02015R0035 — PL — 30.07.2020 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/35

z dnia 10 października 2014 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 012 z 17.1.2015, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r.

  L 85

6

1.4.2016

 M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/2283 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

  L 346

111

20.12.2016

 M3

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/669 z dnia 16 grudnia 2016 r.

  L 97

3

8.4.2017

►M4

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1542 z dnia 8 czerwca 2017 r.

  L 236

14

14.9.2017

►M5

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1221 z dnia 1 czerwca 2018 r.

  L 227

1

10.9.2018

►M6

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r.

  L 161

1

18.6.2019

 M7

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1865 z dnia 6 czerwca 2019 r.

  L 289

3

8.11.2019

►M8

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/442 z dnia 17 grudnia 2019 r.

  L 92

1

26.3.2020

 M9

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/988 z dnia 12 marca 2020 r.

  L 221

3

10.7.2020


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 264, 13.10.2017, s.  24 (2017/1542)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 195, 1.8.2018, s.  27 (2015/35)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/35

z dnia 10 października 2014 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I

WYMOGI DOTYCZĄCE WYCENY I WYMOGI KAPITAŁOWE OPARTE NA RYZYKU (FILAR I), POPRAWA ZARZĄDZANIA (FILAR II) ORAZ ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI (FILAR III)

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

SEKCJA 1

Definicje i zasady ogólne

SEKCJA 2

Zewnętrzne oceny kredytowe

ROZDZIAŁ II

Wycena aktywów i zobowiązań

ROZDZIAŁ III

Zasady dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

SEKCJA 1

Przepisy ogólne

SEKCJA 2

Jakość danych

SEKCJA 3

Metody obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

PODSEKCJA 1

Założenia dotyczące obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

PODSEKCJA 2

Informacje stanowiące podstawę obliczania najlepszych oszacowań

SUBSEKCJA 3

Prognozy przepływów pieniężnych wykorzystywane w celu obliczenia najlepszego oszacowania

PODSEKCJA 4

Margines ryzyka

PODSEKCJA 5

Obliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych łącznie

PODSEKSJA 6

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)

SEKCJA 4

Odpowiednia struktura terminowa stopy procentowej wolnej od ryzyka

PODSEKCJA 1

Przepisy ogólne

PODSEKCJA 2

Struktura terminowa podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka

PODSEKCJA 3

Korekta z tytułu zmienności

PODSEKCJA 4

Korekta dopasowująca

SEKCJA 5

Linie biznesowe

SEKCJA 6

Proporcjonalność i uproszczenia

ROZDZIAŁ IV

Środki własne

SEKCJA 1

Określenie środków własnych

PODSEKCJA 1

Zgoda organów nadzoru dotycząca uzupełniających środków własnych

PODSEKCJA 2

Traktowanie udziałów kapitałowych w odniesieniu do określania środków własnych

SEKCJA 2

Klasyfikacja środków własnych

SEKCJA 3

Dopuszczalność środków własnych

PODSEKCJA 1

Fundusze wyodrębnione

PODSEKCJA 2

Limity ilościowe

ROZDZIAŁ V

Formuła standardowa kapitałowego wymogu wypłacalności

SEKCJA 1

Przepisy ogólne

PODSEKCJA 1

Obliczenia oparte na scenariuszach

PODSEKCJA 2

Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

PODSEKCJA 3

Jednostki samorządów regionalnych i władze lokalne

PODSEKCJA 4

Istotne ryzyko bazowe

PODSEKCJA 5

Obliczanie podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności

PODSEKCJA 6

Proporcjonalność i uproszczenia

PODSEKCJA 7

Zakres modułów ryzyka aktuarialnego

SEKCJA 2

Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

SEKCJA 3

Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie

SEKCJA 4

Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych

SEKCJA 5

Moduł ryzyka rynkowego

PODSEKCJA 1

Współczynniki zależności

PODSEKCJA 1a

Kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne

PODSEKCJA 2

Podmoduł ryzyka stopy procentowej

PODSEKCJA 3

Podmoduł ryzyka cen akcji

PODSEKCJA 4

Podmoduł ryzyka cen nieruchomości

PODSEKCJA 5

Podmoduł ryzyka spreadu kredytowego

PODSEKCJA 6

Podmoduł ryzyka koncentracji aktywów

PODSEKCJA 7

Podmoduł ryzyka walutowego

SEKCJA 6

Moduł ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

PODSEKCJA 1

Przepisy ogólne

PODSEKCJA 2

Ekspozycje typu 1

PODSEKCJA 3

Ekspozycje typu 2

SEKCJA 7

Moduł ryzyka wartości niematerialnych i prawnych

SEKCJA 8

Ryzyko operacyjne

SEKCJA 9

Korekta z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

SEKCJA 10

Techniki ograniczania ryzyka

SEKCJA 11

Fundusze wyodrębnione

SEKCJA 12

Parametry specyficzne dla zakładu

SEKCJA 13

Procedura aktualizacji parametrów zależności

ROZDZIAŁ VI

Kapitałowy wymóg wypłacalności — pełne i częściowe modele wewnętrzne

SEKCJA 1

Definicje

SEKCJA 2

Test użyteczności

SEKCJA 3

Standardy jakości statystycznej

SEKCJA 4

Standardy kalibracji

SEKCJA 5

Integracja częściowych modeli wewnętrznych

SEKCJA 6

Przypisanie zysków i strat

SEKCJA 7

Standardy walidacji

SEKCJA 8

Standardy dokumentacji

SEKCJA 9

Modele i dane zewnętrzne

ROZDZIAŁ VII

Minimalny wymóg kapitałowy

ROZDZIAŁ VIII

Inwestycje w pozycje sekurytyzacyjne

ROZDZIAŁ IX

System zarządzania

SEKCJA 1

Elementy systemu zarządzania

SEKCJA 2

Funkcje

SEKCJA 3

Wymogi dotyczące kompetencji i reputacji

SEKCJA 4

Outsourcing

SEKCJA 5

Zasady dotyczące wynagradzania

ROZDZIAŁ X

Narzut kapitałowy

SEKCJA 1

Okoliczności nakładania narzutu kapitałowego

SEKCJA 2

Metody obliczania narzutów kapitałowych

ROZDZIAŁ XI

Przedłużenie okresu naprawczego

ROZDZIAŁ XII

Publiczne ujawnianie informacji

SEKCJA 1

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej: struktura i zakres

SEKCJA 2

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej: nieujawnianie informacji

SEKCJA 3

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej: terminy, sposoby ujawniania i aktualizacje

ROZDZIAŁ XIII

Regularna sprawozdawczość dla organów nadzoru

SEKCJA 1

Elementy i zakres

SEKCJA 2

Terminy i środki komunikacji

ROZDZIAŁ XIV

Przejrzystość i odpowiedzialność organów nadzoru

ROZDZIAŁ XV

Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)

SEKCJA 1

Zezwolenie

SEKCJA 2

Obowiązkowe warunki umowne

SEKCJA 3

System zarządzania

SEKCJA 4

Informacje przekazywane organom nadzoru

SEKCJA 5

Wymogi wypłacalności

TYTUŁ II

GRUPY UBEZPIECZENIOWE

ROZDZIAŁ I

Obliczanie wypłacalności na poziomie grupy

SEKCJA 1

Wypłacalność grupy: wybór metody obliczeń oraz ogólne zasady dokonywania obliczeń

SEKCJA 2

Wypłacalność grupy: metody obliczeń

ROZDZIAŁ II

Modele wewnętrzne do obliczania skonsolidowanego kapitałowego wymogu wypłacalności grupy

SEKCJA 1

Pełne i częściowe modele wewnętrzne wykorzystywane do obliczania wyłącznie skonsolidowanego kapitałowego wymogu wypłacalności grupy

SEKCJA 2

Stosowanie modelu wewnętrznego grupy

ROZDZIAŁ III

Nadzór nad wypłacalnością grupy w przypadku grup o scentralizowanym zarządzaniu ryzykiem

ROZDZIAŁ IV

Koordynacja nadzoru nad grupą

SEKCJA 1

Kolegia organów nadzoru

SEKCJA 2

Wymiana informacji

SEKCJA 3

Nadzór nad podgrupą krajową lub regionalną

ROZDZIAŁ V

Publiczne ujawnianie informacji

SEKCJA 1

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy

SEKCJA 2

Jednolite sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej

ROZDZIAŁ VI

Sprawozdania do celów nadzoru na poziomie grupy

SEKCJA 1

Regularne sprawozdania

SEKCJA 2

Sprawozdania dotyczące koncentracji ryzyka i transakcji wewnątrz grupy

TYTUŁ III

RÓWNOWAŻNOŚĆ W PAŃSTWIE TRZECIM I PRZEPISY KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I

Zakłady prowadzące działalność reasekuracyjną i mające siedzibę w państwie trzecim

ROZDZIAŁ II

Powiązane zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji z państw trzecich

ROZDZIAŁ III

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, których jednostki dominujące znajdują się poza Unią

ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcoweTYTUŁ I

WYMOGI DOTYCZĄCE WYCENY I WYMOGI KAPITAŁOWE OPARTE NA RYZYKU (FILAR I), POPRAWA ZARZĄDZANIA (FILAR II) ORAZ ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI (FILAR III)ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNESEKCJA 1

Definicje i zasady ogólne

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1. 

„alternatywne metody wyceny” oznaczają metody wyceny zgodne z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, inne niż te, które zakładają jedynie stosowanie notowanych cen rynkowych tych samych lub podobnych aktywów lub zobowiązań;

2. 

„analiza scenariuszowa” oznacza analizę skutków łącznego zajścia niepożądanych zdarzeń;

3. 

„zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych” oznacza zobowiązanie ubezpieczeniowe, które obejmuje jedną lub obie z poniższych możliwości:

(i) 

zapewnienie leczenia lub opieki medycznej, w tym zabiegów medycznych o charakterze prewencyjnym lub leczniczym bądź opieki w związku z chorobą, wypadkiem, niepełnosprawnością lub zniedołężnieniem lub zwrot kosztów takiego leczenia lub opieki,

(ii) 

rekompensatę finansową z tytułu choroby, wypadku, niepełnosprawności lub zniedołężnienia;

4. 

„zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń pokrycia kosztów świadczeń medycznych” oznacza zobowiązanie ubezpieczeniowe, które obejmuje świadczenia lub zwrot kosztów, o których mowa w pkt 3 ppkt (i);

5. 

„zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń na wypadek utraty dochodów” oznacza zobowiązanie ubezpieczeniowe, które obejmuje rekompensatę finansową, o której mowa w pkt 3 ppkt (ii), inne niż zwrot kosztów, o którym mowa w pkt 3 ppkt (i);

6. 

„zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń pracowniczych” oznacza zobowiązanie ubezpieczeniowe, które obejmuje świadczenia, zwrot kosztów lub rekompensatę finansową, o których mowa w pkt 3 ppkt (i) oraz (ii), i które odnosi się wyłącznie do wypadków przy pracy, obrażeń poniesionych przy pracy oraz chorób zawodowych;

7. 

„reasekuracyjne zobowiązanie zdrowotne” oznacza zobowiązanie reasekuracyjne, które wynika z przyjętej reasekuracji pokrywającej zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych;

8. 

„zobowiązanie reasekuracyjne obejmujące pokrycie kosztów świadczeń medycznych” oznacza zobowiązanie reasekuracyjne, które wynika z przyjętej reasekuracji pokrywającej zobowiązania z tytułu ubezpieczeń pokrycia kosztów świadczeń medycznych;

9. 

„zobowiązanie reasekuracyjne obejmujące utratę dochodów” oznacza zobowiązanie reasekuracyjne, które wynika z przyjętej reasekuracji pokrywającej zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na wypadek utraty dochodów;

10. 

„zobowiązanie reasekuracyjne obejmujące odszkodowania pracownicze” oznacza zobowiązanie reasekuracyjne, które wynika z przyjętej reasekuracji pokrywającej zobowiązania z tytułu ubezpieczeń pracowniczych;

11. 

„składki przypisane” oznaczają składki należne zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji w danym okresie, niezależnie od tego, czy składki te odnoszą się w całości lub w części do ochrony ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej świadczonej w innym okresie;

12. 

„składki zarobione” oznaczają składki odnoszące się do ryzyka ubezpieczanego przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w danym okresie;

13. 

„wykup” oznacza wszystkie możliwe sposoby pełnego lub częściowego zakończenia umowy, w tym:

(i) 

dobrowolne zakończenie umowy z wypłatą lub bez wypłaty wartości wykupu;

(ii) 

zmianę zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji przez ubezpieczającego;

(iii) 

zakończenie umowy z powodu odmowy wniesienia składki przez ubezpieczającego;

14. 

„brak kontynuacji” umowy ubezpieczenia oznacza wykup, rezygnację bez zwrotu wartości, zamianę na umowę z w pełni opłaconą składką, nieopłacenie składki skutkujące rezygnacją z umowy i automatycznym zwrotem ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu całości lub części świadczeń lub składek, skorzystanie z innych opcji braku kontynuacji lub nieskorzystanie z opcji kontynuacji;

15. 

„opcje braku kontynuacji” oznaczają wszystkie ustawowe lub zapisane w umowie prawa ubezpieczającego do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy, wykupu polisy, zmniejszenia, ograniczenia lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej lub dopuszczenia do rezygnacji z umowy ubezpieczenia;

16. 

„opcje kontynuacji” oznaczają wszystkie przysługujące ubezpieczającemu prawa ustawowe lub umowne, które umożliwiają mu pełne lub częściowe ustanowienie, odnowienie, zwiększenie, rozszerzenie lub wznowienie ochrony ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej;

17. 

„pokrycie przez model wewnętrzny” oznacza ryzyka, które są uwzględnione w prognozie rozkładu prawdopodobieństwa leżącej u podstaw modelu wewnętrznego;

18. 

„zakres modelu wewnętrznego” oznacza ryzyka, których pokrycie przez model wewnętrzny zostało zatwierdzone; zakres modelu wewnętrznego może obejmować zarówno ryzyka uwzględnione w standardowej formule kapitałowego wymogu wypłacalności, jak i ryzyka nieuwzględnione w tej formule;

▼M5

18a. 

„sekurytyzacja” oznacza transakcję lub program zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 ( 1 );

18b. 

„sekurytyzacja STS” oznacza sekurytyzację oznaczoną jako „prosta, przejrzysta i standardowa” lub „STS” zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

▼M5

19. 

„pozycja sekurytyzacyjna” oznacza pozycję sekurytyzacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

▼M5

19a. 

„uprzywilejowana pozycja sekurytyzacyjna” oznacza uprzywilejowaną pozycję sekurytyzacyjną w rozumieniu art. 242 pkt 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ( 2 );

▼M5

20. 

„pozycja resekurytyzacyjna” oznacza ekspozycję z tytułu resekurytyzacji w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

21. 

„jednostka inicjująca” oznacza jednostkę inicjującą w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

22. 

„jednostka sponsorująca” oznacza jednostkę sponsorującą w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

23. 

„transza” oznacza transzę w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

▼B

24. 

„bank centralny” oznacza bank centralny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

25. 

„ryzyko bazowe” oznacza ryzyko wynikające z sytuacji, w której ekspozycja objęta techniką ograniczania ryzyka nie odpowiada ekspozycji na ryzyko danego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

26. 

„umowy zabezpieczenia” oznaczają umowy, na podstawie których udzielający zabezpieczenia dokonują jednej z następujących czynności:

a) 

przenoszą w pełni prawo własności zabezpieczenia na przyjmującego zabezpieczenie w celu zabezpieczenia lub w inny sposób zagwarantowania wykonania danego zobowiązania,

b) 

dostarczają zabezpieczenie w formie papierów wartościowych na rzecz przyjmującego zabezpieczenie, przy czym udzielający zabezpieczenia lub powiernik zachowuje własność prawną zabezpieczenia po ustanowieniu prawa do papierów wartościowych;

27. 

w odniesieniu do zbioru elementów „wszelkie możliwe kombinacje dwóch” takich elementów oznaczają wszystkie uporządkowane pary elementów takiego zbioru;

28. 

„umowa wspólnej puli ryzyk” oznacza umowę, na której podstawie pewna liczba zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zgadza się na podział określonych rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego w określonych proporcjach. Strony ubezpieczone przez członków umowy wspólnej puli ryzyk same nie są członkami tej umowy;

29. 

„należąca do wspólnej puli ryzyk ekspozycja typu A” oznacza ryzyko przeniesione przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji do umowy wspólnej puli ryzyk, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji nie jest stroną tej umowy;

30. 

„należąca do wspólnej puli ryzyk ekspozycja typu B” oznacza ryzyko przeniesione przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji na innego członka umowy wspólnej puli ryzyk, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji jest stroną tej umowy;

31. 

„należąca do wspólnej puli ryzyk ekspozycja typu C” oznacza ryzyko przeniesione przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który jest stroną umowy wspólnej puli ryzyk, na inny zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który nie jest członkiem tej umowy;

32. 

„głęboki rynek” oznacza rynek, na którym mogą się odbywać transakcje obejmujące dużą liczbę instrumentów finansowych, bez wywierania znaczącego wpływu na cenę tych instrumentów;

33. 

„płynny rynek” oznacza rynek, na którym instrumenty finansowe można szybko wymieniać w drodze zakupu lub sprzedaży, bez powodowania istotnych zmian cen;

34. 

„przejrzysty rynek” oznacza rynek, na którym bieżące informacje dotyczące obrotu i cen są łatwo publicznie dostępne, w szczególności dla zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji;

35. 

„przyszłe premie uznaniowe” i „przyszłe świadczenia uznaniowe” oznaczają przyszłe świadczenia inne niż świadczenia wynikające z umów ubezpieczenia lub reasekuracji związane z wartością indeksu lub z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które posiadają jedną z następujących cech:

a) 

są prawnie lub na mocy umowy uzależnione od jednego lub kilku z następujących wyników:

(i) 

wyników określonej grupy umów, typu umowy lub pojedynczej umowy;

(ii) 

zrealizowanego lub niezrealizowanego zwrotu z inwestycji w określoną pulę aktywów posiadanych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;

(ii) 

zysku lub straty zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji lub funduszu odpowiadającego umowie;

b) 

wynikają z deklaracji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, a termin lub wysokość świadczeń zależy w pełni lub częściowo od decyzji zakładu;

36. 

„struktura terminowa podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka” oznacza strukturę terminową stopy procentowej wolnej od ryzyka, którą otrzymuje się w taki sam sposób jak odpowiednią strukturę terminową stopy procentowej wolnej od ryzyka, którą stosuje się przy obliczeniu najlepszego oszacowania, o którym mowa w art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, lecz bez zastosowania korekty dopasowującej, korekty z tytułu zmienności lub korekty przejściowej w odniesieniu do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka zgodnie z art. 308c tej dyrektywy;

37. 

„portfel objęty korektą dopasowującą” oznacza portfel zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, wobec którego stosuje się korektę dopasowującą, oraz wyznaczony portfel aktywów, o którym mowa w art. 77b ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE;

38. 

„zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie” oznaczają zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, które są przypisane do linii biznesowych obejmujących zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie zgodnie z art. 55 ust. 1;

39. 

„zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie” oznaczają zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, które są przypisane do linii biznesowych obejmujących zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zgodnie z art. 55 ust. 1;

40. 

„przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania” oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) zdefiniowane w art. 1 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE ( 3 ) lub alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE ( 4 );

41. 

w odniesieniu do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji „główny obszar działalności” oznacza określony segment zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, który prowadzi działalność niezależnie od pozostałych części zakładu i posiada w ramach zakładu wydzielone do celów zarządzania zasoby i procedury oraz który obejmuje ryzyka istotne dla ogólnej działalności zakładu;

42. 

w odniesieniu do grupy ubezpieczeniowej lub grupy reasekuracyjnej „główny obszar działalności” oznacza określony segment grupy, który prowadzi działalność niezależnie od pozostałych części grupy i posiada w ramach grupy wydzielone do celów zarządzania zasoby i procedury oraz który obejmuje ryzyko istotne dla ogólnej działalności grupy; każdy podmiot prawny, który należy do grupy, stanowi główny obszar działalności lub składa się z kilku głównych obszarów działalności;

43. 

„organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy” oznacza — jeżeli prawo krajowe przewiduje system dualistyczny złożony z organu zarządzającego i organu nadzorczego — organ zarządzający albo organ nadzorczy, albo obydwa z nich, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, lub — jeżeli w odpowiednim prawie krajowym nie określono żadnego organu — organ zarządzający;

44. 

„zagregowana maksymalna ekspozycja na ryzyko” oznacza sumę maksymalnych płatności, w tym wydatki, które mogą ponieść spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), z wyjątkiem wydatków spełniających wszystkie następujące kryteria:

a) 

spółka celowa (podmiot specjalnego przeznaczenia) ma prawo zażądać pokrycia wydatków przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który przeniósł ryzyko do spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia);

b) 

spółka celowa (podmiot specjalnego przeznaczenia) nie musi pokryć wydatków, o ile i dopóki kwota równa wydatkom nie została przekazana przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który przeniósł ryzyko do spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia);

c) 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który przeniósł ryzyko do spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia), nie ujmuje wydatków w ramach kwot należnych od spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia) zgodnie z art. 41 niniejszego rozporządzenia.

45. 

„obecna umowa ubezpieczenia lub umowa reasekuracji” oznacza umowę ubezpieczenia lub umowę reasekuracji, dla której zostały rozpoznane zobowiązania ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne;

46. 

„oczekiwany zysk z przyszłych składek” oznacza oczekiwaną wartość obecną przyszłych przepływów pieniężnych, które wynikają z włączenia do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych składek odnoszących się do obecnych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, których uzyskanie w przyszłości jest spodziewane, ale które może nie nastąpić z jakiegokolwiek powodu, z przyczyn innych niż zdarzenie ubezpieczeniowe, bez względu na ustawowe lub zawarte w umowie uprawnienia ubezpieczającego do braku kontynuacji umowy;

47. 

„ubezpieczenie hipoteczne” oznacza ubezpieczenie kredytu, które zapewnia kredytodawcom ochronę w przypadku niewywiązania się z zobowiązania z tytułu udzielonego przez nich kredytu hipotecznego;

48. 

„jednostka zależna” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 2 dyrektywy 2013/34/UE, w tym jej jednostki zależne;

49. 

„jednostka powiązana” oznacza jednostkę zależną albo inną jednostkę, w której posiadane są udziały kapitałowe, albo jednostkę powiązaną z inną jednostką w sposób opisany w art. 22 ust. 7 dyrektywy 2013/34/UE;

50. 

„jednostka regulowana” oznacza „podmiot objęty regulacją” w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/87/WE ( 5 );

51. 

„jednostka nieregulowana” oznacza każdą jednostkę inną niż jednostki wymienione w art. 2 ust. 4 dyrektywy 2002/87/WE;

52. 

„nieregulowana jednostka prowadząca działalność finansową” oznacza jednostkę nieregulowaną, która prowadzi jeden lub kilka rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ( 6 ), przy czym działania te stanowią znaczącą część jej całkowitej działalności;

53. 

„przedsiębiorstwo usług pomocniczych” oznacza jednostkę nieregulowaną, której główna działalność polega na posiadaniu majątku lub zarządzaniu nim, zarządzaniu usługami przetwarzania danych lub usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi, lub na wszelkiej innej podobnej działalności o charakterze pomocniczym w stosunku do głównej działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji lub większej liczby tych zakładów;

54. 

„spółka zarządzająca UCITS” oznacza spółkę zarządzającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE lub spółkę inwestycyjną posiadającą zezwolenie na podstawie art. 27 tej dyrektywy, pod warunkiem, że spółka ta nie wyznaczyła spółki zarządzającej zgodnie z tą dyrektywą;

55. 

„zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym” oznacza zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

▼M4

55a. 

„aktywa związane z infrastrukturą” oznaczają fizyczne aktywa, struktury lub obiekty, systemy i sieci dostarczające lub wspierające podstawowe usługi użyteczności publicznej;

55b. 

„jednostka infrastrukturalna” oznacza jednostkę lub grupę przedsiębiorstw, która w ciągu swojego ostatniego roku obrotowego, za który dostępne są dane, lub zgodnie z propozycją finansowania osiąga znaczną większość swoich dochodów z tytułu posiadania, finansowania lub rozwijania aktywów związanych z infrastrukturą lub z tytułu zarządzania nimi;

▼B

56. 

„instytucje pracowniczych programów emerytalnych” oznaczają instytucje w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 7 );

57. 

„zakład ubezpieczeń z danego państwa” oznacza zakład, który otrzymał zezwolenie od organów nadzoru państwa trzeciego i jest nadzorowany przez te organy oraz musiałby otrzymać zezwolenie jako zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 14 dyrektywy 2009/138/WE, gdyby miał swoją siedzibę na terenie Unii;

58. 

„zakład reasekuracji z danego państwa” oznacza zakład, który otrzymał zezwolenie od organów nadzoru państwa trzeciego i jest nadzorowany przez te organy oraz musiałby otrzymać zezwolenie jako zakład reasekuracji zgodnie z art. 14 dyrektywy 2009/138/WE, gdyby miał swoją siedzibę na terenie Unii;

▼M6

59. 

„CCP” oznacza kontrahenta centralnego zdefiniowanego w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 8 );

60. 

„wyłączony z masy upadłościowej” oznacza w odniesieniu do aktywów klienta, że istnieją skuteczne uzgodnienia, które gwarantują, że aktywa te nie będą dostępne dla wierzycieli kontrahenta centralnego (CCP) lub uczestnika rozliczającego w przypadku niewypłacalności, odpowiednio, tego kontrahenta centralnego lub uczestnika rozliczającego lub że aktywa te nie będą dostępne dla uczestnika rozliczającego do celów pokrycia strat, które poniósł w wyniku niewykonania zobowiązania przez klienta lub klientów innych niż klienci, którzy dostarczyli te aktywa;

61. 

„klient” oznacza klienta zgodnie z definicją w art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub przedsiębiorstwo, które zawarło pośrednie uzgodnienia rozliczeniowe z uczestnikiem rozliczającym zgodnie z art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia;

62. 

„członek rozliczający” oznacza członka rozliczającego zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

63. 

„transakcja związana z kontrahentem centralnym” oznacza umowę lub transakcję wymienioną w art. 301 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zawartą między klientem a uczestnikiem rozliczającym, która jest bezpośrednio związana z umową lub transakcją wymienioną w tym ustępie zawartą między tym uczestnikiem rozliczającym a kontrahentem centralnym.

▼B

Artykuł 2

Ocena ekspercka

1.  W przypadku gdy zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przyjmują założenia odnoszące się do przepisów dotyczących wyceny aktywów i zobowiązań, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, środków własnych, kapitałowych wymogów wypłacalności, minimalnych wymogów kapitałowych oraz zasad inwestowania, założenia te opierają się na kompetencji osób posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zrozumienie ryzyk charakterystycznych dla działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

2.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zapewniają, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności, aby użytkownicy wewnętrzni odpowiednich założeń zostali poinformowani o treści, stopniu wiarygodności i ograniczeniach założeń. W tym celu dostawcy usług, którym zlecono wykonywanie funkcji lub działań w drodze outsourcingu, są uznawani za wewnętrznych użytkowników.SEKCJA 2

Zewnętrzne oceny kredytowe

Artykuł 3

Przyporządkowanie ocen kredytowych do stopni jakości kredytowej

Skala stopni jakości kredytowej, o której mowa w art. 109a ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE, obejmuje stopnie jakości kredytowej od 0 do 6.

Artykuł 4

Wymogi ogólne dotyczące stosowania ocen kredytowych

1.  Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji może stosować zewnętrzną ocenę kredytową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności zgodnie ze standardową formułą wyłącznie, jeżeli ocena ta została wydana lub zatwierdzona przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej (ECAI) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 9 ).

2.  Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wyznacza co jedną lub kilka ECAI, których oceny będą stosowane do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności zgodnie ze standardową formułą.

3.  Oceny kredytowe stosuje się w konsekwentny sposób, a ich wybiórcze stosowanie nie jest dopuszczalne.

4.  Przy stosowaniu ocen kredytowych zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji spełnia wszystkie następujące wymogi:

a) 

jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zdecyduje się wykorzystać oceny kredytowe sporządzone przez wyznaczoną ECAI dla niektórych klas pozycji, stosuje te oceny konsekwentnie do wszystkich pozycji należących do danej klasy;

b) 

jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zdecyduje się wykorzystać oceny kredytowe sporządzone przez wyznaczoną ECAI, stosuje te oceny w sposób jednolity i ciągły;

c) 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji korzysta tylko z tych ocen kredytowych sporządzonych przez wyznaczoną ECAI, które uwzględniają wszystkie kwoty należne, zarówno z tytułu kwoty głównej, jak i odsetek;

d) 

jeżeli dostępna jest tylko jedna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI, ocenę tę wykorzystuje się do określenia wymogów kapitałowych tej pozycji;

e) 

jeżeli dostępne są dwie oceny kredytowe sporządzone przez wyznaczoną ECAI, a każda z nich odpowiada innym parametrom danej pozycji z ratingiem, wówczas stosuje się ocenę, która prowadzi do wyższego wymogu kapitałowego;

f) 

jeżeli dostępne są więcej niż dwie oceny kredytowe sporządzone przez wyznaczone ECAI dla danej pozycji z ratingiem, wówczas stosuje się te dwie spośród nich, które prowadzą do dwóch najniższych wymogów kapitałowych. Jeżeli dwa najniższe wymogi kapitałowe są różne, spośród tych dwóch ocen kredytowych stosuje się ocenę określającą wyższy wymóg kapitałowy. Jeżeli wartości dwóch najniższych wymogów kapitałowych są takie same, stosuje się ocenę, z której wynikają te wymogi kapitałowe;

g) 

jeżeli są dostępne zarówno zamówione, jak i niezamówione oceny kredytowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wykorzystują obydwa rodzaje ocen.

5.  W przypadku gdy pozycja stanowi element większych lub bardziej złożonych ekspozycji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, zakład sporządza własną wewnętrzną ocenę kredytową danej pozycji i przyporządkowuje się ją do jednego z siedmiu stopni w skali oceny jakości kredytowej. Jeżeli własna wewnętrzna ocena kredytowa prowadzi do niższego wymogu kapitałowego niż ten wynikający z ocen kredytowych sporządzonych przez wyznaczone ECAI, wówczas własnej wewnętrznej oceny kredytowej nie uwzględnia się do celów niniejszego rozporządzenia.

▼M5

6.  Do celów ust. 5 większe lub bardziej złożone ekspozycje zakładu obejmują pozycje sekurytyzacyjne, o których mowa w art. 178 ust. 8 i 9, oraz pozycje resekurytyzacyjne.

▼B

Artykuł 5

Ocena kredytowa emitentów i programów emisji

1.  Jeżeli dany program emisji lub instrument finansowy, do którego należy pozycja stanowiąca ekspozycję, posiada ocenę kredytową, wówczas stosuje się tę ocenę kredytową.

2.  Jeżeli brak jest oceny kredytowej dotyczącej bezpośrednio określonej pozycji, ale istnieje ocena kredytowa dla danego programu emisji lub instrumentu finansowego, do którego pozycja stanowiąca ekspozycję nie należy, lub też istnieje ogólna ocena kredytowa emitenta, wówczas stosuje się tę ocenę w jednym z następujących przypadków:

a) 

powoduje ona taki sam lub wyższy wymóg kapitałowy niż miałoby to miejsce w przeciwnym wypadku, a dana ekspozycja posiada pod wszelkimi względami taki sam lub niższy stopień uprzywilejowania w stosunku do, odpowiednio, danego programu emisji lub instrumentu finansowego lub niezabezpieczonych ekspozycji uprzywilejowanych tego emitenta;

b) 

powoduje ona taki sam lub niższy wymóg kapitałowy niż miałoby to miejsce w przeciwnym wypadku, a dana ekspozycja posiada pod wszelkimi względami taki sam lub wyższy stopień uprzywilejowania w stosunku do, odpowiednio, danego programu emisji lub instrumentu finansowego lub niezabezpieczonych ekspozycji uprzywilejowanych tego emitenta.

We wszystkich innych przypadkach zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji uznaje, że ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI dla danej ekspozycji jest niedostępna.

3.  Oceny kredytowej emitentów należących do grupy przedsiębiorstw nie można wykorzystywać jako oceny kredytowej w odniesieniu do innego emitenta należącego do tej samej grupy.

Artykuł 6

Podwójny rating kredytowy dla pozycji sekurytyzacyjnych

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 4 lit. d), jeżeli pozycja sekurytyzacyjna posiada tylko jedną ocenę kredytową sporządzoną przez wyznaczoną ECAI, ocena ta nie jest wykorzystywana. Wymogi kapitałowe dla danej pozycji określa się w taki sposób, jakby ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI była niedostępna.ROZDZIAŁ II

WYCENA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

Artykuł 7

Założenia wyceny

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają aktywa i zobowiązania przy założeniu kontynuacji działalności.

Artykuł 8

Zakres

Art. 9–16 stosuje się do ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.

Artykuł 9

Metoda wyceny — zasady ogólne

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujmują aktywa i zobowiązania zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

2.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają aktywa i zobowiązania zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, pod warunkiem że standardy te obejmują metody wyceny, które są zgodne ze sposobem wyceny określonym w art. 75 dyrektywy 2009/138/WE. Jeżeli standardy te dopuszczają stosowanie więcej niż jednej metody wyceny, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą korzystać wyłącznie z metod wyceny zgodnych z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

3.  Jeżeli metody wyceny zawarte w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 są, czasowo lub trwale, niezgodne ze sposobem wyceny określonym w art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują inne metody wyceny, które są uznawane za zgodne z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

4.  W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, a w szczególności zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 29 ust. 3 i 4 dyrektywy 2009/138/WE, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą ująć i wycenić składnik aktywów lub zobowiązań na podstawie metody wyceny, którą stosują przy sporządzaniu swoich rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pod warunkiem że:

a) 

metoda wyceny jest zgodna z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE;

b) 

metoda wyceny jest proporcjonalna do charakteru, skali i złożoności ryzyk charakterystycznych dla działalności zakładu;

c) 

zakład nie wycenia tych aktywów lub zobowiązań w swoich sprawozdaniach finansowych przy zastosowaniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002;

d) 

wycena aktywów i zobowiązań przy zastosowaniu międzynarodowych standardów rachunkowości spowodowałaby dla zakładu koszty, które byłyby nieproporcjonalne do całkowitych wydatków administracyjnych.

5.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają składniki aktywów oddzielnie.

6.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają składniki zobowiązań oddzielnie.

Artykuł 10

Metoda wyceny — hierarchia wyceny

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przy wycenie aktywów i zobowiązań zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 i 3 kierują się hierarchią wyceny określoną w ust. 2–7, uwzględniając te cechy składnika aktywów lub zobowiązań, które uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę przy wycenie tego składnika aktywów lub zobowiązań w dniu wyceny, w tym charakter i lokalizację składnika aktywów lub zobowiązań oraz ewentualne ograniczenia dotyczące sprzedaży lub wykorzystania składnika aktywów.

2.  Podstawową metodą wyceny aktywów i zobowiązań przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji jest wycena według cen rynkowych notowanych na aktywnych rynkach tych samych aktywów lub zobowiązań.

3.  Gdy zastosowanie metody wyceny według cen rynkowych notowanych na aktywnych rynkach tych samych aktywów lub zobowiązań jest niemożliwe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają aktywa i zobowiązania przy zastosowaniu cen rynkowych notowanych na aktywnych rynkach podobnych aktywów i zobowiązań, dokonując korekt odzwierciedlających istniejące różnice. Korekty te odzwierciedlają czynniki specyficzne dla danego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym wszystkie następujące czynniki:

a) 

charakter lub lokalizację składnika aktywów lub zobowiązań;

b) 

stopień, w jakim dane używane do wyceny są powiązane z pozycjami, które są porównywalne z danym składnikiem aktywów lub zobowiązań; oraz

c) 

obrót lub poziom aktywności na rynkach, na których są obserwowane dane używane do wyceny.

4.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują notowane ceny rynkowe na podstawie kryteriów odnoszących się do aktywnych rynków, które są określone w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

5.  Jeżeli kryteria określone w ust. 4 nie są spełnione, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują alternatywne metody wyceny, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

6.  W przypadku stosowania alternatywnych metod wyceny zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny wykorzystywać w jak najmniejszym stopniu dane specyficzne dla danego zakładu, a w jak największym stopniu dane pochodzące z odpowiedniego rynku, w tym:

a) 

ceny notowane dla identycznych lub podobnych aktywów i zobowiązań na rynkach nieaktywnych;

b) 

obserwowalne dane używane do wyceny, inne niż ceny notowane, dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązań, w tym stopy procentowe i krzywe rentowności obserwowalne dla powszechnie notowanych okresów, implikowane zmienności i spready kredytowe;

c) 

potwierdzone rynkowo dane używane do wyceny, które nie są bezpośrednio obserwowalne, ale opierają się na obserwowalnych danych rynkowych lub są poparte takimi danymi.

Wszystkie te dane rynkowe używane do wyceny koryguje się o czynniki, o których mowa w ust. 3.

W zakresie, w jakim odpowiednie obserwowalne dane używane do wyceny nie są dostępne, w tym w sytuacji, gdy w dniu wyceny nie występuje aktywność rynkowa dotycząca danego składnika aktywów lub zobowiązań albo aktywność ta jest niewielka, zakłady używają do wyceny nieobserwowalnych danych, uwzględniając założenia, które uczestnicy rynku wykorzystaliby przy wycenie składnika aktywów lub zobowiązań, w tym założenia dotyczące ryzyka. Używając do wyceny nieobserwowalnych danych, zakłady korygują dane specyficzne dla danego zakładu, jeśli dostępne i rzetelne informacje wskazują, że inni uczestnicy rynku wykorzystaliby inne dane, lub gdy dany zakład cechuje specyfika odróżniająca go od innych uczestników rynku.

Przy ocenianiu założeń dotyczących ryzyka, o których mowa w niniejszym ustępie, zakłady uwzględniają ryzyko związane z określoną metodą wyceny stosowaną do pomiaru wartości godziwej oraz ryzyko właściwe dla danych używanych do wyceny w danej metodzie wyceny.

7.  Przy korzystaniu z alternatywnych metod wyceny zakłady stosują metody wyceny, które są spójne z co najmniej jednym z następujących podejść:

a) 

podejście rynkowe, które zakłada wykorzystywanie cen i innych odpowiednich danych z transakcji rynkowych obejmujących identyczne lub podobne aktywa lub zobowiązania lub identyczną lub podobną grupę aktywów i zobowiązań. Metody wyceny spójne z podejściem rynkowym obejmują wycenę macierzową.

b) 

podejście dochodowe, dające pojedynczą wartość bieżącą poprzez dyskontowanie przyszłych kwot takich jak przepływy pieniężne, przychody lub koszty. Wartość godziwa powinna odzwierciedlać obecne oczekiwania rynkowe dotyczące tych przyszłych kwot. Metody wyceny spójne z podejściem dochodowym obejmują metody wartości bieżącej, modele wyceny opcji oraz metodę wielookresowych nadwyżek dochodów;

c) 

podejście kosztowe lub podejście bieżącego kosztu odtworzenia odzwierciedlające kwotę, która byłaby obecnie wymagana w celu zastąpienia funkcji danego składnika aktywów. Z perspektywy uczestnika rynku będącego sprzedającym cena, która byłaby otrzymana w zamian za ten składnik aktywów, opiera się na koszcie, który musiałby ponieść uczestnik rynku będący kupującym, aby nabyć składnik aktywów lub wytworzyć jego zamiennik o porównywalnej jakości, skorygowanym o jego aktualne zużycie.

Artykuł 11

Ujmowanie zobowiązań warunkowych

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujmują w bilansie zobowiązania warunkowe, w rozumieniu art. 9 niniejszego rozporządzenia, które są uznawane za istotne, jako pozycje zobowiązań.

2.  Zobowiązania warunkowe uznaje się za istotne, jeżeli informacja o bieżącej lub potencjalnej wysokości lub obecnym lub potencjalnym charakterze tych zobowiązań może wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkownika, do którego taka informacja jest skierowana, w tym organów nadzoru.

Artykuł 12

Metody wyceny wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają następujące składniki aktywów w wartości zero:

1. 

wartość firmy;

2. 

wartości niematerialne i prawne inne niż wartość firmy, chyba że dany składnik wartości niematerialnych i prawnych może zostać wydzielony w celu jego zbycia, a zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji może wykazać, że istnieje wartość dla tego samego lub podobnego składnika aktywów, która została określona zgodnie z art. 10 ust. 2, w którym to przypadku taki składnik aktywów wycenia się zgodnie z art. 10.

Artykuł 13

Metody wyceny dla jednostek powiązanych

1.  Do celów wyceny aktywów poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają udziały kapitałowe w zakładach (jednostkach) powiązanych w rozumieniu art. 212 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE zgodnie z następującą hierarchią metod:

a) 

za pomocą podstawowej metody wyceny określonej w art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

b) 

za pomocą skorygowanej metody praw własności, o której mowa w ust. 3, gdy dokonanie wyceny zgodnie z lit. a) jest niemożliwe;

c) 

za pomocą metody wyceny określonej w art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia albo alternatywnych metod wyceny zgodnie z art. 10 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

(i) 

wycena zgodnie z lit. a) ani b) nie jest możliwa;

(ii) 

jednostka nie jest jednostką zależną w rozumieniu art. 212 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 do celów wyceny aktywów poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają udziały kapitałowe w następujących zakładach w wartości zero:

▼M1

a) 

w jednostkach, które są wyłączone z zakresu nadzoru grupowego, o którym mowa w art. 214 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;

▼B

b) 

w jednostkach, których wartość jest odliczana od środków własnych dopuszczonych na pokrycie wypłacalności grupy zgodnie z art. 229 dyrektywy 2009/138/WE.

3.  Skorygowana metoda praw własności, o której mowa w ust. 1 lit. b), wymaga od zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce dokonania wyceny udziałów kapitałowych posiadanych w jednostkach powiązanych na podstawie posiadanego udziału w nadwyżce aktywów nad zobowiązaniami jednostki powiązanej.

4.  Przy obliczaniu nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w odniesieniu do jednostek powiązanych zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce wycenia poszczególne aktywa i zobowiązania danej jednostki zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE i, jeżeli jednostka powiązana jest z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji lub spółką celową (podmiotem specjalnego przeznaczenia), o której mowa w art. 211 tej dyrektywy, wycenia rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zgodnie z art. 76–85 tej dyrektywy.

5.  Przy obliczaniu nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w odniesieniu do jednostek powiązanych innych niż zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce może zastosować metodę praw własności określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 za zgodną z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, jeżeli wycena poszczególnych aktywów i zobowiązań zgodnie z ust. 4 nie jest możliwa. W takich przypadkach zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce odlicza od wartości jednostki powiązanej wartość firmy i inne wartości niematerialne i prawne, które zostałyby wycenione w wartości zero zgodnie z art. 12 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

▼M1

6.  Jeżeli kryteria określone w art. 9 ust. 4 niniejszego rozporządzenia są spełnione, a zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie jest możliwe, akcje lub udziały posiadane w jednostkach powiązanych mogą być wyceniane na podstawie metody wyceny, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykorzystuje przy sporządzaniu swoich rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W takich przypadkach zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce odlicza od wartości jednostki powiązanej wartość firmy i inne wartości niematerialne i prawne, które zostałyby wycenione w wartości zero zgodnie z art. 12 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 14

Metody wyceny poszczególnych zobowiązań

1.  W momencie początkowego ujęcia zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają zobowiązania finansowe, o których mowa w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia. Po początkowym ujęciu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji nie stosuje późniejszych korekt uwzględniających zmianę własnej zdolności kredytowej.

2.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają zobowiązania warunkowe ujęte zgodnie z art. 11. Wartość zobowiązań warunkowych stanowi oczekiwaną bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych niezbędnych do uregulowania zobowiązania warunkowego w całym okresie jego trwania; przy wycenie wykorzystuje się strukturę terminową podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

Artykuł 15

Odroczone podatki dochodowe

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujmują i wyceniają odroczone podatki dochodowe w odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań, w tym rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które są ujmowane do celów wypłacalności lub celów podatkowych zgodnie z art. 9.

2.  Niezależnie od ust. 1 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyceniają odroczone podatki dochodowe, inne niż aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z przeniesienia na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych i nierozliczonych strat podatkowych, na podstawie różnicy między wartościami przypisanymi aktywom i zobowiązaniom ujmowanym i wycenianym zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE i — w przypadku rezerw techniczno-ubezpieczeniowych — zgodnie z art. 76–85 tej dyrektywy, a wartościami przypisanymi aktywom i zobowiązaniom ujętym i wycenionym do celów podatkowych.

3.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko wówczas, gdy prawdopodobnie dostępny będzie przyszły dochód podlegający opodatkowaniu, w związku z którym będzie można wykorzystać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych dotyczących terminów przeniesienia na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych lub niewykorzystanych ulg podatkowych.

Artykuł 16

Wyłączenie metod wyceny

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie mogą wyceniać aktywów finansowych ani zobowiązań finansowych według kosztu lub kosztu zamortyzowanego.

2.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie mogą stosować modeli wyceny, które przewidują możliwość zastosowania wyceny według niższej spośród następujących wartości, to jest wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

3.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie mogą wyceniać rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przy zastosowaniu modeli kosztowych, jeżeli wycena wartości tych aktywów jest ustalona jako koszt pomniejszony o odpisy z tytułu amortyzacji i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które są leasingobiorcami w ramach leasingu finansowego lub leasingodawcami, muszą spełnić wszystkie następujące wymogi przy wycenie aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu:

a) 

aktywa w ramach leasingu wycenia się według wartości godziwej;

b) 

do celów wyznaczenia bieżącej wartości minimalnych opłat leasingowych używa się danych spójnych z informacjami pochodzącymi z rynku i nie dokonuje się żadnych późniejszych korekt w celu uwzględnienia własnej zdolności kredytowej zakładu;

c) 

nie stosuje się wyceny według zamortyzowanego kosztu.

5.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji korygują wartość netto zapasów możliwą do uzyskania o szacunkowy koszt przygotowania ich sprzedaży oraz o szacunkowe koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku, jeżeli koszty te są istotne. Koszty te uznaje się za istotne, jeżeli ich nieuwzględnienie może wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkowników bilansu, w tym organów nadzoru. Nie stosuje się wyceny według kosztu wytworzenia.

6.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie wyceniają dotacji niepieniężnych według wartości nominalnej.

7.  Przy wycenianiu aktywów biologicznych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji korygują wartość poprzez dodanie szacunkowych kosztów doprowadzenia do sprzedaży, jeżeli szacunkowe koszty doprowadzenia do sprzedaży są istotne.ROZDZIAŁ III

ZASADY DOTYCZĄCE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCHSEKCJA 1

Przepisy ogólne

Artykuł 17

Ujmowanie i wyłączanie zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

W celu obliczenia najlepszego oszacowania oraz marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujmują zobowiązanie ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne w dniu, w którym zakład staje się stroną umowy, z której wynika zobowiązanie, lub w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujmują jedynie zobowiązania wchodzące w zakres granic umowy.

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wyłączają zobowiązanie ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne jedynie w przypadku jego umorzenia, wykonania, unieważnienia lub wygaśnięcia.

Artykuł 18

Granica umowy ubezpieczenia lub reasekuracji

1.  Granica umowy ubezpieczenia lub reasekuracji jest zdefiniowana zgodnie z ust. 2–7.

2.  Wszystkie zobowiązania związane z umową, w tym zobowiązania związane z jednostronnymi prawami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do odnowienia lub rozszerzenia zakresu umowy i zobowiązania odnoszące się do opłaconych składek, wchodzą w zakres umowy, o ile przepisy ust. 3–6 nie stanowią inaczej.

3.  Zobowiązania odnoszące się do ochrony ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej świadczonej przez zakład po którejkolwiek z niżej wymienionych dat nie wchodzą w zakres umowy, chyba że zakład ma możliwość przymuszenia ubezpieczającego do opłacenia składki za przyjęcie takich zobowiązań:

a) 

przyszła data, w której zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji przysługuje jednostronne prawo do zakończenia umowy;

b) 

przyszła data, w której zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji przysługuje jednostronne prawo do odmowy przyjęcia składek wynikających z umowy;

c) 

przyszła data, w której zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji przysługuje jednostronne prawo do zmiany składek lub świadczeń wynikających z umowy, tak aby składki w pełni odzwierciedlały ryzyka.

Lit. c) uznaje się za mającą zastosowanie, jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma jednostronne prawo do dokonania w przyszłości zmiany składek lub świadczeń wynikających z portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, tak aby składki wynikające z portfela w pełni odzwierciedlały ryzyka objęte portfelem.

Jednak w przypadku zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie, gdy indywidualna ocena ryzyka w związku z zobowiązaniami wynikającymi dla osoby ubezpieczonej z umowy jest przeprowadzana w momencie zawarcia umowy oraz jeżeli oceny nie można powtórzyć przed dokonaniem zmiany składek lub świadczeń, ocena, czy składki w pełni odzwierciedlają ryzyko do celów lit. c), jest przeprowadzana przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji na poziomie umowy.

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie uwzględniają ograniczeń jednostronnego prawa, o którym mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, ani ograniczeń zakresu, w jakim składki lub świadczenia mogą zostać zmienione bez spowodowania zauważalnych skutków dla ekonomicznych aspektów umowy.

4.  Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma jednostronne prawo, o którym mowa w ust. 3, odnoszące się wyłącznie do części umowy, wówczas do tej części umowy stosuje się takie same zasady, jak określone w ust. 3.

5.   ►M6  Zobowiązania niezwiązane z już opłaconymi składkami nie wchodzą w zakres umowy ubezpieczenia lub reasekuracji, jeżeli spełnione są wszystkie następujące wymogi:

a) 

umowa nie przewiduje odszkodowania za określone niepewne zdarzenie, które ma niekorzystny wpływ na ubezpieczoną osobę;

b) 

umowa nie obejmuje finansowych gwarancji świadczenia;

c) 

zakład nie ma możliwości przymuszenia ubezpieczającego do opłacenia przyszłej składki z tytułu tych zobowiązań. ◄

Do celów lit. a) i b) zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie uwzględniają pokrycia zdarzeń i gwarancji, które nie powodują zauważalnych skutków dla ekonomicznych aspektów umowy.

▼M6

6.  Jeżeli umowa ubezpieczenia lub reasekuracji może zostać rozdzielona na dwie części i jeżeli jedna z tych części spełnia wymogi określone w ust. 5 lit. a), b) i c), wszelkie zobowiązania z tej części umowy, które nie są związane z opłaconymi składkami, nie wchodzą w zakres umowy.

▼B

7.  Do celów ust. 3 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji uznają, że składki w pełni odzwierciedlają ryzyka objęte portfelem zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych tylko wówczas, gdy nie występują okoliczności, w których wysokość świadczeń i kosztów płatnych w ramach portfela przekracza wysokość składek opłacanych w ramach portfela.SEKCJA2

JAKOŚĆ DANYCH

Artykuł 19

Dane wykorzystywane do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

1.  Dane wykorzystywane do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uważa się za kompletne do celów art. 82 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

dane zawierają informacje historyczne wystarczające do oceny charakterystyki powiązanych ryzyk oraz zidentyfikowania trendów ryzyk;

b) 

dane są dostępne dla każdej odpowiedniej jednorodnej grupy ryzyka stosowanej przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz żadne istotne dane nie są pomijane bez uzasadnienia przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2.  Dane wykorzystywane do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uważa się za dokładne do celów art. 82 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

w danych nie występują istotne błędy;

b) 

dane z różnych okresów wykorzystywane do takich samych oszacowań są spójne;

c) 

dane są zapisywane w sposób terminowy i spójny przez cały czas.

3.  Dane wykorzystywane do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uważa się za adekwatne do celów art. 82 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

dane są zgodne ze swoim przeznaczeniem;

b) 

ilość i charakter danych zapewniają, aby oszacowania dokonywane przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie tych danych nie zawierały istotnego błędu estymacji;

c) 

dane są zgodne z założeniami, na których opierają się metody aktuarialne i statystyczne stosowane w odniesieniu do tych danych przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

d) 

dane odpowiednio odzwierciedlają ryzyka, na które narażony jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w związku ze swoimi zobowiązaniami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi;

e) 

dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w sposób przejrzysty i zorganizowany, na podstawie udokumentowanego procesu, który obejmuje wszystkie następujące elementy:

(i) 

definicję kryteriów jakości danych oraz ocenę jakości danych, w tym specyficzne standardy jakościowe i ilościowe dla różnych zbiorów danych;

(ii) 

stosowanie i ustalanie założeń dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych;

(iii) 

proces aktualizacji danych, w tym częstotliwość regularnych aktualizacji i okoliczności, które powodują przeprowadzenie dodatkowych aktualizacji;

f) 

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zapewniają, aby ich dane były wykorzystywane przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sposób spójny w czasie.

Do celów lit. b) błąd estymacji przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uznaje się za istotny, jeżeli może on wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkowników wyników obliczeń, w tym organów nadzoru.

4.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą wykorzystywać dane ze źródła zewnętrznego, jeśli oprócz wymogów określonych w ust. 1–4 spełnione są również wszystkie następujące wymogi:

a) 

zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji są w stanie wykazać, że wykorzystanie tych danych jest bardziej odpowiednie niż wykorzystanie danych, które są dostępne wyłącznie ze źródła wewnętrznego;

b) 

zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji znają źródło pochodzenia tych danych oraz założenia lub metody stosowane do ich przetwarzania;

c) 

zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji identyfikują wszelkie trendy w tych danych oraz zmienność — w czasie lub pomiędzy oryginalnymi danymi — założeń lub metod stosowanych wobec tych danych;

d) 

zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji są w stanie wykazać, że założenia i metody, o których mowa w lit. b) i c), odzwierciedlają charakterystykę portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Artykuł 20

Ograniczenia danych

W przypadku gdy dane są niezgodne z art. 19 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji odpowiednio dokumentują ograniczenia danych, w tym sporządzają opis, czy w jaki sposób takie ograniczenia zostaną usunięte, oraz opis funkcji w ramach systemu zarządzania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji odpowiedzialnych za ten proces. Przed dokonaniem korekt w celu usunięcia ograniczeń oryginalne dane powinny być odpowiednio zapisywane i przechowywane.

Artykuł 21

Odpowiednie wykorzystanie przybliżeń do obliczenia najlepszego oszacowania

Jeżeli zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji posiadają niewystarczające dane odpowiedniej jakości, aby móc zastosować wiarygodną metodę aktuarialną, mogą one wykorzystać odpowiednie przybliżenia w celu obliczenia najlepszego oszacowania, o ile spełnione zostały wszystkie następujące wymogi:

a) 

brak wystarczających danych nie wynika z zastosowania nieadekwatnych wewnętrznych procesów i procedur dotyczących gromadzenia, przechowywania lub walidacji danych wykorzystywanych do wyznaczania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

b) 

brak jest odpowiednich danych zewnętrznych, które mogłyby zostać wykorzystane do poprawy niewystarczających danych;

c) 

skorygowanie danych przez zakład w celu poprawienia niewystarczających danych nie byłoby wykonalne.SEKCJA 3

Metody obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowychPodsekcja 1

Założenia dotyczące obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Artykuł 22

Przepisy ogólne

1.  Założenia uznaje się za realistyczne do celów art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy spełniają one wszystkie następujące warunki:

a) 

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji są w stanie wyjaśnić i uzasadnić każde wykorzystane założenie, biorąc pod uwagę znaczenie każdego założenia, niepewność związaną z tym założeniem oraz odpowiednie alternatywne założenia;

b) 

okoliczności, w których założenia zostałyby uznane za błędne, mogą być wyraźnie określone;

c) 

o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, założenia odpowiadają charakterystyce portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w miarę możliwości niezależnie od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji posiadającego portfel;

d) 

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują założenia w sposób spójny w czasie w ramach jednorodnych grup ryzyka i linii biznesowych, bez arbitralnych zmian;

e) 

założenia odzwierciedlają w odpowiedni sposób niepewność związaną z przepływami pieniężnymi.

Do celów lit. c) zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wykorzystują informacje specyficzne dla danego zakładu, w tym informacje dotyczące obsługi roszczeń i kosztów, tylko wówczas, gdy informacje te lepiej oddają charakterystykę portfela zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych niż informacje, które nie ograniczają się do konkretnego zakładu, lub gdy obliczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sposób ostrożny, wiarygodny i obiektywny nie jest możliwe bez tych informacji.

2.  Założenia wykorzystuje się do celów art. 77 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy spełniają one warunki określone w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przyjmują założenia na temat przyszłych parametrów lub scenariuszy dotyczących rynków finansowych, które to parametry lub scenariusze są odpowiednie i zgodne z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE. Jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji korzystają z modelu do wyznaczenia projekcji przyszłych parametrów dotyczących rynków finansowych, model ten musi spełniać wszystkie następujące wymogi:

a) 

wygenerowane ceny aktywów są zgodne z cenami aktywów obserwowanymi na rynkach finansowych;

b) 

brak jest możliwości arbitrażu;

c) 

kalibracja parametrów i scenariuszy jest zgodna z odpowiednią strukturą terminową stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowaną w celu obliczenia najlepszego oszacowania, o którym mowa w art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 23

Przyszłe działania zarządu

1.  Założenia dotyczące przyszłych działań zarządu uznaje się za realistyczne do celów art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy spełniają one wszystkie następujące warunki:

a) 

założenia dotyczące przyszłych działań zarządu są określane w sposób obiektywny;

b) 

zakładane przyszłe działania zarządu są zgodne z obecnymi praktykami i strategią zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w zakresie prowadzenia działalności, w tym z wykorzystaniem technik ograniczania ryzyka; jeżeli istnieją wystarczające dowody, że zakład zmieni stosowane praktyki lub swoją strategię, zakładane przyszłe działania zarządu muszą być zgodne ze zmienionymi praktykami lub zmienioną strategią;

c) 

zakładane przyszłe działania zarządu są wzajemnie spójne;

d) 

zakładane przyszłe działania zarządu nie są sprzeczne z zobowiązaniami wobec ubezpieczających i beneficjentów, ani z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do zakładu;

e) 

zakładane przyszłe działania zarządu uwzględniają wszystkie publiczne oświadczenia zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji dotyczące działań, które zakład zamierza podjąć lub lub których nie zamierza podejmować.

2.  Założenia dotyczące przyszłych działań zarządu są realistyczne i obejmują wszystkie następujące elementy:

(i) 

porównanie zakładanych przyszłych działań zarządu z działaniami zarządu wcześniej podejmowanymi przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;

(ii) 

porównanie przyszłych działań zarządu uwzględnionych w obecnych i wcześniejszych obliczeniach najlepszego oszacowania;

(iii) 

ocenę wpływu zmian założeń dotyczących przyszłych działań zarządu na wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Na żądanie organów nadzoru zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji są w stanie wyjaśnić wszelkie istotne odstępstwa od ppkt (i) i (ii) oraz, w przypadku gdy zmiany w założeniu dotyczącym przyszłych działań zarządu mają istotny wpływ na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, przyczyny takiej wrażliwości i sposób jej uwzględnienia w procesie decyzyjnym zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

3.  Do celów ust. 1 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sporządzają wyczerpujący plan przyszłych działań zarządu, zatwierdzony przez organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, który zawiera wszystkie następujące elementy:

a) 

określenie przyszłych działań zarządu, które są istotne dla wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

b) 

określenie konkretnych okoliczności, w jakich zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji racjonalnie oczekiwałby podjęcia każdego odpowiedniego przyszłego działania zarządu, o którym mowa w lit. a);

c) 

określenie konkretnych okoliczności, w jakich zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji może nie być w stanie podjąć każdego odpowiedniego przyszłego działania zarządu, o którym mowa w lit. a), oraz opis, w jaki sposób okoliczności te są uwzględniane przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

d) 

kolejność podejmowania przyszłych działań zarządu, o których mowa w lit. a), oraz wymogi dotyczące zarządzania mające zastosowanie do tych przyszłych działań zarządu;

e) 

opis wszelkich podjętych działań, które są niezbędne w celu zapewnienia, aby zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji był w stanie przeprowadzić każde odpowiednie przyszłe działanie zarządu, o którym mowa w lit. a);

f) 

opis, w jaki sposób przyszłe działania zarządu, o których mowa w lit. a), zostały odzwierciedlone w obliczaniu najlepszego oszacowania;

g) 

opis obowiązujących wewnętrznych procedur sprawozdawczych, które obejmują przyszłe działania zarządu, o których mowa w lit. a), przyjęte w wyznaczaniu najlepszego oszacowania.

4.  Założenia dotyczące przyszłych działań zarządu uwzględniają czas niezbędny do wdrożenia działań zarządu oraz wszelkie związane z nimi wydatki.

5.  System zapewniający przekazywanie informacji uznaje się za skuteczny do celów art. 41 ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy procedury sprawozdawcze, o których mowa w ust. 3 lit. g) niniejszego artykułu, obejmują przedłożenie organowi administrującemu, zarządzającemu lub nadzorczemu przynajmniej corocznej informacji.

Artykuł 24

Przyszłe świadczenia uznaniowe

Jeżeli przyszłe świadczenia uznaniowe zależą od aktywów posiadanych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, zakłady obliczają najlepsze oszacowanie na podstawie obecnie posiadanych aktywów oraz zakładają przyszłe zmiany alokacji swoich aktywów zgodnie z art. 23. Założenia dotyczące przyszłych stóp zwrotu z aktywów są spójne z odpowiednią strukturą terminową stopy procentowej wolnej od ryzyka, w tym, w stosownych przypadkach, z korektą dopasowującą, korektą z tytułu zmienności lub środkiem przejściowym związanym ze stopą procentową wolną od ryzyka, a także z wyceną aktywów zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 25

Oddzielne obliczanie przyszłych świadczeń uznaniowych

Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oddzielnie określają wartość przyszłych świadczeń uznaniowych.

Artykuł 26

Zachowanie ubezpieczających

Przy określaniu prawdopodobieństwa, że ubezpieczający wykorzystają opcje umowne, w tym rezygnacje z umów i wykupy, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przeprowadzają analizę historycznego zachowania ubezpieczających oraz prospektywnie oceniają oczekiwane zachowanie ubezpieczających. Analiza ta uwzględnia wszystkie następujące elementy:

a) 

w jakim stopniu wykorzystanie opcji było i będzie korzystne dla ubezpieczających w okolicznościach istniejących w momencie wykorzystania opcji;

b) 

wpływ warunków ekonomicznych panujących w przeszłości i w przyszłości;

c) 

skutki przeszłych i przyszłych działań zarządu;

d) 

wszelkie inne okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję ubezpieczających dotyczącą ewentualnego skorzystania z opcji.

Nie zakłada się, że prawdopodobieństwo jest niezależne od elementów, o których mowa w lit. a)–d), chyba że istnieje empiryczny dowód potwierdzający takie założenie.Podsekcja 2

Informacje stanowiące podstawę obliczania najlepszych oszacowań

Artykuł 27

Wiarygodność informacji

Informacje uznaje się za wiarygodne do celów art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE tylko wówczas, gdy zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przedstawią dowody potwierdzające wiarygodność informacji pod względem ich spójności i obiektywności, wiarygodności źródła informacji oraz przejrzystości metod ich generowania i przetwarzania.Subsekcja 3

Prognozy przepływów pieniężnych wykorzystywane w celu obliczenia najlepszego oszacowania

Artykuł 28

Przepływy pieniężne

Prognoza przepływów pieniężnych wykorzystywana przy obliczaniu najlepszego oszacowania obejmuje wszystkie następujące przepływy pieniężne w zakresie, w jakim przepływy te odnoszą się do obecnych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji:

a) 

wypłaty świadczeń na rzecz ubezpieczających i beneficjentów;

b) 

płatności, jakich zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji dokona w związku z dostarczaniem świadczeń umownych w postaci świadczeń rzeczowych;

c) 

płatności z tytułu wydatków, o których mowa w art. 78 pkt 1 dyrektywy 2009/138/WE;

d) 

płatności składek i wszelkie dodatkowe przepływy pieniężne, które wynikają z tych składek;

e) 

płatności między zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji a pośrednikami związane z zobowiązaniami ubezpieczeniowymi lub zobowiązaniami reasekuracyjnymi;

f) 

płatności między zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji a firmami inwestycyjnymi związane z umowami obejmującymi świadczenia związane z wartością indeksu lub z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

g) 

płatności z tytułu odzysków i regresów w zakresie, w jakim nie kwalifikują się jako osobne aktywa lub zobowiązania zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002;

h) 

płatności podatkowe nałożone, lub których nałożenie jest oczekiwane, na ubezpieczających lub które są niezbędne do uregulowania zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych.

Artykuł 29

Oczekiwane przyszłe zmiany w środowisku zewnętrznym

Przy obliczaniu najlepszego oszacowania uwzględnia się oczekiwane przyszłe zmiany, które będą miały istotny wpływ na wpływy i wypływy środków pieniężnych niezbędne do uregulowania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w pełnym okresie ich trwania. W tym celu przyszłe zmiany obejmują zmiany demograficzne, prawne, medyczne, technologiczne, społeczne, środowiskowe i gospodarcze, w tym inflację, o której mowa w art. 78 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 30

Niepewność przepływów pieniężnych

Prognoza przepływów pieniężnych wykorzystywana przy obliczaniu najlepszego oszacowania ma uwzględniać, w sposób jawny lub dorozumiany, wszystkie niepewności przepływów pieniężnych, w tym wszystkie następujące właściwości:

a) 

niepewność terminów, częstotliwości i dotkliwości zdarzeń ubezpieczeniowych;

b) 

niepewność kwot roszczeń, w tym niepewność dotycząca inflacji roszczeń i okresu potrzebnego na uregulowanie i wypłacenie roszczeń;

c) 

niepewność kwoty wydatków, o których mowa w art. 78 pkt 1 dyrektywy 2009/138/WE;

d) 

niepewność oczekiwanych przyszłych zmian, o których mowa w art. 29, w zakresie, w jakim jest to możliwe;

e) 

niepewność zachowań ubezpieczających;

f) 

zależność między dwoma czynnikami niepewności lub większą ich liczbą;

g) 

zależność przepływów pieniężnych od okoliczności występujących przed datą przepływu pieniężnego.

Artykuł 31

Wydatki

1.  Prognoza przepływów pieniężnych wykorzystywana przy obliczaniu najlepszych oszacowań uwzględnia wszystkie następujące wydatki związane z ujętymi zobowiązaniami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji oraz wydatki, o których mowa w art. 78 pkt 1 dyrektywy 2009/138/WE:

a) 

wydatki administracyjne;

b) 

wydatki działalności lokacyjnej;

c) 

wydatki likwidacji szkód;

d) 

koszty akwizycji.

Wydatki, o których mowa w lit. a)–d), uwzględniają wydatki ogólne poniesione w związku z obsługą zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

2.  Wydatki ogólne są alokowane w sposób realistyczny i obiektywny oraz spójnie w czasie do części najlepszego oszacowania, której dotyczą.

3.  Wydatki dotyczące umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) są uwzględniane w obliczeniach najlepszego oszacowania brutto.

4.  Wydatki są prognozowane przy założeniu, że zakład będzie w przyszłości zawierał nowe umowy ubezpieczenia.

Artykuł 32

Opcje umowne i gwarancje finansowe

Przy obliczaniu najlepszego oszacowania zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji uwzględniają wszystkie następujące gwarancje i opcje oraz czynniki:

a) 

wszelkie gwarancje finansowe i opcje umowne wbudowane w umowach ubezpieczenia i umowach reasekuracji;

b) 

wszelkie czynniki, które mogą wpłynąć na prawdopodobieństwo, że ubezpieczający skorzystają z opcji umownych lub zrealizują wartość gwarancji finansowych.

Artykuł 33

Waluta zobowiązania

Najlepsze oszacowanie oblicza się oddzielnie dla przepływów pieniężnych w różnych walutach.

Artykuł 34

Metody obliczeń

1.  Najlepsze oszacowanie oblicza się w sposób przejrzysty oraz zapewniający weryfikację metody obliczeń i wyników uzyskanych za jej pomocą przez wykwalifikowanego eksperta.

2.  Wybór aktuarialnych i statystycznych metod obliczania najlepszego oszacowania opiera się na ich adekwatności do celów odzwierciedlenia ryzyk, które wpływają na przepływy pieniężne oraz charakter zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Metody aktuarialne i statystyczne są zgodne z wszelkimi istotnymi danymi, które są dostępne do celów obliczenia najlepszego oszacowania, oraz wykorzystują te dane.

3.  W przypadku gdy metoda obliczeń opiera się na danych dotyczących zgrupowanych polis zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zapewniają, aby grupowanie polis prowadziło do stworzenia jednorodnych grup ryzyka, które odpowiednio odzwierciedlają ryzyka z poszczególnych polis należących do tych grup.

4.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji analizują, w jakim stopniu bieżąca wartość przepływów pieniężnych może zależeć zarówno od oczekiwanych rezultatów przyszłych zdarzeń i zmian, jak i od możliwych rozbieżności pomiędzy faktycznymi a oczekiwanymi rezultatami określonych scenariuszy.

5.  W przypadku gdy bieżąca wartość przepływów pieniężnych zależy od przyszłych zdarzeń i zmian, o których mowa w ust. 4, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują do obliczenia najlepszego oszacowania przepływów pieniężnych taką metodę, która odzwierciedla tego rodzaju zależności.

Artykuł 35

Jednorodne grupy ryzyka zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie

Prognozy przepływów pieniężnych wykorzystywane przy obliczaniu najlepszych oszacowań dla zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie wykonuje się oddzielnie dla każdej polisy. Jeśli osobne obliczenia dla każdej polisy stanowiłyby nadmierne obciążenie dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, zakład ten może dokonać prognozy grupując polisy, pod warunkiem że grupowanie to spełnia wszystkie następujące wymogi:

a) 

nie występują istotne różnice co do charakteru i złożoności ryzyk z polis należących do tej samej grupy;

b) 

grupowanie polis nie powoduje niewłaściwej interpretacji ryzyka z polis ani niewłaściwego przedstawienia związanych z nimi wydatków;

c) 

grupowanie polis prawdopodobnie doprowadzi do uzyskania zasadniczo takich samych wyników przy obliczaniu najlepszego oszacowania jak obliczenie w rozbiciu na polisy, w szczególności w odniesieniu do gwarancji finansowych i opcji umownych zawartych w polisach.

Artykuł 36

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

1.  Najlepsze oszacowanie dla zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oblicza się oddzielnie dla rezerwy składek i rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

2.  Rezerwa składek dotyczy przyszłych zdarzeń szkodowych objętych zobowiązaniami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi w granicy umowy, o których mowa w art. 18. Prognozy przepływów pieniężnych wykorzystywane w celu obliczenia rezerwy składek obejmują świadczenia, wydatki i składki związane z tymi zdarzeniami.

3.  Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia dotyczy zdarzeń szkodowych, które już wystąpiły, niezależnie od tego, czy roszczenia wynikające z tych zdarzeń zostały zgłoszone czy nie.

4.  Prognozy przepływów pieniężnych wykorzystywane w celu obliczenia rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia obejmują świadczenia, wydatki i składki związane ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 3.Podsekcja 4

Margines ryzyka

Artykuł 37

Obliczanie marginesu ryzyka

1.  Margines ryzyka dla całego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oblicza się według następującego wzoru:

image

gdzie:

a) 

CoC oznacza stopę kosztu kapitału;

b) 

suma obejmuje wszystkie liczby całkowite, w tym zero;

c) 

SCR(t) oznacza kapitałowy wymóg wypłacalności, o którym mowa w art. 38 ust. 2, po t latach;

d) 

r(t+1) oznacza podstawową stopę procentową wolną od ryzyka dla terminu zapadalności równego t+1 lat.

Podstawową stopę procentową wolną od ryzyka r(t+1) wybiera się zgodnie z walutą stosowaną w sprawozdaniach finansowych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.

2.  Jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obliczają swój kapitałowy wymóg wypłacalności, korzystając z zatwierdzonego modelu wewnętrznego i stwierdzą, że model ten jest odpowiedni do obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności, o którym mowa w art. 38 ust. 2, dla każdego punktu w czasie podczas okresu trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji korzystają z modelu wewnętrznego przy obliczeniach wartości SCR(t), o których mowa w ust. 1.

3.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji alokują margines ryzyka dla całego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych do linii biznesowych (grup ryzyka), o których mowa w art. 80 dyrektywy 2009/138/WE. Alokacja ta odzwierciedla odpowiednio udział linii biznesowych w kapitałowym wymogu wypłacalności, o którym mowa w art. 38 ust. 2, w okresie trwania całego portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Artykuł 38

Zakład odniesienia

1.  Obliczanie marginesu ryzyka opiera się na wszystkich następujących założeniach:

a) 

cały portfel zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji obliczającego margines ryzyka (zakład pierwotny) zostaje przejęty przez inny zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji (zakład odniesienia);

b) 

niezależnie od przepisów lit. a), jeżeli zakład pierwotny równocześnie prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zgodnie z art. 73 ust. 5 dyrektywy 2009/138/WE, portfel zobowiązań ubezpieczeniowych związanych z działalnością w zakresie ubezpieczeń na życie i zobowiązań reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie oraz portfel zobowiązań ubezpieczeniowych związanych z działalnością w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i zobowiązań reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie przejmują oddzielnie dwa różne zakłady odniesienia;

c) 

przeniesienie zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych obejmuje wszelkie umowy reasekuracji i umowy ze spółkami celowymi (podmiotami specjalnego przeznaczenia) dotyczące tych zobowiązań;

d) 

przed dokonaniem przeniesienia zakład odniesienia nie posiada żadnych zobowiązań ubezpieczeniowych ani reasekuracyjnych, ani środków własnych;

e) 

po przeniesieniu zakład odniesienia nie podejmuje żadnych nowych zobowiązań ubezpieczeniowych ani reasekuracyjnych;

f) 

po przeniesieniu zakład odniesienia pozyskuje dopuszczone środki własne w wysokości kapitałowego wymogu wypłacalności koniecznego do zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w całym okresie ich trwania;

g) 

po przeniesieniu zakład odniesienia posiada aktywa na pokrycie sumy swojego kapitałowego wymogu wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych pomniejszonych o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);

h) 

aktywa są dobrane w taki sposób, aby minimalizowały kapitałowy wymóg wypłacalności dla ryzyka rynkowego, na jakie narażony jest zakład odniesienia;

i) 

kapitałowy wymóg wypłacalności zakładu odniesienia uwzględnia wszystkie następujące rodzaje ryzyka:

(i) 

ryzyko aktuarialne dotyczące przenoszonej działalności,

(ii) 

jeśli jest istotne, ryzyko rynkowe, o którym mowa w lit. h), poza ryzykiem stopy procentowej,

(iii) 

ryzyko kredytowe dotyczące umów reasekuracji, umów ze spółkami celowymi (podmiotami specjalnego przeznaczenia), pośredników i ubezpieczających oraz wszelkich innych istotnych ekspozycji blisko powiązanych ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi,

(iv) 

ryzyko operacyjne;

j) 

zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrycia strat, o której mowa w art. 108 dyrektywy 2009/138/WE, odpowiada w zakładzie odniesienia — dla każdego ryzyka — zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrycia strat w zakładzie pierwotnym;

k) 

dla zakładu odniesienia nie występuje zdolność odroczonych podatków dochodowych do pokrycia strat, o której mowa w art. 108 dyrektywy 2009/138/WE;

l) 

z zastrzeżeniem przepisów lit. e) i f), zakład odniesienia podejmie przyszłe działania zarządu spójne z zakładanymi przyszłymi działaniami zarządu zakładu pierwotnego, o których mowa w art. 23.

2.  W całym okresie trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych przyjmuje się, że kapitałowy wymóg wypłacalności konieczny do pokrycia zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, o których mowa w art. 77 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE, jest równy kapitałowemu wymogowi wypłacalności zakładu odniesienia, przy założeniach określonych w ust. 1.

3.  Do celów ust. 1 ppkt (i) ryzyko uznaje się za istotne, jeżeli jego skutki dla obliczeń marginesu ryzyka mogą wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkowników tych informacji, w tym organów nadzoru.

Artykuł 39

Stopa kosztu kapitału

Przyjmuje się, że stopa kosztu kapitału, o której mowa w art. 77 ust. 5 dyrektywy 2009/138/WE, wynosi 6 %.Podsekcja 5

Obliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych łącznie

Artykuł 40

Okoliczności, w których rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane są łącznie, oraz stosowane metody

1.  Do celów art. 77 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE wiarygodność ocenia się zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycenia się zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

2.  Odwzorowywanie przepływów pieniężnych uznaje się za wiarygodne, jeżeli przepływy pieniężne są odwzorowywane w kwotach i czasie, które odpowiadają ryzykom związanym z tymi przepływami pieniężnymi, oraz we wszystkich możliwych scenariuszach. Następujące przepływy pieniężne związane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi lub reasekuracyjnymi nie są możliwe do wiarygodnego odwzorowania:

a) 

przepływy pieniężne związane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi lub reasekuracyjnymi zależne od prawdopodobieństwa, że ubezpieczający skorzystają z opcji umownych, w tym rezygnacji z umów i wykupów;

b) 

przepływy pieniężne związane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi lub reasekuracyjnymi zależne od poziomu, trendu lub zmienności współczynników śmiertelności, niepełnosprawności, choroby i zachorowalności;

c) 

wszystkie wydatki, które zostaną poniesione w związku z obsługą zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

3.  Instrumenty finansowe uznaje się za instrumenty finansowe, dla których obserwowalna jest wiarygodna wartość rynkowa, jeżeli obrót tymi instrumentami finansowymi odbywa się na aktywnym, głębokim, płynnym i przejrzystym rynku. Aktywne rynki również spełniają warunki określone w art. 10 ust. 4.

4.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ustalają wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie ceny rynkowej instrumentów finansowych wykorzystywanych przy odwzorowywaniu.PODSEKSJA 6

KWOTY NALEŻNE Z UMÓW REASEKURACJI I OD SPÓŁEK CELOWYCH (PODMIOTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA)

Artykuł 41

Przepisy ogólne

1.  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oblicza się spójnie z granicami umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, do których odnoszą się te kwoty.

2.  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), kwoty należne z umów reasekuracji ograniczonej, o których mowa w art. 210 dyrektywy 2009/138/WE, oraz kwoty należne z innych umów reasekuracji oblicza się oddzielnie. Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) nie mogą przekraczać zagregowanej maksymalnej ekspozycji na ryzyko danej spółki celowej (danego podmiotu specjalnego przeznaczenia) wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

3.  Do celów obliczania kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przepływy pieniężne obejmują tylko płatności dotyczące rekompensaty za zdarzenia ubezpieczeniowe i nieuregulowanych roszczeń ubezpieczeniowych. Płatności dotyczące pozostałych zdarzeń lub uregulowanych roszczeń ubezpieczeniowych nie są rozpoznane jako kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) ani inne elementy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Jeżeli został złożony depozyt na przepływy pieniężne, kwoty należne są odpowiednio korygowane w celu uniknięcia podwójnego uwzlędniania aktywów i zobowiązań dotyczących depozytu.

4.  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) dla zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oblicza się oddzielnie dla rezerw składek i rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w następujący sposób:

a) 

przepływy pieniężne dotyczące rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia obejmują płatności odszkodowań i świadczeń dotyczących roszczeń uwzględnionych w rezerwach szkodowych brutto zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, który dokonuje cesji ryzyka;

b) 

przepływy pieniężne dotyczące rezerw składek obejmują wszystkie pozostałe płatności.

5.  Jeżeli przepływy pieniężne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji nie zależą bezpośrednio od roszczeń wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji dokonującego cesji ryzyka, kwoty należne od tych spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) na rzecz przyszłych roszczeń uwzględnia się jedynie w zakresie, w jakim można zweryfikować w ostrożny, wiarygodny i obiektywny sposób, że strukturalne niedopasowanie między roszczeniami a kwotami należnymi nie jest istotne.

Artykuł 42

Korekta z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

1.  Korekty w celu uwzględnienia oczekiwanych strat wynikających z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, o których mowa w art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, oblicza się oddzielnie od pozostałych należnych kwot.

2.  Korektę w celu uwzględnienia oczekiwanych strat wynikających z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta oblicza się jako oczekiwaną obecną wartość zmiany przepływów pieniężnych kwot należnych od danego kontrahenta, wynikającą z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, w tym na skutek niewypłacalności lub sporu, w określonym momencie. W tym celu zmiana przepływów pieniężnych nie uwzględnia wpływu żadnych technik ograniczania ryzyka dotyczących ryzyka kredytowego kontrahenta, poza technikami ograniczania ryzyka opartymi na posiadaniu zabezpieczenia. Nieuwzględnione techniki ograniczania ryzyka rozpoznaje się osobno, bez zwiększania kwoty należnej z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

3.  Obliczenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia możliwe przypadki niewykonania zobowiązania w ciągu całego okresu trwania umowy reasekuracji lub umowy ze spółką celową (podmiotem specjalnego przeznaczenia), a także to, czy i w jaki sposób prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania zmienia się w czasie. Obliczenie to będzie prowadzone osobno dla każdego kontrahenta i każdej linii biznesowej. W przypadku ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie obliczenie jest prowadzone osobno również dla rezerw składek i rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

4.  Średniej straty wynikającej z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, o której mowa w art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, nie ocenia się poniżej 50 % kwot należnych, z wyłączeniem korekty, o której mowa w ust. 1, chyba że istnieje wiarygodna podstawa innej oceny.

5.  Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez spółkę celową (podmiot specjalnego przeznaczenia) oblicza się na podstawie ryzyka kredytowego właściwego dla aktywów posiadanych przez spółkę celową (podmiot specjalnego przeznaczenia).SEKCJA 4

Odpowiednia struktura terminowa stopy procentowej wolnej od ryzykaPodsekcja 1

Przepisy ogólne

▼M6

Artykuł 43

Przepisy ogólne

1.  Stopy struktury terminowej podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka spełniają wszystkie następujące kryteria:

a) 

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji są w stanie w praktyce uzyskać te stopy w sposób wolny od ryzyka;

b) 

stopy ustala się w sposób wiarygodny na podstawie instrumentów finansowych będących w obrocie na głębokim, płynnym i przejrzystym rynku finansowym.

Stopy odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka oblicza się oddzielnie dla każdej waluty i każdego terminu zapadalności, na podstawie wszelkich informacji i danych dotyczących danej waluty i danego terminu zapadalności.

2.  Techniki, specyfikacje danych i parametry wykorzystywane do ustalenia informacji technicznych dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o których to informacjach mowa w art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE, w tym ostatecznej stopy forward, ostatniego terminu zapadalności, dla którego odpowiednia struktura terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka nie jest ekstrapolowana oraz czasu trwania jej zbieżności do ostatecznej stopy forward, są ustalane w sposób przejrzysty, ostrożny, wiarygodny, obiektywny oraz spójny w czasie.

3.  EIOPA informuje Komisję o wszelkich istotnych zmianach w danych wykorzystywanych do określenia informacji technicznych dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka. Istotna zmiana oznacza każdą zmianę, która powoduje, że techniki, specyfikacje danych lub parametry stają się nieważne, w tym ostateczna stopa forward, ostatni termin zapadalności, dla którego podstawowa struktura terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka nie jest ekstrapolowana oraz czas jej zbieżności do ostatecznej stopy forward.

4.  W przypadku istotnej zmiany danych, o której mowa w ust. 3, EIOPA może przedłożyć Komisji wniosek zawierający takie zmiany w zakresie technik, specyfikacji danych lub parametrów, jakie są potrzebne, aby rozwiązać problem nieważności, i są proporcjonalne do przedmiotowej istotnej zmiany. Wnioskowi temu towarzyszy ocena stosowności i wpływu proponowanych zmian.

5.  Na wniosek Komisji EIOPA zmienia techniki, specyfikacje danych lub parametry, w tym ostateczną stopę forward, ostatni termin zapadalności, dla którego podstawowa struktura terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka nie jest ekstrapolowana oraz czas jej zbieżności do ostatecznej stopy forward, w celu zapewnienia, by stopy odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka ustalano w sposób przejrzysty, ostrożny, wiarygodny i obiektywny oraz spójny w czasie.

▼BPodsekcja 2

Struktura terminowa podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka

Artykuł 44

Odpowiednie instrumenty finansowe stosowane do określenia podstawowych stóp procentowych wolnych od ryzyka

1.  W odniesieniu do każdej waluty i każdego terminu zapadalności podstawowe stopy procentowe wolne od ryzyka określa się na podstawie stóp swapu stóp procentowych dla stóp procentowych danej waluty, skorygowanych o ryzyko kredytowe.

2.  W odniesieniu do każdej waluty, w przypadku terminów zapadalności, dla których stopy swapu stóp procentowych nie są dostępne na głębokich, płynnych i przejrzystych rynkach finansowych, do obliczenia podstawowych stóp procentowych wolnych od ryzyka stosuje się stopy obligacji skarbowych wyemitowanych w danej walucie, skorygowane o ryzyko kredytowe tych obligacji skarbowych, pod warunkiem że takie stopy obligacji skarbowych są dostępne na głębokich, płynnych i przejrzystych rynkach finansowych.

Artykuł 45

Korekta stóp swapu z tytułu ryzyka kredytowego

Korektę z tytułu ryzyka kredytowego, o którym mowa w art. 44 ust. 1, ustala się w sposób przejrzysty, ostrożny, wiarygodny i obiektywny oraz spójny w czasie. Korektę określa się na podstawie różnicy między stopami uwzględniającymi ryzyko kredytowe odzwierciedlone w zmiennych stopach swapów stopy procentowej a stopami swapów indeksowanymi stopą jednodniową o takim samym terminie zapadalności, jeżeli obydwie stopy są dostępne na głębokich, płynnych i przejrzystych rynkach finansowych. Obliczenie korekty opiera się na 50 % średniej tej różnicy w okresie jednego roku. Korekta nie może być mniejsza niż 10 punktów bazowych, ani większa niż 35 punktów bazowych.

Artykuł 46

Ekstrapolacja

1.  Zasady stosowane przy ekstrapolacji odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka są takie same dla wszystkich walut. To samo dotyczy określania najdłuższych terminów zapadalności, dla których można zaobserwować stopy procentowe na głębokim, płynnym i przejrzystym rynku, oraz mechanizmu zapewniającego płynne zbliżanie się do ostatecznej stopy forward.

2.  Jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują art. 77d dyrektywy 2009/138/WE, ekstrapolację stosuje się do stóp procentowych wolnych od ryzyka, z uwzględnieniem korekty z tytułu zmienności, o której mowa w tym artykule.

3.  Jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują art. 77b dyrektywy 2009/138/WE, ekstrapolacja opiera się na stopach procentowych wolnych od ryzyka bez korekty dopasowującej. Korektę dopasowującą, o której mowa w tym artykule, stosuje się do ekstrapolowanych stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Artykuł 47

Ostateczna stopa forward

1.  W odniesieniu do każdej waluty ostateczna stopa forward, o której mowa w art. 46 ust. 1, jest stabilna w czasie i zmienia się jedynie z powodu zmian długoterminowych oczekiwań. Metoda obliczania ostatecznej stopy forward jest jasno określona, aby zapewnić wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obliczeń dla różnych scenariuszy. Ustala się ją w sposób przejrzysty, ostrożny, wiarygodny i obiektywny oraz spójny w czasie.

2.  W odniesieniu do każdej waluty ostateczna stopa forward uwzględnia oczekiwania dotyczące długoterminowej realnej stopy procentowej oraz oczekiwanej inflacji, pod warunkiem że oczekiwania te można określić dla danej waluty w sposób wiarygodny. Ostateczna stopa forward nie może obejmować premii terminowej w celu odzwierciedlenia dodatkowego ryzyka utrzymywania inwestycji długoterminowych.

Artykuł 48

Struktura terminowa podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka dla walut powiązanych z euro

1.  W przypadku waluty powiązanej z euro strukturę terminową podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka dla euro, skorygowaną o ryzyko walutowe, można stosować w celu obliczenia najlepszego oszacowania w odniesieniu do zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych wyrażonych w danej walucie, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

powiązanie walut zapewnia utrzymywanie się kursu wymiany danej waluty i euro w zakresie nieprzekraczającym 20 % górnej granicy zakresu wahań;

b) 

sytuacja gospodarcza strefy euro i strefy danej waluty jest wystarczająco podobna, aby zapewnić podobne kształtowanie się stóp procentowych dla euro i dla danej waluty;

c) 

uzgodnienia dotyczące powiązania walut zapewniają, aby względne zmiany kursu walut w okresie jednego roku nie wykraczały poza zakres, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu, w przypadku skrajnych zdarzeń rynkowych, na poziomie ufności określonym w art. 101 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE;

d) 

spełnione jest jedno z następujących kryteriów:

(i) 

waluta uczestniczy w europejskim mechanizmie kursów walutowych (ERM II);

(ii) 

została wydana decyzja Rady uznająca uzgodnienia dotyczące powiązania danej waluty z euro;

(iii) 

uzgodnienia dotyczące powiązania walut ustanowiono na mocy prawa państwa ustanawiającego walutę danego państwa.

Do celów lit. c) należy uwzględnić zasoby finansowe stron będących gwarantami powiązania walut.

2.  Korekta ryzyka walutowego jest ujemna i odpowiada kosztom zabezpieczenia przed ryzykiem spadku wartości powiązanej waluty inwestycji denominowanej w euro na skutek zmiany poziomu kursu wymiany euro i powiązanej waluty. Korekta jest taka sama w przypadku wszystkich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.Podsekcja 3

Korekta z tytułu zmienności

Artykuł 49

Portfele referencyjne

1.  Portfele referencyjne, o których mowa w art. 77d ust. 2 i 4 dyrektywy 2009/138/WE, określa się w sposób przejrzysty, ostrożny, wiarygodny i obiektywny oraz spójny w czasie. Metody stosowane przy określaniu portfeli referencyjnych są takie same dla wszystkich walut i państw.

2.  W odniesieniu do każdej waluty i każdego państwa aktywa portfela referencyjnego wycenia się zgodnie z art. 10 ust. 1 i jest wymagane, aby były one w obrocie na rynkach, które — z wyjątkiem okresów zaburzeń płynności — spełniają kryteria określone w art. 40 ust. 3. Instrumenty finansowe będące w obrocie na rynkach, które tymczasowo nie spełniają kryteriów określonych w art. 40 ust. 3, mogą zostać włączone do portfela tylko wówczas, gdy oczekuje się, że w rozsądnym terminie rynek będzie ponownie spełniał kryteria.

3.  W odniesieniu do każdej waluty i każdego państwa portfel referencyjny aktywów spełnia wszystkie następujące wymogi:

a) 

w odniesieniu do każdej waluty — aktywa są reprezentatywne dla inwestycji dokonywanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w danej walucie w celu pokrycia najlepszego oszacowania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych denominowanych w danej walucie; w odniesieniu do każdego państwa — aktywa są reprezentatywne dla inwestycji dokonywanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w danym państwie w celu pokrycia najlepszego oszacowania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych wynikających z umów sprzedawanych na rynku ubezpieczeń danego państwa i denominowanych w walucie danego państwa;

b) 

w miarę ich dostępności, portfel opiera się na odpowiednich indeksach, które są łatwo publicznie dostępne, oraz opublikowanych kryteriach, które określają, kiedy i jak zostaną zmienione elementy składowe tych indeksów;

c) 

portfel aktywów obejmuje wszystkie następujące aktywa:

— 
obligacje, sekurytyzacje i pożyczki, w tym kredyty hipoteczne;
— 
akcje;
— 
nieruchomości.

Do celów lit. a) i b) inwestycje zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz inne inwestycje w formie funduszy traktuje się jako inwestycje w aktywa bazowe.

Artykuł 50

Wzór do obliczania spreadu leżącego u podstaw korekty z tytułu zmienności

W odniesieniu do każdej waluty i każdego państwa spread, o którym mowa w art. 77d ust. 2 i 4 dyrektywy 2009/138/WE, jest równy:

image

gdzie:

a) 

w gov oznacza stosunek wartości obligacji skarbowych wchodzących w skład portfela referencyjnego aktywów dla danej waluty lub danego państwa oraz wartości wszystkich aktywów wchodzących w skład tego portfela referencyjnego;

b) 

S gov oznacza średni spread walutowy obligacji skarbowych wchodzących w skład portfela referencyjnego aktywów dla danej waluty lub danego państwa;

c) 

w corp oznacza stosunek wartości obligacji, innych niż obligacje skarbowe, pożyczki i sekurytyzacje, wchodzących w skład portfela referencyjnego aktywów dla danej waluty lub danego państwa oraz wartości wszystkich aktywów wchodzących w skład tego portfela referencyjnego;

d) 

S corp oznacza średni spread walutowy obligacji, innych niż obligacje skarbowe, pożyczki i sekurytyzacje, wchodzących w skład portfela referencyjnego aktywów dla danej waluty lub danego państwa.

Do celów niniejszego artykułu „obligacje skarbowe” oznaczają ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych.

Artykuł 51

Spread skorygowany o ryzyko

Część średniego spreadu dla danej waluty związaną z realistyczną oceną oczekiwanych strat, nieoczekiwanego ryzyka kredytowego lub każdego innego ryzyka, o którym mowa w art. 77d ust. 3 i 4 dyrektywy 2009/138/WE, oblicza się w taki sam sposób jak spread bazowy, o którym mowa w art. 77c ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE i art. 54 niniejszego rozporządzenia.Podsekcja 4

Korekta dopasowująca

Artykuł 52

Szok dla ryzyka śmiertelności

1.  Szok dla ryzyka śmiertelności, o którym mowa w art. 77b ust. 1 lit. f) dyrektywy 2009/138/WE, jest to bardziej niekorzystny pod względem wpływu na podstawowe środki własne scenariusz spośród dwóch następujących scenariuszy:

a) 

nagły i trwały wzrost o 15 % współczynników umieralności wykorzystywanych do obliczania najlepszego oszacowania;

b) 

nagły wzrost o 0,15 punktu procentowego współczynników umieralności (wyrażonych w procentach) wykorzystywanych do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w celu odzwierciedlenia umieralności w ciągu następnych 12 miesięcy.

2.  Do celów ust. 1 wzrost współczynników umieralności ma zastosowanie jedynie wobec tych polis ubezpieczeniowych, w przypadku których wzrost współczynników umieralności prowadzi do zwiększenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem wszystkich następujących założeń:

a) 

wiele polis ubezpieczeniowych dotyczących tego samego ubezpieczonego może być traktowanych tak, jakby stanowiły jedną polisę ubezpieczeniową;

b) 

jeżeli obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych opierają się na grupach polis, o których mowa w art. 35, identyfikacja polis, w przypadku których rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zostają zwiększone w związku ze wzrostem współczynników umieralności, może także opierać się na takich grupach polis, zamiast na pojedynczych polisach, o ile nie prowadziłoby to do uzyskania istotnie różnych wyników.

3.  W odniesieniu do zobowiązań reasekuracyjnych identyfikacja polis, w przypadku których rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zostają zwiększone w związku ze wzrostem współczynników umieralności, ma zastosowanie jedynie wobec bazowych polis ubezpieczeniowych i przeprowadza się ją zgodnie z ust. 2.

Artykuł 53

Obliczanie korekty dopasowującej

1.  Do celów obliczeń, o których mowa w art. 77c ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji uwzględniają wyłącznie wyznaczone aktywa, których oczekiwane przepływy pieniężne mają odwzorowywać przepływy pieniężne portfela zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyłączeniem ewentualnej nadwyżki aktywów. „Oczekiwany przepływ pieniężny” składnika aktywów oznacza przepływ pieniężny składnika aktywów skorygowany o prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania dotyczącego składnika aktywów, które odpowiada elementowi spreadu bazowego określonego w art. 77c ust. 2 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2009/138/WE, lub — jeżeli na podstawie statystyk dotyczących przypadków niewykonania zobowiązań nie można określić wiarygodnego spreadu kredytowego — oznacza część długoterminowej średniej wartości spreadu ponad stopę procentową wolną od ryzyka, o której mowa w art. 77c ust. 2 lit. b) i c) tej dyrektywy.

2.  Odliczanie spreadu bazowego, o którym mowa w art. 77c ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, od wyniku obliczeń określonych w art. 77c ust. 1 lit. a) tej dyrektywy obejmuje wyłącznie część spreadu bazowego, która nie została jeszcze odzwierciedlona w korekcie przepływów pieniężnych w wyznaczonym portfelu aktywów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 54

Obliczanie spreadu bazowego

1.  Spread bazowy, o którym mowa w art. 77c ust. 2 jest obliczany w sposób przejrzysty, ostrożny, wiarygodny i obiektywny oraz spójny w czasie; obliczenie opiera się na odpowiednich indeksach, o ile są dostępne. Metody obliczania spreadu bazowego obligacji są takie same dla każdej waluty i każdego państwa, natomiast mogą różnić się w przypadku obligacji skarbowych i innych obligacji.

2.  Obliczanie spreadu kredytowego, o którym mowa w art. 77c ust. 2 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2009/138/WE, opiera się na założeniu, że w przypadku niewykonania zobowiązania można odzyskać 30 % wartości rynkowej.

3.  Długoterminowa średnia, o której mowa w art. 77c ust. 2 lit. b) i c) dyrektywy 2009/138/WE, opiera się na danych odnoszących do ostatnich 30 lat. Jeżeli część takich danych jest niedostępna, zastępuje się je danymi konstruowanymi. Dane konstruowane opierają się na dostępnych i wiarygodnych danych odnoszących się do ostatnich 30 lat. Dane, które nie są wiarygodne, zastępuje się danymi konstruowanymi, z wykorzystaniem tej metody. Dane konstruowane opierają się na ostrożnych założeniach.

4.  Oczekiwana strata, o której mowa w art. 77c ust. 2 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy 2009/138/WE, odpowiada ważonej prawdopodobieństwem stracie ponoszonej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w przypadku obniżenia stopnia jakości kredytowej składnika aktywów i dokonanego następnie niezwłocznie zastąpienia tego składnika aktywów. Obliczanie oczekiwanych strat opiera się na założeniu, że zastępujący składnik aktywów spełnia wszystkie następujące kryteria:

a) 

zastępujący składnik aktywów ma taki sam wzorzec przepływów pieniężnych jak zastępowany składnik aktywów przed obniżeniem jego stopnia jakości kredytowej;

b) 

zastępujący składnik aktywów należy do tej samej grupy aktywów jak zastępowany składnik aktywów;

c) 

zastępujący składnik aktywów ma taki sam stopień jakości kredytowej jak zastępowany składnik aktywów przed obniżeniem stopnia jakości kredytowej lub lepszy.SEKCJA 5

Linie biznesowe

Artykuł 55

Linie biznesowe

1.  Linie biznesowe (grupy ubezpieczeń), o których mowa w art. 80 dyrektywy 2009/138/WE, są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.  Przypisanie zobowiązania ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego do linii biznesowej odzwierciedla charakter ryzyka związanego z tym zobowiązaniem. Forma prawna zobowiązania nie powinna rozstrzygać automatycznie o charakterze ryzyka.

3.  O ile stosowane techniki odpowiadają charakterowi ryzyka związanego ze zobowiązaniem, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opierających się na podobnych technikach jak ubezpieczenia na życie przydziela się do linii biznesowych ubezpieczeń na życie, a zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opierających się na podobnych technikach jak ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie przypisuje się do linii biznesowych ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

4.  Jeżeli zobowiązań ubezpieczeniowych wynikających z działań, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, nie można wyraźnie przypisać do linii biznesowych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie ich charakteru, włącza się je do linii biznesowej 32 określonej w tym załączniku.

5.  Jeżeli umowa ubezpieczenia lub umowa reasekuracji pokrywa ryzyka właściwe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zobowiązania ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne są dzielone na część związaną z ubezpieczeniami na życie i część związaną z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie.

6.  Jeżeli umowa ubezpieczenia lub umowa reasekuracji pokrywa ryzyka właściwe dla linii biznesowych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, zobowiązania ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne są dzielone, w miarę możliwości, na odpowiednie linie biznesowe.

7.  Jeżeli umowa ubezpieczenia lub umowa reasekuracji obejmuje zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych lub zobowiązania reasekuracyjne oraz inne zobowiązania ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne, zobowiązania te są dzielone, w miarę możliwości.SEKCJA 6

Proporcjonalność i uproszczenia

Artykuł 56

Proporcjonalność

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują takie metody obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które są proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności ryzyk leżących u podstaw ich zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

2.  Przy określaniu, czy metoda obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest proporcjonalna, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dokonują oceny obejmującej:

a) 

ocenę charakteru, skali i złożoności ryzyk leżących u podstaw ich zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;

b) 

jakościową lub ilościową ocenę błędu w otrzymanych wynikach tą metodą wynikającego z jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy:

(i) 

założeniami metody w odniesieniu do ryzyk;

(ii) 

wynikami oceny, o której mowa w lit. a).

3.  Ocena, o której mowa w ust. 2 lit. a), obejmuje wszystkie ryzyka mające wpływ na kwotę, czas lub wartość wpływów i wypływów pieniężnych koniecznych do uregulowania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w całym okresie ich trwania. Do celów obliczania marginesu ryzyka ocena obejmuje wszystkie ryzyka, o których mowa w art. 38 ust. 1 ppkt (i), w całym okresie trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Ocena ma ograniczać się do ryzyk, które są istotne dla danej części obliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do których stosuje się daną metodę.

4.  Metodę uznaje się za nieproporcjonalną do charakteru, skali i złożoności ryzyk, jeżeli błąd, o którym mowa w ust. 2 lit. b), prowadzi do błędnego przedstawienia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub ich składników, które mogłoby mieć wpływ na decyzję lub ocenę zamierzonego użytkownika informacji dotyczących wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, chyba że spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) 

nie jest dostępna żadna inna metoda obarczona mniejszym błędem, oraz nie jest prawdopodobne, aby stosowana metoda spowodowała niedoszacowanie kwoty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

b) 

metoda prowadzi do kwoty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wyższej niż kwota, która wynikałaby z zastosowania metody proporcjonalnej, i metoda ta nie prowadzi do niedoszacowania ryzyka właściwego dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, do których jest stosowana.

Artykuł 57

Uproszczone obliczenia kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)

1.  Nie naruszając przepisów art. 56 niniejszego rozporządzenia zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczyć kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed skorygowaniem tych kwot w celu uwzględnienia oczekiwanych strat wynikających z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, jako różnicę między następującymi oszacowaniami:

a) 

najlepszym oszacowaniem obliczonym brutto, zgodnie z art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;

b) 

najlepszym oszacowaniem po uwzględnieniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) i bez korekty z tytułu oczekiwanych strat wynikających z niewykonania zobowiązania przez kontrahenta (najlepsze oszacowanie na udziale własnym bez korekty), obliczonym zgodnie z ust. 2.

2.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą korzystać z metod określania najlepszego oszacowania na udziale własnym bez korekty na podstawie najlepszego oszacowania brutto bez jawnej prognozy przepływów pieniężnych leżących u podstaw kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obliczają najlepsze oszacowanie na udziale własnym bez korekty na poziomie jednorodnych grup ryzyka. Każda z tych jednorodnych grup ryzyka obejmuje nie więcej niż jedną umowę reasekuracji lub spółkę celową (podmiot specjalnego przeznaczenia), chyba że dane umowy reasekuracji lub spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) zapewniają przeniesienie jednorodnych ryzyk.

Artykuł 58

Uproszczone obliczenia marginesu ryzyka

Nie naruszając przepisów art. 56 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą stosować metody uproszczone przy obliczaniu marginesu ryzyka, w tym jedną lub kilka z następujących metod:

a) 

metody, które wykorzystują przybliżenia kwot oznaczonych jako SCR(t), o których mowa w art. 37 ust. 1;

b) 

metody, które przybliżają zdyskontowaną sumę kwot oznaczonych jako SCR(t), o których mowa w art. 37 ust. 1, bez obliczania każdej z tych kwot oddzielnie.

Artykuł 59

Obliczenia marginesu ryzyka w ciągu roku obrachunkowego

Nie naruszając przepisów art. 56 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą wyznaczyć margines ryzyka na potrzeby obliczeń kwartalnych w oparciu o wynik wcześniejszych obliczeń marginesu ryzyka bez jawnego obliczenia wzoru, o którym mowa w art. 37 ust. 1.

Artykuł 60

Uproszczone obliczenia najlepszego oszacowania dla zobowiązań ubezpieczeniowych obejmujących mechanizm korekty składek

Nie naruszając przepisów art. 56, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać najlepsze oszacowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie obejmujących mechanizm, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń ma prawo lub obowiązek skorygowania przyszłych składek z tytułu umowy ubezpieczenia w celu odzwierciedlenia istotnych zmian w oczekiwanym poziomie roszczeń i kosztów (mechanizm korekty składek), przy wykorzystaniu prognoz przepływów pieniężnych, które zakładają, że zmiany poziomu roszczeń i kosztów występują jednocześnie z korektą składek i które prowadzą do przepływu pieniężnego netto równemu zero, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

mechanizm korekty składek rekompensuje zakładowi ubezpieczeń wzrost poziomu roszczeń i kosztów w pełni i w odpowiednim czasie;

b) 

obliczenie nie prowadzi do niedoszacowania najlepszego oszacowania;

c) 

obliczenie nie prowadzi do niedoszacowania ryzyka właściwego dla danych zobowiązań ubezpieczeniowych.

Artykuł 61

Uproszczone obliczenia korekty z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

Nie naruszając przepisów art. 56 niniejszego rozporządzenia, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać korektę w celu uwzględnienia oczekiwanych strat z tytułu niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, o której mowa w art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, w odniesieniu do określonego kontrahenta i jednorodnej grupy ryzyka według następującego wzoru:

image

gdzie:

a) 

PD oznacza prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w okresie kolejnych 12 miesięcy;

b) 

Dur mod oznacza zmodyfikowany czas trwania kwot należnych z umów reasekuracji zawartych z danym kontrahentem w odniesieniu do danej jednorodnej grupy ryzyka;

c) 

BE rec oznacza kwoty należne z umów reasekuracji zawartych z danym kontrahentem w odniesieniu do danej jednorodnej grupy ryzyka.ROZDZIAŁ IV

ŚRODKI WŁASNESEKCJA 1

Określenie środków własnychPodsekcja 1

Zgoda organów nadzoru dotycząca uzupełniających środków własnych

Artykuł 62

Ocena wniosku

1.  Do celów oceny, o której mowa w art. 90 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE, organy nadzoru uwzględniają wszystkie następujące elementy:

a) 

skuteczność prawną i wykonalność warunków zobowiązania we wszystkich odpowiednich systemach prawnych;

b) 

ustalenia umowy, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zawarł lub zawrze z kontrahentami w celu zapewnienia środków;

c) 

akt założycielski, umowę spółki lub statut zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, stosownie do przypadku;

d) 

czy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiada wdrożone procesy służące powiadamianiu organów nadzoru o wszelkich przyszłych zmianach mogących skutkować zmniejszeniem zdolności do pokrycia strat w odniesieniu do danej pozycji uzupełniających środków własnych, w następujących elementach:

(i) 

strukturze lub ustaleniach umowy;

(ii) 

statusie danych kontrahentów;

(iii) 

możliwości uzyskania danej pozycji uzupełniających środków własnych.

2.  Organy nadzoru oceniają również, czy została zachowana zgodność z art. 90 dyrektywy 2009/138/WE, biorąc pod uwagę szereg okoliczności, w których może nastąpić wezwanie do opłacenia danej pozycji w celu pokrycia strat.

3.  W przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji występuje o zatwierdzenie metody określenia kwoty każdej pozycji uzupełniających środków własnych, organy nadzoru oceniają, czy wdrożone przez zakład procesy regularnej walidacji metody pozwalają na zapewnienie, by kwota uzyskana w rezultacie zastosowania tej metody odzwierciedlała bieżącą zdolność pozycji do pokrycia strat.

4.  Oprócz wymogów określonych w ust. 1–3 organy nadzoru przeprowadzają również ocenę wniosku o zatwierdzenie uzupełniających środków własnych na podstawie kryteriów określonych w art. 63, 64 i 65.

Artykuł 63

Ocena wniosku — status kontrahentów

1.  Do celów oceny możliwości kontrahentów pod względem płatności, o której mowa w art. 90 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE, organy nadzoru uwzględniają wszystkie następujące elementy:

a) 

ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahentów;

b) 

ryzyko, że niewykonanie zobowiązania będzie wynikało ze zwłoki kontrahentów w wywiązywaniu się ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych.

2.  W odniesieniu do ust. 1 lit. a) organy nadzoru oceniają ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahentów na podstawie badania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez kontrahentów oraz straty z tytułu niewykonania zobowiązania, biorąc przy tym pod uwagę następujące kryteria:

a) 

zdolność kredytową kontrahentów, o ile prawidłowo odzwierciedla ona możliwość wywiązania się przez kontrahentów ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

b) 

czy istnieją bieżące lub możliwe do przewidzenia przeszkody faktyczne lub prawne dla wywiązania się przez kontrahentów ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

c) 

czy kontrahenci są związani wymogami prawnymi lub regulacyjnymi ograniczającymi ich zdolność do wywiązania się ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

d) 

czy forma prawna kontrahentów utrudnia wywiązanie się przez kontrahentów ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

e) 

czy kontrahenci podlegają innym ekspozycjom ograniczającym ich zdolność do wywiązania się ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

f) 

czy w odniesieniu do zobowiązań kontrahentów w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych, ustalenia umowy na gruncie prawa właściwego przyznają im uprawnienie do potrącenia kwot, które są dłużni z kwot, które są im należne od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

3.  W odniesieniu do ust. 1 lit. b) organy nadzoru oceniają sytuację kontrahentów w zakresie płynności, biorąc pod uwagę wszystkie następujące elementy:

a) 

czy istnieją bieżące lub możliwe do przewidzenia przeszkody faktyczne lub prawne dla bezzwłocznego wywiązania się przez kontrahentów ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

b) 

czy kontrahenci są związani wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, które mogą ograniczać ich zdolność do wywiązania się ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

c) 

czy forma prawna kontrahentów utrudnia bezzwłoczne wywiązanie się przez kontrahentów ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych.

4.  Do celów oceny gotowości kontrahentów do płatności, o której mowa w art. 90 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE, organy nadzoru uwzględniają wszystkie następujące elementy:

a) 

szereg okoliczności, w których może nastąpić wezwanie do opłacenia pozycji uzupełniających środków własnych w celu pokrycia strat;

b) 

czy istnieją bodźce lub czynniki zniechęcające, które mogą wpływać na gotowość kontrahentów do wywiązania się ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych;

c) 

czy wcześniejsze transakcje między kontrahentami a zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, w tym wcześniejsze wywiązywanie się przez kontrahentów ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych wskazują na gotowość kontrahentów do wywiązywania się z bieżących zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych.

5.  Oceniając możliwości płatności i gotowość do płatności kontrahentów organy nadzoru uwzględniają wszelkie pozostałe czynniki związane ze statusem kontrahentów, w tym w odpowiednim przypadku, model biznesowy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

6.  W przypadku gdy pozycja uzupełniających środków własnych dotyczy grupy kontrahentów, ograny nadzoru oraz zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą przeprowadzić ocenę statusu grupy kontrahentów, jak gdyby chodziło o pojedynczego kontrahenta, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

pojedynczo kontrahenci są nieznaczni;

b) 

kontrahenci należący do grupy są dostatecznie jednolici;

c) 

ocena grupy kontrahentów nie powoduje przeszacowania możliwości płatności i gotowości do płatności kontrahentów należących do grupy.

7.  Kontrahent może zostać uznany za znacznego, jeżeli status tego pojedynczego kontrahenta może w istotny sposób wpływać na ocenę możliwości płatności i gotowości do płatności grupy kontrahentów.

Artykuł 64

Ocena wniosku — możliwości uzyskania środków

Do celów oceny możliwości uzyskania środków, o której mowa w art. 90 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, organy nadzoru uwzględniają wszystkie następujące elementy:

a) 

czy możliwość uzyskania środków wzrosła na skutek dostępności gwarancji lub analogicznego zabezpieczenia zgodnego z art. 209–214;

b) 

czy istnieją bieżące lub przewidywane przeszkody faktyczne lub prawne dla możliwości uzyskania środków;

c) 

czy możliwość uzyskania środków objęta jest wymogami prawnymi lub regulacyjnymi;

d) 

zdolność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do podjęcia działań w celu wyegzekwowania od kontrahentów wywiązania się ze zobowiązań w odniesieniu do pozycji uzupełniających środków własnych.

Artykuł 65

Ocena wniosku — informacje na temat rezultatów wcześniejszych wezwań

Do celów oceny informacji na temat rezultatów wcześniejszych wezwań, o których mowa w art. 90 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE, organy nadzoru uwzględniają wszystkie następujące elementy:

a) 

czy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wcześniej dokonywał wezwań wobec tych samych lub podobnych kontrahentów w takich samych lub podobnych okolicznościach;

b) 

czy takie informacje są użyteczne i wiarygodne, jeżeli chodzi o spodziewany rezultat przyszłych wezwań.

Artykuł 66

Określenie kwoty odnoszącej się do nieograniczonej kwoty uzupełniających środków własnych

1.  Organy nadzoru nie zatwierdzą nieograniczonej kwoty uzupełniających środków własnych.

2.  W przypadku zatwierdzenia kwoty uzupełniających środków własnych przez organy nadzoru decyzja tych organów wskazuje, czy zatwierdzona kwota jest kwotą, o którą wnioskował zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, czy też kwotą niższą od wnioskowanej.

Artykuł 67

Określenie kwoty oraz przedziału czasowego odnoszącego się do zatwierdzenia metody

W przypadku zatwierdzenia przez organy nadzoru metody określania kwoty każdej pozycji uzupełniających środków własnych, decyzja organów nadzoru powinna określać wszystkie następujące elementy:

a) 

kwotę początkową pozycji uzupełniających środków własnych, jaka została obliczona z zastosowaniem danej metody na dzień udzielenia zatwierdzenia;

b) 

minimalną częstotliwość ponownego obliczania kwoty pozycji uzupełniających środków własnych z zastosowaniem danej metody, jeżeli ma to następować częściej niż corocznie, oraz przyczyny takiej częstotliwości;

c) 

okres, na który zatwierdzono obliczenie pozycji uzupełniających środków własnych z zastosowaniem danej metody.Podsekcja 2

Traktowanie udziałów kapitałowych w odniesieniu do określania środków własnych

Artykuł 68

Traktowanie udziałów kapitałowych w odniesieniu do określania podstawowych środków własnych

1.  Do celów określania podstawowych środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji kwotę podstawowych środków własnych, o których mowa w art. 88 dyrektywy 2009/138/WE, pomniejsza się o pełną wartość udziałów kapitałowych, o których mowa w art. 92 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, posiadanych w instytucjach kredytowych i instytucjach finansowych, które przekraczają 10 % wartości pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi).

2.  Do celów określania podstawowych środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji kwotę podstawowych środków własnych, o których mowa w art. 88 dyrektywy 2009/138/WE, pomniejsza się o część wartości wszystkich udziałów kapitałowych, o których mowa w art. 92 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, posiadanych w instytucjach kredytowych i instytucjach finansowych, innych niż udziały, o których mowa w ust. 1, które przekraczają 10 % wartości pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi).

▼M1

3.  Niezależnie od ust. 1 i 2 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie odliczają strategicznych udziałów kapitałowych, o których mowa w art. 171, ujętych w obliczeniach do celów ustalenia wypłacalności grupy na podstawie metody 1 określonej w załączniku I do dyrektywy 2002/87/WE lub na podstawie metody 1 określonej w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE.

▼B

4.  Odliczenia określone w ust. 2 stosuje się proporcjonowanie do wszystkich udziałów kapitałowych, o których mowa we wspomnianym ustępie.

5.  Odliczeń określonych w ust. 1 i 2 dokonuje się z odpowiedniej kategorii, w której udział kapitałowy powiększył wartość środków własnych jednostek powiązanych w następujący sposób:

a) 

udziały w pozycjach kapitału podstawowego kategorii 1 instytucji kredytowych i finansowych odlicza się od pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi);

b) 

udziały w instrumentach dodatkowych kategorii 1 instytucji kredytowych i finansowych odlicza się od pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (iii), (v) oraz art. 69 lit. b);

c) 

udziały w instrumentach kategorii 2 instytucji kredytowych i finansowych odlicza się od pozycji podstawowych środków własnych wymienionych w art. 72.SEKCJA 2

Klasyfikacja środków własnych

Artykuł 69

Kategoria 1 — Wykaz pozycji środków własnych

Niżej wymienione pozycje podstawowych środków własnych uznaje się za posiadające w znacznym stopniu cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, oraz klasyfikuje się je do kategorii 1, jeśli posiadają wszystkie cechy określone w art. 71:

a) 

część nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami wycenianej zgodnie z art. 75 oraz rozdziałem VI sekcja 2 dyrektywy 2009/138/WE, zawierająca następujące pozycje:

(i) 

opłacony kapitał zakładowy oraz i powiązana z nim nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji;

(ii) 

opłacony kapitał zakładowy, wkłady/składki członkowskie lub równoważne pozycje podstawowych środków własnych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwach reasekuracji wzajemnej;

(iii) 

opłacony podporządkowany fundusz udziałowy w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych;

(iv) 

nadwyżki środków nieuważanych za zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne zgodnie z art. 91 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;

(v) 

opłacone akcje uprzywilejowane oraz powiązana z nimi nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji;

(vi) 

rezerwa uzgodnieniowa;

b) 

opłacone zobowiązania podporządkowane wycenione zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 70

Rezerwa uzgodnieniowa

1.  Rezerwa uzgodnieniowa, o której mowa w art. 69 lit. a) ppkt (vi), jest równa nadwyżce aktywów nad zobowiązaniami ogółem, pomniejszonej o wszystkie następujące elementy:

a) 

kwotę wartości własnych akcji posiadanych przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji;

b) 

przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia;

c) 

pozycje podstawowych środków własnych wymienione w art. 69 lit. a) ppkt (i)-(v), art. 72 lit. a) oraz art. 76 lit. a);

d) 

pozycje podstawowych środków własnych niewymienione w art. 69 lit. a) ppkt (i)-(v), art. 72 lit. a) oraz art. 76 lit. a), zatwierdzone przez organ nadzoru zgodnie z art. 79;

e) 

wydzielone pozycje środków własnych, które spełniają jeden z następujących wymogów:

(i) 

wykraczają poza hipotetyczny kapitałowy wymóg wypłacalności w przypadku portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych wyznaczonych zgodnie z art. 81 ust. 1;

(ii) 

zostały wyłączone na podstawie art. 81 ust. 2);

f) 

kwoty udziałów kapitałowych w posiadaniu instytucji kredytowych i finansowych, o których mowa w art. 92 ust. 2) dyrektywy 2009/138/WE pomniejszone zgodnie z art. 68, w zakresie, w jakim nie zostały objęte lit. a)–e).

2.  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami, o której mowa w ust. 1, obejmuje kwotę odpowiadającą oczekiwanemu zyskowi z przyszłych składek, określonym w art. 260 ust. 2.

3.  Stwierdzenie, czy i w jakim stopniu rezerwa uzgodnieniowa wykazuje cechy określone w art. 71, nie obejmuje oceny cech aktywów i zobowiązań uwzględnionych w obliczeniach nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami lub pozycji bazowych w sprawozdaniu finansowym zakładu.

Artykuł 71

Kategoria 1 — Cechy decydujące o klasyfikacji

1.  Cechy, o których mowa w art. 69, są następujące:

a) 

pozycja podstawowych środków własnych:

(i) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i) oraz (ii), ma niższy stopień uprzywilejowania od wszystkich pozostałych roszczeń w przypadku postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

(ii) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii), (v) oraz art. 69 lit. b), ma taki sam stopień uprzywilejowania jak pozycje, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i) oraz (ii), lub wyższy stopień uprzywilejowania niż te pozycje, ale niższy stopień uprzywilejowania niż pozycje wymienione w art. 72 i 76 posiadające cechy określone odpowiednio w art. 73 i art. 77 i niższy stopień uprzywilejowania niż roszczenia wszystkich ubezpieczających i beneficjentów oraz wierzycieli niepodporządkowanych;

b) 

pozycja podstawowych środków własnych nie posiada cech, które mogą spowodować niewypłacalność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji bądź przyspieszyć proces popadania zakładu w niewypłacalność;

c) 

pozycja podstawowych środków własnych jest dostępna natychmiast w celu pokrycia strat;

d) 

pozycja podstawowych środków własnych pokrywa straty przynajmniej wówczas, gdy zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności oraz nie utrudnia dokapitalizowania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

e) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii), (v) oraz art. 69 lit. b), pozycja podstawowych środków własnych posiada jeden z następujących głównych mechanizmów pokrywania strat, uruchamianych w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego określonego w ust. 8:

▼M6

(i) 

kwota nominalna lub kwota główna pozycji podstawowych środków własnych podlega odliczeniom zgodnie z ust. 5 i ust. 5a;

(ii) 

pozycja podstawowych środków własnych automatycznie zamienia się w pozycję podstawowych środków własnych wymienioną w art. 69 lit. a) ppkt (i) lub (ii) zgodnie z ust. 6 i 6a niniejszego artykułu;

▼B

(iii) 

główny mechanizm pokrywania strat pozwalający na uzyskanie rezultatu równoważnego do rezultatów głównych mechanizmów pokrywania strat określonych w ppkt (i) lub (ii);

f) 

pozycja podstawowych środków własnych spełnia jedno z następujących kryteriów:

(i) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i) lub (ii), pozycja nie posiada określonego terminu wymagalności lub, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiada określony termin wymagalności zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, termin wymagalności pozycji jest taki sam jak termin wymagalności zobowiązań zakładu;

(ii) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii) i (v) oraz art. 69 lit. b), pozycja nie posiada określonego terminu wymagalności; pierwsza dopuszczona umową sposobność do spłaty lub wykupu pozycji podstawowych środków własnych nie wystąpi przed upływem 5 lat od daty emisji;

g) 

spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych, o której mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii), (v) oraz art. 69 lit. b) jest dopuszczalna wyłącznie w okresie między 5. a 10. rokiem po dacie emisji, jeżeli kapitałowy wymóg wypłacalności zakładu jest przekroczony o odpowiedni margines, biorąc pod uwagę wypłacalność zakładu, w tym jego średnioterminowy plan zarządzania kapitałem;

h) 

spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), (v) oraz art. 69 lit. b), są opcjonalne dla zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, a spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych zależą od uprzedniego uzyskania zgody organu nadzoru;

i) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), (v) oraz lit. b) jest wolna od bodźców do jej spłaty lub wykupu zwiększających prawdopodobieństwo, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji dokona spłaty lub wykupu tej pozycji podstawowych środków własnych, jeżeli spłata lub wykup są opcjonalne dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

j) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) oraz (v) i art. 69 lit. b) przewiduje zawieszenie spłaty lub wykupu w przypadku, gdyby zachodziła niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź spłata lub wykup prowadziłyby do takiej niezgodności, aż do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, kiedy to spłata lub wykup nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

k) 

Niezależnie od przepisów lit. j) pozycja podstawowych środków własnych może dopuszczać spłatę lub wykup, kiedy zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź spłata lub wykup prowadziłyby do takiej niezgodności, wyłącznie wówczas gdy zostaną spełnione następujące warunki:

(i) 

organ nadzoru w drodze wyjątku uchylił zawieszenie spłaty lub wykupu tej pozycji;

(ii) 

pozycja zostaje wymieniona lub zamieniona na inną pozycję środków własnych kategorii 1 przynajmniej o takich samych cechach jakościowych;

(iii) 

po dokonaniu spłaty lub wykupu zostanie spełniony minimalny wymóg kapitałowy.

l) 

pozycja podstawowych środków własnych spełnia jedno z następujących kryteriów:

(i) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 69 ust. 1) lit. a) ppkt (i) oraz (ii), unormowania prawne lub warunki umowne regulujące pozycję podstawowych środków własnych bądź przepisy prawa krajowego dopuszczają wstrzymanie wypłat w odniesieniu do tej pozycji, jeżeli zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź wypłata prowadziłaby do takiej niezgodności, do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, kiedy to wypłata nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

(ii) 

w przypadkach pozycji, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii) oraz (v) i art. 69 lit. b), warunki umowne regulujące pozycję podstawowych środków własnych przewidują wstrzymanie wypłat w odniesieniu do tej pozycji jeżeli zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź wypłata prowadziłaby do takiej niezgodności, do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, kiedy to wypłata nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

m) 

pozycja podstawowych środków własnych może dopuszczać wypłatę, kiedy zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź wypłata prowadziłaby do takiej niezgodności tylko wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

(i) 

organ nadzoru w drodze wyjątku uchylił wstrzymanie wypłaty;

(ii) 

wypłata nie spowoduje dalszego osłabienia wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

(iii) 

po dokonaniu wypłaty zostanie spełniony minimalny wymóg kapitałowy.

n) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) oraz (v) i art. 69 lit. b) przewiduje pełną elastyczność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w odniesieniu do wypłat dotyczących pozycji podstawowych środków własnych;

o) 

pozycja podstawowych środków własnych jest wolna od obciążeń oraz nie jest powiązana z żadną inną transakcją, która z punktu widzenia pozycji podstawowych środków własnych może doprowadzić do sytuacji, w której dana pozycja podstawowych środków własnych nie będzie spełniać kryteriów określonych w art. 94 ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

2.  Do celów niniejszego artykułu wymiany lub zamiany pozycji podstawowych środków własnych kategorii 1 na inną pozycję środków własnych kategorii 1 bądź spłaty lub wykupu pozycji podstawowych środków własnych kategorii 1 z zysków z nowej pozycji środków własnych o co najmniej takich samych cechach jakościowych nie należy poczytywać za spłatę lub wykup, jeżeli wymiana, zamiana, spłata lub wykup wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.

3.  Do celów ust. 1 lit. n), w przypadku pozycji podstawowych środków własnych, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) pełna elastyczność w odniesieniu do wypłat jest zapewniona w przypadku, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

nie ma uprzywilejowanego traktowania pod względem kolejności dokonywania płatności, a warunki umowne regulujące pozycję środków własnych nie przewidują uprzywilejowanych praw do wypłat;

b) 

wypłaty są dokonywane z pozycji podlegających wypłacie;

c) 

poziom wypłat nie jest uzależniony od kwoty, za którą pozycja środków własnych została zakupiona w chwili emisji i nie ma górnego limitu ani innych ograniczeń maksymalnej wysokości wypłat;

d) 

niezależnie od lit. c), w przypadku instrumentów wyemitowanych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwa reasekuracji wzajemnej możne zostać ustalony górny limit bądź ograniczenie maksymalnej wysokości wypłat, przy zastrzeżeniu że limit bądź ograniczenie w żadnym wypadku nie wiąże się z wypłatami dokonywanymi lub niedokonywanymi z innych pozycji środków własnych;

e) 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji nie ma obowiązku dokonywania wypłat;

f) 

niedokonanie wypłat nie stanowi niewywiązania się ze zobowiązania przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;

g) 

wstrzymanie wypłat nie wiąże się z restrykcjami wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

4.  Do celów ust. 1 lit. n), w przypadku pozycji podstawowych środków własnych, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii) oraz lit. b) pełna elastyczność w odniesieniu do wypłat jest zapewniona w przypadku, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

wypłaty są dokonywane z pozycji podlegających wypłacie;

b) 

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zachowują przez cały czas pełną uznaniowość w zakresie wstrzymywania wypłat dotyczących pozycji środków własnych przez nieograniczony czas oraz na zasadzie niekumulatywnej, a zakłady mogą bez ograniczeń wykorzystywać środki z wstrzymanych płatności do zaspokajania swoich wymagalnych zobowiązań;

c) 

nie ma obowiązku zastąpienia wypłaty płatnością w jakiejkolwiek innej formie;

d) 

nie ma obowiązku dokonywania wypłaty w przypadku dokonania wypłaty z innej pozycji środków własnych;

e) 

niedokonanie wypłat nie stanowi niewywiązania się ze zobowiązania przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;

f) 

wstrzymanie wypłat nie wiąże się z restrykcjami wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

5.  Do celów ust. 1 lit. e) ppkt (i) od kwoty nominalnej lub kwoty głównej pozycji podstawowych środków własnych należy dokonać wszystkich następujących odliczeń:

a) 

roszczeń posiadacza pozycji w przypadku postępowania likwidacyjnego;

b) 

kwoty wymaganej do zapłaty w przypadku spłaty lub wykupu tej pozycji;

c) 

wypłat dokonanych z tej pozycji.

▼M6

5a.  Do celów ust. 1 lit. e) ppkt (i) postanowienia regulujące odliczenia od kwoty nominalnej lub kwoty głównej pozycji podstawowych środków własnych zawierają wszystkie następujące elementy:

a) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpiło w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. c) tego ustępu, a częściowe odliczenie byłoby wystarczające do przywrócenia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności, kwota nominalna lub kwota główna podlega częściowemu odliczeniu w kwocie, która jest co najmniej wystarczająca do przywrócenia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

b) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpiło w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. c) tego ustępu, a częściowe odliczenie nie byłoby wystarczające do przywrócenia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności, kwota nominalna lub kwota główna określona w momencie pierwotnej emisji pozycji podstawowych środków własnych podlega odliczeniu co najmniej na zasadzie liniowej w sposób zapewniający, by pełne odliczenie nastąpiło w momencie uzyskania 75 % pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności lub przed tym momentem;

c) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpiło w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. a) lub lit. b) tego ustępu, kwota nominalna lub kwota główna podlega odliczeniu w całości;

d) 

po odliczeniu zgodnie z lit. b) tego ustępu („początkowe odliczenie”):

(i) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpi następnie w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. a) lub lit. b) tego ustępu, kwota nominalna lub kwota główna podlega odliczeniu w całości;

(ii) 

jeżeli do końca okresu trzech miesięcy od daty zdarzenia inicjującego, które spowodowało początkowe odliczenie, nie wystąpiło zdarzenie inicjujące w okolicznościach opisanych w ust. 8 akapit drugi lit. a) lub lit. b), ale współczynnik wypłacalności uległ dalszemu pogorszeniu, kwota nominalna lub kwota główna określona w momencie pierwotnej emisji pozycji podstawowych środków własnych podlega dalszemu odliczeniu zgodnie z lit. b) tego ustępu, aby odzwierciedlić dalsze pogorszenie współczynnika wypłacalności;

(iii) 

dalszego odliczenia dokonuje się zgodnie z ppkt (ii) w przypadku każdego następnego pogorszenia współczynnika wypłacalności na koniec każdego następnego okresu trzech miesięcy aż do momentu przywrócenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

Do celów niniejszego ustępu „współczynnik wypłacalności” oznacza stosunek kwoty środków własnych dopuszczonej na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i kapitałowego wymogu wypłacalności, z zastosowaniem najnowszych dostępnych wartości.

▼B

6.  Do celów ust. 1 lit. e) ppkt (ii), postanowienia regulujące zamianę na pozycje podstawowych środków własnych wymienione w art. 69 lit. a) ppkt (i) lub (ii) powinny określać następujące elementy:

a) 

współczynnik takiej zamiany oraz limit dozwolonej kwoty zamiany;

b) 

zakres, w jakim instrumenty zostaną zamienione na pozycję podstawowych środków własnych wymienioną w art. 69 lit. a) ppkt (i) lub (ii).

▼M6

6a.  Do celów ust. 1 lit. e) ppkt (ii) postanowienia regulujące zamianę na pozycje podstawowych środków własnych wymienione w art. 69 lit. a) ppkt (i) lub (ii) zawierają wszystkie następujące elementy:

a) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpiło w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. c) tego ustępu, a częściowa zamiana byłaby wystarczająca do przywrócenia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności, następuje częściowa zamiana pozycji w kwocie, która jest co najmniej wystarczająca do przywrócenia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

b) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpiło w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. c) tego ustępu, a częściowa zamiana nie byłaby wystarczająca do przywrócenia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności, pozycja zostaje zamieniona w taki sposób, że pozostała kwota nominalna lub kwota główna pozycji zmniejsza się co najmniej linearnie, zapewniając, by pełna zamiana nastąpiła w momencie pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności w 75 % lub przed tym momentem;

c) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpiło w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. a) lub lit. b) tego ustępu, pozycja podlega zamianie w całości;

d) 

po zamianie zgodnie z lit. b) tego ustępu („początkowa zamiana”):

(i) 

jeżeli zdarzenie inicjujące określone w ust. 8 wystąpi następnie w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. a) lub lit. b) tego ustępu, pozycja podlega zamianie w całości;

(ii) 

jeżeli do końca okresu trzech miesięcy od daty zdarzenia inicjującego, które spowodowało początkową zamianę, nie wystąpiło zdarzenie inicjujące w okolicznościach opisanych w ust. 8 akapit drugi lit. a) lub lit. b), ale współczynnik wypłacalności uległ dalszemu pogorszeniu, pozycja podlega dalszej zamianie zgodnie z lit. b) tego ustępu, aby odzwierciedlić dalsze pogorszenie współczynnika wypłacalności;

(iii) 

dalszej zamiany dokonuje się zgodnie z ppkt (ii) w przypadku każdego następnego pogorszenia współczynnika wypłacalności na koniec każdego następnego okresu trzech miesięcy aż do momentu przywrócenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

Do celów niniejszego ustępu „współczynnik wypłacalności” ma takie samo znaczenie jak w ustępie 5a.

▼B

7.  Kwota nominalna lub kwota główna pozycji podstawowych środków własnych pokrywa straty w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego. Zdolności do pokrycia strat wynikającej z wstrzymania lub zmniejszenia wypłat nie należy uważać za wystarczającą do uznania za główny mechanizm pokrywania strat w rozumieniu ust. 1 lit. e).

8.  Zdarzenie inicjujące, o którym mowa w ust. 1 lit. e), stanowi istotną niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

Do celów niniejszego ustępu niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności uważa się za istotną, jeśli został spełniony dowolny z następujących warunków:

a) 

kwota pozycji środków własnych dopuszczonych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności jest równa 75 % wartości kapitałowego wymogu wypłacalności lub niższa;

b) 

kwota pozycji środków własnych dopuszczonych na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego jest równa wartości minimalnego wymogu kapitałowego lub niższa od tej wartości;

c) 

zgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności nie zostanie przywrócona w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty stwierdzenia po raz pierwszy niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą określić w przepisach regulujących dany instrument co najmniej jedno zdarzenie inicjujące oprócz tego, o którym mowa w lit. a)–c).

9.  Do celów ust. 1 lit. d), j) i l) odniesienia do kapitałowego wymogu wypłacalności należy poczytywać za odniesienia do minimalnego wymogu kapitałowego, ilekroć niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym wystąpi przed wystąpieniem niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

▼M6

10.  Niezależnie od określonego w ust. 1 lit. e) wymogu uruchomienia głównego mechanizmu pokrywania strat w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego określonego w ust. 8, pozycja podstawowych środków własnych nie musi prowadzić do uruchomienia głównego mechanizmu pokrywania strat w przypadku wystąpienia tego zdarzenia, jeżeli wszystkie poniższe warunki są spełnione:

a) 

zdarzenie inicjujące występuje w okolicznościach opisanych w ust. 8 akapit drugi lit. c);

b) 

nie wystąpiły wcześniejsze zdarzenia inicjujące w okolicznościach opisanych w akapicie drugim lit. a) lub b) tego ustępu;

c) 

organ nadzoru w drodze wyjątku wyraża zgodę na uchylenie uruchomienia głównego mechanizmu pokrywania strat na podstawie obu poniższych informacji:

(i) 

prognoz dostarczonych organowi nadzoru przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w momencie, gdy ten zakład przedkłada plan naprawczy wymagany na podstawie art. 138 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, które wykazują, że uruchomienie głównego mechanizmu pokrywania strat w danym przypadku prawdopodobnie doprowadziłoby do powstania zobowiązania podatkowego, co miałoby istotny negatywny wpływ na wypłacalność zakładu;

(ii) 

certyfikatu wydanego przez biegłych rewidentów tego zakładu zaświadczającego, że wszystkie założenia zastosowane w prognozach są realistyczne.

11.  Niezależnie od wymogu w ust. 1 lit. f) ppkt (ii) pozycja podstawowych środków własnych może umożliwiać spłatę lub wykup wcześniej niż po tym okresie, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

po spłacie lub wykupie kapitałowy wymóg wypłacalności zakładu przekroczony zostanie o odpowiedni margines, biorąc pod uwagę wypłacalność zakładu, w tym jego średnioterminowy plan zarządzania kapitałem;

b) 

okoliczności są zgodne z opisem w ppkt (i) lub (ii):

(i) 

nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji pozycji podstawowych środków własnych, która mogłaby spowodować jej wyłączenie ze środków własnych lub jej reklasyfikację jako formę środków własnych niższej kategorii, przy spełnieniu obu poniższych warunków:

— 
organ nadzoru uznaje tę zmianę za wystarczająco pewną;
— 
zakład wykazuje w sposób zadowalający organ nadzoru, że regulacyjna reklasyfikacja pozycji podstawowych środków własnych nie była w sposób racjonalny możliwa do przewidzenia w chwili jej emisji;
(ii) 

nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu pozycji podstawowych środków własnych, a zakład wykazuje w sposób zadowalający organ nadzoru, że zmiana ta jest istotna i że nie była w sposób racjonalny możliwa do przewidzenia w chwili emisji tej pozycji.

▼B

Artykuł 72

Kategoria 2 — Podstawowe środki własne — wykaz pozycji środków własnych

Niżej wymienione pozycje podstawowych środków własnych uznaje się za posiadające w znacznym stopniu cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy, oraz klasyfikuje się do kategorii 2, jeśli następujące pozycje posiadają wszystkie cechy określone w art. 73:

a) 

część nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami wycenianej zgodnie z art. 75 oraz rozdziałem VI sekcja 2 dyrektywy 2009/138/WE, zawierająca następujące pozycje:

(i) 

kapitał zakładowy oraz powiązana z nim nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji;

(ii) 

kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważne pozycje podstawowych środków własnych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwach reasekuracji wzajemnej;

(iii) 

podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwie reasekuracji wzajemnej;

(iv) 

akcje uprzywilejowane oraz powiązana z nimi nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji;

b) 

zobowiązania podporządkowane wycenione zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 73

Kategoria 2 — Podstawowe środki własne kategorii — cechy decydujące o klasyfikacji

1.   ►M1  Cechy, o których mowa w art. 72, są wymienione w lit. a)–i) lub w lit. j): ◄

a) 

pozycja podstawowych środków własnych ma niższy stopień uprzywilejowania niż roszczenia wszystkich ubezpieczających i beneficjentów oraz wierzycieli niepodporządkowanych;

b) 

pozycja podstawowych środków własnych nie posiada cech, które mogą spowodować niewypłacalność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji bądź przyspieszyć proces popadania zakładu w niewypłacalność;

c) 

pozycja podstawowych środków własnych nie posiada określonego terminu wymagalności lub jej pierwotny termin wymagalności wynosi co najmniej 10 lat; pierwsza dopuszczona umową sposobność do spłaty lub wykupu pozycji podstawowych środków własnych nie wystąpi przed upływem 5 lat od daty emisji;

d) 

spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych są opcjonalne dla zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, a spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych zależą od uprzedniego uzyskania zgody organu nadzoru;

e) 

pozycja podstawowych środków własnych może obejmować ograniczone bodźce do spłaty lub wykupu, przy zastrzeżeniu że spłata lub wykup nie nastąpią przed upływem 10 lat od daty emisji;

f) 

pozycja podstawowych środków własnych przewiduje zawieszenie spłaty lub wykupu w przypadku, gdyby zachodziła niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź spłata lub wykup prowadziłby do takiej niezgodności, aż do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, a spłata lub wykup nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

g) 

pozycja podstawowych środków własnych spełnia jedno z następujących kryteriów:

(i) 

w przypadku pozycji, o których mowa w art. 72 lit. a) ppkt (i) oraz (ii), unormowania prawne lub warunki umowne regulujące pozycję podstawowych środków własnych bądź przepisy prawa krajowego dopuszczają wstrzymanie wypłat w odniesieniu do tej pozycji, jeżeli zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź wypłata prowadziłaby do takiej niezgodności, do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, kiedy to wypłata nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

(ii) 

w przypadkach pozycji, o których mowa w art. 72 lit. a) ppkt (iii) oraz (iv) i art. 72 lit. b), warunki umowne regulujące pozycję podstawowych środków własnych przewidują wstrzymanie wypłat w odniesieniu do tej pozycji jeżeli zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź wypłata prowadziłaby do takiej niezgodności, do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, kiedy to wypłata nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

h) 

pozycja podstawowych środków własnych może dopuszczać wypłatę, kiedy zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź wypłata prowadziłaby do takiej niezgodności tylko wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

(i) 

organ nadzoru w drodze wyjątku uchylił odroczenie wypłaty;

(ii) 

płatność nie spowoduje dalszego osłabienia wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

(iii) 

po dokonaniu wypłaty zostanie spełniony minimalny wymóg kapitałowy.

i) 

pozycja podstawowych środków własnych jest wolna od obciążeń oraz nie jest powiązana z żadną inną transakcją, która z punktu widzenia pozycji podstawowych środków własnych może doprowadzić do sytuacji, w której dana pozycja podstawowych środków własnych nie będzie spełniać kryteriów określonych w art. 94 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE.

j) 

pozycja podstawowych środków własnych wykazuje cechy określone w art. 71 odpowiednie dla pozycji podstawowych środków własnych, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii) oraz (v) i art. 69 lit. b), ale przekracza limit określony w art. 82 ust. 3.

Niezależnie od lit. f) pozycja podstawowych środków własnych może dopuszczać spłatę lub wykup, kiedy zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź spłata lub wykup prowadziłby do takiej niezgodności, wyłącznie wówczas gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

(i) 

organ nadzoru w drodze wyjątku uchylił zawieszenie spłaty lub wykupu tej pozycji;

(ii) 

pozycja zostaje wymieniona lub zamieniona na inną pozycję środków własnych kategorii 1 lub kategorii 2 przynajmniej o takich samych cechach jakościowych;

(iii) 

po dokonaniu spłaty lub wykupu zostanie spełniony minimalny wymóg kapitałowy.

2.  Do celów niniejszego artykułu wymiany lub zamiany pozycji podstawowych środków własnych na inną pozycję podstawowych środków własnych kategorii 1 lub kategorii 2 bądź spłaty lub wykupu pozycji podstawowych środków własnych kategorii 2 z zysków z nowej pozycji podstawowych środków własnych o co najmniej takich samych cechach jakościowych nie należy poczytywać za spłatę lub wykup, jeżeli wymiana, zamiana, spłata lub wykup wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.

3.  Do celów ust. 1 lit. f) i g) odniesienia do kapitałowego wymogu wypłacalności należy poczytywać za odniesienia do minimalnego wymogu kapitałowego, ilekroć niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym wystąpi przed wystąpieniem niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

4.  Do celów ust. 1 lit. e) zakłady powinny rozważyć bodźce do wykupu w formie podwyższenia stopy procentowej powiązanego z opcją sprzedaży, ograniczoną kiedy podwyższenie stopy przyjmuje formę pojedynczego podwyższenia stopy kuponu i skutkuje zwiększeniem stopy początkowej, nie większej niż wyższa z poniższych kwot:

a) 

100 punktów bazowych, pomniejszone o spread swapu między początkową bazą indeksowaną a podwyższoną bazą indeksowaną;

b) 

50 % początkowego spreadu kredytowego pomniejszone o spread swapu między początkową bazą indeksowaną a podwyższoną bazą indeksowaną.

▼M6

5.  Niezależnie od wymogu w ust. 1 lit. c) pozycja podstawowych środków własnych może umożliwiać spłatę lub wykup przed upływem 5 lat, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

po spłacie lub wykupie kapitałowy wymóg wypłacalności zakładu przekroczony zostanie o odpowiedni margines, biorąc pod uwagę wypłacalność zakładu, w tym jego średnioterminowy plan zarządzania kapitałem;

b) 

okoliczności są zgodne z opisem w ppkt (i) lub (ii):

(i) 

nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji pozycji podstawowych środków własnych, która mogłaby spowodować jej wyłączenie ze środków własnych lub jej reklasyfikację jako formę środków własnych niższej kategorii, przy spełnieniu obu poniższych warunków:

— 
organ nadzoru uznaje tę zmianę za wystarczająco pewną;
— 
zakład wykazuje w sposób zadowalający organ nadzoru, że regulacyjna reklasyfikacja pozycji podstawowych środków własnych nie była w sposób racjonalny możliwa do przewidzenia w chwili jej emisji;
(ii) 

nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu pozycji podstawowych środków własnych, a zakład wykazuje w sposób zadowalający organ nadzoru, że zmiana ta jest istotna i że nie była w sposób racjonalny możliwa do przewidzenia w chwili emisji tej pozycji.

▼B

Artykuł 74

Kategoria 2 — Uzupełniające środki własne — wykaz pozycji środków własnych

Bez uszczerbku dla art. 96 dyrektywy 2009/138/WE niżej wymienione pozycje uzupełniających środków własnych uznaje się za posiadające w znacznym stopniu cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy, oraz klasyfikuje się do kategorii 2, jeśli następujące pozycje posiadają wszystkie cechy określone w art. 75:

a) 

nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano, płatny na żądanie;

b) 

nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub inne równoważne pozycje podstawowych środków własnych w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwach reasekuracji wzajemnej, do których opłacenia nie wezwano, płatne na żądanie;

c) 

nieopłacone akcje uprzywilejowane płatne na żądanie;

d) 

prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych;

e) 

akredytywy i gwarancje zarządzane powierniczo, na zlecenie wierzycieli ubezpieczeniowych, przez niezależnego powiernika i wystawione przez instytucje kredytowe upoważnione zgodnie z art. 8 dyrektywy 2013/36/UE;

f) 

akredytywy i gwarancje, o ile możliwe jest skorzystanie z nich na żądanie i o ile są one wolne od obciążeń;

g) 

wszelkie przyszłe należności, jakie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwa reasekuracji wzajemnej lub inne towarzystwa ubezpieczeń armatorów o zmiennej wysokości wkładów, ubezpieczające jedynie ryzyka wyszczególnione w grupie 6, 12 i 17 w pkt A załącznika I do dyrektywy 2009/138/WE, mogą otrzymać od swoich członków w formie dodatkowego wkładu w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

h) 

wszelkie przyszłe należności, jakie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub inne towarzystwa ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności mogą otrzymać od swoich członków w formie dodatkowego wkładu w ciągu kolejnych 12 miesięcy, o ile taki wkład jest dostępny na żądanie i jest wolny od obciążeń;

i) 

inne prawnie wiążące zobowiązania uzyskane przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, o ile możliwe jest skorzystanie z nich na żądanie i o ile są one wolne od obciążeń.

Artykuł 75

Kategoria 2 — Uzupełniające środki własne — cechy decydujące o klasyfikacji

Aby mogły być zaklasyfikowane do kategorii 2, pozycje uzupełniających środków własnych wymienione w art. 74 muszą wykazywać cechy pozycji podstawowych funduszy własnych klasyfikowanych do kategorii 1 zgodnie z art. 69 i art. 71, jeśli tylko wezwano do ich opłacenia i zostały opłacone.

Artykuł 76

Kategoria 3 — Podstawowe środki własne — wykaz pozycji środków własnych

Niżej wymienione pozycje podstawowych środków własnych uznaje się za posiadające cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy, oraz klasyfikuje się do kategorii 3, jeśli następujące pozycje posiadają wszystkie cechy określone w art. 77:

a) 

część nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami wycenianej zgodnie z rozdziałem VI sekcje 1 i 2 dyrektywy 2009/138/WE, zawierająca następujące pozycje:

(i) 

podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystwie reasekuracji wzajemnej;

(ii) 

akcje uprzywilejowane oraz powiązana z nimi nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji;

(iii) 

kwota wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

b) 

zobowiązania podporządkowane wycenione zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł 77

Podstawowe środki własne kategorii 3 — cechy decydujące o klasyfikacji

1.  Cechy, o których mowa w art. 76, są następujące:

a) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadku pozycji, o których mowa w art. 76 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) i art. 76 lit. b), ma niższy stopień uprzywilejowania niż roszczenia wszystkich ubezpieczających i beneficjentów oraz wierzycieli niepodporządkowanych;

b) 

pozycja podstawowych środków własnych nie posiada cech, które mogą spowodować niewypłacalność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji bądź przyspieszyć proces popadania zakładu w niewypłacalność;

c) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 76 lit. a) ppkt (i), (ii) oraz art. 76 lit. b) nie posiada określonego terminu wymagalności lub jej pierwotny termin wymagalności wynosi co najmniej 5 lat; przy czym terminem wymagalności jest pierwsza dopuszczona umową sposobność do spłaty lub wykupu pozycji podstawowych środków własnych;

d) 

spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 76 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) i art. 76 lit. b), są opcjonalne dla zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, a spłata lub wykup pozycji podstawowych środków własnych zależą od uprzedniego uzyskania zgody organu nadzoru;

e) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 76 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) i art. 76 lit. b) może obejmować ograniczone bodźce do spłaty lub wykupu;

f) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 76 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) i art. 76 lit. b) przewiduje zawieszenie spłaty lub wykupu w przypadku, gdyby zachodziła niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź spłata lub wykup prowadziłyby do takiej niezgodności, aż do czasu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakład, kiedy to spłata lub wykup nie będzie prowadzić do niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;

g) 

pozycja podstawowych środków własnych w przypadkach, o których mowa w art. 76 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) i art. 76 lit. b) przewiduje odroczenie spłaty lub wykupu w przypadku, gdyby zachodziła niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym bądź spłata lub wykup prowadziłyby do takiej niezgodności, aż do czasu spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego przez zakład, kiedy to spłata lub wykup nie będzie prowadzić do niezgodności z minimalnym wymogiem kapitałowym;

h) 

pozycja podstawowych środków własnych jest wolna od obciążeń oraz nie jest powiązana z żadną inną transakcją, która może osłabić cechy wymagane zgodnie z tym artykułem.

Niezależnie od lit. f) pozycja podstawowych środków własnych może dopuszczać spłatę lub wykup, kiedy zachodzi niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności bądź spłata lub wykup prowadziłby do takiej niezgodności, wyłącznie wówczas gdy zostaną spełnione następujące warunki:

(i) 

organ nadzoru w drodze wyjątku uchylił zawieszenie spłaty lub wykupu tej pozycji;

(ii) 

pozycja zostaje wymieniona lub zamieniona na inną pozycję podstawowych środków własnych kategorii 1 lub kategorii 2 bądź pozycję podstawowych środków własnych kategorii 3 przynajmniej o takich samych cechach jakościowych;

(iii) 

po dokonaniu spłaty lub wykupu zostanie spełniony minimalny wymóg kapitałowy.

2.  Do celów niniejszego artykułu wymiany lub zamiany pozycji podstawowych środków własnych na inną pozycję podstawowych środków własnych kategorii 1, kategorii 2 lub kategorii 3, bądź spłaty lub wykupu pozycji środków własnych kategorii 3 z zysków z nowej pozycji środków własnych o co najmniej takich samych cechach jakościowych nie należy poczytywać za spłatę lub wykup, jeżeli wymiana, zamiana, spłata lub wykup wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.

3.  Do celów ust. 1 lit. f) odniesienia do kapitałowego wymogu wypłacalności należy poczytywać za odniesienia do minimalnego wymogu kapitałowego, ilekroć niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym wystąpi przed wystąpieniem niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.

4.  Do celów ust. 1 lit. e) zakłady powinny rozważyć bodźce do wykupu w formie podwyższenia stopy procentowej powiązanego z opcją sprzedaży, ograniczoną kiedy podwyższenie stopy przyjmuje formę pojedynczego podwyższenia stopy kuponu i skutkuje zwiększeniem stopy początkowej, nie większej niż wyższa z poniższych kwot:

a) 

100 punktów bazowych, pomniejszone o spread swapu między początkową bazą indeksowaną a podwyższoną bazą indeksowaną;

b) 

50 % początkowego spreadu kredytowego pomniejszone o spread swapu między początkową bazą indeksowaną a podwyższoną bazą indeksowaną.

▼M6

5.  Niezależnie od wymogu w ust. 1 lit. c) pozycja podstawowych środków własnych może umożliwiać spłatę lub wykup przed upływem 5 lat od daty emisji, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

po spłacie lub wykupie kapitałowy wymóg wypłacalności zakładu przekroczony zostanie o odpowiedni margines, biorąc pod uwagę wypłacalność zakładu, w tym jego średnioterminowy plan zarządzania kapitałem;

b) 

okoliczności są zgodne z opisem w ppkt (i) lub (ii):

(i) 

nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji pozycji podstawowych środków własnych, która mogłaby spowodować jej wyłączenie ze środków własnych, przy spełnieniu obu poniższych warunków:

— 
organ nadzoru uznaje tę zmianę za wystarczająco pewną,
— 
zakład wykazuje w sposób zadowalający organ nadzoru, że regulacyjna reklasyfikacja pozycji podstawowych środków własnych nie była w sposób racjonalny możliwa do przewidzenia w chwili jej emisji;
(ii) 

nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu pozycji podstawowych środków własnych, a zakład wykazuje w sposób zadowalający organ nadzoru, że zmiana ta jest istotna i że nie była w sposób racjonalny możliwa do przewidzenia w chwili emisji tej pozycji.

▼B

Artykuł 78

Kategoria 3 — uzupełniające środki własne — wykaz pozycji środków własnych

Pozycje uzupełniających środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru zgodnie z art. 90 dyrektywy 2009/138/WE niewykazujące wszystkich cech określonych w art. 75 klasyfikuje się jako pozycje środków własnych kategorii 3.

Artykuł 79

Zatwierdzenie przez organy nadzoru oceny i klasyfikacji pozycji środków własnych

1.  Bez uszczerbku dla art. 90 dyrektywy 2009/138/WE, w przypadku gdy pozycja środków własnych nie została ujęta w wykazach pozycji środków własnych zawartych w art. 69, 72, 74, 76 i 78, zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą zaliczyć tę pozycję do środków własnych wyłącznie wówczas, gdy uzyskają zatwierdzenie oceny i klasyfikacji pozycji od organu nadzoru.

2.  Przy zatwierdzaniu oceny i klasyfikacji pozycji środków własnych nieujętych w wykazach pozycji środków własnych zawartych w art. 69, 72, 74, 76 i 78 organ nadzoru oceni, na podstawie dokumentów przedłożonych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, następujące elementy:

a) 

w przypadku ubiegania się przez zakład o zatwierdzenie klasyfikacji do kategorii 1, czy pozycja podstawowych środków własnych posiada w znacznym stopniu cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy;

b) 

w przypadku ubiegania się przez zakład o zatwierdzenie klasyfikacji do kategorii 2, czy pozycja podstawowych środków własnych posiada w znacznym stopniu cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy;

c) 

w przypadku ubiegania się przez zakład o zatwierdzenie klasyfikacji do pozycji uzupełniających środków własnych kategorii 2, czy pozycja uzupełniających środków własnych posiada w znacznym stopniu cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy;

d) 

w przypadku ubiegania się przez zakład o zatwierdzenie klasyfikacji do pozycji podstawowych środków własnych kategorii 3, czy pozycja podstawowych środków własnych posiada cechy określone w art. 93 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, przy uwzględnieniu czynników określonych w art. 93 ust. 2 tej dyrektywy;

e) 

wykonalność warunków zobowiązania we wszystkich odpowiednich systemach prawnych;

f) 

czy pozycja środków własnych została w pełni opłacona.

3.  Pozycje podstawowych środków własnych nieujęte w wykazach pozycji środków własnych zawartych w art. 69, 72 i 76 klasyfikuje się do kategorii 1 tylko wówczas gdy zostały w pełni opłacone.

4.  Włączenie pozycji środków własnych zatwierdzonych przez organ nadzoru zgodnie z niniejszym artykułem podlega ograniczeniom ilościowym określonym w art. 82.SEKCJA 3

Dopuszczalność środków własnychPodsekcja 1

Fundusze wyodrębnione

Artykuł 80

Fundusze wyodrębnione podlegające korekcie

1.  Korekta rezerwy uzgodnieniowej, o której mowa w art. 70 ust. 1 lit. e) jest wymagana, jeżeli pozycje środków własnych w ramach wyodrębnionego funduszu mają ograniczone możliwości pełnego pokrycia strat, przy założeniu kontynuacji działalności w związku z brakiem możliwości przenoszenia/transferu w ramach zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, ponieważ:

a) 

pozycje mogą być wykorzystane wyłącznie do pokrycia strat z tytułu określonej części umów ubezpieczenia lub umowy reasekuracji zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

b) 

pozycje mogą być wykorzystane do pokrycia strat jedynie wobec niektórych ubezpieczających lub beneficjentów;

c) 

pozycje mogą być wykorzystane jedynie do pokrycia strat związanych z określonymi rodzajami ryzyka lub odpowiedzialności.

2.  Pozycje środków własnych, o których mowa w ust. 1 (zwane dalej „wydzielonymi pozycjami środków własnych”), nie obejmują wartości przyszłych transferów przypisanych akcjonariuszom.

Artykuł 81

Korekty funduszy wyodrębnionych i portfele objęte korektą dopasowującą

1.  Do celów obliczenia rezerwy uzgodnieniowej zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zmniejszają nadwyżkę aktywów nad zobowiązaniami, o której mowa w art. 70, przez porównanie następujących kwot:

a) 

kwot wydzielonych pozycji środków własnych w ramach funduszu wyodrębnionego lub portfela objętego korektą dopasowującą;

b) 

hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla tego funduszu wyodrębnionego lub portfela objętego korektą dopasowującą.

W przypadku obliczania przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej hipotetyczny kapitałowy wymóg wypłacalności oblicza się zgodnie z art. 217.

W przypadku obliczania przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji kapitałowego wymogu wypłacalności za pomocą modelu wewnętrznego hipotetyczny kapitałowy wymóg wypłacalności oblicza się według modelu wewnętrznego, przyjmując założenie, że zakład prowadzi wyłącznie działalność w ramach funduszu wyodrębnionego lub portfela objętego korektą dopasowującą.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli aktywa, zobowiązania i ryzyka w ramach funduszu wyodrębnionego nie są istotne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą pomniejszyć rezerwę uzgodnieniową o łączną kwotę wydzielonych pozycji środków własnych.Podsekcja 2

Limity ilościowe

Artykuł 82

Dopuszczalność i limity stosowane dla kategorii 1, 2 i 3

1.  W odniesieniu do zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności dopuszczone kwoty pozycji należących do kategorii 2 i 3 podlegają wszystkim następującym limitom ilościowym:

a) 

dopuszczona kwota pozycji należących do kategorii 1 stanowi co najmniej połowę kapitałowego wymogu wypłacalności;

b) 

dopuszczona kwota pozycji należących do kategorii 3 stanowi co najmniej 15 % kapitałowego wymogu wypłacalności;

c) 

suma dopuszczonych kwot pozycji należących do kategorii 2 i 3 nie przekracza 50 % kapitałowego wymogu wypłacalności.

2.  W odniesieniu do zgodności z minimalnymi wymogami kapitałowymi dopuszczone kwoty pozycji kategorii 2 podlegają wszystkim następującym limitom ilościowym:

a) 

dopuszczona kwota pozycji należących do kategorii 1 stanowi co najmniej 80 % minimalnego wymogu kapitałowego;

b) 

dopuszczone kwoty pozycji należących do kategorii 2 nie przekraczają 20 % minimalnego wymogu kapitałowego;

3.  W ramach limitu określonego w ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a) suma następujących pozycji podstawowych środków własnych wynosi poniżej 20 % łącznej kwoty wszystkich pozycji należących do kategorii 1:

a) 

pozycje, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (iii);

b) 

pozycje, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (v);

c) 

pozycje, o których mowa w art. 69 lit. b);

d) 

pozycje zaliczone do podstawowych środków własnych kategorii 1 na podstawie przepisów przejściowych zawartych w art. 308b ust. 9 dyrektywy 2009/138/WE.ROZDZIAŁ V

FORMUŁA STANDARDOWA KAPITAŁOWEGO WYMOGU WYPŁACALNOŚCISEKCJA 1

Przepisy ogólnePodsekcja 1

Obliczenia oparte na scenariuszach

Artykuł 83

1.  Jeżeli obliczenia wymogu dla modułu lub podmodułu podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności opierają się na wpływie danego scenariusza na podstawowe środki własne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, wówczas takie obliczenia opierają się na następujących założeniach:

a) 

scenariusz nie zmienia kwoty marginesu ryzyka uwzględnianego w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych;

b) 

scenariusz nie zmienia wartości aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

c) 

scenariusz nie zmienia wartości przyszłych świadczeń uznaniowych przewidzianych w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych;

d) 

podczas trwania scenariusza zakład nie podejmuje żadnych działań zarządu.

2.  Obliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikające z ustalenia wpływu scenariusza na podstawowe środki własne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, o którym mowa w ust. 1, nie zmienia wartości przyszłych świadczeń uznaniowych i uwzględnia wszystkie poniższe kwestie:

a) 

nie naruszając przepisów ust. 1 lit. d, przyszłe działania zarządu podejmowane w następstwie scenariusza, pod warunkiem że są zgodne z wymogami określonymi w art. 23;

b) 

wszelki istotny, niekorzystny wpływ scenariusza lub działań zarządu, o których mowa w lit. a), na prawdopodobieństwo, że ubezpieczający skorzystają z opcji zawartych w umowach.

3.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą korzystać z uproszczonych metod do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powstałych w wyniku określenia wpływu scenariusza, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że uproszczona metoda nie prowadzi do zniekształcenia kapitałowego wymogu wypłacalności, które mogłoby wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkownika informacji związanych z kapitałowym wymogiem wypłacalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy uproszczone obliczenia prowadzą do wyznaczenia kapitałowego wymogu wypłacalności przekraczającego wysokość kapitałowego wymogu wypłacalności wyznaczonego w wyniku obliczenia według formuły standardowej.

4.  W obliczaniu aktywów i zobowiązań powstałych w wyniku określenia wpływu scenariusza, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wpływ zrealizowania się scenariusza na wartość wszelkich istotnych instrumentów ograniczania ryzyka, którymi dysponuje zakład i które są zgodne z wymogami określonymi w art. 209–215.

5.  Jeżeli scenariusz spowodowałby wzrost podstawowych środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, wówczas należy założyć przy obliczeniach modułu lub podmodułu, że scenariusz nie wpływa na wartość podstawowych środków własnych.Podsekcja 2

Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Artykuł 84

1.  Przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności uwzględnia się każde z aktywów bazowych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i innych inwestycji w formie funduszy (metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko).

2.  Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko, o której mowa w ust. 1, ma również zastosowanie do:

a) 

ekspozycji pośrednich na ryzyko rynkowe innych niż ekspozycje wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i inwestycji w formie funduszy;

b) 

ekspozycji pośrednich na ryzyko aktuarialne;

c) 

ekspozycji pośrednich na ryzyko kontrahenta.

▼M6

3.  W przypadku zgodności z art. 88 oraz gdy w odniesieniu do przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub inwestycji w formie funduszy nie można zastosować metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko, kapitałowy wymóg wypłacalności można obliczyć na podstawie docelowej alokacji aktywów bazowych lub, jeżeli zakład nie ma dostępu do tego rodzaju docelowej alokacji aktywów bazowych, na podstawie ostatniej zgłoszonej alokacji aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub funduszu, pod warunkiem że w każdym z tych przypadków aktywa bazowe są zarządzane zgodnie z tą docelową alokacją lub ostatnią zgłoszoną alokacją aktywów, a w krótkim okresie nie jest spodziewana znaczna zmiana ekspozycji i ryzyka.

Do celów tego obliczenia można wykorzystywać grupowania danych, pod warunkiem że umożliwiają one wyliczenie wszystkich właściwych podmodułów i scenariuszy standardowej formuły w ostrożny sposób oraz pod warunkiem że nie mają one zastosowania do części przekraczającej 20 % całkowitej wartości aktywów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

▼M6

3a.  Aby określić odsetek aktywów, w odniesieniu do których stosuje się grupowania danych, o których mowa w ust. 3, zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji nie uwzględniają aktywów bazowych przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania ani inwestycji w formie funduszy, zabezpieczających zobowiązania związane z wartością indeksu i z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w przypadku których ryzyko rynkowe ponosi ubezpieczający.

▼M6

4.   ►M8  Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do inwestycji w zakłady (jednostki) powiązane innych niż inwestycje, w odniesieniu do których spełnione są wszystkie poniższe warunki: ◄

a) 

głównym celem zakładu powiązanego (jednostki powiązanej) jest utrzymywanie aktywów i zarządzanie nimi w imieniu zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce;

b) 

zakład powiązany (jednostka powiązana) wspiera operacje zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce związane z działalnością inwestycyjną zgodnie ze specjalnym i udokumentowanym mandatem inwestycyjnym;

c) 

zakład powiązany (jednostka powiązana) nie prowadzi innej znaczącej działalności oprócz inwestowania na korzyść zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce.

Na potrzeby niniejszego ustępu „zakład powiązany (jednostka powiązana)” i „zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce” mają znaczenie zgodne z określonymi w art. 212 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/138/WE.

▼BPodsekcja 3

Jednostki samorządów regionalnych i władze lokalne

Artykuł 85

Warunki kategoryzacji jednostek samorządów regionalnych i władz lokalnych są takie, by nie istniały różnice pod względem ryzyka między ekspozycjami wobec tych jednostek i władz a ekspozycjami wobec rządu centralnego ze względu na szczególne uprawnienia tych pierwszych w zakresie zasilania własnych budżetów oraz istnienie szczegółowych ustaleń instytucjonalnych, których skutkiem jest zmniejszenie ryzyka niewykonania zobowiązania.Podsekcja 4

Istotne ryzyko bazowe

Artykuł 86

Niezależnie od art. 210 ust. 2, jeżeli zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji dokonują przeniesienia ryzyka aktuarialnego na podstawie umów reasekuracji lub przez spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), które są obciążone istotnym ryzykiem bazowym związanym z niedopasowaniem walutowym między ryzykiem aktuarialnym a techniką ograniczania ryzyka, zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą uwzględnić technikę ograniczania ryzyka w obliczeniu kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej, pod warunkiem że technika ograniczania ryzyka spełnia wymogi art. 209, art. 210 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 211, a obliczenie odbywa się w następujący sposób:

a) 

ryzyko bazowe wynikające z niedopasowania walutowego między ryzykiem aktuarialnym a techniką ograniczania ryzyka uwzględnia się w odpowiednim module, podmodule lub scenariuszu ryzyka aktuarialnego formuły standardowej na najwyższym poziomie szczegółowości, poprzez dodanie 25 % różnicy między poniższymi wymogami do wymogu kapitałowego obliczonego według odpowiedniego modułu, podmodułu lub scenariusza:

(i) 

hipotetycznym wymogiem kapitałowym dla odpowiedniego modułu, podmodułu lub scenariusza ryzyka aktuarialnego, który wynikałby z równoczesnego wystąpienia scenariusza opisanego w art. 188;

(ii) 

wymogiem kapitałowym dla odpowiedniego modułu, podmodułu lub scenariusza ryzyka aktuarialnego;

b) 

jeżeli technika ograniczania ryzyka obejmuje więcej niż jeden moduł, podmoduł lub scenariusz, obliczenie, o którym mowa w lit. a), przeprowadza się dla każdego z tych modułów, podmodułów lub scenariuszy. Wymóg kapitałowy wyznaczony na podstawie tych obliczeń nie przekracza 25 % pojemności umowy reasekuracji nieproporcjonalnej lub spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia).Podsekcja 5

Obliczanie podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności

Artykuł 87

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności uwzględnia moduł ryzyka z tytułu wartości niematerialnych i prawnych według następującego równania:

image

gdzie:

a) 

sumowania, Corri,j , SCRi oraz SCRj są określane zgodnie z pkt 1 załącznika IV do dyrektywy 2009/138/WE;

b) 

SCRintangibles oznacza wymóg kapitałowy dla ryzyka z tytułu wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 203.Podsekcja 6

Proporcjonalność i uproszczenia

Artykuł 88

Proporcjonalność

1.   ►M6  Do celów art. 109 dyrektywy 2009/138/WE zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ustalają, czy uproszczone obliczenia są proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności ryzyk na podstawie oceny obejmującej wszystkie poniższe elementy: ◄

a) 

ocenę charakteru, skali i złożoności ryzyk zakładu objętych odpowiednim modułem lub podmodułem;

b) 

ocenę pod względem jakościowym i ilościowym, stosownie do przypadku, błędów występujących w wynikach uproszczonych obliczeń w związku z jakimikolwiek odstępstwami od:

(i) 

założeń, na których opiera się uproszczone obliczenie w stosunku do ryzyka;

(ii) 

wyników oceny, o której mowa w lit. a).

▼M6

2.  Uproszczone obliczenia uznaje się za nieproporcjonalne do charakteru, skali i złożoności ryzyk, jeżeli błąd, o którym mowa w ust. 1 lit. b), prowadzi do zniekształcenia kapitałowego wymogu wypłacalności, które mogłoby wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkownika informacji związanych z kapitałowym wymogiem wypłacalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy uproszczone obliczenia prowadzą do wyznaczenia kapitałowego wymogu wypłacalności przekraczającego wysokość kapitałowego wymogu wypłacalności wyznaczonego w wyniku obliczenia według formuły standardowej.

▼B

Artykuł 89

Ogólne zasady uproszczenia dla zakładów wewnętrznych

Wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji według definicji w art. 13 ust. 2 i 5 dyrektywy 2009/138/WE mogą stosować uproszczone obliczenia opisane w art. 90, 103, 105 i 106 niniejszego rozporządzenia, w przypadku zgodności z art. 88 niniejszego rozporządzenia i spełnienia wszystkich poniższych wymogów:

a) 

w odniesieniu do zobowiązań ubezpieczeniowych wewnętrznego zakładu ubezpieczeń lub wewnętrznego zakładu reasekuracji wszystkie ubezpieczone osoby i beneficjenci są osobami prawnymi należącymi do grupy, której wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji stanowi część;

b) 

w odniesieniu do zobowiązań reasekuracyjnych wewnętrznego zakładu ubezpieczeń lub wewnętrznego zakładu reasekuracji wszystkie ubezpieczone osoby i beneficjenci umów ubezpieczenia będących podstawą zobowiązań reasekuracyjnych są osobami prawnymi należącymi do grupy, której wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji stanowi część;

c) 

zobowiązania ubezpieczeniowe i umowy ubezpieczenia będące podstawą zobowiązań reasekuracyjnych wewnętrznego zakładu ubezpieczeń lub wewnętrznego zakładu reasekuracji nie są związane z żadnym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Artykuł 90

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i wewnętrznych zakładów reasekuracji

1.  W przypadku zgodności z art. 88 i 89 wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie w następujący sposób:

image

,

gdzie s obejmuje wszystkie segmenty określone w załączniku II.

2.  Do celów ust. 1 wymogi kapitałowe dla ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie w danym segmencie s wymienionym w załączniku II równają się:

image

gdzie:

a) 

V(prem,s) oznacza miarę wielkości ryzyka składki dla segmentu s wyznaczoną zgodnie z art. 116 ust. 3;

b) 

V(res,s) oznacza miarę wielkości ryzyka rezerw w segmencie wyznaczoną zgodnie z art. 116 ust. 6.

▼M6

Artykuł 90a

Uproszczone obliczenia przy braku kontynuacji umów ubezpieczenia w podmodule ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Do celów art. 118 ust. 1 lit. a) w przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą określać umowy ubezpieczenia, w odniesieniu do których brak kontynuacji prowadziłby do wzrostu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez marginesu ryzyka, na podstawie grup polis, pod warunkiem że grupowanie takie spełnia wymogi określone w art. 35 lit. a), b) i c).

Artykuł 90b

Uproszczone obliczenia łącznej sumy ubezpieczenia dla ryzyka katastrof naturalnych

1.  W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka huraganu, o której mowa w art. 121 ust. 6 lit. b) i art. 121 ust. 7, na podstawie grup stref ryzyka. Każda ze stref ryzyka w grupie jest zlokalizowana w jednym i tym samym regionie określonym w załączniku V. W przypadku gdy łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka huraganu, o której mowa w art. 121 ust. 6 lit. b), oblicza się na podstawie grupy stref ryzyka, wagę ryzyka dla ryzyka huraganu, o której mowa w art. 121 ust. 6 lit. a), stanowi waga ryzyka dla ryzyka huraganu w tej strefie ryzyka w ramach tej grupy, w której obowiązuje najwyższa waga ryzyka dla ryzyka huraganu określona w załączniku X.

2.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka trzęsienia ziemi, o której mowa w art. 122 ust. 3 lit. b) i art. 122 ust. 4, na podstawie grup stref ryzyka. Każda ze stref ryzyka w grupie jest zlokalizowana w jednym i tym samym regionie określonym w załączniku VI. W przypadku gdy łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka trzęsienia ziemi, o której mowa w art. 122 ust. 3 lit. b), oblicza się na podstawie grupy stref ryzyka, wagę ryzyka dla ryzyka trzęsienia ziemi, o której mowa w art. 122 ust. 3 lit. a), stanowi waga ryzyka dla ryzyka trzęsienia ziemi w tej strefie ryzyka w ramach tej grupy, w której obowiązuje najwyższa waga ryzyka dla ryzyka trzęsienia ziemi określona w załączniku X.

3.  W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka powodzi, o której mowa w art. 123 ust. 6 lit. b) i art. 123 ust. 7, na podstawie grup stref ryzyka. Każda ze stref ryzyka w grupie jest zlokalizowana w jednym i tym samym regionie określonym w załączniku VII. W przypadku gdy łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka powodzi, o której mowa w art. 123 ust. 6 lit. b), oblicza się na podstawie grupy stref ryzyka, wagę ryzyka dla ryzyka powodzi, o której mowa w art. 123 ust. 6 lit. a), stanowi waga ryzyka dla ryzyka powodzi w tej strefie ryzyka w ramach tej grupy, w której obowiązuje najwyższa waga ryzyka dla ryzyka powodzi określona w załączniku X.

4.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka gradobicia, o której mowa w art. 124 ust. 6 lit. b) i art. 124 ust. 7, na podstawie grup stref ryzyka. Każda ze stref ryzyka w grupie jest zlokalizowana w jednym i tym samym regionie określonym w załączniku VIII. W przypadku gdy łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka gradobicia, o której mowa w art. 124 ust. 6 lit. b), oblicza się na podstawie grupy stref ryzyka, wagę ryzyka dla ryzyka gradobicia, o której mowa w art. 124 ust. 6 lit. a), stanowi waga ryzyka dla ryzyka gradobicia w tej strefie ryzyka w ramach tej grupy, w której obowiązuje najwyższa waga ryzyka dla ryzyka gradobicia określona w załączniku X.

5.  W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać ważoną łączną sumę ubezpieczenia od ryzyka osunięcia się ziemi, o której mowa w art. 125 ust. 2, na podstawie grup stref ryzyka. W przypadku gdy ważoną łączną sumę ubezpieczenia, o której mowa w art. 125 ust. 2, oblicza się na podstawie grupy stref ryzyka, wagę ryzyka dla ryzyka osunięcia się ziemi, o której mowa w art. 125 ust. 2 lit. a), stanowi waga ryzyka dla ryzyka osunięcia się ziemi w tej strefie ryzyka w ramach tej grupy, w której obowiązuje najwyższa waga ryzyka dla ryzyka osunięcia się ziemi określona w załączniku X.

Artykuł 90c

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru

1.  W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka pożaru, o którym mowa w art. 132 ust. 1, w następujący sposób:

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

gdzie:

a) 

SCRfirei oznacza największą koncentrację ryzyka pożaru obiektów przemysłowych;

b) 

SCRfirec oznacza największą koncentrację ryzyka pożaru obiektów handlowych;

c) 

SCRfirer oznacza największą koncentrację ryzyka pożaru obiektów mieszkalnych.

2.  Największą koncentrację ryzyka pożaru obiektów przemysłowych dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oblicza się w następujący sposób:

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

gdzie Ek,i oznacza całkowitą ekspozycję w granicach k-ej największej ekspozycji na ryzyko pożaru obiektów przemysłowych.

3.  Największą koncentrację ryzyka pożaru obiektów handlowych dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oblicza się w następujący sposób:

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

gdzie Ek,c oznacza całkowitą ekspozycję w granicach k-ej największej ekspozycji na ryzyko pożaru obiektów handlowych.

4.  Największą koncentrację ryzyka pożaru obiektów mieszkalnych dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oblicza się w następujący sposób:

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; θ)

gdzie:

a) 

Ek,r oznacza całkowitą ekspozycję w granicach k-ej największej ekspozycji na ryzyko pożaru obiektów mieszkalnego.

b) 

θ oznacza ekspozycję na ryzyko pożaru obiektów mieszkalnych w oparciu o udział w rynku.

5.  Do celów ust. 2, 3 i 4 całkowita ekspozycja w granicach k-ej największej ekspozycji na ryzyko pożaru obiektów przemysłowych, handlowych lub mieszkalnych dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji stanowi łączną sumę ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w odniesieniu do zespołu budynków, który spełnia wszystkie następujące warunki:

a) 

w odniesieniu do każdego budynku zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiada zobowiązania w ramach linii biznesowych 7 i 19 określonych w załączniku I, które obejmują szkody spowodowane pożarem lub eksplozją, w tym na skutek ataku terrorystycznego;

b) 

każdy budynek jest częściowo lub w pełni zlokalizowany w promieniu 200 metrów od budynku przemysłowego, handlowego lub mieszkalnego o k-ej największej łącznej sumie ubezpieczenia po odliczeniu kwot należnych z tytułu umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

Do celów wyznaczenia łącznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do budynku zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji uwzględniają wszystkie umowy reasekuracji i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), z których dokonywana byłaby wypłata w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących danego budynku. Nie uwzględnia się umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), które podlegają warunkom niedotyczącym tego budynku.

6.  Ekspozycję na ryzyko pożaru obiektu mieszkalnego w oparciu o udział w rynku oblicza się w następujący sposób:

θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec ