklarāciju un Īpašo deklarāciju par pamatprincipiem narkotiku pieprasījuma samazināšanai, kas apstiprināta 1998. gada jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 20. īpašajā sesijā par narkotikām.
2.  
Šīs sadarbības mērķis ir apkarot nelikumīgas narkotiskās vielas, samazināt to piedāvājumu, kontrabandu un pieprasījumu pēc nelikumīgām narkotiskām vielām un risināt narkomānijas izraisītās veselības problēmas un sociālās sekas. Tās mērķis ir arī efektīvāk novērst ķīmisko prekursoru novirzīšanu nelikumīgai narkotisko un psihotropo vielu izgatavošanai.
3.  
Puses izmanto nepieciešamās sadarbības metodes, lai sasniegtu šos mērķus, nodrošinot līdzsvarotu un integrētu pieeju šiem jautājumiem.

22. pants

Cīņa pret noziedzību un korupciju

1.  
Puses sadarbojas, lai apkarotu un novērstu organizētas vai cita veida kriminālas un nelikumīgas darbības.
2.  

Šī sadarbība cita starpā pievēršas šādiem jautājumiem:

a) 

cilvēku, kā arī šaujamieroču un nelikumīgu narkotisko vielu kontrabanda un tirdzniecība;

b) 

preču kontrabanda;

c) 

ekonomiskie noziegumi, tostarp nodokļu jomā;

d) 

korupcija gan privātajā, gan publiskajā sektorā;

e) 

dokumentu viltošana;

f) 

kibernoziedzība.

3.  

Puses pastiprina divpusējo, reģionālo un starptautisko sadarbību šajā jomā, tostarp sadarbību, kas ietver Eiropolu. Puses cita starpā padziļina sadarbību attiecībā uz:

a) 

paraugprakses apmaiņu, tostarp par izmeklēšanas tehniku un noziedzības izpēti;

b) 

informācijas apmaiņu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem;

c) 

kapacitātes paplašināšanu, tostarp mācībām un attiecīgā gadījumā darbinieku apmaiņu;

d) 

jautājumiem par liecinieku un cietušo aizsardzību.

4.  
Puses apņemas efektīvi īstenot ANO 2000. gada Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās trīs protokolus, ANO 2003. gada Pretkorupcijas konvenciju un citus attiecīgus starptautiskos dokumentus.

23. pants

Sadarbība cīņā pret terorismu

1.  
Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un apslāpētu terorisma aktus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, starptautiskajām cilvēktiesībām, bēgļu tiesībām un humanitārajām tiesībām un attiecīgajiem Pušu likumiem un noteikumiem. Jo īpaši Puses vienojas sadarboties, pamatojoties uz ANO Drošības padomes 2001. gada Rezolūciju Nr. 1373, ANO 2006. gada Vispārējo terorisma apkarošanas stratēģiju un citiem attiecīgiem ANO dokumentiem un piemērojamām starptautiskām konvencijām un dokumentiem.
2.  

Tas jo īpaši notiek, apmainoties ar:

a) 

informāciju par teroristu grupām un to atbalsta tīkliem;

b) 

pieredzi un informāciju par terorisma tendencēm un par līdzekļiem un metodēm terorisma apkarošanai, aptverot arī tehnikas jomu un mācības; un

c) 

pieredzi par terorisma prevenciju.

Visa informācijas apmaiņa notiek saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem.

24. pants

Tiesiskā sadarbība

1.  
Puses vienojas attīstīt tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās, pilnībā izmantojot attiecīgos starptautiskos un divpusējos dokumentus un pamatojoties uz juridiskās noteiktības principu un tiesībām uz taisnīgu tiesu.
2.  
Puses vienojas turpmāk uzlabot ES un Ukrainas tiesu iestāžu sadarbību civillietās, pamatojoties uz piemērojamiem daudzpusējiem tiesību aktiem, jo īpaši Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences konvencijām starptautiskās tiesiskās sadarbības un tiesvedības jomā, kā arī bērnu aizsardzības jomā.
3.  
Attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās Puses centīsies uzlabot savstarpējās tiesiskās palīdzības un izdošanas kārtību. Tas attiecīgā gadījumā nozīmētu arī pievienoties un īstenot attiecīgos starptautiskos Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Padomes instrumentus, kā arī 1998. gada Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūtiem, kā tas minēts šā nolīguma 8. pantā, kā arī ciešāku sadarbību ar Eurojust.IV

SADAĻA

TIRDZNIECĪBA UN AR TIRDZNIECĪBU SAISTĪTI JAUTĀJUMI1.

NODAĻA

Valsts režīms un preču tirgus pieejamība1.

Iedaļa

Kopīgi noteikumi

25. pants

Mērķis

Pārejas perioda laikā, kas nepārsniedz 10 gadus, skaitot no dienas, kad stājas spēkā šis nolīgums ( 1 ), saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 1994 (turpmāk – VVTT 1994) XXIV pantu, Puses pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības zonu.

26. pants

Darbības joma un tvērums

1.  
Šīs sadaļas noteikumus piemēro tirdzniecībai ar precēm ( 2 ), kuru noteikta izcelsme ir kādas Puses teritorijā.
2.  
Šajā nodaļā "noteikta izcelsme" nozīmē kvalifikāciju saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti šā nolīguma I protokolā (Par jēdziena "noteiktas izcelsmes ražojumu" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm).2.

Iedaļa

Muitas nodokļu, maksas un citu maksājumu atcelšana

27. pants

Muitas nodokļa definīcija

Šajā nodaļā jēdziens "muitas nodoklis" ietver visus nodokļus vai jebkāda veida maksājumus, ko uzliek preču importam vai eksportam, vai saistībā ar to, tostarp visu veidu papildnodokļus vai uzcenojumus, ko uzliek šādam importam vai eksportam, vai saistībā ar to. Muitas nodoklis neietver:

a) 

maksājumu, kas pielīdzināms iekšējam nodoklim, ko piemēro atbilstīgi šā nolīguma 32. pantam;

b) 

nodevas, ko piemēro atbilstīgi šā nolīguma IV sadaļas 2. nodaļai (Tirdzniecības aizsardzības instrumenti);

c) 

maksu vai citus maksājumus, ko piemēro atbilstīgi šā nolīguma 33. pantam.

28. pants

Preču klasifikācija

Preču klasifikācija tirdzniecībā starp Pusēm ir noteikta katras Puses attiecīgajā tarifu nomenklatūrā atbilstīgi 1983. gada Starptautiskajā konvencijā par harmonizēto preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmu noteiktajai harmonizētajai sistēmai (turpmāk "HS") un tās turpmākajiem grozījumiem.

29. pants

Ievedmuitas nodokļu atcelšana

1.  
Katra Puse samazina vai atceļ muitas nodokļus otras Puses noteiktas izcelsmes precēm saskaņā ar sarakstiem, kas iekļauti šā nolīguma I pielikuma A daļā (turpmāk – saraksti).

Neskarot pirmo daļu, valkātam apģērbam un citiem lietotiem tekstilizstrādājumiem, uz ko attiecas Ukrainas muitas kods 6309 00 00, Ukraina atcels ievedmuitas nodokļus saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā nolīguma I pielikuma B daļā.

2.  
Visām precēm muitas nodokļu pamatlikme, kuru pēc tam samazina saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir noteikta šā nolīguma I pielikumā.
3.  
Ja kādā brīdī pēc šā nolīguma stāšanās spēkā kāda Puse samazina tās piemēroto vislielākās labvēlības (turpmāk "-VL") muitas nodokļa likmi, minēto likmi piemēro kā pamatlikmi, ja un kamēr vien tā ir zemāka par muitas nodokļa likmi, kas aprēķināta saskaņā ar minētās Puses sarakstu.
4.  
Piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā pēc jebkuras Puses pieprasījuma Puses apspriežas viena ar otru, lai apsvērtu iespēju paātrināt muitas nodokļu atcelšanu un paplašināt tās piemērošanas jomu tirdzniecībā starp Pusēm. Lēmums, ko Asociācijas komiteja pieņem tās Tirdzniecības komitejas sastāvā saskaņā ar šā nolīguma 465. pantu (turpmāk saukta arī par Tirdzniecības komiteju), par muitas nodokļa atcelšanu vai atcelšanas paātrināšanu precei aizstāj nodokļu likmi vai klasifikācijas kategoriju, kas attiecīgajai precei noteikta saskaņā ar sarakstiem.

30. pants

Jaunu pasākumu nepieņemšana

Puses nevar palielināt spēkā esošu muitas nodokli vai noteikt jaunu muitas nodokli precei, kuras noteikta izcelsme ir otras Puses teritorijā. Tas neizslēdz, ka Puses var:

a) 

pēc vienpusējas muitas nodokļa samazināšanas palielināt to līdz līmenim, kāds noteikts sarakstos; vai

b) 

saglabāt vai palielināt muitas nodokli, ja to atļāvusi Pasaules Tirdzniecības organizācijas (turpmāk – PTO) Domstarpību izšķiršanas iestāde (turpmāk - DII).

31. pants

Izvedmuitas nodokļi

1.  
Puses nepieņem vai neatstāj spēkā muitas nodokļus, nodevas vai citus pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, ko uzliek preču eksportam vai saistībā ar preču eksportu uz otras Puses teritoriju.
2.  
Esošos muitas nodokļus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, ko piemēro Ukraina un kas uzskaitīti šā nolīguma I pielikuma C daļā, atceļ pārejas perioda laikā saskaņā ar sarakstu, kas pievienots šā nolīguma I pielikuma C daļā. Ja Ukrainas muitas kodus atjaunina, saistības, kas paredzētas šā nolīguma I pielikuma C daļas sarakstā, paliek spēkā, pamatojoties uz preču apraksta atbilsmēm. Ukraina var ieviest aizsargpasākumus izvedmuitas nodokļiem, kā tas noteikts šā nolīguma I pielikuma D daļā. Šādi aizsargpasākumi vairs nav piemērojami, beidzoties termiņam, kas attiecīgai precei norādīts šā nolīguma I pielikuma D daļā.

32. pants

Eksporta subsīdijas un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību

1.  
Pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Puses neuztur spēkā, neievieš vai neatjauno eksporta subsīdijas vai citus pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību lauksaimniecības precēm, ko nogādā otras Puses teritorijā.
2.  
Šajā pantā "eksporta subsīdijas" izprot tajā nozīmē, kas minētajam terminam piešķirta Līguma par lauksaimniecību 1. panta e) punktā, kas pievienots PTO līgumam tā 1A pielikumā (turpmāk "Līgums par lauksaimniecību"), ietverot visus minētā panta grozījumus, kas veikti minētajā Līgumā par lauksaimniecību.

33. pants

Maksas un citi maksājumi

Katra Puse nodrošina, ka saskaņā ar VVTT 1994 VIII pantu un izskaidrojumu par tā interpretāciju visas maksas un maksājumi neatkarīgi no to būtības, kas nav šā nolīguma 27. pantā minētie muitas nodokļi vai pasākumi un ko piemēro preču importam vai eksportam, vai saistībā ar to, nav lielāki par sniegto pakalpojumu aptuvenajām izmaksām un neizvēršas par vietējo preču netiešu aizsardzību vai ar fiskālām vajadzībām pamatotu nodokļu uzlikšanu importam vai eksportam.3.

Iedaļa

Ārpustarifa pasākumi

34. pants

Valsts režīms

Katra Puse nosaka valsts režīmu otras Puses precēm saskaņā ar VVTT 1994 III pantu, tostarp izskaidrojumu par tā interpretāciju. Saistībā ar šo VVTT 1994 III pants un izskaidrojums par tā interpretāciju ir iekļauti šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu.

35. pants

Importa un eksporta ierobežojumi

Puses nepieņem vai neatstāj spēkā nekādus aizliegumus vai ierobežojumus, vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, ko piemēro otras Puses jebkādu preču importam vai preču eksportam, vai pārdošanai eksportam uz otras Puses teritoriju, izņemot, ja šajā nolīgumā ir paredzēts citādi, vai saskaņā ar VVTT 1994 XI pantu un izskaidrojumu par tā interpretāciju. Saistībā ar šo VVTT 1994 XI pants un izskaidrojums par tā interpretāciju tiek iekļauti šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu.4.

Iedaļa

Īpaši noteikumi par precēm

36. pants

Vispārīgi izņēmumi

Nekas šajā nolīgumā netiek interpretēts tādā veidā, ka tas liegtu kādai Pusei pieņemt vai piemērot pasākumus saskaņā ar VVTT 1994 XX un XXI pantu un izskaidrojumiem par to interpretāciju, kas ar šo ir iekļauti šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļām.5.

Iedaļa

Administratīvā sadarbība un koordinācija ar citām valstīm

37. pants

Īpaši noteikumi par administratīvo sadarbību

1.  
Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiska atbilstīgi šai nodaļai piešķirtā preferenciālā tarifu režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas jautājumos saistībā ar importu, eksportu, preču tranzītu un to pakļaušanu citam muitas režīmam vai procedūrai, ietverot aizliedzošus, ierobežojošus un kontroles pasākumus.
2.  
Ja Puse uz objektīvas, dokumentētas informācijas pamata konstatē administratīvās sadarbības trūkumu un/vai pārkāpumus vai krāpšanu saistībā ar šo nodaļu no otras Puses, attiecīgā Puse var pagaidām apturēt attiecīgo preferenciālo tarifu režīmu attiecīgajam ražojumam vai ražojumiem saskaņā ar šo pantu.
3.  

Šajā pantā administratīvās sadarbības trūkums, izmeklējot muitas pārkāpumus vai krāpšanu, cita starpā nozīmē:

a) 

atkārtotu nespēju izpildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā ražojuma vai ražojumu izcelsmes statusu;

b) 

atkārtota atteikšanās vai nepamatota kavēšanās veikt izcelsmes apliecinājumu turpmākas pārbaudes un/vai paziņot šādas pārbaudes rezultātus;

c) 

atkārtota atteikšanās vai nepamatota kavēšanās sniegt atļauju administratīvās sadarbības operāciju veikšanai, lai pārbaudītu ar attiecīgā preferenciālā režīma piešķiršanu saistīto dokumentu īstumu vai informācijas precīzumu.

Šajā pantā pārkāpumu vai krāpšanu cita starpā var konstatēt, ja bez apmierinoša izskaidrojuma strauji pieaug preču imports, pārsniedzot parasto otras Puses ražošanas līmeni un eksporta kapacitāti, un tas saistīts ar objektīvu informāciju par pārkāpumiem vai krāpšanu.

4.  

Pagaidu apturēšanu piemēro, ievērojot šādus nosacījumus:

a) 

Puse, kas uz objektīvas informācijas pamata konstatē administratīvās sadarbības trūkumu un/vai pārkāpumus vai krāpšanu, kas izriet no otras Puses, nekavējoties paziņo Tirdzniecības komitejai savu konstatējumu kopā ar objektīvo informāciju un uzsāk apspriešanos ar Tirdzniecības komiteju, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīvajiem konstatējumiem, ar mērķi panākt abām Pusēm pieņemamu risinājumu. Iepriekš minētās apspriešanās laikā attiecīgajiem ražojumiem piemēro preferenciālo režīmu;

b) 

ja Puses ir sākušas apspriešanos Tirdzniecības komitejā kā minēts a) apakšpunktā un nav varējušas vienoties par pieņemamu risinājumu trīs mēnešu laikā no pirmās Tirdzniecības komitejas sanāksmes, attiecīgā Puse var pagaidām apturēt preferenciālo režīmu attiecīgajam ražojumam vai ražojumiem. Šādu pagaidu apturēšanu nekavējoties paziņo Tirdzniecības komitejai;

c) 

šajā pantā paredzētā pagaidu apturēšana nepārsniedz to, kas nepieciešams skartās Puses finansiālo interešu aizsardzībai. Katra pagaidu apturēšana nepārsniedz sešus mēnešus. Tomēr pagaidu apturēšanu var atjaunot. Par pagaidu apturēšanu nekavējoties pēc pieņemšanas paziņo Tirdzniecības komitejai. Tirdzniecības komitejā par to periodiski notiek apspriešanās jo īpaši ar mērķi pēc iespējas ātrāk pārtraukt apturēšanu, tiklīdz beidz pastāvēt tās piemērošanas nosacījumi.

5.  
Vienlaicīgi ar paziņojumu Tirdzniecības komitejai saskaņā ar šā panta 4. punkta a) apakšpunktu attiecīgajai Pusei savos oficiālās informācijas avotos būtu jāpublicē paziņojums importētājiem. Paziņojumā importētājiem būtu jānorāda, ka attiecībā uz konkrēto ražojumu, pamatojoties uz objektīvu informāciju, ir konstatēts administratīvās sadarbības trūkums un/vai pārkāpumi vai krāpšana.

38. pants

Rīcība administratīvo kļūdu gadījumā

Ja kompetentās iestādes pieļauj kļūdu eksporta preferenciālās sistēmas atbilstīgā pārvaldībā, un īpaši šā nolīguma protokola noteikumu piemērošanā attiecībā uz noteiktas izcelsmes ražojumu definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, un šāda kļūda noved pie sekām saistībā ar ievedmuitas nodokļiem, Puse, kas saskaras ar šādām sekām, var pieprasīt, lai Tirdzniecības komiteja pārbauda iespēju pieņemt visus attiecīgos pasākumus ar mērķi atrisināt situāciju.

39. pants

Nolīgumi ar citām valstīm

1.  
Šis nolīgums neaizliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas satiksmes režīmus, ja vien tas nav pretrunā ar šajā nolīgumā paredzētajiem tirdzniecības režīmiem.
2.  
Tirdzniecības komitejā Puses apspriežas par nolīgumiem, ar kuriem izveido muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas satiksmes režīmus, un pēc pieprasījuma par citiem svarīgiem jautājumiem, kas attiecas uz to atbilstošo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm. Īpaši tad, ja kāda trešā valsts pievienojas Eiropas Savienībai, šādas apspriedes notiek, lai nodrošinātu, ka tiks ņemtas vērā šajā nolīgumā minētās ES un Ukrainas abpusējās intereses.2.

NODAĻA

Tirdzniecības aizsardzības līdzekļi1.

Iedaļa

Globālie aizsardzības pasākumi

40. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  
Puses apstiprina savas tiesības un saistības saskaņā ar VVTT 1994 XIX pantu un Vienošanos par aizsardzības pasākumiem, kas ietverta PTO līguma 1A pielikumā (turpmāk - Vienošanās par aizsardzības pasākumiem). ES puse saglabā savas tiesības un saistības saskaņā ar Līguma par lauksaimniecību 5. pantu, kas ietverts PTO līguma 1A pielikumā (turpmāk – Līgums par lauksaimniecību), izņemot tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem, kam piemērojams preferenciāls režīms saskaņā ar šo nolīgumu.
2.  
Preferenciālas izcelsmes noteikumus, kas paredzēti šā nolīguma IV sadaļas 1. nodaļā (Valsts režīms un preču tirgus pieejamība), nepiemēro šai iedaļai.

41. pants

Pārredzamība

1.  
Puse, kas sāk aizsardzības pasākumu izmeklēšanu, paziņo par to otrai Pusei, nosūtot tai oficiālu paziņojumu, ja pēdējai minētajai Pusei ir būtiska ekonomiska interese.
2.  
Šā panta vajadzībām uzskata, ka Pusei ir būtiska ekonomiska interese, ja tā ir viena no pieciem lielākajiem importēto ražojumu piegādātājiem pēdējo triju gadu laikā, vērtējot pēc absolūtā apjoma vai vērtības.
3.  
Neatkarīgi no šā nolīguma 40. panta un neskarot Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 3.2. pantu, pēc otras Puses pieprasījuma Puse, kas sāk aizsardzības pasākumu izmeklēšanu un plāno piemērot aizsardzības pasākumus, nekavējoties sniedz ad hoc rakstisku paziņojumu ar visu atbilstošo informāciju, kura novedusi pie aizsardzības pasākumu izmeklēšanas sākšanas un aizsardzības pasākumu piemērošanas, attiecīgā gadījumā ietverot izmeklēšanas provizoriskos rezultātus un izmeklēšanas galīgos secinājumus, kā arī piedāvā otrai Pusei iespēju apspriesties.

42. pants

Pasākumu piemērošana

1.  
Piemērojot aizsardzības pasākumus, Puses cenšas tos piemērot tādā veidā, kas vismazāk ietekmē to divpusējo tirdzniecību.
2.  
Šā panta pirmā punkta nolūkos, ja Puse uzskata, ka ir izpildītas juridiskās prasības galīgu aizsardzības pasākumu piemērošanai, Puse, kas plāno šādu pasākumu piemērošanu, paziņo par to otrai Pusei un sniedz tai iespēju noturēt divpusēju apspriešanos. Ja 30 dienu laikā no paziņojuma dienas nav atrasts apmierinošs risinājums, importējošā Puse var pieņemt atbilstīgus pasākumus problēmas risināšanai.

43. pants

Jaunattīstības valsts

Tādā mērā, kā Ukraina kvalificējas kā jaunattīstības valsts ( 3 ) Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 9. panta nolūkos, ES puse tai nepiemēro aizsardzības pasākumus, ja ir izpildīti minētās vienošanās 9. pantā noteiktie nosacījumi.2.

Iedaļa

Aizsardzības pasākumi vieglajiem automobiļiem

44. pants

Aizsardzības pasākumi vieglajiem automobiļiem

1.  

Ukraina var piemērot aizsardzības pasākumu augstākas ievedmuitas nodokļa veidā ES puses noteiktas izcelsmes ( 4 ) vieglajiem automobiļiem ar tarifu pozīcijas numuru 8703 (turpmāk – ražojums) kā definēts šā nolīguma 45. pantā saskaņā ar šīs iedaļas noteikumiem, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) 

ja pēc tam, kad atbilstīgi šim nolīgumam piemērotais muitas nodoklis ir samazināts vai atcelts, ražojums tiek importēts Ukrainas teritorijā tādā palielinātā apjomā, kuru nosaka absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret iekšzemes ražošanu, un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums iekšzemes ražošanas nozarei, kas ražo līdzīgus ražojumus;

b) 

ja attiecīgā ražojuma kopējais importa apjoms (vienībās) ( 5 ) jebkurā gadā pārsniedz šā nolīguma II pielikumā iekļautajā sarakstā noteikto robežlīmeni; un

c) 

ja attiecīgā ražojuma kopējais importa apjoms Ukrainā (vienībās) ( 6 ) pēdējo 12 mēnešu perioda laikā, kas beidzas ne ātrāk kā priekšpēdējā mēnesī pirms Ukraina uzaicina ES pusi sākt apspriešanos saskaņā ar šā panta 5. punktu, pārsniedz II pielikumā iekļautajā Ukrainas sarakstā noteikto procentuālās attiecības robežu visām jaunām reģistrācijām ( 7 ) Ukrainā tajā pašā periodā.

2.  
Šā panta 1. punktā minētais nodoklis nepārsniedz mazāko no šīm likmēm: dominējošo nodoklim piemēroto VL likmi vai nodoklim piemēroto VL likmi, kas ir spēkā dienu pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, vai tarifa likmi, kas noteikta šā nolīguma II pielikumā iekļautajā Ukrainas sarakstā. Nodokli var piemērot tikai atlikušajā laikā līdz gada beigām, kā definēts šā nolīguma II pielikumā.
3.  
Neskarot šā panta 2. punktu, nodokļus, ko Ukraina piemēro saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka atbilstīgi šā nolīguma II pielikumā iekļautajam Ukrainas sarakstam.
4.  
Ceļā esoši ražojumi, par kuru piegādi līgums tika noslēgts pirms papildnodokļa piemērošanas saskaņā ar šā panta 1. līdz 3. punktu, ir atbrīvoti no visiem šādiem papildnodokļiem. Taču šādas piegādes ieskaitīs attiecīgo ražojumu nākamā gada importa apjomā, lai ievērotu šā panta 1. punkta nosacījumus konkrētajam gadam.
5.  
Visus aizsardzības pasākumus Ukraina piemēro pārredzamā veidā. Šajā nolūkā Ukraina cik iespējams ātri sniedz rakstisku paziņojumu ES pusei par savu nolūku piemērot šādu pasākumu un sniedz visu atbilstošo informāciju, ietverot ražojuma importa apjomu (vienībās), kopējo jebkuras izcelsmes vieglo automobiļu importa apjomu (vienībās) un vieglo automobiļu jauno reģistrāciju skaitu Ukrainā par šā panta 1. punktā minēto periodu. Ukraina aicina ES pusi sākt apspriešanos pēc iespējas ātrāk pirms šāda pasākuma piemērošanas ar nolūku pārspriest šo informāciju. Pasākumu nepieņem ātrāk kā 30 dienas pēc apspriešanās uzaicinājuma.
6.  
Ukraina var piemērot aizsardzības pasākumu tikai pēc tam, kad tās kompetentās iestādes ir veikušas izmeklēšanu saskaņā ar Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 3. pantu un 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu, un šajā nolūkā Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 3. pants un 4. panta 2. punkta c) apakšpunkts tiek iekļauti šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu mutatis mutandis. Šai izmeklēšana ir jāpierāda, ka pēc tam, kad atbilstīgi šim nolīgumam piemērotais muitas nodoklis ir samazināts vai atcelts, ražojums tiek importēts Ukrainas teritorijā tādā palielinātā apjomā, kuru nosaka absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret iekšzemes ražošanu, un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums iekšzemes ražošanas nozarei, kas ražo līdzīgus ražojumus.
7.  
Ukraina nekavējoties rakstiski informē ES pusi par šā panta 6. punktā aprakstītās izmeklēšanas sākšanu.
8.  
Veicot izmeklēšanu, Ukraina ievēro Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta prasības, un šajā nolūkā Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts tiek iekļauts šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu mutatis mutandis.
9.  
Attiecīgos faktorus saistībā ar kaitējuma noteikšanu Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā novērtē par vismaz trīs secīgiem 12 mēnešu periodiem, tas ir, kopā par vismaz trīs gadiem.
10.  
Izmeklēšanas gaitā novērtē visus zināmos faktorus, ne tikai preferenciālā režīma importa pieaugumu saskaņā ar šo nolīgumu, kas tajā pašā laikā varētu radīt kaitējumu iekšzemes ražošanas nozarei. ES puses noteiktas izcelsmes ražojuma palielinātu importa apjomu neuzskata par muitas nodokļa samazināšanas vai atcelšanas rezultātu, ja tā paša ražojuma imports no citiem avotiem arī ir pieaudzis līdzīgā apmērā.
11.  
Ukraina rakstiski informē ES pusi un visas citas ieinteresētās personas par izmeklēšanas rezultātiem un pamatotiem secinājumiem savlaicīgi pirms šā panta 5. punktā minētas apspriešanās ar nolūku pārskatīt no izmeklēšanas izrietošo informāciju un apmainīties ar viedokļiem par ierosinātajiem pasākumiem apspriešanās laikā.
12.  
Ukraina nodrošina, ka statistika par vieglajiem automobiļiem, ko izmanto kā šādu pasākumu pierādījumu, ir uzticama, adekvāta un savlaicīgi publiski pieejama. Ukraina bez kavēšanās sniedz mēneša statistiku par ražojuma importa apjomu (vienībās), kopējo vieglo automobiļu importa apjomu (vienībās) no visiem avotiem un vieglo automobiļu jaunajām reģistrācijām Ukrainā.
13.  
Neskarot šā panta 1. punktu, pārejas perioda laikā šā panta 1. punkta a) apakšpunkta un 6. līdz 11. punkta noteikumus nepiemēro.
14.  
Ukraina nepiemēro aizsardzības pasākumus saskaņā ar šo iedaļu pirmā gada laikā. Ukraina nepiemēro vai neuztur spēkā aizsardzības pasākumus saskaņā ar šo iedaļu un neturpina izmeklēšanu šajā saistībā pēc piecpadsmitā gada.
15.  
Šā panta piemērošanu un darbību var izvērtēt un pārskatīt Tirdzniecības komitejā.

45. pants

Definīcijas

Šajā iedaļā un šā nolīguma II pielikumā:

1. 

"ražojums" ir tikai ES puses izcelsmes vieglie automobiļi, kas ietilpst tarifu pozīcijā 8703 saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kuri paredzēti šā nolīguma I protokolā Par jēdziena "noteiktas izcelsmes ražojumi" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm;

2. 

jēdzienu "nopietns kaitējums" lieto nozīmē, kas noteikta Vienošanās par aizsardzības pasākumiem 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Šajā nolūkā minētais 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir iekļauts šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu mutatis mutandis;

3. 

"līdzīgs ražojums" ir ražojums, kas ir tāds pats, proti, līdzīgs visos aspektos attiecīgajam ražojumam vai, ja tāda ražojuma nav, citam ražojumam, kurš, kaut arī nav līdzīgs visos aspektos, ir ar tādām īpašībām, kas ļoti atgādina attiecīgā ražojuma īpašības;

4. 

"pārejas periods" ir 10 gadu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas; pārejas periodu pagarinās par trīs gadiem, ja pirms desmitā gada beigām Ukraina būs iesniegusi pamatotu lūgumu šā nolīguma 465. pantā minētajai Tirdzniecības komitejai un Tirdzniecības komiteja būs to izskatījusi;

5. 

"pirmais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas;

6. 

"otrais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 1. gadadienas;

7. 

"trešais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 2. gadadienas;

8. 

"ceturtais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 3. gadadienas;

9. 

"piektais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 4. gadadienas;

10. 

"sestais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 5. gadadienas;

11. 

"septītais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 6. gadadienas;

12. 

"astotais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 7. gadadienas;

13. 

"devītais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 8. gadadienas;

14. 

"desmitais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 9. gadadienas;

15. 

"vienpadsmitais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 10. gadadienas;

16. 

"divpadsmitais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 11. gadadienas;

17. 

"trīspadsmitais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 12. gadadienas;

18. 

"četrpadsmitais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 13. gadadienas;

19. 

"piecpadsmitais gads" ir 12 mēnešu periods no šā nolīguma spēkā stāšanās 14. gadadienas.3.

Iedaļa

Kumulācijas aizliegums

45.a pants

Kumulācijas aizliegums

Neviena Puse attiecībā uz vienu un to pašu ražojumu vienlaicīgi nevar piemērot:

a) 

aizsardzības pasākumu saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļu (Aizsardzības pasākumi vieglajiem automobiļiem) un

b) 

pasākumu saskaņā ar VVTT 1994 XIX pantu un Vienošanos par aizsardzības pasākumiem.4.

Iedaļa

Antidempinga un kompensācijas pasākumi

46. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  
Puses saglabā savas tiesības un pienākumus saskaņā ar VVTT 1994 VI pantu, PTO nolīguma 1A pielikumā iekļauto Vienošanos par GATT 1994 VI panta īstenošanu (turpmāk – Antidempinga vienošanās) un PTO nolīguma 1A pielikumā iekļauto Vienošanos par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem (turpmāk – SKP vienošanās).
2.  
Preferenciālas izcelsmes noteikumus, kas paredzēti šā nolīguma IV sadaļas 1. nodaļā (Valsts režīms un preču tirgus pieejamība), nepiemēro šai iedaļai.

47. pants

Pārredzamība

1.  
Puses vienojas, ka antidempinga un kompensācijas pasākumi būtu jāizmanto, pilnībā ievērojot attiecīgās Antidempinga vienošanās un SKP vienošanās prasības un tie būtu jāpiemēro, pamatojoties uz taisnīgu un pārredzamu sistēmu.
2.  
Pēc tam, kad Puses kompetentās iestādes ir saņēmušas atbilstīgi noformētu antidempinga pieteikumu par importu no otras Puses, un ne vēlāk kā 15 dienas pirms izmeklēšanas sākšanas Puse rakstiski paziņo otrai Pusei par pieprasījuma saņemšanu.
3.  
Neskarot Antidempinga vienošanās 6. panta 5. punktu un SKP vienošanās 12. panta 4. punktu, Puses tūlīt pēc pagaidu pasākumu noteikšanas, ja tādi ir noteikti, un pirms galīgā lēmuma pieņemšanas nodrošina pilnīgu un pamatotu informāciju par visiem būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, balstoties uz kuriem pieņemts lēmums piemērot pasākumus. Informāciju sniedz rakstiski un ieinteresētajām personām piešķir pietiekami daudz laika iesniegt komentārus. Pēc tam, kad ir sniegta visa attiecīgā informācija, ieinteresētajām personām piešķir vismaz 10 dienas komentāru iesniegšanai.
4.  
Ar noteikumu, ka tas nevajadzīgi neaizkavē izmeklēšanu, un saskaņā ar Puses iekšējiem tiesību aktiem par izmeklēšanas procedūrām katra ieinteresētā persona tiek uzklausīta, lai tā varētu paust savu viedokli antidempinga vai kompensācijas maksājumu izmeklēšanas laikā.

48. pants

Sabiedrības interešu ievērošana

Puse nevar piemērot antidempinga vai kompensācijas pasākumus, ja, pamatojoties uz izmeklēšanas laikā atklāto informāciju, var nepārprotami secināt, ka šādu pasākumu piemērošana nav sabiedrības interesēs. Nosakot sabiedrības intereses, pamatojas uz visu dažādo interešu izvērtējumu kopumā, ietverot iekšzemes ražošanas nozares intereses, lietotāju, patērētāju un importētāju intereses tādā apmērā, kādā tie snieguši attiecīgu informāciju izmeklēšanas iestādēm.

49. pants

Mazākā maksājuma noteikums

Ja Puse nolemj piemērot pagaidu vai pastāvīgu antidempinga vai kompensācijas maksājumu, šāda maksājuma apmērs nepārsniedz dempinga starpību vai kompensācijas subsīdijas, bet tam vajadzētu būt mazākam par starpību, ja šāds mazākais maksājums ir pietiekams, lai likvidētu kaitējumu iekšzemes ražošanas nozarei.

50. pants

Pasākumu un pārskatīšanas piemērošana

1.  
Puses var piemērot pagaidu antidempinga vai kompensācijas maksājumus tikai tad, ja pagaidu lēmums ir parādījis, ka eksistē dempings vai subsīdija, kas kaitē iekšzemes ražošanas nozarei.
2.  
Pirms pastāvīgas antidempinga vai kompensācijas maksājuma piemērošanas Puses izpēta iespēju piemērot konstruktīvus aizsardzības līdzekļus, pienācīgi apsverot katras lietas īpašos apstākļos. Neskarot katras Puses iekšējo tiesību aktu attiecīgos noteikumus, Pusēm būtu jādod priekšroka cenu saistībām tādā apmērā, kādā Puses ir saņēmušas adekvātus eksportētāju piedāvājumus un šo piedāvājumu pieņemšana nav uzskatāma par nepraktisku.
3.  
Saņemot pienācīgi pamatotu kāda eksportētāja pieprasījumu pārskatīt spēkā esošos antidempinga vai kompensācijas pasākumus, Puse, kas piemēro attiecīgo pasākumu, objektīvi un ātri izskata šo pieprasījumu un iespējami ātri paziņo eksportētājam par izskatīšanas rezultātiem.5.

Iedaļa

Apspriešanās

50.a pants

Apspriešanās

1.  
Puse pēc otras Puses pieprasījuma rod iespēju apspriesties ar pēdējo par īpašiem jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar tirdzniecības aizsardzības līdzekļu piemērošanu. Šie jautājumi var būt saistīti, bet neaprobežojas ar dempinga starpības aprēķina metodēm, ietverot dažādus pielāgojumus, statistikas izmantošanu, importa attīstību, kaitējuma noteikšanu un mazākā maksājuma noteikuma piemērošanu.
2.  
Apspriešanās notiek cik vien iespējams ātri un parasti 21 dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
3.  
Apspriešanās saskaņā ar šo iedaļu notiek, neskarot un pilnībā ievērojot šā nolīguma 41. un 47. panta noteikumus.6.

Iedaļa

Institucionālie noteikumi

51. pants

Dialogs par tirdzniecības aizsardzības līdzekļiem

1.  
Puses ir vienojušās izveidot dialogu ekspertu līmenī par tirdzniecības aizsardzības līdzekļiem kā forumu sadarbībai jautājumos par tirdzniecības aizsardzības līdzekļiem.
2.  

Dialogs par tirdzniecības aizsardzības līdzekļiem norisinās ar mērķi:

a) 

uzlabot Pušu zināšanas un izpratni par otras Puses tiesību aktiem, politiku un praksi tirdzniecības aizsardzības līdzekļu jomā;

b) 

uzraudzīt šīs nodaļas īstenošanu;

c) 

uzlabot sadarbību starp Pušu iestādēm, kas atbild par jautājumiem, kuri saistīti ar tirdzniecības aizsardzības līdzekļiem;

d) 

pārspriest starptautiska līmeņa jaunumus tirdzniecības aizsardzības jomā;

e) 

sadarboties saistībā ar jebkuriem citiem tirdzniecības aizsardzības līdzekļu jautājumiem.

3.  
Dialoga par tirdzniecības aizsardzības līdzekļiem sanāksmes norisinās ad hoc pēc jebkuras Puses pieprasījuma. Par katras šādas sanāksmes dienaskārtību kopīgi vienojas iepriekš.7.

Iedaļa

Domstarpību izšķiršana

52. pants

Domstarpību izšķiršana

Šā nolīguma IV sadaļas 14. nodaļu (Domstarpību izšķiršana) nepiemēro šīs nodaļas 1., 4., 5., 6. un 7. iedaļai.3.

NODAĻA

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

53. pants

Darbības joma un definīcijas

1.  
Šī nodaļa ir piemērojama tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izstrādei, pieņemšanai un piemērošanai saskaņā ar Līgumu par tehniskajām barjerām tirdzniecībā, kas ietverts PTO 1A pielikumā (turpmāk – TBT līgums), kas var ietekmēt preču tirdzniecību starp Pusēm.
2.  
Neskarot šā panta 1. punktu, šo nodaļu nepiemēro sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kas noteikti PTO nolīguma 1A pielikumā iekļautajā Līgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu (turpmāk – SFP nolīgums), to nepiemēro arī iepirkumu tehniskajām specifikācijām, ko izstrādā valsts iestādes savām ražošanas vai patēriņa vajadzībām.
3.  
Šajā nodaļā piemēro TBT līguma 1. pielikumā noteiktās definīcijas.

54. pants

Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā apstiprināšana

Puses apstiprina to esošās tiesības un saistības vienai pret otru saskaņā ar TBT līgumu, kas ar šo ir iekļauts šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu.

55. pants

Tehniskā sadarbība

1.  
Puses stiprina sadarbību tehnisko noteikumu, standartu, metroloģijas, tirgus uzraudzības, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procedūru jomā ar nolūku uzlabot savstarpējo izpratni par to attiecīgajām sistēmām un veicināt piekļuvi to konkrētajiem tirgiem. Šajā ziņā tās var veidot dialogus par reglamentēšanas jautājumiem horizontālā un nozaru līmenī.
2.  

Īstenojot sadarbību, Puses cenšas identificēt, izstrādāt un sekmēt tirdzniecību veicinošas iniciatīvas, ietverot šādas iniciatīvas, bet ne tikai:

a) 

sadarbības pastiprināšana reglamentējošā jomā, izmantojot informācijas, pieredzes un datu apmaiņu; zinātnisko un tehnisko sadarbību, lai paaugstinātu tehnisko noteikumu, standartu, testēšanas, tirgus uzraudzības, sertifikācijas un akreditācijas kvalitāti un efektīvāk izmantotu normatīvos resursus;

b) 

attiecīgo par metroloģiju, standartizāciju, testēšanu, tirgus uzraudzību, sertifikāciju un akreditēšanu atbildīgo valsts un privāto organizāciju sadarbības atbalstīšana un veicināšana;

c) 

Ukrainas standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas, atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības sistēmu kvalitātes infrastruktūras attīstības veicināšana;

d) 

Ukrainas dalības attiecīgu Eiropas organizāciju darbā veicināšana;

e) 

risinājumu meklēšana iespējamiem šķēršļiem tirdzniecībai;

f) 

nostāju koordinācija starptautiskās tirdzniecības un regulatīvās organizācijās, kā piemēram, PTO un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija (turpmāk – ANO EEK).

56. pants

Tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru tuvināšana

1.  
Ukraina veic nepieciešamos pasākumus, lai pakāpeniski panāktu atbilstību ES tehniskajiem noteikumiem un ES standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procedūrām un tirgus uzraudzības sistēmai, un apņemas ievērot principus un praksi, kas noteikta attiecīgos ES lēmumos un regulās ( 8 ).
2.  

Lai sasniegtu 1. punktā noteiktos mērķus, Ukraina saskaņā ar šā nolīguma III pielikuma grafiku:

i) 

pārņem tās tiesību aktos attiecīgos ES acquis;

ii) 

veic administratīvās un institucionālās reformas, kas nepieciešamas, lai īstenotu šo nolīgumu un Rūpniecības ražojumu atbilstības novērtēšanas un atzīšanas nolīgumu (turpmāk - ACAA), kas minēts šā nolīguma 57. pantā; un

iii) 

izveido efektīvu un pārskatāmu administratīvo sistēmu, kas nepieciešama šīs nodaļas īstenošanai.

3.  
Puses vienojas par grafiku šā nolīguma III pielikumā un uztur to spēkā.
4.  
Pēc šā nolīguma spēkā stāšanās Ukraina reizi gadā sniedz ES pusei ziņojumu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo pantu. Ja šā nolīguma III pielikuma grafikā paredzētās darbības nav īstenotas paredzētajā termiņā, Ukraina norāda jaunu grafiku šādas darbības pabeigšanai.
5.  
Ukraina atturas grozīt horizontālos un nozaru tiesību aktus, kas uzskaitīti šā nolīguma III pielikumā, izņemot, ja to dara nolūkā uzlabot šo tiesību aktu atbilstību attiecīgajiem ES acquis aktiem un uzturēt spēkā šo atbilstību.
6.  
Ukraina paziņo ES pusei par visām šādām izmaiņām tās tiesību aktos.
7.  
Ukraina nodrošina, ka tās attiecīgās iestādes pilnībā līdzdarbojas Eiropas un starptautiskās standartizācijas, juridiskās un fundamentālās metroloģijas un atbilstības novērtēšanas organizācijās, ietverot akreditāciju, saskaņā ar tās darbības jomu un tai pieejamo dalībnieces statusu.
8.  
Ukraina pakāpeniski pārņem Eiropas standartu kopumu par saviem valsts standartiem, tostarp saskaņotos Eiropas standartus, par kuriem prezumē, ka to brīvprātīga izmantošana ir saskaņā ar tiesību aktiem, kas uzskaitīti šā nolīguma III pielikumā. Vienlaicīgi ar šādu pārņemšanu Ukraina atceļ kolidējošos savas valsts standartus, tostarp pārtrauc pirms 1992. gada izstrādāto starpvalstu standartu (GOST/ГОСТ) piemērošanu. Turklāt Ukraina pakāpeniski izpilda pārējos dalības nosacījumus saskaņā ar prasībām, kas ir piemērojamas pilntiesīgiem Eiropas Standartizācijas organizāciju dalībniekiem.

57. pants

Rūpniecības ražojumu atbilstības novērtēšanas un atzīšanas nolīgums

1.  
Puses vienojas pievienot šim nolīgumam ACAA kā šā nolīguma protokolu, aptverot vienu vai vairākas šā nolīguma III pielikumā uzskaitītas nozares, tiklīdz Puses ir vienojušās, ka attiecīgie Ukrainas nozares un horizontālie tiesību akti, iestādes un standarti ir pilnībā saskaņoti ar ES.
2.  
ACAA būs noteikts, ka preču tirdzniecība starp Pusēm nozarēs, kurām tas piemērojams, notiek ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi pastāv šo preču tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.
3.  
Pēc tam, kad ES puse ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Ukrainas attiecīgo tehnisko tiesību aktu, standartu un infrastruktūras saskaņošanas stāvokli, Pusēm vienojoties un ievērojot procedūru par šā nolīguma grozījumiem, ACAA pievieno šim nolīgumam kā protokolu un tajā ietver tās nozares no šā nolīguma III pielikuma saraksta, kuras uzskata par saskaņotām. Ir paredzēts, ka galu galā ACAA aptvers visas šā nolīguma III pielikumā izskaitītās nozares, ievērojot iepriekšminēto procedūru.
4.  
Tiklīdz sarakstā ietvertās nozares ir iekļautas ACAA Puses, savstarpēji vienojoties un saskaņā ar šā nolīguma grozījumu procedūru, apsver tā piemērošanas jomas paplašināšanas iespējas, lai aptvertu citas ražošanas nozares.
5.  
Kamēr ražojums nav ietverts ACAA, tam piemēro spēkā esošos Pušu tiesību aktus, ņemot vērā TBT līguma noteikumus.

58. pants

Marķēšana un etiķetēšana

1.  
Neskarot šā nolīguma 56. un 57. pantu, attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem par marķēšanas vai etiķetēšanas prasībām Puses apstiprina TBT nolīguma 2.2 pantā ietvertos principus, saskaņā ar kuriem šādu prasību izstrādes, pieņemšanas un piemērošanas nolūks vai sekas nedrīkst būt nevajadzīgu šķēršļu radīšana starptautiskajai tirdzniecībai. Šajā kontekstā marķēšanas vai etiķetēšanas prasības neierobežo tirdzniecību lielākā mērā, nekā tas nepieciešams, lai īstenotu likumīgi pamatotu mērķi, ņemot vērā risku, ko radītu to neievērošana.
2.  

Jo īpaši attiecībā uz obligātu marķēšanu vai etiķetēšanu Puses vienojas, ka:

a) 

tās centīsies samazināt marķēšanas vai etiķetēšanas prasības, izņemot, kas nepieciešams ES acquis pieņemšanai šajā jomā un marķēšanai un etiķetēšanai veselības, drošības vai vides aizsardzības nolūkos vai citiem pamatotiem sabiedriskās kārtības mērķiem;

b) 

Puse var noteikt marķējuma vai etiķetes formu, bet nepieprasa marķējuma apstiprināšanu, reģistrāciju vai sertifikāciju; un

c) 

Pusēm ir tiesības pieprasīt, lai marķējumā vai etiķetēs esošā informācija tiktu sniegta konkrētā valodā.4.

NODAĻA

Sanitārie un fitosanitārie pasākumi

59. pants

Mērķis

1.  

Šīs nodaļas mērķis ir veicināt Pušu savstarpēju tirdzniecību ar precēm, uz kurām attiecas sanitārie un fitosanitārie pasākumi, vienlaicīgi aizsargājot cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvību un veselību šādā veidā:

a) 

nodrošinot pilnīgu pārredzamību attiecībā uz tirdzniecībai piemērojamiem sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem;

b) 

tuvinot Ukrainas tiesību aktus ES tiesību aktiem;

c) 

savstarpēji atzīstot dzīvnieka un auga veselības statusu un piemērojot reģionalizācijas principu;

d) 

izveidojot mehānismu Pušu izveidoto sanitāro un fitosanitāro pasākumu līdzvērtības atzīšanai;

e) 

turpinot PTO SFP nolīguma principu īstenošanu;

f) 

izveidojot mehānismus un procedūras tirdzniecības veicināšanai un

g) 

uzlabojot Pušu saziņu un sadarbību attiecībā uz sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem.

2.  
Šīs nodaļas mērķis arī ir panākt Pušu kopīgu vienošanos par dzīvnieku labturības standartiem.

60. pants

Daudzpusējās saistības

Puses apstiprina savas pašreizējās tiesības un saistības atbilstīgi SFP nolīgumam.

61. pants

Darbības joma

Šī nodaļa attiecas uz visiem kādas Puses sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kas var tieši vai netieši ietekmēt tirdzniecību starp Pusēm, ietverot pasākumus, kas uzskaitīti šā nolīguma IV pielikumā.

62. pants

Definīcijas

Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas:

1. 

"sanitārais vai fitosanitārais pasākums" ir pasākums, kas paredzēts SFP nolīguma A pielikuma 1. punktā un ietilpst šās nodaļas piemērošanas jomā;

2. 

"dzīvnieki" ir sauszemes un ūdensdzīvnieki saskaņā ar attiecīgajām definīcijām Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (turpmāk – OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā vai Ūdensdzīvnieku veselības kodeksā;

3. 

"dzīvnieku produkti" ir dzīvnieku izcelsmes produkti, ietverot ūdensdzīvnieku izcelsmes produktus, saskaņā ar definīcijām OIE Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā vai Ūdensdzīvnieku veselības kodeksā;

4. 

"dzīvnieku blakusprodukti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā" ir dzīvnieku produkti, kas uzskaitīti šā nolīguma IV-A pielikuma 2. daļā (II);

5. 

"augi" ir dzīvi augi un norādītās dzīvās augļu daļas, tostarp sēklas:

a) 

augļi vārda botāniskajā nozīmē, izņemot uzglabāšanai sasaldētus augļus,

b) 

dārzeņi, izņemot uzglabāšanai sasaldētus dārzeņus,

c) 

gumi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi,

d) 

griezti ziedi,

e) 

zari ar lapām,

f) 

nozāģēti koki ar lapotni,

g) 

augu audu kultūras,

h) 

lapas, lapotne,

i) 

dzīvi ziedputekšņi un

j) 

potzari, spraudeņi, dzinumi;

6. 

"augu produkti" ir neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti augu izcelsmes produkti, ciktāl tos nevar uzskatīt par šā nolīguma IV-A pielikuma 3. daļā uzskaitītajiem augiem;

7. 

"sēklas" ir sēklas vārda botāniskajā nozīmē, kas paredzētas stādījumiem;

8. 

"kaitīgais organisms" jebkuras sugas, celma vai biotipa patogēns, dzīvnieks vai parazītaugs, kas ir kaitīgs augiem vai augu produktiem;

9. 

"aizsargājamās zonas" ES puses gadījumā ir zonas 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta izpratnē Padomes Direktīvā 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību (turpmāk – Direktīva 2000/29/EK), vai jebkura tam pēctecīga noteikuma izpratnē;

10. 

"dzīvnieku slimība" ir klīniska vai patoloģiska infekcijas izpausme dzīvniekos;

11. 

"akvakultūras slimība" ir klīniska vai neklīniska inficēšanās ar vienu vai vairākiem etioloģiskajiem slimību izraisītājiem, kas minēti OIE Ūdensdzīvnieku veselības kodeksā;

12. 

"dzīvnieku inficēšanās" ir situācija, kad dzīvnieki ir infekcijas izraisītāja nēsātāji ar klīniskām vai patoloģiskām infekcijas izpausmēm vai bez tām;

13. 

"dzīvnieku labturības standarti" ir Pušu izstrādātie un piemērotie dzīvnieku aizsardzības standarti, kas atbilst OIE standartiem un ietilpst šā nolīguma darbības jomā;

14. 

"atbilstošs veselības un fitosanitārās aizsardzības līmenis" ir attiecīgais veselības un fitosanitārās aizsardzības līmenis, kas noteikts SFP nolīguma A pielikuma 5. punktā;

15. 

"reģions" attiecībā uz dzīvnieku veselību ir zonas vai reģioni, kā noteikts OIE Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā, un attiecībā uz akvakultūru – kā noteikts OIE Starptautiskajā ūdensdzīvnieku veselības kodeksā, vienojoties, ka attiecībā uz ES puses teritoriju ņem vērā tās specifiskumu, atzīstot ES pusi par vienu veselumu;

16. 

"no kaitīgā organisma brīva teritorija" ir teritorija, kurā saskaņā ar zinātniskajiem datiem konkrēts kaitīgais organisms nav sastopams un kurā pēc vajadzības šo stāvokli oficiāli uztur;

17. 

"reģionalizācija" ir SFP nolīguma 6. pantā aprakstītā reģionalizācijas koncepcija;

18. 

"sūtījums" ir viena veida dzīvnieku produktu sūtījums, uz kuru attiecas viens un tas pats sertifikāts vai dokuments, kuru pārvadā ar vienu transportlīdzekli, kuru nosūtījis viens sūtītājs un kura izcelsme ir vienā un tajā pašā eksportētājvalstī vai šādas valsts daļā. Vienā sūtījumā var ietilpt viena vai vairākas preču partijas;

19. 

"augu vai augu produktu sūtījums" ir augi, augu produkti un/vai citas preces, ko pārvieto no vienas valsts uz citu un uz ko attiecas viens fitosanitārais sertifikāts, ja tāds ir nepieciešams (sūtījums var sastāvēt no vienas vai vairākām precēm vai preču partijām);

20. 

"partija" ir vairākas vienas un tās pašas preces vienības, ko var atpazīt pēc tās sastāva un izcelsmes vienveidības un kas ir sūtījuma daļa;

21. 

"līdzvērtība tirdzniecības nolūkos" (turpmāk – līdzvērtība) ir situācija, kad importētāja Puse pieņem eksportētājas Puses sanitāros vai fitosanitāros pasākumus, kaut arī šie pasākumi atšķiras no importētājas Puses pasākumiem, ja eksportētāja Puse objektīvi parāda importētājai Pusei, ka tās pasākumi sasniedz importētājas Puses atbilstošu sanitārās un fitosanitārās aizsardzības līmeni;

22. 

"nozare" ir Puses produkta vai produktu kategorijas ražošanas vai tirdzniecības struktūra;

23. 

"apakšnozare" ir kādas nozares noteikta un kontrolēta daļa;

24. 

"preces" ir dzīvnieki un augi vai to kategorijas, vai konkrēti produkti un citi objekti, ko pārvieto tirdzniecības vai citos nolūkos, ietverot šā panta 2. – 7. punktā minēto;

25. 

"īpaša importa atļauja" ir importētājas Puses kompetento iestāžu oficiāla iepriekšēja atļauja, kas izdota individuālam importētājam kā priekšnoteikums preces viena sūtījuma vai vairākkārtīgu sūtījumu ievešanai no eksportētājas Puses šā nolīguma darbības ietvaros,

26. 

"darba dienas" ir nedēļas dienas, izņemot svētdienu, sestdienu un valsts svētku dienas kādā no Pusēm;

27. 

"inspicēšana" ir jebkura barības, pārtikas, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības aspekta pārbaude, kuras mērķis ir noteikt, vai šis aspekts ir saskaņā ar barības un pārtikas, un dzīvnieku veselības, un dzīvnieku labturības noteikumu prasībām;

28. 

"augu veselības inspicēšana" ir augu, augu produktu vai citu regulētu objektu oficiāla vizuāla pārbaude ar mērķi konstatēt kaitīgu organismu klātbūtni un/vai atbilstību fitosanitārajiem noteikumiem;

29. 

"verificēšana" ir pārbaude, veicot izmeklēšanu un objektīvu pierādījumu izvērtēšanu, lai pārliecinātos, vai paredzētās prasības ir izpildītas.

63. pants

Kompetentās iestādes

Puses šā nolīguma 74. pantā minētās Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejas (turpmāk – SFP apakškomiteja) pirmajā sanāksmē informē viena otru par to kompetento iestāžu struktūru, organizāciju un kompetenču sadalījumu. Puses informē viena otru par visām izmaiņām attiecībā uz šīm kompetentajām iestādēm, ietverot kontaktpunktus.

64. pants

Regulējuma tuvināšana

1.  
Ukraina tuvina sanitārās un fitosanitāras un dzīvnieku labturības tiesību aktus ES tiesību aktiem, kā paredzēts šā nolīguma V pielikumā.
2.  
Puses sadarbojas tiesību aktu tuvināšanas un kapacitātes uzlabošanas jomā.
3.  
SFP apakškomiteja regulāri uzrauga tuvināšanas procesa īstenošanas gaitu, kā paredzēts šā nolīguma V pielikumā, lai sniegtu nepieciešamos ieteikumus par tuvināšanas pasākumiem.
4.  
Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Ukraina iesniedz SFP apakškomitejai vispusīgu šās nodaļas īstenošanas stratēģiju, kas sadalīta prioritāro pasākumu jomās, kā definēts šā nolīguma IV pielikuma A, B un C daļā, veicinot tirdzniecību ar vienu konkrētu preci vai preču grupu. Stratēģija kalpo par atsauces dokumentu šās nodaļas īstenošanai un to pievienos šā nolīguma V pielikumam ( 9 ).

65. pants

Dzīvnieku veselības un kaitīgo organismu statusa un reģionālo apstākļu atzīšana tirdzniecības nolūkiem

A.   Dzīvnieku slimību, inficētu dzīvnieku un kaitīgo organismu statusa atzīšana

1.  

Attiecībā uz dzīvnieku slimībām un inficētiem dzīvniekiem (tai skaitā ar zoonozēm) piemēro šādus noteikumus:

a) 

importētāja Puse tirdzniecības nolūkos atzīst eksportētājas Puses vai tās reģiona, ko noteikusi eksportētāja Puse saskaņā ar šā nolīguma VII pielikuma A daļu, dzīvnieku veselības statusu attiecībā uz šā nolīguma VI pielikuma A daļā norādītajām dzīvnieku slimībām;

b) 

ja Puse uzskata, ka kādai tās teritorijai vai reģionam ir īpašs statuss attiecībā uz konkrēto dzīvnieku slimību, kas nav viens no šā nolīguma VI pielikuma A daļā minētajiem, tā var pieprasīt šā statusa atzīšanu saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti šā nolīguma VII pielikuma C daļā. Importētāja Puse var pieprasīt tādas garantijas attiecībā uz dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu, kas atbilst Pušu savstarpēji pieņemtajam statusam;

c) 

Pušu teritoriju vai reģionu statusu vai statusu nozarē vai apakšnozarē saistībā ar tādas dzīvnieku slimības izplatību vai sastopamību, kas nav minēta šā nolīguma VI pielikuma A daļā, vai dzīvnieku inficēšanos un/vai attiecīgā gadījumā ar to saistīto risku, kā to definē OIE, Puses atzīst par savstarpējas tirdzniecības pamatu. Importētāja Puse var pieprasīt tādas garantijas attiecībā uz dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku produktu ievešanu, kas atbilst noteiktajam statusam saskaņā ar atbilstošajiem OIE ieteikumiem;

d) 

neskarot šā nolīguma 67., 69. un 73. pantu un, ja vien importētāja Puse neceļ tiešus iebildumus un nepieprasa paskaidrojošu vai papildu informāciju vai konsultācijas un/vai pārbaudi, katra Puse bez liekas kavēšanās veic likumdošanas un administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai atļautu tirdzniecību, pamatojoties uz šā punkta a), b) un c) apakšpunktu.

2.  

Attiecībā uz kaitīgiem organismiem piemēro šādus noteikumus:

a) 

Puses tirdzniecības nolūkos savstarpēji atzīst kaitīgo organismu statusu attiecībā uz kaitīgiem organismiem, kas norādīti šā nolīguma VI pielikuma B daļā;

b) 

neskarot šā nolīguma 67., 69. un 73. pantu un, ja vien importētāja Puse neceļ tiešus iebildumus un nepieprasa paskaidrojošu vai papildu informāciju vai konsultācijas un/vai pārbaudi, katra Puse bez liekas kavēšanās veic likumdošanas un administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai atļautu tirdzniecību, pamatojoties uz šā punkta a) apakšpunktu.

B.   Reģionalizācijas / zonēšanas, no kaitīga organisma brīvu teritoriju (turpmāk – KBT) un aizsargājamo zonu (turpmāk – AZ) atzīšana

3.  
Puses atzīst reģionalizācijas un KBZ jēdzienus, kā noteikts attiecīgi Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 1997. gada Starptautiskajā augu aizsardzības konvencijā un Starptautiskajos fitosanitāro pasākumu standartos (turpmāk – SFPS), un aizsargātās zonas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK, ko Puses vienojas piemērot savstarpējai tirdzniecībai.
4.  
Puses vienojas, ka reģionalizācijas lēmumus par dzīvnieku un zivju slimībām, kas uzskaitītas šā nolīguma VI pielikuma A daļā, un kaitīgiem organismiem, kas uzskaitīti šā nolīguma VI pielikuma B daļā, pieņem saskaņā ar šā nolīguma VII pielikuma A un B daļas noteikumiem.
5.  
a) 

Attiecībā uz dzīvnieku slimībām un saskaņā ar šā nolīguma 67. pantu eksportētāja Puse, kas lūdz importētāju Pusi atzīt tās reģionalizācijas lēmumu, paziņo veiktos pasākumus, pievienojot visus paskaidrojumus un apstiprinošus datus par tās konstatējumiem un lēmumiem. Neierobežojot šā nolīguma 68. pantu un, ja vien importētāja Puse neceļ tiešus iebildumus un nepieprasa papildu informāciju vai apspriešanos un/vai verificēšanu 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, šādi paziņotu reģionalizācijas lēmumu uzskata par akceptētu;

b) 

Apspriešanās, kas minēta šā punkta a) apakšpunktā, norisinās saskaņā ar šā nolīguma 68. panta 3. punktu. Importētāja Puse izvērtē papildu informāciju 15 darba dienās no papildu informācijas saņemšanas dienas. Verificēšanu, kas minēta a) apakšpunktā, veic saskaņā ar šā nolīguma 71. pantu un 25 darba dienu laikā no verificēšanas pieprasījuma saņemšanas.

6.  
a) 

Attiecībā uz kaitīgiem organismiem katra Puse nodrošina, ka tirdzniecībā ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem attiecīgā gadījumā tiek ievērots kaitīgu organismu statuss teritorijā, ko otra Puse atzinusi par aizsargājamu zonu vai KBT. Puse, kas lūdz otru Pusi atzīt tās KBT, paziņo veiktos pasākumus un pēc pieprasījuma sniedz visus paskaidrojumus un apstiprinošus datus par tās izveidi un uzturēšanu, kā tas paredzēts attiecīgajos SFPS, ko Puses uzskata par piemērotiem. Neierobežojot šā nolīguma 73. pantu un, ja vien Puse neceļ tiešus iebildumus un nepieprasa papildu informāciju vai apspriešanos un/vai verificēšanu triju mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas, šādi paziņotu KBT lēmumu uzskata par akceptētu;

b) 

Apspriešanās, kas minēta a) apakšpunktā, norisinās saskaņā ar šā nolīguma 68. panta 3. punktu. Importētāja Puse izvērtē papildu informāciju trīs mēnešos no tās saņemšanas dienas. Šā punkta a) apakšpunktā norādīto verificēšanu veic saskaņā ar šā nolīguma 71. pantu un 12 mēnešos no verificēšanas pieprasījuma saņemšanas dienas, ņemot vērā attiecīgā kaitīgā organisma un kultūrauga bioloģiju.

7.  
Pēc šā panta 4. - 6. punktā aprakstīto procedūru pabeigšanas un neskarot šā nolīguma 73. pantu, katra Puse bez nepamatotas kavēšanās veic nepieciešamos likumdošanas un administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai atļautu tirdzniecību, pamatojoties uz iepriekš minēto.

C.   Sadrumstalotība

Puses apņemas iesaistīties turpmākās diskusijās ar nolūku īstenot norobežošanas principu, kas minēts šā nolīguma XIV pielikumā.

66. pants

Līdzvērtības noteikšana

1.  

Līdzvērtību var atzīt attiecībā uz:

a) 

individuālu pasākumu vai

b) 

pasākumu grupu vai

c) 

sistēmu, ko piemēro nozarei, apakšnozarei, precēm vai preču grupai.

2.  
Nosakot līdzvērtību, Puses ievēro šā panta 3. punktā noteikto procedūru. Šis process ietver objektīvu līdzvērtības pierādīšanu, ko veic eksportētāja Puse, un objektīvu pierādījumu novērtēšanu, ko veic importētāja Puse. Tas var ietvert inspicēšanu vai verificēšanu.
3.  
Pēc eksportētājas Puses pieprasījuma par līdzvērtības atzīšanu, kā tas noteikts šā panta 1. punktā, Puses nekavējoties un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad importētāja Puse saņēmusi šādu pieprasījumu, sāk apspriešanās procesu, kas ietver šā nolīguma IX pielikumā paredzētos posmus. Tomēr, ja eksportētāja Puse iesniedz vairākus lūgumus, Puses pēc importētājas Puses pieprasījuma šā nolīguma 74. pantā minētajā SFP apakškomitejā vienojas par grafiku, kādā tās uzsāks un veiks šajā punktā minēto procedūru.
4.  
Kad tiesību aktu tuvināšanās ir sasniegta šā nolīguma 64. panta 3. punktā minētās uzraudzības rezultātā, šo faktu uzskata par Ukrainas pieprasījumu sākt attiecīgo pasākumu līdzvērtības atzīšanas procedūru, kā noteikts šā panta 3. punktā.
5.  
Ja vien Puses savstarpēji nevienojas citādi, importētāja Puse pabeidz šā panta 3. punktā minēto līdzvērtības noteikšanu 360 dienās no līdzvērtības pieprasījuma saņemšanas no eksportētājas Puses, ietverot materiālus, kas pierāda līdzvērtību, izņemot sezonālus kultūraugus, kad pieļaujams atlikt izvērtējumu uz vēlāku laiku, lai varētu veikt verificēšanu kultūrauga augšanai piemērotā periodā.
6.  
Importētāja Puse nosaka līdzvērtību attiecībā uz augiem, augu produktiem un citiem objektiem saskaņā ar attiecīgajiem SFPS, ja nepieciešams.
7.  

Importētāja Puse var atsaukt vai apturēt līdzvērtību, pamatojoties uz vienas Puses izdarītiem pasākumu grozījumiem, kas ietekmē līdzvērtību, ar noteikumu, ka ir izpildītas šādas procedūras:

a) 

saskaņā ar šā nolīguma 67. panta 2. punktu eksportētāja Puse informē importētāju Pusi par visiem priekšlikumiem to pasākumu grozījumiem, attiecībā uz kuriem ir atzīta pasākumu līdzvērtība, un par ierosināto pasākumu iespējamo ietekmi uz jau atzīto līdzvērtību. Importētāja Puse 30 darba dienās no šādas informācijas saņemšanas paziņo eksportētājai Pusei, vai tā turpinās atzīt līdzvērtību, pamatojoties uz ierosinātajiem pasākumiem;

b) 

saskaņā ar šā nolīguma 67. panta 2. punktu importētāja Puse informē eksportētāju Pusi par visiem priekšlikumiem to pasākumu grozījumiem, uz kuriem pamatojas līdzvērtības atzīšana, un par ierosināto pasākumu iespējamo ietekmi uz jau atzīto līdzvērtību. Ja importētāja Puse pārtrauc līdzvērtības atzīšanu, Puses var vienoties par nosacījumiem šā panta 3. punktā minētās procedūras atkārtotai uzsākšanai, pamatojoties uz ierosinātajiem pasākumiem.

8.  
Līdzvērtības atzīšana, apturēšana vai atsaukšana pilnībā ir importētājas Puses ziņā saskaņā ar tās administratīvo un tiesību aktu sistēmu. Minētā Puse rakstveidā sniedz eksportētājai Pusei visus paskaidrojumus un apliecinošos datus, kas izmantoti konstatējumu un lēmumu pieņemšanā, uz kuriem attiecas šis pants. Līdzvērtības neatzīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas gadījumā importētāja Puse norāda eksportētājai Pusei nepieciešamos nosacījumus, ar kādiem var atkārtoti uzsākt 3. punktā minēto procedūru.
9.  
Neskarot šā nolīguma 73. pantu, importētāja Puse nevar atsaukt vai apturēt līdzvērtības atzīšanu pirms stājas spēkā vienas vai otras Puses ierosinātie jaunie pasākumi.
10.  
Ja importētāja Puse ir oficiāli atzinusi līdzvērtību, pamatojoties uz apspriešanās procedūru, kā tas paredzēts šā nolīguma IX pielikumā, SFP apakškomiteja saskaņā ar procedūru, kas paredzēta šā nolīguma 74. panta 2. punktā, pasludina līdzvērtības atzīšanu tirdzniecībā starp Pusēm. Lēmumā paredz arī attiecīgā gadījumā samazināt fiziskās pārbaudes uz robežām, vienkāršotus sertifikātus un iepriekšēju sarakstu procedūras uzņēmumiem.

Līdzvērtības statusu uzskaita šā nolīguma IX pielikumā.

11.  
Ja tiesību akti ir tuvināti, līdzvērtības noteikšana notiek uz šā pamata.

67. pants

Pārredzamība un informācijas apmaiņa

1.  
Neskarot šā nolīguma 68. pantu, Puses sadarbojas, lai uzlabotu savstarpējo izpratni par to oficiālajām kontroles struktūrām un mehānismiem, kuru uzdevums ir SFP pasākumu piemērošana, un to darbu. To cita starpā var sasniegt ar starptautisko revīziju ziņojumiem, kad tos publicē, un Puses var apmainīties ar informāciju par šo revīziju rezultātiem vai citu attiecīgu informāciju.
2.  
Tiesību aktu tuvināšanas ietvaros, kā minēts šā nolīguma 64. pantā, vai līdzvērtības noteikšanas ietvaros, kā minēts šā nolīguma 66. pantā, Puses informē viena otru par attiecīgajās jomās pieņemtajām izmaiņām tiesību aktos un citām procedurālām izmaiņām.
3.  
Šajā saistībā ES puse laicīgi iepriekš informē Ukrainu par izmaiņām ES puses tiesību aktos, lai ļautu Ukrainai apsvērt veikt attiecīgus grozījumus tās tiesību aktos.

Būtu jāsasniedz nepieciešamais koordinācijas līmenis, lai atvieglotu likumdošanas procesa dokumentu nosūtīšanu pēc vienas Puses pieprasījuma.

Šajā nolūkā katra Puse paziņo otrai Pusei tās kontaktpunktus. Puses paziņo viena otrai arī par visām izmaiņām šajā informācijā.

68. pants

Paziņošana, apspriešanās un saziņas atvieglošana

1.  

Katra Puse divās darbdienās rakstveidā paziņo otrai Pusei par jebkādu nopietnu vai nozīmīgu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības apdraudējumu, tai skaitā par ārkārtas situācijām attiecībā uz pārtikas produktu kontroli vai situācijām, kuras rada nepārprotamu nopietnu veselības apdraudējumu saistībā ar dzīvnieku izcelsmes vai augu produktu patēriņu, un jo īpaši attiecībā uz:

a) 

visiem pasākumiem, kas ietekmē reģionalizācijas lēmumus, kas minēti šā nolīguma 65. pantā;

b) 

šā nolīguma VI pielikuma A daļā uzskaitīto dzīvnieku slimību vai VI pielikuma B daļas sarakstā aprakstīto kaitīgo organismu klātbūtni vai evolūciju;

c) 

epidemioloģiski svarīgiem datiem vai nozīmīgu blakus risku attiecībā uz dzīvnieku slimībām vai kaitīgiem organismiem, kas nav iekļauti šā nolīguma VI pielikuma A un B daļā vai kas ir jaunas dzīvnieku slimības vai kaitīgi organismi un

d) 

visiem papildu pasākumiem, kas pārsniedz pamatprasības, ko piemēro Pušu veiktajiem attiecīgajiem pasākumiem, lai kontrolētu vai izskaustu dzīvnieku slimības vai kaitīgus organismus vai aizsargātu sabiedrības vai augu veselību, kā arī izmaiņām profilakses politikā, ieskaitot vakcinācijas politiku.

2.  
a) 

Paziņojumus rakstveidā iesniedz kontaktpunktiem, kas minēti šā nolīguma 67. panta 3. punktā.

b) 

rakstisks paziņojums ir paziņojums, izmantojot pastu, faksu vai elektronisko pastu. Paziņojumus nosūta tikai starp kontaktpunktiem, kas minēti šā nolīguma 67. panta 3. punktā.

3.  
Ja kādai no Pusēm ir nopietnas bažas par draudiem sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselībai, par radušos situāciju apspriežas pēc Puses pieprasījuma iespējami īsā laikā un katrā gadījumā 15 darba dienu laikā. Šādās situācijās katra Puse cenšas sniegt visu informāciju, kas vajadzīga, lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem un panāktu abpusēji pieņemamu risinājumu, kas ir saderīgs ar sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības aizsardzības prasībām.
4.  
Pēc Puses pieprasījuma apspriešanās par dzīvnieku labturību notiek iespējami īsā laikā un katrā gadījumā 20 darba dienu laikā no paziņojuma. Šādās situācijās katra Puse cenšas sniegt visu pieprasīto informāciju.
5  
Pēc Puses lūguma šā panta 3. un 4. punktā norādītās apspriešanās rīko, izmantojot video vai audiokonferenču sistēmu. Pieprasījuma iesniedzēja Puse nodrošina Pušu oficiāli apstiprināta apspriedes protokola sagatavošanu. Šāda apstiprinājuma iegūšanai piemēro šā nolīguma 67. panta 3. punktu.
6.  
Savstarpēji izmantojama ātrās reaģēšanas sistēma un agrīnas brīdināšanas mehānisms veterinārām vai fitosanitārām ārkārtas situācijām sāks darboties vēlāk, kad Ukraina ieviesīs nepieciešamos tiesību aktus šajā jomā un izveidos apstākļus šādu mehānismu piemērotai darbībai uz vietas.

69. pants

Tirdzniecības nosacījumi

1.  

Vispārīgi importa nosacījumi.

a) 

Visām šā nolīguma IV-A pielikumā un IV-C pielikuma 2. punktā iekļautajām precēm Puses vienojas piemērot vispārīgos importa nosacījumus. Neierobežojot saskaņā ar šā nolīguma 65. pantu pieņemtos lēmumus, importētājas Puses importa nosacījumus piemēro visā eksportētājas Puses teritorijā. Stājoties spēkā šim nolīgumam un saskaņā ar šā nolīguma 67. pantu, importētāja Puse informē eksportētāju Pusi par savām sanitārajām un fitosanitārajām importa prasībām attiecībā uz šā nolīguma IV-A pielikumā un IV-C pielikuma 2. punktā minētajām precēm. Šajā informācijā attiecīgā gadījumā ietver importētājas Puses noteikto oficiālo sertifikātu vai deklarāciju vai tirdzniecības dokumentu paraugus.

b) 
i) 

Paziņojot par šā panta 1. punktā norādīto nosacījumu grozījumiem vai grozījumu ierosinājumiem, Puses ievēro SFP nolīguma noteikumus un turpmākos lēmumus, kas attiecas uz pasākumu paziņošanu. Neskarot šā nolīguma 73. pantu, importētāja Puse, nosakot 1. punkta a. apakšpunktā minēto grozīto nosacījumu spēkā stāšanās dienu, ņem vērā laiku, kas nepieciešams transportam starp Pusēm;

ii) 

ja importētāja Puse neievēro minētās paziņošanas prasības, tā turpina akceptēt sertifikātu vai apliecību, kas garantē iepriekš piemērojamos nosacījumus, 30 dienas pēc grozīto importa nosacījumu stāšanās spēkā.

2.  

Importa nosacījumi pēc līdzvērtības atzīšanas.

a) 

Puses 90 dienu laikā no līdzvērtības atzīšanas lēmuma pieņemšanas veic nepieciešamos likumdošanas un administratīvos pasākumus līdzvērtības atzīšanas īstenošanai, lai uz tās pamata attiecīgajās nozarēs un apakšnozarēs, kurās importētāja Puse visus eksportētājas Puses attiecīgos sanitāros un fitosanitāros pasākumus ir atzinusi par līdzvērtīgiem, atļautu savstarpēji tirgot preces, kas minētas šā nolīguma IV pielikuma A daļā un IV pielikuma C daļas 2. punktā. Attiecībā uz minētajām precēm importētājas Puses pieprasītā sertifikāta vai oficiālā dokumenta paraugu minētajā posmā var aizstāt ar sertifikātu, kas noformēts, ievērojot šā nolīguma XII pielikuma B daļu.

b) 

Attiecīgās nozarēs vai apakšnozarēs, kurās par līdzvērtīgiem ir atzīti viens vai vairāki, bet ne visi pasākumi, preču tirdzniecība turpinās atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem. Pēc eksportētājas Puses lūguma piemēro šā panta 5. punktu.

3.  
No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas šā nolīguma IV pielikuma A daļā un IV pielikuma C daļas 2. punktā minētajām precēm nepiemēro importa atļaujas.

Šā nolīguma stāšanās spēkā pirms 2013. gada 31. decembra neietekmē palīdzību visaptverošās iestāžu darba uzlabošanas programmas ietvaros.

4.  
Par nosacījumiem, kas skar tirdzniecību ar 1. punkta a) apakšpunktā minētajām precēm, Puses pēc eksportētājas Puses pieprasījuma uzsāk apspriešanos SFP apakškomitejā saskaņā ar šā nolīguma 74. pantu, lai vienotos par importētājas Puses alternatīviem vai papildu importa nosacījumiem. Šādus alternatīvus vai papildu importa nosacījumus attiecīgā gadījumā var balstīt uz eksportētājas Puses pasākumiem, kurus importētāja Puse atzinusi par līdzvērtīgiem. Ja Puses vienojas, importētāja Puse 90 dienās no SFP apakškomitejas lēmuma veic likumdošanas un/vai administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai atļautu importu, pamatojoties uz minētajiem pasākumiem.
5.  

Uzņēmumu saraksts, nosacīts apstiprinājums.

a) 

Attiecībā uz šā nolīguma IV-A pielikuma 2. daļu minēto dzīvnieku produktu importu importētāja Puse pēc eksportētājas Puses lūguma, kam pievienotas atbilstīgas garantijas, uz laiku apstiprina šā nolīguma VIII 2.1 punktā minētos pārstrādes uzņēmumus, kuri atrodas eksportētājas Puses teritorijā, bez uzņēmumu iepriekšējas individuālas pārbaudes. Šāds apstiprinājums ir saskaņā ar šā nolīguma VIII pielikumā paredzētajiem nosacījumiem un noteikumiem. Izņemot gadījumu, kad tiek pieprasīta papildu informācija, importētāja Puse veic nepieciešamos likumdošanas un/vai administratīvos pasākumus, lai atļautu importu 30 darba dienu laikā pēc tam, kad importētāja Puse ir saņēmusi pieprasījumu un attiecīgās garantijas.

Uzņēmumu sākotnējo sarakstu apstiprina saskaņā ar šā nolīguma VIII pielikumā noteikto procedūru.

b) 

Attiecībā uz 2. punkta a) apakšpunktā minēto dzīvnieku produktu importu eksportētāja Puse dara importētājai Pusei zināmu to uzņēmumu sarakstu, kas atbilst importētājas Puses prasībām.

6.  
Pēc vienas Puses lūguma otra Puse sniedz visus nepieciešamos paskaidrojumus un apliecinošus dokumentus par konstatējumiem un lēmumiem, uz kuriem attiecas šā panta darbības joma.

70. pants

Sertificēšanas procedūra

1.  
Puses vienojas par sertificēšanas procedūru un sertifikātu un oficiālu dokumentu izsniegšanas principiem, kas noteikti šā nolīguma XII pielikumā.
2.  
Šā nolīguma 74. pantā minētā SFP apakškomiteja var vienoties par noteikumiem, kas jāievēro elektroniskās sertificēšanas, sertifikātu anulēšanas vai aizstāšanas gadījumā.
3.  
Šā nolīguma 64. pantā minētas tiesību aktu tuvināšanas ietvaros Puses attiecīgos gadījumos vienosies par vienotiem sertifikātu paraugiem.

71. pants

Verificēšana

1.  

Lai uzturētu pārliecību par šīs nodaļas noteikumu efektīvu īstenošanu, katrai Pusei ir tiesības:

a) 

saskaņā ar šā nolīguma X pielikuma pamatnostādnēm kopumā vai pa daļām verificēt otras Puses iestāžu pilnīgās kontroles programmu vai attiecīgā gadījumā citus pasākumus. Šādas verificēšanas izmaksas sedz Puse, kas veic verificēšanu;

b) 

no abu Pušu noteiktas dienas pēc Puses pieprasījuma saņemt no otras Puses informāciju par visu minētās Puses pilnīgās kontroles programmu vai tās daļu un saskaņā ar šādu programmu veikto pārbaužu rezultātu pārskatu;

c) 

attiecībā uz IV-A pielikumā un IV-C pielikuma 2. punktā minēto preču laboratoriskajām pārbaudēm, pēc Puses pieprasījuma un attiecīgā gadījumā, piedalīties periodiskā savstarpējas salīdzināšanas pārbaužu programmā konkrētām pārbaudēm, ko organizē otras Puses references laboratorija. Šādas līdzdalības izmaksas sedz Puse, kas piedalās.

2.  
Puses var apmainīties ar verificēšanas rezultātiem, kas minēti šā panta 1. punkta a) apakšpunktā, ar trešām personām un publiskot rezultātus, kā to var noteikt abu Pušu piemērojamos noteikumos. Apmainoties ar šādu informāciju un/vai publiskojot rezultātus attiecīgos gadījumos ievēro konfidencialitātes noteikumus, kas piemērojami abās Pusēs.
3.  
Šā nolīguma 74. pantā minētā SFP apakškomiteja ar lēmumu var grozīt šā nolīguma X pielikumu, pienācīgi ņemot vērā attiecīgo darbu, ko veikušas starptautiskās organizācijas.
4.  
Verificēšanas rezultāti var veicināt šā nolīguma 64., 66., un 72. pantā minētos Pušu vai vienas Puses pasākumus.

72. pants

Importa pārbaudes un pārbaudes maksa

1.  
Puses vienojas, ka importa pārbaudēs, ko importētāja Puse veic attiecībā uz sūtījumu importu no eksportētājas Puses, ievēro šā nolīguma XI pielikuma A daļā izklāstītos principus. Šādu pārbaužu rezultāti var sekmēt šā nolīguma 71. pantā norādīto verificēšanas procedūru.
2.  
Šā nolīguma XI pielikuma B daļā ir noteikts, cik bieži katra Puse var piemērot fiziskas importa pārbaudes. Puse savas kompetences ietvaros un saskaņā ar saviem tiesību aktiem var grozīt šo pārbaužu biežumu, ņemot vērā saskaņā ar šā nolīguma 64., 66. un 69. pantu paveikto, vai arī verificēšanas, apspriešanās vai citu šajā nolīgumā paredzēto pasākumu rezultātā. Šā nolīguma 74. pantā minētā SFP apakškomiteja ar lēmumu attiecīgi groza šā nolīguma XI pielikuma B daļu.
3.  
Pārbaudes maksa attiecas tikai uz izmaksām, kas radušās kompetentajai iestādei, izdarot importa pārbaudes. Maksu aprēķina uz tā paša pamata, kā aprēķina maksu par līdzīgu iekšzemes produktu pārbaudēm.
4.  
Importētāja Puse pēc pieprasījuma informē eksportētāju Pusi par visiem grozījumiem, tai skaitā par šādu grozījumu iemesliem attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē importa pārbaudes un pārbaudes maksu, un par visām nozīmīgām izmaiņām šādu pārbaužu administratīvajā procedūrā.
5.  
No dienas, ko nosaka šā nolīguma 74. pantā minētā SFP apakškomiteja, Puses var vienoties par nosacījumiem katras Puses kontroles pasākumu atzīšanai, kā noteikts 71. panta 1. punkta b) apakšpunktā, nolūkā pielāgot un attiecīgā gadījumā abpusēji samazināt fizisko importa pārbaužu biežumu precēm, kas minētas šā nolīguma 69. panta 2. punktā.

No minētās dienas Puses var abpusēji atzīt savstarpējās noteiktu preču kontroles un rezultātā samazināt vai aizstāt attiecīgo preču importa pārbaudes.

6.  
Nosacījumus importa pārbaužu pielāgošanas atzīšanai ietver šā nolīguma XI pielikumā, ievērojot procedūru, kas minēta šā nolīguma 74. panta 6. punktā.

73. pants

Aizsardzības pasākumi

1.  
Ja importētāja Puse savā teritorijā veic pasākumus, lai kontrolētu jebkādu cēloni, kas, iespējams, var nopietni apdraudēt vai var būt bīstams cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai, eksportētāja Puse, neskarot šā panta 2. punktu, veic līdzvērtīgus pasākumus, lai novērstu apdraudējuma vai riska ieviešanu eksportētājas Puses teritorijā.
2.  
Pamatojoties uz nopietniem sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības apsvērumiem, importētāja Puse var veikt pagaidu pasākumus sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības aizsardzībai. Attiecībā uz Pušu savstarpēju sūtījumu pārvadājumiem importētāja Puse apsver vispiemērotāko un samērīgāko risinājumu, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem.
3.  
Puse, kas veic pasākumus saskaņā ar šā panta 2. punktu, informē otru Pusi ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pasākumu pieņemšanas. Pēc jebkuras Puses pieprasījuma un saskaņā ar šā nolīguma 68. panta 3. punktu Puses apspriežas par situāciju 15 dienu laikā no paziņošanas brīža. Puses pienācīgi ņem vērā visu informāciju, ko sniedz šādas apspriešanās laikā un cenšas izvairīties no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem, attiecīgā gadījumā ņemot vērā šā nolīguma 68. panta 3. punktā paredzētās apspriešanās rezultātus.

74. pants

Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības (SFP) apakškomiteja

1.  
Ar šo izveido Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības (SFP) apakškomiteju. SFP apakškomiteja tiekas trīs mēnešu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā un pēc tam pēc kādas Puses pieprasījuma vai vismaz reizi gadā. Ja Puses vienojas, SFP apakškomitejas sanāksmi var rīkot, izmantojot video vai audiokonferences sistēmu. SFP apakškomiteja var arī pievērsties jautājumiem ārpus sanāksmēm sarakstes veidā.
2.  

SFP apakškomitejai ir šādi uzdevumi:

a) 

pārraudzīt šās nodaļas īstenošanu un apsvērt visus jautājumus saistībā ar šo nodaļu, kā arī izskatīt visus jautājumus, kas var rasties saistībā ar nolīguma īstenošanu;

b) 

pārskatīt šās nodaļas pielikumus, jo īpaši ņemot vērā saskaņā ar šajā nodaļā paredzētajām apspriedēm un procedūrām gūtos panākumus;

c) 

ņemot vērā šā punkta b) apakšpunktā minēto pārskatīšanu vai, ja kā citādi paredzēts šajā nodaļā, ar lēmumu grozīt šā nolīguma IV līdz XIV pielikumu un

d) 

ņemot vērā šā punkta b) apakšpunktā minēto pārskatīšanu, sniegt atzinumus un ieteikumus citām iestādēm, kā minēts šā nolīguma institucionālajos, vispārīgajos un nobeiguma noteikumos.

3.  
Puses vienojas attiecīgā gadījumā izveidot tehniskas darba grupas, kurās ir Pušu pārstāvji ekspertu līmenī un kur identificē un risina no šīs nodaļas piemērošanas izrietošus tehniskus un zinātniskus jautājumus. Papildus speciālo zināšanu nepieciešamības gadījumā Puses var izveidot ad hoc grupas, tai skaitā zinātniskās grupas. Dalība šajās ad hoc grupās neaprobežojas tikai ar Pušu pārstāvjiem.
4.  
SFP apakškomiteja regulāri ziņo Tirdzniecības komitejai, kas izveidota saskaņā ar šā nolīguma 465. pantu, par savu darbību un tās kompetencē pieņemtajiem lēmumiem.
5.  
Pirmās sanāksmes laikā SFP apakškomiteja pieņem savu reglamentu.
6.  
Visus SFP apakškomitejas vai SFP apakškomitejas izveidoto grupu lēmumus, ieteikumus, ziņojumus vai citas darbības saistībā ar importa atļaujām, informācijas apmaiņu, pārskatāmību, reģionalizācijas, līdzvērtības un alternatīvo pasākumu atzīšanu un citiem jautājumiem, kas ietverti 2. un 3. punktā, Puses pieņem vienprātīgi.5.

NODAĻA

Muita un tirdzniecības veicināšana

75. pants

Mērķi

Puses atzīst muitošanas un tirdzniecības atvieglināšanas jautājumu nozīmību divpusējās tirdzniecības gaisotnes attīstīšanā. Puses vienojas stiprināt sadarbību šajā jomā ar mērķi nodrošināt, ka attiecīgie tiesību akti un procedūras, kā arī attiecīgo pārvaldes iestāžu administratīvās spējas sasniedz efektīvas kontroles mērķi un atbalsta likumīgas tirdzniecības atvieglošanu kā principiālu jautājumu.

Puses atzīst, ka likumīgiem sabiedriskās kārtības mērķiem, ietverot tirdzniecības atvieglošanu, drošību un krāpšanas novēršanu, ir īpaši svarīga nozīme, un atzīst līdzsvarotu pieeju šiem mērķiem.

76. pants

Tiesību akti un procedūras

1.  

Puses vienojas, ka principiāli svarīgs jautājums ir tas, ka to attiecīgie tirdzniecības un muitas tiesību akti ir stabili un vispusīgi, un ka to noteikumi un procedūras ir samērīgas, pārredzamas, iepriekš paredzamas, brīvas no diskriminācijas, objektīvas un tiek vienoti un efektīvi piemērotas un inter alia:

a) 

aizsargā un veicina likumīgu tirdzniecību, efektīvi piemērojot un ievērojot normatīvās prasības;

b) 

izvairās no nevajadzīgiem vai diskriminējošiem apgrūtinājumiem saimnieciskās darbības veicējiem, novērš krāpšanu un gādā par turpmākiem atvieglojumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas augstā līmenī ievēro tiesību aktus;

c) 

muitas deklarācijas iesniegšanai paredz vienu administratīvo dokumentu;

d) 

panāk muitas procedūru un prakses uz robežas lielāku efektivitāti, pārredzamību un vienkāršošanu;

e) 

piemēro modernas muitas tehnoloģijas, ietverot riska novērtējumu, pēcmuitošanas revīziju un uzņēmumu revīziju metodes, lai vienkāršotu un atvieglotu preču ievešanu un izlaišanu;

f) 

cenšas samazināt izmaksas un palielināt iepriekšparedzamību saimnieciskās darbības veicējiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem;

g) 

neskarot objektīvu riska novērtējuma kritēriju piemērošanu, nodrošina, ka importam, eksportam un preču tranzītam piemērojamās prasības un procedūras piemēro bez diskriminācijas;

h) 

piemēro muitas un tirdzniecības jomās piemērojamos starptautiskos dokumentus, tostarp tos, ko izstrādājusi Pasaules Muitas organizācija (turpmāk – PMO) (2005. gada Pamatstandarti pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai, 1990. gada Stambulas Konvencija par pagaidu ievešanu, 1983. gada HS konvencija), PTO (piem., par vērtējumu) un ANO (1975. gada TIR konvencija, 1982. gada Starptautiskā preču robežkontroles saskaņošanas konvencija), kā arī EK pamatnostādnes, piemēram, Muitas koncepciju (Customs Blueprints);

i) 

veic nepieciešamos pasākumus, lai pārņemtu un īstenotu 1973. gada Pārskatītās Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu noteikumus;

j) 

paredz iepriekšējus saistošus nolēmumus attiecībā uz tarifikāciju un izcelsmes noteikumiem. Puses nodrošina, ka nolēmumu var atsaukt vai atcelt, bet tikai pēc tā ietekmētā uzņēmēja brīdināšanas un bez atpakaļejoša spēka, ja vien attiecīgais nolēmums nav pieņemts, pamatojoties uz nepareizu vai nepilnīgu informāciju;

k) 

ievieš un piemēro vienkāršotas procedūras licencētiem tirgotājiem saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem;

l) 

paredz noteikumus, kas nodrošina, ka jebkuras sankcijas, kas uzliktas par muitas noteikumu vai procedūras prasību pārkāpumu, ir samērīgas un nediskriminējošas, un to piemērošana nerada neattaisnotu un nepamatotu kavēšanos;

m) 

piemēro pārredzamus, nediskriminējošus un samērīgus noteikumus attiecībā uz muitas brokeru licencēšanu.

2.  

Lai uzlabotu darba paņēmienus, kā arī lai nodrošinātu diskriminācijas aizlieguma ievērošanu, pārredzamību, efektivitāti, neaizskaramību un darbību pārskatatbildību, Puses:

a) 

veic turpmākus pasākumus muitas un citu aģentūru prasīto datu un dokumentācijas mazināšanas, vienkāršošanas un standartizācijas nolūkā;

b) 

kur vien iespējams, vienkāršo prasības un formalitātes attiecībā uz preču ātru izlaišanu un muitošanu;

c) 

ievieš efektīvas, tūlītējas un nediskriminējošas procedūras, kas garantē pārsūdzības tiesības pret muitas un citu aģentūru administratīvajām darbībām, nolēmumiem un lēmumiem, kas skar muitai iesniegtas preces. Šādas pārsūdzības procedūras ir viegli pieejamas arī mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem, un visas izmaksas ir proporcionālas un samērīgas ar pārsūdzības nodrošināšanas izmaksām. Puses arī veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārsūdzot lēmumu, preces parasti izlaiž un nodokļa maksājumi paliek neiekasēti, piemērojot tādus nodrošinājuma pasākumus, kādus uzskata par nepieciešamiem. Nepieciešamības gadījumā uz šo būtu jāattiecina iespēja sniegt garantiju, piemēram, galvojumu vai ķīlu;

d) 

nodrošina visaugstāko integritātes standartu ievērošanu, jo īpaši uz robežas, piemērojot pasākumus, kas atspoguļo attiecīgo starptautisko konvenciju un citu dokumentu principus šajā jomā, jo īpaši PMO Pārskatīto Arušas deklarāciju (2003) un EK Muitas ētikas koncepciju (Blueprint on Customs ethics) (2007).

3.  

Puses vienojas likvidēt:

a) 

jebkāda veida prasības obligāti izmantot muitas brokerus;

b) 

jebkāda veida prasības obligāti izmantot pirmsnosūtīšanas vai galamērķa pārbaudes.

4.  

Noteikumi par tranzītu

a) 

Šā nolīguma nolūkos piemēro noteikumus par tranzītu un definīcijas, kas noteiktas PTO noteikumos (VVTT 1994 V pants un saistītie noteikumi, ietverot visus skaidrojumus vai uzlabojumus, kas izriet no Dohas sarunu kārtas par tirdzniecības atvieglošanu). Šos noteikumus piemēro arī tad, ja preču tranzīts sākas vai beidzas kādas Puses teritorijā (iekšzemes tranzīts).

b) 

Puses cenšas sasniegt pakāpenisku savu attiecīgo muitas tranzīta sistēmu savietojamību ar mērķi nākotnē panākt Ukrainas dalību kopīgajā tranzīta sistēmā, kas noteikta 1987. gada 20. maija Konvencijā par kopīgu tranzīta procedūru.

c) 

Puses savā teritorijā nodrošina visu attiecīgo iestāžu un aģentūru sadarbību un koordināciju, lai atvieglinātu tranzīta satiksmi un veicinātu pārrobežu sadarbību. Puses veicina sadarbību starp iestādēm un privāto sektoru saistībā ar tranzītu.

77. pants

Attiecības ar uzņēmējiem

Puses vienojas:

a) 

nodrošināt to tiesību aktu un procedūru, kā arī to pamatojumu pārskatāmību un publisku pieejamību, cik vien iespējams izmantojot elektroniskos līdzekļus. Būtu jāpastāv apspriešanās mehānismam un jānosaka saprātīgs termiņš starp jaunu vai grozītu noteikumu pieņemšanu un to stāšanos spēkā;

b) 

par vajadzību laicīgi un regulāri apspriesties ar uzņēmējiem par tiesību aktu priekšlikumiem un procedūrām, kas saistītas ar muitošanas un tirdzniecības jautājumiem. Šajā ziņā katra Puse izveido mehānismus, lai nodrošinātu atbilstīgu un regulāru apspriešanos starp administrācijām un darījumdarbības aprindām;

c) 

darīt publiski pieejamus attiecīgos administratīvos paziņojumus, tostarp aģentūras noteikumus un ievešanas procedūras, ostās un robežpārejas punktos esošo muitas iestāžu, kā arī informācijas sniegšanas kontaktpunktu darba laikus un darbības procedūras;

d) 

sekmēt uzņēmēju un attiecīgo dienestu sadarbību, izmantojot stingri noteiktas un publiski pieejamas procedūras, piemēram, saprašanās memorandus, pamatojoties jo īpaši uz PMO ieteiktajām procedūrām;

e) 

nodrošināt, lai to attiecīgajās muitas un saistītajās prasībās un procedūrās arī turpmāk tiktu ievērotas tirgotāju likumīgās vajadzības, paraugprakse, un tās iespējami maz ietekmētu tirdzniecību.

78. pants

Maksas un maksājumi

Puses aizliedz administratīvas maksas, kam ir līdzvērtīga ietekme kā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem un maksājumiem.

Attiecībā uz visām jebkāda veida maksām un maksājumiem, ko piemēro abu Pušu muitas dienesti, ietverot nodevas un maksājumus par uzdevumiem, ko citas struktūras uzņemas minēto dienestu vārdā, par importu vai eksportu vai saistībā ar tiem, un neskarot šā nolīguma IV sadaļas 1. nodaļas (Valsts režīms un preču tirgus pieejamība) attiecīgos pantus, Puses vienojas, ka:

a) 

maksas un maksājumus piemēro tikai pakalpojumiem, ko pēc deklarācijas iesniedzēja lūguma sniedz ārpus norādītā darba laika un vietās, kas nav norādītas noteikumos par muitu, un saistībā ar attiecīgo importu vai eksportu vai formalitāti, kas jāievēro, veicot šādu importu vai eksportu;

b) 

maksas un maksājumi nepārsniedz sniegtā pakalpojuma izmaksas;

c) 

maksas un maksājumus neaprēķina kā procentuālo nodokli;

d) 

informāciju par maksām un maksājumiem publisko. Šādā informācijā norāda pamatojumu maksas vai maksājuma uzlikšanai sniegtajam pakalpojumam, atbildīgo iestādi, piemērojamo maksu un maksājumus un norēķinu laiku un kārtību.

Informāciju par maksām un maksājumiem publicē, izmantojot oficiāli noteiktus saziņas līdzekļus, un, ja iespējams, oficiālā tīmekļa vietnē;

e) 

jaunas vai koriģētas maksas un maksājumus uzliek tikai tad, kad informācija par tām ir publiskota un ir brīvi pieejama.

79. pants

Preču muitas vērtības noteikšana

1.  
PTO nolīguma 1A pielikumā iekļautais Līgums par VVTT 1994 VII panta īstenošanu, ietverot tā turpmākos grozījumus, regulē preču muitas vērtības noteikšanu tirdzniecībā starp Pusēm. Tā noteikumi ar šo ir iekļauti šajā nolīgumā un kļūst par tā sastāvdaļu. Neizmanto minimuma muitas vērtības.
2.  
Puses sadarbojas, lai rastu kopīgu pieeju jautājumos par muitas vērtības noteikšanu.

80. pants

Muitas sadarbība

Puses stiprina sadarbību, lai nodrošinātu šīs nodaļas mērķu īstenošanu, panākot saprātīgu līdzsvaru starp vienkāršošanu un atvieglošanu un efektīvu kontroli un drošību. Šajā nolūkā Puses attiecīgā gadījumā par salīdzinošās novērtēšanas instrumentu izmantos EK Muitas koncepciju (Customs Blueprints).

Lai nodrošinātu šās nodaļas noteikumu ievērošanu, Puses cita starpā:

a) 

apmainās ar informāciju par tiesību aktiem un procedūrām muitas jomā;

b) 

izstrādā kopējas iniciatīvas, kas saistītas ar importa, eksporta un tranzīta procedūrām, kā arī strādā, lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu sniegšanu darījumdarbības aprindām;

c) 

sadarbojas muitas un citu tirdzniecības procedūru automatizācijas jomā;

d) 

attiecīgā gadījumā apmainās ar informāciju un datiem, ievērojot sensitīvu datu konfidencialitāti un personas datu aizsardzību;

e) 

apmainās ar informāciju un/vai uzsāk apspriešanos ar nolūku, ja iespējams, izstrādāt vienotu pozīciju starptautiskās organizācijās muitas jomā, piemēram, PTO, PMO, ANO, Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferencē un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijā;

f) 

sadarbojas, plānojot un nodrošinot tehnisko palīdzību, jo īpaši vienkāršojot muitošanas un tirdzniecības atvieglināšanas reformas saskaņā ar attiecīgajiem šā nolīguma noteikumiem;

g) 

apmainās ar paraugpraksi par muitas operācijām, īpaši pievēršoties intelektuālā īpašuma tiesību izpildei, jo īpaši saistībā ar viltotiem ražojumiem;

h) 

uzlabo sadarbību starp visām robežu aģentūrām, gan valstī, gan pāri robežām, lai atvieglotu robežu šķērsošanas procesu un uzlabotu kontroli, ņemot vērā kopīgās robežu kontroles, kur tas ir praktiski iespējami un piemēroti;

i) 

attiecīgos un piemērotos gadījumos savstarpēji atzīst pilnvarotas tirgotāju un muitas kontroles. Par šīs sadarbības apjomu, īstenošanu un praktisko kārtību lemj Muitas apakškomiteja, kas paredzēta šā nolīguma 83. pantā.

81. pants

Savstarpējā administratīvā palīdzība muitas lietās

Neskarot šā nolīguma 80. pantu, Pušu administrācijas sniedz savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās saskaņā ar šā nolīguma II protokolu par savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās izklāstītajiem noteikumiem.

82. pants

Tehniskā palīdzība un darbības spēju uzlabošana

Puses sadarbojas ar nolūku sniegt tehnisko palīdzību un uzlabot darbības spējas tirdzniecības atvieglošanas un muitas reformas īstenošanai.

83. pants

Muitas apakškomiteja

Ar šo izveido Muitas apakškomiteju. Komiteja ziņo par savu darbību Asociācijas komitejai šā nolīguma 465. panta 4. punktā minētajā sastāvā. Muitas apakškomitejas darbība ietver regulāras apspriešanās un šās nodaļas īstenošanas un administrēšanas uzraudzību, tostarp jautājumus par muitas sadarbību, pārrobežu muitas sadarbību un pārvaldību, tehnisko palīdzību, izcelsmes noteikumiem un tirdzniecības atvieglošanu, kā arī savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās.

Muitas apakškomiteja, cita starpā:

a) 

uzrauga šā nolīguma 1. un 2. protokola un šīs nodaļas pareizu darbību;

b) 

lemj par pasākumiem un praktisko kārtību, kā īsteno šā nolīguma 1. un 2. protokolu un šo nodaļu, ietverot informācijas un datu apmaiņu, muitas kontroles un tirdzniecības partnerības programmu savstarpēju atzīšanu, un par savstarpēji saskaņotām priekšrocībām;

c) 

apmainās ar viedokļiem par visiem jautājumiem, kas izraisa abpusēju interesi, tostarp par turpmākiem pasākumiem un to resursiem;

d) 

izstrādā ieteikumus, ja nepieciešams; un

e) 

pieņem savu iekšējo reglamentu.

84. pants

Tiesību aktu tuvināšana muitas jomā

Pakāpenisku tuvināšanos ES tiesību aktiem muitas jomā, kā noteikts ES un starptautiskos standartos, veic saskaņā ar šā nolīguma XV pielikumu.6.

NODAĻA

Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā tirdzniecība1.

Iedaļa

Vispārīgi noteikumi

85. pants

Mērķis, darbības joma un tvērums

1.  
Puses, atkārtoti apstiprinot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar PTO dibināšanas līgumu, ar šo nosaka nepieciešamos pasākumus pakāpeniskai savstarpējai uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijai un sadarbībai elektroniskās komercijas jomā.
2.  
Publiskais iepirkums ir apskatīts šā nolīguma IV sadaļas 8. nodaļā (Publiskais iepirkums) un nekas šajā nodaļā nav interpretējams kā tāds, kas uzliek saistības attiecībā uz publisko iepirkumu.
3.  
Subsīdijas ir apskatītas šā nolīguma IV sadaļas 10. nodaļā (Konkurence) un šās nodaļas noteikumus nepiemēro Pušu piešķirtajām subsīdijām.
4.  
Katra Puse patur tiesības reglamentēt un ieviest jaunus noteikumus leģitīmu politisko mērķu sasniegšanai, ar noteikumu, ka tie ir saderīgi ar šo nodaļu.
5.  
Šī nodaļa neattiecas uz pasākumiem, kas skar fiziskas personas, kuras meklē piekļuvi Puses darba tirgum, un uz pasākumiem saistībā ar pilsonību, uzturēšanos vai pastāvīgu nodarbinātību.

Neskarot šā nolīguma III sadaļas (Tiesiskums, brīvība un drošība) noteikumus par personu pārvietošanos, nekas šajā nodaļā neliedz Pusei piemērot pasākumus, kas reglamentē fizisko personu ieceļošanu vai pagaidu uzturēšanos tās teritorijā, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu fizisko personu neaizskaramību un nodrošinātu to, ka fiziskās personas likumīgi šķērso tās robežas, ja vien šādus pasākumus nepiemēro tā, ka tie likvidē vai mazina priekšrocības, kas otrai Pusei pienākas saskaņā ar šās nodaļas noteikumiem ( 10 ).

86. pants

Definīcijas

Piemērojot šo nodaļu:

1. 

"pasākums" ir Puses jebkāds pasākums likuma, normatīva, noteikuma, procedūras, lēmuma, administratīvas lietas vai jebkādā citā formā;

2. 

"Puses noteikts vai piemērots pasākums" ir pasākums, ko veic:

a) 

centrālā valdība, reģiona valdība vai vietējās pašvaldības un iestādes; un

b) 

nevalstiskas organizācijas, īstenojot centrālās valdības, reģiona valdības vai vietējo pašvaldību vai iestāžu deleģētās pilnvaras;

3. 

"Puses fiziska persona" ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais vai Ukrainas valstspiederīgais saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem;

4. 

"juridiska persona" ir jebkura juridiska vienība, kas noteiktajā kārtībā dibināta vai citādi izveidota saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem peļņas gūšanai vai citā nolūkā un kas pieder privātai personai vai valstij, tostarp jebkāda korporācija, fonds, personālsabiedrība, kopuzņēmums, viena īpašnieka uzņēmums vai asociācija;

5. 

"ES puses juridiska persona" vai "Ukrainas juridiska persona" ir:

juridiska persona, kura izveidota attiecīgi saskaņā ar kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ukrainas tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese, centrālā administrācija vai galvenā darbības vieta ir teritorijā, uz kuru attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, vai attiecīgi Ukrainas teritorijā.

Ja šai juridiskai personai teritorijā, uz kuru attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, vai attiecīgi Ukrainas teritorijā, atrodas tikai juridiskā adrese vai centrālā administrācija, to neuzskata attiecīgi par ES puses vai Ukrainas juridisko personu, ja vien tās darbība nav tieši un pastāvīgi saistīta ar attiecīgi ES puses vai Ukrainas ekonomiku;

6. 

neskarot iepriekšējo punktu, šis nolīgums attiecas arī uz tām kuģošanas sabiedrībām, kas dibinātas ārpus ES puses vai Ukrainas un ko kontrolē attiecīgi kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ukrainas valstspiederīgie, ja šo sabiedrību kuģi ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgajiem konkrētās dalībvalsts vai Ukrainas tiesību aktiem un kuģo ar kādas dalībvalsts vai Ukrainas karogu;

7. 

Puses juridiskās personas "meitasuzņēmums" ir juridiska persona, ko faktiski kontrolē cita šīs Puses juridiskā persona ( 11 );

8. 

juridiskas personas "filiāle" ir uzņēmējdarbības vieta, kurai nav juridiskās personas statusa un kurai:

a) 

piemīt pastāvīguma pazīmes, piemēram, kā mātesuzņēmuma atzaram;

b) 

ir vadības struktūra; un

c) 

ir materiālais aprīkojums, lai veiktu darījumus ar trešām personām tā, lai šīm trešajām personām, kaut arī tās ir informētas, ka vajadzības gadījumā tām būs juridiska saikne ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs atrodas ārvalstīs, nav jāsaistās tieši ar mātesuzņēmumu, bet tās var veikt darījumus atzara uzņēmējdarbības vietā;

9. 

"uzņēmums" ir:

a) 

attiecībā uz ES puses un Ukrainas juridiskām personām tiesības sākt un turpināt saimniecisko darbību, nodibinot, tostarp iegādājoties, juridisku personu un/vai nodibinot filiāli vai pārstāvniecību attiecīgi Ukrainā vai ES pusē,

b) 

attiecībā uz fiziskām personām – ES puses vai Ukrainas fizisku personu tiesības sākt un turpināt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātām personām un veidot apvienības, jo īpaši sabiedrības, kuras tās faktiski kontrolē;

10. 

"ieguldītājs" ir jebkura kādas Puses fiziska vai juridiska persona, kas vēlas veikt vai veic saimniecisku darbību, veicot uzņēmējdarbību;

11. 

"saimnieciska darbība" ietver rūpnieciska, tirdznieciska un profesionāla rakstura darbības un amatnieku darbības un neietver darbības, ko veic, īstenojot valsts pilnvaras;

12. 

"darījumi" ir saimnieciskās darbības veikšana;

13. 

"pakalpojumi" aptver jebkuru pakalpojumu jebkurā nozarē, izņemot pakalpojumus, ko sniedz, īstenojot valsts pilnvaras;

14. 

"pakalpojums un citas darbības, ko veic īstenojot valsts pilnvaras", ir pakalpojums vai darbības, ko neveic ne uz komerciāla pamata, ne konkurējot ar vienu vai vairākiem saimnieciskās darbības veicējiem;

15. 

"pārrobežu pakalpojumu sniegšana" ir pakalpojuma sniegšana:

a) 

no vienas Puses teritorijas otras Puses teritorijā,

b) 

vienas Puses teritorijā otras Puses pakalpojuma patērētājam;

16. 

Puses "pakalpojuma sniedzējs" ir jebkura kādas Puses fiziska vai juridiska persona, kas vēlas sniegt vai sniedz pakalpojumu, tostarp veicot uzņēmējdarbību;

17. 

"vadošie darbinieki" ir fiziskas personas, ko nodarbina vienas Puses juridiska persona, kura nav bezpeļņas organizācija, un kas atbild par uzņēmuma izveidi, pienācīgu kontroli, administrēšanu un darbību.

"Vadošie darbinieki" aptver personas, kas ieceļo darījumdarbības nolūkā, kas atbild par uzņēmuma izveidi, un uzņēmuma pārceltos darbiniekus:

a) 

"personas, kas ieceļo darījumdarbības nolūkā" ir fiziskas personas, kuras strādā vadošos amatos un atbild par uzņēmuma izveidi. Tās neiesaistās tiešos darījumos ar sabiedrību un nesaņem atlīdzību no avota, kas atrodas uzņēmējā pusē;

b) 

"uzņēmuma pārceltie darbinieki" ir fiziskas personas, kuras vismaz vienu gadu ir nodarbinājusi vienas Puses juridiska persona vai kuras vismaz vienu gadu ir bijušas tās dalībnieki (izņemot kontrolpaketes turētājus) un kuras tiek uz laiku pārceltas uz uzņēmumu otras Puses teritorijā. Attiecīgajai fiziskajai personai ir jāietilpst vienā no šādām kategorijām.

i) 

Vadītāji:

Juridiskā personā vadošā amatā strādājošas personas, kas galvenokārt veic uzņēmuma pārvaldību parasti direktoru padomes vai uzņēmuma akcionāru vai tiem līdzvērtīgu personu pārraudzībā vai vadībā, ieskaitot:

— 
personas, kas vada uzņēmumu vai tā departamentu, vai apakšstruktūru,
— 
personas, kas veic uzraudzību un kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo vai vadošo darbinieku darbu,
— 
personas, kam ir pilnvaras personīgi pieņemt darbā un atlaist vai ieteikt pieņemt darbā un atlaist darbiniekus vai veikt citas ar personālu saistītas darbības.
ii) 

Speciālisti:

Juridiskajā personā strādājošas personas, kam ir neparastas zināšanas, kuras ir būtiskas uzņēmuma ražošanai, izpētes aprīkojumam, metodēm vai vadīšanai. Novērtējot šādas zināšanas, tiek ņemtas vērā ne tikai uzņēmējdarbībai svarīgas zināšanas, bet arī tas, vai personai ir augsts kvalifikācijas līmenis saistībā ar tādu darbu vai tirdzniecību, kurā nepieciešamas īpašas tehniskas zināšanas, tostarp piederība pie akreditētas profesijas;

18. 

"stažieri ar augstāko izglītību" ir Puses fiziskas personas, kuras vismaz vienu gadu nodarbina šīs Puses juridiskā persona un kurām ir akadēmiskais grāds, un kuras ir uz laiku pārceltas uz uzņēmumu otras Puses teritorijā karjeras attīstības nolūkos vai apmācībai par darba metodēm vai paņēmieniem ( 12 );

19. 

"darījumdarbības pakalpojumu pārdevēji" ir fiziskas personas, kas ir vienas Puses pakalpojumu sniedzēja pārstāvji, kuri pieprasa atļauju ieceļot un uz laiku uzturēties otras Puses teritorijā, lai minētā pakalpojumu sniedzēja labā risinātu sarunas par pakalpojumu pārdošanu vai slēgtu vienošanās par to. Viņi nenodarbojas ar tiešu pārdošanu sabiedrībai un nesaņem atlīdzību no avota, kas atrodas uzņēmējā Pusē;

20. 

"līgumpakalpojumu sniedzēji" ir fiziskas personas, ko nodarbina vienas Puses juridiska persona, kurai nav uzņēmuma otras Puses teritorijā un kura ir labā ticībā ( 13 ) parakstījusi tādu līgumu ar galīgo patērētāju par pakalpojumu sniegšanu šajā otrajā Pusē, kura izpildei ir vajadzīga tās darbinieku pagaidu klātbūtne šajā Pusē;

21. 

"neatkarīgi speciālisti" ir fiziskas personas, kas nodarbojas ar pakalpojuma sniegšanu un ir reģistrētas kā pašnodarbinātas personas Puses teritorijā, kurai nav uzņēmuma otras Puses teritorijā, un kas ir labā ticībā (13)  parakstījušas tādu līgumu ar galīgo patērētāju par pakalpojumu sniegšanu šajā otrajā Pusē, kura izpildei ir vajadzīga šo personu pagaidu klātbūtne minētajā Pusē.2.

Iedaļa

Uzņēmējdarbība

87. pants

Darbības joma

Šo iedaļu piemēro pasākumiem, kurus Puses pieņem vai uztur spēkā un kuri ietekmē uzņēmējdarbību ( 14 ) attiecībā uz visām saimnieciskās darbības jomām, izņemot:

a) 

kodolmateriālu ieguvi, ražošanu un pārstrādi ( 15 );

b) 

ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību;

c) 

audiovizuālos pakalpojumus;

d) 

iekšzemes kabotāžu ( 16 ) un

e) 

gan regulārus, gan neregulārus iekšzemes un starptautiskos gaisa pārvadājumu pakalpojumus ( 17 ) un pakalpojumus, kas tieši saistīti ar satiksmes tiesībām, kuri nav:

i) 

gaisa kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, kuru laikā gaisa kuģi neizmanto;

ii) 

gaisa pārvadājumu pakalpojumu pārdošana un tirdzniecība;

iii) 

datorizētas rezervēšanas sistēmas (turpmāk - DRS) pakalpojumi;

iv) 

apkalpošana uz zemes;

v) 

lidostu ekspluatācijas pakalpojumi.

88. pants

Valsts režīms un Vislielākās labvēlības režīms

1.  

Ievērojot atrunas, kas uzskaitītas XVI pielikuma D daļā, Ukraina ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

i) 

attiecībā uz ES puses juridisko personu meitasuzņēmumu, filiāļu vai pārstāvniecību uzņēmējdarbību – ne mazāk labvēlīgu režīmu kā savas valsts juridiskām personām, filiālēm un pārstāvniecībām vai kādas trešās valsts juridiskām personām, filiālēm un pārstāvniecībām, piemērojot labāko;

ii) 

attiecībā uz ES puses juridisko personu meitasuzņēmumu, filiāļu vai pārstāvniecību darbību Ukrainā pēc uzņēmējdarbības uzsākšanas – ne mazāk labvēlīgu režīmu kā savas valsts juridiskām personām, filiālēm un pārstāvniecībām vai kādas trešās valsts juridiskām personām, to filiālēm un pārstāvniecībām, piemērojot labāko ( 18 ).

2.  

Ievērojot atrunas, kas uzskaitītas XVI pielikuma A daļā, ES puse ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

i) 

attiecībā uz Ukrainas juridisko personu meitasuzņēmumu, filiāļu vai pārstāvniecību uzņēmējdarbību – ne mazāk labvēlīgu režīmu kā ES puse piešķir savām juridiskām personām, filiālēm un pārstāvniecībām vai jebkādas trešās valsts juridiskām personām, filiālēm un pārstāvniecībām, piemērojot labāko;

ii) 

attiecībā uz Ukrainas juridisko personu meitasuzņēmumu, filiāļu vai pārstāvniecību darbību ES pusē pēc uzņēmējdarbības uzsākšanas – ne mazāk labvēlīgu režīmu kā savas valsts juridiskām personām, filiālēm un pārstāvniecībām vai kādas trešās valsts juridiskām personām, to filiālēm un pārstāvniecībām, piemērojot labāko ( 19 ).

3.  
Ievērojot atrunas, kas uzskaitītas šā nolīguma XVI pielikuma A un D daļā, Puses nepieņem nekādus jaunus diskriminējošus noteikumus vai pasākumus attiecībā uz ES puses vai Ukrainas juridisko personu uzņēmējdarbību to teritorijā vai saistībā ar to darbību pēc uzņēmējdarbības uzsākšanas, salīdzinot ar pašu juridiskām personām.

89. pants

Pārskatīšana

1.  
Ņemot vērā pakāpenisko uzņēmējdarbības nosacījumu liberalizāciju, Puses regulāri pārskata uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu ( 20 ) un uzņēmējdarbības gaisotni saskaņā ar savām saistībām starptautiskos nolīgumos.
2.  
Saistībā ar šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu Puses novērtē uzņēmējdarbības šķēršļus, ar kuriem tās saskārušās un sāk sarunas, lai likvidētu šādus šķēršļus ar nolūku nostiprināt šīs nodaļas noteikumus un ietvert tajā ieguldījumu aizsardzības noteikumus un domstarpību starp ieguldītājiem un valsti risināšanas procedūras.

90. pants

Citas vienošanās

Nekas šajā nodaļā nekādi neierobežo Pušu ieguldītāju tiesības gūt labumu no labvēlīgāka režīma, ko nosaka spēkā esoši vai turpmāki starptautiski nolīgumi par ieguldījumiem, kuros piedalās kāda Eiropas Savienības dalībvalsts un Ukraina.

91. pants

Filiāļu un pārstāvniecību standarta režīms

1.  
Šā nolīguma 88. panta noteikumi neizslēdz iespēju Pusei piemērot īpašus noteikumus par filiāļu un pārstāvniecību uzņēmējdarbību savā teritorijā, ko veic otras Puses juridiskās personas, kas nav reģistrētas pirmās Puses teritorijā, ja to attaisno juridiskās vai tehniskās atšķirības starp šīm filiālēm un pārstāvniecībām salīdzinājumā ar tās teritorijā reģistrētu juridisko personu filiālēm vai pārstāvniecībām vai - attiecībā uz finanšu pakalpojumiem - piesardzības apsvērumu dēļ.
2.  
Atšķirīgs režīms nepārsniedz to, kas ir obligāti nepieciešams sakarā ar šādām juridiskām vai tehniskām atšķirībām, vai – attiecībā uz finanšu pakalpojumiem – piesardzības apsvērumu dēļ.3.

Iedaļa

Pārrobežu pakalpojumu sniegšana

92. pants

Darbības joma

Šo iedaļu piemēro Pušu veiktajiem pasākumiem, kuri ietekmē pārrobežu pakalpojumu sniegšanu visās nozarēs, izņemot:

a) 

audiovizuālos pakalpojumus ( 21 );

b) 

iekšzemes kabotāžu ( 22 ) un

c) 

gan regulārus, gan neregulārus iekšzemes un starptautiskos gaisa pārvadājumu pakalpojumus ( 23 ) un pakalpojumus, kas tieši saistīti ar satiksmes tiesībām, kuri nav:

i) 

gaisa kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, kuru laikā gaisa kuģi neizmanto,

ii) 

gaisa pārvadājumu pakalpojumu pārdošana un tirdzniecība,

iii) 

DRS pakalpojumi,

iv) 

apkalpošana uz zemes,

v) 

lidostu ekspluatācijas pakalpojumi.

93. pants

Tirgus pieejamība

1.  
Attiecībā uz tirgus pieejamību, izmantojot pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, katra Puse otras Puses pakalpojumiem un to sniedzējiem piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas tiek piešķirts saskaņā ar īpašajām saistībām, kas ietvertas šā nolīguma XVI pielikuma B un E daļā.
2.  

Nozarēs, kurās Puses uzņemas saistības attiecībā uz tirgus pieejamību, pasākumus, ko Puse nepieņem vai nepatur spēkā reģionālā līmenī vai visā savā teritorijā, ja vien šā nolīguma XVI pielikuma B un E daļā nav paredzēts citādi, definē šādi:

a) 

pakalpojumu sniedzēju skaita ierobežojumi skaitlisku kvotu, monopoluzņēmumu, ekskluzīvu pakalpojumu piegādātāju vai ekonomisko vajadzību pārbaudes prasību veidā;

b) 

pakalpojumu darījumu vai aktīvu kopējās vērtības ierobežojumi skaitlisku kvotu vai ekonomisko vajadzību pārbaudes prasības veidā;

c) 

pakalpojumu darījumu kopskaita vai pakalpojumu izlaides ierobežojumi, kas izteikti noteiktās skaitliskās vienībās kvotu vai ekonomisko vajadzību pārbaudes prasību veidā.

94. pants

Valsts režīms

1.  
Nozarēs, kurās tirgus piekļuves saistības norādītas šā nolīguma XVI pielikuma B un E daļā un uz kurām attiecas tajos izklāstītie nosacījumi un ierobežojumi, saistībā ar visiem pasākumiem, kas ietekmē pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, katra Puse piešķir otras Puses pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem ne mazāk labvēlīgu režīmu par to, kādu tā piešķir līdzīgiem saviem pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem.
2.  
Puse var izpildīt šā panta 1. punktā norādīto prasību, piešķirot otras Puses pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem formāli identisku režīmu vai formāli atšķirīgu režīmu tam, kādu tā piešķir līdzīgiem saviem pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem.
3.  
Formāli identisks vai formāli atšķirīgs režīms uzskatāms par mazāk labvēlīgu, ja tas izmaina konkurences apstākļus vienas Puses pakalpojumu vai pakalpojumu sniedzēju labā salīdzinājumā ar otras Puses līdzīgiem pakalpojumiem vai pakalpojumu sniedzējiem.
4.  
Konkrētās saistības, ko Puses uzņēmušās saskaņā ar šo pantu, neinterpretē tā, ka kādai no Pusēm būtu pienākums kompensēt neizdevīgus konkurences apstākļus, kas rodas attiecīgo pakalpojumu vai pakalpojumu sniedzēju ārvalsts statusa dēļ.

95. pants

Saistību saraksti

1.  
Nozares, ko Puses liberalizē atbilstīgi šai nodaļai, un tirgus pieejamības un valsts režīma ierobežojumi, ko atrunu veidā piemēro otras Puses pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem šajā nozarēs, ir izklāstīti šā nolīguma XVI pielikuma B daļā un XVI pielikuma E daļā iekļautajos saistību sarakstos.
2.  
Neskarot Pušu tiesības un pienākumus, kas jau pastāv vai var rasties saskaņā ar Eiropas Padomes 1989. gada Konvenciju par pārrobežu televīziju un 1992. gada Eiropas Konvenciju par kinematogrāfiskiem kopražojumiem, šā nolīguma XVI pielikuma B daļā un XVI pielikuma E daļā iekļauto saistību saraksti neietver saistības audiovizuālo pakalpojumu jomā.

96. pants

Pārskatīšana

Ņemot vērā pakāpenisku pārrobežu pakalpojumu sniegšanas liberalizāciju Pušu starpā, Tirdzniecības komiteja regulāri pārskata šā nolīguma 95. pantā minēto saistību sarakstus. Minētā pārskatīšana notiek, ņemot vērā to, kāds ir panākumu līmenis saistībā ar šā nolīguma XVII pielikumā minēto ES acquis transponēšanu, īstenošanu un izpildi, un tās ietekmi uz joprojām pastāvošajiem šķēršļiem pārrobežu pakalpojumu sniegšanai starp Pusēm.4.

Iedaļa

Fizisku personu pagaidu klātbūtne darījumdarbības vajadzībām

97. pants

Darbības joma

Šo iedaļu piemēro Pušu pasākumiem attiecībā uz fizisku personu, kas sniedz pakalpojumus, kā definēts šā nolīguma 86. panta 17. līdz 21. punktā, ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos ( 24 ) Pušu teritorijā.

98. pants

Vadošie darbinieki

1.  
ES puses juridiskai personai vai Ukrainas juridiskai personai vai tās meitas uzņēmumam, filiālei un pārstāvniecībai, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgi Ukrainas vai ES pusē saskaņā ar uzņēmējas valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības nodarbināt darbiniekus, kas ir attiecīgi Eiropas Savienības dalībvalstu un Ukrainas valstspiederīgie, ar noteikumu, ka šie darbinieki ir vadošie darbinieki, kā noteikts šā nolīguma 86. pantā, kurus nodarbina tikai juridiskās personas, meitasuzņēmumi, filiāles un pārstāvniecības. Šo darbinieku uzturēšanās un darba atļaujas aptver tikai šāda veida nodarbinātības laikposmu. Šo darbinieku ieceļošanas un pagaidu uzturēšanās termiņš ir līdz trīs gadiem.
2.  
Attiecīgi Ukrainas un ES puses fizisko personu ieceļošana un pagaidu uzturēšanās ES puses vai Ukrainas teritorijā ir atļauta, ja šīs fiziskās personas ir juridiskas personas pārstāvji un personas, kas ieceļo darījumdarbības nolūkā, šā nolīguma 86. panta 17. punkta a) apakšpunkta nozīmē. Neskarot šā panta 1. punktu, personas, kas ieceļo darījumdarbības nolūkā, ieceļošanas un pagaidu uzturēšanās termiņš ir līdz 90 dienām 12 mēnešu periodā.

99. pants

Stažieri ar augstāko izglītību

ES puses juridiskai personai vai Ukrainas juridiskai personai vai tās meitas uzņēmumam, filiālei un pārstāvniecībai, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgi Ukrainas vai ES pusē saskaņā ar uzņēmējas valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības nodarbināt stažierus ar augstāko izglītību, kas ir attiecīgi Eiropas Savienības dalībvalstu un Ukrainas valstspiederīgie, ar noteikumu, ka viņus nodarbina tikai juridiskās personas, meitasuzņēmumi, filiāles un pārstāvniecības. Šo stažieru ar augstāko izglītību pagaidu ieceļošanas un uzturēšanās termiņš ir līdz vienam gadam.

100. pants

Darījumdarbības pakalpojumu pārdevēji

Katra Puse atļauj ieceļot un uzturēties darījumdarbības pakalpojumu pārdevējiem uz laiku līdz 90 dienām 12 mēnešu periodā.

101. pants

Līgumpakalpojumu sniedzēji

1.  
Puses atkārtoti apstiprina savus attiecīgos pienākumus, kas izriet no Pušu saistībām saskaņā ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (turpmāk – VVPT) attiecībā uz līgumpakalpojumu sniedzēju ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos.
2.  

Katrā turpmāk uzskaitītajā nozarē katra Puse otras Puses līgumpakalpojumu sniedzējiem atļauj savā teritorijā, ievērojot nosacījumus, kas noteikti šā panta 3. punktā un šā nolīguma XVI pielikuma C un F daļā par atrunām saistībā ar līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgiem speciālistiem, sniegt šādus pakalpojumus:

a) 

juridiskie pakalpojumi;

b) 

grāmatvedības un rēķinvedības pakalpojumi;

c) 

nodokļu konsultāciju pakalpojumi;

d) 

arhitektūras pakalpojumi, pilsētu plānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi;

e) 

inženierzinātņu pakalpojumi, integrētie inženierzinātņu pakalpojumi;

f) 

datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi;

g) 

pētniecības un attīstības pakalpojumi;

h) 

reklāma;

i) 

vadības konsultāciju pakalpojumi;

j) 

ar vadības konsultācijām saistīti pakalpojumi;

k) 

tehnisko pārbaužu un analīžu pakalpojumi;

l) 

saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi;

m) 

iekārtu apkope un remonts saistībā ar līgumpakalpojumiem pēc iegādes vai nodošanas nomā;

n) 

rakstiskās tulkošanas pakalpojumi;

o) 

būvlaukuma izpētes darbs;

p) 

vides pakalpojumi;

q) 

tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru pakalpojumi;

r) 

izklaides pakalpojumi.

3.  

Uz saistībām, ko uzņēmušās Puses, attiecas šādi noteikumi:

a) 

fiziskās personas ir iesaistītas pagaidu pakalpojumu sniegšanā kā tādas juridiskas personas darbinieki, kas ir ieguvusi pakalpojumu sniegšanas līgumu, kurš nepārsniedz divpadsmit mēnešus;

b) 

fiziskajām personām, kas ieceļo otrā Pusē, jāpiedāvā attiecīgie pakalpojumi kā tādas juridiskas personas darbiniekiem, kas minētos pakalpojumus piedāvā jau vismaz gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ieceļošanai otrā Pusē. Turklāt pieteikuma iesniegšanas brīdī, lai ieceļotu otrā Pusē, fiziskajām personām jābūt vismaz trīs gadu profesionālajai pieredzei ( 25 ) darbības nozarē, kas ir līguma priekšmets;

c) 

fiziskajām personām, kuras ieceļo otrā Pusē, ir jābūt:

i) 

akadēmiskajam grādam vai kvalifikācijai, kas norāda uz līdzvērtīgu zināšanu līmeni ( 26 ) un

ii) 

profesionālajai kvalifikācijai, kas ir vajadzīga darba veikšanai saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, noteikumiem un prasībām, kurā sniedz pakalpojumu;

d) 

fiziskā persona nesaņem citu atlīdzību par pakalpojumu sniegšanu otras Puses teritorijā, kā tikai to atlīdzību, ko maksā juridiskā persona, kas algo šo fizisko personu;

e) 

šo fizisko personu ieceļošana un pagaidu uzturēšanās Puses teritorijā ilgst kumulatīvu periodu, kas nepārsniedz sešus mēnešus vai — Luksemburgas gadījumā — divdesmit piecas nedēļas katrā divpadsmit mēnešu periodā, vai līguma darbības laiku, atkarībā no tā, kas ir īsāks;

f) 

piekļuve, ko piešķir saskaņā ar šo pantu, attiecas tikai uz pakalpojumu darbību, kas ir līguma priekšmets, un nedod tiesības izmantot tās Puses teritorijā pastāvošo profesionālo nosaukumu, kurā pakalpojums tiek sniegts;

g) 

līguma par pakalpojumiem aptverto personu skaits nedrīkst būt lielāks par līguma izpildei nepieciešamo, kas var būt noteikts tās Puses tiesību aktos un vai citās prasībās, kurā tiek sniegti pakalpojumi;

h) 

citi diskriminējoši ierobežojumi, ietverot noteikumus par fizisko personu skaitu ekonomisko vajadzību pārbaudes veidā, kas noteikti šā nolīguma XVI pielikuma C un F daļā par atrunām saistībā ar līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgiem speciālistiem.

102. pants

Neatkarīgi speciālisti

1.  
Puses atkārtoti apstiprina savus attiecīgos pienākumus, kas izriet no Pušu saistībām saskaņā ar VVPT attiecībā uz neatkarīgo speciālistu ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos.
2.  

Katrā turpmāk uzskaitītajā nozarē Puses atļauj otras Puses neatkarīgiem speciālistiem savā teritorijā, ievērojot nosacījumus, kas noteikti šā panta 3. punktā un šā nolīguma XVI pielikuma C un F daļā par atrunām saistībā ar līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgiem speciālistiem, sniegt šādus pakalpojumus:

a) 

juridiskie pakalpojumi;

b) 

arhitektūras pakalpojumi, pilsētu plānošana un ainavu arhitektūra;

c) 

inženierzinātņu un integrētie inženierzinātņu pakalpojumi;

d) 

datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi;

e) 

vadības konsultāciju pakalpojumi un ar vadības konsultācijām saistītie pakalpojumi;

f) 

rakstiskās tulkošanas pakalpojumi.

3.  

Uz saistībām, ko uzņēmušās Puses, attiecas šādi noteikumi:

a) 

fiziskās personas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, kam ir pagaidu raksturs, kā otrā Pusē dibinātas pašnodarbinātas personas, un ir ieguvušas pakalpojumu sniegšanas līgumu uz laiku, kas nepārsniedz divpadsmit mēnešus;

b) 

pieteikuma iesniegšanas brīdī, lai ieceļotu otrā Pusē, fiziskajām personām jābūt vismaz sešu gadu profesionālajai pieredzei darbības nozarē, kas ir līguma priekšmets;

c) 

fiziskajām personām, kuras ieceļo otrā Pusē, ir jābūt:

i) 

akadēmiskajam grādam vai kvalifikācijai, kas norāda uz līdzvērtīgu zināšanu līmeni ( 27 ) un

ii) 

profesionālajai kvalifikācijai, ja tas ir vajadzīgs darba veikšanai saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, noteikumiem un citām juridiskām prasībām, kurā sniedz pakalpojumu;

d) 

fizisku personu ieceļošana un pagaidu uzturēšanās attiecīgajā Pusē ilgst kumulatīvu periodu, kas nepārsniedz sešus mēnešus vai – Luksemburgas gadījumā – divdesmit piecas nedēļas katrā divpadsmit mēnešu periodā, vai līguma darbības laiku, atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks;

e) 

piekļuve, ko piešķir saskaņā ar šo pantu, attiecas tikai uz pakalpojumu darbību, kas ir līguma priekšmets un nedod tiesības izmantot tās Puses teritorijā pastāvošo profesionālo nosaukumu, kurā pakalpojums tiek sniegts;

f) 

citi diskriminējoši ierobežojumi, ietverot noteikumus par fizisko personu skaitu ekonomisko vajadzību pārbaudes veidā, kas noteikti šā nolīguma XVI pielikuma C un F daļā par atrunām saistībā ar līgumpakalpojumu sniedzējiem un neatkarīgiem profesionāļiem.5.

Iedaļa

Tiesiskais regulējums1.

Apakšiedaļa

Iekšzemes regulējums

103. pants

Darbības joma un definīcijas

1.  

Turpmāk aprakstītās prasības piemēro Pušu pasākumiem saistībā ar licencēšanu, kas skar:

a) 

pārrobežu pakalpojumu sniegšanu;

b) 

juridisko un fizisko personu uzņēmumus to teritorijā, kā definēts šā nolīguma 86. pantā; vai

c) 

fizisko personu pagaidu uzturēšanos to teritorijā, kā definēts šā nolīguma 86. panta 17. līdz 21. punktā.

2.  
Pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumā šīs prasības piemēro tikai nozarēm, kurās attiecīgā Puse ir uzņēmusies īpašās saistības un tikai tādā apmērā, kādā piemēro šīs īpašās saistības. Uzņēmuma gadījumā šīs prasības nepiemēro nozarēm, ciktāl šā nolīguma XVI pielikuma A daļā un XVI pielikuma D daļā ir iekļauta atruna. Fizisku personu pagaidu uzturēšanās gadījumā šīs prasības nepiemēro nozarēm, par kurām šā nolīguma XVI pielikuma A daļā un XVI pielikuma D daļā ir iekļauta atruna.
3.  
Šīs prasības nepiemēro pasākumiem, ciktāl tie ir ierobežojumi, uz kuriem attiecas šā nolīguma 88., 93 un 94. pantā minētie saraksti.
4.  

Šajā iedaļā:

a) 

"licencēšana" ir process, ar kuru pakalpojuma piegādātājam vai ieguldītājam faktiski pieprasa veikt darbības, lai no kompetentās iestādes saņemtu lēmumu par atļauju sniegt pakalpojumu, tostarp kā uzņēmumam, vai par atļauju sākt saimniecisku darbību, kas nav pakalpojums, tostarp lēmumu grozīt vai atjaunot šādu atļauju;

b) 

"kompetentā iestāde" ir jebkura centrālā, reģionālā vai vietējā valdība un iestāde vai nevalstiska organizācija, kas īsteno pilnvaras, ko tai deleģējusi centrālā vai reģionālā, vai vietējā valdība vai iestādes, kas pieņem lēmumu par licencēšanu;

c) 

"licencēšanas procedūras" ir procedūras, kas jāievēro licencēšanas ietvaros.

104. pants

Licencēšanas nosacījumi

1.  
Licencēšana pamatojas uz kritērijiem, kas liedz kompetentajām iestādēm savas izvērtēšanas tiesības īstenot patvaļīgi.
2.  

Šā panta 1. punktā minētie kritēriji ir:

a) 

samērīgi ar leģitīmu sabiedriskās kārtības mērķi;

b) 

skaidri un nepārprotami;

c) 

objektīvi;

d) 

iepriekš noteikti;

e) 

iepriekš publiskoti;

f) 

pārredzami un pieejami.

3.  
Licenci piešķir, tiklīdz atbilstīgas izpētes gaitā ir konstatēts, ka nosacījumi licences iegūšanai ir izpildīti.
4.  
Šīs nodaļas noteikumiem piemēro šā nolīguma 286. pantu.
5.  
Ja konkrētai darbībai licenču skaits ir ierobežots pieejamo dabisko resursu vai tehnisko iespēju nepietiekamības dēļ, Puses potenciālajiem pretendentiem piemēro tādu atlases procedūru, kas pilnībā garantē objektivitāti un pārskatāmību, tostarp jo īpaši atbilstīgu publicitāti par procedūras sākšanu, veikšanu un pabeigšanu.
6.  
Ievērojot šā panta noteikumus, izstrādājot atlases procedūras noteikumus, Puses var ņemt vērā leģitīmus sabiedriskās kārtības mērķus, tostarp veselības, drošības, vides aizsardzības un kultūras mantojuma saglabāšanas apsvērumus.

105. pants

Licencēšanas procedūras

1.  
Licencēšanas procedūras un formalitātes ir skaidras, iepriekš publiskotas, un tās pieteikumu iesniedzējiem garantē, ka to pieteikumus izskatīs objektīvi un taisnīgi.
2.  
Licencēšanas procedūras un formalitātes ir iespējami vienkāršas un nepamatoti nesarežģī vai neaizkavē pakalpojuma sniegšanu. Licences maksa ( 28 ), kas pieteikuma iesniedzējam varētu būt jāmaksā pieteikuma iesniegšanas rezultātā, ir saprātīga un samērīga ar attiecīgās licencēšanas procedūras izmaksām.
3.  
Licencēšanas procedūras un formalitātes ir tādas, kas sniedz pieteikuma iesniedzējam garantiju, ka viņa pieteikumu izskatīs saprātīgā termiņā, kas ir iepriekš publiskots. Termiņš sākas no brīža, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi visus dokumentus. Ja to attaisno jautājuma sarežģītība, kompetentā iestāde var pagarināt termiņu uz saprātīgu laikposmu. Pagarinājumu un tā ilgumu atbilstīgi pamato un dara zināmu pieteikuma iesniedzējam pirms sākotnējā termiņa beigām.
4.  
Ja pieteikums ir nepilnīgs, pieteikuma iesniedzējam pēc iespējas ātrāk paziņo, ka nepieciešams iesniegt papildu dokumentus. Šādā gadījumā kompetentā iestāde var apturēt šā panta 3. punktā minēto termiņu līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi visus dokumentus.
5.  
Ja licences pieteikumu noraida, pieteikuma iesniedzēju būtu jāinformē bez nepamatotas kavēšanās. Parasti pieteikuma iesniedzēju pēc pieprasījuma informē par noraidīšanas iemesliem un par termiņu lēmuma pārsūdzēšanai.2.

Apakšiedaļa

Vispārēji piemērojamie noteikumi

106. pants

Savstarpēja atzīšana

1.  
Neviens šīs nodaļas noteikums neliedz Pusei pieprasīt, lai fiziskām personām būtu nepieciešamā kvalifikācija un/vai profesionālā pieredze, kas attiecīgajā darbības nozarē noteikta teritorijā, kurā tiek sniegts pakalpojums.
2.  
Puses mudina attiecīgās profesionālās struktūras to attiecīgajās teritorijās sniegt ieteikumus Tirdzniecības komitejai par savstarpējo atzīšanu, lai ieguldītāji un pakalpojumu sniedzēji kopumā vai daļēji izpildītu katras Puses piemērotos kritērijus ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz atļauju izsniegšanu, licencēšanu, darbību un sertificēšanu un jo īpaši attiecībā uz profesionāliem pakalpojumiem.
3.  
Saņemot šā panta 2. punktā minēto ieteikumu, Tirdzniecības komiteja pieņemamā termiņā izskata to, lai noteiktu, vai tas atbilst šim nolīgumam.
4.  
Ja saskaņā ar šā panta 3. punktā noteikto procedūru šā panta 2. punktā minētais ieteikums tiek atzīts par atbilstīgu šim nolīgumam, un atbilstības līmenis starp Pušu attiecīgajiem noteikumiem ir pietiekams, Puses nolūkā īstenot minēto ieteikumu ar kompetento iestāžu starpniecību risina sarunas, lai vienotos par prasību, kvalifikācijas, licenču un citu noteikumu savstarpēju atzīšanu.
5.  
Visas šādas vienošanās atbilst PTO nolīguma, jo īpaši VVPT VII panta, attiecīgajiem noteikumiem.

107. pants

Pārredzamība un konfidenciālas informācijas izpaušana

1.  
Puses nekavējoties atbild uz visiem otras Puses pieprasījumiem attiecībā uz konkrētu informāciju par jebkuru tās vispārējas piemērošanas pasākumu vai starptautiskiem nolīgumiem, kas attiecas uz šo nolīgumu vai ietekmē to. Katra Puse arī ierīko vienu vai vairākus informācijas punktus, kas pēc pieprasījuma sniedz konkrētu informāciju otras Puses ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem par visiem šiem jautājumiem. Puses paziņo viena otrai šos informācijas punktus trīs mēnešu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā. Informācijas punktiem nav jābūt normatīvo aktu depozitārijiem.
2.  
Nekas šajā nolīgumā nepieprasa kādai Pusei konfidenciālas informācijas izpaušanu, kuras publiskošana varētu traucēt likuma ievērošanu, vai citādi būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm un kaitēt konkrētu publisku vai privātu uzņēmumu likumiskajām komercinteresēm.3.

Apakšiedaļa

Datorpakalpojumi

108. pants

Datorpakalpojumu jēdziens

1.  
Tādā apmērā, kādā datorpakalpojumi ir liberalizēti saskaņā ar šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļu, un, ņemot vērā, ka datori un saistītie pakalpojumi dara iespējamu citu pakalpojumu sniegšanu gan elektroniski, gan citos veidos, Puses nošķir iespējošanas pakalpojumus no elektroniski sniegtiem satura vai pamata pakalpojumiem tādējādi, ka satura vai pamata pakalpojumi netiek klasificēti kā datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi, kā tie definēti šā panta 2. punktā.
2.  
Datorpakalpojumi un saistīties pakalpojumi nozīmē pakalpojumus, kas definēti saskaņā ar Apvienoto Nāciju CPK kodu 84, ietverot gan pamatpakalpojumus, gan pamatpakalpojumu funkcijas vai kombinācijas, neatkarīgi no tā, vai tos piegādā pa tīklu, tostarp internetu.

Pamatpakalpojumi ir visi pakalpojumi, kas nodrošina:

a) 

datoru vai datorsistēmu konsultēšanu, stratēģiju, analīzi, plānošanu, specifikāciju, projektēšanu, attīstību, uzstādīšanu, īstenošanu, integrāciju, izmēģināšanu, atkļūdošanu, atjaunināšanu, atbalstu, tehnisko palīdzību vai pārvaldību; vai

b) 

datorprogrammas, kas definētas kā instrukciju komplekti, kas vajadzīgi datoru darbam un saziņai (sevī un par sevi), un datorprogrammu konsultēšanu, stratēģiju, analīzi, plānošanu, specifikāciju, projektēšanu, attīstību, uzstādīšanu, īstenošanu, integrāciju, izmēģināšanu, atkļūdošanu, atjaunināšanu, pielāgošanu, apkopi, atbalstu, tehnisko palīdzību, pārvaldību vai lietošanu; vai

c) 

datu apstrādi, datu glabāšanu, datu mitināšanu vai datubāzu pakalpojumus; vai

d) 

apkopes un labošanas pakalpojumus biroju iekārtām un aprīkojumam, tostarp datoriem; vai

e) 

tādus apmācības pakalpojumus klientu personālam saistībā ar datorprogrammām, datoriem vai datorsistēmām, kas nav citur klasificēti.4.

Apakšiedaļa

Pasta un kurjeru pakalpojumi

109. pants

Darbības joma un definīcijas

1.  
Šajā apakšiedaļā noteikti visu saskaņā ar šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļu liberalizēto pasta un kurjeru pakalpojumu tiesiskā regulējuma principi.
2.  

Šajā apakšiedaļā un šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļā:

a) 

"licence" ir atļauja, ko atsevišķam piegādātājam izdod pārvaldes iestāde un kas ir nepieciešama, pirms tiek uzsākta darbība noteikta pakalpojuma sniegšana;

b) 

"universālais pakalpojums" ir noteiktas kvalitātes pastāvīgo pasta pakalpojumu sniegšana par pieņemamām cenām visiem lietotājiem visās vietās kādas Puses teritorijā.

110. pants

Pret konkurenci vērstas prakses novēršana pasta un kurjeru nozarē

Uztur spēkā vai ievieš piemērotus pasākumus, lai neļautu uzsākt vai turpināt pret konkurenci vērstu praksi piegādātājiem, kuri, izmantodami savu stāvokli tirgū, pa vienam vai kopā spēj būtiski ietekmēt dalības noteikumus (cenu un piedāvājuma ziņā) konkrētajā pasta un kurjeru pakalpojumu tirgū.

111. pants

Universālais pakalpojums

Katrai Pusei ir tiesības noteikt, kāda veida universālā pakalpojuma pienākumus tā vēlas saglabāt. Šādus pienākumus neuzskatīs par konkurenci kropļojošiem per se ar noteikumu, ka tos administrē pārredzami, bez diskriminācijas un neitrāli attiecībā uz konkurenci, un ka tie nav vairāk apgrūtinoši, nekā nepieciešams tāda veida universālā pakalpojuma nodrošināšanai, kādu to definējusi attiecīgā Puse.

112. pants

Licences

1.  
Trīs gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā licenci var pieprasīt tikai tiem pakalpojumiem, kas ietilpst universālā pakalpojuma jomā.
2.  

Ja tiek prasīta licence, publiski pieejamu padara šādu informāciju:

a) 

visi licencēšanas kritēriji un laika posms, kas parasti vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu par licences pieteikumu; un

b) 

licences termiņš un nosacījumi.

3.  
Licences atteikuma iemeslus pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma dara viņam zināmus, un katra Puse izveido pārsūdzības procedūru neatkarīgā struktūrā. Procedūrai jābūt pārredzamai, nediskriminējošai un balstītai uz objektīviem kritērijiem.

113. pants

Regulatoru neatkarība

Regulatori ir juridiski nošķirti no pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem un nav tiem pakļauti. Regulatoru lēmumi un izmantotās procedūras ir objektīvas attiecībā uz visiem tirgus dalībniekiem.

114. pants

Regulējuma tuvināšana

1.  
Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Ukrainas tiesību aktus Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ukraina nodrošina, lai tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti ES acquis.
2.  
Šāds tuvināšanas process sāksies šā līguma parakstīšanas dienā, un to pakāpeniski paplašinās attiecībā uz visiem ES acquis elementiem, kas minēti šā nolīguma XVII pielikumā.5.

Apakšiedaļa

Elektroniskie sakari

115. pants

Darbības joma un definīcijas

1.  
Šajā apakšiedaļā noteikti visu atbilstīgi šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļai liberalizēto elektronisko sakaru pakalpojumu tiesiskā regulējuma principi, izņemot apraidi.
2.  

Šajā apakšiedaļā un šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļā:

a) 

"elektroniski sakaru pakalpojumi" ir visi pakalpojumi, ko veido elektromagnētisko signālu pārraidīšana un uztveršana un ko parasti sniedz par atlīdzību, izņemot apraidi, un kas nav saimnieciska darbība, kura nodrošina saturu, kā piegādei vajadzīgi telesakari. Apraidi definē kā nepārtrauktu raidīšanas ķēdi, kas nepieciešama televīzijas un radio programmu signālu izplatīšanai plašai sabiedrībai, bet tas neattiecas uz savienojumiem starp operatoriem;

b) 

"publisks sakaru tīkls" nozīmē elektronisku sakaru tīklu, ko pilnībā vai galvenokārt izmanto publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;

c) 

"elektronisko sakaru tīkls" nozīmē pārraides sistēmas un, attiecīgos gadījumos, komutācijas vai maršrutizācijas ierīces un citus resursus, kas ļauj signālus pārraidīt pa vadiem, pa radio, ar optiskiem vai citiem elektromagnētiskiem līdzekļiem, ietverot satelīta tīklu, fiksētus (ķēdes un pakešu tīklu, ietverot Internetu) un mobilos zemes sakaru tīklus, elektrības kabeļu sistēmas, ciktāl tās ir izmantotas, lai pārraidītu signālus, tīklus, ko izmanto radio un televīzijas apraidei, un kabeļu televīzijas tīklus, neatkarīgi no pārraidītas informācijas tipa;

d) 

"regulatīvā iestāde" elektronisko sakaru nozarē ir struktūra vai struktūras, kam ir pienākums regulēt šajā nodaļā minētos elektroniskos sakarus;

e) 

pakalpojuma piegādātāju uzskata par tādu, kam ir "būtiska tirgus vara", ja tas individuāli vai kopā ar citiem bauda stāvokli, kas ir līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim, t.i., ekonomisku spēku, kas tam līdz zināmam līmenim ļauj rīkoties neatkarīgi no konkurentiem, klientiem un gala patērētājiem;

f) 

"starpsavienojums" ir fizisks un/vai loģisks publisko sakaru tīklu savienojums, ko izmanto tas pats vai cits pakalpojuma piegādātājs, lai ļautu viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem sazināties ar cita pakalpojumu sniedzēja lietotājiem vai piekļūt cita pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem pakalpojumiem. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās Puses vai citas Puses, kam ir piekļuve tīklam. Starpsavienojums ir īpašs piekļuves veids, kas ieviests starp publiskā tīkla operatoriem;

g) 

"universālais pakalpojums" ir noteiktas kvalitātes pakalpojumu kopums, kas ir pieejams visiem lietotājiem Puses teritorijā neatkarīgi no viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas un par pieņemamām cenām; katra Puse lemj par tā tvērumu un īstenošanu;

h) 

"piekļuve" ir iekārtu un/vai pakalpojumu ekskluzīvas vai neekskluzīvas pieejas sniegšana citam pakalpojuma sniedzējam ar konkrētiem nosacījumiem, lai sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumus. Tas cita starpā ietver piekļuvi tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, kas var iekļaut iekārtu savienojumu ar vadiem vai bez (jo īpaši tas iekļauj piekļuvi vietējai sakaru līnijai un iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus vietējā sakaru līnijā), piekļuvi fiziskai infrastruktūrai, ietverot ēkas, vadu līnijas un stabus; piekļuvi atbilstīgām programmatūras sistēmām, ietverot darbības atbalstsistēmas, piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi fiksētajiem un mobilajiem tīkliem, jo īpaši viesabonēšanai, piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem, piekļuvi virtuālā tīkla pakalpojumiem;

i) 

"lietotājs" nozīmē lietotāju, kas nenodrošina publiskos sakaru tīklus vai publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus;

j) 

"vietējā sakaru līnija" nozīmē fizisku shēmu, kas savieno tīkla pieslēgumpunktu abonenta telpās ar galveno komutatoru vai ekvivalentu iekārtu fiksētā publiskajā sakaru tīklā.

116. pants

Regulatīvā iestāde

1.  
Puses nodrošina, ka elektronisko sakaru pakalpojumu regulatīvās iestādes ir juridiski nošķirtas un funkcionāli neatkarīgas no elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Ja Puse saglabā īpašumtiesības vai kontroli pār tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai pakalpojumus, šī Puse nodrošina efektīvu regulatīvo funkciju strukturālu nodalīšanu no darbībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli.
2.  
Puses nodrošina, ka regulatīvajai iestādei ir pietiekamas pilnvaras regulēt nozari. Regulatīvajai iestādei veicamos uzdevumus publicē viegli pieejamā un skaidrā veidā, jo īpaši tad, ja uzdevumi ir uzticēti vairāk nekā vienai struktūrai.
3.  
Puses nodrošina, ka regulatīvo iestāžu lēmumi un izmantotās procedūras ir objektīvas attiecībā uz visiem tirgus dalībniekiem un pārskatāmas.
4.  
Regulatīvajai iestādei ir pilnvaras analizēt indikatīvo saraktu ar konkrēto produktu un pakalpojumu tirgiem, kas ietverti šā nolīguma pielikumos ( 29 ). Ja regulatīvajai iestādei saskaņā ar šā nolīguma 118. pantu ir jālemj par pienākumu uzlikšanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu, tā, pamatojoties uz tirgus analīzi, nosaka, vai konkrētajā tirgū ir efektīva konkurence.
5.  
Ja regulatīvā iestāde nosaka, ka konkrētajā tirgū konkurence nav efektīva, tā nosaka un norāda pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir būtiska tirgus vara šajā tirgū un attiecīgi piemēro, saglabā vai groza konkrētos regulatīvos pienākumu, kas minēti šā nolīguma 118. pantā. Ja regulatīvā iestāde secina, ka tirgū ir efektīva konkurence, tā nepiemēro vai nesaglabā šā nolīguma118. pantā minētos regulatīvos pienākumus.
6.  
Puses nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējam, kuru skar regulatīvās iestādes lēmums, ir tiesības pārsūdzēt minēto lēmumu pārsūdzības iestādē, kas ir neatkarīga no lēmuma pieņemšanā iesaistītajām personām. Puses nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemti vērā konkrētās lietas apstākļi. Līdz šādas pārsūdzības rezultātam regulatīvās iestādes lēmums paliek spēkā, ja vien pārsūdzības iestāde neizlemj savādāk. Ja pārsūdzības iestāde pēc rakstura nav tiesu iestāde, savu lēmumu tā vienmēr pamato rakstiski, un tās lēmumus var pārskatīt objektīva un neatkarīga tiesu iestāde. Pārsūdzības iestāžu pieņemtos lēmumus efektīvi izpilda.
7.  
Puses nodrošina, ka ieinteresētajām Pusēm saprātīgā termiņā ir iespēja izteikt komentārus par pasākuma projektu, ja regulatīvā iestāde ir nolēmusi pieņemt pasākumus saistībā ar kādu no šīs apakšiedaļas noteikumiem, kas varētu ievērojami ietekmēt konkrēto tirgu. Regulatori publisko savas apspriešanās procedūras. Apspriešanās procedūras rezultātus publisko, izņemot gadījumus, kad informācija ir konfidenciāla.
8.  
Puses nodrošina to, ka pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus, sniedz visu informāciju, tostarp finanšu informāciju, kura nepieciešama regulatīvajām iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs apakšiedaļas noteikumiem vai saskaņā ar šo apakšiedaļu pieņemtiem lēmumiem. Minētie pakalpojumu sniedzēji sniedz šādu informāciju nekavējoties pēc pieprasījuma un ievērojot laika grafiku un informācijas daudzuma līmenī, ko pieprasa regulatīvā iestāde. Regulatīvās iestādes pieprasītā informācija ir proporcionāla attiecīgā uzdevuma izpildei. Regulatīvā iestāde pienācīgi pamato savus informācijas pieprasījumus.

117. pants

Atļauja sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus

1.  
Puses nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanu cik vien iespējams atļauj vienkārši uz paziņojuma un/vai reģistrācijas pamata.
2.  
Puses nodrošina, ka licenci var pieprasīt, lai risinātu numuru un frekvenču piešķiršanas jautājumus. Šādu licenču noteikumi un nosacījumi ir nododami atklātībai.
3.  

Ja ir nepieciešama licence, Puses nodrošina, ka:

a) 

publiski pieejami ir visi licencēšanas kritēriji un saprātīgs laikposms, kas parasti vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu par licences pieteikumu;

b) 

licences pieteikuma noraidījuma iemeslus iesniedzējam dara zināmus pēc pieprasījuma;

c) 

licences pieteikuma iesniedzējam ir iespēja vērsties pārsūdzības iestādē, ja licence tiek nepamatoti atteikta;

d) 

licenču maksas ( 30 ), ko par licences piešķiršanu prasa Puse, nepārsniedz administratīvās izmaksas, kas parasti rodas attiecīgo licenču sistēmas pārvaldībā, kontrolē un izpildē. Šā punkta prasības nepiemēro licenču maksai par radiofrekvenču spektra un numuru resursu izmantošanu.

118. pants

Piekļuve un starpsavienojumi

1.  
Puses nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam, kam ir atļauts sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, ir tiesības un pienākums vienoties par starpsavienojumiem ar citiem publiski pieejamu elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu nodrošinātājiem. Par starpsavienojumu principā jāvienojas komerciālās sarunās starp attiecīgajiem juridiskajām personām.
2.  
Puses nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kas starpsavienojuma apspriešanas procesā iegūst informāciju no cita pakalpojumu sniedzēja, to izmanto vienīgi tam mērķim, kam tā sniegta, un vienmēr ievēro pārraidītās vai uzglabātās informācijas konfidencialitāti.
3.  

Puses nodrošina, ka, saskaņā ar šā nolīguma 116. pantu konstatējot, ka konkrētajā tirgū, ietverot šā nolīguma pielikumos pievienotos tirgus, konkurence nav efektīva, regulatīvajai iestādei ir tiesības piemērot pakalpojumu sniedzējam, par ko noteikts, ka tam piemīt būtiska tirgus vara, vienu vai vairākus šādus pienākumus attiecībā uz starpsavienojumiem un/vai piekļuvi:

a) 

nediskriminācijas pienākumu, lai nodrošinātu, ka operators piemēro līdzvērtīgus nosacījumus līdzīgos apstākļos citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina līdzvērtīgus pakalpojumus, un sniedz pakalpojumus un informāciju citiem saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kāda ir viņa paša pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko sniedz tā meitasuzņēmumi vai partneri;

b) 

pienākumu vertikāli integrētam uzņēmumam padarīt caurskatāmas tā vairumtirdzniecības cenas un tā vietējās pārdošanas cenas, ja ir noteikts nediskriminācijas pienākums, vai lai novērstu negodīgas savstarpējās subsīdijas. Regulatīvā iestāde var precizēt izmantojamo formātu un uzskaites metodoloģiju;

c) 

pienākumu apmierināt saprātīgus pieprasījumus piekļūt un lietot konkrētus tīkla elementus un ar tiem saistītas iekārtas, ietverot neierobežotu piekļuvi vietējai sakaru līnijai, cita starpā, ja regulatīvā iestāde uzskata, ka piekļuves atteikums vai nepamatoti noteikumi un nosacījumi, kuriem ir līdzīga ietekme, kavēs noturīgas konkurences tirgus izveidi mazumtirdzniecības līmenī vai nebūs lietotāju interesēs;

d) 

pienākumu vairumtirdzniecībā nodrošināt noteiktus pakalpojumus mazumtirdzniecībai, ko veic trešās personas; piešķirt atvērtu piekļuvi tehniskām saskarnēm, protokoliem vai citām galvenajām tehnoloģijām, kas ir nepieciešamas pakalpojumu vai virtuālā tīkla pakalpojumu savietojamībai; nodrošināt līdzāsatrašanos vai citas iekārtu kopīgas izmantošanas formas, ietverot vadu līniju, ēku vai stabu kopīgu izmantošanu; nodrošināt noteiktus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pilnīgu pakalpojumu savietojamību lietotājiem, tostarp attiecībā uz iekārtām, kas paredzētas automatizētiem tīkla pakalpojumiem; nodrošināt piekļuvi darbības atbalsta sistēmām vai līdzīgām programmatūras sistēmām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu godīgu konkurenci pakalpojumu nodrošināšanā; savstarpēji savienot tīklus vai tīklu iekārtas.

Regulatīvās iestādes šā punkta c) un d) apakšpunktā paredzētajiem pienākumiem var pievienot nosacījumus, tostarp godīguma, saprātīguma un laicīguma prasības;

e) 

pienākumus attiecībā uz izmaksu segšanu un cenu kontroli, ieskaitot pienākumus par cenu orientāciju uz izmaksām un pienākumus attiecībā uz izmaksu uzskaites sistēmām, lai nodrošinātu savstarpējā savienojuma un/vai piekļuves īpašus veidus, situācijās, kad tirgus analīze parāda, ka efektīvas konkurences trūkums nozīmē to, ka attiecīgais operators var paturēt cenas pārmērīgi augstā līmenī vai piemērot cenu ierobežojumus, kaitējot lietotājiem;

Regulatīvās iestādes ņem vērā ieguldījumus, ko veicis operators, un ļauj tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla;

f) 

pienākumu publicēt konkrētos pienākumus, ko pakalpojuma sniedzējam uzlikusi regulatīvā iestāde, norādot konkrēto produktu/pakalpojumu un ģeogrāfiskos tirgus. Aktuālu informāciju ar nosacījumu, ka tā nav konfidenciāla un neietver komercnoslēpumus, publisko tādā veidā, kas garantē, ka visas ieinteresētās personas var tai viegli piekļūt;

g) 

pārredzamības pienākumu, kas liek operatoram publiskot konkrētu informāciju un jo īpaši, ja operatoram ir nediskriminācijas pienākums, regulatīvā iestāde var pieprasīt šim operatoram publiskot standartpiedāvājumu, kas ir pietiekami atdalīts, lai nodrošinātu to, ka pakalpojumu sniedzējiem nav jāmaksā par iekārtām, kas nav nepieciešamas pieprasītajam pakalpojumam, sniedzot attiecīgo piedāvājumu aprakstu, to sadalot komponentos atbilstīgi tirgus vajadzībām, un saistītos noteikumus un nosacījumus, tostarp cenas.

4.  
Puses nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam, kas prasa starpsavienojumu no pakalpojuma sniedzēja, kam ir ievērojama tirgus vara, ir tiesības jebkurā laikā vai saprātīgā publiski paziņotā termiņā vērsties ar sūdzību neatkarīgā vietējā iestādē, kas var būt regulatīvā iestāde, kā minēts šā nolīguma 115. panta 2. punkta d) apakšpunktā, lai atrisinātu domstarpības par starpsavienojuma un/vai piekļuves noteikumiem un nosacījumiem.

119. pants

Ierobežoti resursi

1.  
Puses nodrošina, ka visas procedūras attiecībā uz ierobežotu resursu, tostarp frekvenču, numuru un piekļuves tiesību, piešķiršanu un izmantošanu īsteno objektīvi, samērīgi, savlaicīgi, pārredzami un bez diskriminācijas. Datus par pašreizējo situāciju attiecībā uz piešķirtajām frekvenču joslām dara publiski pieejamus, bet sīkāk nav jānorāda dati par frekvencēm, kas piešķirtas īpašām valsts pārvaldes vajadzībām.
2.  
Puses nodrošina telesakaru pakalpojumu radio frekvenču efektīvu pārvaldību savā teritorijā ar nolūku nodrošināt efektīvu un optimālu frekvenču spektra izmantošanu. Ja pieprasījums pēc konkrētām frekvencēm pārsniedz to pieejamību, šo frekvenču piešķiršanai ievēro piemērotas un pārredzamas procedūras, lai optimizētu to izmantošanu un veicinātu konkurences izaugsmi.
3.  
Puses nodrošina, ka valsts numuru resursu piešķiršanu un valsts numuru plāna pārvaldību uztic regulatīvajai iestādei.
4.  
Ja valsts vai pašvaldību iestādes saglabā īpašumtiesības vai kontroli pār tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina publiskus sakaru tīklus un/vai pakalpojumus, nepieciešams nodrošināt efektīvu piekļūšanas tiesību piešķiršanas funkcijas strukturālu nodalīšanu no darbībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli.

120. pants

Universālais pakalpojums

1.  
Katrai Pusei ir tiesības noteikt, kāda veida universālā pakalpojuma pienākumus tā vēlas saglabāt.
2.  
Šādus pienākumus neuzskatīs par konkurenci kropļojošiem per se ar noteikumu, ka tos administrē caurskatāmi, objektīvi un bez diskriminācijas. Šādu pienākumu administrēšana arī attiecībā uz konkurenci ir neitrāla un tie nav vairāk apgrūtinoši, nekā nepieciešams tāda veida universālā pakalpojuma nodrošināšanai, kādu to definējusi attiecīgā Puse.
3.  
Puses nodrošina, ka visi pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi nodrošināt universālo pakalpojumu un neviens pakalpojuma sniedzējs a priori netiek izslēgts. Izraudzīšanu izdara ar efektīvu un pārredzamu mehānismu bez diskriminācijas. Ja nepieciešams, Puses novērtē, vai universālā pakalpojuma sniegšana nav negodīgs slogs organizācijai, kas izraudzīta par universālā pakalpojuma sniedzēju. Ja šādi aprēķini to attaisno, un ņemot vērā tirgus ieguvumu, ja tāds ir, organizācijai, kas piedāvā universālo pakalpojumu, regulatīvā iestāde nosaka, vai ir vajadzīgs mehānisms universālā pakalpojuma sniedzēja(-u) izmaksu kompensēšanai vai universālā pakalpojuma pienākumu tīro izmaksu sadalei.
4.  

Puses nodrošina, ka:

a) 

visu abonentu saraksti ( 31 ) lietotājiem ir pieejami iespiestā vai elektroniskā veidā, vai abējādi, un tiek regulāri, vismaz vienreiz gadā, precizēti;

b) 

organizācijas, kas sniedz a) apakšpunktā minētos pakalpojumus, piemēro nediskriminācijas principu tās informācijas apstrādē, ko tām ir sniegušas citas organizācijas.

121. pants

Elektronisko sakaru pakalpojumu pārrobežu sniegšana

Puses nepieņem un neuztur spēkā pasākumus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu pārrobežu sniegšanu.

122. pants

Informācijas konfidencialitāte

Katra Puse ar publisko elektronisko sakaru tīklu un publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu palīdzību nodrošina elektronisko sakaru un ar to saistīto datu plūsmu konfidencialitāti, neierobežojot pakalpojumu tirdzniecību.

123. pants

Pakalpojumu sniedzēju domstarpības

1.  
Puses nodrošina, ka domstarpību gadījumā starp pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai pakalpojumus saistībā ar šajā nodaļā minētām tiesībām un pienākumiem, attiecīgā regulatīvā iestāde pēc jebkuras domstarpībās iesaistītās Puses pieprasījuma pieņem saistošu lēmumu, lai atrisinātu domstarpības iespējami īsā laikā un jebkurā gadījumā – četru mēnešu laikā.
2.  
Regulatīvās iestādes lēmumu publisko, ņemot vērā darījumdarbības konfidencialitātes prasības. Attiecīgajām Pusēm sniedz pilnu pārskatu par apsvērumiem, uz kuriem tas pamatots.
3.  
Ja domstarpības attiecas uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, attiecīgās regulatīvās iestādes koordinē pūliņus, lai atrisinātu domstarpības.

124. pants

Regulējuma tuvināšana

1.  
Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Ukrainas tiesību aktus Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ukraina nodrošina, lai tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti ES acquis.
2.  
Šāds tuvināšanas process sāksies šā līguma parakstīšanas dienā un to pakāpeniski paplašinās attiecībā uz visiem ES acquis elementiem, kas minēti šā nolīguma XVII pielikumā.6.

Apakšiedaļa

Finanšu pakalpojumi

125. pants

Darbības joma un definīcijas

1.  
Šajā apakšiedaļā noteikti visu atbilstīgi šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļai liberalizēto finanšu pakalpojumu tiesiskā regulējuma principi.
2.  

Šajā apakšiedaļā un šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļā:

a) 

"finanšu pakalpojums" ir finansiāla rakstura pakalpojums, ko piedāvā vienas Puses finanšu pakalpojumu sniedzējs. Finanšu pakalpojumi ietver šādas darbības:

i) 

apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi:

1. 

tiešā apdrošināšana (tostarp līdzapdrošināšana):

a) 

dzīvības apdrošināšana,

b) 

nedzīvības apdrošināšana;

2. 

pārapdrošināšana un retrocesija;

3. 

apdrošināšanas starpniecība kā apdrošināšanas brokeru un aģentu darbība un

4. 

apdrošināšanas palīgpakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšanas un prasījumu izskatīšanas pakalpojumi;

ii) 

banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu):

1. 

noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana no sabiedrības;

2. 

visa veida kreditēšana, tostarp patēriņa kredīti, hipotekārie kredīti, faktūrkreditēšana un komercdarījumu finansēšana;

3. 

finanšu noma;

4. 

visi maksājumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumi, tostarp kredītkartes, maksājumu kartes un debetkartes, ceļotāju čeki un bankas pārvedu vekseļi;

5. 

garantijas un saistības;

6. 

turpmāk minēto objektu tirdzniecība savā vārdā vai klientu vārdā biržā vai ārpusbiržas tirgū:

a) 

naudas tirgus instrumenti (tostarp čeki, vekseļi, noguldījumu sertifikāti),

b) 

ārvalstu valūta,

c) 

atvasinātie instrumenti, tostarp, bet ne tikai standartizēti nākotnes līgumi un iespēju līgumi,

d) 

valūtas maiņas kursu un procentu likmju līdzekļi, tostarp tādi produkti kā mijmaiņas darījumi un vienošanās par procentu likmi nākotnē,

e) 

pārvedami vērtspapīri,

f) 

citi tirgojami instrumenti un finanšu aktīvi, tostarp dārgmetāli;

7. 

dalība visu veidu vērtspapīru emisijā, tostarp riska parakstīšana un izvietošana, darbojoties kā aģentam (publiski vai privāti), un pakalpojumu sniegšana saistībā ar šādu emisiju;

8. 

starpniecība naudas darījumos;

9. 

aktīvu pārvaldīšana, tostarp skaidras naudas vai vērtspapīru portfeļa pārvaldība, visu veidu kolektīvo ieguldījumu pārvaldība, pensiju fondu pārvaldība, noguldījumu pārvaldīšanas un trasta pakalpojumi;

10. 

finanšu aktīvu mijieskaits un starpbanku norēķini, tostarp vērtspapīri, atvasinātie instrumenti un citi tirgojami vērtspapīri;

11. 

finanšu informācijas sniegšana un nosūtīšana un finanšu datu apstrāde un ar to saistītā programmatūra;

12. 

konsultatīvi, starpniecības un citi finanšu papildpakalpojumi saistībā ar visām darbībām, kas minētas 1. līdz 11. punktā, ieskaitot kredītu datu bāzi un kredītu analīzi, ieguldījumu un portfeļu analīzi, konsultācijas par pārņemšanu un par uzņēmumu reorganizēšanu un stratēģiju;

b) 

"finanšu pakalpojuma sniedzējs" ir jebkura Puses fiziska vai juridiska persona, kas vēlas sniegt vai sniedz finanšu pakalpojumus. Termins "finanšu pakalpojuma sniedzējs" neietver publiskas iestādes.

c) 

"publiska iestāde" ir:

1. 

Puses valdības iestāde, centrālā banka vai monetārā iestāde, vai Puses īpašumā vai kontrolē esoša iestāde, kas galvenokārt veic valstiskas funkcijas vai darbības valstiskām vajadzībām, izņemot iestādes, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar komerciāliem noteikumiem; vai

2. 

privāta iestāde, kas veic funkcijas, kuras parasti veic centrālā banka vai monetārā iestāde, kad tā izpilda šīs funkcijas;

d) 

"jauns finanšu pakalpojums" ir finansiāla rakstura pakalpojums, tostarp pakalpojumi, kas attiecas uz esošiem un jauniem instrumentiem vai instrumenta sniegšanas veidu, ko nesniedz neviens finanšu pakalpojumu sniedzējs Puses teritorijā, bet kuru sniedz otras Puses teritorijā.

126. pants

Piesardzības atkāpe

1.  

Katra Puse var piesardzības apsvērumu dēļ pieņemt vai atstāt spēkā pasākumus, kuru mērķis ir:

a) 

ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju vai personu, pret kurām finanšu pakalpojuma sniedzējam ir fiduciāri pienākumi, aizsardzība;

b) 

Puses finanšu sistēmas viengabalainības un stabilitātes nodrošināšana.

2.  
Šie pasākumi nerada lielāku slogu nekā vajadzīgs, lai sasniegtu to mērķi, un nav diskriminējoši attiecībā pret otras Puses finanšu pakalpojumu sniedzējiem salīdzinājumā ar Puses pašas līdzīgu finanšu pakalpojumu sniedzējiem.
3.  
Neviens šā nolīguma noteikums nav interpretējams tā, ka Pusei ir pienākums izpaust informāciju, kas attiecas uz atsevišķu klientu darījumiem un kontiem, vai jebkādu konfidenciālu vai ar autortiesībām aizsargātu informāciju, kas ir valsts iestāžu rīcībā.
4.  
Neskarot citus finanšu pakalpojumu pārrobežu tirdzniecības piesardzīgas uzraudzības līdzekļus, Puse var pieprasīt otras Puses pārrobežu finanšu pakalpojumu sniedzēju un finanšu instrumentu reģistrāciju.

127. pants

Efektīvs un pārredzams regulējums

1.  

Katra Puse pieliek vislielākās pūles informēt visas ieinteresētās personas par visiem vispārēji piemērojamiem pasākumiem, ko Puse ierosina noteikt, lai minētajām personām būtu iespēja izteikt komentārus par attiecīgo pasākumu. Par šādu pasākumu informē:

a) 

oficiālā publikācijā vai

b) 

citādi rakstiski vai elektroniski.

2.  
Katra Puse visām ieinteresētajām personām dara pieejamas prasības pieteikumu aizpildīšanai par finanšu pakalpojumu sniegšanu.

Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma Puse informē pieteikuma iesniedzēju par tā pieteikuma statusu. Ja attiecīgajai Pusei nepieciešama papildu informācija no pieteikuma iesniedzēja, tā nekavējoties paziņo par to pieteikuma iesniedzējam.

Katra Puse pieliek vislielākās pūles, lai nodrošinātu, ka tās teritorijā īsteno un piemēro starptautiski saskaņotus standartus attiecībā uz regulējumu un uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā un attiecībā uz izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošanu. Šādi starptautiski saskaņoti standarti cita starpā ir Bāzeles Komitejas "Pamatprincipi attiecībā uz banku efektīvu uzraudzību", Starptautiskās apdrošināšanas uzraudzības iestāžu asociācijas "Apdrošināšanas galvenie principi", Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas "Vērtspapīru regulējuma mērķi un principi", ESAO "Nolīgums par informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos", G20 "Paziņojums par pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā" un Finanšu darbības uzdevumu grupas "Četrdesmit ieteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu" un "Deviņi īpašie ieteikumi par teroristu finansēšanu".

Puses pieņem zināšanai arī Desmit galvenos informācijas apmaiņas principus, kurus publiskojuši G7 valstu finanšu ministri, un spers visus nepieciešamos soļus, lai mēģinātu tos piemērot savās divpusējās attiecībās.

128. pants

Jauni finanšu pakalpojumi

Puses atļauj otras Puses finanšu pakalpojumu piegādātājam, kas veic uzņēmējdarbību šīs Puses teritorijā, sniegt jebkādu jaunu finanšu pakalpojumu, kura veids ir līdzīgs tiem pakalpojumiem, ko Puse atļautu sniegt saviem finanšu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar valsts iekšējiem tiesību aktiem līdzīgos apstākļos. Puse var noteikt juridisko formu, kādā attiecīgo pakalpojumu var sniegt, un var pieprasīt pakalpojuma sniegšanas atļauju. Ja tāda atļauja tiek pieprasīta, lēmumu pieņem pieņemamā termiņā un atļauju var noraidīt tikai šā nolīguma 126. pantā minēto apsvērumu dēļ.

129. pants

Datu apstrāde

1.  
Katra Puse atļauj otras Puses finanšu pakalpojumu sniedzējam pārsūtīt tās teritorijā vai ārpus tās informāciju elektroniskā vai citādā formā datu apstrādei, ja šāda apstrāde nepieciešama minētā finanšu pakalpojuma sniedzēja parasto darbību veikšanai.
2.  
Katra Puse pieņem piemērotus aizsargpasākumus indivīdu privātuma un pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzībai, jo īpaši attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu.

130. pants

Īpaši izņēmumi

1.  
Neviens šīs nodaļas noteikums nav interpretējams tā, ka Pusei, tostarp tās valsts iestādēm, tiek liegts tās teritorijā ekskluzīvi veikt darbības vai sniegt pakalpojumus, kas ietverti valsts pensiju plānā vai tiesību aktos noteiktā sociālā nodrošinājuma sistēmā, izņemot gadījumos, kad minētās darbības saskaņā ar attiecīgās Puses valsts iekšējiem noteikumiem var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar valsts iestādēm vai privātām organizācijām.
2.  
Šis nolīgums nekādi neattiecas uz centrālās bankas vai monetārās iestādes vai jebkuras citas valsts iestādes veiktām darbībām saskaņā ar monetāro vai valūtas maiņas kursa politiku.
3.  
Šīs nodaļas noteikumi neliedz Pusēm, tostarp to valsts iestādēm, ekskluzīvi veikt vai noteikt to teritorijā darbības vai pakalpojumus uz Puses vai tās valsts iestāžu rēķina, ar tās garantiju vai par tās finanšu līdzekļiem.

131. pants

Pašregulējošas organizācijas

Ja Puse pieprasa dalību vai līdzdalību pašregulējošās organizācijās, vērtspapīru vai standartizētu nākotnes līgumu biržās vai tirgos, norēķinu aģentūrās vai citās organizācijas, vai asociācijās, vai piekļuvi šādām organizācijām, lai otras Puses finanšu pakalpojumu sniedzēji varētu sniegt finanšu pakalpojumus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Puses finanšu pakalpojumu sniedzēji, vai ja Puse tieši vai netieši piešķir šādām vienībām priekšrocības vai atvieglojumus, sniedzot finanšu pakalpojumus, Puse nodrošina, ka tiek ievēroti pienākumi saskaņā ar šā nolīguma 88. un 94. pantu.

132. pants

Ieskaita un norēķinu sistēmas

Saskaņā ar noteikumiem, kas atbilst attiecīgās valsts režīmam, katra Puse otras Puses finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā, piešķir piekļuvi valsts iestāžu vadītām maksājumu un norēķinu sistēmām un oficiālām finansēšanas un refinansēšanas iespējām, kuras pieejamas, veicot parastu darījumdarbību. Šis pants neparedz nodrošināt piekļuvi Puses pēdējās instances aizdevēju iespējām.

133. pants

Regulējuma tuvināšana

1.  
Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Ukrainas tiesību aktus Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ukraina nodrošina, lai tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti ES acquis.
2.  
Šāds tuvināšanas process sāksies šā nolīguma parakstīšanas dienā un to pakāpeniski paplašinās attiecībā uz visiem ES acquis elementiem, kas minēti šā nolīguma XVII pielikumā.7.

Apakšiedaļa

Transporta pakalpojumi

134. pants

Darbības joma

Šajā apakšiedaļā noteikti atbilstīgi šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļai liberalizēto transporta pakalpojumu tiesiskā regulējuma principi.

135. pants

Starptautiskie jūras pārvadājumi

1.  
Šo nolīgumu piemēro starptautiskajiem jūras pārvadājumiem starp Ukrainas ostām un Eiropas Savienības dalībvalstu ostām un starp Eiropas Savienības dalībvalstu ostām. To piemēro arī tirdzniecībai starp Ukrainas ostām un trešām valstīm un starp Eiropas Savienības dalībvalstu ostām un trešām valstīm.
2.  
Šo nolīgumu nepiemēro iekšējiem jūras pārvadājumiem starp Ukrainas ostām vai starp Eiropas Savienības atsevišķu dalībvalstu ostām. Neierobežojot pirmo teikumu, aprīkojuma pārvietošanu, piemēram, tukšu konteineru pārvietošana, ko nepārvadā par samaksu kā kravu, starp Ukrainas ostām vai starp Eiropas Savienības atsevišķu dalībvalstu ostām, uzskata par starptautisku jūras pārvadājumu.
3.  

Šajā apakšiedaļā un šīs nodaļas 2., 3. un 4. iedaļā:

a) 

"starptautiskie jūras pārvadājumi" ietver tiešos un vairākveidu pārvadāšanas pakalpojumus, kas ir preču pārvadāšana, izmantojot vairāk nekā vienu pārvadājumu veidu, kur iesaistīts jūras pārvadājumu posms, ar vienotu transporta dokumentu, un tādēļ ietver tiešus līgumus ar citu transporta veidu nodrošinātājiem;

b) 

"jūras kravu apstrādes pakalpojumi" ir darbības, ko veic kraušanas uzņēmumi, tostarp termināļa apsaimniekotāji, bet ne tiešās ostas strādnieku darbības, ja šis darbaspēks tiek organizēts neatkarīgi no kraušanas vai termināļa apsaimniekošanas uzņēmumiem. Ietvertās darbības ir arī šādu darbību organizēšana un pārraudzība:

i) 

kravas iekraušana kuģī/izkraušana no kuģa,

ii) 

kravas piestiprināšana/atsaitēšana;

iii) 

kravu pieņemšana/nodošana un uzglabāšana pirms nosūtīšanas vai pēc saņemšanas;

c) 

"muitošanas pakalpojumi" (jeb "muitas mākleru pakalpojumi") ir pasākumi, kas ietver muitas formalitāšu kārtošanu citas personas vārdā attiecībā uz importu, eksportu vai kravu pārvadājumiem, ja šis pakalpojums ir pakalpojumu sniedzēja pamatdarbības veids vai daļa no tā pamatdarbības;

d) 

"konteineru izvietošanas un glabāšanas pakalpojumi" ir pasākumi, kas ietver konteineru glabāšanu ostas teritorijā vai iekšzemē attiecībā uz to piepildīšanu/izkraušanu, labošanu un sagatavošanu pārvadāšanai;

e) 

"jūras aģentūru pakalpojumi" ir tādu jūras aģentūru veiktas darbības, kas pārstāv vienas vai vairāku jūras līniju vai kuģniecību darījumdarbības intereses kādā ģeogrāfiskajā apgabalā šādiem mērķiem:

i) 

jūras pārvadājumu un saistīto pakalpojumu tirdzniecība un pārdošana, sākot ar cenas noteikšanu un beidzot ar rēķina izrakstīšanu, preču pavadzīmju sagatavošana uzņēmumu vārdā, nepieciešamo saistīto pakalpojumu iegāde un tālākpārdošana, dokumentu sagatavošana un ar darījumdarbību saistītas informācijas sniegšana,

ii) 

rīkošanās uzņēmumu vārdā, organizējot kuģu iebraukšanu ostā vai attiecīgā gadījumā kravu pārņemšanu;

f) 

"kravu pārvadājumu pakalpojumi" ir pasākumi, kas ietver kravu pārvadājumu vadības organizēšanu un uzraudzību kravas nosūtītāja vārdā, veicot transporta un saistīto pakalpojumi iegādi, dokumentu sagatavošanu un darījumdarbības informācijas sniegšanu;

g) 

"palīgdienestu pakalpojumi" ir starptautisku kravu iepriekšēja un tālāka transportēšana par jūru, jo īpaši kravas konteineros, starp ostām, kas atrodas kādā no Pusēm.

4.  
Katra Puse piešķir kuģiem, kas kuģo ar otras Puses karogu vai kurus ekspluatē otras Puses pakalpojumu sniedzēji, režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs par to, kādu Puse piešķir saviem kuģiem vai jebkuras citas trešās valsts kuģiem, atkarībā no tā, kurš režīms ir labvēlīgāks, cita starpā attiecībā uz piekļuvi ostām, ostu infrastruktūras un pakalpojumu izmantošanu un ostas papildpakalpojumu izmantošanu ( 32 ), kā arī saistītām nodevām un maksājumiem, muitas atvieglojumiem un piestātņu piešķiršanu un iekraušanas un izkraušanas iekārtām.
5.  
Puses efektīvi piemēro neierobežotas piekļuves principu starptautiskajiem jūrniecības tirgiem un tirdzniecībai uz komerciāla pamata un bez diskriminācijas.
6.  

Piemērojot šā panta 4. un 5. punkta principus, Puses ar šā nolīguma stāšanos spēkā:

a) 

neievieš kravas dalīšanas nosacījumus turpmākos nolīgumos ar trešām valstīm attiecībā uz jūras pārvadājumu pakalpojumiem, ieskaitot sauso un šķidro beztaras preču apgrozību un līnijpārvadājumus, un pārstāj īstenot šādu kravas dalīšanas kārtību, ja tā pastāvējusi iepriekšējos nolīgumos un

b) 

atceļ un atturas īstenot administratīvus, tehniskus un citus pasākumus, kas varētu izrādīties slēpti ierobežojumi vai diskriminācija attiecībā pret otras Puses valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas jomā.

7.  

Katra Puse atļauj otras Puses starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem veikt uzņēmējdarbību tās teritorijā saskaņā ar tādiem uzņēmējdarbības veikšanas un darbības nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi par nosacījumiem, kādus tā piešķir savas valsts vai kādas trešās valsts pakalpojumu sniedzējiem, atkarībā no tā, kuri nosacījumi ir labvēlīgāki. Saskaņā ar šīs nodaļas 2. iedaļas nosacījumiem attiecībā uz šādām uzņēmējdarbības darbībām Puse atļauj otras Puses pakalpojuma sniedzējiem saskaņā ar tās likumiem un noteikumiem veikt, piemēram, šāda veida saimniecisko darbību (uzskaitījums nav izsmeļošs):

a) 

jūras pārvadājumu un saistīto pakalpojumu publicēšana, tirgvedība un tirdzniecība, sākot no cenas noteikšanas līdz rēķina izrakstīšanai savā vārdā vai citu starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju vārdā, tieši kontaktējoties ar klientiem;

b) 

darījumu informācijas sagatavošanu, izmantojot visus līdzekļus, ieskaitot datorizētas informācijas sistēmas un elektronisku datu apmaiņu (uz ko attiecas visi nediskriminējošie ierobežojumi saistībā ar elektrosakariem);

c) 

dokumentācijas sagatavošana attiecībā uz transporta, muitas un citiem dokumentiem, saistībā ar transportēto preču izcelsmi un īpašībām;

d) 

iebraukšanas ostā vai kravu piegādes organizēšana savā vārdā vai citu starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju vārdā;

e) 

jebkādu darījumu vienošanos slēgšanu ar vietējām kuģu aģentūrām, ietverot līdzdalību uzņēmuma kapitālā, un uz vietas nolīgtu darbinieku vai ārvalstīs nolīgtu darbinieku norīkošanu darbā saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem;

f) 

visa veida transporta pakalpojumu, tostarp iekšzemes ūdensceļu, ceļu un dzelzceļu pakalpojumu, un visa veida transporta papildpakalpojumu, kas vajadzīgi integrēta pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai, pirkšana un izmantošana savā vārdā vai sava klienta vārdā (un tālākpārdošana saviem klientiem);

g) 

saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešama aprīkojuma iegūšana īpašumā.

8.  
Katra Puse otras Puses starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem ar saprātīgiem noteikumiem un nosacījumiem un bez diskriminācijas dara pieejamus šādus ostu pakalpojumus: loča vadību, vilkšanas un velkoņu palīdzību, apgādi, degvielas un ūdens piegādi, atkritumu savākšanu un balasta atlikumu aizvākšanu, ostas kapteiņa pakalpojumus, navigācijas līdzekļus, krasta ekspluatācijas pakalpojumus, kas būtiski kuģu ekspluatācijai, ieskaitot sakarus, ūdens un elektrības piegādi, avārijas remonta iekārtas, enkurvietas, piestātnes un pietauvošanu.
9.  
Katra Puse atļauj otras Puses starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt starptautiskos jūras pārvadājumu pakalpojumus, kur iesaistīts jūras pārvadājumu posms pa otras Puses iekšējiem ūdensceļiem.
10.  
Katra Puse atļauj otras Puses starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem bez diskriminācijas un, pamatojoties uz vienošanos starp attiecīgajām sabiedrībām, izmantot papildpakalpojumus starp Ukrainas ostām vai starp Eiropas Savienības atsevišķu dalībvalstu ostām, ko sniedz jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti pirmajā minētajā Pusē.
11.  
Šis nolīgums neietekmē to jūrniecības nolīgumu piemērošanu, ko Ukraina noslēgusi ar Eiropas Savienības dalībvalstīm par jautājumiem, kas neietilpst šā nolīguma darbības jomā. Ja šis nolīgums atsevišķos jautājumos ir mazāk labvēlīgs nekā esoši nolīgumi starp atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Ukrainu, noteicošie ir labvēlīgākie noteikumi, neskarot ES puses saistības un ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību. Šā nolīguma noteikumi aizstāj tos divpusējos nolīgumus, kas noslēgti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Ukrainu, ja šie noteikumi ir pretrunā ar pirmajiem minētajiem vai identiski ar tiem, izņemot situāciju, kas minēta iepriekšējā teikumā. Turpina piemērot esošu divpusēju nolīgumu noteikumus, uz kuriem neattiecas šis nolīgums.

136. pants

Ceļu, dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu pārvadājumi

1.  
Lai nodrošinātu tādu pārvadājumu starp Pušu teritorijām koordinētu attīstību un pakāpenisku liberalizāciju, kas pielāgoti to tirdzniecības vajadzībām, nosacījumus par abpusēju tirgus piekļuvi ceļa, dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu transporta jomā iekļauj nākotnē iespējamos īpašos ceļa, dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu transporta nolīgumos.
2.  
Līdz šā panta 1. punktā minēto nolīgumu noslēgšanai Puses neparedz nosacījumus, kas padarītu abpusēju tirgus piekļuvi Pušu starpā ierobežotāku salīdzinājumā ar stāvokli dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.
3.  
Turpina piemērot esošu divpusēju nolīgumu noteikumus, uz kuriem neattiecas nākotnē iespējamie nolīgumi, kas minēti šā panta 1. punktā.

137. pants

Gaisa pārvadājumi

1.  
Lai nodrošinātu tādu pārvadājumu starp Pušu teritorijām koordinētu attīstību un pakāpenisku liberalizāciju, kas pielāgoti to savstarpējām tirdzniecības vajadzībām, nosacījumus par abpusēju tirgus piekļuvi gaisa pārvadājumu jomā jānosaka saskaņā ar ES un Ukrainas Kopējās aviācijas telpas nolīgumu (turpmāk – CAA).
2.  
Līdz CAA noslēgšanai, Puses neveic nekādus pasākumus vai darbības, kas uzliek lielākus ierobežojumus vai veido diskrimināciju salīdzinājumā ar stāvokli pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

138. pants

Regulējuma tuvināšana

Ukraina pielāgo savus tiesību aktus, tostarp administratīvos, tehniskos un citus noteikumus, ES puses tiesību aktiem, kas ir spēkā starptautisko jūras pārvadājumu jomā, ciktāl tas ļauj panākt liberalizāciju un savstarpēju piekļuvi Pušu tirgiem, un pasažieru un preču kustību. Tuvināšanas process sāksies šā līguma parakstīšanas dienā un to pakāpeniski paplašinās attiecībā uz visiem ES acquis elementiem, kas minēti šā nolīguma XVII pielikumā.6.

Iedaļa

Elektroniskā komercija

139. pants

Mērķis un principi

1.  
Puses, atzīstot, ka elektroniskā komercija paplašina tirdzniecības iespējas daudzās nozarēs, vienojas veicināt savstarpējo elektronisko komerciju, jo īpaši sadarbojoties jautājumos, kas elektroniskajā komercijā rodas saistībā ar šīs nodaļas noteikumiem.
2.  
Puses vienojas, ka elektroniskās komercijas attīstībai jābūt pilnīgi saderīgai ar augstākajiem starptautiskajiem datu aizsardzības standartiem, lai nodrošinātu lietotāju uzticēšanos elektroniskajai komercijai.
3.  
Puses vienojas, ka elektronisku nosūtīšanu uzskata par pakalpojumu sniegšanu šās nodaļas 3. iedaļas (Pārrobežu pakalpojumu sniegšana) nozīmē, uz kuru nevar attiecināt muitas nodokļus.

140. pants

Elektroniskās komercijas regulējums

1.  

Puses veido dialogu par elektroniskās komercijas radītajiem regulējuma jautājumiem; tostarp tiek risināti šādi jautājumi:

a) 

sabiedrībai izdoto elektronisko parakstu sertifikātu atzīšana un pārrobežu sertifikācijas pakalpojumu atvieglināšana;

b) 

starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība saistībā ar informācijas pārsūtīšanu vai glabāšanu;

c) 

izturēšanās pret nepieprasītiem elektroniskās komercijas paziņojumiem;

d) 

patērētāju aizsardzība elektroniskās komercijas vidē;

e) 

citi jautājumi, kas attiecas uz elektroniskās komercijas attīstību.

2.  
Šāda sadarbība var būt informācijas apmaiņa par attiecīgajiem Pušu tiesību aktiem šajos jautājumos, kā arī par šādu tiesību aktu īstenošanu.7.

Iedaļa

Izņēmumi

141. pants

Vispārīgi izņēmumi

1  
Neskarot šā nolīguma 472. pantā paredzētos vispārīgos izņēmumus, šīs nodaļas un šā nolīguma XVI pielikuma A, B, C, D, E un F daļas un XVII pielikuma noteikumiem piemēro šajā pantā paredzētos izņēmumus.
2.  

Ievērojot prasību, ka šādus pasākumus nepiemēro tā, ka tie izraisa savstarpēju patvaļīgu vai neattaisnojamu diskrimināciju starp valstīm, kurās pastāv vienādi apstākļi, vai uzņēmējdarbības vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanas slēptu ierobežojumu, nekas šajā nodaļā netiek interpretēts tā, ka tas liegtu kādai Pusei noteikt vai piemērot pasākumus, kas:

a) 

nepieciešami sabiedriskās drošības vai sabiedrības morāles aizsardzībai, vai sabiedriskās kārtības uzturēšanai;

b) 

nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzībai;

c) 

attiecas uz izsmeļamu dabas resursu saglabāšanu, ja šādus pasākumus piemēro saistībā ar vietējo ieguldītāju vai vietējās pakalpojumu sniegšanas un patēriņa ierobežojumiem;

d) 

nepieciešami mākslinieciskas, vēsturiskas vai arheoloģiskas vērtības nacionālo bagātību aizsardzībai;

e) 

nepieciešami, lai nodrošinātu to tiesību aktu vai noteikumu ievērošanu, kas ir saderīgi ar šīs nodaļas noteikumiem, tostarp noteikumiem, kuri attiecas uz

i) 

krāpnieciskas vai maldinošas prakses vai līgumsaistību neizpildes seku novēršanu,

ii) 

personu privātuma aizsargāšanu saistībā ar personas datu apstrādi un izplatīšanu un personas reģistru un rēķinu konfidencialitātes aizsargāšanu,

iii) 

drošību;

f) 

nav saderīgi ar šā nolīguma 88. panta 1. punktu un 94. pantu, ar noteikumu, ka režīma atšķirības mērķis ir nodrošināt tiešo nodokļu efektīvu un līdztiesīgu uzlikšanu vai iekasēšanu attiecībā uz otras Puses saimnieciskajām darbībām, ieguldītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem ( 33 ).

3.  
Šīs nodaļas un šā nolīguma XVI pielikuma A, B, C, D, E un F daļas un XVII pielikuma noteikumus nepiemēro Pušu attiecīgajām sociālā nodrošinājuma sistēmām vai tādām darbībām katras Puses teritorijā, kas regulāri vai neregulāri ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

142. pants

Nodokļu pasākumi

VLR, ko piešķir saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, nepiemēro nodokļu režīmam, ko Puses ir paredzējušas vai nākotnē paredzēs, pamatojoties uz nolīgumiem starp Pusēm par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu.

143. pants

Izņēmumi drošības apsvērumu dēļ

1.  

Nekas šajā nolīgumā:

a) 

neliek Pusēm sniegt informāciju, ja tās uzskata, ka informācijas izpaušana ir pretrunā tās būtiskām drošības interesēm; vai

b) 

neattur Puses no rīcības, ko tās uzskata par nepieciešamu savu būtisko drošības interešu aizsardzībai:

i) 

saistībā ar ieroču, munīcijas vai militārā aprīkojuma ražošanu un tirdzniecību,

ii) 

attiecībā uz saimniecisku darbību, ko tieši vai netieši veic militāras iestādes nodrošinājuma vajadzībām,

iii) 

attiecībā uz skaldmateriāliem un kodolmateriāliem vai materiāliem, no kuriem iegūti iepriekš minētie materiāli, vai

iv) 

kara laikā vai citādā ārkārtas situācijā starptautiskajās attiecībās; vai

c) 

neattur nevienu no Pusēm veikt pasākumus, lai pildītu pienākumus, ko tās uzņēmušās starptautiskā miera un drošības uzturēšanai.7.

NODAĻA

Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite

144. pants

Kārtējie maksājumi

Puses apņemas neierobežot un tās atļauj maksājumus un pārskaitījumus starp Pusēm maksājumu bilances norēķinu kontā brīvi konvertējamā valūtā un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda statūtu VIII pantu.

145. pants

Kapitāla aprite

1.  
Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses nodrošina brīvu kapitāla apriti saistībā ar tiešiem ieguldījumiem ( 34 ), kas izdarīti saskaņā ar uzņēmējas valsts tiesību aktiem, ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar šā nolīguma IV sadaļas 6. nodaļas (Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā tirdzniecība) noteikumiem, un ar ieguldītā kapitāla un tā radītās peļņas pārvēršanu likvīdos līdzekļos vai repatriāciju.
2.  

Attiecībā uz citiem darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot citus šā nolīguma noteikumus, Puses nodrošina:

a) 

brīvu kapitāla apriti saistībā ar kredītiem, kas saistīti ar tirdznieciskiem darījumiem vai pakalpojumu sniegšanu, kur piedalās kādas Puses rezidents;

b) 

brīvu kapitāla apriti saistībā ar ieguldījumu portfeļiem un finanšu aizdevumiem, un kredītiem, ko sniedz otras Puses ieguldītāji.

3.  
Ukraina apņemas pabeigt darījumu liberalizāciju maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā, kas būtu līdzvērtīga ES pusē pastāvošajai liberalizācijai, pirms tai tiek piešķirts iekšējā tirgus režīms finanšu pakalpojumu jomā saskaņā ar šā nolīguma XVII pielikuma 4.panta 3. punktu. Nepieciešams priekšnosacījums, lai Tirdzniecības komiteja varētu pieņemt lēmumu, ar ko piešķir iekšējā tirgus režīmu finanšu pakalpojumiem, ir Ukrainas tiesību aktu par kapitāla apriti pozitīvs novērtējums, to īstenošana un nepārtraukta izpilde saskaņā ar šā nolīguma XVII pielikuma 4. panta 3. punktā noteiktajiem principiem.
4.  
Neskarot citus šā nolīguma noteikumus, Puses nenosaka jaunus ierobežojumus kapitāla apritei un kārtējiem maksājumiem starp ES puses un Ukrainas rezidentiem un nepadara esošos noteikumus ierobežojošākus.

146. pants

Aizsardzības pasākumi

Neskarot citus šā nolīguma noteikumus, ja ārkārtas apstākļos maksājumi vai kapitāla aprite starp Pusēm rada vai draud radīt nopietnas grūtības maiņas kursa politikas vai monetārās politikas ( 35 ) darbībai vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Ukrainā, attiecīgās Puses var veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz kapitāla apriti starp ES pusi un Ukrainu uz laikposmu ne ilgāku par sešiem mēnešiem, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi. Puse, kas pieņem aizsardzības pasākumus, nekavējoties informē otru Pusi par šāda pasākuma pieņemšanu un pēc iespējas drīz iesniedz tā atcelšanas grafiku.

147. pants

Atvieglošanas un turpmākas liberalizācijas noteikumi

1.  
Puses apspriežas ar nolūku sekmēt savstarpējo kapitāla apriti, lai veicinātu šā nolīguma mērķu sasniegšanu.
2.  
Pirmos četrus gadus kopš dienas, kad stājies spēkā šis nolīgums, Puses veic pasākumus, lai radītu vajadzīgos nosacījumus pakāpeniskai ES puses noteikumu piemērošanai brīvas kapitāla aprites jomā.
3.  
Līdz piektā gada beigām, kopš stājies spēkā šis nolīgums, Tirdzniecības komiteja pārskata pieņemtos pasākumus un nosaka turpmākas liberalizācijas kārtību.8.

NODAĻA

Publiskais iepirkums

148. pants

Mērķi

Puses atzīst pārredzamu, nediskriminējošu, konkurētspējīgu un atklātu piedāvājumu konkursa procedūru nozīmi ekonomikas ilgtspējīgā attīstībā un nosaka sev mērķi efektīvi, abpusēji un pakāpeniski atvērt attiecīgos iepirkuma tirgus.

Šī nodaļa paredz abpusēju piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem, pamatojoties uz valsts režīma principu valsts, reģionālā un vietējā līmenī publiskā iepirkuma līgumiem un koncesijām tradicionālajā nozarē, kā arī sabiedrisko pakalpojumu nozarē. Tā nosaka pakāpenisku Ukrainas publiskā iepirkuma tiesību aktu tuvināšanu ES publiskā iepirkuma acquis, ko papildina institucionāla reforma un efektīvas publiska iepirkuma sistēmas izveide, kas balstīta uz ES puses publiskā iepirkuma principiem un jēdzieniem un definīcijām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (turpmāk - Direktīvā 2004/18/EK), un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (turpmāk – Direktīva 2004/17/EK).

149. pants

Darbības joma

1.  
Šo nodaļu piemēro būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumiem, kā arī būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem sabiedrisko pakalpojumu nozarē un būvdarbu un pakalpojumu koncesijām.
2.  
Šo nodaļu piemēro visām līgumslēdzējām iestādēm un visiem līgumslēdzējiem, kas atbilst ES publiskā iepirkuma acquis definīcijām (turpmāk abi kopā – līgumslēdzēji). Tā aptver arī publisko tiesību subjektus un valsts uzņēmumus sabiedrisko pakalpojumu jomā, kā piemēram, valstij piederošus uzņēmumus, kas veic attiecīgo darbību, un privātus uzņēmumus, kas darbojas uz īpašu un ekskluzīvu tiesību pamata sabiedrisko pakalpojumu jomā.
3.  
Šo nodaļu piemēro līgumiem, kas pārsniedz vērtības slieksni, kas noteikts XXI pielikuma P daļā.

Publiskā iepirkuma līguma aptuveno vērtību aprēķina, pamatojoties uz kopējo maksājamo summu bez PVN. Piemērojot sliekšņus, Ukraina aprēķinās un konvertēs šīs vērtības savā valsts valūtā, izmantojot savas Valsts bankas noteikto maiņas kursu.

Šos vērtību sliekšņus, sākot ar pirmo pārskaitļa gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, regulāri ik pēc diviem gadiem pārskata, pamatojoties uz EUR vidējo dienas kursu, kas izteikts speciālajās aizņēmuma tiesībās (SDR), 24 mēnešus ilgā laika posmā, kurš beidzas augusta pēdējā dienā pirms pārskatīšanas, kas ir spēkā no 1. janvāra. Šādi pārskatīto sliekšņu vērtību vajadzības gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam tūkstotim EUR. Sliekšņu pārskatīšanu pieņem Tirdzniecības komiteja saskaņā ar procedūru, kas definēta šā nolīguma VII sadaļā (Institucionāli, vispārīgi un nobeiguma noteikumi).

150. pants

Institucionālais konteksts

1.  
Puses izveido vai saglabā atbilstošu institucionālo regulējumu un mehānismus, kas nepieciešami publiskā iepirkuma sistēmas pareizai darbībai un attiecīgo principu īstenošanai.
2.  

Institucionālās reformas gaitā Ukraina jo īpaši norīko:

a) 

centrālo izpildiestādi, kura atbildīga par ekonomikas politiku un kuras uzdevums ir garantēt saskaņotu politisko pieeju visās jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu. Šāda iestāde atvieglo un koordinē šīs nodaļas īstenošanu un vada tiesību aktu tuvināšanas procesu;

b) 

objektīvu un neatkarīgu iestādi, kuras uzdevums ir pārskatīt lēmumus, ko pieņem līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji, piešķirot tiesības slēgt līgumu. Šajā saistībā "neatkarīgs" nozīmē, ka attiecīgā struktūra ir publiska iestāde, kas ir nošķirta no visiem līgumslēdzējiem un visiem saimnieciskās darbības veicējiem. Šīs struktūras pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

3.  
Puses nodrošina, ka lēmumus, ko pieņem iestādes, kas atbildīgas par sūdzību izskatīšanu, efektīvi izpilda.

151. pants

Iepirkumu pamatstandarti

1.  
Ne vēlāk kā sešus mēnešus no šā nolīguma stāšanās spēkā Puses panāk pamatstandartu kopuma ievērošanu visiem iepirkumiem kā noteikts šā panta 2. līdz 15. punktā. Šie pamatstandarti tieši izriet no publiskā iepirkuma noteikumiem un principiem, kā to regulē ES publiskā iepirkuma acquis, ietverot diskriminācijas aizlieguma, vienlīdzīgas attieksmes, pārskatāmības un samērīguma principus.

Publikācija

2.  

Puses nodrošina, ka visus plānotos iepirkumus publicē atbilstošā plašsaziņas līdzeklī tādā veidā, kas ir pietiekams, lai:

a) 

tirgus būtu atvērts konkurencei un

b) 

ļautu visiem ieinteresētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pienācīgi piekļūt informācijai par plānoto iepirkumu pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un izteikt savu interesi iegūt līguma slēgšanas tiesības.

3.  
Publikācija atbilst saimnieciskās darbības veicēju ekonomiskai interesei par līgumu.
4.  
Publikācijā ietver vismaz galvenās piešķiramā līguma sastāvdaļas, kvalitatīvās atlases kritērijus, piešķiršanas metodi, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus un citu papildinformāciju, kas saimnieciskās darbības veicējam ir pamatoti nepieciešama, lai izlemtu, vai izteikt interesi iegūt līguma slēgšanas tiesības.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

5.  
Visas līgumu slēgšanas tiesības piešķir pārskatāmas un objektīvas piešķiršanas procedūras gaitā, kas nepieļauj koruptīvas darbības. Objektivitāti jo īpaši nodrošina nediskriminējošs līguma priekšmeta apraksts, vienlīdzīga pieejamība visiem saimnieciskās darbības veicējiem, atbilstoši termiņi un pārredzama un objektīva pieeja.
6.  
Aprakstot nepieciešamo būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma būtību, līgumslēdzēji izmanto darbības un funkciju vispārīgu aprakstu un starptautiskus, Eiropas vai valsts standartus.
7.  
Nepieciešamo būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma būtības aprakstā nav jāatsaucas uz konkrētu ražojumu vai avotu, vai īpašu procesu, vai preču zīmēm, patentiem, veidiem vai noteiktu izcelsmi, vai ražošanu, izņemot, ja šādu atsauci attaisno līguma priekšmets un to pavada vārdi "vai līdzvērtīgs". Priekšroku dod darbības vai funkcijas vispārīga apraksta izmantošanai.
8.  
Līgumslēdzēji nepiemēro nosacījumus, kas izvēršas par tiešu vai netiešu otras Puses saimnieciskās darbības veicēju diskrimināciju, piemēram, prasību, ka saimnieciskās darbības veicēja, kas ieinteresēts iegūt līguma slēgšanas tiesības, uzņēmumam jāatrodas tajā pašā valstī, reģionā vai teritorijā, kur atrodas līgumslēdzējs.

Neskarot iepriekš minēto, gadījumos, kad līguma īpašie apstākļi to attaisno, uzvarējušajam pieteikuma iesniedzējam var prasīt izpildes vietā izveidot zināma veida komercdarbības infrastruktūru.

9.  
Termiņš, kurā izsaka interesi un iesniedz piedāvājumus, ir pietiekami garš, lai ļautu otras Puses saimnieciskās darbības veicējiem nopietni izvērtēt konkursu un sagatavot piedāvājumu.
10.  
Visiem dalībniekiem ir jāspēj iepriekš iepazīties ar piemērojamiem noteikumiem, atlases kritērijiem un piešķiršanas kritērijiem. Šos noteikumus vienlīdzīgi piemēro visiem dalībniekiem.
11.  

Līgumslēdzēji var uzaicināt ierobežotu skaitu pieteicēju iesniegt piedāvājumu ar nosacījumu, ka:

a) 

to dara pārredzamā veidā un bez diskriminācijas un

b) 

atlase pamatojas tikai uz objektīviem faktoriem, piemēram, pieteicēju pieredzi attiecīgajā nozarē, uzņēmuma izmēriem un infrastruktūru vai citām tehniskām un profesionālām spējām.

Uzaicinot ierobežotu pieteicēju skaitu iesniegt piedāvājumu, jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt adekvātu konkurenci.

12.  
Līgumslēdzēji var izmantot sarunu procedūras tikai izņēmuma kārtā, īpaši definētos gadījumos, kad šādas procedūras izmantošana patiešām nekropļo konkurenci.
13.  
Līgumslēdzēji var izmantot kvalifikācijas sistēmas ar nosacījumu, ka kvalificēto operatoru sarakstu sastāda pietiekami plaši izsludinātas, pārredzamas un atvērtas procedūras gaitā. Turklāt tiesības slēgt līgumus, kuriem piemēro šādas sistēmas, piešķir bez diskriminācijas.
14.  
Puses nodrošina, ka līgumu slēgšanas tiesības piešķir pārredzamā veidā pieteicējam, kas ir iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu vai piedāvājumu ar zemāko cenu, pamatojtoies uz konkursa kritērijiem un procedūras noteikumiem, kas izstrādāti un paziņoti iepriekš. Galīgos lēmumus bez nepamatotas kavēšanās paziņo visiem pieteicējiem. Pēc pieteikuma iesniedzēja, kas nav uzvarējis, pieprasījuma ir pietiekami sīki jāpaskaidro attiecīgie iemesli, lai lēmumu varētu pārsūdzēt.

Tiesas aizsardzība

15.  
Puses nodrošina, ka personām, kas ir ieinteresētas vai bija ieinteresētas iegūt tiesības slēgt konkrētu līgumu un kas ir cietušas, vai kuras iespējams cietīs no varbūtēja pārkāpuma, ir tiesības uz efektīvu, objektīvu tiesas aizsardzību pret jebkuru līgumslēdzēja lēmumu saistībā ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Lēmumus, ko pieņem šādas pārskatīšanas procedūras gaitā vai rezultātā, publisko tādā veidā, kas ir pietiekams, lai informētu visus ieinteresētos saimnieciskās darbības veicējus.

152. pants

Tiesību aktu tuvināšanas plānošana

1.  
Pirms uzsākt tiesību aktu tuvināšanu, Ukraina iesniedz Tirdzniecības komitejai vispusīgu šīs nodaļas īstenošanas plānu ar grafikiem un atskaites punktiem, kas ietvertu visas reformas tiesību aktu tuvināšanai un institucionālās kapacitātes veidošanai. Šajā plānā ievēro posmus un grafikus, kas noteikti šā nolīguma XXI pielikuma A daļā.
2.  
Plānā ietver visus reformu aspektus un vispārīgu tiesisko regulējumu publiskā iepirkuma īstenošanai, jo īpaši: tiesību aktu tuvināšanu publiskiem līgumiem, līgumiem sabiedrisko pakalpojumu nozarē, būvdarbu koncesijām un pārskatīšanas procedūrām, un administratīvo spēju stiprināšanu visos līmeņos, ietverot pārsūdzības iestādes un izpildes mehānismus.
3.  
Pēc Tirdzniecības komitejas labvēlīga atzinuma šo plānu uzskata par atsauces dokumentu šīs nodaļas īstenošanai. Eiropas Savienība pieliks vislielākās pūles, lai palīdzētu Ukrainai šā plāna īstenošanā.

153. pants

Tiesību aktu tuvināšana

1.  
Ukraina nodrošina, ka tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti publiskā iepirkuma jomā tiek pakāpeniski pielāgoti ES publiskā iepirkuma acquis.
2.  
Tiesību aktu tuvināšanu veic secīgos posmos, kā noteikts šā nolīguma XXI pielikuma A, B līdz E daļā, G, H, un J daļā. Šā nolīguma XXI pielikuma F un I daļā noteikti elementi, kas nav obligāti jātransponē, savukārt šā nolīguma XXI pielikuma K līdz N daļā noteikti tie ES acquis elementi, kas neietilpst tiesību aktu tuvināšanas jomā. Šajā procesā pienācīgi ņem vērā attiecīgo Eiropas Tiesas praksi un īstenošanas pasākumus, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, un nepieciešamības gadījumā arī ES acquis grozījumus, kas pa to laiku pieņemti. Katra posma īstenošanu novērtē Tirdzniecības komiteja, un pēc Tirdzniecības komitejas pozitīva novērtējuma to sasaista ar tirgus piekļuves savstarpējo piešķiršanu, kā tas noteikts šā nolīguma XXI pielikuma A daļā. Eiropas Komisija bez nepamatotas kavēšanās paziņo Ukrainai par visām izmaiņām ES acquis. Tā sniegs atbilstošus padomus un tehnisko palīdzību, lai īstenotu šādas izmaiņas.
3.  
Puses piekrīt, ka Tirdzniecības komiteja sāk nākamā posma izvērtēšanu tikai tad, kad iepriekšējā posma īstenošanas pasākumi ir pabeigti un apstiprināti saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzēto kārtību.
4.  
Puses nodrošina, ka arī tie publiskā iepirkuma aspekti un jomas, kas neietilpst šajā pantā, ir saskaņā ar pārredzamības, diskriminācijas aizlieguma un vienlīdzīgas attieksmes principiem, kā tas noteikts šā nolīguma 151. pantā.

154. pants

Tirgus pieejamība

1.  
Puses vienojas, ka efektīva un savstarpēja savu attiecīgo tirgu atvēršana notiek pakāpeniski un vienlaicīgi. Tiesību aktu tuvināšanās procesā savstarpēji piešķirtā piekļuve tirgum ir saistīta ar sasniegumiem šā procesa gaitā, kā noteikts šā nolīguma XXI pielikuma A daļā.
2.  
Lēmumu sākt jaunu tirgus atvēršanas fāzi pieņem, pamatojoties uz pieņemto tiesību aktu kvalitātes un praktiskās īstenošanas novērtējumu. Šādu novērtējumu regulāri veic Tirdzniecības komiteja.
3.  
Tādā apmērā, kā Puse saskaņā ar šā nolīguma XXI pielikuma A daļu ir atvērusi savu iepirkuma tirgu otrai Pusei, ES puse piešķir Ukrainas uzņēmējsabiedrībām piekļuvi līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām – neatkarīgi no tā, vai tām ir uzņēmums ES pusē – saskaņā ar ES publiskā iepirkuma noteikumiem, piemērojot režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs, kā ES puses sabiedrībām piemērotais. Ukraina piešķir ES puses sabiedrībām - neatkarīgi no tā, vai tām ir uzņēmums Ukrainā - piekļuvi līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām saskaņā ar valsts iepirkuma noteikumiem, piemērojot režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs, kā Ukrainas uzņēmējsabiedrībām piemērotais.
4.  
Pēc tiesību aktu tuvināšanas procesa pēdējā posma īstenošanas Puses izpētīs iespēju savstarpēji piešķirt piekļuvi tirgum arī attiecībā uz iepirkumiem, kas nepārsniedz šā nolīguma 149. panta 3. punktā noteiktos vērtību sliekšņus.
5.  
Somija saglabā savu nostāju attiecībā uz Ālandu salām.

155. pants

Informēšana

1.  
Puses nodrošina, ka līgumslēdzēji un saimnieciskās darbības veicēji ir labi informēti par publiskā iepirkuma procedūrām, tostarp ar visu attiecīgo tiesību aktu un administratīvo noteikumu publikāciju palīdzību.
2.  
Puses nodrošina efektīvu informācijas izplatīšanu par iespējām piedalīties konkursos.

156. pants

Sadarbība

1.  
Puses uzlabo sadarbību, apmainoties ar pieredzi un informāciju par paraugpraksi un tiesisko regulējumu.
2.  
ES puse veicina šīs nodaļas īstenošanu, tostarp attiecīgā gadījumā sniedzot tehnisko palīdzību. Saskaņā ar noteikumiem par finanšu sadarbību šā nolīguma IV sadaļā (Finanšu sadarbība un noteikumi par korupcijas apkarošanu) konkrētus lēmumus par finansiālu palīdzību pieņem attiecīgo ES finansēšanas mehānismu un instrumentu ietvaros.
3.  
Indikatīvs sadarbības jautājumu saraksts ir ietverts šā nolīguma XXI pielikuma O daļā.9.

NODAĻA

Intelektuālais īpašums1.

Iedaļa

Vispārīgi noteikumi

157. pants

Mērķi

Šīs nodaļas mērķi ir šādi:

a) 

atvieglināt inovatīvu un radošās darbības izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību Pusēs; un

b) 

panākt atbilstīgu un efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un izpildes līmeni.

158. pants

Pienākumu būtība un darbības joma

1.  
Puses nodrošina, ka tiek atbilstīgi un efektīvi īstenoti starptautiskie līgumi attiecībā uz intelektuālo īpašumu, kuros tās ir Puses, tostarp Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību, kurš iekļauts PTO dibināšanas līguma 1C pielikumā (turpmāk – TRIPS nolīgums). Šīs nodaļas noteikumi papildina un sīkāk precizē Pušu savstarpējās tiesības un pienākumus, kas noteikti TRIPS nolīgumā un citos starptautiskos līgumos intelektuālā īpašuma jomā.
2.  
Puses vienojas, ka šā nolīguma nolūkos intelektuālais īpašums ietver autortiesības, tostarp autortiesības uz datorprogrammām un datubāzēm, un blakustiesības, tiesības saistībā ar patentiem, tostarp biotehnoloģiju izgudrojumu patentus, preču zīmes un nosaukumus, ciktāl tos kā ekskluzīvas īpašumtiesības aizsargā attiecīgie vietējie tiesību akti, dizainparaugus, integrālshēmu konfigurācijas shēmas (topogrāfija), ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tostarp cilmes vietas nosaukumus, avota norādes, augu šķirņu aizsardzību, nepublicētas informācijas aizsardzību un aizsardzību pret negodīgu konkurenci, kā minēts Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967. gads) (turpmāk – Parīzes Konvencija)10 bis pantā.

159. pants

Tehnoloģijas nodošana

1.  
Puses vienojas apmainīties ar viedokļiem un informāciju par vietējo un starptautisko praksi un politiku saistībā ar tehnoloģiju nodošanu. Tas jo īpaši ietver pasākumus, kas veicina brīvprātīgas informācijas plūsmas, uzņēmumu partnerības un licencēšanu un apakšlīgumu slēgšanu. Īpašu vērību pievērš nosacījumiem, kas nepieciešami, lai radītu adekvātu vidi, kas ļauj nodot tehnoloģiju uzņēmējās valstīs, ieskaitot tādus jautājumus kā tiesiskais regulējums un cilvēkkapitāla attīstība.
2.  
Puses nodrošina, ka tiek aizsargātas intelektuālā īpašuma tiesību subjektu likumīgās intereses.

160. pants

Tiesību izsmelšana

Puses var brīvi noteikt savu kārtību attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību izsmelšanu, ievērojot TRIPS nolīguma noteikumus.2.

Iedaļa

Intelektuālā īpašuma tiesību standarti1.

Apakšiedaļa

Autortiesības un blakustiesības

161. pants

Piešķirtā aizsardzība

Puses apņemas ievērot:

a) 

Starptautiskās konvencijas par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (1961. gads) (turpmāk – Romas konvencija) 1. līdz 22. pantu;

b) 

Bernes Konvencijas par literāro un mākslas darbu aizsardzību (1886. gads, pēdējie grozījumi 1979. gadā) (turpmāk – Bernes konvencija) 1. līdz 18. pantu;

c) 

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (turpmāk – WIPO) līguma par autortiesībām (1996. gads) (turpmāk "WCT") 1. līdz 14. pantu; un

d) 

WIPO līguma par izpildījumu un fonogrammām (1996. gads) 1. līdz 23. pantu.

162. pants

Autortiesību termiņš

1.  
Literāru darbu vai mākslas darbu autortiesības saskaņā ar Bernes konvencijas 2. pantu ir spēkā autora mūžu un 70 gadus pēc viņa nāves, neatkarīgi no tā, kad darbs ir likumīgi darīts pieejams sabiedrībai.
2.  
Gadījumā, ja darbam ir vairāki līdzautori, 1. punktā minēto termiņu aprēķina no pēdējā dzīvā autora nāves.
3.  
Gadījumā, ja darbs ir anonīms vai laists klajā ar pseidonīmu, aizsardzības termiņš ir spēkā septiņdesmit gadus pēc tam, kad darbs likumīgi darīts pieejams sabiedrībai. Tomēr, ja autora pieņemtais pseidonīms neļauj šaubīties par viņa identitāti, vai arī, ja autors pirmajā teikumā minētajā laikā atklāj savu identitāti, piemēro aizsardzības termiņu, kas noteikts 1. punktā.
4.  
Ja darbu publicē sējumos, daļās, laidienos, burtnīcās vai turpinājumos, un aizsardzības termiņš sākas no brīža, kad darbs likumīgi darīts pieejams sabiedrībai, aizsardzības termiņš ir spēkā katrai šādai vienībai atsevišķi.
5.  
Gadījumā, ja darbu aizsardzības termiņš nav aprēķināts no autora vai autoru nāves, un ja šie darbi nav likumīgi darīti pieejami sabiedrībai septiņdesmit gados no to radīšanas, to aizsardzība izbeidzas.

163. pants

Kinematogrāfijas un audiovizuālo darbu aizsardzības termiņš

1.  
Kinematogrāfisku vai audiovizuālu darbu galveno režisoru uzskata par tā autoru vai vienu no tā autoriem. Puses var brīvi noteikt citus līdzautorus.
2.  
Kinematogrāfisku vai audiovizuālu darbu aizsardzības termiņš beidzas ne mazāk kā 70 gadus pēc tam, kad mirusi pēdējā persona turpmāk norādīto personu grupā, neatkarīgi no tā, vai šī persona atzīta par līdzautoru vai ne. Minētajā grupā ietilpst vismaz galvenais režisors, scenārija autors, dialogu autors un tās mūzikas komponists, kura īpaši sacerēta izmantošanai kinematogrāfiskajā vai audiovizuālajā darbā.

164. pants

Blakustiesību termiņš

1.  
Izpildītāju tiesības beidzas ne mazāk kā 50 gadus pēc attiecīgā uzveduma dienas. Tomēr, ja uzveduma fiksācija šajā laikā ir likumīgi laista klajā vai likumīgi publiski izpildīta, tiesības beidzas ne mazāk kā 50 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai pirmoreiz publiski izpildīta, atkarībā no tā, kas noticis vispirms.
2.  
Fonogrammu producentu tiesības izbeidzas ne mazāk kā 50 gadus pēc tam, kad izdarīta fiksācija. Taču, ja fonogramma šajā laikposmā ir likumīgi publicēta, minētās tiesības izbeidzas ne mazāk kā 50 gadus pēc pirmās likumīgās publikācijas. Ja pirmajā teikumā minētajā laikposmā likumīga publicēšana nav notikusi un ja šajā laikā ir notikusi fonogrammas likumīga publiskošana, minētās tiesības izbeidzas 50 gadus pēc pirmās likumīgās publiskošanas.
3.  
Filmu pirmo fiksāciju producentu tiesības beidzas ne mazāk kā 50 gadus pēc tam, kad izdarīta fiksācija. Tomēr, ja filma ir šajā laikā likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, tiesības beidzas ne mazāk kā 50 gadus pēc dienas, kad notikusi pirmā šāda publicēšana vai pirmā šāda publiskošana, atkarībā no tā, kas noticis vispirms. Termins "filma" nozīmē kinematogrāfisku vai audiovizuālu darbu, vai kustīgus attēlus ar skaņu pavadījumu vai bez tā.
4.  
Raidorganizāciju tiesības beidzas ne ātrāk kā 50 gadus pēc raidījuma pirmās pārraides neatkarīgi no tā, vai šis raidījums ir pārraidīts pa vadiem vai pa gaisu, tostarp pa kabeļiem vai satelītu.

165. pants

Iepriekš nepublicētu darbu aizsardzība

Visas personas, kas pēc autortiesību aizsardzības izbeigšanās pirmoreiz likumīgi publicē vai likumīgi publisko iepriekš nepublicētu darbu, gūst labumu no aizsardzības, kas pielīdzināta autoru mantiskajām tiesībām. Šādu tiesību aizsardzības termiņš ir 25 gadi no dienas, kad darbs pirmoreiz likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots.

166. pants

Kritiskas un zinātniskas publikācijas

Puses var arī aizsargāt sabiedrībai brīvi pieejamu darbu kritiskas un zinātniskas publikācijas. Ilgākais iespējamais šādu tiesību aizsardzības termiņš ir 30 gadi no dienas, kad publikācija pirmoreiz likumīgi publicēta.

167. pants

Fotogrāfiju aizsardzība

Fotogrāfijas, kas ir oriģinālas tādā ziņā, ka tās ir autora paša intelektuāli darbi, aizsargā saskaņā ar šā nolīguma 162. pantu. Puses var paredzēt aizsardzību citām fotogrāfijām.

168. pants

Sadarbība tiesību kolektīvajā pārvaldīšanā

Puses atzīst nepieciešamību panākt vienošanos starp to attiecīgajām autortiesību aģentūrām ar nolūku abpusēji nodrošināt vieglāku piekļuvi saturam un tā izplatīšanai starp Pušu teritorijām, kā arī nodrošināt savstarpēju honorāru nodošanu par Pušu darbu vai citu ar autortiesībām aizsargātu objektu izmantošanu. Puses atzīst, ka ir nepieciešams, lai to attiecīgās autortiesību aģentūras sasniegtu augstu racionalizācijas un pārredzamības līmeni attiecībā uz to attiecīgo uzdevumu izpildi.

169. pants

Fiksācijas tiesības

1.  
Šajā pantā fiksācija nozīmē skaņas un attēlu iemiesojumu vai to atveidojumus, no kā tos var uztvert, reproducēt vai pārraidīt ar ierīces palīdzību.
2.  
Puses paredz izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt fiksēt viņu izpildījumus.
3.  
Puses paredz raidorganizācijām ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt fiksēt to raidījumus neatkarīgi no tā, vai šos raidījumus pārraida pa vadiem vai pa gaisu, ietverot kabeļus vai satelītus.
4.  
Kabeļu izplatītājiem nav 2. punktā paredzēto tiesību, ja tie tikai retranslē raidorganizāciju raidījumus pa kabeļiem.

170. pants

Apraide un publiskošana

1.  

Šajā pantā:

a) 

"apraide" ir skaņu vai skaņu un attēlu vai to atveidojumu raidīšana bezvadu sistēmā publiskai uztveršana, šāda raidīšana pa satelītu, šifrētu signālu raidīšana, ja raidorganizācija nodrošina sabiedrību ar atšifrēšanas līdzekļiem vai arī ja tos piešķir ar raidorganizācijas piekrišanu;

b) 

"publiskošana" ir izpildījuma skaņu vai fonogrammā fiksētu skaņu vai to atveidojumu publiska pārraidīšana jebkādā veidā, izņemot apraidi. Šā panta 3. punktā jēdziens "publiskošana" ietver skaņu vai fonogrammā fiksētu skaņu atveidojuma publisku pārraidīšanu.

2.  
Puses paredz izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt raidīt bezvadu sistēmā un publiskot viņu izpildījumus, izņemot gadījumus, kad šis izpildījums ir jau pārraidīts vai izdarīts no fiksētas vietas.
3.  
Puses paredz izpildītājiem un fonogrammu producentiem tiesības uz vienreizēju taisnīgu atlīdzību, ja komerciāliem mērķiem publicētu fonogrammu vai šādas fonogrammas atveidojumu izmanto apraidei bezvadu sistēmā vai publiskošanai un nodrošina, ka šo atlīdzību sadala starp attiecīgajiem izpildītājiem un skaņu ierakstu producentiem. Ja nav noslēgts nolīgums starp izpildītājiem un skaņu ierakstu producentiem, Puses var izstrādāt noteikumus tam, kā šo atlīdzību sadalīt viņu starpā.
4.  
Puses paredz raidorganizācijām ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt retranslēt to raidījumus bez vadiem, kā arī tos publiskot, ja šāda publiskošana notiek vietās, kas pieejamas publikai par ieejas maksu.

171. pants

Izplatīšanas tiesības

1.  
Puses autoriem paredz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt jebkādā veidā publiski izplatīt viņu darbu oriģinālus vai kopijas, tos pārdodot vai kā citādi.
2.  

Puses paredz ekskluzīvas tiesības publiskot, pārdodot vai citā veidā, šā punkta a) līdz d) apakšpunktā norādītos objektus, tostarp to kopijas:

a) 

izpildītājiem – attiecībā uz viņu sniegto izpildījumu fiksāciju;

b) 

fonogrammu producentiem – attiecībā uz viņu producētajām fonogrammām;

c) 

filmu pirmo fiksāciju producentiem – attiecībā uz viņu uzņemto filmu oriģināliem un kopijām;

d) 

raidorganizācijām – attiecībā uz to izgatavotām raidījumu fiksācijām, kā noteikts šā nolīguma 169. panta 3. punktā.

172. pants

Ierobežojumi

1.  

Puses var paredzēt šā nolīguma 169., 170. un 171. pantā minēto tiesību ierobežojumus attiecībā uz:

a) 

personisku lietošanu;

b) 

īsu fragmentu izmantošanu sakarā ar jaunāko ziņu reportāžām;

c) 

īslaicīgu fiksāciju, ko raidorganizācijas veic ar saviem līdzekļiem un savu raidījumu vajadzībām;

d) 

izmantošanu tikai mācību vai zinātnisku pētījumu nolūkiem.

2.  
Neskarot 1. punktu, Puses var paredzēt tādus pašus ierobežojumus attiecībā uz izpildītāju, fonogrammu producentu, raidorganizāciju un filmu pirmo fiksāciju producentu aizsardzību, ko tās paredz sakarā ar literāru darbu un mākslas darbu autortiesību aizsardzību. Obligātus licences līgumus tomēr var paredzēt vienīgi tiktāl, ciktāl tie ir saskaņā ar Romas Konvenciju.
3.  
Ierobežojumus, kas minēti šā panta 1. un 2. punktā, piemēro tikai dažos īpašos gadījumos, kas nav pretrunā ar tiesību objekta parasto izmantošanu un kas nepamatoti neskar tiesību subjekta likumīgās intereses.

173. pants

Reproducēšanas tiesības

Puses paredz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt tiešu vai netiešu, pagaidu vai pastāvīgu reproducēšanu ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādā formā, pilnībā vai daļēji:

a) 

autoriem — attiecībā uz viņu darbiem;

b) 

izpildītājiem — attiecībā uz viņu sniegto izpildījumu fiksēšanu;

c) 

skaņu ierakstu producentiem — attiecībā uz viņu producētajām fonogrammām;

d) 

filmu pirmo fiksāciju producentiem — attiecībā uz viņu uzņemto filmu oriģināliem un kopijām;

e) 

raidorganizācijām — attiecībā uz to izgatavotām raidījumu fiksācijām neatkarīgi no tā, vai šos raidījumus pārraida pa vadiem vai pa gaisu, ietverot kabeļus, vai ar satelīta palīdzību.

174. pants

Tiesības uz darbu izziņošanu un tiesības uz cita tiesību objekta publiskošanu

1.  
Puses autoriem piešķir ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu izziņošanu, izmantojot vadus vai neizmantojot tos, tajā skaitā savu darbu publiskošanu tā, lai sabiedrības locekļi tiem var piekļūt no pašu izvēlētas vietas pašu izvēlētā laikā.
2.  

Puses paredz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt darbu publiskošanu, izmantojot vai neizmantojot vadus, tā, lai sabiedrības locekļi tiem var piekļūt no pašu izvēlētas vietas pašu izvēlētā laikā, proti:

a) 

izpildītājiem — attiecībā uz viņu sniegto izpildījumu fiksāciju;

b) 

skaņu ierakstu producentiem — attiecībā uz viņu producētajām fonogrammām;

c) 

filmu pirmo fiksāciju producentiem — attiecībā uz viņu uzņemto filmu oriģināliem un kopijām;

d) 

raidorganizācijām — attiecībā uz to izgatavotām raidījumu fiksācijām neatkarīgi no tā, vai šos raidījumus pārraida pa vadiem vai pa gaisu, ietverot kabeļus, vai ar satelīta palīdzību.

3.  
Abas Puses vienojas, ka 1. un 2. punktā minētās tiesības neizbeidzas līdz ar šajā pantā minēto izziņošanu vai publiskošanu.

175. pants

Izņēmumi un ierobežojumi

1.  

Puses paredz, ka šā nolīguma 173. pantā minētajai pagaidu reproducēšanai, kas ir īslaicīga vai papildu reproducēšana un kas ir tehnoloģiska procesa neatņemama un būtiska daļa, un kuras vienīgais mērķis ir atļaut:

a) 

starpnieka veiktu pārsūtīšanu tīklā starp trešām personām vai

b) 

likumīgu izmantošanu

attiecībā uz darbu vai citu tiesību objektu, un kam nav patstāvīgas ekonomiskas nozīmes, 173. pantā paredzētās reproducēšanas tiesības nepiemēro.

2.  
Ja Puses paredz izņēmumu vai ierobežojumu reproducēšanas tiesībām, ievērojot 173. pantu, tās drīkst arī paredzēt līdzīgu izņēmumu vai ierobežojumu šā nolīguma 171. panta 1. punktā minētajām izplatīšanas tiesībām, ciktāl to pamato atļautās reproducēšanas mērķis.
3.  
Puses var paredzēt šā nolīguma 173. un 174. pantā paredzētos izņēmumus un ierobežojumus tikai dažos īpašos gadījumos, kas nav pretrunā ar darba vai cita tiesību objekta parasto izmantošanu un nepamatoti neskar tiesību subjekta likumīgās intereses.

176. pants

Tehnoloģisko līdzekļu aizsardzība

1.  
Puses paredz atbilstīgu tiesisko aizsardzību pret jebkuru efektīvu tehnoloģisko pasākumu apiešanu, ko attiecīgā persona veic, apzinoties savu rīcību, vai, ja tai ir jāapzinās sava rīcība.
2.  

Puses nodrošina atbilstīgu tiesisku aizsardzību pret tādu ierīču, ražojumu vai sastāvdaļu izgatavošanu, importu, izplatīšanu, pārdošanu, nomu, pārdošanas vai nomas reklāmu vai turēšanu īpašumā komerciālā nolūkā vai tādu pakalpojumu sniegšanu,

a) 

kuru pārdošanu veicina, kurus reklamē vai pārdod faktisku tehnoloģisku līdzekļu apiešanas nolūkā; vai

b) 

kuru komerciāli nozīmīgais mērķis vai izmantošana, izņemot faktisku tehnoloģisku līdzekļu apiešanu, ir ļoti ierobežoti; vai

c) 

kas galvenokārt ir projektēti, ražoti, pielāgoti vai izpildīti, lai dotu iespēju veikt apiešanu vai atvieglotu apiešanu attiecībā uz efektīviem tehnoloģiskiem pasākumiem.

3.  
Šajā iedaļā jēdziens "tehnoloģiski līdzekļi" nozīmē jebkuru tehnoloģiju, ierīci vai komponenti, kuru parasti izmanto, lai nepieļautu vai ierobežotu tādas darbības ar darbiem vai citiem tiesību objektiem, ko nav atļāvis autortiesību vai blakustiesību turētājs, kā noteikts Pušu tiesību aktos. Tehnoloģiskus pasākumus uzskata par "efektīviem", ja tiesību subjekts kontrolē aizsargātā darba vai citu tiesību objektu izmantošanu ar piekļuves kontroli vai aizsardzības procesu, piemēram, kodēšanu, trokšņu radīšanu vai citu darba vai cita tiesību objekta pārveidošanu, vai ar kopiju kontroles mehānismu, ar ko sasniedz aizsardzības mērķi.
4.  
Ja Puses paredz ierobežojumus šā nolīguma 172. un 175. pantā minētajām tiesībām, tās var arī nodrošināt, ka tiesību subjekti personai, kurai par labu paredzēts izņēmums vai ierobežojums, dara pieejamus līdzekļus, lai tās varētu izmantot šo izņēmumu vai ierobežojumu tādā apmērā, kā tas nepieciešams, lai varētu gūt labumu no šā izņēmuma vai ierobežojuma, un ja šis labuma guvējs var likumīgi piekļūt aizsargātajam darbam vai tiesību objektam.
5.  
Šā nolīguma 175. panta 1. un 2. punkta noteikumus nepiemēro darbiem vai citiem tiesību objektiem, kas publiskoti ar saskaņotiem līguma nosacījumiem tā, lai sabiedrības locekļi tiem var piekļūt no pašu izvēlētas vietas pašu izvēlētā laikā.

177. pants

Informācijas par tiesību pārvaldību aizsardzība

1.  

Puses paredz pienācīgu tiesisku aizsardzību pret visām personām, kas bez atļaujas apzināti veic kādu no turpmāk minētajām darbībām:

a) 

elektroniskas informācijas par tiesību pārvaldību dzēšanu vai mainīšanu;

b) 

saskaņā ar šo nolīgumu aizsargātu tādu darbu vai citu tiesību objektu izplatīšanu, importēšanu izplatīšanai, apraidi, izziņošanu vai padarīšanu par pieejamu sabiedrībai, kuros bez atļaujas ir izdzēsta vai mainīta elektroniskā informācija par tiesību pārvaldību,

ja attiecīgā persona zina vai tai ir pietiekams pamats zināt, ka, šādi rīkojoties, tā izraisa, ļauj, atvieglo vai slēpj Puses tiesību aktos paredzēto autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu.

2.  
Šajā nolīgumā jēdziens "informācija par tiesību pārvaldību" nozīmē visu informāciju, ko sniedz tiesību subjekts, kurš identificē darbu vai citus tiesību objektus, kas minēti 1. apakšiedaļā, autors vai cits tiesību subjekts, vai arī informāciju par darba vai cita tiesību objekta izmantošanas nosacījumiem, un visus numurus vai kodus, kas apzīmē šādu informāciju.

Šā panta 1. punktu piemēro tad, ja minētā informācija attiecas uz tāda 1 apakšiedaļā minēta darba vai cita tiesību objekta kopiju, vai ja minētā informācija parādās saistībā ar tā izziņošanu sabiedrībai.

178. pants

Nomas tiesību un patapinājuma tiesību subjekti un objekts

1.  

Pusēm būtu jāparedz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt nomu vai patapināšanu:

a) 

autoriem – attiecībā uz viņu darbu oriģināliem un kopijām;

b) 

izpildītājiem – attiecībā uz viņu izpildījumu fiksācijām;

c) 

fonogrammu producentiem – attiecībā uz viņu producētajām fonogrammām;

d) 

filmu pirmo fiksāciju producentiem – attiecībā uz filmu oriģināliem un kopijām.

2.  
Šie noteikumi neattiecas uz nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām attiecībā uz celtnēm un lietišķās mākslas priekšmetiem.
3.  
Puses var pieļaut atkāpi no 1. punktā paredzētajām ekskluzīvajām tiesībām attiecībā uz publisku patapinājumu, ar nosacījumu, ka vismaz autori gūst atlīdzību par šādu patapinājumu. Puses brīvi nosaka šo atlīdzību, ņemot vērā ar kultūras veicināšanu saistītus mērķus.
4.  
Ja Puses nepiemēro ekskluzīvas patapinājuma tiesības, kas šajā pantā paredzētas attiecībā uz fonogrammām, filmām un datorprogrammām, tās ievieš atlīdzību vismaz to autoriem.
5.  
Puses var atbrīvot dažu kategoriju iestādes no 3. un 4. punktā minētās atlīdzības maksājumiem.

179. pants

Neatsaucamas tiesības uz taisnīgu atlīdzību

1.  
Ja autors vai izpildītājs savas nomas tiesības, kas attiecas uz fonogrammu vai filmas oriģinālu vai kopiju, nodevis fonogrammas vai filmas producentam, šis autors vai izpildītājs patur tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par nomu.
2.  
Nav atsaucamas autoru vai izpildītāju tiesības gūt taisnīgu atlīdzību par nomu.
3.  
Tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību var uzticēt administrēt mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas pārstāv autorus vai izpildītājus.
4.  
Puses var noteikt, vai un ciktāl var pieprasīt, lai taisnīgas atlīdzības iegūšanas tiesības administrētu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kā arī jautājumu par to, no kā var prasīt vai ievākt šo atlīdzību.

180. pants

Datorprogrammu aizsardzība

1.  
Puses aizsargā datorprogrammas ar autortiesību palīdzību kā literārus darbus Bernes Konvencijas izpratnē. Šā noteikuma nolūkos termins "datorprogrammas" attiecas arī uz programmu sagatavošanas un noformējuma materiāliem.
2.  
Saskaņā ar šo nolīgumu datorprogrammas ir aizsargātas visās to formās. Saskaņā ar šo nolīgumu autortiesības neaizsargā idejas un principus, kas ir pamatā visiem datorprogrammu elementiem, ieskaitot idejas un principus, kas ir pamatā saskarnēm.
3.  
Datorprogrammu aizsargā, ja tā ir oriģināla tādā ziņā, ka tā ir autora paša intelekta radīta. Nosakot, vai tā jāaizsargā, nelieto nekādus citus kritērijus.

181. pants

Datorprogrammu autorība

1.  
Datorprogrammas autors ir fiziska persona vai fizisku personu grupa, kas radījusi programmu, vai, ja Pušu tiesību akti to pieļauj, juridiska persona, ko tiesību akti atzīst par šo tiesību subjektu.
2.  
Ekskluzīvas tiesības attiecībā uz datorprogrammām, ko kopīgi radījusi fizisku personu grupa, ir kopīgas.
3.  
Ja Pušu tiesību akti atzīst kolektīvus darbus, persona, kuru Pušu tiesību akti atzīst par darba radītāju, ir tās autors.
4.  
Ja datorprogrammu radījis algots darbinieks, pildot savus pienākumus vai pēc darba devēja norādījumiem, darba devējs ir ekskluzīvi tiesīgs izmantot visas mantiskās tiesības šādi radītā programmā, ja vien līgums neparedz citādi.

182. pants

Ierobežotas darbības attiecībā uz datorprogrammām

Ievērojot šā nolīguma 183. un 184. panta noteikumus, tiesību subjekta ekskluzīvās tiesībās 181. panta izpratnē ietilpst tiesības uz šādu rīcību vai tiesības atļaut šādu rīcību:

a) 

uz visiem laikiem vai uz laiku pavairot datorprogrammu ar visiem līdzekļiem un visās formās, pa daļai vai kopumā. Ciktāl datorprogrammas uzlādēšana, demonstrācija, lietošana, pārraidīšana vai glabāšana prasa to pavairot, šādu rīcību sankcionē tiesību subjekts;

b) 

tulkot, piemērot, pārveidot un citādi modificēt datorprogrammu un pavairot šādi iegūtos rezultātus, ciktāl tas nav pretrunā tās personas tiesībām, kura pārveido programmu;

c) 

izplatīt sabiedrībā oriģinālo datorprogrammu vai tās eksemplārus jebkādā formā, ieskaitot nomu.

183. pants

Ierobežoto darbību izņēmumi attiecībā uz datorprogrammām

1.  
Ja līgumi to īpaši neparedz, darbībām, kas minētas šā nolīguma 182. panta a) un b) punktā, nav vajadzīga tiesību subjekta atļauja, ja tās jāveic, lai likumīgais ieguvējs lietotu datorprogrammu saskaņā ar mērķi, kam tā domāta, ieskaitot kļūdu labošanu.
2.  
Personai, kas tiesīga lietot datorprogrammu, līgums nedrīkst liegt izgatavot programmas rezerves kopiju, ja tā vajadzīga, lai programmu varētu lietot.
3.  
Persona, kas tiesīga lietot datorprogrammas eksemplāru, bez tiesību subjekta atļaujas drīkst novērot, pētīt vai pārbaudīt programmas darbību, lai noteiktu idejas un principus, kas ir visu programmas elementu pamatā, ja šāda persona to dara, programmu uzlādējot, demonstrējot, lietojot, pārraidot vai glabājot, ko tā ir pilnvarota darīt.

184. pants

Dekompilācija

1.  

Tiesību subjekta atļauja nav vajadzīga, ja koda pavairošana un tā tulkošana saskaņā ar 182. panta a) un b) punktu ir obligāti vajadzīga, lai iegūtu informāciju, ar ko panākt neatkarīgi radītas datorprogrammas savstarpēju izmantojamību ar citām programmām, ar noteikumu, ka ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

šādas darbības veic licenciāts vai cita persona, kam ir tiesības lietot programmas eksemplāru, vai persona, kas saņēmusi atļauju to darīt viņu labā;

b) 

informācija, kas vajadzīga, lai panāktu savstarpēju izmantojamību, iepriekš nav bijusi brīvi pieejama personām, kas minētas šā punkta a) apakšpunktā; un

c) 

šīs darbības skar tikai tās oriģinālās programmas daļas, kas vajadzīgas, lai panāktu savstarpēju izmantojamību.

2.  

Šā panta 1. punkta noteikumi liedz informāciju, kas gūta, šo pantu piemērojot:

a) 

izmantot citiem mērķiem, nevis tikai, lai panāktu neatkarīgi radītas datorprogrammas sadarbspēju;

b) 

sniegt citiem, izņemot gadījumus, ja tas vajadzīgs neatkarīgi radītas datorprogrammas sadarbspējai; vai

c) 

izmantot, lai izstrādātu, ražotu vai pārdotu datorprogrammu, kas ir tai būtiski līdzīga, vai veiktu kādu citu darbību, kas pārkāpj autortiesības.

3.  
Saskaņā ar Bernes Konvencijas noteikumiem šo pantu nedrīkst interpretēt tā, ka tā piemērošana nepamatoti ietekmētu tiesību subjekta likumīgās intereses vai traucētu datorprogrammas normālu lietošanu.

185. pants

Datubāzu aizsardzība

1.  
Šajā nolīgumā "datubāze" nozīmē neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu individuāli elektroniski vai citādi pieejamu krājumu, kas sakārtots sistemātiski vai metodiski.
2.  
Aizsardzība saskaņā ar šo nolīgumu neattiecas uz datorprogrammām, kas izmantotas elektroniski pieejamu datubāzu veidošanā vai lietošanā.

186. pants

Aizsargājamais objekts

1.  
Saskaņā ar 1. apakšiedaļu datubāzes, kuras to satura atlases vai izkārtojuma ziņā ir autora paša intelekta radīts darbs, kā tādas ir aizsargājamas ar autortiesībām. Nosakot to tiesības uz minēto aizsardzību, neizmanto nekādus citus kritērijus.
2.  
Datubāzu autortiesību aizsardzība, kas paredzēta šajā apakšiedaļā, neattiecas uz to saturu un neierobežo nekādas tiesības, kas attiecas uz pašu saturu.

187. pants

Datubāzu autorība

1.  
Datubāzes autors ir fiziska persona vai fizisku personu grupa, kas radījusi bāzi, vai, ja Pušu tiesību akti to pieļauj, juridiska persona, ko šie tiesību akti atzīst par attiecīgo tiesību subjektu.
2.  
Ja Pušu tiesību akti atzīst kolektīvus darbus, mantiskās tiesības pieder personai, kas ir autortiesību subjekts.
3.  
Ekskluzīvās tiesības attiecībā uz datubāzēm, ko kopīgi radījusi fizisku personu grupa, ir kopīgas.

188. pants

Ierobežotas darbības attiecībā uz datubāzēm

Attiecībā uz tādas datubāzes izpausmi, kas aizsargājama ar autortiesībām, datubāzes autoram ir izņēmuma tiesības veikt vai dot atļauju veikt:

a) 

pagaidu vai pastāvīgu pavairošanu ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādā formā, kopumā vai daļēji;

b) 

tulkošanu, pielāgošanu, pārkārtošanu vai citādu pārveidošanu;

c) 

datubāzes vai tās eksemplāru izplatīšanu sabiedrībā jebkādā formā;

d) 

jebkādu publisku izziņošanu, demonstrēšanu vai izrādīšanu;

e) 

jebkāda b) apakšpunktā minēto darbību iznākuma reproducēšanu, izplatīšanu, izziņošanu, demonstrēšanu vai izrādīšanu publikai.

189. pants

Ierobežoto darbību izņēmumi attiecībā uz datubāzēm

1.  
Lai datubāzes vai tās eksemplāra likumīgs lietotājs varētu veikt kādu no šā nolīguma 188. pantā norādītajām darbībām, kas vajadzīgas, lai likumīgs lietotājs varētu piekļūt datubāzes saturam un to izmantot, datubāzes autora atļauja nav vajadzīga. Ja datubāzes likumīgajam lietotājam ir atļauts izmantot tikai daļu no datubāzes, šis noteikums attiecas tikai uz to daļu.
2.  

Pusēm ir izvēles tiesības noteikt ierobežojumus 188. pantā noteiktajām tiesībām šādos gadījumos:

a) 

ja datubāze nav elektroniska un to reproducē privātos nolūkos;

b) 

ja to izmanto vienīgi kā piemēru mācībās vai zinātniskā pētniecībā, norādot avotu un tikai tādā apmērā, kas vajadzīgs, lai sasniegtu nekomerciālo mērķi;

c) 

ja to izmanto sabiedriskās drošības nolūkos vai administratīvajam vai tiesas procesam;

d) 

ja katrā no Pusēm tradicionāli autortiesībām piemēro citus izņēmumus, neskarot a), b) un c) apakšpunktu.

3.  
Saskaņā ar Bernes Konvenciju šo pantu nedrīkst interpretēt tā, ka tā piemērošana nepamatoti ietekmētu tiesību subjekta likumīgās intereses vai traucētu datubāzes normālu lietošanu.

190. pants

Tālākpārdošanas tiesības

1.  
Puses par labu mākslas oriģināldarba autoram paredz tālākpārdošanas tiesības, kas definētas kā tādas neatsavināmas tiesības saņemt autoratlīdzību, no kā nevar atteikties arī iepriekš, kuras pamatā ir pārdošanas cena, kas iegūta no jebkādas darba turpmākas pārdošanas pēc tam, kad autors šo darbu pirmo reizi nodevis tālāk.
2.  
Tiesības, kas minētas 1. punktā, attiecas uz visām tālākpārdošanas darbībām, kurās kā pārdevējus, pircējus vai starpniekus iesaista profesionālus mākslas tirgus speciālistus, kuras veic izsoļu nami, mākslas galerijas un kopumā visa veida mākslas priekšmetu tirgotāji.
3.  
Puses saskaņā ar saviem tiesību aktiem var paredzēt, ka 1. punktā minētās tiesības nepiemēro tālākpārdošanas darbībām, ja pārdevējs ir ieguvis darbu tieši no autora ne ilgāk kā trīs gadus pirms tālākpārdošanas, un ja tālākpārdošanas cena nepārsniedz konkrētu minimālo summu.
4.  
Autoratlīdzību maksā pārdevējs. Puses var noteikt, ka kāda no 2. punktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, izņemot pārdevēju, viena pati ir atbildīga par autoratlīdzības samaksāšanu vai ka tā dala šo atbildību ar pārdevēju.

191. pants

Programmu apraide ar satelītu

Katra Puse paredz autoram ekskluzīvas tiesības atļaut publiskot ar satelīta palīdzību darbus, kas aizsargāti ar autortiesībām.

192. pants

Kabeļu retranslācija

Katra Puse nodrošina, ka, retranslējot programmas pa kabeļiem viņu teritorijā, tiek ievērotas piemērojamās autortiesības un blakustiesības un šāda retranslācija notiek, pamatojoties uz individuāliem vai koletīviem līgumiem starp autortiesību subjektiem, blakustiesību subjektiem un kabeļu operatoriem.2.

Apakšiedaļa

Preču zīmes

193. pants

Reģistrācijas procedūra

1.  
ES puse un Ukraina paredz preču zīmju reģistrācijas sistēmu, kurā atteikums reģistrēt preču zīmi, ko pieņem attiecīgā preču zīmju administrācija, ir pienācīgi pamatots. Atteikuma iemeslus paziņo rakstveidā pieteikuma iesniedzējam, kam būs iespēja apstrīdēt šādu atteikumu un iespēja pārsūdzēt galīgu atteikumu tiesā. ES puse un Ukraina arī ievieš iespēju iebilst pret preču zīmju reģistrācijas pieteikumiem. Šāda iebildumu procedūra notiek, uzklausot abas Puses. ES puse un Ukraina nodrošina publiski pieejamu elektronisko datubāzi ar preču zīmju pieteikumiem un reģistrētajām preču zīmēm.
2.  

Puses nosaka preču zīmes reģistrācijas atteikuma vai spēkā neesamības pamatojumus. Nereģistrē vai piereģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošiem:

a) 

apzīmējumus, kas nevar veidot preču zīmi;

b) 

preču zīmes, kam nav atšķirīgu īpašību;

c) 

preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējuma vai norādes, kuras tirdzniecībā var kalpot, lai norādītu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko izcelsmi vai laiku un citas preču un pakalpojumu īpašības;

d) 

preču zīmes, kas ir tikai apzīmējumi vai norādes, kuras ir kļuvušas parastas sarunvalodā vai tirdzniecības bona fide un iedibinātajā praksē;

e) 

apzīmējumus, kas sastāv tikai un vienīgi no:

i) 

formas, kura atkarīga no pašu preču īpašībām; vai

ii) 

preču formas, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai vai

iii) 

formas, kura precēm piešķir ievērojamu vērtību;

f) 

preču zīmes, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai vispārpieņemtiem morāles principiem;

g) 

preču zīmes, kuru raksturs ļauj maldināt sabiedrību, piemēram, attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi;

h) 

preču zīmes, ko nav atļāvušas kompetentas iestādes un kas jānoraida vai jāpasludina par spēkā neesošām atbilstoši Parīzes Konvencijas 6. ter pantam;

3.  

Puses paredz atteikuma vai nederīguma pamatojumus saistībā ar kolidējošām agrākām tiesībām. Preču zīmi nereģistrē vai, ja tā ir reģistrēta, pasludina par spēkā neesošu:

a) 

ja tā ir identiska agrākai preču zīmei, un preces vai pakalpojumi, kam preču zīmi piemēro vai reģistrē, ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem tiek aizsargāta agrākā preču zīme;

b) 

ja preču zīmes identitātes vai līdzības ar agrāko preču zīmi vai preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas šīs preču zīmes, identitātes vai līdzības dēļ iespējamas asociācijas ar agrāko preču zīmi.

4.  
Puses var paredzēt arī citus atteikuma vai nederīguma pamatojumus saistībā ar kolidējošām agrākām tiesībām.

194. pants

Plaši pazīstamas preču zīmes

Puses sadarbojas nolūkā aizsargāt plaši pazīstamas preču zīmes, kā minēts Parīzes Konvencijas 6. bis pantā un TRIPS nolīguma 16.2. un 16.3. pantā.

195. pants

Tiesības, ko piešķir preču zīme

Reģistrētā preču zīme piešķir īpašniekam šajā ziņā ekskluzīvas tiesības. Īpašniekam ir tiesības aizliegt visām trešām personām bez viņa piekrišanas tirdzniecības gaitā izmantot:

a) 

jebkuru apzīmējumu, kas ir identisks preču zīmei attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuri ir identiski tiem, attiecībā uz ko ir reģistrēta preču zīme;

b) 

jebkuru apzīmējumu, ja tā identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas preču zīme, identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt sabiedrību, kas ietver asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi.

196. pants

Izņēmumi no preču zīmju piešķirtajām tiesībām

1.  
Puses kā ierobežotu izņēmumu preču zīmes piešķirtajām tiesībām nosaka aprakstošu terminu, tostarp ģeogrāfisko norāžu, godīgas izmantošanas noteikumus ar nosacījumu, ka šādu ierobežotu izņēmumu gadījumā tiek ievērotas preču zīmes īpašnieka un trešo personu likumīgās intereses. Ievērojot tos pašus nosacījumus, Puses var paredzēt citus ierobežotus izņēmumus.
2.  

Preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības aizliegt trešajai personai tirdzniecības gaitā izmantot:

a) 

tās vārdu vai adresi;

b) 

norādes attiecībā uz preču vai sniegtā pakalpojuma veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, ģeogrāfisko izcelsmi, preču ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas laiku vai citas preču vai pakalpojumu īpašības;

c) 

preču zīmi, ja nepieciešams norādīt ražojuma vai pakalpojuma paredzamo nolūku, jo īpaši kā piederumus vai rezerves daļas.

3.  
Preču zīme nedod īpašniekam tiesības aizliegt trešai personai tirdzniecības gaitā izmantot agrākas tiesības, kas ir spēkā konkrētā apvidū, ja attiecīgās Puses tiesību akti atzīst šīs tiesības un tās ir spēkā teritorijā, kurā tiek atzītas.

197. pants

Preču zīmju lietošana

1.  
Ja piecu gadu laikā no reģistrācijas procedūras pabeigšanas dienas īpašnieks attiecīgajā teritorijā nav faktiski lietojis preču zīmi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kam tā reģistrēta, vai ja šāda lietošana tikusi atlikta nepārtrauktā piecu gadu laikā, uz preču zīmi attiecas šajā apakšiedaļā paredzētās sankcijas, ja vien nepastāv īpaši iemesli tās nelietošanai.
2.  

Izmantošana 1. punkta nozīmē ir arī:

a) 

preču zīmes lietošana veidā, kas atšķiras pēc sastāvdaļām, kuras nemaina zīmes atšķirtspēju veidā, kura tā tika reģistrēta;

b) 

preču zīmes piestiprināšana pie precēm vai to iepakojuma tikai eksporta nolūkos.

3.  
Preču zīmes lietošanu ar īpašnieka piekrišanu vai, ja to dara jebkura persona, kurai ir atļauja lietot kolektīvu zīmi vai garantijas vai sertifikācijas zīmi, uzskata par īpašnieka realizētu lietošanu 1. punkta izpratnē.

198. pants

Pamats atcelšanai

1.  
Puses paredz, ka preču zīme ir atceļama, ja nepārtrauktā piecu gadu laikposmā tā attiecīgajā teritorijā nav faktiski lietota saistībā ar precēm un pakalpojumiem, kam tā reģistrēta, un nav atbilstīgu iemeslu tās nelietošanai; tomēr neviena persona nevar lūgt atcelt īpašnieka tiesības uz preču zīmi, ja starpposmā starp piecu gadu laikposma izbeigšanos un atcelšanas pieteikuma iesniegšanu uzsākta vai atsākta preču zīmes faktiska lietošana; lietošanas uzsākumu vai atsākumu triju mēnešu laiksposmā pirms atcelšanas pieteikuma iesniegšanas, kas sākās, visagrākais, beidzoties nepārtrauktajam piecu gadu nelietošanas laikposmam, tomēr neievēro, ja priekšdarbi uzsākumam vai atsākumam notiek tikai pēc tam, kad īpašnieks uzzina, ka var tikt iesniegts atcelšanas pieteikums.
2.  

Preču zīme ir atceļama arī tad, ja pēc dienas, kurā tā reģistrēta:

a) 

īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā tā kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā ražojumam vai pakalpojumam, attiecībā uz ko tā reģistrēta:

b) 

preču zīmes īpašnieka lietošanas vai lietošanas ar viņa piekrišanu rezultātā attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kam tā reģistrēta, tā var maldināt sabiedrību, jo īpaši attiecībā uz šo preču vai pakalpojumu īpašībām, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

199. pants

Daļējs atteikums, atcelšana vai spēkā neesamība

Ja pamatojums preču zīmes reģistrācijas atteikumam vai tās atcelšanai vai spēkā neesamībai pastāv attiecībā tikai uz dažām precēm vai pakalpojumiem, kam šī preču zīme tikusi pieprasīta vai reģistrēta, reģistrācijas atteikums vai tās atcelšana vai spēkā neesamība attiecas tikai uz attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem.

200. pants

Aizsardzības termiņš

Aizsardzības termiņš, kas ES pusē un Ukrainā ir pieejams pēc pieteikuma iesniegšanas, ir vismaz 10 gadi. Tiesību subjekts var atjaunot aizsardzības termiņu uz turpmākiem 10 gadu termiņiem.3.

Apakšiedaļa

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

201. pants

Apakšiedaļas darbības joma

1.  
Šo apakšiedaļu piemēro tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšanai un aizsardzībai, kuru izcelsme ir Pušu teritorijā.
2.  
Kādas Puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas jāaizsargā otrai Pusei, piemēro tikai šo nolīgumu, ja tās ietilpst šā nolīguma 202. pantā minēto tiesību aktu darbības jomā.

202. pants

Apstiprinātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

1.  
Izpētījusi Ukrainas tiesību aktus, kas uzskaitīti šā nolīguma XXII pielikuma A daļas A sadaļā, ES puse secina, ka šie tiesību akti atbilst tam, kas noteikts šā nolīguma XXII pielikuma A daļas B sadaļā.
2.  
Izpētījusi ES puses tiesību aktus, kas uzskaitīti šā nolīguma XXII pielikuma A daļas A sadaļā, Ukraina secina, ka šie tiesību akti atbilst tam, kas noteikts šā nolīguma XXII pielikuma A daļas B sadaļā.
3.  
Ukraina pēc iebildumu procedūras pabeigšanas saskaņā ar kritērijiem, kas minēti šā nolīguma XXII pielikuma B daļā, un izskatījusi ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ES puses lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kas uzskaitīti šā nolīguma XXII pielikuma C daļā, un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ES puses vīniem, aromatizētajiem vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas uzskaitīti šā nolīguma XXII pielikuma D daļā, kuras reģistrētas ES pusē saskaņā ar 2. punktā minētajiem tiesību aktiem, aizsargā šīs ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ievērojot aizsardzības līmeni, kas noteikts šajā apakšiedaļā.
4.  
ES puse pēc iebildumu procedūras pabeigšanas saskaņā ar kritērijiem, kas minēti šā nolīguma XXII pielikuma B daļā, un izskatījusi ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Ukrainas vīniem, aromatizētajiem vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas uzskaitīti šā nolīguma XXII pielikuma D daļā, kuras reģistrētas Ukrainā saskaņā ar 1. punktā minētajiem tiesību aktiem, aizsargā šīs ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ievērojot aizsardzības līmeni, kas noteikts šajā apakšiedaļā.

203. pants

Jaunu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pievienošana

1  
Puses vienojas, ka saskaņā ar šā nolīguma 211. panta 3. punktu pēc iebildumu procedūras pabeigšanas un pēc ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu izskatīšanas, kā minēts šā nolīguma 202. panta 3. un 4. punktā, un ja rezultāts ir pieņemams abām Pusēm, pastāv iespēja pievienot šā nolīguma XXII pielikuma C un D daļā jaunas aizsargājamas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.
2.  
Pusei nav pienākuma kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādi aizsargāt nosaukumu, kas ir pretrunā ar kādu augu šķirnes vai dzīvnieku sugas nosaukumu un tādējādi var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi.

204. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības tvērums

1.  

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitītas šā nolīguma XXII pielikuma C un D daļā, tostarp tās, ko pievieno ievērojot šā nolīguma 203. pantu, aizsargā pret:

a) 

jebkādu tiešu vai netiešu aizsargātā nosaukuma komerciālu izmantošanu attiecībā uz produktiem, kas neatbilst aizsargātā nosaukuma produkta specifikācijai, vai ciktāl šāda izmantošana balstās uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputācijas izmantošanu;

b) 

ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu vai asociāciju izraisīšanu pat tad, ja norādīta produkta patiesā izcelsme, ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, transkribēts vai transliterēts vai tam pievienoti vārdi "veids", "tips", "metode", "ražots kā", "atdarinājums", "aromāts", "kā" vai tamlīdzīgi vārdi;

c) 

citiem nepatiesiem vai maldinošiem norādījumiem uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kuri ir uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret iepakošanu tādā tarā, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

d) 

cita veida praksi, kas var maldināt patērētāju par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.

2.  
Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nekļūst par sugas vārdiem Pušu teritorijās.
3.  
Ja ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir pilnībā vai daļēji homonīmas, aizsardzību piešķir katrai norādei ar nosacījumu, ka tā tiek izmantota godprātīgi un pienācīgi ievērojot vietējo un tradicionālo lietojumu un to, cik reāla ir neskaidrību rašanās iespēja. Neskarot TRIPS nolīguma 23. pantu, Puses savstarpēji paredz praktiskus nosacījumus, saskaņā ar kuriem atšķirami attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu homonīmi, ņemot vērā to, ka jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret iesaistītajiem ražotājiem, un to, ka nedrīkst maldināt patērētājus. Homonīmus, kas maldina patērētāju, liekot domāt, ka produktu izcelsme ir citā teritorijā, nereģistrē pat tad, ja nosaukums ir pareizs attiecībā uz minēto produktu faktisko izcelsmes teritoriju, reģionu vai vietu.
4.  
Ja viena Puse sarunās ar trešo valsti ierosina aizsargāt minētās trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un attiecīgais nosaukums ir otras Puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādes homonīms, par to informē otru Pusi un dod tai iespēju izteikt savas domas pirms aizsardzības piešķiršanas attiecīgajam nosaukumam.
5.  
Nekas šajā nolīgumā neuzliek pienākumu kādai no Pusēm aizsargāt otras Puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kura nav aizsargāta tās izcelsmes valstī vai kuras aizsardzība šajā valstī beidzas. Ja beidzas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība tās izcelsmes valstī, Puses par to informē viena otru. Šāda paziņošana norisinās saskaņā ar šā nolīguma 211. panta 3. punktu.
6.  
Nekas šajā nolīgumā neierobežo personas tiesības tirdzniecības gaitā izmantot savu vai savu priekšgājēju vārdu darījumdarbībā, izņemot gadījumus, ja šo vārdu izmanto tādā veidā, ka tiek maldināta sabiedrība.

205. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanas tiesības

1.  
Saskaņā ar šo nolīgumu aizsargāta vārda komerciāla izmantošana lauksaimniecības produktiem, pārtikas produktiem, vīniem, aromatizētiem vīniem vai stipriem alkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot atbilstošās specifikācijas, ir atļauta ikvienam.
2.  
Ja ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir aizsargāta saskaņā ar šo nolīgumu, šādi aizsargāta nosaukuma izmantošana notiek bez lietotāju reģistrācijas un turpmākām maksām.

206. pants

Saistība ar preču zīmēm

1.  
Puses atsaka vai atzīst par spēkā neesošu tādas preču zīmes reģistrāciju, kas atbilst kādam no šā nolīguma 204. panta 1. punktā minētajiem gadījumiem, saistībā ar līdzīgu preču aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ja attiecīgajā teritorijā pieteikums par preču zīmes reģistrāciju tiek iesniegts pēc dienas, kad iesniegts ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrēšanas pieteikums.
2.  
Attiecībā uz šā nolīguma 202. pantā minētajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas diena ir šā nolīguma spēkā stāšanās diena.
3.  
Attiecībā uz šā nolīguma 203. pantā minētajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas diena ir diena, kurā otrai Pusei nosūtīts pieprasījums aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.
4.  
Pusēm nav pienākuma aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar šā nolīguma 203. pantu, ja, ņemot vērā raksturīgas vai plaši pazīstamas preču zīmes, aizsardzība var maldināt patērētājus par produkta patieso izcelsmi.
5.  
Neskarot šā panta 4. punktu, Puses aizsargā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes arī tad, ja eksistē agrāka preču zīme. Agrāka preču zīme nozīmē preču zīmi, kuras izmantošana atbilst vienam no šā nolīguma 204. panta 1. punktā minētajiem gadījumiem, kas pieteikta reģistrācijai, reģistrēta vai nodibināta lietošanas ceļā, ja tādu iespēju paredz attiecīgie tiesību akti, vienas Puses teritorijā pirms dienas, kurā otrā Puse saskaņā ar šo nolīgumu iesniegusi pieteikumu aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi. Šādu preču zīmi drīkst turpināt izmantot un atjaunināt, neraugoties uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību ar noteikumu, ka Pušu tiesību aktos par preču zīmēm nav pamatojuma šo preču zīmi uzskatīt par spēkā neesošu vai atsaukt.

207. pants

Aizsardzības izpilde

Puses nodrošina šā nolīguma 204. līdz 206. pantā paredzētās aizsardzības izpildi, izmantojot atbilstīgas to iestāžu veiktas darbības, tostarp muitā uz robežas. Šādas aizsardzības izpildi tās īsteno arī pēc ieinteresētas Puses pieprasījuma.

208. pants

Pārejas pasākumi

1  
Produktus, kas ražoti un marķēti saskaņā ar valstu tiesību aktiem pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, bet neatbilst šā nolīguma prasībām, var turpināt pārdot līdz ir izpārdoti visi krājumi.
2.  
Produktus, kas saskaņā ar iekšējiem tiesību aktiem ražoti un marķēti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas uzskaitītas zemāk 3. un 4. punktā, pēc šā nolīguma stāšanās spēkā un pirms zemāk 3. un 4. punktā minēto termiņu beigām, taču neatbilst šā nolīguma prasībām, var turpināt pārdot tās Puses teritorijā, kurā ir produkta izcelsme, līdz ir izpārdoti visi krājumi.
3.  

Pārejas perioda laikā, kas ilgst 10 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, aizsardzība saskaņā ar šo nolīgumu šādām ES puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm neliedz lietot šīs ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, lai apzīmētu atsevišķus līdzīgus Ukrainas izcelsmes produktus vai norādītu uz tiem:

a) 

Champagne,

b) 

Cognac,

c) 

Madeira,

d) 

Porto,

e) 

Jerez/Xérès/Sherry,

f) 

Calvados,

g) 

Grappa,

h) 

Anis Português,

i) 

Armagnac,

j) 

Marsala,

k) 

Malaga,

l) 

Tokaj.

4.  

Pārejas periodā, kas ilgst septiņus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, aizsardzība saskaņā ar šo nolīgumu šādām ES puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm neliedz lietot šīs ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, lai apzīmētu atsevišķus līdzīgus Ukrainas izcelsmes produktus vai norādītu uz tiem:

a) 

Parmigiano Reggiano,

b) 

Roquefort,

c) 

Feta

209. pants

Vispārīgie noteikumi

1.  
Šā nolīguma 202. un 203. pantā minēto produktu importu, eksportu un tirdzniecību veic atbilstīgi tās Puses teritorijā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kurā produktus laiž tirgū.
2.  
Jebkuru jautājumu, kas izriet no reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produkta specifikācijām, izskata ĢIN apakškomitejā, ko izveido saskaņā ar šā nolīguma 211. pantu.
3.  
Saskaņā ar šo nolīgumu aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju var atsaukt tikai tā Puse, kuras teritorijā ir produkta izcelsme.
4.  
Šajā apakšiedaļā minētā produkta specifikācija ir tā, kuru, tostarp arī tās grozījumus, apstiprinājušas tās Puses iestādes, kuras teritorijā ir produkta izcelsme.

210. pants

Sadarbība un pārredzamība

1.  
Puses vai nu tieši, vai saskaņā ar šā nolīguma 211. pantu izveidotās ĢIN apakškomitejas starpniecību uztur kontaktus visos jautājumos, kas saistīti ar šā nolīguma īstenošanu un darbību. Jo īpaši Puse var pieprasīt no otras Puses informāciju par produktu specifikācijām un to izmaiņām un kontroles noteikumu kontaktpunktiem.
2.  
Katra Puse publisko produktu specifikācijas vai to kopsavilkumu un — kontroles noteikumu sakarībā — kontaktpunktus, kuri atbilst otras Puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aizsargātas saskaņā ar šo nolīgumu.

211. pants

Apakškomiteja jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

1.  
Ar šo izveido Apakškomiteju jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN apakškomiteja). Tā ziņo par savu darbību Asociācijas komitejai šā nolīguma 465. panta 4. punktā minētajā sastāvā. Lai uzraudzītu šā nolīguma īstenošanas gaitu un pastiprinātu sadarbību un dialogu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā, ĢIN apakškomitejā ir abu Pušu pārstāvji.
2.  
ĢIN apakškomiteja lēmumus pieņem vienprātīgi. Tā izstrādā savu reglamentu. Tā sanāk pēc vienas Puses pieprasījuma pārmaiņus Eiropas Savienībā un Ukrainā laikā, vietā un veidā (kas var ietvert videokonferenci), par ko Puses savstarpēji vienojas, bet ne vēlāk kā 90 dienas pēc pieprasījuma.
3.  

ĢIN apakškomiteja uzrauga arī šīs apakšiedaļas pareizu darbību un var izskatīt jebkuru jautājumu par tās īstenošanu un darbību. Konkrēti tās atbildības jomā ietilpst:

a) 

grozījumi šā nolīguma XXII pielikuma A daļā attiecībā uz atsaucēm uz tiesību aktiem, ko piemēro Puses;

b) 

grozījumi šā nolīguma XXII pielikuma B daļā attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un kontroles elementiem;

c) 

grozījumi šā nolīguma XXII pielikuma B daļā attiecībā uz kritērijiem iekļaušanai iebildumu procedūrā;

d) 

grozījumi šā nolīguma XXII pielikuma C un D daļā attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

e) 

informācijas apmaiņa par tiesību aktu izmaiņām un politikas virzību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un par jebkuru citu savstarpējas intereses jautājumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā;

f) 

apmainīšanās ar informāciju par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, lai izvērtētu, vai būtu vajadzīga to aizsardzība saskaņā ar šo nolīgumu.4.

Apakšiedaļa

Dizainparaugi

212. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) 

"dizainparaugs" ir visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla;

b) 

"ražojums" ir rūpniecības vai amatnieka izstrādājums, ietverot, inter alia, daļas, kas paredzētas samontēšanai kompleksā ražojumā, iepakojumu, apdari, grafiskos simbolus un tipogrāfijas šriftus, bet izņemot datorprogrammas;

c) 

"komplekss ražojums" ir ražojums, kurš sastāv no vairākām sastāvdaļām, ko var aizstāt un kas ļauj ražojumu izjaukt un no jauna samontēt.

213. pants

Aizsardzības prasības

1.  
ES puse un Ukraina nodrošina tādu neatkarīgi radītu dizainparaugu aizsardzību, kas ir jauni un pēc būtības individuāli.
2.  

Dizainparaugu, ko izmanto vai iekļauj ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, uzskata par jaunu un par tādu, kam ir individuāla būtība:

a) 

ja sastāvdaļa, kad tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, paliek redzama minētā ražojuma parastās izmantošanas laikā; un

b) 

ciktāl šīs sastāvdaļas redzamās iezīmes pašas par sevi atbilst novitātes un individuālas būtības prasībām.

3.  

Dizainparaugu uzskata par jaunu, ja sabiedrībai nav darīts pieejams identisks dizainparaugs, šādos gadījumos:

a) 

attiecībā uz nereģistrētu dizainparaugu – pirms dienas, kad dizainparaugs, kura aizsardzību pieprasa, ir pirmo reizi darīts pieejams sabiedrībai;

b) 

attiecībā uz reģistrētu dizainparaugu – pirms dienas, kad ir aizpildīts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz to dizainparaugu, kura aizsardzību pieprasa, vai, ja attiecina prioritāti, pirms prioritātes dienas.

Dizainparaugus uzskata par identiskiem, ja to iezīmes atšķiras tikai nebūtiski.

4.  

Uzskata, ka dizainparaugam ir individuāla būtība, ja vispārējais iespaids, ko tas rada informētam lietotājam, atšķiras no vispārējā iespaida, ko šādam lietotājam rada jebkurš cits dizainparaugs, kurš ir darīts pieejams sabiedrībai, šādos gadījumos:

a) 

attiecībā uz nereģistrētu dizainparaugu – pirms dienas, kad dizainparaugs, kura aizsardzību pieprasa, ir pirmo reizi darīts pieejams sabiedrībai;

b) 

attiecībā uz reģistrētu dizainparaugu – pirms dienas, kad ir aizpildīts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz to dizainparaugu, kura aizsardzību pieprasa, vai, ja attiecina prioritāti, pirms prioritātes dienas.

Novērtējot individuālo būtību, ņem vērā dizainparauga autora radošo pieeju, izveidojot dizainparaugu.

5.  
Dizainparaugus aizsargā ar reģistrāciju, un tie dod to turētājiem ekskluzīvas tiesības saskaņā ar šo pantu. Sabiedrībai pieejami nereģistrēti dizainparaugi dod tās pašas ekskluzīvās tiesības, bet vienīgi tad, ja apstrīdētā izmantošana notiek aizsargātā dizainparauga kopēšanas rezultātā.
6.  
Uzskata, ka dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai, ja tas ir publicēts pēc reģistrācijas vai citādi, vai izstādīts, izmantots tirdzniecībā vai citādi nodots atklātībai, izņemot, ja par šiem notikumiem parastā darījumdarbības gaitā praktiski nav varējis uzzināt personu loks, kas specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas teritorijā, kurā ir celta prasība par aizsardzību, pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja ir celta prasība par prioritāti, pirms prioritātes dienas. Nereģistrēta dizainparauga aizsardzības gadījumā uzskata, ka dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai, ja tas ir publicēts, izstādīts, izmantots tirdzniecībā vai citādi nodots atklātībai tādā veidā, ka par šiem notikumiem parastā darījumdarbības gaitā varēja uzzināt personu loks, kas specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas teritorijā, kurā ir celta prasība par aizsardzību.

Dizainparaugu tomēr neuzskata par darītu pieejamu sabiedrībai tikai tādēļ, ka tas ir atklāts trešai personai ar tieši vai netieši izteiktu konfidencialitātes nosacījumu.

7.  

Piemērojot šā panta 3. un 4. punktu, nodošanu atklātībai neņem vērā, ja dizainparaugu, kura aizsardzību pieprasa atbilstīgi reģistrēta dizainparauga tiesībām, sabiedrībai pieejamu ir darījis:

a) 

dizainparauga autors, viņa tiesību pārņēmējs vai trešā persona dizainparauga autora vai viņa tiesību pārņēmēja sniegtās informācijas vai veiktās darbības rezultātā; un

b) 

divpadsmit mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja ir celta prasība par prioritāti, pirms prioritātes dienas.

8.  
Šā panta 7. punktu piemēro arī tad, ja dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai ļaunprātīgas rīcības dēļ pret dizainparauga autoru vai viņa tiesību pārņēmēju.

214. pants

Aizsardzības termiņš

1.  
Pēc reģistrācijas ES pusē un Ukrainā pieejamās aizsardzības termiņš ir vismaz pieci gadi. Tiesību īpašnieks var likt atjaunot aizsardzības termiņu uz vienu vai vairākiem piecu gadu ilgiem laikposmiem, līdz maksimālajam termiņam - 25 gadi no pieteikuma iesniegšanas datuma.
2.  
Aizsardzības termiņš, kas nereģistrētiem dizainparaugiem pieejams ES pusē un Ukrainā ilgst vismaz trīs gadus no dienas, kad dizainparaugs nodots atklātībai vienas Puses teritorijā.

215. pants

Spēkā neesamība vai reģistrācijas atteikums

1.  

ES puse un Ukraina var noteikt, ka dizainparauga reģistrāciju atsaka vai pēc reģistrācijas to pasludina par spēkā neesošu, tikai pamatojoties uz nopietniem iemesliem šādos gadījumos:

a) 

ja dizainparaugs neatbilst šā nolīguma 212. panta a) apakšpunkta definīcijai;

b) 

ja tas neatbilst prasībām šā nolīguma 213. un 217. pantā (3., 4. un 5. punkts);

c) 

ja saskaņā ar tiesas nolēmumu tiesību īpašniekam nav tiesību uz dizainparaugu;

d) 

ja dizainparaugs ir pretrunā ar iepriekšēju dizainparaugu, kas ir darīts pieejams sabiedrībai pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, vai, ja pieprasīta prioritāte, pēc dizainparauga prioritātes dienas, un kas ir aizsargāts no dienas, kas ir pirms minētās dienas, ar reģistrētu dizainparaugu vai dizainparauga pieteikumu;

e) 

ja kāda atšķirības zīme ir izmantota kādā vēlākā dizainparaugā un attiecīgās Puses tiesību akti, kas reglamentē minēto zīmi, piešķir zīmes tiesību īpašniekam tiesības aizliegt šādu izmantošanu;

f) 

ja dizainparaugā ir neatļauti izmantots darbs, kas ir aizsargāts saskaņā ar attiecīgās Puses autortiesību likumu;

g) 

ja dizainparaugā neatbilstīgi izmantots jebkurš Parīzes Konvencijas 6. ter pantā uzskaitīts priekšmets vai simbols, emblēma un ģerbonis, kas nav ietverts minētajā 6. ter pantā, un kuri attiecīgās Puses teritorijā ir īpašu sabiedrības interešu lokā.

Šis punkts neskar Pušu tiesības noteikt formālas prasības dizainparaugu pieteikumiem.

2.  
Kā alternatīvu spēkā neesamībai Puse var noteikt, ka dizainparaugam, ko uz šā panta 1. punktā minēto iemeslu pamata var pasludināt par spēkā neesošu, var ierobežot tā izmantošanu.

216. pants

Piešķirtās tiesības

Aizsargāta dizainparauga īpašniekam ir vismaz ekskluzīvas tiesības to lietot un neļaut to lietot trešām personām bez savas piekrišanas, jo īpaši, izgatavot, piedāvāt, piedāvāt tirgū, importēt, eksportēt vai lietot produktu, kurā ir ietverts dizainparaugs vai kuram to pielieto, vai veidot šāda produkta krājumus minētajos nolūkos.

217. pants

Izņēmumi

1.  

Tiesības, kas reģistrējot piešķirtas ar dizainparauga tiesībām, neīsteno attiecībā uz:

a) 

darbībām, ko veic privātām vajadzībām un nekomerciālos nolūkos;

b) 

darbībām, kas veiktas eksperimentālos nolūkos;

c) 

reproducēšanas darbībām citēšanas vai mācīšanas nolūkos ar nosacījumu, ka šādas darbības ir saderīgas ar godīgas tirdzniecības praksi un pārmērīgi netraucē dizainparauga normālu izmantošanu, un ka ir minēts reproducēšanas avots.

2.  

Turklāt tiesības, kas reģistrējot piešķirtas ar dizainparauga tiesībām, neīsteno attiecībā uz:

a) 

citā valstī reģistrētu kuģu un gaisa kuģu aprīkojumu, ja tie uz laiku iebrauc attiecīgās Puses teritorijā;

b) 

attiecīgās Puses importētām rezerves daļām un piederumiem šādu kuģu un gaisa kuģu remontam;

c) 

šādu kuģu un gaisa kuģu remontu.

3.  
Dizainparauga tiesības neattiecas uz ražojuma izskata iezīmēm, ko nosaka tikai ražojuma tehniskā funkcija.
4.  
Dizainparauga tiesības neattiecas uz ražojuma izskata iezīmēm, kas ir noteikti jāreproducē to precīzā formā un izmēros, lai ražojumu, kurā dizainparaugs ir iekļauts vai kuram tas ir pielietots, mehāniski pievienotu vai ievietotu, novietotu ap to vai novietotu pretī citam ražojumam, tā lai abi ražojumi varētu funkcionēt.
5.  
Dizainparauga tiesības neattiecas uz dizainparaugiem, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai pieņemtajiem morāles principiem.

218. pants

Attiecības ar autortiesībām

Dizainparaugam, kuru aizsargā dizainparauga tiesības, kas reģistrēts kādā no Pusēm saskaņā ar šo apakšiedaļu, ir arī tiesības uz aizsardzību atbilstīgi minētās Puses autortiesību tiesību aktiem, sākot ar dienu, kurā dizainparaugs ir radīts vai fiksēts jebkādā veidā. Kādā mērā un ar kādiem nosacījumiem, ietverot prasīto oriģinalitātes līmeni, šādu aizsardzību piešķir, nosaka katra Puse.5.

Apakšiedaļa

Patenti

219. pants

Patenti un sabiedrības veselība

1.  
Puses atzīst PTO Ministru konferencē 2001. gada 14. novembrī pieņemtās Deklarācijas par TRIPS nolīgumu un sabiedrības veselību (turpmāk – Dohas Deklarācija) nozīmi. Interpretējot un īstenojot tiesības un pienākumus saskaņā ar šo nodaļu, Puses nodrošina, ka tiek ievērota Dohas Deklarācija.
2.  
Puses ievēro PTO Ģenerālpadomes 2003. gada 30. augusta lēmumu par Dohas Deklarācijas 6. punktu un veicina tā īstenošanu.

220. pants

Papildu aizsardzības sertifikāts

1.  
Puses atzīst, ka zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kurus to attiecīgajās teritorijās aizsargā patents, pirms to piedāvāšanas to attiecīgajos tirgos var piemērot administratīvu atļaujas piešķiršanas procedūru. Tās atzīst, ka laikposms, kas paiet no patenta pieteikuma iesniegšanas līdz pirmajai atļaujai laist zāles vai augu aizsardzības līdzekļus attiecīgajā tirgū, kā tie šajā nolūkā definēti attiecīgajos tiesību aktos, var saīsināt patenta efektīvas aizsardzības laikposmu.
2.  
Puses paredz papildus aizsardzības termiņu zālēm vai augu aizsardzības līdzekļiem, ko aizsargā ar patentu un kam piemēro administratīvo atļaujas izsniegšanas procedūru, un šis papildu termiņš ir vienāds ar laikposmu, kas minēts 1. punktā, atņemot piecus gadus.
3.  
Attiecībā uz zālēm, kurām veikti pediatriski pētījumi un šo pētījumu rezultāti ir atspoguļoti zāļu informācijā, Puses paredz šā panta 2. punktā minētā aizsardzības termiņa pagarinājumu par papildus sešiem mēnešiem.

221. pants

Biotehnoloģisko izgudrojumu aizsardzība

1.  
Puses aizsargā biotehnoloģiskos izgudrojumus saskaņā ar valsts patentu tiesībām. Vajadzības gadījumā tās koriģē savas patentu tiesības, lai ņemtu vērā šā nolīguma noteikumus. Šis pants neskar Pušu saistības saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem un jo īpaši TRIPS nolīgumu un 1992. gada Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (turpmāk –KBD).
2.  

Šajā apakšiedaļā:

a) 

"bioloģiskais materiāls" ir materiāls, kas satur ģenētisku informāciju un ir spējīgs pats vairoties vai ko var pavairot bioloģiskā sistēmā;

b) 

"mikrobioloģiskais process" ir process, kurā iesaistīts vai kura rezultātā rodas mikrobioloģisks materiāls, vai kurš veikts ar mikrobioloģisku materiālu.

3.  
Šajā nolīgumā: izgudrojumi, kuri ir jauni, kuri ietver sevī izgudrojuma līmeni un kurus var izmantot rūpnieciski, ir patentējami, pat ja tie saistīti ar produktu, kas sastāv vai kas satur bioloģisku materiālu vai procesu, ar kura palīdzību ražo, apstrādā vai izmanto bioloģisku materiālu.

Bioloģisks materiāls, kurš ir izdalīts no tā dabīgās vides vai kurš saražots ar tehniska procesa palīdzību, var būt izgudrojuma objekts, pat ja tas iepriekš bija sastopams dabā.

Elements, kas izdalīts no cilvēka ķermeņa vai citādi iegūts tehniskā procesā, ietverot gēna sekvenci vai daļēju sekvenci, var veidot patentējamu izgudrojumu, pat ja šā elementa struktūra ir identiska dabīgam elementam. Patenta pieteikumā ir jānorāda gēna sekvences vai daļējas sekvences rūpnieciskā izmantošana.

4.  

Nav patentējamas:

a) 

augu un dzīvnieku šķirnes;

b) 

pēc savas būtības bioloģiski augu un dzīvnieku ražošanas procesi;

c) 

cilvēka ķermenis dažādajās tā veidošanās un attīstības stadijās un vienkārša kāda tā elementu atklāšana, ietverot gēna sekvenci vai daļēju sekvenci.

Izgudrojumi, kas saistīti ar augiem vai dzīvniekiem, ir patentējami, ja izgudrojuma tehniskās īstenošanas iespējas neaprobežojas ar kādu konkrētu augu vai dzīvnieku šķirni. Šā punkta b) apakšpunkts neierobežo tādu izgudrojumu patentspēju, kuri saistīti ar mikrobioloģisku vai citu tehnisku procesu vai šādā procesā iegūtu produktu.

5.  

Izgudrojumus uzskata par nepatentējamiem, ja to komerciālā izmantošana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības morālei; tomēr izmantošanu neuzskata par neatbilstīgu tādēļ vien, ka to aizliedz tiesību akts. Jo īpaši nav patentējami:

a) 

cilvēka klonēšanas procesi;

b) 

cilvēka ģenētiskās informācijas struktūru ģenētiskās identitātes modificēšanas procesi;

c) 

cilvēka embrija izmantošana rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem;

d) 

dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšanas procesi, kas tiem var sagādāt ciešanas, nedodot būtisku medicīnisku labumu cilvēkiem vai dzīvniekiem, un arī šādos procesos iegūti dzīvnieki.

6.  
Aizsardzība, ko patents piešķir bioloģiskam materiālam, kuram izgudrojuma rezultātā piemīt īpašas pazīmes, attiecas uz jebkādu bioloģisko materiālu, kas iegūts no šā bioloģiskā materiāla pavairošanas ceļā identiskā vai atšķirīgā veidā un kam piemīt tās pašas pazīmes.
7.  
Aizsardzība, ko patents piešķir procesam, kurš ļauj apstrādāt bioloģisku materiālu, kam izgudrojuma rezultātā piemīt īpašas pazīmes, attiecas arī uz bioloģisku materiālu, kas tieši iegūts šādā procesā, un uz jebkuru citu bioloģisku materiālu, kuru iegūst no tieši iegūtā bioloģiskā materiāla, pavairojot identiskā vai atšķirīgā veidā, un kuram piemīt tās pašas pazīmes.
8.  
Aizsardzība, ko patents piešķir produktam, kurā ietilpst vai kurš sastāv no ģenētiskas informācijas, attiecas arī uz visu materiālu, izņemot to, kas paredzēts šā panta 4. punkta c) apakšpunktā, kurā iekļauts produkts un kurš satur ģenētisko informāciju un veic savu funkciju.
9.  
Aizsardzība, kas minēta šā panta 7. un 8. punktā, neattiecas uz bioloģisku materiālu, kas iegūts no tāda bioloģiskā materiāla audzēšanas vai pavairošanas, kuru Puses teritorijā laiž tirgū patenta īpašnieks vai ko laiž tirgū ar viņa piekrišanu, ja pavairošana noteikti izriet no tās izmantošanas, kurai bioloģiskais materiāls tika pārdots, ar noteikumu, ka iegūto materiālu pēc tam neizmanto citai audzēšanai vai pavairošanai.
10.  
Atkāpjoties no šā panta 7. un 8. punkta, ja patenta īpašnieks vai kāds cits ar viņa piekrišanu pārdod vai kādā citā veidā realizē lauksaimniekam augu pavairošanas materiālu izmantošanai lauksaimniecībā, tas nozīmē, ka lauksaimnieks ar šo saņem atļauju izmantot savas ražas produktu audzēšanai vai pavairošanai paša saimniecībā. Šīs atkāpes apmērs un nosacījumi atbilst nosacījumiem, kas Pušu likumos, noteikumos un praksē paredzēti attiecībā uz augu šķirņu tiesībām.

Atkāpjoties no šā panta 7. un 8. punkta, ja patenta īpašnieks vai kāds cits ar viņa piekrišanu pārdod vai kādā citā veidā realizē lauksaimniekam vaislas dzīvniekus vai citu dzīvnieku reproduktīvo materiālu, tas nozīmē, ka lauksaimnieks ar šo saņem atļauju izmantot ar patentu aizsargātos mājdzīvniekus lauksaimnieciskiem mērķiem. Tas ietver sevī dzīvnieka vai cita dzīvnieku reproduktīvā materiāla piedāvāšanu tādiem mērķiem, lai veiktu lauksaimnieciskās darbības, bet ne pārdošanu saskaņā ar komerciālu pavairošanu vai tās nolūkā. Iepriekš paredzētās atkāpes apmēru un nosacījumus nosaka valstu likumi, noteikumi un prakse.

11.  

Puses paredz piespiedu pretlicencēšanu šādos gadījumos:

a) 

ja selekcionārs nevar iegūt vai izmantot tiesības uz augu šķirni, nepārkāpjot agrāku patentu, viņš var pieteikties uz piespiedu licenci ar patentu aizsargātā izgudrojuma neekskluzīvai izmantošanai tiktāl, ciktāl licence vajadzīga, lai izmantotu aizsargājamu augu šķirni, veicot attiecīgu honorāra maksājumu. Puses paredz, ka šādas licences piešķiršanas gadījumā patenta īpašniekam ir tiesības pretendēt uz pretlicenci ar pamatotiem aizsargātās šķirnes izmantošanas nosacījumiem;

b) 

ja biotehnoloģiska izgudrojuma patenta īpašnieks nevar to izmantot, nepārkāpjot agrākas tiesības uz augu šķirni, viņš var pieteikties uz piespiedu licenci neekskluzīvai tās augu šķirnes izmantošanai, ko aizsargā minētās tiesības, veicot attiecīgu honorāra maksājumu. Puses paredz, ka šādas licences piešķiršanas gadījumā tiesību uz šķirni īpašniekam ir tiesības pretendēt uz pretlicenci ar pamatotiem aizsargātā izgudrojuma nosacījumiem.

12.  

Šā panta 11. punktā minēto licenču pieprasītājiem jāpierāda, ka:

a) 

viņi bez panākumiem ir pieteikušies īpašniekam, kam pieder patents vai tiesības uz augu šķirni, lai iegūtu līgumisku licenci;

b) 

augu šķirne vai izgudrojums ietver sevī nozīmīgu tehnisku progresu ar ievērojamu ekonomisko nozīmi salīdzinājumā ar patentā pieteikto izgudrojumu vai aizsargāto augu šķirni.

222. pants

Datu, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju zāļu piedāvāšanai tirgū, aizsardzība

1.  
Puses īsteno vispusīgu sistēmu, kas garantē tādu datu konfidencialitāti un neizpaušanu, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju zāļu piedāvāšanai tirgū, un neatsaukšanos uz tiem.
2.  
Šajā nolūkā, ja Puse pieprasa iesniegt izmēģinājumu datus vai pētījumus par zāļu drošumu un iedarbīgumu pirms atļaujas piešķiršanas šādu zāļu tirdzniecībai, Puse vismaz piecus gadus no pirmā apstiprinājuma dienas minētajā Pusē neatļauj citiem pieteicējiem tirgot to pašu vai līdzīgu produktu, pamatojoties uz tirdzniecības atļauju, kas piešķirta pieteicējam, kas iesniedzis izmēģinājuma datus vai pētījumus, izņemot, ja pieteicējs, kas iesniedzis izmēģinājuma datus vai pētījumu, dod piekrišanu. Šajā termiņā izmēģinājuma datus vai pētījumus, ko iesniedz pirmajai apstiprināšanai, neizmantos neviena turpmāka pieteicēja labā, kas vēlas iegūt tirdzniecības atļauju zālēm, izņemot, ja pirmais pieteicējs nepārprotami dod savu piekrišanu.
3.  
Ukraina saskaņo savus tiesību aktus par datu aizsardzību saistībā ar zālēm ar ES tiesību aktiem, par konkrētu saskaņošanas datumu lemj Tirdzniecības komiteja.

223. pants

Datu aizsardzība saistībā ar augu aizsardzības līdzekļiem

1.  
Puses pirms atļaujas izsniegšanas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū nosaka drošuma un iedarbīguma prasības.
2.  
Puses atzīst pagaidu tiesības tāda izmēģinājuma vai pētījuma ziņojuma īpašniekam, kas pirmo reizi iesniegts, lai saņemtu augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības atļauju. Šajā termiņā izmēģinājuma vai pētījuma ziņojumu neizmantos nevienas citas personas labā, kas vēlas iegūt augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības atļauju, izņemot, ja pirmais īpašnieks nepārprotami dod savu piekrišanu. Šādas tiesības turpmāk tiek sauktas par "datu aizsardzību".
3.  
Puses paredz nosacījumus, kuri jāievēro izmēģinājumā vai pētījuma ziņojumā.
4.  
Datu aizsardzības termiņš ir vismaz 10 gadi, sākot no dienas, kad attiecīgā Puse izsniegusi pirmo atļauju. Puses var lemt par aizsardzības termiņa pagarināšanu zema riska augu aizsardzības līdzekļiem. Šādā gadījumā termiņu var pagarināt līdz 13 gadiem.
5.  
Puses var nolemt, ka šos termiņus pagarina katram šauras lietošanas atļaujas pagarinājumam ( 36 ). Šādā gadījumā datu aizsardzības kopējais termiņš nevar pārsniegt 13 gadus vai zema riska augu aizsardzības līdzekļiem – 15 gadus.
6.  
Izmēģinājumu vai pētījumu aizsargā arī tad, ja tas bijis vajadzīgs atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai. Šādos gadījumos datu aizsardzības termiņš ir 30 mēneši.
7.  
Puses paredzēs noteikumus, lai izvairītos no dubultiem izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. Jebkurš pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas veikt izmēģinājumus un pētījumus, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, vai šādi izmēģinājumi vai pētījumi jau ir veikti vai sākti.
8.  
Jaunais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu iespējamo, lai nodrošinātu apmaiņu ar tādu izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, rezultātiem. Izmaksas par izmēģinājumu un pētījumu rezultātu apmaiņu nosaka taisnīgi, pārredzami un bez diskriminācijas. Jaunajam iesniedzējam jāpiedalās izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas viņam jāiesniedz, lai izpildītu atļaujas saņemšanas prasības.
9.  
Ja jaunais pieteikuma iesniedzējs un augu aizsardzības līdzekļu attiecīgās atļaujas turētājs vai turētāji nevar vienoties par izmēģinājumu ar mugurkaulniekiem un pētījumu rezultātu apmaiņu, jaunais pieteicējs informē Pusi.
10.  
Nespēja vienoties neliedz attiecīgajai Pusei izmantot izmēģinājuma un pētījuma, kurā iesaistīti mugurkaulnieki, ziņojumus jaunā pieteicēja pieteikuma izskatīšanai.
11.  
Attiecīgās atļaujas turētājs vai turētāji var celt prasību pret jauno pieteikuma iesniedzēju par taisnīgu izmaksu atlīdzību. Attiecīgā Puse var virzīt iesaistītās personas uz jautājuma izšķiršanu oficiālā un saistošā šķīrējtiesā, ko pārvalda saskaņā ar valstu tiesībām.6.

Apakšiedaļa

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija

224. pants

Definīcijas

Šajā apakšiedaļā:

a) 

"pusvadītāju izstrādājums" ir galīgais izstrādājums vai tā starpprodukts,

kas sastāv no materiāla struktūras, kura ietver pusvadītāja materiāla slāni, un kam ir viens vai vairāki citi slāņi, kuri sastāv no vadoša, izolējoša vai pusvadoša materiāla, un slāņi ir sakārtoti iepriekš noteiktā trīsdimensiju struktūrā, un kas ir paredzēts tikai elektroniskas funkcijas veikšanai vai kopā ar citām funkcijām;

b) 

pusvadītāja "topogrāfija" ir savstarpēji saistītu attēlu kopums neatkarīgi no to fiksēšanas vai kodēšanas veida,

kas attēlo slāņu, no kuriem pusvadītāja izstrādājums sastāv, trīsdimensiju struktūru; un attēli ir tā saistīti, ka katrs attēls attēlo pusvadītāja izstrādājuma virsmas struktūru vai struktūras daļu kādā tā izgatavošanas posmā;

c) 

"komerciālā izmantošana" ir pārdošana, noma, iznomāšana vai jebkura cita komercizplatīšanas metode vai piedāvājums ar šo mērķi. Taču šā nolīguma 227. panta nolūkos komerciāla izmantošana neietver konfidenciālu izmantošanu tādā apmērā, ka nenotiek nekāda turpmāka izplatīšana trešām personām.

225. pants

Aizsardzības prasības

1.  
Puses aizsargā pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, pieņemot tiesību aktus, kas piešķir ekskluzīvas tiesības saskaņā ar šā panta noteikumiem.
2.  
Puses paredz, ka pusvadītāju izstrādājuma topogrāfiju aizsargā, ciktāl tā atbilst nosacījumiem, ka tā ir sava autora garīgā darba rezultāts un nav izplatīta pusvadītāju rūpniecībā. Ja pusvadītāju izstrādājuma topogrāfija sastāv no sastāvdaļām, kas ir izplatītas pusvadītāju rūpniecībā, to aizsargā tikai tādā mērā, kādā šo sastāvdaļu apvienojums savā kopumā atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

226. pants

Ekskluzīvas tiesības

1.  

Ekskluzīvās tiesības, kas minētas šā nolīguma 225. panta 1. punktā, ietver tiesības atļaut vai aizliegt šādas darbības:

a) 

reproducēt topogrāfiju, ciktāl tā ir aizsargāta saskaņā ar šā nolīguma 225. panta 2. punktu;

b) 

komerciāli izmantot vai šajā nolūkā importēt topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kas ir izgatavots, izmantojot šo topogrāfiju.

2.  
Ekskluzīvās tiesības, kas minētas šā panta 1. punkta a) apakšpunktā, nepiemēro pašas topogrāfijas vai topogrāfijā ietverto priekšstatu, procesu, sistēmu vai tehniku reproducēšanai analīzes, novērtēšanas vai mācīšanas nolūkiem.
3  
Ekskluzīvās tiesības, kas minētas šā panta 1. punktā, nav paplašināmas uz jebkuru šādu darbību attiecībā uz topogrāfiju, kas atbilst šā nolīguma 225. panta 2. punkta prasībām un kas ir radīta, pamatojoties uz citas topogrāfijas analīzi un novērtējumu, kurš veikts atbilstīgi šā panta 2. punktam.
4.  
Ekskluzīvās tiesības atļaut vai aizliegt darbības, kas minētas šā panta 1. punkta b) apakšpunktā, nepiemēro darbībām, kuras veiktas pēc tam, kad topogrāfija vai pusvadītāja izstrādājums ir likumīgi piedāvāti tirgū.

227. pants

Aizsardzības termiņš

Ekskluzīvās tiesības ilgst vismaz 10 gadus pēc tam, kad topogrāfija pirmoreiz komerciāli izmantota kaut kur pasaulē, vai, ja reģistrācija ir ekskluzīvo tiesību rašanās vai piemērošanas turpinājuma nosacījums, - 10 gadus pēc agrākās no šādām dienām:

a) 

kalendāra gada beigām, kurā topogrāfija pirmoreiz komerciāli izmantota kaut kur pasaulē;

b) 

kalendāra gada beigām, kurā noteiktā veidā ir iesniegts reģistrācijas pieteikums.7.

Apakšiedaļa

Citi noteikumi

228. pants

Augu šķirnes

Puses sadarbojas, lai veicinātu un stiprinātu augu šķirņu aizsardzības tiesības saskaņā ar 1961. gada Starptautisko konvenciju par jaunu augu sugu aizsardzību, kas pārskatīta 1972. gada 10. novembrī, 1978. gada 23. oktobrī un 1991. gada 19. martā Ženēvā, ietverot dispozitīvo izņēmumu par selekcionāru tiesībām, kas paredzēts minētās konvencijas 15.2. pantā.

229. pants

Ģenētiskie resursi, tradicionālās zināšanas un folklora

1.  
Puses atbilstīgi saviem tiesību aktiem ievēro, saudzē un saglabā iedzimto un vietējo kopienu ar tradicionālo dzīvesveidu zināšanas, jaunradi un ieražas, kas attiecas uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, un veicina to plašāku izmantošanu, iesaistot un atzīstot šādu zināšanu turētājus, jaunrades veidotājus un ieražu kopējus, un sekmē šādu zināšanu, jaunrades un ieražu izmantošanas rezultātā iegūto labumu taisnīgu sadali.
2.  
Puses atzīst, cik svarīgi ir veikt piemērotus pasākumus atbilstīgi valsts tiesību aktiem, lai saglabātu tradicionālās zināšanas, un vienojas turpināt izstrādāt starptautiski saskaņotus sui generis modeļus tradicionālo zināšanu tiesiskai aizsardzībai.
3.  
Puses vienojas, ka šīs apakšiedaļas un KBD noteikumus par intelektuālo īpašumu īsteno, savstarpēji vienai otru atbalstot.
4.  
Puses vienojas regulāri apmainīties ar viedokļiem un informāciju par attiecīgām daudzpusējām apspriedēm.3.

Iedaļa

Intelektuālā īpašuma tiesību izpilde

230. pants

Vispārīgi pienākumi

1.  
Abas Puses apstiprina savas saistības saskaņā ar TRIPS nolīgumu un jo īpaši tā III daļu, un paredz šādus papildpasākumus, procedūras un aizsardzības līdzekļus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību izpildi ( 37 ). Minētie pasākumi, kārtība un aizsardzības līdzekļi ir taisnīgi un atbilstīgi un nav nevajadzīgi sarežģīti vai dārgi, un tie nav īstenojami nepiemērotos termiņos vai ar nepamatotu kavēšanos.
2.  
Pasākumi un aizsardzības līdzekļi ir arī efektīvi, samērīgi un preventīvi, un tos piemēro tā, lai izvairītos no šķēršļu radīšanas likumīgai tirdzniecībai un nodrošinātu, ka tos neizmanto ļaunprātīgi.

231. pants

Tiesīgie prasītāji

1.  

Puses par personām, kas tiesīgas prasīt šajā iedaļā un TRIPS nolīguma III daļā minēto pasākumu, procedūru un aizsardzības līdzekļu piemērošanu, atzīst:

a) 

intelektuālā īpašuma tiesību subjektus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem;

b) 

visas citas personas, kas ir pilnvarotas izmantot šīs tiesības, jo īpaši licenciātus, ciktāl to pieļauj piemērojamo tiesību aktu noteikumi un saskaņā ar tiem;

c) 

profesionālās aizstāvības iestādes, ko regulāri atzīst par tādām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt intelektuālā īpašuma tiesību subjektus, ciktāl to ļauj piemērojamo tiesību aktu noteikumi un saskaņā ar tiem.

2.  
Puses par personām, kas tiesīgas prasīt šajā iedaļā un TRIPS nolīguma III daļā minēto pasākumu, procedūru un aizsardzības līdzekļu piemērošanu, var atzīt intelektuālā īpašuma mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma struktūrām, ko regulāri atzīst par tiesīgām pārstāvēt intelektuālā īpašuma tiesību turētājus, ciktāl to pieļauj piemērojamo tiesību aktu noteikumi, un saskaņā ar tiem.1.

Apakšiedaļa

Civiltiesiskie pasākumi, procedūras un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

232. pants

Pieņēmums par autortiesībām vai īpašuma tiesībām

Puses atzīst, ka šajā nolīgumā paredzēto pasākumu, procedūru un tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanas nolūkos:

a) 

lai literāra vai mākslas darba autoru, ja vien nav pierādījumu par pretējo, uzskatītu par autoru, kas tādēļ ir arī tiesīgs uzsākt tiesvedību pret iespējamo pārkāpēju, ir pietiekami, ka viņa(-s) vārds ierastā veidā tiek minēts darbā vai uz tā;

b) 

noteikumu saskaņā ar šā panta a) punktā, mutatis mutandis piemēro blakustiesību subjektiem attiecībā uz to aizsargāto objektu.

233. pants

Pierādījumi

1.  
Ja Puse ir sniegusi pietiekoši daudz pierādījumu, lai pamatotu savas prasības, un, pamatojot savas prasības, ir norādījusi uz pierādījumiem, ko kontrolē pretējā Puse, Pušu tiesu varas iestādēm ir tiesības pieprasīt, lai pretējā Puse uzrādītu šos pierādījumus atbilstoši nosacījumiem, kas nodrošina konfidenciālas informācijas aizsardzību.
2.  
Saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums izdarīts komerciālos nolūkos, Puses veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai kompetentās tiesu iestādes attiecīgā gadījumā un saņemot iesniegumu, var pieprasīt pretējās Puses rīcībā esošos banku, finanšu vai tirdzniecības dokumentus, ievērojot konfidenciālas informācijas aizsardzības prasības.

234. pants

Pasākumi pierādījumu saglabāšanai

1.  
Puses nodrošina, ka pat pirms tiesvedības uzsākšanas kādā lietā kompetentās tiesu iestādes, saņemot iesniegumu no Puses, kas ir sniegusi tai pieejamus pierādījumus, lai pamatotu apgalvojumu, ka tās intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas vai drīzumā tiks pārkāptas, var noteikt ātrus un efektīvus pagaidu pasākumus, lai saglabātu attiecīgos pierādījumus attiecībā uz iespējamo pārkāpumu, ievērojot konfidenciālas informācijas aizsardzības prasības. Šādi pasākumi var ietvert iespējamo kontrafakta preču un attiecīgā gadījumā to materiālu un darbarīku, ko izmanto šo preču ražošanai un/vai izplatīšanai, kā arī ar minētajām precēm saistīto dokumentu sīku aprakstīšanu, ņemot vai neņemot to paraugus, vai arestu. Šos pasākumus veic, vajadzības gadījumā neuzklausot otru Pusi, jo īpaši tad, ja kavēšanās var radīt nelabojamu kaitējumu tiesību subjektam vai ja pastāv uzskatāms risks, ka pierādījumi var tikt iznīcināti.
2.  
Puses nodrošina, ka pasākumus pierādījumu saglabāšanai atceļ vai citādi izbeidz to darbību pēc atbildētāja pieprasījuma, neskarot tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ko var pieprasīt, ja pieteikuma iesniedzējs saprātīgā termiņā neuzsāk tiesvedību lietas izskatīšanai pēc būtības attiecīgā tiesu iestādē.

235. pants

Tiesības uz informāciju

1.  

Puses nodrošina, ka kompetentās tiesu iestādes tās tiesvedības sakarā, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, un, atbildot uz pamatotu un samērīgu prasību, var pieprasīt, lai informāciju par to preču vai pakalpojumu izcelsmi un izplatīšanas tīkliem, ar kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, sniedz pārkāpējs un/vai cita persona:

a) 

par kuru konstatēts, ka tās rīcībā ir kontrafakta preces komerciālai darbībai raksturīgā daudzumā;

b) 

par kuru konstatēts, ka tā izmanto kontrafakta pakalpojumus komerciālā mērogā;

c) 

par kuru ir konstatēts, ka tā komercdarbībai raksturīgā daudzumā sniedz pakalpojumus, ko izmanto kontrafakta darbībās

vai

d) 

kuru šā punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētās personas ir norādījušas kā personu, kas iesaistīta attiecīgo preču producēšanā, ražošanā vai izplatīšanā vai attiecīgo pakalpojumu sniegšanā.

2.  

Šā panta 1. punktā minētā informācija ietver:

a) 

attiecīgo preču vai pakalpojumu producentu, ražotāju, izplatītāju, piegādātāju un citu bijušo preču vai pakalpojumu turētāju vārdus vai nosaukumus un adreses, kā arī paredzētos vairumtirgotājus un mazumtirgotājus;

b) 

informāciju par izgatavotājiem, ražotājiem, piegādātājiem, saņemtajiem vai pasūtītajiem daudzumiem, kā arī cenu, kas maksāta par attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem.

3.  

Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, neskarot citas tiesību normas, kas:

a) 

dod tiesību subjektam tiesības saņemt plašāku informāciju;

b) 

reglamentē saskaņā ar šo pantu iegūtās informācijas izmantošanu civilajā tiesvedībā vai kriminālprocesā;

c) 

reglamentē atbildību par tiesību uz informāciju ļaunprātīgu izmantošanu;

d) 

paredz iespēju atteikties sniegt informāciju, kas piespiestu šā panta 1. punktā minēto personu atzīt, ka tā vai tās tuvi radinieki ir ņēmuši dalību intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumā;

e) 

reglamentē informācijas avotu vai personas datu apstrādes konfidencialitātes aizsardzību.

236. pants

Pagaidu un piesardzības pasākumi

1.  
Puses nodrošina, ka pēc iesniedzēja pieprasījuma tiesu iestādes var sagatavot pagaidu noregulējumu, lai novērstu iespējamus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus vai lai uz pagaidu laiku aizliegtu iespējamo tiesību pārkāpumu turpināšanu, attiecīgā gadījumā, ja to paredz valsts tiesību akti, iekasējot regulāru kavējuma naudu, vai lai šādas rīcības turpināšanu pieļautu tikai tad, ja ir dota garantija, kas paredzēta kompensācijas nodrošināšanai tiesību subjektam. Pagaidu noregulējumu saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem var noteikt arī attiecībā uz starpnieku, kura pakalpojumus izmanto trešā persona, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības.
2.  
Pagaidu noregulējumu var arī noteikt, lai dotu rīkojumu arestēt vai nogādāt atpakaļ preces, ar kurām, iespējams, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, lai novērstu to nokļūšanu vai apriti tirdzniecības kanālos.
3.  
Ja pārkāpums ir izdarīts komerciālā mērogā, Puses nodrošina, ka tad, ja prasītājs norāda uz apstākļiem, kas var traucēt kaitējuma atlīdzinājuma piedziņu, tiesu iestādes var dot rīkojumu kā piesardzības pasākumu piemērot iespējamā pārkāpēja kustamā un nekustamā īpašuma arestu, tostarp viņa bankas kontu un citu aktīvu bloķēšanu. Tālab kompetentās iestādes var pieprasīt bankas, finanšu vai tirdzniecības dokumentus vai atbilstošu pieeju vajadzīgajai informācijai.
4.  
Puses nodrošina, ka šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos pagaidu pasākumus attiecīgos gadījumos var veikt, nesaņemot atbildētāja atbildi, jo īpaši gadījumos, kad kavēšanās radītu neatgriezenisku kaitējumu tiesību subjektam. Šādā gadījumā abas Puses par pasākumiem informē nekavējoties un vēlākais tūlīt pēc pasākumu veikšanas. Pēc atbildētāja pieprasījuma veic atkārtotu lietas izskatīšanu, ietverot tiesības tikt uzklausītam, lai pieņemamā laika posmā pēc informēšanas par pasākumu veikšanu izlemtu, vai minētie pasākumi ir jāgroza, jāatceļ vai jāapstiprina.
5.  
Puses nodrošina, ka pagaidu pasākumus, kas minēti šā panta 1., 2. un 3. punktā, atceļ vai citādi izbeidz to darbību pēc atbildētāja pieprasījuma, ja pieteikuma iesniedzējs saprātīgā termiņā neuzsāk tiesvedību lietas izskatīšanai pēc būtības attiecīgā tiesu iestādē.
6.  
Ja pagaidu pasākumus atceļ vai ja tie vairs nav spēkā prasītāja rīcības vai rīcības trūkuma dēļ, vai ja vēlāk konstatē, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma vai pārkāpuma drauda nav bijis, tiesu iestādes ir pilnvarotas pēc atbildētāja pieprasījuma likt prasītājam sniegt atbildētājam atbilstošu kompensāciju par minēto pasākumu radīto kaitējumu.

237. pants

Korektīvi pasākumi

1.  
Puses nodrošina, ka kompetentās tiesu iestādes pēc prasītāja lūguma, neskarot pārkāpuma dēļ tiesību subjektam radīto zaudējumu atlīdzināšanu un neparedzot nekādu kompensāciju, var dot rīkojumu atsaukt, galīgi izņemt no tirdzniecības kanāliem vai iznīcināt preces, par kurām ir konstatēts, ka tās pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Attiecīgos gadījumos kompetentās tiesu iestādes var arī dot rīkojumu iznīcināt materiālus un darbarīkus, ko galvenokārt izmanto šo preču radīšanā vai ražošanā.
2.  
Tiesu iestādes dod rīkojumu veikt minētos pasākumus uz pārkāpēja rēķina, ja vien nav īpašu iemeslu tā nedarīt.

238. pants

Izpildraksti

Puses nodrošina, ka tad, ja pieņemts tiesas nolēmums, kurā konstatēts intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, tiesu iestādes var attiecībā uz pārkāpēju izdot izpildrakstu, lai aizliegtu turpināt pārkāpumu. Ja vietējie tiesību akti to paredz, par nepakļaušanos izpildrakstā noteiktajam attiecīgā gadījumā jāmaksā regulāra kavējuma nauda, lai nodrošinātu izpildraksta izpildi. Puses nodrošina arī to, ka tiesību subjekti var pieprasīt izpildrakstu pret starpniekiem, kuru pakalpojumus trešā persona izmanto, lai pārkāptu intelektuālā īpašuma tiesības.

239. pants

Alternatīvi pasākumi

Puses var noteikt, ka attiecīgos gadījumos un pēc tās personas lūguma, uz ko attiecas šā nolīguma 237. un/vai 238. pantā paredzētie pasākumi, kompetentās tiesu iestādes tā vietā, lai piemērotu šā nolīguma 237. un/vai 238. pantā paredzētos pasākumus, var minētajai vainīgajai personai likt izmaksāt naudas kompensāciju cietušajai personai, ja vainīgā persona ir rīkojusies neapzināti un bez nolaidības, ja attiecīgo pasākumu veikšana minētajai personai radītu nesamērīgu kaitējumu un ja naudas kompensācijas izmaksa šķiet pieņemama.

240. pants

Zaudējumu atlīdzība

1.  

Puses nodrošina, ka tiesu iestādes, nosakot zaudējumus:

a) 

ņem vērā visus attiecīgos aspektus, piemēram, cietušajai pusei radītās negatīvās ekonomiskās sekas, tostarp negūto peļņu, pārkāpēja negodīgi gūto peļņu, un attiecīgos gadījumos arī citus elementus, kas nav ekonomiskie faktori, piemēram, tiesību subjektam pārkāpuma rezultātā radīto morālo kaitējumu, vai

b) 

attiecīgos gadījumos kā alternatīvu šā punkta a) apakšpunktā minētajam var noteikt vienreizēju maksājumu zaudējumu atlīdzināšanai, pamatojoties uz noteiktiem faktoriem un noteikti ņemot vērā honorāru vai maksājumu summu, kas būtu saņemta, ja pārkāpējs būtu prasījis atļauju izmantot attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības.

2.  
Ja pārkāpējs kontrafakta darbībās ir iesaistījies neapzināti vai viņam nav bijis pamats to apzināties, puses var noteikt, ka tiesu iestādes var dot rīkojumu par labu cietušajai pusei atgūt peļņu vai atlīdzināt zaudējumus, kas var būt iepriekš noteikti.

241. pants

Tiesu izmaksas

Puses nodrošina, ka pieņemamus un samērīgus tiesu izdevumus un citas izmaksas, kas radušās lietā uzvarējušajai pusei, parasti sedz zaudējusī puse, ja vien tas nav pretrunā ar taisnīguma principiem.

242. pants

Tiesas nolēmumu publicēšana

Puses paredz, ka tiesvedībā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu tiesu iestādes var pēc prasītāja lūguma un par pārkāpēja līdzekļiem piemērot attiecīgus pasākumus informācijas izplatīšanai par tiesas nolēmumu, tostarp nolēmuma paziņošanai un tā publicēšanai pilnībā vai daļējai publicēšanai. Puses var paredzēt citus papildu publicitātes pasākumus, kas attiecīgos apstākļos būtu atbilstīgi, tostarp plaša mēroga reklāmu.

243. pants

Administratīvās procedūras

Ciktāl administratīvo procedūru lēmumu rezultātā var tikt noteikts jebkurš civiltiesiskās aizsardzības līdzeklis, šādas procedūras atbilst principiem, kas ir līdzvērtīgi pēc būtības tiem, kuri norādīti attiecīgajos šās apakšiedaļas noteikumos.2.

Apakšiedaļa

Starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība

244. pants

Starpnieku pakalpojumu izmantošana

Abas Puses apzinās, ka trešās personas ar pārkāpumu saistīto darbību veikšanai var izmantot starpnieku pakalpojumus. Lai nodrošinātu brīvu informācijas pakalpojumu apriti un vienlaicīgi aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā vidē, katra Puse paredz šajā apakšiedaļā noteiktos pasākumus attiecībā uz starpnieku pakalpojumu sniedzējiem. Šo apakšiedaļu piemēro tikai atbildībai, kas izriet no intelektuālā īpašuma tiesību, jo īpaši autortiesību, pārkāpuma ( 38 ).

245. pants

Starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība - "vienkārša pārraidīšana"

1.  

Ja tiek sniegts informācijas sabiedrības pakalpojums, kas sastāv no pakalpojumu saņēmēja sniegtas informācijas pārraidīšanas komunikāciju tīklā vai piekļuves nodrošināšanas komunikāciju tīklam, Puses nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārraidīto informāciju ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs:

a) 

neierosina pārraidi;

b) 

neizvēlas pārraides saņēmēju un

c) 

neizvēlas vai nepārveido informāciju, kas iekļauta datu pārraidē.

2  
Šā panta 1. punktā minētās datu pārraides un pieejas nodrošināšanas darbība ietver automātisku, starpniecisku un īslaicīgu pārraidītās informācijas uzglabāšanu, ciktāl to veic vienīgi pārraidīšanas nolūkā komunikāciju tīklā, un ar noteikumu, ka informāciju neglabā ilgāk par laiku, kas ir nepieciešams šādai pārraidīšanai.
3  
Šis pants neietekmē tiesas vai administratīvās iestādes tiesības saskaņā ar Pušu tiesību sistēmu pieprasīt pakalpojuma sniedzējam izbeigt vai novērst pārkāpumu.

246. pants

Starpnieku pakalpojumu sniedzēju saistības – "kešdarbe"

1  

Ja tiek sniegts informācijas sabiedrības pakalpojums, kas sastāv no pakalpojuma saņēmēja sniegtas informācijas pārraidīšanas komunikāciju tīklā, Puses nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par automātisku, starpniecisku un īslaicīgu šīs informācijas uzglabāšanu, kas veikta vienīgi nolūkā padarīt efektīvāku tālāku informācijas pārraidīšanu citiem pakalpojuma saņēmējiem pēc to pieprasījuma, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs:

a) 

nepārveido informāciju;

b) 

atbilst noteikumiem par piekļuvi informācijai;

c) 

atbilst noteikumiem attiecībā uz informācijas atjaunināšanu, ko veic tādā veidā, kurš ir plaši atzīts un izmantots šajā nozarē;

d) 

neiejaucas likumīgā tehnoloģijas izmantošanā, kas plaši atzīta un izmantota šajā nozarē, lai iegūtu datus par informācijas izmantošanu; un

e) 

darbojas ātri, lai likvidētu informāciju vai liegtu pieeju informācijai, ko tas glabājis, pēc ziņu iegūšanas, ka šī informācija sākotnējā pārraidīšanas avotā ir izņemta no tīkla vai pieeja tai ir liegta, vai tiesa vai administratīvā iestāde ir pieprasījusi izņemt šādu informāciju vai liegt tai pieeju.

2.  
Šis pants neietekmē tiesas vai administratīvās iestādes tiesības saskaņā ar Pušu tiesību sistēmu pieprasīt pakalpojuma sniedzējam izbeigt vai novērst pārkāpumu.

247. pants

Starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība – "glabāšana"

1.  

Ja tiek sniegts informācijas sabiedrības pakalpojums, kas sastāv no pakalpojuma saņēmēja sniegtas informācijas glabāšanas, Puses nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par informāciju, kas glabāta pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma ar nosacījumu, ka:

a) 

pakalpojuma sniedzējam nav faktiskas informācijas par nelikumīgu darbību vai informāciju un attiecībā uz prasībām atlīdzināt zaudējumus tam nav zināmi fakti vai apstākļi, kas liecina par nelegālu darbību vai informāciju, vai

b) 

pakalpojuma sniedzējs pēc informācijas vai ziņu iegūšanas rīkojas ātri, lai izņemtu šādu informāciju vai liegtu tai piekļuvi.

2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja pakalpojuma saņēmēja rīcību nosaka vai kontrolē pakalpojuma sniedzējs.
3.  
Šis pants neietekmē tiesu vai administratīvās iestādes tiesības saskaņā ar Pušu tiesību sistēmu tiesības pieprasīt pakalpojuma sniedzējam izbeigt vai novērst pārkāpumu, kā arī neliedz Pusēm noteikt informācijas izņemšanas vai piekļuves lieguma procedūras.

248. pants

Vispārēja pārraudzības pienākuma neesamība

1.  
Puses pakalpojuma sniedzējiem, kuriem piemērojams šā nolīguma 245., 246. un 247. pants, neuzliek vispārēju pienākumu pārraudzīt informāciju, ko tie pārraida vai uzglabā, kā arī neuzliek vispārīgu pienākumu aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz nelikumīgu darbību.
2.  
Puses var noteikt pienākumus informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem savlaicīgi informēt kompetentās valsts iestādes par iespējamām nelikumīgām darbībām vai informāciju, ko veic vai sniedz to pakalpojuma saņēmējs, vai pēc pieprasījuma paziņot kompetentajām iestādēm informāciju, kas ļauj apzināt tos pakalpojuma saņēmējus, ar kuriem tie noslēguši līgumus par informācijas glabāšanu.

249. pants

Pārejas periods

Ukraina pilnībā īsteno šajā apakšiedaļā minētos pienākumus 18 mēnešu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.3.

Apakšiedaļa

Citi noteikumi

250. pants

Pasākumi uz robežas

1.  

Šajos noteikumos "preces, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības" ir:

a) 

"viltotas preces", proti:

i) 

preces, ieskaitot iepakojumu, uz kurām bez atļaujas ir preču zīme, kas ir identiska preču zīmei, kura ir likumīgi reģistrēta tādam pašam preču veidam, vai preču zīme, ko būtiskajos aspektos nevar atšķirt no tādas preču zīmes un kas tādējādi pārkāpj preču zīmes subjekta tiesības;

ii) 

jebkurš preču zīmes simbols (logotips, etiķete, uzlīme, prospekts, lietošanas pamācība vai garantijas dokuments), pa ja uzrādīts atsevišķi, ar tādiem pašiem nosacījumiem, ko piemēro precēm, kuras minētas i) apakšpunktā;

iii) 

atsevišķi uzrādīts iepakojuma materiāls, uz kura ir viltotu preču zīmes, ar tiem pašiem nosacījumiem, ko piemēro precēm, kuras minētas i) apakšpunktā;

b) 

"pirātpreces", proti, preces, kas ir kopijas vai ietver kopijas, kuras ir izgatavotas bez autortiesību vai blakustiesību, vai dizaina tiesību subjekta atļaujas, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas vietējos tiesību aktos;

c) 

preces, ar ko atbilstoši tiesību aktiem Pusē, kurā iesniegts pieprasījums muitai rīkoties, pārkāpj:

i) 

patentu,

ii) 

papildu aizsardzības sertifikātu,

iii) 

augu šķirnes tiesības,

iv) 

dizainparaugu,

v) 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

2.  
Puses, ja vien šajā apakšiedaļā nav noteikts citādi, nosaka kārtību ( 39 ), kas ļauj tiesību subjektam, kuram ir pamats aizdomām, ka var notikt preču, kas pārkāpj kādas intelektuālā īpašuma tiesības, ievešana, izvešana, atpakaļizvešana, iekļūšana muitas teritorijā vai izkļūšana no tās, nodokļa neuzlikšanas režīma piemērošana vai nodošana muitas brīvzonā vai brīvajā muitas noliktavā, iesniegt rakstveida pieteikumu kompetentajām administratīvajām vai tiesas iestādēm, lai muitas dienesti atliktu tādu preču laišanu brīvā apgrozībā vai tās aizturētu.
3.  
Puses paredz, ka tad, ja muitas dienestiem savu darbību veikšanas laikā un pirms tiesību subjekta pieteikuma iesniegšanas vai izdošanas ir pietiekams pamats aizdomām, ka ar precēm pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tās var atlikt šādu preču laišanu brīvā apgrozībā vai aizturēt tās, lai dotu iespēju tiesību subjektam iesniegt pieteikumu iepriekšējā punktā paredzēto darbību veikšanai.
4.  
Visas tiesības vai pienākumi, kas TRIPS nolīguma III daļas 4. iedaļā noteikti preču importētājiem, piemērojami arī preču eksportētājiem vai preču turētājiem.
5.  
Puses sadarbojas nolūkā sniegt tehnisko palīdzību un uzlabot kapacitāti, lai īstenotu šo pantu.
6.  
Ukraina pilnībā īsteno šajā pantā minētos pienākumus trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

251. pants

Rīcības kodeksi un sadarbība kriminālistikas jomā

Puses veicina:

a) 

rīcības kodeksu izstrādi, ko veic tirdzniecības vai profesionālas asociācijas vai organizācijas, un kuru mērķis ir uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību izpildi;

b) 

rīcības kodeksu projektu iesniegšanu Pušu kompetentajām iestādēm un šo iesniegto rīcības kodeksu izvērtēšanu.

252. pants

Sadarbība

1.  
Puses vienojas sadarboties, lai atbalstītu to saistību un pienākumu izpildi, ko tās uzņēmušās saskaņā ar šo nodaļu.
2.  

Ievērojot šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) noteikumus un saskaņā ar VI sadaļu (Finanšu sadarbība un noteikumi par krāpšanas apkarošanu) sadarbības jomas aptver šādas darbības, taču neaprobežojas ar tām:

a) 

informācijas apmaiņa par intelektuālā īpašuma tiesību tiesisko regulējumu un attiecīgajiem tiesību aizsardzības un izpildes noteikumiem; ES puses un Ukrainas pieredzes apmaiņa par jaunumiem tiesiskā regulējuma jomā;

b) 

ES puses un Ukrainas pieredzes apmaiņa par intelektuālā īpašuma tiesību izpildi;

c) 

ES puses un Ukrainas pieredzes apmaiņa par izpildi muitas, policijas, administratīvo un tiesu iestāžu centrālajā līmenī un līmenī, kas zemāks par centrālo līmeni; sadarbība, tostarp sadarbība ar citām valstīm, lai novērstu viltotu preču eksportu;

d) 

darbības spēju palielināšana; personāla apmaiņu un mācības;

e) 

informācijas par intelektuālā īpašuma tiesībām popularizēšana un izplatīšana, tostarp arī darījumu aprindās un pilsoniskajā sabiedrībā; patērētāju un tiesību subjektu informētība;

f) 

iestāžu sadarbības veicināšana, piemēram, intelektuālā īpašuma aizsardzības iestādes;

g) 

aktīva sabiedrības informētības un izglītotības uzlabošana par intelektuālā īpašuma tiesību politiku - efektīvu stratēģiju izstrādāšana, lai noteiktu galveno mērķauditoriju un informēšanas programmu veidošana, lai palielinātu patērētāju un plašsaziņas līdzekļu informētību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ietekmi, tostarp par riskiem saistībā ar veselību un drošību un organizēto noziedzību.

3.  
Neskarot šā panta 1. un 2. punktu un papildinot tos, Puses vienojas saglabāt efektīvu dialogu par jautājumiem intelektuālā īpašuma jomā (IĪ dialogs) Tirdzniecības komitejas pakļautībā, lai risinātu jautājumus, kas būtiski šajā nodaļā izklāstīto intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un izpildei, un citus atbilstīgus jautājumus.10.

NODAĻA

Konkurence1.

Iedaļa

Pretmonopola un apvienošanās politika

253. pants

Definīcijas

Šajā iedaļā:

1. 

"konkurences iestāde" ir:

a) 

Eiropas Savienībā – Eiropas Komisija un

b) 

Ukrainā – Ukrainas Pretmonopola komiteja

2. 

"konkurences tiesību akti" ir:

a) 

ES pusē — Līguma par Eiropas Savienības darbību 101., 102. un 106. pants, Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (Apvienošanās regula) un attiecīgie īstenošanas noteikumi un to grozījumi;

b) 

Ukrainā – 2001. gada 11. janvāra likums Nr. 2210-III (ar grozījumiem) un tā īstenošanas noteikumi un grozījumi. Kolīzijas gadījumā starp likuma Nr. 2210-III noteikumiem un citām materiālo tiesību normām par konkurenci Ukraina nodrošina, ka kolīzijas apmērā primāri piemērojams ir minētais likums; kā arī

c) 

visas izmaiņas, kādas veiktas iepriekš minētajos tiesību aktos pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

3. 

Termini, kas izmantoti šajā iedaļā tiek sīkāk skaidroti XXIII pielikumā.

254. pants

Principi

Puses atzīst, ka to tirdzniecības attiecībās liela nozīme ir brīvai un netraucētai konkurencei. Puses apliecina to, ka pret konkurenci vērsta darījumdarbības prakse un darījumi potenciāli var izkropļot tirgu pareizu darbību un kopumā mazina ieguvumus, ko sniedz tirdzniecības liberalizācija. Tāpēc Puses vienojas, ka šāda prakse un darījumi, kā noteikts to attiecīgajos konkurences tiesību aktos, nav saderīgi ar šo nolīgumu, ciktāl tie var ietekmēt tirdzniecību starp Pusēm:

a) 

nolīgumi, saskaņota darbība un uzņēmumu apvienību lēmumi, kuru mērķis vai sekas ir kavēt, ierobežot, kropļot vai ievērojami mazināt konkurenci abu Pušu teritorijās;

b) 

viena vai vairāku uzņēmumu, kam ir dominējošs stāvoklis Pušu teritorijā, šāda stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; vai

c) 

uzņēmumu koncentrācija, kuras rezultātā veidojas monopols vai tiek ievērojami ierobežota konkurence tirgū Pušu teritorijās.

255. pants

Īstenošana

1.  
ES puse un Ukraina saglabā konkurences tiesību aktus, kas efektīvi risina jautājumus saistībā ar darbībām un darījumiem, kas minēti 254. panta a), b) un c) punktā.
2.  
Puses uztur iestādes, kas ir atbildīgas par šā panta 1. punktā noteikto konkurences tiesību aktu efektīvu izpildi un kas ir tam atbilstīgi aprīkotas.
3.  

Puses atzīst, ka to attiecīgo konkurences tiesību aktu pārredzamai, savlaicīgai un nediskriminējošai piemērošanai, ievērojot procesuālā taisnīguma un aizstāvības tiesību principus, ir liela nozīme. Katra Puse jo īpaši nodrošina, ka

a) 

pirms kādas Puses konkurences iestāde kādai fiziskai vai juridiskai personai piemēro sankcijas vai tiesību aizsardzības līdzekļus par konkurences tiesību aktu pārkāpumu, pēc tam, kad iestāde ir paziņojusi attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai tās sākotnējos secinājumus par pārkāpuma esību, tā piešķir personai tiesības tikt uzklausītai un iesniegt pierādījumus saprātīgā termiņā, kas noteikts Pušu attiecīgajos konkurences tiesību aktos; un

b) 

pēc personas pieprasījuma jebkuras šādas sankcijas vai tiesību aizsardzības līdzekļus piemēro vai pārskata tiesa vai cits neatkarīgs tribunāls, kas izveidots saskaņā ar Puses tiesību aktiem.

4.  
Puse pēc otras Puses pieprasījuma sniedz otrai Pusei atklātu informāciju par tās konkurences tiesību aktu izpildes pasākumiem un tiesību aktiem, kas attiecas uz šajā iedaļā izklāstītajiem pienākumiem.
5.  
Konkurences iestāde pieņem un publicē dokumentu, kurā izskaidroti principi, ko izmanto par konkurences tiesību aktu pārkāpumiem piemērojamo finansiālo sankciju noteikšanai.
6.  
Konkurences iestāde pieņem un publicē dokumentu, kurā izskaidroti principi, ko izmanto horizontālo apvienošanos novērtēšanai.

256. pants

Tiesību aktu un izpildes prakses tuvināšana

Ukraina tuvina savus konkurences tiesību aktus un izpildes praksi turpmāk noteiktajai ES acquis daļai:

1. 

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā

Īstenošanas grafiks: Regulas 30. pantu īsteno trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

2. 

Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula)

Īstenošanas grafiks: Regulas 1. pantu un 5. panta 1) un 2) punktu īsteno trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

20. pantu īsteno trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

3. 

Komisijas Regula (ES) Nr. 330/2010 (2010. gada 20. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām

Īstenošanas grafiks: Regulas 1., 2., 3., 4., 6., 7. un 8. pantu īsteno trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

4. 

Komisijas Regula (EK) Nr. 772/2004 (2004. gada 27. aprīlis) par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģijas nodošanas nolīgumu kategorijām

Īstenošanas grafiks: Regulas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. pantu īsteno trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

257. pants

Valsts uzņēmumi un uzņēmumi, kam piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības

1.  

Attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības:

a) 

neviena Puse nedz ievieš, nedz uztur spēkā tādus pasākumus, kas ir pretrunā ar šā nolīguma 254. pantā un 258. panta 1) punktā paustajiem principiem; un

b) 

Puses nodrošina, ka šādiem uzņēmumiem piemēro šā nolīguma 253. panta 2) punktā noteiktos konkurences tiesību aktus,

ciktāl iepriekš minēto konkurences tiesību aktu un principu piemērošana nerada juridiskus vai faktiskus šķēršļus, lai īstenotu tiem paredzētos konkrētos uzdevumus.

2.  
Nekas iepriekšējā punktā nav interpretējams tā, lai liegtu Pusei izveidot vai saglabāt publisku uzņēmumu, piešķirt uzņēmumiem īpašas vai ekskluzīvas tiesības vai saglabāt šādas tiesības.

258. pants

Valsts monopoli

1.  
Katra Puse piecu gadu laikā no šā nolīguma spēkā stāšanās pielāgo komerciālus valsts monopolus, lai nodrošinātu, ka Pušu fiziskajām vai juridiskajām personām netiek piemēroti diskriminējoši pasākumi saistībā ar preču iegādes un tirdzniecības nosacījumiem.
2.  
Nekas šajā pantā neiespaido šā nolīguma IV sadaļas 8. nodaļā (Publiskais iepirkums) Pusēm noteiktās tiesības un pienākumus.
3.  
Nekas 1. punktā nav interpretējams tā, ka tas liedz Pusei izveidot vai saglabāt valsts monopolu.

259. pants

Informācijas apmaiņa un sadarbība izpildes jomā

1.  
Puses atzīst, ka sadarbībai un koordinācijai starp to attiecīgajām konkurences iestādēm ir liela nozīme, lai vēl vairāk uzlabotu konkurences tiesību aktu izpildes efektivitāti un šā nolīguma mērķu sasniegšanu, veicinot konkurenci un ierobežojot pret konkurenci vērstu darījumdarbību vai darījumus.
2.  
Šajā saistībā Puses konkurences iestāde var informēt otras Puses konkurences iestādi par tās vēlmi sadarboties attiecībā uz izpildes darbību. Šī sadarbība neliedz Pusēm pieņemt neatkarīgus lēmumus.
3.  
Nolūkā atvieglot efektīvu attiecīgo konkurences tiesību aktu piemērošanu, Pušu konkurences iestādes var apmainīties ar informāciju, tostarp par tiesību aktiem un izpildes darbībām, ievērojot ierobežojumus, kas paredzēti to attiecīgajos tiesību aktos un ņemot vērā to būtiskas intereses.

260. pants

Apspriešanās

1.  
Katra Puse pēc otras Puses pieprasījuma sāk apspriešanos par šīs otras Puses priekšlikumiem, lai veicinātu savstarpējo izpratni vai risinātu konkrētus jautājumus, kas var rasties saistībā ar šo iedaļu. Puse, kas iesniedz pieprasījumu, norāda, kā šis jautājums ietekmē tirdzniecību starp Pusēm.
2.  
Puses pēc jebkuras Puses pieprasījuma pienācīgi apspriežas par jautājumiem, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo iedaļu.
3.  
Lai veicinātu diskusiju par jautājumu, kas ir apspriežu tēma, Puse cenšas otrai Pusei sniegt būtisku informāciju, kas nav konfidenciāla, ievērojot ierobežojumus, kas paredzēti to attiecīgajos tiesību aktos un ņemot vērā to būtiskas intereses.

261. pants

Puses attiecībā uz šīs iedaļas jautājumiem, izņemot šā nolīguma 256. pantu, domstarpību novēršanai nevar izmantot šā nolīguma IV sadaļas (Domstarpību novēršana) 14. nodaļu.2.

Iedaļa

Valsts atbalsts

262. pants

Vispārīgi principi

1.  
Ar šā nolīguma pareizu darbību nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir Ukraina vai Eiropas Savienības dalībvalstis no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp Pusēm.
2.  

Taču ar šā nolīguma pareizu darbību ir saderīgs:

a) 

sociāls atbalsts, ko piešķir individuāliem patērētājiem ar noteikumu, ka to piešķir bez diskriminācijas attiecībā uz konkrēto ražojumu izcelsmi;

b) 

atbalsts, ko sniedz, lai atlīdzinātu zaudējumus, kurus izraisījušas dabas katastrofas vai ārkārtēji notikumi.

3.  

Turklāt turpmāk norādīto var uzskatīt par saderīgu ar šā nolīguma pareizu darbību:

a) 

atbalstu, kas veicina ekonomikas attīstību apgabalos, kur dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems vai kur valda liels bezdarbs;

b) 

atbalstu, kas veicina kāda svarīga projekta īstenošanu visas Eiropas interesēs ( 40 ) vai novērš nopietnus traucējumus kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ukrainas tautsaimniecībā;

c) 

atbalstu, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību vai konkrētu tautsaimniecības jomu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā Pušu interesēm;

d) 

atbalstu, kas veicina kultūru un kultūras mantojuma saglabāšanu, ja tāds atbalsts neiespaido tirdzniecības apstākļus pretrunā Pušu interesēm;

e) 

atbalstu, lai sasniegtu mērķus, kas atļauti ES horizontālajās grupas atbrīvojuma regulās un horizontālajos un nozaru valsts atbalsta noteikumos, un ko piešķir saskaņā ar tajos paredzētajiem nosacījumiem;

f) 

atbalstu ieguldījumiem, lai ievērotu ES direktīvu, kas uzskaitītas šā nolīguma V sadaļas 6. nodaļas (Vide) XXIX pielikumā, obligātos standartus, ko piešķir tajās noteiktajā īstenošanas termiņā un kas ietver rūpnīcu un aprīkojuma pielāgošanu jaunajām prasībām, var atļaut tādā apjomā, kas nepārsniedz 40 % no attiecināmajām izmaksām.

4.  
Uz uzņēmumiem, kam uzticēti pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi vai kas darbojas kā dalībvalstu fiskāli monopoli, attiecas šajā iedaļā ietvertie noteikumi, ciktāl noteikumu piemērojums de iure vai de facto netraucē veikt tiem uzticētos konkrētos uzdevumus. Tie nedrīkst ietekmēt tirdzniecības attīstību tiktāl, lai tas būtu pretrunā Pušu interesēm.

Termini, kas izmantoti šajā iedaļā tiek sīkāk skaidroti XXIII pielikumā.

263. pants

Pārredzamība

1.  
Katra Puse nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā. Tālab katra Puse vienu reizi gadā paziņo otrai Pusei par tāda valsts atbalsta kopējo summu, veidiem un sadalījumu pa nozarēm, kas var ietekmēt tirdzniecību starp Pusēm. Attiecīgajos paziņojumos būtu jāietver informācija par mērķiem, veidu, apjomu vai budžetu, piešķīrēju iestādi un, ja iespējams, atbalsta saņēmēju. Šā panta nolūkos nav nepieciešams paziņot par atbalstu, kas nepārsniedz EUR 200 000 slieksni vienam uzņēmumam trīs gadu laikposmā. Šādu paziņojumu uzskata par iesniegtu, ja to nosūta otrai Pusei vai ja attiecīgo informāciju ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē internetā līdz nākamā kalendārā gada 31. decembrim.
2.  
Puse pēc otras Puses pieprasījuma sniedz papildu informāciju par visām valsts atbalsta shēmām un konkrētiem individuāliem valsts atbalsta piešķiršanas gadījumiem, kas ietekmē tirdzniecību starp Pusēm. Puses apmainās ar šādu informāciju, ņemot vērā ierobežojumus, ko nosaka profesionālās un darījumdarbības konfidencialitātes prasības.
3.  

Puses nodrošina, ka finanšu attiecības starp valsts iestādēm un publiskiem uzņēmumiem ir pārredzamas, lai skaidri būtu redzams:

a) 

valsts līdzekļi, ko valsts iestādes tieši vai netieši (piemēram, ar publisko uzņēmumu starpnieku vai finanšu institūciju palīdzību) darījušas pieejamus attiecīgiem publiskiem uzņēmumiem;

b) 

šo valsts līdzekļu faktiskais izmantojums.

4.  

Puses turklāt nodrošina, ka finanšu un organizatoriskā uzbūve uzņēmumam, kam Ukraina vai Eiropas Savienības dalībvalstis piešķīrušas īpašas vai ekskluzīvas tiesības vai kuram uzticēts pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas saistībā ar šo pakalpojumu saņem sabiedriskā pakalpojuma kompensāciju jebkādā veidā, ir pareizi atspoguļota atsevišķā bilancē, lai skaidri būtu redzams:

a) 

izmaksas un ieņēmumi saistībā ar visiem produktiem vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko uzņēmumam piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības, vai saistībā ar visiem uzņēmumam uzticētajiem pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un, no otras Puses, saistībā ar katru citu uzņēmuma ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu;

b) 

pilnīgas ziņas par metodēm, pēc kādām izmaksas un ieņēmumi tiek piešķirti vai sadalīti dažādām darbībām. Metodes darbojas, pamatojoties uz tādiem grāmatvedības principiem, kā cēloņsakarība, objektivitāte, pārredzamība un konsekvence, saskaņā ar starptautiski atzītām grāmatvedības metodoloģijām, piemēram izmaksu sadali pa darbības jomām, un ir balstītas uz revidētiem datiem.

5.  
Katra Puse nodrošina, ka šā panta noteikumus piemēro piecu gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā.

264. pants

Interpretācija

Puses vienojas, ka tās piemēros šā nolīguma 262. pantu, 263. panta 3. un 4. punktu, izmantojot kā interpretācijas avotus kritērijus, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 106., 107. un 93. panta piemērošanas, tostarp attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, kā arī attiecīgos sekundāros tiesību aktus, vadlīnijas, pamatnostādnes un citus Eiropas Savienībā spēkā esošus administratīvus aktus.

265. pants

Saistība ar PTO

Šie noteikumi neskar Pušu tiesības piemērot tirdzniecības aizsardzības līdzekļus vai citas atbilstīgas darbības pret subsīdijām vai meklēt domstarpību risinājumu saskaņā ar attiecīgajiem PTO noteikumiem.

266. pants

Darbības joma

Šīs iedaļas noteikumus piemēro precēm un tiem pakalpojumiem, kas uzskaitīti šā nolīguma IV sadaļas 6. nodaļas (Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija) XVI pielikumā, saskaņā ar abpusēju pieņemtu lēmumu par tirgus pieejamību, izņemot subsīdijas produktiem, kas ietverti PTO līguma par lauksaimniecību 1. pielikumā, un citas subsīdijas, kas ietvertas Līgumā par lauksaimniecību.

267. pants

Iekšējā valsts atbalsta sistēma

Lai ievērotu šā nolīguma 262. līdz 266. pantā paredzētos pienākumus:

1. 

Ukraina jo īpaši pieņem valsts atbalsta tiesību aktus un trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā izveido savā darbībā neatkarīgu iestādi, kurai tiek piešķirtas vajadzīgās pilnvaras šā nolīguma 262. panta pilnīgai piemērošanai. Šai iestādei, cita starpā, ir pilnvaras atļaut valsts atbalsta shēmas un individuālus atbalsta piešķīrumus saskaņā ar šā nolīguma 262. un 264. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī pilnvaras norīkot nelikumīgi piešķirta valsts atbalsta atgūšanu. Katram jaunam valsts atbalstam, ko piešķir Ukrainā, jāatbilst šā nolīguma 262. un 264. panta noteikumiem viena gada laikā no iestādes izveides dienas.

2. 

Ukraina piecu gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā izveido visaptverošu sarakstu ar valsts atbalsta shēmām, kuras ieviestas pirms 1. punktā minētās iestādes izveidošanas, un pielāgo šīs atbalsta shēmas 262. un 264. pantā minētajiem kritērijiem laikposmā, kas nepārsniedz septiņus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā.

3. 
a) 

Piemērojot šā nolīguma 262. pantu, Puses atzīst, ka pirmo piecu gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā Ukrainas piešķirto valsts atbalstu izvērtē, ņemot vērā to, ka Ukrainu uzskata par teritoriju, kas ir identiska tām Eiropas Savienības teritorijām, kas aprakstītas Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

b) 

Četru gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā Ukraina iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par tās IKP uz vienu iedzīvotāju, saskaņojot to NUTS II līmenī. Šā panta 1. punktā minētā iestāde un Eiropas Komisija tad kopā izskata Ukrainas reģionu atbilstību un ar to saistīto maksimālo atbalsta intensitāti, lai izstrādātu reģionālā atbalsta karti saskaņā ar attiecīgajām ES pamatnostādnēm.11.

NODAĻA

Enerģētika saistībā ar tirdzniecību

268. pants

Definīcijas

Šajā nodaļā un neskarot šā nolīguma IV sadaļas 5. nodaļas (Muita un tirdzniecības veicināšana) noteikumus:

"energoprodukti" ir dabasgāze (KN kods 27.11), elektroenerģija (KN kods 27.16) un jēlnafta (KN kods: 27.09);

2. 

"fiksētā infrastruktūra" ir pārvades vai sadales tīkls, sašķidrinātas dabasgāzes iekārta un uzglabāšanas iekārta, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/54/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (turpmāk - Direktīva 2003/54/EK) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (turpmāk - Direktīva 2003/55/EK);

3. 

"tranzīts" ir energoproduktu tranzīts pa fiksēto infrastruktūru vai naftas cauruļvadu, kā aprakstīts šā nolīguma IV sadaļās 5. nodaļā (Muita un tirdzniecības veicināšana);

4. 

"transports" ir pārvade un sadale, kā definēts Direktīvā 2003/54/EK un Direktīvā 2003/55/EK, un naftas pārvietošana vai pārvadāšana par cauruļvadiem;

5. 

"neatļauta piesavināšanās" ir jebkāda veida darbība, kas veido nelikumīgu energoproduktu piesavināšanos no fiksētās infrastruktūras.

269. pants

Iekšzemes regulētās cenas

1.  
Gāzes un elektrības piegādes cenu rūpnieciskajiem patērētājiem nosaka tikai uz piedāvājuma un pieprasījuma pamata.
2.  
Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, Puses vispārēju tautsaimnieciskas nozīmes interešu vārdā ( 41 ) uzņēmumiem var piemērot pienākumu saistībā ar gāzes un elektrības piegādes cenu (turpmāk – regulētā cena).
3.  
Puses nodrošina, ka šis pienākums ir skaidri definēts, pārredzams, samērīgs, nediskriminējošs, pārbaudāms un ar ierobežotu termiņu. Piemērojot šo pienākumu, Puses garantē vienlīdzīgu pieejamību citu uzņēmumu patērētājiem.
4.  
Ja cena, par kuru iekšzemes tirgū pārdod gāzi un elektrību, ir regulēta, attiecīgā Puse nodrošina, ka regulētās cenas aprēķina metodoloģija tiek publicēta pirms regulētās cenas stāšanās spēkā.

270. pants

Divējādas cenas aizliegums

1.  
Neskarot iespēju piemērot regulētas iekšzemes cenas saskaņā ar šā nolīguma 269. panta 2. un 3. punktu, Puses vai to regulatīvās iestādes nepieņem vai nesaglabā pasākumus, kuru rezultāts ir augstāka cena energoproduktu eksportam otrai Pusei, nekā šādu energoproduktu cena iekšzemes patēriņam.
2.  
Eksportējošā Puse pēc otras Puses pieprasījuma sniedz pierādījumus, ka to pašu energoproduktu dažādā cena iekšzemes patēriņam un eksportam nav ša panta 1. punktā aprakstītā pasākuma rezultāts.

271. pants

Muitas nodokļi un kvantitatīvi ierobežojumi

1.  
Starp Pusēm ir aizliegti muitas nodokļi un kvantitatīvi ierobežojumi energoproduktu importam un eksportam un visi pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību. Šis aizliegums attiecas arī uz fiskāliem muitas nodokļiem.
2.  
Šā panta 1. punkts neliedz piemērot kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas pamatoti ar sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzības vai augu aizsardzības apsvērumiem, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem. Šādus ierobežojumus vai pasākumus tomēr nedrīkst izmantot par patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļiem Pušu tirdzniecībā.

272. pants

Tranzīts

Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu tranzītu, ievērojot tranzīta brīvības principu un VVTT 1994 V.2, V.4 un V.5 pantu un 1994. gada Enerģētikas hartas nolīguma 7.1 un 7.3 pantu, kas iekļauti šajā nolīgumā un ir tā sastāvdaļas.

273. pants

Transports

Attiecībā uz elektrības un gāzes transportu un jo īpaši attiecībā uz fiksētās infrastruktūras pieejamību trešām personām, Puses pielāgo savus tiesību aktus, kā minēts šā nolīguma XXVII pielikumā un 2005. gada Enerģētikas kopienas līgumā, lai nodrošinātu, ka tarifi, ko publicē pirms to stāšanās spēkā, jaudas piešķiršanas procedūras un citi nosacījumi ir objektīvi, saprātīgi un pārredzami un nav diskriminējoši elektrības vai gāzes izcelsmes, īpašumtiesību vai galamērķa dēļ.

274. pants

Sadarbība saistībā ar infrastruktūru

Puses cenšas atvieglot gāzes pārvades infrastruktūras un gāzes uzglabāšanas iekārtu izmantošanu un savstarpēji konsultējas un attiecīgā gadījumā koordinē infrastruktūras attīstību. Puses sadarbojas jautājumos saistībā ar dabas gāzes tirdzniecību, piegādes ilgtspējību un drošību.

Lai vēl ciešāk integrētu energoproduktu tirgus, izstrādājot politikas dokumentus par pieprasījuma un piegādes scenārijiem, starpsavienojumiem, enerģijas stratēģijām un infrastruktūras attīstības plāniem, katra Puse ņem vērā otras Puses enerģijas tīklus un jaudas.

275. pants

Neatļauta energoproduktu piesavināšanās

Katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu energoproduktu, kas ir tranzītā vai tiek transportēti Puses teritorijā, neatļautu piesavināšanos un risinātu šo problēmu.

276. pants

Pārtraukšana

1.  

Katra Puse nodrošina, ka pārvades sistēmas operatori veic nepieciešamos pasākumus, lai:

a) 

mazinātu tranzīta un transporta nejauša pārtraukuma, samazināšanās vai apturēšanas risku;

b) 

ātri atjaunotu šāda tranzīta vai transporta normālu darbību, ja tas bijis nejauši pārtraukts, samazināts vai apturēts.

2.  
Puse, caur kuras teritoriju notiek energoproduktu tranzīts vai transports, domstarpību gadījumā par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Pusēm vai vienu vai vairākām vienībām, kuru kontrolē kāda no Pusēm vai kas atrodas kādas no Pusēm jurisdikcijā, ietverot valsts tirdzniecības uzņēmumu, nepārtrauc un nesamazina, kā arī nepieprasa tās jurisdikcijā esošai vienībai pārtraukt vai samazināt pastāvošo energoproduktu transportu vai tranzītu, izņemot, ja tas īpaši paredzēts līgumā vai citā nolīgumā, kas regulē šādu tranzītu vai transportu, pirms ir pabeigta domstarpību atrisināšanas procedūra saskaņā ar konkrēto līgumu.
3.  
Puses vienojas, ka Puse nav atbildīga par pārtraukšanu vai samazinājumu saskaņā ar šo pantu, ja šī Puse nav spējīga piegādāt energoproduktus vai nodrošināt to tranzītu vai transportu kādas trešās valsts vai trešās valsts kontrolē vai jurisdikcijā esošas vienības darbību rezultātā.

277. pants

Elektrības un gāzes regulators

1.  
Regulators ir juridiski nošķirts un funkcionāli neatkarīgs no jebkuras publiskas vai privātas struktūras, un tam ir pietiekamas pilnvaras, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci un tirgus darbību.
2.  
Regulatora lēmumi un izmantotās procedūras ir objektīvas attiecībā uz visiem tirgus dalībniekiem.
3.  
Operatoram, kuru skar regulatora lēmums, ir tiesības pārsūdzēt minēto lēmumu pārsūdzības iestādē, kas ir neatkarīga no iesaistītajām personām. Ja pārsūdzības iestāde pēc rakstura nav tiesu iestāde, savu lēmumu tā vienmēr pamato rakstiski, un tās lēmumus var pārskatīt objektīva un neatkarīga tiesu iestāde. Pārsūdzības iestāžu pieņemtie lēmumi ir faktiski izpildāmi.

278. pants

Saistība ar Enerģētikas kopienas līgumu

1.  
Ja ir kolīzija starp šīs iedaļas noteikumiem un 2005. gada Enerģētikas kopienas līguma noteikumiem vai ES tiesību aktu noteikumiem, kas ir piemērojami saskaņā ar 2005. gada Enerģētikas kopienas līgumu, 2005. gada Enerģētikas kopienas līgumam vai ES tiesību aktu noteikumiem, kas ir piemērojami saskaņā ar 2005. gada Enerģētikas kopienas līgumu, ir priekšroka attiecīgās kolīzijas ietvaros.
2.  
Īstenojot šo iedaļu, priekšroku dod tādu tiesību aktu vai citu aktu pieņemšanai, kas ir saskaņā ar 2005. gada Enerģētikas kopienas līgumu vai pamatojas uz tiesību aktiem, kas šajā nozarē piemērojami ES. Ja izceļas strīds par šo iedaļu, prezumē, ka tiesību akti vai citi akti, kas atbilst šiem kritērijiem, atbilst arī šai iedaļai. Izvērtējot, vai tiesību akti vai citi akti atbilst šiem kritērijiem, ņem vērā visus atbilstīgus lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 2005. gada Enerģētikas kopienas līguma 91. pantu.
3.  
Neviena no Pusēm neizmanto šā nolīguma strīdu izšķiršanas noteikumus, lai apsūdzētu Enerģētikas kopienas līguma noteikuma pārkāpumā.

279. pants

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu pieejamība un veikšana

1.  
Katrai Pusei ( 42 ) saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvenciju, ir pilnīga suverenitāte pār ogļūdeņražu resursiem, kas atrodas tās teritorijā, kā arī tās arhipelāgu un teritoriālajos ūdeņos, papildus suverēnajām tiesībām izpētīt un iegūt ogļūdeņražu resursus, kas atrodas tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā.
2.  
Katra Puse saglabā savas tiesības noteikt sava teritorijā, kā arī tās arhipelāgu un teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā zonas, kas ir pieejamas ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu veikšanai.
3.  
Kad tiek izveidota zona minēto darbu veikšanai, katra Puse nodrošina, ka attiecībā uz šo darbu pieejamību un veikšanu attieksme pret visām struktūrām un vienībām ir vienlīdzīga.
4.  
Vienībai, kam ir piešķirta atļauja ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu veikšanai, Puse var pieprasīt maksāt finansiālu nodevu vai nodevu ogļūdeņražu veidā. Konkrētu šādas nodevas samaksas kārtību paredz tādā veidā, lai neiejauktos minēto vienību pārvaldības un lēmumu pieņemšanas procesos.

280. pants

Licencēšana un licencēšanas nosacījumi

1.  
Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka licences, ar kurām vienībām piešķir tiesības savā vārda un pašām uz savu atbildību veikt ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu ģeogrāfiskā zonā, tiek piešķirtas, ievērojot publicētu procedūru un aicinot potenciālos interesentus iesniegt pieteikumus ar sludinājuma palīdzību.
2.  
Sludinājumā konkrēti norāda licences veidu, attiecīgo ģeogrāfisko zonu vai tās daļu un piedāvāto datumu vai termiņu licences piešķiršanai.
3.  
Šā nolīguma 104. un 105. pantu piemēro licencēšanas nosacījumiem un licencēšanas atļauju procesam.12.

NODAĻA

Pārredzamība

281. pants

Definīcijas

Piemērojot šo nodaļu:

1. 

"vispārēji piemērojami pasākumi" ietver vispārēji piemērojamus likumus, noteikumus, tiesu nolēmumus, procedūras un administratīvus lēmumus un jebkuru citu vispārēju vai abstraktu aktu, interpretāciju vai cita veida prasību, kas varētu ietekmēt jebkuru šajā nolīgumā ietvertu jautājumu. Tas neietver nolēmumu, ko piemēro konkrētai personai; un

2. 

"ieinteresētā persona" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, uz kuru var attiekties kādas tiesības vai pienākumi atbilstīgi vispārēji piemērojamam pasākumam šā nolīguma 282. panta nozīmē.

282. pants

Mērķis un darbības joma

1.  
Apzinoties, ka attiecīgajai normatīvajai videi var būt liela ietekme uz tirdzniecību starp tām, Puses veido un uztur spēkā efektīvu un paredzamu normatīvo vidi saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas to teritorijā, jo īpaši mazajiem uzņēmējiem, pienācīgi ņemot vērā juridiskās noteiktības un samērīguma prasības.
2.  
Puses, atkārtoti apstiprinot attiecīgās saistības saskaņā ar PTO dibināšanas līgumu, ar šo nosaka precizētus un uzlabotus noteikumus attiecībā uz pārredzamību, apspriedēm un vispārēji piemērojamu pasākumu labāku administrēšanu, ciktāl tie var ietekmēt šajā nolīgumā ietvertos jautājumus.

283. pants

Publikācija

1.  

Katra Puse nodrošina, ka vispārēji piemērojami pasākumi:

a) 

ir pienācīgi publicēti vai citā veidā darīti viegli pieejami ieinteresētajām personām nediskriminējošā veidā, izmantojot oficiāli noteiktu saziņas līdzekli, un, ja tas ir iespējams, elektroniskos saziņas līdzekļos veidā, kas ļauj ieinteresētajām personām un otrai Pusei ar tiem iepazīties;

b) 

sniedz paskaidrojumu par šāda pasākuma mērķi un pamatojumu un

c) 

paredz pietiekami daudz laika starp šādu pasākumu publicēšanu un stāšanos spēkā, izņemot, ja tas nav iespējams ārkārtas situācijas dēļ.

2.  

Katra Puse:

a) 

cenšas savlaicīgi publicēt visus priekšlikumus par vispārēji piemērojamiem pasākumiem, ko tā ierosina pieņemt vai grozīt, tostarp paskaidrojumu par priekšlikuma mērķi un pamatojumu;

b) 

nodrošina pienācīgas iespējas ieinteresētajām personām iesniegt atsauksmes par šādu ierosinātu pasākumu, jo īpaši paredzot pietiekami daudz laika šādu iespēju izmantošanai; un

c) 

cenšas ņemt vērā no ieinteresētajām personām saņemtās atsauksmes attiecībā uz šādu ierosinātu pasākumu.

284. pants

Informācijas pieprasījumi un kontaktpunkti

1.  
Puses saglabā vai izveido atbilstīgus mehānismus, lai sniegtu atbildes uz ieinteresēto personu informācijas pieprasījumiem par ierosinātiem vai spēkā esošiem vispārēji piemērojamiem pasākumiem un to vispārīgu piemērošanu.

Lai jo īpaši veicinātu Pušu saziņu visos tirdzniecības jautājumos, uz ko attiecas šis nolīgums, katra Puse norīko kontaktpunktu. Pēc kādas Puses lūguma kontaktpunkts norāda iestādi vai amatpersonu, kas atbild par attiecīgo jautājumu, un sniedz nepieciešamo atbalstu, lai veicinātu saziņu ar pieprasījuma iesniedzēju Pusi.

Informācijas pieprasījumus var iesniegt, izmantojot mehānismus, kas izveidoti ar šo nolīgumu.

2.  
Puses atzīst, ka šā panta 1. punktā paredzētā atbilde var nebūt galīga vai juridiski saistoša, bet izmantojama tikai informatīvos nolūkos, ja vien Pušu iekšējos tiesību aktos un noteikumos nav noteikts citādi.
3.  
Puse pēc otras Puses pieprasījuma savlaicīgi sniedz informāciju un atbild uz jautājumiem par visiem spēkā esošiem vai ierosinātiem vispārēji piemērojamiem pasākumiem, kas pēc pieprasījuma iesniedzējas Puses domām, var ietekmēt šā nolīguma īstenošanu, neatkarīgi no tā, vai pieprasījuma iesniedzējai Pusei iepriekš ir paziņots par attiecīgo pasākumu.
4.  
Katra Puse saglabā vai izveido atbilstīgus mehānismus ieinteresētām personām, kuru uzdevums ir meklēt efektīvus risinājumus otras Puses ieinteresēto personu problēmām, kas var rasties jebkura vispārēji piemērojama pasākuma piemērošanas rezultātā un šā nolīguma 285. pantā minēto administratīvo procedūru rezultātā. Šādiem mehānismiem vajadzētu būt viegli pieejamiem, noteiktā laikā īstenojamiem, vērstiem uz rezultātiem un pārredzamiem. Tie neskar Pušu izveidotās vai saglabātās pārsūdzības vai pārskatīšanas procedūras. Tie neskar arī Pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar šā nolīguma IV sadaļas 14. nodaļu (Strīdu izšķiršana) un 15. nodaļu (Mediācija).

285. pants

Administratīvās procedūras

Katra Puse konsekventi, objektīvi un saprātīgi pārvalda visus šā nolīguma 281. pantā minētos vispārēji piemērojamos pasākumus. Lai to panāktu, piemērojot šos pasākumus konkrētām otras Puses personām, precēm, pakalpojumiem vai uzņēmumiem konkrētās lietās, katra Puse:

a) 

cenšas saskaņā ar savām procedūrām savlaicīgi paziņot par procesa sākšanu otras Puses ieinteresētajām personām, kuras šis process skar tieši, tostarp sniegt procesa būtības aprakstu, norādīt iestādi, kurā process tiek uzsākts, un izskatāmo jautājumu vispārīgu aprakstu;

b) 

ja to pieļauj termiņš, procesa veids un sabiedrības intereses, pirms galīgās administratīvās rīcības veikšanas nodrošina šādām ieinteresētām personām pienācīgu iespēju iesniegt faktus un argumentus, kas pamato to nostāju un

c) 

nodrošina, ka tās procedūras ir balstītas uz Puses tiesību aktiem un atbilst tiem.

286. pants

Pārskatīšana un pārsūdzēšana

1.  
Katra Puse izveido vai saglabā tiesas vai citus neatkarīgus tribunālus, tostarp attiecīgos gadījumos ar tieslietām saistītas iestādes vai administratīvās tiesas vai procedūras ar nolūku pienācīgi pārskatīt un attiecīgos gadījumos koriģēt administratīvu rīcību jomās, ko aptver šis nolīgums. Šādas tiesas, tribunāli vai procedūras ir objektīvas un neatkarīgas no iestādes vai amatpersonas, kurai uzticēta administratīvā izpilde, un tās nav pēc būtības ieinteresētas lietas iznākumā.
2.  

Katra Puse nodrošina, ka šādās tiesās, tiesu iestādēs vai procedūrās procesā iesaistītajām personām ir nodrošinātas tiesības uz:

a) 

pienācīgu iespēju atbalstīt vai aizsargāt savu attiecīgo nostāju; un

b) 

lēmumu, kas balstīts uz pierādījumiem un iesniegtajiem dokumentiem vai, ja to pieprasa Pušu tiesību akti, dokumentiem, ko apkopojusi administratīvā iestāde.

3.  
Katra Puse nodrošina, ka, ievērojot tās tiesību aktos paredzētās pārsūdzēšanas vai turpmākas pārskatīšanas procedūras, šādu lēmumu īsteno un savā darbībā ņem vērā iestāde vai amatpersona, kas ir kompetenta saistībā ar attiecīgo administratīvo rīcību.

287. pants

Regulējuma kvalitāte un efektivitāte un laba administratīvā prakse

1.  
Puses vienojas sadarboties, lai veicinātu regulējuma kvalitāti un efektivitāti, tostarp veicot informācijas un paraugprakses apmaiņu saistībā ar to attiecīgajiem regulējuma reformu procesiem un regulējuma ietekmes izvērtējumiem.
2.  
Puses piekrīt labas administratīvās prakses principiem un vienojas sadarboties to veicināšanā, tostarp apmainoties ar informāciju un paraugpraksi.

288. pants

Diskriminācijas novēršana

Katra Puse otras Puses ieinteresētajām personām piemēro pārredzamības standartus, kas nav mazāk labvēlīgi kā tie, ko tā piemēro savām ieinteresētajām personām.13.

NODAĻA

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība

289. pants

Konteksts un mērķi

1.  
Puses atsaucas uz 1992. gadā pieņemto Rīcības plānu 21. gadsimtam -Agenda 21 -vides un attīstības jomā, 2002. gadā Johannesburgā pieņemto ilgtspējīgas attīstības īstenošanas plānu un starptautiski pieņemtiem politiskās rīcības plāniem nodarbinātības un sociālās politikas jomās, jo īpaši uz Starptautiskās Darba organizācijas (turpmāk – ILO) Pienācīga darba nodrošināšanas programmu un Ekonomikas un sociālo lietu padomes 2006. gadā pieņemto Ministru deklarāciju par pilnu nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes darbu. Puses atkārtoti apstiprina savu apņemšanos sekmēt starptautiskās tirdzniecības attīstību veidā, kas veicina ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu, un nodrošināt, lai šis mērķis būtu iekļauts un atspoguļots visos tirdzniecības attiecību līmeņos.
2.  
Šajā nolūkā Puses atzīst, cik svarīgi ir pilnībā ņemt vērā ne tikai pašreizējo iedzīvotāju, bet arī nākamo paaudžu ekonomiskās, sociālās un vides intereses un nodrošina, ka politika ekonomikas attīstības, vides un sociālajos jautājumos ir savstarpēji atbalstoša.

290. pants

Tiesības reglamentēt

1.  
Atzīstot Pušu tiesības izveidot un reglamentēt savus vietējos vides un darba aizsardzības līmeņus un ilgtspējīgas attīstības politiku un prioritātes saskaņā ar attiecīgiem starptautiski atzītiem principiem un nolīgumiem un attiecīgi pieņemt vai grozīt savus tiesību aktus, Puses nodrošina, ka to tiesību akti paredz augsta līmeņa vides un darba aizsardzību, un tiecas aizvien uzlabot šos tiesību aktus.
2.  
Kā līdzekli šajā pantā minēto mērķu sasniegšanai, Ukraina tuvina savus likumus, noteikumus un administratīvo praksi ES acquis.

291. pants

Daudzpusēji darba standarti un nolīgumi

1.  
Puses atzīst, ka pilnīga un produktīva nodarbinātība un pienācīgs darbs visiem ir galvenie tirdzniecības elementi globalizācijas kontekstā. Puses atkārtoti apstiprina apņemšanos veicināt tirdzniecības izaugsmi tādā veidā, kas sekmē pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgu darbu visiem, ietverot vīriešus, sievietes un jauniešus.
2.  

Puses veicina un īsteno savos tiesību aktos un praksē starptautiski atzītus darba pamatstandartus, proti:

a) 

biedrošanās brīvība un tiesību uz koplīguma slēgšanu efektīva atzīšana;

b) 

jebkāda piespiedu un obligātā darba izskaušana;

c) 

bērnu darba faktiska atcelšana; un

d) 

diskriminācijas izskaušana attiecībā uz nodarbinātību un profesiju.

3.  
Puses atkārtoti apstiprina apņemšanos efektīvi īstenot ratificētās ILO prioritārās un pamatkonvencijas un ILO 1998. gada Deklarāciju par Deklarācijā par pamattiesībām un principiem darbā. Puses arī apsvērs citu ILO konvenciju ratifikāciju un īstenošanu, kuras ILO klasificē kā aktuālas.
4.  
Puses uzsver, ka nodarbinātības standartus nedrīkst izmantot protekcionistiskas tirdzniecības nolūkā. Puses norāda, ka nekādā ziņā nedrīkst apšaubīt to salīdzinošo priekšrocību.

292. pants

Daudzpusēji nolīgumi vides jomā

1.  
Puses atzīst starptautiskās vides pārvaldības un nolīgumu nozīmi, starptautiskajai kopienai risinot globālas vai reģionālas vides problēmas.
2.  
Puses atkārtoti apstiprina savas saistības tiesību aktos un praksē faktiski īstenot daudzpusējus vides nolīgumus, kuru līgumslēdzējas puses tās ir.
3.  
Nekas šajā nolīgumā neierobežo Puses tiesības pieņemt vai saglabāt pasākumus, ar kuriem īsteno daudzpusējus vides nolīgumus, kuru līgumslēdzēja puse tā ir. Šādus pasākumus nepiemēro veidā, kas var izvērsties par patvaļīgu vai neattaisnotu diskrimināciju Pušu starpā vai par slēptu tirdzniecības ierobežojumu.
4.  
Puses nodrošina, ka vides politika pamatojas uz piesardzības un preventīvās darbības principiem, kas nosaka, ka videi nodarīta kaitējuma labošana jāveic, pirmām kārtām novēršot tā cēloni, un ka maksā piesārņotājs.
5.  
Puses sadarbojas, lai veicinātu apdomīgu un racionālu dabas resursu izmantošanu saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi, un nolūkā stiprināt saikni starp Pušu tirdzniecības un vides politiku un praksi.

293. pants

Ilgtspējīgu attīstību veicinoša tirdzniecība

1.  
Puses atkārtoti apstiprina, ka tirdzniecībai būtu jāveicina ilgtspējīga attīstība visās tās dimensijās. Puses atzīst, kāda labvēlīga loma svarīgākajiem nodarbinātības standartiem un cienīgam darbam var būt ekonomikas efektivitātē, jaunradē un ražīgumā, un uzsver, kāda vērtība ir, pirmkārt, lielākai tirdzniecības politikas saskanībai un, otrkārt, nodarbīnātībai un sociālajai politikai.
2.  
Puses tiecas veicināt un atvieglot vides preču, pakalpojumu un tehnoloģiju, ilgtspējīgas atjaunojamās enerģijas, energoefektivitātes ražojumu un pakalpojumu un preču ar ekomarķējumu tirdzniecību, un ārvalstu tiešos ieguldījumus šajā nozarē, tostarp mazinot saistītos ārpustarifa šķēršļus.
3.  
Puses cenšas veicināt tādu preču tirdzniecību, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību, tostarp tādu, uz kurām attiecas īpašas sistēmas, piemēram, godīgas un ētiskas tirdzniecības sistēma un sistēmas, kuras paredz korporatīvās sociālās atbildības un pārskatatbildības principus.

294. pants

Mežsaimniecības produktu tirdzniecība

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža resursu pārvaldību, Puses apņemas kopīgi strādāt, lai uzlabotu mežsaimniecības tiesību aktu izpildi un pārvaldi un veicinātu likumīgu un ilgtspējīgu mežsaimniecības produktu tirdzniecību.

295. pants

Zivju produktu tirdzniecība

Ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt atbildīgu zivju krājumu pārvaldību ilgtspējīgā veidā un veicināt labu tirdzniecības pārvaldību, Puses apņemas kopīgi strādāt:

a) 

pieņemot efektīvus zivju un citu ūdens resursu uzraudzības un kontroles pasākumus;

b) 

nodrošinot pilnīgu piemērojamo reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemto saglabāšanas un kontroles pasākumu ievērošanu un cik vien iespējams plaši sadarbojoties ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām un to ietvaros; un

c) 

ieviešot cita starpā tirdzniecības pasākumus nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanai.

296. pants

Aizsardzības līmeņa uzturēšana

1.  
Puse faktiski īsteno savus vides aizsardzības un darba tiesību aktus, veicot ilglaicīgas vai regulāras darbības vai neveicot tās, neietekmējot tirdzniecību vai ieguldījumu plūsmu starp Pusēm.
2.  
Puse nevājina vai nemazina vides un darba tiesību aizsardzību, kas paredzēta tās tiesību aktos, lai veicinātu tirdzniecību vai ieguldījumus, atceļot vai citādi atkāpjoties no saviem tiesību aktiem vai standartiem vai piedāvājot atcelt tos vai citādi atkāpties no tiem, noteikumiem, neietekmējot tirdzniecību vai ieguldījumu plūsmu starp Pusēm.

297. pants

Zinātniskā informācija

Puses atzīst, cik svarīgi ir ņemt vērā zinātnisko un tehnisko informāciju un attiecīgos starptautiskos standartus, pamatnostādnes vai ieteikumus, sagatavojot, pieņemot un īstenojot pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt vidi, sabiedrības veselību un sociālos apstākļus, kas ietekmē tirdzniecību starp Pusēm.

298. pants

Ietekmes uz ilgtspējību pārskatīšana

Puses apņemas pārskatīt, uzraudzīt un novērtēt šīs sadaļas īstenošanas ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, paredzot attiecīgus līdzdalības procesus un iestādes, kā arī procesus un iestādes, kas izveidoti saskaņā ar šo nolīgumu, piemēram, veicot ar tirdzniecību saistītus ietekmes uz ilgtspējību novērtējumus.

299. pants

Pilsoniskās sabiedrības institūcijas

1.  
Katra Puse norīko un sasauc jaunu vai jau pastāvošu konsultantu grupu ilgtspējīgas attīstības jautājumos, kuras uzdevums ir sniegt padomus saistībā ar šīs nodaļas īstenošanu.
2.  
Konsultantu grupā ietilpst neatkarīgas pilsonisko sabiedrību pārstāvošas organizācijas, nodrošinot līdzsvarotu darba devēju un darbinieku organizāciju, nevalstisko organizāciju un citu ieinteresēto personu pārstāvību.
3.  
Abu Pušu konsultantu grupu dalībnieki tiekas atklātā Pilsoniskās sabiedrības forumā, lai risinātu dialogu, aptverot Pušu tirdzniecības attiecību ilgtspējīgas attīstības aspektus. Pilsoniskās sabiedrības forums notiek vienu reizi gadā, ja vien Puses nevienojas citādi. Puses ne vēlāk kā viena gada laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā vienojas par Pilsoniskās sabiedrības foruma darbību.
4.  
Dialogs, kas risinās Pilsoniskās sabiedrības forumā, neskar šā nolīguma 469. pantā izveidotās Pilsoniskās sabiedrības platformas lomu apmaiņā ar viedokļiem par jebkuru jautājumu saistībā ar šā nolīguma īstenošanu.
5.  
Puses informē Pilsoniskās sabiedrības forumu par šīs nodaļas īstenošanas gaitu. Pilsoniskās sabiedrības foruma viedokļus, atzinumus vai ieteikumus var iesniegt Pusēm tieši vai ar konsultantu grupu starpniecību.

300. pants

Institucionālie un uzraudzības mehānismi

1.  
Ar šo ir izveidota Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteja (turpmāk – apakškomiteja). Tā ziņo par savu darbu Asociācijas komitejai šā nolīguma 465. panta 4. punktā paredzētajā sastāvā. Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejā ietilpst katras Puses valsts pārvaldes augstākās vadības ierēdņi. Tā pārrauga šīs nodaļas īstenošanu, tostarp uzraudzības darbību un ietekmes izvērtējumu rezultātus, un labā ticībā apspriežas par visām problēmām, kas izriet no šīs nodaļas piemērošanas. Tā pieņem savu reglamentu. Tā tiekas gada laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā un turpmāk vismaz vienu reizi gadā.
2.  
Katra Puse norīko kontaktpunktu savas valsts pārvaldes ietvaros, lai veicinātu Pušu saziņu visos jautājumos, uz ko attiecas šī nodaļa.
3.  
Puses var uzraudzīt šīs nodaļas pasākumu īstenošanas un izpildes progresu. Puse var pieprasīt otrai Pusei sniegt konkrētu un pamatotu informāciju par šīs nodaļas īstenošanas rezultātiem.
4.  
Puse var pieprasīt apspriešanos ar otru Pusi par jebkuru no šīs nodaļas izrietošu jautājumu, iesniedzot otras Puses kontaktpunktam rakstisku pieprasījumu. Puses vienojas, ka pēc kādas Puses pieprasījuma tās nekavējoties apspriedīsies, izmantojot atbilstošus kanālus.
5.  
Puses cenšas panākt abpusēji apmierinošu jautājuma risinājumu un var lūgt padomu, informāciju vai palīdzību no jebkuras personas vai iestādes, kuru tās uzskata par piemērotu, lai pilnībā izpētītu izskatāmo jautājumu. Puses ņem vērā darbības, ko veic ILO vai attiecīgas daudzpusējas vides organizācijas, kuru līgumslēdzējas puses tās ir.
6.  
Ja Pusēm ar apspriešanos jautājumu atrisināt neizdodas, katra Puse var lūgt sasaukt Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteju jautājuma izskatīšanai, iesniedzot rakstisku pieprasījumu otras Puses kontaktpunktam. To sasauc nekavējoties, un tā cenšas vienoties par jautājuma risinājumu, tostarp attiecīgā gadījumā konsultējoties ar valdības vai nevalstiskiem ekspertiem. Ja vien Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteja nenolemj citādi, tās risinājumu publicē.
7.  
Attiecībā uz jautājumiem, kas rodas saistībā ar šo nodaļu, Puses var izmantot tikai šā nolīguma 300. un 301. pantā paredzēto kārtību.

301. pants

Ekspertu grupa

1.  
Ja vien Puses nevienojas citādi, Puse 90 dienu laikā pēc tam, kad iesniegts lūgums sākt apspriešanos saskaņā ar šā nolīguma 300. panta 4. punktu, var lūgt sasaukt Ekspertu grupu, lai izpētītu jautājumu, kas nav apmierinoši atrisināts valdību apspriešanās laikā. Pēc kādas Puses pieprasījuma 30 dienu laikā no Puses pieprasījuma sasaukt ekspertu grupu, jautājuma apspriešanai var sasaukt Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteju. Puses var iesniegt grupai priekšlikumus. Grupa var lūgt informāciju un padomu no Pusēm, konsultantu grupas(-ām) vai starptautiskām organizācijām. Ekspertu grupu sasauc 60 dienu laikā no Puses pieprasījuma.
2.  
Grupa, ko izveido atbilstīgi šā panta 3. punktā noteiktajai kārtībai, sniedz atzinumu par šīs nodaļas īstenošanu. Ja vien Puses nevienojas citādi, grupa 90 dienu laikā no pēdējā eksperta izraudzīšanās iesniedz Pusēm ziņojumu. Puses dara visu iespējamo, lai ņemtu vērā ekspertu grupas padomu vai ieteikumus par šīs nodaļas īstenošanu. Grupas ieteikumu īstenošanu uzrauga Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteja. Grupas ziņojums ir pieejams Pušu konsultantu grupai(-ām). Attiecībā uz konfidenciālu informāciju un reglamentu attiecīgi piemēro šā nolīguma IV sadaļas 14. nodaļas (Strīdu izšķiršana) XXIV pielikuma principus.
3.  
Stājoties spēkā šim nolīgumam, Puses vienojas par sarakstu, kurā ir vismaz 15 personas, kurām ir speciālās zināšanas par šajā nodaļā iekļautajiem jautājumiem, no kurām vismaz piecas personas nav nevienas Puses valstspiederīgie un kuras būs ekspertu grupas priekšsēdētāji. Eksperti ir neatkarīgi un nav saistīti ar kādu no Pusēm vai konsultantu grupā(-s) pārstāvētajām organizācijām un nepilda to norādījumus. Katra Puse 50 dienu laikā no dienas, kad saņemts Puses pieprasījums par ekspertu grupas izveidi, izraugās vienu ekspertu no ekspertu saraksta. Ja Puse neizraugās savu ekspertu minētajā termiņā, otra Puse no ekspertu saraksta izraugās tās Puses valstspiederīgo, kura nav izraudzījusies ekspertu. Abi izraudzītie eksperti vienojas par priekšsēdētāju, ko izvēlas no saraksta ar ekspertiem, kas nav nevienas Puses valstspiederīgie.

302. pants

Sadarbība tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jomā

Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Puses kopīgi strādās pie nodarbinātības un vides politikas ar tirdzniecību saistītiem aspektiem.14.

NODAĻA ( 43 )

Strīdu izšķiršana

303. pants

Mērķis

Šīs nodaļas mērķis ir labā ticībā izvairīties no strīdiem starp Pusēm saistībā ar šā nolīguma 304. pantā minēto šā nolīguma noteikumu piemērošanu, izšķirt tos, un, ja tas ir iespējams, rast savstarpēji saskaņotu risinājumu ( 44 ).

304. pants

Darbības joma

Šīs nodaļas noteikumus piemēro attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šā nolīguma IV sadaļas noteikumu interpretācijas un piemērošanas, ja vien nepārprotami nav noteikts citādi.

305. pants

Apspriešanās

1.  
Puses cenšas atrisināt strīdus par šā nolīguma 304. pantā minēto šā nolīguma noteikumu interpretēšanu un piemērošanu, labā ticībā sākot apspriešanos ar mērķi panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu.
2.  
Puse ierosina apspriešanos, nosūtot otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kura kopiju iesniedz Tirdzniecības komitejai, norādot izskatāmo jautājumu un šā nolīguma 304. pantā minētos šā nolīguma noteikumus, kuri pēc Puses domām ir piemērojami.
3.  
Apspriešanos rīko 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, un tā notiek atbildētājas Puses teritorijā, ja vien Puses nevienojas citādi. Apspriešanos uzskata par pabeigtu 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien abas Puses nevienojas to turpināt. Visa apspriešanās laikā sniegtā konfidenciālā informācija ir konfidenciāla.
4.  
Apspriešanās steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām un sezonas precēm, rīko 15 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas un uzskata par pabeigtām 15 dienas pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.
5.  
Ja apspriešanās attiecas uz energoproduktu transportu pa tīkliem un viena Puse uzskata, ka strīda izšķiršana ir steidzama dabas gāzes, naftas vai elektrības transporta starp Ukrainu un ES pusi pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas dēļ, apspriešanās notiek trīs dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, un to uzskata par pabeigtu trīs dienas pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, ja vien abas Puses nevienojas to turpināt. Visa apspriešanās laikā izpaustā konfidenciālā informācija ir konfidenciāla.
6.  
Ja apspriešanās nenotiek attiecīgi šā panta 3. vai 4. punktā noteiktajos termiņos vai ja tā ir pabeigta, bet nav panākta vienošanās par savstarpēji saskaņotu risinājumu, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu saskaņā ar šā nolīguma 306. pantu.1.

Iedaļa

Šķīrējtiesas procedūra

306. pants

Šķīrējtiesas procedūras sākšana

1.  
Ja Puses nav atrisinājušas strīdu apspriežoties, kā paredzēts šā nolīguma 305. pantā, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu.
2.  
Pieprasījums izveidot šķīrējtiesu jāiesniedz rakstveidā atbildētājai Pusei un Tirdzniecības komitejai. Prasītāja Puse pieprasījumā norāda konkrētu izskatāmo pasākumu un sūdzības juridiskā pamatojuma īsu izklāstu, kas ir pietiekošs, lai skaidri iepazīstinātu ar problēmu. Gadījumā, ja prasītāja puse lūdz izveidot šķīrējtiesu ar citām, bet ne parastajām pilnvarām, rakstiskā prasībā ietver ierosināto speciālo pilnvaru tekstu.
3.  

Ja vien Puses nevienojas citādi, šķīrējtiesas pilnvaras ir piecu dienu laikā no šķīrējtiesas izveidošanas dienas.

"izskatīt šķīrējtiesas izveidošanas pieprasījumā minēto jautājumu, lemt par attiecīgā pasākuma saderību ar šā nolīguma 304. pantā minētajiem šā nolīguma noteikumiem un pieņemt nolēmumu saskaņā ar šā nolīguma 310. pantu."

307. pants

Šķīrējtiesas sastāvs

1.  
Šķīrējtiesā ir trīs šķīrējtiesneši.
2.  
Puses desmit dienu laikā pēc tam, kad Tirdzniecības komitejā iesniegts pieprasījums izveidot šķīrējtiesu, apspriežas, lai panāktu vienošanos par tās sastāvu.
3.  
Ja Puses šā panta 2. punktā noteiktajā termiņā nespēj vienoties par šķīrējtiesas sastāvu, jebkura no Pusēm var prasīt Tirdzniecības komitejas priekšsēdētājam vai viņa pārstāvim ar izlozes palīdzību izvēlēties visus trīs šķīrējtiesnešus no attiecīgā saraksta, kas izveidots saskaņā ar šā nolīguma 323. pantu: vienu personu — no prasītājas Puses ierosināto personu loka, vienu personu — no atbildētājas Puses ierosināto personu loka un vienu personu — no to personu loka, ko Puses izvēlējušās priekšsēdētāja amatam.
4.  

Ja Puses vienojas par vienu vai vairākiem šķīrējtiesnešiem, atlikušo dalībnieku vai dalībniekus izraugās tādā pašā kārtībā:

a) 

ja Puses ir vienojušās par diviem šķīrējtiesnešiem, atlikušo šķīrējtiesnesi izvēlas no to personu loka, ko Puses izvēlējušās priekšsēdētāja amatam;

b) 

ja Puses ir vienojušās par vienu šķīrējtiesnesi, vienu atlikušo šķīrējtiesnesi izvēlas no prasītājas Puses ierosināto personu loka un vienu — no atbildētājas Puses ierosināto personu loka.

5.  
Tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis izraugās šķīrējtiesnešus piecu dienu laikā no 3. punktā minētā pieprasījuma. Katras Puses pārstāvis ir tiesīgs būt klāt izraudzīšanās laikā.
6.  
Šķīrējtiesas izveidošanas diena ir diena, kad ir pabeigta izraudzīšanās procedūra.
7.  
Ja brīdī, kad tiek iesniegts pieprasījums saskaņā ar šā panta 3. punktu, kāds no šā nolīguma 323. pantā paredzētajiem sarakstiem nav izveidots, trīs šķīrējtiesnešus izvēlas ar izlozes palīdzību no to personu saraksta, ko oficiāli ierosinājusi viena vai abas Puses.
8.  
Attiecībā uz strīdu saistībā ar šā nolīguma IV sadaļas 11. nodaļu (Enerģētika saistībā ar tirdzniecību), ko viena Puse uzskata par steidzamu dabas gāzes, naftas vai elektrības transporta starp Ukrainu un ES pusi pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas vai pārtraukšanas draudu dēļ, šā panta 3. punktu piemēro uzreiz bez šā panta 2. punkta piemērošanas, un šā panta 5. punktā minētais termiņš ir divas dienas.

308. pants

Šķīrējtiesas starpposma ziņojums

1.  
Šķīrējtiesa Pusēm 90 dienu laikā no šķīrējtiesas izveidošanas dienas iesniedz starpposma ziņojumu, kurā izklāstīti konstatētie fakti, attiecīgo noteikumu piemērojamība un galvenais pamatojums šķīrējtiesas secinājumiem un ieteikumiem. Ja tā uzskata, ka šo termiņu nevar ievērot, šķīrējtiesas priekšsēdētājam par to rakstveidā jāpaziņo Pusēm un Tirdzniecības komitejai, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad šķīrējtiesa plāno izdot starpposma ziņojumu. Starpposma ziņojumu nekādā gadījumā nedrīkst izdot vēlāk par 120 dienām pēc šķīrējtiesas izveidošanas dienas.
2.  
Jebkura Puse 14 dienu laikā no starpposma ziņojuma izdošanas dienas var iesniegt rakstisku lūgumu šķīrējtiesai pārskatīt konkrētus starpposma ziņojuma aspektus.
3.  
Steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām un sezonas precēm, šķīrējtiesa dara visu iespējamo, lai izdotu starpposma ziņojumu, un jebkura Puse var iesniegt rakstisku lūgumu šķīrējtiesai pārskatīt starpposma ziņojumā precizētos aspektus divas reizes īsākā termiņā nekā noteikts attiecīgi šā panta 1. un 2. punktā.
4.  
Attiecībā uz strīdu saistībā ar šā nolīguma IV sadaļas 11. nodaļu (Enerģētika saistībā ar tirdzniecību), ko viena Puse uzskata par steidzamu dabas gāzes, naftas vai elektrības transporta starp Ukrainu un ES pusi pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas vai pārtraukšanas draudu dēļ, starpposma ziņojumu iesniedz 20 dienu laikā un 2. punktā minēto lūgumu izdara piecu dienu laikā no rakstveida ziņojuma izdošanas. Šķīrējtiesa var arī nolemt iztikt bez starpposma ziņojuma.
5.  
Pēc Pušu rakstisko piezīmju izskatīšanas saistībā ar starpposma ziņojumu šķīrējtiesa var grozīt ziņojumu un veikt turpmāku pārbaudi pēc saviem ieskatiem. Šķīrējtiesas galīgā nolēmuma secinājumi ietver starpposma pārskata posmā izvirzīto argumentu apspriešanu.

309. pants

Samierināšanās steidzamos enerģētikas strīdos

1.  
Attiecībā uz strīdu saistībā ar šā nolīguma IV sadaļas 11. nodaļu (Enerģētika saistībā ar tirdzniecību), ko viena Puse uzskata par steidzamu dabas gāzes, naftas vai elektrības transporta starp Ukrainu un ES pusi pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas vai pārtraukšanas draudu dēļ, jebkura Puse, iesniedzot par to pieprasījumu šķīrējtiesai, var lūgt šķīrējtiesas priekšsēdētāju veikt samierinātāja pienākumus attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas saistīts ar strīdu.
2.  
Samierinātājs cenšas panākt vienošanos par strīda risinājumu vai cenšas panākt vienošanos par procedūru šāda risinājuma sasniegšanai. Ja 15 dienu laikā pēc tā iecelšanas samierinātājam nav izdevies panākt šādu vienošanos, tas iesaka strīda risinājumu vai procedūru šāda risinājuma sasniegšanai un lemj par noteikumiem un nosacījumiem, kas jāievēro no konkrētas dienas, ko tas nosaka, līdz dienai, kad strīds tiek izšķirts.
3.  
Puses un Pušu kontrolē vai jurisdikcijā esošas vienības ievēro saskaņā ar šā panta 2. punktu izteiktos ieteikumus par noteikumiem un nosacījumiem trīs mēnešus no samierinātāja lēmuma pieņemšanas vai līdz strīda izšķiršanai, atkarībā no tā, kas ir agrāk.
4.  
Samierinātājs ievēro Šķīrējtiesnešu ētikas kodeksu.

310. pants

Šķīrējtiesas nolēmums

1.  
Šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu Pusēm un Tirdzniecības komitejai 120 dienu laikā no šķīrējtiesas izveidošanas dienas. Ja tā uzskata, ka šo termiņu nevar ievērot, šķīrējtiesas priekšsēdētājs par to rakstveidā paziņo Pusēm un Tirdzniecības komitejai, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad šķīrējtiesa plāno pabeigt darbu. Nolēmumu nekādā gadījumā nedrīkst paziņot vēlāk kā 150 dienas no šķīrējtiesas izveidošanas dienas.
2.  
Steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, šķīrējtiesa dara visu, lai paziņotu nolēmumu 60 dienās no tās izveidošanas dienas. Nekādos apstākļos tas nedrīkst aizņemt vairāk kā 75 dienas no tās izveidošanas. Šķīrējtiesa 10 dienu laikā pēc tās izveidošanas var pieņemt prejudiciālu nolēmumu par to, vai tā uzskata lietu par steidzamu.
3.  
Attiecībā uz strīdu saistībā ar šā nolīguma IV sadaļas 11. nodaļu (Enerģētika saistībā ar tirdzniecību), ko viena Puse uzskata par steidzamu dabas gāzes, naftas vai elektrības transporta starp Ukrainu un ES pusi pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas vai pārtraukšanas draudu dēļ, šķīrējtiesa nolēmumu paziņo 40 dienu laikā no tās izveidošanas dienas.2.

Iedaļa

Nolēmuma izpilde

311. pants

Šķīrējtiesas nolēmuma izpilde

Katra Puse veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai labā ticībā izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, un Puses centīsies vienoties par termiņu, kurā jāpanāk nolēmuma izpilde.

312. pants

Pieņemams termiņš nolēmuma izpildei

1.  
Ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad šķīrējtiesa nolēmumu paziņojusi Pusēm, atbildētāja Puse paziņo prasītājai Pusei un Tirdzniecības komitejai termiņu, kas tai būs vajadzīgs, lai izpildītu nolēmumu (turpmāk – pieņemams termiņš).
2.  
Ja starp Pusēm ir domstarpības par pieņemamu termiņu šķīrējtiesas nolēmuma izpildei, prasītāja Puse 20 dienās pēc paziņojuma saskaņā ar šā panta 1. punktu rakstiski pieprasa šķīrējtiesai tās sākotnējā sastāvā noteikt pieņemamu termiņu. Par šādu pieprasījumu vienlaicīgi paziņo otrai Pusei un Tirdzniecības komitejai. Šķīrējtiesa 20 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas paziņo savu nolēmumu Pusēm un Tirdzniecības komitejai.
3.  
Ja sākotnējais šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties sanāksmē, piemēro šā nolīguma 307. pantā izklāstīto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 35 dienas no šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.
4.  
Atbildētāja Puse rakstveidā informē prasītāju Pusi par panākto progresu šķīrējtiesas nolēmuma izpildē vismaz vienu mēnesi pirms pieņemamā termiņa beigām.
5.  
Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt pieņemamo termiņu.

313. pants

Jebkura šķīrējtiesas nolēmuma izpildei veiktā pasākuma pārskatīšana

1.  
Atbildētāja Puse pirms pieņemamā termiņa beigām paziņo prasītājai Pusei un Tirdzniecības komitejai par visiem pasākumiem, ko tā veikusi šķīrējtiesas nolēmuma izpildei.
2.  
Ja Pusēm ir domstarpības par to, vai pasākums, kas paziņots saskaņā ar šā panta 1. punktu, patiešām veikts, vai par tā atbilstību, prasītāja Puse var rakstiski pieprasīt šķīrējtiesai tās sākotnējā sastāvā izlemt šo jautājumu. Šādā pieprasījumā norāda konkrēto izskatāmo pasākumu un šā nolīguma noteikumus, ar kuriem to uzskata par nesaderīgu, veidā, kas ir pietiekošs, lai skaidri norādītu sūdzības juridisko pamatojumu. Šķīrējtiesa paziņo nolēmumu 45 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
3.  
Ja šķīrējtiesa sākotnējā sastāvā vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro šā nolīguma 307. pantā noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 60 dienas no šā nolīguma 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

314. pants

Tiesību aizsardzības līdzekļi steidzamos enerģētikas strīdos

1.  
Attiecībā uz strīdu saistībā ar šā nolīguma IV sadaļas 11. nodaļu (Enerģētika saistībā ar tirdzniecību), ko viena Puse uzskata par steidzamu dabas gāzes, naftas vai elektrības transporta starp Ukrainu un ES pusi pilnīgas vai daļējas pārtraukšanas vai pārtraukšanas draudu dēļ, piemēro šādus īpašos noteikumus par tiesību aizsardzības līdzekļiem.
2.  
Atkāpjoties no šā nolīguma 311., 312. un 313. panta, prasītāja Puse var apturēt no šā nolīguma izrietošās saistības tādā līmenī, kas ir līdzvērtīgs anulējumam vai kaitējumam, ko izraisījusi Puse, kas nav izpildījusi šķīrējtiesas nolēmumu 15 dienu laikā no tā pasludināšanas. Šāda apturēšana stājas spēkā nekavējoties. Šādu apturēšanu var uzturēt spēkā ne vairāk kā trīs mēnešus, izņemot, ja atbildētāja Puse joprojām nav izpildījusi šķīrējtiesas ziņojumu.
3.  
Ja atbildētāja Puse apstrīd nolēmuma neizpildes faktu vai neizpildes dēļ piemērotās saistību apturēšanas līmeni, tā var ierosināt procedūru saskaņā ar šā nolīguma 315. un 316. pantu, ko izskata paātrinātā kārtā. Prasītājai Pusei ir pienākums atcelt vai pielāgot saistību apturēšanu tikai pēc tam, kad šķīrējtiesa ir pasludinājusi savu nolēmumu šajā jautājumā, un tā var saglabāt saistību apturēšanu visas procedūras laikā.

315. pants

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi nolēmuma neizpildes gadījumā

1.  
Ja atbildētāja Puse līdz pieņemamā termiņa beigām nepaziņo par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, vai ja šķīrējtiesa nolemj, ka saskaņā ar šā nolīguma 313. panta 1. punktu paziņotais pasākums nav saderīgs ar minētās Puses saistībām atbilstoši šā nolīguma 304. pantā minētajiem noteikumiem, atbildētāja Puse iesniedz pagaidu kompensācijas piedāvājumu, ja to pieprasa prasītāja Puse.
2.  
Ja 30 dienu laikā pēc pieņemamā termiņa beigām vai pēc šķīrējtiesas nolēmuma paziņošanas atbilstīgi 313. pantam par to, ka pasākums šķīrējtiesas nolēmuma izpildei neatbilst šā nolīguma 304. pantā minētajiem noteikumiem, nav panākta vienošanās par kompensāciju, prasītāja Puse pēc tam, kad tā sniegusi paziņojumu atbildētājai Pusei un Tirdzniecības komitejai, ir tiesīga apturēt savu saistību izpildi, kuras izriet no jebkura noteikuma nodaļā par brīvās tirdzniecības zonu tādā līmeni, kas ir līdzvērtīgs pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai kaitējumam. Prasītāja Puse var šādi apturēt savas saistības jebkurā laikā 10 dienas pēc paziņojuma datuma, ja vien atbildētāja Puse nav pieprasījusi šo jautājumu izskatīt šķīrējtiesā saskaņā ar šā panta 4. punktu.
3.  
Apturot saistības, prasītāja Puse var nolemt paaugstināt savas tarifu likmes līdz līmenim, kādu piemēro citām PTO dalībvalstīm, attiecinot tās uz tirdzniecības apjomu, ko nosaka tā, lai tirdzniecības apjoms, reizināts ar tarifu likmju paaugstinājumu, atbilstu pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai kaitējumam.
4.  
Ja atbildētāja Puse uzskata, ka apturēšanas līmenis nav līdzvērtīgs pārkāpuma izraisītajam anulējumam vai kaitējumam, tā var rakstiski pieprasīt sākotnējai šķīrējtiesai izlemt šo jautājumu. Par šādu pieprasījumu pirms šā panta 2. punktā minētā 10 dienu termiņa beigām paziņo prasītājai Pusei un Tirdzniecības komitejai. Šķīrējtiesa 30 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas paziņo nolēmumu par saistību apturēšanas līmeni Pusēm un Tirdzniecības komitejai. Saistību izpildi neaptur, kamēr šķīrējtiesa nav paziņojusi nolēmumu, un saistību izpildes apturēšanai jābūt saskaņā ar šķīrējtiesas nolēmumu.
5.  
Ja sākotnējais šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties sanāksmē, piemēro šā nolīguma 307. pantā noteikto kārtību. Šādā gadījumā nolēmuma paziņošanas termiņš ir 45 dienas no šā panta 4. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.
6.  
Saistību izpildi aptur uz laiku un piemēro tikai tik ilgi, kamēr pasākums, par kuru konstatēts, ka tas nav saderīgs ar šā nolīguma 304. pantā minētajiem noteikumiem, nav atsaukts vai grozīts, lai tas atbilstu minētajiem noteikumiem saskaņā ar 316. pantu, vai tik ilgi, kamēr Puses nav vienojušās par strīda atrisinājumu.

316. pants

Jebkura tāda pasākuma pārskatīšana, kas pēc saistību izpildes apturēšanas veikts nolēmuma izpildei

1.  
Atbildētāja Puse paziņo prasītājai Pusei un Tirdzniecības komitejai par visiem pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, kā arī par tās pieprasījumu pārtraukt saistību apturēšanu, ko piemēro prasītāja Puse.
2.  
Ja Puses 30 dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas dienas nevienojas par to, vai paziņotais pasākums nodrošina, ka atbildētāja Puse ir izpildījusi šā nolīguma 304. panta minētos šā nolīguma noteikumus, prasītāja Puse rakstiski var pieprasīt sākotnējai šķīrējtiesai izlemt šo jautājumu. Par šādu pieprasījumu vienlaicīgi paziņo atbildētājai Pusei un Tirdzniecības komitejai. Šķīrējtiesa 45 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas paziņo nolēmumu Pusēm un Tirdzniecības komitejai. Ja šķīrējtiesa lemj, ka atbildētāja Puse ir izpildījusi nolīguma noteikumus, vai, ja prasītāja Puse 45 dienu laikā no šā panta 1. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas nepieprasa sākotnējai šķīrējtiesai izlemt šo jautājumu, saistību apturēšanu izbeidz 15 dienu laikā no šķīrējtiesas nolēmuma paziņošanas vai pēc minētā 45 dienu termiņa beigām.
3.  
Ja sākotnējais šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties sanāksmē, piemēro šā nolīguma 307. pantā noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš šādā gadījumā ir 60 dienas no šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.3.

Iedaļa

Kopīgi noteikumi

317. pants

Savstarpēji saskaņots risinājums

Puses katrā laikā atbilstīgi šai nodaļai var panākt savstarpēji saskaņotu strīda risinājumu. Tās kopīgi par katru šādu risinājumu paziņo Tirdzniecības komitejai un attiecīgos gadījumos arī šķīrējtiesas priekšsēdētājam. Ja risinājumam ir nepieciešams apstiprinājums saskaņā ar kādas Puses atbilstīgām iekšējām procedūrām, paziņojumā norāda šo prasību, un šķīrējtiesas procedūru aptur. Ja šāds apstiprinājums nav vajadzīgs vai pēc paziņojuma par minētās iekšējās procedūras pabeigšanu, šķīrējtiesas procedūru izbeidz.

318. pants

Reglaments

1.  
Šajā nodaļā noteikto strīdu izšķiršanas procedūru regulē šā nolīguma XXIV pielikumā ietvertais reglaments.
2.  
Šķīrējtiesas sēdes saskaņā ar šā nolīguma XXIV pielikumā pievienoto reglamentu ir atklātas.

319. pants

Informācija un tehniskas konsultācijas

Šķīrējtiesa pēc Puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var iegūt ziņas no jebkura avota, kuru tā uzskata par pieņemamu šķīrējtiesas procesam, tostarp no strīdā iesaistītajām Pusēm. Šķīrējtiesai ir arī tiesības pēc sava ieskata lūgt attiecīgo ekspertu viedokli. Šādā veidā iegūtā informācija ir jādara zināma katrai no Pusēm, un tām jādod iespēja izteikt piezīmes. Ieinteresētajām fiziskajām vai juridiskajām personām abu Pušu teritorijās saskaņā ar šā nolīguma XXIV pielikumā ietverto reglamentu ir tiesības iesniegt šķīrējtiesā amicus curiae atzinumus.

320. pants

Interpretācijas noteikumi

Šķīrējtiesa interpretē šā nolīguma 304. pantā minētos noteikumus saskaņā ar starptautisko publisko tiesību ierastajām interpretācijas normām, tostarp 1969. gada Vīnes Konvencijā par starptautisko līgumu tiesībām apkopotajām normām. Ja šajā nolīgumā paredzētais pienākums ir identisks PTO nolīgumā paredzētam pienākumam, šķīrējtiesa pieņem interpretāciju, kas ir saskaņā ar visām attiecīgajām interpretācijām, kas noteiktas PTO Strīdu izšķiršanas iestādes (turpmāk - SII) nolēmumos. Šķīrējtiesas nolēmumi nevar paplašināt vai sašaurināt šajā nolīgumā paredzētās tiesības un pienākumus.

321. pants

Šķīrējtiesas lēmumi un nolēmumi

1.  
Šķīrējtiesa dara visu iespējamo, lai ikvienu lēmumu pieņemtu vienprātīgi. Ja tomēr lēmumu nevar pieņemt vienprātīgi, attiecīgo jautājumu izšķir ar vairākuma balsojumu. Tomēr nekādā gadījumā netiek publiskoti atšķirīgie šķīrējtiesnešu viedokļi.
2.  
Visi šķīrējtiesas nolēmumi ir saistoši Pusēm un neuzliek tiesības vai pienākumus fiziskām vai juridiskām personām. Nolēmumā izklāsta konstatētos faktus, nolīguma attiecīgo noteikumu piemērojamību un galveno pamatojumu šķīrējtiesas konstatējumiem un secinājumiem. Tirdzniecības komiteja šķīrējtiesas nolēmumus pilnībā nodod atklātībai, ja vien tā nenolemj to nedarīt.

322. pants

Strīdu izšķiršana saistībā ar regulējuma tuvināšanu

1.  
Šajā pantā noteikto procedūru piemēro strīdiem par tāda ar regulējuma tuvināšanu saistīta šā nolīguma noteikuma interpretāciju un piemērošanu, kas paredzēts 3. nodaļā (Tehniskās tirdzniecības barjeras), 4. nodaļā (Sanitārie un fitosanitārie pasākumi), 5. nodaļā (Muita un tirdzniecības veicināšana), 6. nodaļā (Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija), 8. nodaļā (Publiskais iepirkums) vai 10. nodaļā (Konkurence), vai kā citādi paredz Pusei pienākumu, kas definēts, atsaucoties uz ES tiesību akta noteikumu.
2.  
Ja strīda gaitā rodas jautājums par kāda 1. punktā minētā ES tiesību akta noteikuma interpretāciju, šķīrējtiesa nelemj par šo jautājumu un pieprasa Eiropas Savienības Tiesai pieņemt nolēmumu par šo interpretācijas jautājumu. Šādā gadījumā, kamēr Eiropas Savienības Tiesa nav pieņēmusi attiecīgo nolēmumu, aptur šķīrējtiesas nolēmumiem piemērojamos termiņus. Eiropas Savienības Tiesas nolēmums šķīrējtiesai ir saistošs.4.

Iedaļa

Vispārīgi noteikumi

323. pants

Šķīrējtiesneši

1.  
Tirdzniecības komiteja ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā izveido piecpadsmit personu sarakstu, kuras vēlas un spēj strādāt par šķīrējtiesnešiem. Katra Puse ierosina piecas personas, kas darbosies kā šķīrējtiesneši. Turklāt abas Puses izraugās piecas personas, kas nav nevienas Puses valstspiederīgie un kuras būs šķīrējtiesas priekšsēdētāji. Tirdzniecības komiteja nodrošina, ka sarakstā vienmēr ir minētais personu skaits.
2.  
Sarakstu, kas izveidots saskaņā ar šā panta 1. punktu, izmanto šķīrējtiesas izveidei saskaņā ar šā nolīguma 307. pantu. Šķīrējtiesa sastāv no šķīrējtiesnešiem, kam ir īpašas zināšanas vai pieredze tieslietās un starptautiskajā tirdzniecībā.
3.  
Visi šķīrējtiesā ieceltie šķīrējtiesneši ir neatkarīgi, strādā paši savā vārdā un nepieņem nevienas organizācijas vai valdības norādījumus, nav saistīti ar Pušu valdībām un ievēro šā nolīguma XXV pielikumā ietverto Ētikas kodeksu.

324. pants

Saistība ar PTO noteiktajiem pienākumiem

1.  
Tiesības izmantot šīs nodaļas noteikumus par strīdu izšķiršanu neskar nevienu darbību PTO ietvaros, tostarp strīdu izšķiršanas darbību.
2.  
Taču, ja kāda no Pusēm attiecībā uz konkrētu pasākumu ir uzsākusi strīda izšķiršanas procesu vai nu saskaņā ar šā nolīguma 306. panta 1. punktu vai PTO nolīgumu, šī Puse nevar uzsākt strīda izšķiršanas procesu par to pašu pasākumu otrā forumā, pirms nav beidzies pirmais process. Turklāt Puse nevar vērsties abos forumos jautājumā par tāda pienākuma neizpildi, kurš atbilstīgi šim nolīgumam un PTO nolīgumam ir pilnīgi vienāds. Tādā gadījumā, tiklīdz ir uzsākts strīda izšķiršanas process, Puse otram forumam neiesniedz prasību par tāda paša pienākuma izpildi atbilstīgi otram nolīgumam, ja vien izvēlētajā forumā procesuālu vai juridisku iemeslu dēļ nav iespējams izdarīt secinājumus par prasību, kuras priekšmets ir minētā pienākuma neizpilde.
3.  

Šā panta 2. punkta piemērošanas vajadzībām:

a) 

strīdu izšķiršanas procedūru saskaņā ar PTO dibināšanas līgumu uzskata par uzsāktu tad, kad viena Puse pieprasa izveidot šķīrējtiesu atbilstīgi PTO dibināšanas līguma 2. pielikumā iekļautās Vienošanās par noteikumiem un kārtību, kas nosaka strīdu izšķiršanu (turpmāk — VSI) 6. pantam, un to uzskata par pabeigtu tad, kad Strīdu izšķiršanas iestāde attiecīgi pieņem šķīrējtiesas ziņojumu un apelācijas iestādes ziņojumu atbilstīgi VSI 16. pantam un 17.14. pantam; un

b) 

strīdu izšķiršanas procedūru saskaņā ar šo nodaļu uzskata par uzsāktu tad, kad viena Puse pieprasa izveidot šķīrējtiesu atbilstīgi šā nolīguma 306. panta 1. punktam, un to uzskata par pabeigtu tad, kad šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu Pusēm un Tirdzniecības komitejai.

4.  
Neviens šās nodaļas noteikums neliedz Pusēm īstenot saistību izpildes apturēšanu, ja to atļāvusi Strīdu izšķiršanas iestāde. PTO nolīgumu neizmanto, lai liegtu kādai no Pusēm apturēt šajā nodaļā paredzēto saistību izpildi.

325. pants

Termiņi

1.  
Visus šajā nodaļā noteiktos termiņus, tostarp šķīrējtiesas nolēmumu paziņošanas termiņus, skaita kalendārajās dienās, un pirmā diena ir diena pēc darbības vai fakta, uz ko tie attiecas.
2.  
Jebkuru šajā nodaļā minēto termiņu var pagarināt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

326. pants

Nodaļas grozīšana

Tirdzniecības komiteja var lemt grozīt šo nodaļu, šā nolīguma XXIV pielikumā ietverto šķīrējtiesas reglamentu un šā nolīguma XXV pielikumā ietverto šķīrējtiesnešu un mediatoru ētikas kodeksu.15.

NODAĻA

Mediācijas mehānisms

327. pants

Mērķis un darbības joma

1.  
Šās nodaļas mērķis ir veicināt savstarpēji saskaņota risinājuma atrašanu, izmantojot visaptverošu un paātrinātu procedūru, kurā tiek iesaistīts mediators.
2.  
Šo nodaļu piemēro visiem pasākumiem, kas ietilpst šā nolīguma IV sadaļas 1. nodaļā (Valsts režīms un preču tirgus pieejamība) un nelabvēlīgi ietekmē tirdzniecību starp Pusēm.
3.  
Šo nodaļu nepiemēro pasākumiem, kas ietilpst šā nolīguma 6. nodaļā (Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija), 7. nodaļā (Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite), 8. nodaļā (Publiskais iepirkums), 9. nodaļā (Intelektuālais īpašums) un 13. nodaļā (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība). Tirdzniecības komiteja, pienācīgi apsverot šo jautājumu, var lemt, ka šo mehānismu piemēro kādai no šīm nozarēm.1.

Iedaļa

Procedūra saskaņā ar mediācijas mehānismu

328. pants

Pieprasījums sniegt informāciju

1.  
Pirms mediācijas procedūras ierosināšanas, Puse jebkurā laikā var pieprasīt informāciju par pasākumu, kas nelabvēlīgi ietekmē tirdzniecību vai ieguldījumus starp Pusēm. Puse, pie kuras vēršas ar šādu pieprasījumu, 20 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz atbildi, kurā ietver savus komentārus par pieprasījumā norādīto informāciju. Ja vien iespējams, pieprasījumu un atbildi sagatavo rakstveidā.
2.  
Ja Puse, kurai jāsniedz atbilde, uzskata, ka 20 dienu laikā nav iespējams sniegt atbildi, tā informē otru Pusi par kavēšanās iemesliem un paziņo, kāds pēc tās aplēsēm ir īsākais termiņš, kurā tā spēs sniegt atbildi.

329. pants

Procedūras uzsākšana

1.  

Puse var jebkurā laikā pieprasīt Pusēm iesaistīties mediācijas procedūrā. Šāds pieprasījums rakstiski adresējams otrai Pusei. Pieprasījumam jābūt pietiekami sīki izklāstītam, lai skaidri norādītu pieprasītājas Puses bažas, un tajā

a) 

norāda konkrēto aplūkojamo pasākumu,

b) 

ietver paziņojumu par iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, ko pieprasītājas Puses izpratnē minētais pasākums rada vai radīs uz tirdzniecību starp Pusēm, un

c) 

izskaidro, kā pēc pieprasītājas Puses uzskatiem šī ietekme ir saistīta ar minēto pasākumu.

2.  
Puse, kurai šāds pieprasījums ir adresēts, solidāri apsver pieprasījumu un pieņem vai noraida to 10 dienu laikā no saņemšanas.

330. pants

Mediatora izraudzīšanās

1.  
Puses, sākot mediācijas procedūru, cenšas vienoties par mediatoru ne vēlāk kā 15 dienu laikā no dienas, kad saņemta atbilde uz pieprasījumu.
2.  
Ja Puses noteiktajā termiņā nevar vienoties par mediatoru, jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai Tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis ar izlozes palīdzību izraugās mediatoru no saraksta, kas izveidots saskaņā ar šā nolīguma 323. pantu. Abu strīdā iesaistīto Pušu pārstāvjus savlaicīgi uzaicina būt klāt izlozē. Jebkurā gadījumā izloze norisinās, klātesot Pusei/Pusēm, kas ieradušās.
3.  
Tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis izraugās mediatoru piecu darba dienu laikā no Puses pieprasījuma, kā minēts 2. punktā.
4.  
Ja brīdī, kad tiek iesniegts pieprasījums saskaņā ar šā panta 2. punktu, šā nolīguma 323. pantā paredzētais saraksts nav izveidots, mediatoru izvēlas ar izlozes palīdzību no to personu saraksta, ko oficiāli ierosinājusi viena vai abas Puses.
5.  
Puses var vienoties, ka mediators ir vienas vai otras Puses valstspiederīgais.
6.  
Mediators objektīvā un pārredzamā veidā palīdz Pusēm noskaidrot visus jautājumus saistībā ar pasākumu un tā iespējamo ietekmi uz tirdzniecību, kā arī panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu. Šā nolīguma XXV pielikumā ietverto ētikas kodeksu piemēro mediatoriem, kā tas paredzēts minētajā kodeksā. Mutatis mutandis piemēro arī šā nolīguma XXIV pielikumā ietvertā reglamenta 3. līdz 7. noteikumu (paziņojumi) un 41. līdz 46. noteikumu (tulkošana un termiņu aprēķināšana).

331. pants

Mediācijas procedūras noteikumi

1.  
Puse, kas uzsākusi mediācijas procedūru, 10 dienu laikā no mediatora iecelšanas dienas mediatoram un otrai Pusei rakstiski sniedz sīki izklāstītu problēmas aprakstu, jo īpaši attiecībā uz konkrētā pasākuma darbību un tā ietekmi uz tirdzniecību. Otra Puse 20 dienu laikā no šā apraksta saņemšanas dienas var rakstiski sniegt piezīmes par problēmas aprakstu. Katra Puse savā sagatavotajā aprakstā vai piezīmēs var iekļaut jebkādu informāciju, ko tā uzskata par atbilstīgu.
2.  
Mediators var lemt par vispiemērotāko veidu, kā viest skaidrību par attiecīgo pasākumu un tā iespējamo ar tirdzniecību saistīto ietekmi. Mediators jo īpaši var rīkot sanāksmes starp Pusēm, apspriesties kopīgi ar abām Pusēm vai ar katru atsevišķi, vērsties pēc palīdzības vai konsultēties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām un sniegt visa veida papildu atbalstu, ko lūdz Puses. Tomēr pirms vērsties pēc palīdzības vai konsultēties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām, mediators konsultējas ar Pusēm.
3.  
Mediators Pusēm apsvēršanai var sniegt padomu un ierosināt risinājumu, Puses var pieņemt vai noraidīt ierosināto risinājumu vai vienoties par citu risinājumu. Tomēr mediators nesniedz padomus un neizsaka komentārus par izskatāmā pasākuma atbilstību šim nolīgumam.
4.  
Procedūra notiek tās Puses teritorijā, kurai tika adresēts pieprasījums, vai, savstarpēji vienojoties, jebkurā citā vietā vai izmantojot jebkurus citus līdzekļus.
5.  
Puses cenšas panākt savstarpēji saskaņotu risinājumu 60 dienu laikā no mediatora iecelšanas dienas. Pirms ir panākta galīgā vienošanās, Puses var apsvērt iespējamos pagaidu risinājumus, jo īpaši, ja pasākumus attiecas uz ātrbojīgām precēm.
6.  
Risinājumu var pieņemt Tirdzniecības komitejas lēmuma veidā. Katra Puse var noteikt, ka risinājums ir spēkā pēc nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanas. Savstarpēji saskaņotus risinājumus publisko. Tomēr publiskotajā versijā nedrīkst iekļaut informāciju, ko Puse ir norādījusi kā konfidenciālu.
7.  

Procedūru izbeidz,

a) 

Pusēm pieņemot savstarpēji saskaņotu risinājumu – tā pieņemšanas dienā;

b) 

ar rakstisku paziņojumu, ka turpmāka mediācija ir veltīga, ko mediators sagatavo pēc apspriešanās ar Pusēm;

c) 

ar rakstisku paziņojumu, ko Puse sagatavo pēc tam, kad ir izpētījusi mediācijas procedūrā piedāvātos savstarpēji saskaņotos risinājumus un apsvērusi visus mediatora piedāvātos padomus un ierosinātos risinājumus; vai

d) 

jebkurā procedūras posmā, Pusēm savstarpēji vienojoties.2.

Iedaļa

Īstenošana

332. pants

Savstarpēji saskaņota risinājuma īstenošana

1.  
Kad Puses ir vienojušās par risinājumu, katra no Pusēm termiņā, par ko panākta vienošanās, veic pasākumus, kādi vajadzīgi, lai īstenotu savstarpēji saskaņoto risinājumu.
2.  
Puse, kas veic īstenošanu, rakstiski informē otru Pusi par jebkuru rīcību vai pasākumiem, ko tā veic, lai īstenotu savstarpēji saskaņoto risinājumu.
3.  

Pēc Pušu pieprasījuma mediators izsniedz Pusēm rakstisku faktu izklāsta projektu, īsi aprakstot:

a) 

konkrēto aplūkojamo pasākumu;

b) 

piemērotās procedūras un

c) 

visus savstarpēji saskaņotos risinājumus, kas galīgi panākti šo procedūru rezultātā, tostarp iespējamos pagaidu risinājumus.

Mediators ļauj Pusēm 15 dienu laikā iesniegt komentārus par izklāsta projektu. Pēc tam, kad ir apsvērti minētajā termiņā iesniegtie Pušu komentāri, mediators 15 dienu laikā Pusēm rakstiski iesniedz galīgo faktu izklāstu. Faktu izklāsts neietver šā nolīguma interpretāciju.3.

Iedaļa

Vispārīgi noteikumi

333. pants

Saistība ar strīdu izšķiršanu

1.  

Procedūra saskaņā ar šo mediācijas mehānismu nav paredzēta tam, lai to izmantotu par pamatu strīdu izšķiršanas procedūrās atbilstoši šim vai kādam citam nolīgumam. Puse šādās strīdu izšķiršanas procedūrās neizmanto par pamatojumu vai pierādījumu, un šķīrējtiesa neņem vērā:

a) 

nostāju, ko mediācijas procedūras gaitā ir ieņēmusi otra Puse;

b) 

faktu, ka otra Puse ir paudusi vēlmi pieņemt risinājumu pasākumam, uz kuru attiecas mediācija vai

c) 

mediatora padomus vai priekšlikumus.

2.  
Mediācijas mehānisms neskar Pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar noteikumiem par strīdu izšķiršanu.
3.  
Ja vien Puses nevienojas citādi, neskarot šā nolīguma 331. panta 6. punktu, visi procedūras posmi, tostarp padomi un ierosinātie risinājumi, ir konfidenciāli. Tomēr jebkura Puse var darīt zināmu atklātībai, ka norisinās mediācijas procedūra.

334. pants

Termiņi

Jebkuru šajā nodaļā minēto termiņu var grozīt, procedūrā iesaistītajām Pusēm savstarpēji vienojoties.

335. pants

Izmaksas

1.  
Katra Puse sedz savus izdevumus, kas radušies, piedaloties mediācijas procedūrā.
2.  
Puses kopīgi un vienlīdzīgi sedz izdevumus, kas radušies saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem, tostarp mediatora un viņa palīgu atalgojumu un izdevumus, un gadījumā, ja Puses nevar vienoties par vienu procedūras valodu, visas izmaksas saistībā ar tulkošanu. Mediatora atalgojumu nosaka saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas paredzēti šķīrējtiesas priekšsēdētāja atalgojumam šā nolīguma XXIV pielikuma 8. punktā.

336. pants

Pārskatīšana

Piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Puses savstarpēji apspriežas, vai mediācijas mehānisms ir jāmaina, ņemot vērā gūto pieredzi, un attiecīga mehānisma izstrādi PTO.V

SADAĻA

Ekonomiskā un nozaru sadarbība1.

NODAĻA

Sadarbība enerģētikas jomā, tostarp kodoljautājumos

337. pants

1.  
Puses vienojas turpināt un pastiprināt sadarbību enerģētikas jomā, lai uzlabotu enerģētisko drošību, konkurētspēju un ilgtspējību, kas ir īpaši svarīgi ekonomikas izaugsmes veicināšanai, un tuvotos tirgus integrācijai, ietverot pakāpenisku tuvināšanos enerģētikas nozarē un dalību reģionālajā enerģētikas sadarbībā. Sadarbība regulējuma jomā notiek, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu saistības, tostarp pasākumus, ar kuriem informē un aizsargā patērētājus no negodīgas pārdošanas prakses, un nodrošina patērētāju piekļuvi enerģijai par pieņemamu cenu, tostarp arī visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem.
2.  
Sadarbība pamatojas uz vispusīgu partnerību, un to caurstrāvo abpusējas ieinteresētības, savstarpīguma, pārredzamības un iepriekšparedzamības principi, tā ir saderīga ar tirgus ekonomikas principiem, 1994. gada Enerģētikas hartas nolīgumu, Saprašanās memorandu par sadarbību enerģētikas jomā un citiem daudzpusējiem un attiecīgiem divpusējiem nolīgumiem.

338. pants

Savstarpējā sadarbība cita starpā aptver šādas jomas:

a) 

enerģētikas stratēģiju un politikas īstenošana un prognožu un notikumu scenāriju izstrāde/attīstība, kā arī statistikas reģistrēšanas sistēmas uzlabošana enerģētikas nozarē, pamatojoties uz savlaicīgu informācijas apmaiņu par enerģijas bilancēm un enerģijas plūsmām saskaņā ar starptautisko praksi, kā arī infrastruktūras uzlabošana;

b) 

efektīvu mehānismu izveide enerģijas krīzes situāciju risināšanai solidaritātes garā;

c) 

abpusēji svarīgas enerģijas infrastruktūras modernizācija un uzlabošana, ietverot enerģijas ražošanas jaudas, enerģijas tīklu integritāti, drošību un drošumu, Ukrainas elektrības tīklu pakāpeniska integrācija Eiropas elektrības tīklā, kā arī enerģijas tranzīta sistēmas pilnīga atjaunošana un pārrobežu mērīšanas sistēmu uzstādīšana pie Ukrainas ārējām robežām, abpusēji svarīgas jaunas enerģijas infrastruktūras izveide nolūkā dažādot enerģijas avotus, piegādātājus un transporta ceļus un metodes ekonomiski izdevīgā un videi draudzīgā veidā;

d) 

konkurētspējīgu, pārredzamu un no diskriminācijas brīvu enerģijas tirgu izveide konverģencē ar ES noteikumiem un standartiem ar regulējuma reformas palīdzību;

e) 

sadarbība 2005. gada Enerģētikas kopienas dibināšanas līguma ietvaros;

f) 

enerģijas tirdzniecības, tranzīta, izpētes, ieguves, rafinēšanas, ražošanas, glabāšanas, transporta, pārsūtīšanas, izplatīšanas un tirgvedības vai enerģijas izejvielu un produktu tirdzniecības ilgtermiņa stabilitātes un drošības veicināšana un stiprināšana, pamatojoties uz abpusēju izdevīgumu un bez diskriminācijas saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem un jo īpaši ar 1994. gada Enerģētikas hartas nolīgumu, PTO līgumu un šo nolīgumu;

g) 

pievilcīgas un stabilas ieguldījumu vides pakāpeniska veidošana, pievēršoties institucionālajiem, juridiskajiem, fiskālajiem un cita veida nosacījumiem un rosinot savstarpējus ieguldījumus enerģētikas jomā bez diskriminācijas;

h) 

efektīva sadarbība ar Eiropas Investīciju banku (EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un citām starptautiskām finanšu organizācijām un instrumentiem nolūkā atbalstīt sadarbību enerģētikas jomā starp Pusēm;

i) 

energoefektivitātes un enerģijas taupīšanas veicināšana, tostarp izstrādājot energoefektivitātes politiku un tiesisko un regulatīvo sistēmu ar mērķi panākt ievērojamus ES standartiem atbilstošus uzlabojumus, ietverot efektīvu enerģijas ģenerēšanu, ražošanu, transportēšanu, izplatīšanu un izmantošanu, kas būtu saderīga ar tirgus mehānismu darbību, kā arī efektīvu enerģijas izmantošanu ierīcēs, apgaismojumā un ēkās;

j) 

atjaunojamo enerģijas avotu, kā arī alternatīvas degvielas izstrāde un atbalsts ekonomiski izdevīgā un videi draudzīgā veidā, ietverot ilgtspējīgas biodegvielas ražošanu, un sadarbība regulējuma, sertifikācijas un standartizācijas jautājumos, kā arī tehnoloģiju un komercijas attīstības jautājumos;

k) 

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 1997. gada Kioto protokola par siltumnīcefekta gāzes emisijas samazināšanu ar energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu projektu palīdzību Kopīgā īstenošanas mehānisma veicināšana;

l) 

zinātniskā un tehniskā sadarbība un informācijas apmaiņa, lai attīstītu un uzlabotu enerģijas ražošanas, transportēšanas, piegādes un galīgās izmantošanas tehnoloģijas, īpašu uzmanību pievēršot energoefektīvām un videi draudzīgām tehnoloģijām, ietverot oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu un efektīvas un tīras akmeņogļu tehnoloģijas, saskaņā ar iedibinātiem principiem, kas cita starpā ietverti Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību;

m) 

sadarbība Eiropas un starptautisko standartizācijas iestāžu ietvaros enerģētikas jomā.

339. pants

Puses apmainās ar informāciju un pieredzi, kā arī attiecīgi atbalsta regulējuma reformu procesu, kas ietver ogļrūpniecības nozares (tvaika ģeneratoru ogles, koksa ogles un brūnogles) reorganizāciju, nolūkā palielināt tās konkurētspēju, uzlabot raktuvju drošību un darba drošību un samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus ņemot vērā reģionālo un sociālo ietekmi. Lai uzlabotu efektivitāti, konkurētspēju un ilgtspējību, reorganizācijas procesam jāaptver visa ogļrūpniecības vērtību ķēde, tas ir, sākot no izpētes cauri ražošanai un apstrādei līdz pat konversijai un ogļu pārstrādes atliekvielu pārstrādei un dedzināšanai. Šī pieeja ietver metāna izmešu no ogļraktuvēm, kā arī no naftas un gāzes nozares darbībām, atkritumu poligoniem un lauksaimniecības nozares, reģenerāciju un izmantošanu, kā tas cita starpā noteikts Pasaules Metāna iniciatīvā, kuras partneres ir Puses.

340. pants

Ar šo Puses izveido Agrīnās brīdināšanas mehānismu, kā noteikts šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 1. nodaļas (Sadarbība enerģētikas jomā, tostarp kodoljautājumos) XXVI pielikumā.

341. pants

Pakāpeniskā tuvināšanās notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts šā nolīguma XXVII pielikumā.

342. pants

1.  
Sadarbība kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā notiek, īstenojot īpašus nolīgumus, kas jau noslēgti vai tiks noslēgti starp Pusēm šajā jomā saskaņā ar attiecīgajām ES un tās dalībvalstu vai Eiropas Atomenerģijas kopienas (EURATOM) un tās dalībvalstu pilnvarām un kompetencēm un ievērojot katras Puses juridiskās procedūras.
2.  
Šāda sadarbība nodrošina augsta līmeņa kodoldrošību, kodolenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un kodolenerģijas tīru izmantošanu, aptverot kodolenerģijas civilās izmantošanas darbības un degvielas cikla posmus, ietverot kodolmateriālu ražošanu un tirdzniecību un kodolenerģijas drošības un drošuma aspektus, sagatavotību ārkārtas situācijām, kā arī ar veselību un vidi saistītus jautājumus un neizplatīšanas jautājumus. Šajā saistībā sadarbība ietvers arī politikas un juridiskās un regulatīvās sistēmas turpmāku izstrādi, pamatojoties uz ES tiesību aktiem un praksi, kā arī uz Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) standartiem. Puses veicina civilo zinātnisko izpēti kodoldrošības un kodoldrošuma jomās, tostarp kopīgas izpētes un izstrādes darbības, mācības un zinātnieku mobilitāti.
3.  

Sadarbība pievēršas problēmām, kas radušās Černobiļas katastrofas seku rezultātā, kā arī jautājumam par Černobiļas atomelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu, jo īpaši:

a) 

pārseguma izveides plānam (The Shelter Implementation Plan; SIP), lai transformētu iznīcināto 4. reaktoru (Pārseguma objekts) videi drošā sistēmā;

b) 

izmantotās kodoldegvielas pārvaldībai;

c) 

teritorijas attīrīšanai;

d) 

radioaktīvo atkritumu pārvaldībai;

e) 

vides novērošanai;

f) 

citām jomām, par ko iespējams savstarpēji vienoties, piemēram medicīniskajiem, zinātniskajiem, ekonomiskajiem, regulējuma, sociālajiem u administratīvajiem aspektiem saistībā ar centieniem mazināt katastrofas sekas.2.

NODAĻA

Makroekonomiskā sadarbība

343. pants

ES un Ukraina veicina ekonomikas reformas norisi, sadarbojoties, lai uzlabotu izpratni par to ekonomikas pamatprincipiem, ekonomikas politikas noteikšanu un īstenošanu tirgus ekonomikas režīmā. Ukraina cenšas izveidot funkcionējošu tirgus ekonomiku un pakāpeniski saskaņot tās politiku ar ES politiku saskaņā ar vadošajiem makroekonomiskās stabilitātes, stabilas valsts finanšu sistēmas un stabilas maksājumu bilances principiem.

344. pants

Nolūkā sasniegt šā nolīguma 343. pantā noteiktos uzdevumus, Puses sadarbojas, lai:

a) 

apmainītos ar informāciju par makroekonomikas rezultātiem un perspektīvām un par attīstības stratēģijām;

b) 

kopīgi analizētu abpusēji nozīmīgus ekonomikas jautājumus, tostarp ekonomikas politikas pasākumus un instrumentus tās īstenošanai, piemēram, ekonomikas prognožu metodes un stratēģisku politikas dokumentu izstrādi, nolūkā stiprināt Ukrainas politikas izstrādi saskaņā ar ES principiem un praksi;

c) 

apmainītos ar zināšanām makroekonomikas jomā;

d) 

sadarbība ietver arī informācijas apmaiņu par Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības principiem un darbību.

345. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 2. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.3.

NODAĻA

Valsts finanšu pārvaldība - budžeta politika, iekšējā kontrole un ārējā revīzija

346. pants

Sadarbības mērķis valsts finanšu pārvaldības jomā, pamatojoties uz starptautiskiem standartiem, ir nodrošināt tādas budžeta politikas un tādu efektīvu valsts iekšējās kontroles un ārējās revīzijas sistēmu attīstību, kas ir saderīgas ar pārskatatbildības, pārredzamības, ekonomikas, efektivitātes un optimālas darbības pamatprincipiem.

347. pants

Puses apmainās ar informāciju, pieredzi, paraugpraksi un veic citus pasākumus, jo īpaši šādus.

1. 

Budžeta politikas jomā:

a) 

vidēja termiņa budžeta prognožu/plānošanas sistēmas izstrāde;

b) 

uz programmām orientētas pieejas uzlabošana budžeta procesā un budžeta īstenošanas efektivitātes analīze;

c) 

informācijas un pieredzes apmaiņas uzlabošana par plānošanu un budžeta izpildi, un valsts parādu.

2. 

Ārējās revīzijas jomā:

— 
Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) standartu un metožu īstenošana, kā arī apmaiņa ar ES paraugpraksi publisko finanšu ārējās kontroles un revīzijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot Pušu attiecīgo iestāžu neatkarībai;
3. 

Valsts iekšējās finanšu kontroles jomā:

— 
valsts iekšējās finanšu kontroles sistēmas turpmāka attīstība, harmonizējot to ar starptautiski atzītiem standartiem (Iekšējo revidentu institūts (IIA), Grāmatvežu starptautiskā federācija (IFAC), INTOSAI) un metodoloģijām, kā arī ES publisko iestāžu iekšējās kontroles un iekšējās revīzijas paraugpraksi.
4. 

Krāpšanas apkarošanas jomā:

— 
krāpšanas un korupcijas apkarošanas un novēršanas metožu uzlabošana jomā, ko aptver šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 3. nodaļa, ietverot attiecīgo administratīvo iestāžu sadarbību.

348. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 3. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.4.

NODAĻA

Nodokļu politika

349. pants

Puses sadarbojas, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu jomā ar nolūku turpināt uzlabot ekonomiskās attiecības, tirdzniecību, ieguldījumus un godīgu konkurenci.

350. pants

Atsaucoties uz šā nolīguma 349. pantu, Puses atzīst un apņemas īstenot labas pārvaldības principus nodokļu jomā, tas ir, pārredzamības, informācijas apmaiņas un godīgas konkurences nodokļu jomā principus, kā to apņēmušās dalībvalstis ES līmenī. Šajā nolūkā, neierobežojot ES un dalībvalstu kompetenci, Puses uzlabos starptautisko sadarbību nodokļu jomā, veicinās likumīgu nodokļu ieņēmumu iekasēšanu un izstrādās pasākumus iepriekš minēto principu efektīvai īstenošanai.

351. pants

Puses turklāt uzlabo un stiprina sadarbību, kuras mērķis ir uzlabot un attīstīt Ukrainas nodokļu sistēmu un pārvaldību, tostarp iekasēšanas un kontroles spēju uzlabošanu, īpašu uzmanību pievēršot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas procedūrām, lai izvairītos no nokavēto maksājumu uzkrāšanās, nodrošinātu efektīvu nodokļu iekasēšanu un stiprinātu cīņu pret nodokļu krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu. Puses cenšas palielināt sadarbību un pieredzes apmaiņu nodokļu krāpšanas jomā, jo īpaši attiecībā uz "karuseļveida" krāpšanu.

352. pants

Puses uzlabo sadarbību un harmonizē pasākumu plānus krāpšanas un akcīzes preču kontrabandas prevencijai un apkarošanai. Šī sadarbība cita starpā ietvers pakāpenisku, pēc iespējas lielāku akcīzes likmes tuvināšanu tabakas izstrādājumiem, ņemot vērā reģionālos ierobežojumus, ietverot reģionāla līmeņa dialogu un saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 2003. gada Pamatkonvenciju par tabakas kontroli. Šajā nolūkā Puses centīsies stiprināt sadarbību reģionālā kontekstā.

353. pants

Pakāpenisko nodokļu struktūru tuvināšanu, kā noteikts ES acquis, veic saskaņā ar šā nolīguma XXVIII pielikumu.

354. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 4. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.5.

NODAĻA

Statistika

355. pants

Puses attīsta un stiprina sadarbību statistikas jautājumos, tādējādi sniedzot ieguldījumu ilgtermiņa mērķa – nodrošināt savlaicīgus, starptautiski salīdzināmus un ticamus statistikas datus – sasniegšanā. Ir sagaidāms, ka ilgtspējīgas, efektīvas un profesionāli neatkarīgas nacionālās statistikas sistēmas sniegs informāciju, kas attiecas uz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un lēmumu pieņēmējiem Ukrainā un ES, tādējādi dodot tiem iespēju pieņemt apzinātus lēmumus. Nacionālajai statistikas sistēmai būtu jāievēro ANO oficiālās statistikas pamatprincipi, ņemot vērā ES acquis par statistiku, tostarp arī Eiropas statistikas prakses kodeksu, lai harmonizētu nacionālās statistikas sistēmas ar Eiropas normām un standartiem. Acquis par statistiku ir apkopoti katru gadu atjaunotajā Statistikas prasību apkopojumā, ko Puses uzskata par pievienotu šim nolīgumam (XXIX pielikums).

356. pants

Sadarbības mērķi ir šādi:

a) 

vēl vairāk uzlabot nacionālo statistikas sistēmu kapacitāti, pievēršoties labam juridiskajam pamatam, adekvātai datu un metadatu izplatīšanas politikai un vienkāršai lietošanai;

b) 

pakāpeniski tuvināt Ukrainas statistikas sistēmu Eiropas statistikas sistēmai;

c) 

uzlabot datu sniegšanu ES, ņemot vērā attiecīgo starptautisko un Eiropas metodoloģiju piemērošanu, ietverot klasifikāciju;

d) 

uzlabot valsts statistikas jomā strādājošo profesionāļu un vadības kapacitāti, lai atvieglotu ES statistikas standartu piemērošanu un veicinātu Ukrainas statistikas sistēmas attīstību;

e) 

uzlabot pieredzes apmaiņu starp Pusēm par zinātības saistībā ar statistiku aktualitātēm;

f) 

veicināt visaptverošu kvalitātes vadību visiem statistikas izveides un izplatīšanas procesiem.

357. pants

Puses sadarbojas Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros, kur ES statistikas iestāde ir Eurostat. Sadarbība cita starpā attiecas uz šādām jomām:

a) 

iedzīvotāju statistika, tostarp tautas skaitīšana;

b) 

lauksaimniecības statistika, tostarp lauksaimniecības uzskaite un vides statistika;

c) 

komercdarbības statistika, tostarp komercreģistri un administratīvo resursu izmantošana statistikas vajadzībām;

d) 

enerģija, tostarp bilances;

e) 

nacionālie konti;

f) 

ārējās tirdzniecības statistika;

g) 

reģionālā statistika;

h) 

visaptveroša kvalitātes vadība visiem statistikas izveides un izplatīšanas procesiem.

358. pants

Puses cita starpā apmainās ar informāciju un zināšanām un uzlabo sadarbību, ņemot vērā jau uzkrāto pieredzi, reformējot statistikas sistēmu dažādu palīdzības programmu ietvaros. Jācenšas panākt turpmāku pakāpenisku tuvināšanos ES acquis par statistiku, pamatojoties uz Ukrainas statistikas sistēmas uzlabošanas valsts stratēģiju, ņemot vērā Eiropas Statistikas sistēmas aktualitātes. Statistikas datu veidošanas procesā īpašu uzmanību pievērš izlases apsekojumu turpmākai izstrādāšanai, ņemot vērā nepieciešamību samazināt atbilžu slogu. Dati ir domāti politikas virzienu izstrādei un uzraudzībai visās galvenajās sociālās un ekonomikas dzīves nozarēs.

359. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 5. nodaļā, norisinās regulārs dialogs. Cik vien iespējams, Ukrainai būtu jāļauj piedalīties Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros veiktajās darbībās saskaņā ar parastajiem trešo valstu piedalīšanās noteikumiem.6.

NODAĻA

Vide

360. pants

Puses attīsta un stiprina sadarbību vides jautājumos, tādējādi sniedzot ieguldījumu ilgtermiņa mērķa – nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un vidi saudzējošu ekonomiku – sasniegšanā. Tiek sagaidīts, ka Ukrainas un ES iedzīvotāji gūs labumu no uzlabotas vides aizsardzības, tostarp uzlabosies sabiedrības veselība, saglabāsies dabas resursi, palielināsies ekonomikas un vides efektivitāte, uzlabosies vides jautājumu integrācija citās politikas jomās, un paaugstināsies ražošana modernu tehnoloģiju izmantošanas rezultātā. Sadarbība norisinās Pušu labākajās interesēs un pamatojoties uz līdztiesību un abpusēju izdevīgumu, vienlaicīgi ievērojot starp Pusēm pastāvošo atkarību vides aizsardzības jomā un attiecīgos daudzpusējos nolīgumus.

361. pants

Sadarbības mērķis ir vides saglabāšana, aizsardzība, uzlabošana un tās kvalitātes atjaunošana, cilvēku veselības aizsardzība, apdomīga un racionāla dabas resursu izmantošana un pasākumu veicināšana starptautiskā līmenī reģionālo un globālo vides problēmu risināšanai, cita starpā šādās jomās:

a) 

klimata pārmaiņas;

b) 

vides pārvaldība un horizontālie jautājumi, ietverot izglītību un mācības, un piekļuve vides informācijai un lēmumu pieņemšanas procesiem;

c) 

gaisa kvalitāte;

d) 

ūdens kvalitāte un ūdens resursu pārvaldība, ietverot jūras vidi;

e) 

atkritumu un resursu pārvaldība;

f) 

dabas aizsardzība, ietverot bioloģiskās un ainavu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību (eko-tīkli);

g) 

rūpnieciskais piesārņojums un rūpnieciskie apdraudējumi;

h) 

ķīmiskās vielas;

i) 

ģenētiski modificēti organismi, ietverot lauksaimniecības nozari;

j) 

trokšņa piesārņojums;

k) 

civilā aizsardzība, ietverot dabiskus un cilvēku izraisītus apdraudējumus;

l) 

pilsētvide;

m) 

vides nodevas.

362. pants

1.  

Puses cita starpā:

a) 

apmainās ar informāciju un zināšanām;

b) 

īsteno kopīgu pētniecību un apmainās ar informāciju par tīrākām tehnoloģijām;

c) 

plāno rīcību katastrofu gadījumā un citās ārkārtas situācijās;

d) 

īsteno kopīgas darbības reģionālā un starptautiskā līmenī, tostarp saistībā ar Pušu ratificētiem daudzpusējiem vides nolīgumiem, un attiecīgos gadījumos arī kopīgas darbības attiecīgo aģentūru ietvaros.

2.  
Puses īpašu uzmanību pievērš pārrobežu jautājumiem.

363. pants

Pakāpeniska Ukrainas tiesību aktu tuvināšana ES tiesībām un politikai vides jomā norisinās saskaņā ar šā nolīguma XXX pielikumu.

364. pants

Sadarbība civilās aizsardzības nozarē notiek, īstenojot īpašos nolīgumus, kas noslēgti starp Pusēm šajā jomā saskaņā ar attiecīgajām ES un tās dalībvalstu pilnvarām un kompetencēm un ievērojot katras Puses juridiskās procedūras. Tās mērķi cita starpā ir šādi:

a) 

atvieglot savstarpējo palīdzību ārkārtas situācijās;

b) 

24 stundas diennaktī apmainīties ar agrīniem brīdinājumiem un atjauninātu informāciju par pārrobežu ārkārtas situācijām, ietverot palīdzības pieprasījumus un piedāvājumus;

c) 

novērtēt katastrofu ietekmi uz vidi;

d) 

aicināt ekspertus uz īpašiem tehniskiem semināriem un simpozijiem par civilās aizsardzības jautājumiem;

e) 

regulāri aicināt novērotājus uz īpašām praktiskajām nodarbībām un mācībām, ko rīko ES un/vai Ukraina;

f) 

stiprināt esošo sadarbību attiecībā uz pieejamo civilās aizsardzības spēju visefektīvāko izmantošanu.

365. pants

Sadarbība cita starpā aptver šādus uzdevumus:

a) 

izstrādāt vispusīgu vides stratēģiju, kas aptver plānotas institucionālas reformas (ar grafikiem), lai nodrošinātu vides tiesību aktu īstenošanu un izpildi; sadalīt vides pārvaldības kompetences nacionālā, reģionālā un pašvaldību līmenī; lēmumu pieņemšanas procedūras un lēmumu īstenošana; procedūras, kas veicina vides jautājumu integrāciju citās politikas jomās; identificēt nepieciešamos cilvēkresursus un finanšu resursus un pārskatīšanas mehānismu;

b) 

izstrādāt gaisa kvalitātes stratēģijas nozarēs; ūdens kvalitātes un resursu pārvaldība, ietverot jūras vidi; atkritumu un resursu pārvaldība; dabas aizsardzība; rūpnieciskais piesārņojums un rūpnieciskie apdraudējumi un ķīmiskas vielas, ietverot skaidri definētus īstenošanas grafikus un soļus, administratīvos pienākumus, kā arī finansējuma stratēģijas ieguldījumiem infrastruktūrā un tehnoloģijās;

c) 

izstrādāt un īstenot klimata pārmaiņu politiku, jo īpaši kā uzskaitīts šā nolīguma XXXI pielikumā.

366. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 6. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.7.

NODAĻA

Transports

367. pants

Puses:

a) 

paplašina un stiprina sadarbību transporta jomā, lai atbalstītu ilgtspējīgu transporta sistēmu izveidi;

b) 

atbalsta efektīvu, drošu transportu, kā arī transporta sistēmu savietojamību un sadarbspēju;

c) 

cenšas uzlabot galvenos transporta savienojumus starp to teritorijām.

368. pants

1.  
Pušu sadarbības mērķis ir atvieglot Ukrainas transporta nozares reorganizāciju un modernizāciju un pakāpeniski tuvināt to tādiem darbības standartiem un plāniem, kas būtu pielīdzināmi ES pastāvošajiem, jo īpaši īstenojot šā nolīguma XXXII pielikumā paredzētos pasākumus, neskarot saistības, kas izriet no īpašiem starp Pusēm noslēgtiem transporta nolīgumiem. Minēto pasākumu īstenošana nav pretrunā ar Pušu tiesībām un pienākumiem, kas izriet Pušu noslēgtiem starptautiskiem nolīgumiem vai dalības starptautiskās organizācijās.
2.  
Sadarbības mērķis turklāt ir uzlabot pasažieru un preču pārvietošanos, palielināt raitu transporta plūsmu starp Ukrainu, ES un trešām valstīm reģionā, novēršot administratīvos, tehniskos, pārrobežu un citus šķēršļus, uzlabojot transporta tīklus un atjauninot infrastruktūru, jo īpaši galvenās transporta asis, kas savieno Puses. Sadarbība ietver pasākumus robežu šķērsošanas atvieglošanai.
3.  

Sadarbība ietver informācijas apmaiņu un kopīgas darbības:

— 
reģionālā līmenī, jo īpaši ņemot vērā un pārņemot panākumus, kas sasniegti dažādu reģionālo transporta sadarbības pasākumu ietvaros, kā piemēram, Austrumu partnerības transporta komitejas, Eiropas–Kaukāza–Āzijas transporta koridora (TRACECA), Baku procesa un citu transporta iniciatīvu ietvaros;
— 
starptautiskā līmenī, tostarp arī saistībā ar starptautiskām transporta organizācijām un starptautiskiem nolīgumiem un konvencijām, ko Puses ratificējušas dažādu ES transporta aģentūru ietvaros;

369. pants

Šī sadarbība cita starpā aptver šādas jomas:

a) 

ilgtspējīgas nacionālās transporta politikas izstrāde, kas aptver visus transporta veidus, jo īpaši nolūkā nodrošināt efektīvas, drošas transporta sistēmas un veicināt transporta nozares apsvērumu integrāciju citās politikas jomās;

b) 

nozaru stratēģijas izstrāde nacionālās transporta politikas gaisotnē (ietverot juridiskās prasības tehniskā aprīkojuma un transporta flotes atjaunināšanai, lai panāktu atbilstību augstākajiem starptautiskajiem standartiem) ceļu, dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu, aviācijas un jūras transporta nozarēm un to sadarbspējas izstrāde, ietverot īstenošanas grafikus un posmus, administratīvos pienākumus, kā arī finansēšanas plānus;

c) 

multimodāla transporta tīkla izstrāde, kas būtu savienots ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T), un infrastruktūras politikas uzlabošana, lai labāk identificētu un novērtētu dažādu transporta veidu infrastruktūras projektus; tādu finansēšanas stratēģiju izstrāde, kas pievēršas tehniskajai apkopei, kapacitātes ierobežojumiem un trūkstošā posma infrastruktūrai, kā arī privātā sektora dalības transporta projektos aktivizēšana un veicināšana, kā tas noteikts šā nolīguma XXXIII pielikumā;

d) 

pievienošanās attiecīgajām starptautiskajām transporta organizācijām un nolīgumiem, tostarp procedūras, kas nodrošina starptautisko transporta nolīgumu un konvenciju striktu īstenošanu un piemērošanu;

e) 

zinātniskā un tehniskā sadarbība un informācijas apmaiņa tehnoloģiju, piemēram, inteliģentu transporta sistēmu, izstrādei un uzlabošanai;

f) 

inteliģentu transporta sistēmu un informācijas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana visa veida transporta pārvaldībā un darbībā, kā arī sadarbspējas atbalsts un sadarbība kosmosa sistēmu izmantošanā un to komerciālā piemērošanā, kas uzlabo transportu.

370. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 7. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.8.

NODAĻA

Kosmoss

371. pants

1.  

Puses atbalsta abpusēji izdevīgu sadarbību kosmosa civilās izpētes jomā un kosmosa pielietojumos, jo īpaši šādās jomās:

a) 

globālās navigācijas satelītu sistēmas;

b) 

zemes novērošana un globālā novērošana;

c) 

kosmosa zinātne un pētniecība;

d) 

lietišķās kosmosa tehnoloģijas, ietverot nesējraķešu un vilces tehnoloģijas.

2.  
Puses rosinās un veicinās pieredzes apmaiņu par kosmosa politiku, administrāciju un juridiskajiem aspektiem, kā arī par kosmosa tehnoloģiju industriālo reorganizāciju un komercializēšanu.

372. pants

1.  
Sadarbība ietvers informācijas apmaiņu par politikas virzieniem un programmām un attiecīgām sadarbības iespējām un kopīgiem projektiem, tostarp par Ukrainas iestāžu dalību attiecīgās kosmosa un transporta tēmās nākamajā ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "Apvārsnis 2020".
2.  
Puses rosinās un atbalstīs zinātnieku apmaiņu un attiecīgu tīklu veidošanu.
3.  
Sadarbība varētu ietvert arī pieredzes apmaiņu par kosmosa pētniecības un zinātnisko institūtu pārvaldību, kā arī par tādas vides izveidi, kas veicina pētniecību un jauno tehnoloģiju pielietošanu, un par atbilstīgu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību.

373. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 8. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs, ietverot atbilstīgu koordināciju un sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru par šiem un citiem nozīmīgiem jautājumiem.9.

NODAĻA

Sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā

374. pants

Puses attīsta un stiprina sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar mērķi veicināt gan zinātnes attīstību pašu par sevi, gan arī abu Pušu zinātnes spēju piedalīties valstu un globālo problēmu risināšanā. Puses cenšas atbalstīt progresu tādu zinātnes un tehnoloģiju atziņu iegūšanā, kas nozīmīgas ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, stiprinot savas pētniecības spējas un cilvēkresursu potenciālu. Dalīšanās ar zinātnes atziņām un to apkopošana uzlabos Pušu konkurētspēju, palielinot to ekonomikas spēju ģenerēt un izmantot atziņas, kā komercializēt jaunus produktus un pakalpojumus. Visbeidzot Puses attīstīs savu zinātnisko potenciālu, lai pildītu savus pienākumus un saistības globālā līmenī tādās jomās kā ar veselību saistīti jautājumi, vides aizsardzība, ietverot klimata pārmaiņas, un citas pasaules mēroga pārmaiņas.

375. pants

1.  
Šī sadarbība notiek, ņemot vērā pašreizējo oficiālo sadarbības sistēmu, kas izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību, un ņemot vērā Ukrainas mērķi pakāpeniski tuvināties ES politikai un tiesību aktiem zinātnes un tehnoloģiju jomā.
2.  
Sadarbības starp Pusēm mērķis ir atvieglot Ukrainas iesaistīšanos Eiropas Pētniecības telpā.
3.  
Šāda sadarbība palīdz Ukrainai reformēt un reorganizēt tās zinātnes pārvaldības sistēmas un pētniecības iestādes (tostarp uzlabot tās spējas attīstīt pētniecību un tehnoloģijas), lai veicinātu konkurētspējīgas ekonomikas un zināšanu sabiedrības pilnveidošanu.

376. pants

Sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām jomām:

a) 

abpusēja informācijas apmaiņa par zinātnes un tehnoloģiju politiku;

b) 

dalība nākamajā ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "Apvārsnis 2020";

c) 

zinātnisku programmu un pētniecības darbību kopīga īstenošana;

d) 

kopīgas pētniecības un attīstības darbības, kuru mērķis ir veicināt zinātnes progresu un tehnoloģiju un zinātības nodošanu;

e) 

mācības ar pētnieku un speciālistu apmaiņas programmas starpniecību;

f) 

kopīgu zinātnes un tehnoloģiju attīstības pasākumu rīkošana un līdzekļu izveide;

g) 

īstenošanas pasākumi, kuru mērķis ir izveidot vidi, kas veicina pētniecību un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, un pētniecības rezultātā radītā intelektuālā īpašuma pienācīgu aizsardzību;

h) 

sadarbības pastiprināšana reģionālā un starptautiskā līmenī, jo īpaši Melnās jūras kontekstā, un daudzpusējās organizācijās, kā piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO) un G8 grupā, kā arī saistībā ar daudzpusējiem nolīgumiem, kā piemēram ANO 1992. gada Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC);

i) 

pieredzes apmaiņa pētniecības un zinātnisko iestāžu pārvaldības jautājumos, lai attīstītu un uzlabotu to spēju veikt zinātnisko pētniecību un piedalīties tajā.

377. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 9. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.10.

NODAĻA

Rūpniecības un uzņēmumu politika

378. pants

Puses attīsta un stiprina sadarbību rūpniecības un uzņēmumu politikas jomā, tādējādi uzlabojot komercvidi visiem saimnieciskās darbības veicējiem, taču jo īpaši uzmanību pievēršot maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Pastiprinātai sadarbībai būtu jāuzlabo administratīvais un tiesiskais regulējums gan Ukrainas, gan ES uzņēmējiem, kas darbojas Ukrainā un ES, tā jābalsta uz ES MVU un rūpniecības politiku, ņemot vērā starptautiski atzītus principus un praksi šajā jomā.

379. pants

Nolūkā sasniegt šā nolīguma 378. pantā noteiktos uzdevumus, Puses sadarbojas, lai:

a) 

īstenotu stratēģijas MVU attīstībai, pamatojoties uz Eiropas Mazo uzņēmumu hartas principiem, un novērotu īstenošanas procesu ar ikgadēju ziņojumu un dialoga palīdzību. Šī sadarbība ietvers arī pievēršanos mikrouzņēmumiem un amatniecības uzņēmumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi gan ES, gan Ukrainas ekonomikai;

b) 

izveidotu labākus pamatnosacījumus, apmainoties ar informāciju un paraugpraksi, uzlabojot konkurētspēju. Šī sadarbība ietvers strukturālo pārmaiņu pārvaldību (restrukturizāciju) un vides un enerģijas jautājumus, kā piemēram energoefektivitāti un tīrāku ražošanu;

c) 

vienkāršotu un racionalizētu regulējumu un regulējuma praksi, īpaši pievēršoties labās prakses apmaiņai par regulējuma tehniku, ietverot ES principus;

d) 

rosinātu jauninājumu politikas izstrādi, apmainoties ar informāciju un paraugpraksi par pētniecības un izstrādes komercializāciju (ietverot atbalsta instrumentus komercdarbības uzsākšanai uz tehnoloģiju pamata), klasteru attīstību un piekļuvi finansējumam;

e) 

rosinātu ciešākus kontaktus starp ES un Ukrainas uzņēmumiem un starp šiem uzņēmumiem un Ukrainas un ES iestādēm;

f) 

atbalstītu eksportu veicinošu darbību izveidi Ukrainā;

g) 

atvieglotu gan Ukrainas, gan ES rūpniecības modernizāciju un reorganizāciju atsevišķās nozarēs.

380. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 10. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs. Tas ietvers ES un Ukrainas uzņēmumu pārstāvjus.11.

NODAĻA

Iežguves un metālu ieguves rūpniecība

381. pants

Puses attīsta un stiprina sadarbību attiecībā uz iežguves un metālu ieguves rūpniecību nolūkā veicināt savstarpējo sapratni, uzlabot darījumdarbības vidi, apmainīties ar informāciju un sadarboties jautājumos, kas nav saistīti ar enerģētiku, jo īpaši attiecībā uz metāla rūdu un rūpniecisko minerālu ieguvi. Šī sadarbība neskar noteikumus par oglēm, kas minēti šā nolīguma 339. pantā.

382. pants

Nolūkā sasniegt šā nolīguma 381. pantā noteiktos uzdevumus, Puses sadarbojas, lai:

a) 

apmainītos ar informāciju par pamatsituāciju iežguves un metālu ieguves rūpniecībā;

b) 

apmainītos ar informāciju par ES un Ukrainas iežguves un metālu ieguves rūpniecības nākotnes izredzēm attiecībā uz patēriņu, ražošanu un tirgus prognozēm;

c) 

apmainītos ar informāciju par pasākumiem, ko Puses veikušas, lai atvieglotu šo nozaru reorganizācijas procesu;

d) 

apmainītos ar informāciju un paraugpraksi par iežguves un metālu ieguves rūpniecības ilgtspējīgu attīstību Ukrainā un ES.12.

NODAĻA

Finanšu pakalpojumi

383. pants

Atzīstot, ka finanšu pakalpojumu jomā ir nepieciešams efektīvs noteikumu un prakses kopums, lai izveidotu pilnībā darbspējīgu tirgus ekonomiku un veicinātu tirdzniecisku apmaiņu starp Pusēm, Puses vienojas sadarboties finanšu pakalpojumu jomā nolūkā:

a) 

atbalstīt finanšu pakalpojumu regulējuma pielāgošanās procesu atvērtas tirgus ekonomikas vajadzībām;

b) 

nodrošināt ieguldītāju un citu finanšu pakalpojumu patērētāju efektīvu un atbilstīgu aizsardzību;

c) 

nodrošināt pasaules finanšu sistēmas stabilitāti un neaizskaramību;

d) 

veicināt sadarbību starp dažādiem finanšu sistēmas dalībniekiem, tostarp regulatoriem un uzraudzības iestādēm;

e) 

nodrošināt neatkarīgu un efektīvu uzraudzību.

384. pants

1.  
Puses veicina sadarbību starp attiecīgajām regulatīvajām un uzraudzības iestādēm, tostarp informācijas apmaiņu, zināšanu apmaiņu par finanšu tirgiem un citus šādus pasākumus.
2.  
Īpašu uzmanību pievērš šādu iestāžu administratīvo spēju attīstīšanai, cita starpā, izmantojot personāla apmaiņas un kopīgas mācības.

385. pants

Puses veicina pakāpenisku tuvināšanos atzītiem starptautiskiem standartiem finanšu pakalpojumu regulējuma un uzraudzības jomā. Attiecīgas ES acquis daļas finanšu pakalpojumu jomā ir ietvertas šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 6. nodaļā (Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija).

386. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 12. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.13.

NODAĻA

Komerctiesības, korporatīvā pārvaldība, grāmatvedība un revīzija

387. pants

1.  

Atzīstot, ka komerctiesību un korporatīvās pārvaldības, kā arī grāmatvedības un revīzijas jomā ir nepieciešams efektīvs noteikumu un prakses kopums, lai izveidotu pilnībā darbspējīgu tirgus ekonomiku un veicinātu tirdzniecību starp Pusēm, Puses vienojas sadarboties, lai:

a) 

aizsargātu kapitāldaļu īpašniekus, kreditorus un citas ieinteresētās personas saskaņā ar ES noteikumiem šajā jomā, kā uzskaitīts šā nolīguma XXXIV pielikumā;

b) 

valsts līmenī ieviestu attiecīgos starptautiskos standartus un pakāpeniski tuvinātos ES tiesībām grāmatvedības un revīzijas jomā, kā uzskaitīts šā nolīguma XXXV pielikumā;

c) 

izstrādātu korporatīvās pārvaldības politiku saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā arī pakāpeniski tuvinātos ES noteikumiem un rekomendācijām šajā jomā, kā uzskaitīts šā nolīguma XXXVI pielikumā.

2.  
Pušu mērķis būs apmainīties ar informāciju un zināšanām par abām pastāvošajām sistēmām un attiecīgiem jauninājumiem šajās jomās. Turklāt Puses meklēs iespēju uzlabot informācijas apmaiņu starp Ukrainas valsts reģistru un biznesa reģistriem ES dalībvalstīs.

388. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 13. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.14.

NODAĻA

Informācijas sabiedrība

389. pants

Puses izveido sadarbību informācijas sabiedrības attīstībai iedzīvotāju un uzņēmēju labā, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) plašu pieejamību un labākas kvalitātes pakalpojumus par pieņemamu cenu. Šī sadarbība turklāt uzlabos elektronisko komunikāciju pakalpojumu tirgu pieejamību, rosinot konkurenci un ieguldījumus šajā nozarē.

390. pants

Sadarbības mērķis ir īstenot valstu informācijas sabiedrības stratēģijas, izstrādāt vispusīgu elektroniskās komunikācijas regulējumu un aktīvāk iesaistīt Ukrainu ES pētniecības darbībās IKT jomā.

391. pants

Sadarbība ietver šādus aspektus:

a) 

veicināt pieeju platjoslai, uzlabojot tīkla drošību, sniedzot iespēju iedzīvotājiem, uzņēmumiem un administrācijām plaši izmantot IKT, izstrādājot vietējo saturu internetam un ieviešot tiešsaistes pakalpojumus, īpaši attiecībā uz e-darījumdarbību, e-pārvaldi un e-veselību un e-mācībām;

b) 

koordinēt elektroniskās saziņas politikas nolūkā optimāli izmantot radiofrekvenču spektru un nodrošināt Ukrainas un ES tīklu sadarbspēju;

c) 

stiprināt valstu regulatoru neatkarību un administratīvo kapacitāti komunikāciju jomā, lai nodrošinātu to spēju piemērot atbilstīgus regulatīvos pasākumus un izpildīt savus lēmumus un visus piemērojamos noteikumus un garantētu godīgu konkurenci tirgos. Valstu regulatoriem komunikāciju jomā būtu jāsadarbojas ar konkurences iestādēm, lai uzraudzītu šos tirgus;

d) 

veicināt kopīgus pētniecības projektus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā nākamajā ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "Apvārsnis 2020".

392. pants

Puses apmainās ar informāciju, paraugpraksi un pieredzi, veic kopīgus pasākumus nolūkā izstrādāt vispusīgu regulējumu un nodrošina elektronisko komunikāciju tirgu efektīvu darbību un netraucētu konkurenci tajos.

393. pants

Puses veicina sadarbību starp Ukrainas valsts regulatoru sakaru jomā un ES valstu regulatoriem.

394. pants

1.  
Puses veicina pakāpenisku tuvināšanos ES tiesību aktiem un tiesiskajam regulējumam informācijas sabiedrības un elektronisko sakaru jomā.
2.  
Attiecīgie noteikumi un ES acquis informācijas sabiedrības un elektronisko sakaru jomā ir ietverti šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 6. nodaļas (Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija) XVII papildinājuma 3. daļā (Telesakaru pakalpojumiem piemērojamie noteikumi).

395. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 14. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.15.

NODAĻA

Audiovizuālā politika

396. pants

1.  
Puses sadarbojas, lai veicinātu audiovizuālās ražošanas nozares attīstību Eiropā un sekmētu kopdarbu kino un televīzijas jomā.
2.  
Sadarbība varētu cita starpā ietvert arī mācības žurnālistiem un citiem plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem gan no drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu vides, kā arī atbalstu valsts un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai stiprinātu to neatkarību, profesionalitāti un saites ar Eiropas plašsaziņas līdzekļiem, ievērojot Eiropas standartus, tostarp Eiropas Padomes standartus.

397. pants

Pakāpenisku tuvināšanos ES tiesību aktiem un tiesiskajam regulējumam un starptautiskajiem instrumentiem audiovizuālās politikas jomā jo īpaši veic saskaņā ar šā nolīguma XXXVII pielikumu.

398. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 15. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.16.

NODAĻA

Tūrisms

399. pants

Puses sadarbojas tūrisma jomā nolūkā uzlabot konkurenci tūrisma nozarē, kas veicinātu ekonomikas izaugsmi un iespējas, nodarbinātību un valūtas apgrozību.

400. pants

1.  

Sadarbība divpusējā, reģionālā un Eiropas līmenī būtu jābalsta uz šādiem principiem:

a) 

vietējo kopienu, jo īpaši lauku reģionos, integritātes un interešu ievērošana;

b) 

kultūras mantojuma īpašā nozīme;

c) 

tūrisma un vides aizsardzības pozitīva mijiedarbība.

2.  
Attiecīgie noteikumi par ceļojumu rīkotājiem ir ietverti šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 6. nodaļā (Uzņēmējdarbīb, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija). Attiecīgie noteikumi par personu pārvietošanos ir ietverti šā nolīguma 19. pantā.

401. pants

Sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām jomām:

a) 

Informācijas, paraugprakses, pieredzes apmaiņa un zinātības nodošana, ietverot inovatīvās tehnoloģijas;

b) 

stratēģiskas partnerības izveide, ņemot vērā publiskās, privātās un sabiedrības intereses, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tūrisma attīstību;

c) 

tūrisma produktu un tirgu, infrastruktūras, cilvēkresursu un institucionālo struktūru veicināšana un attīstība;

d) 

efektīvas politikas un stratēģiju izstrāde un īstenošana, ietverot atbilstošus tiesiskos, administratīvos un finanšu aspektus;

e) 

mācības un kapacitātes uzlabošana tūrisma jomā pakalpojumu standartu uzlabošanai;

f) 

sabiedriskā tūrisma attīstība un veicināšana.

402. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 16. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.17.

NODAĻA

Lauksaimniecība un lauku attīstība

403. pants

Puses sadarbojas, lai veicinātu lauksaimniecības un lauku attīstību, jo īpaši pakāpeniskas politikas un tiesību aktu tuvināšanas ceļā.

404. pants

Pušu sadarbība lauksaimniecības un lauku attīstības jomā cita starpā aptver šādas jomas:

a) 

savstarpējas izpratnes uzlabošana par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku;

b) 

administratīvās kapacitātes uzlabošana centrālā un vietējā līmenī politikas plānošanai, izvērtēšanai un īstenošanai;

c) 

modernas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas veicināšana, respektējot vidi un dzīvnieku labturību, ietverot bioloģiskās ražošanas metožu un biotehnoloģiju izmantošanas paplašināšanu, cita starpā pārņemot paraugpraksi šajās jomās;

d) 

zināšanu un paraugprakses apmaiņa par lauku attīstības politiku, lai uzlabotu lauku kopienu labklājību;

e) 

konkurences uzlabošana lauksaimniecības nozarē un tirgu efektivitātes un pārredzamības, kā arī ieguldījumu nosacījumu uzlabošana;

f) 

zināšanu izplatīšana ar mācību un informatīvu pasākumu palīdzību;

g) 

inovācijas veicināšana, izmantojot pētniecību un popularizēšanas pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem;

h) 

starptautisko organizāciju ietvaros izskatīto jautājumu harmonizācijas veicināšana;

i) 

paraugprakses apmaiņa par atbalsta mehānismiem lauksaimniecības politikai un lauku reģioniem;

j) 

lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas veicināšana produktu standartu, ražošanas prasību un kvalitātes sistēmu jomā.

405. pants

Minētās sadarbības gaitā, neskarot šā nolīguma IV sadaļu (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi), Puses atbalsta pakāpenisku tuvināšanos attiecīgajiem ES tiesību aktiem un regulatīvajiem standartiem, jo īpaši tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma XXXVIII pielikumā.

406. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 17. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.18.

NODAĻA

Zivsaimniecības un jūrlietu politika1.

Iedaļa

Zivsaimniecības politika

407. pants

1.  
Puses sadarbojas savstarpēji izdevīgās kopēju interešu jomās zivsaimniecības nozarē, ietverot dzīvo ūdens resursu saglabāšanu un pārvaldību, inspicēšanu un kontroli, datu vākšanu un cīņu pret nelikumīgu, nereģistrētu un neregulētu zveju.
2.  
Šādi sadarbojoties, tiks ievērotas starptautiskās saistības attiecībā uz dzīvo ūdens resursu pārvaldību un saglabāšanu.

408. pants

Puses veic kopīgus pasākumus, apmainās ar informāciju un atbalsta viena otru, lai veicinātu:

a) 

labu pārvaldību un paraugprakses īstenošanu zvejniecības pārvaldības jomā nolūkā nodrošināt zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz ekosistēmu pieeju;

b) 

atbildīgu zveju un zvejniecības pārvaldību saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem, lai saglabātu zivju krājumus un ekosistēmas veselīgā stāvoklī;

c) 

sadarbību reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) ietvaros.

409. pants

Atsaucoties uz šā nolīguma 408. pantu un ņemot vērā labākos zinātniskos ieteikumus, Puses uzlabos sadarbību un pastiprināti koordinēs savas darbības dzīvo ūdens resursu pārvaldībai un saglabāšanai Melnajā jūrā. Puses veicinās plašāku starptautisko sadarbību Melnajā jūrā ar nolūku uzlabot attiecības attiecīgo RZPO ietvaros.

410. pants

Puses atbalstīs tādas iniciatīvas kā savstarpēja pieredzes apmaiņa un atbalsta sniegšana nolūkā nodrošināt ilgtspējīgas zivsaimniecības politikas īstenošanu, kas pamatojas uz prioritātēm šīs jomas ES acquis, ietverot:

a) 

dzīvo ūdens resursu, zvejas intensitātes un tehnisko pasākumu pārvaldību;

b) 

zvejas inspekcijas un kontroli, izmantojot nepieciešamo uzraudzības aprīkojumu, tostarp kuģu uzraudzības sistēmu, kā arī attiecīgu administratīvo un juridisko struktūru izveidi, kas spējīgas piemērot atbilstošus pasākumus;

c) 

saskaņotu nozvejas, izkraušanas, flotes, bioloģisko un ekonomisko datu vākšanu;

d) 

zvejas kapacitātes pārvaldību, tostarp darbspējīgu zvejas flotes reģistru;

e) 

tirgus efektivitātes uzlabošanu, jo īpaši atbalstot ražotāju organizācijas, sniedzot informāciju patērētājiem un ieviešot tirgvedības standartus un izsekojamību;

f) 

strukturālās politikas izstrādi zivsaimniecības nozarē, īpašu uzmanību pievēršot piekrastes kopienu ilgtspējīgai attīstībai.2.

Iedaļa

Jūrlietu politika

411. pants

Ņemot vērā sadarbību zivsaimniecības, transporta, vides un citu ar jūru saistītu politiku jomā, Puses izstrādā sadarbību par integrētu jūrlietu politiku, lai jo īpaši:

a) 

veicinātu integrētu pieeju jūrlietām, labu pārvaldību un paraugprakses apmaiņu jūras telpas izmantošanā;

b) 

izveidotu šķīrējmehānismu savstarpēji konkurējošām cilvēku darbībām un pārvaldītu to ietekmi uz jūras vidi, veicinot jūras teritoriālo plānošanu, kas ir līdzeklis labākai lēmumu pieņemšanai;

c) 

veicinātu ilgtspējīgu piekrastes reģionu un jūras rūpniecības nozaru attīstību, kas uzlabo ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, apmainoties ar paraugpraksi;

d) 

veicinātu stratēģisku alianšu izveidi starp jūras rūpniecības nozarēm, pakalpojumu jomu un zinātniskās pētniecības iestādēm, kas specializējas jūras un jūrlietu pētniecībā, tostarp veidojot jūrlietu klasterus dažādās nozarēs;

e) 

pamatojoties uz Burgasas Koordinācijas un informācijas centra pieredzi, censtos uzlabot drošības un drošuma pasākumus jūrlietās un veicinātu pārrobežu un nozaru jūrlietu uzraudzību, lai risinātu augošo risku saistībā ar intensīvo jūras satiksmi, kuģu radītu piesārņotājvielu noplūdēm, nelaimes gadījumiem jūrā un nelegālām darbībām jūrā;

f) 

izveidotu regulāru dialogu un veicinātu dažādu tīklu izveidi starp ieinteresētajam personām jūrlietu jomā.

412. pants

Sadarbība jo īpaši ietver šādas jomas:

a) 

informācijas, paraugprakses, pieredzes apmaiņa un jūrlietu zinātības nodošana, ietverot inovatīvās tehnoloģijas jūrlietu nozarēs;

b) 

informācijas un paraugprakses apmaiņa par projektu finansēšanas iespējām, ietverot publiskās un privātās partnerības;

c) 

sadarbības uzlabošana Pušu starpā attiecīgos starptautiskos jūrlietu forumos.3.

Iedaļa

Regulārs dialogs par zivsaimniecības un jūrlietu politiku

413. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 18. nodaļas 1. un 2. iedaļā, norisināsies regulārs dialogs.19.

NODAĻA

Donavas upe

414. pants

Paturot prātā Donavas upes baseina pārrobežu raksturu un tā vēsturisko nozīmi piekrastes kopienām, Puses:

a) 

vēl striktāk īsteno starptautiskās saistības, ko ES dalībvalstis un Ukraina uzņēmušās navigācijas, zivju, vides aizsardzības jomās, jo īpaši ūdens ekosistēmu jomā, ietverot dzīvo ūdens resursu saglabāšanu, lai sasniegtu labu ekoloģisko stāvokli, kā arī citās attiecīgās cilvēka darbības jomās;

b) 

nepieciešamības gadījumā atbalsta iniciatīvas izstrādāt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus un kārtību, kuru mērķis ir rosināt ilgtspējīgu attīstību un pievērst īpašu uzmanību tam, lai tiktu respektēts piekrastes kopienu tradicionālais dzīvesveids un lai saimnieciskā darbība norisinātos Donavas upes baseina integrētas izmantošanas ceļā.20.

NODAĻA

Patērētāju aizsardzība

415. pants

Puses sadarbojas, lai nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un panāktu savu patērētāju aizsardzības sistēmu savietojamību.

416. pants

Lai sasniegtu šos mērķus, sadarbībā jo īpaši ietilpst:

a) 

informācijas par patērētāju aizsardzības sistēmām apmaiņas veicināšana;

b) 

apmaiņa ar pieredzi par likumdošanas un tehniskajām spējām, lai īstenotu tiesību aktus un tirgus uzraudzības sistēmas;

c) 

informācijas sniegšanas patērētājiem uzlabošana;

d) 

mācību pasākumi pārvaldes ierēdņiem un patērētāju interešu pārstāvjiem;

e) 

neatkarīgu pārtērētāju apvienību izveides un patērētāju interešu pārstāvju kontaktu veicināšana.

417. pants

Ukraina pakāpeniski tuvina savus tiesību aktus ES acquis, kā paredzēts šā nolīguma XXXIX pielikumā, vienlaikus izvairoties no tirdzniecības barjerām.

418. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 20. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.21.

NODAĻA

Sadarbība nodarbinātības, sociālās politikas un iespēju vienlīdzības jautājumos

419. pants

Ņemot vērā šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 13. nodaļu (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība), Puses stiprina dialogu un sadarbību, lai veicinātu pienācīga darba nodrošināšanas programmu, nodarbinātības politiku, veselības aizsardzību un drošību darbā, sociālo dialogu, sociālo aizsardzību, sociālo iekļaušanu, dzimumu vienlīdzību un diskriminācijas aizliegumu.

420. pants

Sadarbība jomās, kas ietvertas šā nolīguma 419. pantā, notiek šādu mērķu sasniegšanai:

a) 

uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti;

b) 

risināt tādas kopīgas problēmas kā globalizācija un demogrāfiskās pārmaiņas;

c) 

izveidot vairāk un labākas darbavietas ar pienācīgiem darba apstākļiem;

d) 

veicināt sociālo taisnīgumu un tiesiskumu, reformējot darba tirgus;

e) 

veicināt tādus darba tirgu apstākļus, kas apvieno elastīgumu ar drošumu;

f) 

veicināt aktīvus darba tirgus pasākumus un uzlabot nodarbinātības pakalpojumu efektivitāti, lai labāk atbilstu darba tirgus vajadzībām;

g) 

veicināt iekļaujošākus darba tirgus, kas integrē cilvēkus ar īpašām vajadzībām;

h) 

samazināt ēnu ekonomiku, transformējot nedeklarēto darbu;

i) 

uzlabot veselības aizsardzības un drošības līmeni darbā, tostarp ar izglītojošu un mācību pasākumu palīdzību par veselības un drošības jautājumiem, veicinot preventīvos pasākumus, novēršot smagu negadījumu briesmas, pārvaldot toksiskas ķīmiskās vielas un apmainoties ar paraugpraksi un pētniecību šajā jomā;

j) 

uzlabot sociālās aizsardzības līmeni un modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, proti, kvalitāti, pieejamību un finansiālo ilgtspēju;

k) 

samazināt nabadzību un uzlabot sociālo kohēziju;

l) 

censties panākt dzimumu vienlīdzību un nodrošināt iespēju vienlīdzību sievietēm un vīriešiem nodarbinātības, izglītības, mācību, ekonomikas jomās un sabiedrībā, kā arī lēmumu pieņemšanā;

m) 

apkarot visa veida diskrimināciju;

n) 

uzlabot sociālo partneru spējas un veicināt sociālo dialogu.

421. pants

Puses rosina visu attiecīgo ieinteresēto personu, jo īpaši sociālo partneru, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju, iesaistīšanos Ukrainas politiskajās reformās un sadarbībā starp šā nolīguma Pusēm.

422. pants

Puses veicina korporatīvo sociālo atbildīgumu un pārskatatbildību un rosina atbildīgas darījumdarbības praksi, kas atbalstīta ANO ierosmē "Globālais līgums 2000", Starptautiskās darba organizācijas (ILO) 1977. gada "Trīspusējā deklarācijā par daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālajai politikai piemērojamiem principiem" ar 2006. gada grozījumiem un ESAO 1976. gada "Pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem" ar 2000. gada grozījumiem.

423. pants

Puses cenšas veicināt sadarbību nodarbinātības un sociālās politikas jomās visos attiecīgos reģionālos, daudzpusējos un starptautiskos forumos un organizācijās.

424. pants

Ukraina nodrošina pakāpenisku tuvināšanos ES tiesībām, standartiem un praksei nodarbinātības, sociālās politikas un iespēju vienlīdzības jomā, kā tas noteikts šā nolīguma XL pielikumā.

425. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 21. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.22.

NODAĻA

Sabiedrības veselība

426. pants

Puses attīsta sadarbību sabiedrības veselības aizsardzības jomā, lai celtu sabiedrības veselības drošuma un cilvēku veselības aizsardzības līmeni, kas ir priekšnosacījums ilgtspējīgai attīstībai un ekonomikas izaugsmei.

427. pants

1.  

Sadarbība jo īpaši aptver šādas jomas:

a) 

Ukrainas sabiedrības veselības sistēmas un tās kapacitātes stiprināšana, jo īpaši īstenojot reformas, attīstot primāro veselības aprūpi un apmācot personālu;

b) 

infekcijas slimību, piemēram, HIV/AIDS un tuberkulozes, profilakse un kontrole, paaugstināta sagatavotība īpaši patogēnu slimību uzliesmojumiem un Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu īstenošana;

c) 

neinfekciozu slimību profilakse un kontrole, apmainoties ar informāciju un paraugpraksi, veicinot veselīgu dzīves veidu, risinot galvenās veselības determinantes un problēmas, kā piemēram, mātes un bērna veselība, garīgā veselība un atkarība no alkohola, narkotikām un tabakas, tostarp īstenojot 2003. gada Pamatkonvenciju par tabakas kontroli;

d) 

tādu cilvēku izcelsmes vielu kā asinis, audi un šūnas kvalitāte un drošība;

e) 

veselības informācija un zināšanas, tostarp attiecībā uz pieeju "veselība visās politikas jomās".

2.  
Šajā nolūkā Puses apmainās ar datiem un paraugpraksi un veic citus kopīgus pasākumus, tostarp ar pieejas "veselība visās politikas jomās" palīdzību un izmantojot pakāpenisku Ukrainas integrāciju Eiropas tīklos sabiedrības veselības jomā.

428. pants

Ukraina pakāpeniski tuvina savus tiesību aktus un praksi ES acquis principiem, jo īpaši attiecībā uz infekcijas slimībām, asinīm, audiem un šūnām, kā arī tabaku. Atlasītu ES acquis elementu saraksts ir ietverts šā nolīguma XLI pielikumā.

429. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 22. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.23.

NODAĻA

Izglītība, mācības un jaunatne

430. pants

Pilnībā respektējot Pušu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmas uzbūvi un to kultūru un valodu daudzveidību, Puses veicina sadarbību izglītības, mācību un jaunatnes jomā, lai uzlabotu savstarpējo sapratni, veicinātu kultūru dialogu un vairotu zināšanas par to attiecīgajām kultūrām.

431. pants

Puses apņemas pastiprināt sadarbību augstākās izglītības jomā ar mērķi jo īpaši:

a) 

reformēt un modernizēt augstākās izglītības sistēmas;

b) 

veicināt no Boloņas procesa izrietošo konverģenci augstākās izglītības jomā;

c) 

uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un atbilstību;

d) 

pastiprināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm;

e) 

uzlabot augstāko izglītības iestāžu kapacitāti;

f) 

palielināt studentu un skolotāju mobilitāti, pievēršot uzmanību sadarbībai izglītības jomā nolūkā atvieglot augstākās izglītības pieejamību.

432. pants

Puses cenšas palielināt informācijas apmaiņu un pieredzi, lai rosinātu ciešāku sadarbību profesionālās izglītības un mācību jomā ar nolūku jo īpaši:

a) 

attīstīt profesionālās izglītības un mācību sistēmas un tālāku profesionālo apmācību visā darba dzīves garumā, pielāgojoties mainīgā darba tirgus vajadzībām;

b) 

izveidot valsts sistēmu, kas uzlabotu kvalifikāciju un prasmju ieguves pārredzamību un atzīšanu, pēc iespējas ņemot vērā ES pieredzi.

433. pants

Puses izpēta iespēju izveidot sadarbību citās jomās, piemēram, vidējās izglītības, tālmācības un mūžizglītības jomās.

434. pants

Puses vienojas rosināt ciešāku sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes politikas jomā un jaunu cilvēku neformālās izglītības jomā ar mērķi:

a) 

veicināt jaunu cilvēku integrāciju sabiedrībā kopumā, rosinot to aktīvu pilsoniskumu un iniciatīvas garu;

b) 

palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt zināšanas, prasmes un kompetences ārpus izglītības sistēmas, tostarp brīvprātīgo darbā, un atzīt šādas pieredzes vērtību;

c) 

uzlabot sadarbību ar trešām valstīm;

d) 

veicināt Ukrainas, ES un tās dalībvalstu jauniešu organizāciju sadarbību;

e) 

veicināt veselīgu dzīvesveidu, īpašu uzmanību pievēršot jaunatnei.

435. pants

Puses sadarbojas, ņemot vērā šā nolīguma XLII pielikumā uzskaitīto ieteikumu noteikumus.

436. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 23. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.24.

NODAĻA

Kultūra

437. pants

Puses veicina sadarbību kultūras jomā, lai uzlabotu savstarpējo sapratni un rosinātu kultūru apmaiņu, kā arī uzlabotu ES un Ukrainas mākslas un mākslinieku mobilitāti.

438. pants

Puses rosina kultūru dialogu starp indivīdiem un organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību un kultūras institūcijas ES un Ukrainā.

439. pants

Puses cieši sadarbojas attiecīgajos starptautiskajos forumos, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Padomes ietvaros, cita starpā, lai attīstītu kultūru daudzveidību un saglabātu un novērtētu kultūras un vēstures mantojumu.

440. pants

Puses cenšas uzturēt regulāru politisko dialogu par kultūru, lai paātrinātu kultūras nozares attīstību ES un Ukrainā. Šajā nolūkā Puses pienācīgi īsteno UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu.25.

NODAĻA

Sadarbība sporta un fiziskās aktivitātes jomā

441. pants

1.  
Puses sadarbojas sporta un fiziskās aktivitātes jomā, lai visām vecuma grupām palīdzētu pieņemt veselīgu dzīvesveidu, veicinātu sporta sociālās funkcijas un izglītojošo vērtību un cīnītos pret tādiem draudiem sportam kā dopings, rezultātu pasūtīšana, rasisms un vardarbība.
2.  

Šāda sadarbība jo īpaši ietver informācijas un paraugprakses apmaiņu šādās jomās:

a) 

fiziskās aktivitātes un sporta veicināšana ar izglītības sistēmas palīdzību sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām;

b) 

dalība sporta pasākumos un fiziskā aktivitāte kā viens no veselīga dzīvesveida un vispārīgas labsajūtas veicināšanas veidiem;

c) 

valsts kompetences un kvalifikācijas sistēmu izstrāde sporta nozarē;

d) 

nelabvēlīgā situācijā esošo grupu integrācija ar sporta palīdzību;

e) 

cīņa pret dopingu;

f) 

cīņa pret rezultātu pasūtīšanu;

g) 

drošība lielu starptautisku sporta pasākumu laikā.

442. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 25. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.26.

NODAĻA

Pilsoniskās sabiedrības sadarbība

443. pants

Puses veicina pilsoniskās sabiedrības sadarbību nolūkā sasniegt šādus mērķus:

a) 

stiprināt kontaktus un rosināt savstarpēju pieredzes apmaiņu visās pilsoniskās sabiedrības nozarēs ES dalībvalstīs un Ukrainā;

b) 

iesaistīt pilsonisko sabiedrību šā nolīguma īstenošanā, tostarp tās uzraudzībā, un ES un Ukrainas divpusējo attiecību attīstībā;

c) 

nodrošināt ES dalībvalstīs plašākas zināšanas un izpratni par Ukrainu, tostarp par tās vēsturi un kultūru;

d) 

nodrošināt Ukrainā plašākas zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību, tostarp tās pamatā esošajām vērtībām, darbību un politiku.

444. pants

Puses veicina dialogu un sadarbību starp abu Pušu pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām kā neatņemamu ES un Ukrainas attiecību sastāvdaļu:

a) 

stiprinot kontaktus un rosinot savstarpēju pieredzes apmaiņu starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām ES dalībvalstīs un Ukrainā, jo īpaši ar profesionālu semināru, mācību pasākumu utml., palīdzību;

b) 

atvieglojot pilsoniskās sabiedrības organizāciju institūciju izveidi un konsolidāciju, ietverot informēšanas kampaņas, neformālu kontaktu dibināšanu, praktiskus seminārus utml.;

c) 

ļaujot Ukrainas pārstāvjiem iepazīties ar apspriešanās un dialoga procesu starp sociālajiem un pilsoniskajiem partneriem ES nolūkā integrēt pilsonisko sabiedrību politikas veidošanas procesā Ukrainā.

445. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 26. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.27.

NODAĻA

Pārrobežu un reģionālā sadarbība

446. pants

Puses veicina savstarpēju sapratni un divpusēju sadarbību reģionālās politikas jomā par reģionālās politikas izstrādi un īstenošanu, tostarp vairāku līmeņu pārvaldību un partnerību, īpašu uzmanību pievēršot nelabvēlīgo reģionu attīstībai un teritoriālajai sadarbībai, tādējādi izveidojot saziņas kanālus un veicinot informācijas apmaiņu starp valsts, reģionālām un vietējām iestādēm, sociāli ekonomiskās sfēras dalībniekiem un pilsonisko sabiedrību.

447. pants

Puses atbalsta un stiprina vietējā un reģionālā līmeņa iestāžu iesaistīšanos pārrobežu un reģionālajā sadarbībā un attiecīgajās pārvaldības struktūrās, lai veicinātu sadarbību, izveidojot tiesisko regulējumu, kas piešķir attiecīgās pilnvaras, lai uzturētu un attīstītu kapacitātes uzlabošanas pasākumus un veicinātu pārrobežu un reģionālos ekonomikas un biznesa tīklus.

448. pants

Puses cita starpā cenšas attīstīt transporta, enerģētikas, sakaru tīklu, kultūras, izglītības, tūrisma, veselības un citu šajā nolīgumā ietverto jomu pārrobežu un reģionālos elementus, ja tiem ir nozīme pārrobežu un reģionālajā sadarbībā. Jo īpaši Puses rosina pārrobežu sadarbības attīstību attiecībā uz neatliekamās palīdzības dienestu modernizāciju, aprīkošanu un koordināciju.

449. pants

Par jautājumiem, kas ietverti šā nolīguma V sadaļas (Ekonomiskā un nozaru sadarbība) 27. nodaļā, norisināsies regulārs dialogs.28.

NODAĻA

Dalība eiropas savienības aģentūrās un programmās

450. pants

Ukrainai ir atļauts piedalīties ES aģentūrās, kas saistītas ar šā nolīguma īstenošanu, un citās ES aģentūrās, ja to atļauj aģentūru dibināšanas noteikumi un saskaņā ar šiem dibināšanas noteikumiem. Ukraina noslēdz atsevišķus nolīgumus ar ES, kas ļauj tai piedalīties katrā šādā aģentūrā un noteikt tās finanšu iemaksu apjomu.

451. pants

Ukrainai ir atļauts piedalīties visās pašreizējās un turpmākās Savienības programmās, kas saskaņā ar šo programmu pieņemšanas noteikumiem ir atvērtas Ukrainas līdzdalībai, ievērojot attiecīgos šo programmu noteikumus. Ukrainas līdzdalība Savienības programmās notiek saskaņā ar noteikumiem, kuri paredzēti III protokolā, kas pievienots 2010. gada Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās.

452. pants

ES informē Ukrainu, ja tiek izveidota jauna ES aģentūra un jauna Savienības programma, kā arī par izmaiņām attiecībā uz dalību Savienības programmās un aģentūrās, kas minētas šā nolīguma 450. un 451. pantā.VI

SADAĻA

SADARBĪBA FINANŠU JOMĀ UN KRĀPŠANAS NOVĒRŠANAS NOTEIKUMI

453. pants

Ukraina saņem finansiālo palīdzību no attiecīgajiem ES finansējuma mehānismiem un instrumentiem. Šāda finansiāla palīdzība palīdz sasniegt šā nolīguma mērķus, un to sniegs saskaņā ar turpmākajiem šā nolīguma pantiem.

454. pants

Galvenos finansiālās palīdzības principus paredz attiecīgajos ES Finanšu instrumentu noteikumos.

455. pants

Prioritārās jomas ES finansiālajai palīdzībai, par ko vienojušās Puses, paredzētas attiecīgajās indikatīvajās programmās, kas atspoguļo politiskās prioritātes, par kurām panākta vienošanās. Indikatīvajā palīdzības apjomā, ko nosaka šajās indikatīvajās programmās, ņem vērā Ukrainas vajadzības, nozaru kapacitāti un reformu gaitu.

456. pants

Lai vislabāk izmantotu pieejamos resursus, Puses cenšas īstenot ES palīdzību, cieši sadarbojoties un to koordinējot ar citām līdzekļu devējām valstīm, organizācijām un starptautiskām finanšu institūcijām, ievērojot starptautiskos palīdzības efektivitātes principus.

457. pants

Finansiālās palīdzības juridisko, administratīvo un tehnisko pamatu nosaka attiecīgo nolīgumu ietvaros starp Pusēm.

458. pants

Asociācijas padomi informē par finansiālās palīdzības gaitu un īstenošanu, un tās ietekmi uz šā nolīguma mērķu sasniegšanu. Šajā nolūkā attiecīgās Pušu iestādes savstarpēji un pastāvīgi sniedz atbilstīgu uzraudzības un novērtējuma informāciju.

459. pants

1.  
Puses īsteno palīdzības pasākumus saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem un sadarbojas, lai aizsargātu Eiropas Savienības un Ukrainas finanšu intereses, kā noteikts šā nolīguma XLIII pielikumā. Puses veic efektīvus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkādas citas pretlikumīgas darbības, inter alia izmantojot savstarpēju administratīvo un juridisko palīdzību jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums.
2.  
Šajā nolūkā Ukraina pakāpeniski tuvina savus tiesību aktus noteikumiem, kas paredzēti šā nolīguma XLIV pielikumā.
3.  
Šā nolīguma XLIII pielikumu piemēro visiem turpmākiem nolīgumiem vai finanšu instrumentiem, ko noslēdz starp Pusēm, un visiem citiem ES finanšu instrumentiem, kuriem Ukrainu iespējams asociēs, neskarot jebkādas citas papildu atrunas par revīziju, pārbaudēm uz vietas, inspekcijām, kontrolēm un krāpšanas novēršanas pasākumiem, piemēram, tiem, kurus veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palāta.VII

SADAĻA

INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI1.

NODAĻA

Iestāžu sistēma

460. pants

1.  
Augstākā līmeņa politiskais un atsevišķu politikas jomu dialogs starp Pusēm norisinās sammita līmenī. Sammita sanāksmes parasti norisinās vienu reizi gadā. Sammits sniedz vispārīgas vadlīnijas šā nolīguma īstenošanai un nodrošina iespēju apspriest jebkuru divpusēju vai starptautisku abas Puses interesējošu jautājumu.
2.  
Ministru līmenī regulārs politiskais un atsevišķu politikas jomu dialogs norisinās šā nolīguma 461. pantā izveidotajā Asociācijas padomē un, regulāri tiekoties Pušu pārstāvjiem saskaņā ar abpusēju vienošanos.

461. pants

1.  
Ar šo tiek izveidota Asociācijas padome. Tā uzrauga un novēro šā nolīguma piemērošanu un īstenošanu un periodiski pārskata šā nolīguma darbību, ņemot vērā tā mērķus.
2.  
Asociācijas padome regulāri tiekas ministru līmenī vismaz reizi gadā un kad apstākļi to pieprasa. Asociācijas padome saskaņā ar abpusēju vienošanos tiekas visos nepieciešamajos sastāvos.
3.  
Papildus šā nolīguma piemērošanas un īstenošanas uzraudzībai un novērošanai Asociācijas padome izpēta visus nozīmīgākos jautājumus, kas izriet no šā nolīguma, un visus abas Puses interesējošus divpusējus vai starptautiskus jautājumus.

462. pants

1.  
Asociācijas Padomes sastāvā ietilpst Eiropas Savienības Padomes locekļi un Eiropas Komisijas locekļi, no vienas puses, un Ukrainas valdības locekļi, no otras puses.
2.  
Asociācijas padome apstiprina savu reglamentu.
3.  
Asociācijas padomi pārmaiņus vada Savienības un Ukrainas pārstāvis.
4.  
Attiecīgā gadījumā un, savstarpēji vienojoties, Asociācijas padomes darbā kā novērotāji var piedalīties citas struktūras.

463. pants

1.  
Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus šā nolīguma darbības jomā un tajā paredzētajos gadījumos. Šādi lēmumi ir saistoši Pusēm, kuras veic atbilstīgus pasākumus, tostarp nepieciešamības gadījumā arī pasākumus īpašās saskaņā ar šo nolīgumu izveidotās struktūrās, lai lēmumus izpildītu. Asociācijas padome var sniegt arī ieteikumus. Lēmumus un ieteikumus pieņem, Pusēm vienojoties, pēc attiecīgu iekšēju procedūru pabeigšanas.
2.  
Saskaņā ar noteikumiem par Ukrainas tiesību aktu pakāpenisku tuvināšanu Savienības tiesību aktiem, kā tas noteikts šajā nolīgumā, Asociācijas padome būs forums, kurā apmainās ar informāciju par Eiropas Savienības un Ukrainas tiesību aktiem – sagatavošanā un spēkā esošiem, un par īstenošanas, izpildes un ievērošanas pasākumiem.
3.  
Šajā nolūkā Asociācijas padome var atjaunināt vai grozīt šā nolīguma pielikumus, ņemot vērā ES tiesību evolūciju un piemērojamos standartus, kas noteikti starptautiskos instrumentos, kurus Puses uzskata par svarīgiem, neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi).

464. pants

1.  
Ar šo ir izveidota Asociācijas komiteja. Tā palīdz Asociācijas padomei veikt tās pienākumus. Šis noteikums neskar dažādu forumu pienākumus risināt politisko dialogu, kā tas noteikts šā nolīguma 5. pantā.
2.  
Asociācijas komitejas sastāvā ietilpst Pušu pārstāvji parasti vecāko civildienesta ierēdņu līmenī.
3.  
Asociācijas komiteju pārmaiņus vada Savienības un Ukrainas pārstāvis.

465. pants

1.  
Asociācijas padome savā reglamentā paredz Asociācijas komitejas pienākumus un darba kārtību, kuras pienākumos ietilpst arī Asociācijas padomes sanāksmju sagatavošana. Asociācijas komiteja tiekas vismaz reizi gadā.
2.  
Asociācijas padome var deleģēt Asociācijas komitejai jebkuru no savām pilnvarām, tostarp pilnvaras pieņemt saistošus lēmumus.
3.  
Asociācijas komitejai ir tiesības pieņemt lēmumus šajā nolīgumā paredzētos gadījumos un jomās, kurās Asociācijas padome tai ir deleģējusi savas pilnvaras. Šie lēmumi ir Pusēm saistoši, un tās veic atbilstošus pasākumus to izpildei. Asociācijas komiteja lēmumus pieņem, Pusēm vienojoties.
4.  
Asociācijas komiteja tiekas īpašā sastāvā, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar šās nodaļas IV sadaļu (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi). Asociācijas komiteja šajā sastāvā tiekas vismaz reizi gadā.

466. pants

1.  
Asociācijas komitejai palīdz apakškomitejas, kas izveidotas saskaņā ar šo nolīgumu
2.  
Asociācijas padome var lemt izveidot jebkādu citu īpašu komiteju vai struktūru īpašās jomās, ja tas nepieciešams šā nolīguma īstenošanai, un nosaka to sastāvu, pienākumus un darba kārtību. Turklāt šādas īpašas komitejas vai struktūras var apspriest visus jautājumus, ko tās uzskata par svarīgiem, neskarot nevienu īpašo IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) noteikumu.
3.  
Asociācijas komiteja var arī izveidot apakškomitejas, lai apkopotu datus par regulāro dialogu gaitu, kas minēti šā nolīguma V sadaļā (Ekonomiskā un nozaru sadarbība).
4.  
Apakškomitejām ir tiesības pieņemt lēmumus šajā nolīgumā paredzētos gadījumos. Tās regulāri pēc pieprasījuma atskaitās par savu darbu Asociācijas komitejai.
5.  
Apakškomitejas, kas izveidotas saskaņā ar šā nolīguma IV sadaļu, savlaicīgi pirms savām sanāksmēm informē Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas sastāvā saskaņā ar šā nolīguma 465. panta 4. punktu par sanāksmju datumu un dienaskārtību. Tās atskaitās par savu darbu katrā kārtējā Asociācijas komitejas sanāksmē tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kas paredzēts šā nolīguma 465. panta 4. punktā.
6.  
Apakškomiteju izveide neliedz Pusēm iesniegt jebkuru jautājumu tieši izskatīšanai Asociācijas komitejā, kas izveidota saskaņā ar šā nolīguma 464. pantu, tostarp tās Tirdzniecības komitejas sastāvā.

467. pants

1.  
Ar šo izveido Parlamentāro asociācijas komiteju. Tā ir Eiropas Parlamenta deputātu un Ukrainas Verkhovna Rada deputātu forums, kur tikties un apmainīties viedokļiem. Komiteja pati nosaka sanāksmju biežumu.
2.  
Parlamentārajā asociācijas komitejā ir Eiropas Parlamenta locekļi, no vienas puses, un Ukrainas Verkhovna Rada locekļi, no otras puses.
3.  
Parlamentārā asociācijas komiteja pieņem savu reglamentu.
4.  
Parlamentāro asociācijas komiteju vada pārmaiņus Eiropas Parlamenta pārstāvis un Ukrainas Verkhovna Rada pārstāvis saskaņā ar noteikumiem, ko paredz komitejas reglamentā.

468. pants

1.  
Parlamentārā asociācijas komiteja var pieprasīt attiecīgu informāciju par šā nolīguma īstenošanu no Asociācijas padomes, kas tad sniedz minētajai komitejai pieprasīto informāciju.
2.  
Parlamentārā asociācijas komiteju informē par Asociācijas padomes lēmumiem un ieteikumiem.
3.  
Parlamentārā asociācijas komiteja var sniegt ieteikumus Asociācijas padomei.
4.  
Parlamentārā asociācijas komiteja var izveidot Parlamentārās asociācijas apakškomitejas.

469. pants

1.  
Puses turklāt veicinās regulāras pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sanāksmes, lai informētu viņus un apkopotu viņu pienesumu šā nolīguma īstenošanai.
2.  
Ar šo tiek izveidota Pilsoniskās sabiedrības platforma. Tā sastāv no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvjiem, no vienas puses, un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, no otras puses, kā forums, kurā tikties un apmainīties viedokļiem. Pilsoniskās sabiedrības platforma pati nosaka sanāksmju biežumu.
3.  
Pilsoniskās sabiedrības platforma pieņem savu reglamentu.
4.  
Pilsoniskās sabiedrības platformu attiecīgi vada pārmaiņus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvis un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvis saskaņā ar noteikumiem, ko paredz platformas reglamentā.

470. pants

1.  
Pilsoniskās sabiedrības platformu informē par Asociācijas padomes lēmumiem un ieteikumiem.
2.  
Pilsoniskās sabiedrības platforma var sniegt ieteikumus Asociācijas padomei.
3.  
Asociācijas padome un Parlamentārā asociācijas padome uztur regulārus kontaktus ar Pilsoniskās sabiedrības platformas pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu viedokli, kā sasniegt šā nolīguma mērķus.2.

NODAĻA

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

471. pants

Tiesu un administratīvo iestāžu pieejamība

Katra Puse šā nolīguma darbības jomā apņemas nodrošināt, ka otras Puses fiziskām un juridiskām personām bez diskriminācijas salīdzinājumā ar saviem valstspiederīgajiem ir pieejamas kompetentās tiesas un administratīvās iestādes, lai aizstāvētu savas individuālās tiesības un īpašumtiesības.

472. pants

Pasākumi saistībā ar būtiskām drošības interesēm

Nekas šajā nolīgumā neliedz Pusei veikt jebkādus pasākumus,

a) 

ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu informācijas izpaušanu pretrunā tās drošības interesēm;

b) 

kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu, ja šie pasākumi nepasliktina konkurences apstākļus attiecībā uz ražojumiem, kas nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c) 

ko tā uzskata par būtisku savai drošībai nopietnu iekšēju traucējumu gadījumā, kas ietekmē likuma varas un kārtības uzturēšanu, kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kas rada kara draudus, vai lai izpildītu pienākumus, ko tā uzņēmusies miera un starptautiskās drošības saglabāšanas nolūkā.

473. pants

Diskriminācijas aizliegums

1.  

Jomās, uz ko attiecas šis nolīgums, un neskarot nekādus tā īpašos noteikumus:

a) 

pasākumi, ko Ukraina piemēro Savienībai vai tās dalībvalstīm, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp dalībvalstīm, to valstspiederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām;

b) 

pasākumi, ko Savienība vai tās dalībvalstis piemēro Ukrainai, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp Ukrainas valstspiederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām.

2.  
Šā panta 1. punkts neskar Pušu tiesības piemērot attiecīgas nodokļu tiesību aktu normas nodokļu maksātājiem, kuru stāvoklis ir atšķirīgs viņu pastāvīgās dzīvesvietas dēļ.

474. pants

Pakāpeniska regulējuma tuvināšana

Saskaņā ar šā nolīguma mērķiem, kas noteikti 1. pantā, Ukraina veiks pakāpenisku tās tiesību aktu tuvināšanu ES tiesībām, kā tas minēts šā nolīguma I līdz XLIV pielikumā, pamatojoties uz saistībām, kas noteiktas šā nolīguma IV, V un VI sadaļā, un saskaņā ar minēto pielikumu noteikumiem. Šis noteikums neskar īpašos principus un pienākumus par regulējuma tuvināšanu saskaņā ar šā nolīguma IV sadaļu (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi).

475. pants

Uzraudzība

1.  
Uzraudzība nozīmē nepārtrauktu šā nolīguma pasākumu īstenošanas un izpildes progresa novērtējumu.
2.  
Uzraudzība ietver izvērtējumu par Ukrainas tiesību aktu tuvināšanu ES tiesībām, kā definēts šajā nolīgumā, tostarp īstenošanas un izpildes aspektus. Šo izvērtējumu var veikt individuāli vai abas Puses kopīgi uz vienošanās pamata. Lai atvieglotu izvērtēšanu, Ukraina ziņo ES par tuvināšanās gaitu attiecīgos gadījumos pirms pārejas periodu beigām, kas noteikti šajā nolīgumā attiecībā uz ES tiesību aktiem. Ziņošanā un novērtēšanā, ietverot izvērtēšanas kārtību un biežumu, ņems vērā īpašo kārtību, kas paredzēta šajā nolīgumā vai saskaņā ar šo līgumu izveidoto institūciju lēmumos.
3.  
Uzraudzība var ietvert apmeklējumus uz vietas, piedaloties ES institūcijām, struktūrām un aģentūrām, nevalstiskām organizācijām, uzraudzības iestādēm, neatkarīgiem ekspertiem un citām personām pēc vajadzības.
4.  
Uzraudzības rezultātus, tostarp tuvināšanās izvērtējumu, kā noteikts šā panta 2. punktā, apspriež visās attiecīgās struktūrās, kas izveidotas saskaņā ar šo nolīgumu. Šādas struktūras vienprātīgi var pieņemt kopīgus ieteikumus, ko iesniedz Asociācijas padomei.
5.  
Ja Puses piekrīt, ka nepieciešamie pasākumi, kas minēti šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi), ir īstenoti un izpildīti, Asociācijas padome saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas šā nolīguma 463. pantā, piekrīt tālākai tirgus atvēršanai, kā definēts šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi).
6.  
Šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) definēto strīdu izšķiršanas procedūru nepiemēro ne kopīgam ieteikumam, kas minēts šā panta 4. punktā un ko iesniedz Asociācijas padomei, ne arī šāda ieteikuma nesagatavošanai. Šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) definēto strīdu izšķiršanas procedūru nepiemēro ne lēmumam, ko pieņēmusi attiecīgā iestāde, ne arī jautājumam par šāda lēmuma nepieņemšanu.

476. pants

Saistību izpilde

1.  
Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu. Tās nodrošina, ka šā nolīguma mērķi tiek sasniegti.
2.  
Puses vienojas pa attiecīgiem kanāliem nekavējoties apspriesties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šā nolīguma interpretāciju, īstenošanu vai šā nolīguma piemērošanu labā ticībā un citiem Pušu attiecību aspektiem, ja to lūdz kāda no Pusēm.
3.  
Katra Puse nodod Asociācijas padomei izskatīšanai jebkuru strīdu, kas saistīts ar šā nolīguma interpretāciju, īstenošanu vai tā piemērošanu labā ticībā, saskaņā ar šā nolīguma 477. pantu. Asociācijas padome var atrisināt strīdu ar saistošu lēmumu.

477. pants

Strīdu izšķiršana

1.  
Ja starp Pusēm rodas strīds par šā nolīguma interpretāciju, īstenošanu vai tā piemērošanu labā ticībā, jebkura Puse nosūta otrai Pusei un Asociācijas padomei oficiālu pieprasījumu atrisināt konkrēto strīdu. Atkāpe - strīdiem par šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) interpretāciju, īstenošanu vai tās piemērošanu labā ticībā piemēro tikai šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 14. nodaļu (Strīdu izšķiršana).
2.  
Puses cenšas atrisināt domstarpības, sākot labas gribas apspriedes Asociācijas padomē un citās attiecīgās struktūrās, kas minētas šā nolīguma 461., 465. un 466. pantā, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sasniegt savstarpēji pieņemamu risinājumu.
3.  
Puses iesniedz Asociācijas padomei un citām attiecīgām struktūrām visu informāciju, kas vajadzīga situācijas padziļinātai izskatīšanai.
4.  
Kamēr strīds nav atrisināts, to apspriež katrā Asociācijas padomes sanāksmē. Strīdu uzskata par atrisinātu, tiklīdz Asociācijas padome ir pieņēmusi saistošu lēmumu šajā jautājumā, kā tas paredzēts šā nolīguma 476. panta 3. punktā, vai ja tā paziņojusi, ka strīds ir izbeigts. Apspriešanās par strīdu var notikt jebkurā Asociācijas komitejas vai kādas citas attiecīgas struktūrvienības, kas minēta šā nolīguma 461., 465. un 466. pantā, sanāksmē saskaņā ar Pušu vienošanos, vai ja to pieprasa kāda no Pusēm. Apspriešanās var notikt arī rakstveidā.
5.  
Visa informācija, kas tiek izpausta apspriešanās laikā, saglabā konfidencialitāti.

478. pants

Atbilstīgi pasākumi saistību neizpildes gadījumā

1.  
Puse var veikt atbilstīgus pasākumus, ja jautājums nav atrisināts trīs mēnešu laikā no oficiālā pieprasījuma iesniegšanas par strīda izšķiršanu saskaņā ar šā nolīguma 477. pantu, ja prasītāja Puse turpina uzskatīt, ka otra Puse joprojām nav izpildījusi kādu saistību saskaņā ar šo nolīgumu. Prasību par trīs mēnešu apspriešanās periodu nepiemēro ārkārtas gadījumos, kas paredzēti šā panta 3. punktā.
2.  
Izvēloties atbilstīgos pasākumus, priekšroku dod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Izņemot šā panta 3. punktā aprakstītos gadījumus, šādi pasākumi nevar ietvert saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem paredzēto, šā nolīguma IV sadaļā (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) minēto tiesību vai saistību apturēšanu. Šos pasākumus nekavējoties paziņo Asociācijas padomei un par tiem apspriežas saskaņā ar šā nolīguma 476. panta 2. punktu, un tiem piemēro strīdu izšķiršanas procedūru saskaņā ar šā nolīguma 476. panta 3. punktu un 477. pantu.
3.  

Šā panta 1. un 2. punktā minētie izņēmumi attiecas uz:

a) 

nolīguma denonsēšanu, kas nav sankcionēta no starptautisko tiesību vispārējo noteikumu viedokļa, vai

b) 

šā nolīguma 2. pantā minēto šā nolīguma būtisko elementu pārkāpumu, ko izdara otra Puse.

479. pants

Saistība ar citiem nolīgumiem

1.  
Partnerattiecību un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, kas parakstīts Luksemburgā 1994. gada 14. jūnijā un kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, kā arī tā protokoli ar šo ir atcelti.
2.  
Šis Asociācijas nolīgums aizstāj iepriekšminēto nolīgumu. Atsauces uz iepriekšminēto nolīgumu visos pārējos Pušu nolīgumos saprot kā atsauces uz šo nolīgumu.
3.  
Kamēr atbilstīgi šim nolīgumam nav panāktas līdzvērtīgas tiesības fiziskām personām un uzņēmējiem, šis nolīgums neskar tiesības, kas tiem nodrošinātas esošos nolīgumos, kuri ir saistoši vienai vai vairākām dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainai, no otras puses.
4.  
Pastāvošos nolīgumus attiecībā uz konkrētām sadarbības jomām, kas ietilpst šā nolīguma darbības jomā, uzskata par vispārējo divpusējo attiecību, ko regulē šis nolīgums, un par kopējās institucionālās struktūras daļu.
5.  
Puses var papildināt šo nolīgumu, noslēdzot īpašus nolīgumus, kas ietilpst tā darbības jomā. Šādi īpaši nolīgumi ir vispārējo divpusējo attiecību, ko regulē šis nolīgums, neatņemama daļa un kopējās institucionālās struktūras daļa.
6.  
Neskarot attiecīgos noteikumus Līgumā par Eiropas Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību, šis nolīgums un saskaņā ar to veiktas darbības nekādā veidā neietekmē dalībvalstu pilnvaras iesaistīties divpusējos sadarbības pasākumos ar Ukrainu vai attiecīgos gadījumos noslēgt jaunus sadarbības nolīgumus ar Ukrainu.

480. pants

Pielikumi un protokoli

Šā nolīguma pielikumi un protokoli ir tā neatņemama sastāvdaļa.

481. pants

Nolīguma darbības laiks

1.  
Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Puses piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā un jebkurā citā laikā, ja tam piekrīt abas Puses, vispusīgi pārskata šā nolīguma mērķu sasniegšanas gaitu.
2.  
Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var denonsēt, par to paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

482. pants

Pušu definīcija

Šajā nolīgumā "Puses" ir Savienība vai tās dalībvalstis, vai Savienība un tās dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību, no vienas puses, un Ukraina, no otras puses. Attiecīgos gadījumos tas atsaucas uz Euratom saskaņā ar Euratom Līgumā piešķirtajām pilnvarām.

483. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienību (LES), Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu atbilstīgi minētajos līgumos izklāstītajiem nosacījumiem un, no otras puses, Ukrainas teritorijā.

484. pants

Nolīguma depozitārijs

Šā nolīguma depozitārs ir Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs.

485. pants

Autentiskie teksti

Nolīgums ir sagatavots angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un ukraiņu valodā, un tas ir vienlīdz autentisks visās šajās valodās.

486. pants

Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana

1.  
Puses ratificē vai apstiprina šo nolīgumu saskaņā ar savām attiecīgām procedūrām. Ratifikācijas vai apstiprināšanas aktus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam.
2.  
Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas dienas.
3.  
Neatkarīgi no 2. punkta, Savienība un Ukraina vienojas provizoriski piemērot šo nolīgumu daļēji, kā to norāda Savienība, kā noteikts šā panta 4. punktā un saskaņā ar attiecīgajām piemērojamajām iekšējām procedūrām un tiesību aktiem.
4.  

Provizoriska piemērošana stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kurā depozitārs saņem:

— 
Savienības paziņojumu par šim nolūkam nepieciešamo procedūru pabeigšanu, norādot nolīguma daļas, kas tiek piemērotas provizoriski; un
— 
Ukraina deponē ratifikācijas instrumentu saskaņā ar tās procedūrām un piemērojamiem tiesību aktiem.
5.  
Šā nolīguma attiecīgajos noteikumos, tostarp tā attiecīgajos pielikumos un protokolos, atsauces uz "šā nolīguma spēkā stāšanās dienu" saskaņā ar šā panta 3. punktu saprot kā atsauces uz "dienu, no kuras šo nolīgumu provizoriski piemēro".
6.  
Provizoriskās piemērošanas laikposmā, ciktāl šā nolīguma provizoriskā piemērošana neattiecas uz noteikumiem Partnerattiecību un sadarbības nolīgumā starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, kas parakstīts Luksemburgā 1994. gada 14. jūnijā un kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, tie turpina būt piemērojami.
7.  
Katra Puse var iesniegt depozitāram rakstisku paziņojumu par tās nodomu izbeigt šā nolīguma provizorisko piemērošanu. Provizoriskās piemērošanas izbeigšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad depozitārs saņēmis paziņojumu.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého prvního března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty first day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit pirmajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars tjugohundrafjorton.

Учинено у м. Брюссель двадцять першого березня двi тисячi чотирнадцятого року.

Подписано по отношение на преамбюла, член 1 и дялове I, II и VII на Споразумението.

Firmado por lo que se refiere al preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII del Acuerdo.

Podepsána preambule, článek 1, hlavy I, II a VII dohody.

Undertegnet for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII i aftalen.

Unterzeichnet in Bezug auf die Präambel, den Artikel 1 sowie die Titel I, II und VII des Abkommens.

Alla kirjutatud lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas.

Υπεγράφη όσον αφορά το προοίμιο, το άρθρο 1 και τους τίτλους Ι, ΙΙ και VII της Συμφωνίας.

Signed as regards the Preamble, Article 1 and Titles I, II, and VII of the Agreement.

Signé en ce qui concerne le préambule, l'article 1 et les titres I, II et VII de l'accord.

Potpisano što se tiče preambule, članka 1. i glavâ I., II. i VII. Sporazuma.

Firmato per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dell'accordo.

Parakstīts attiecībā uz nolīguma preambulu, 1. pantu un I, II un VII sadaļu.

Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo preambule, 1 straipsniu ir I, II ir VII antraštinėmis dalimis.

A megállapodás a preambulum, az 1. cikk és az I., II. és VII. cím tekintetében aláírva.

Iffirmat fir-rigward tal-Preambolu, l-Artikolu 1 u t-Titoli I, II, u VII tal-Ftehim.

Ondertekend wat betreft de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII van de Overeenkomst.

Podpisano w odniesieniu do preambuły, artykułu 1 oraz tytułu I, II i VII układu.

Assinado no que se refere ao Preâmbulo, ao artigo 1o e aos Títulos I, II e VII do Acordo.

Semnat în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII din acord.

Podpísané, pokiaľ ide o preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII dohody.

Podpisano, kar zadeva preambulo, člen 1 ter naslove I, II in VII Sporazuma.

Allekirjoitettu sopimuksen johdanto-osan, 1 artiklan sekä I, II ja VII osaston osalta.

Undertecknat i fråga om ingressen, artikel 1 och avdelningarna I, II och VII i avtalet.

Пiдписано стосовно Преамбули, Статтi 1 та Роздiлiв I, II i VII Угоди.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku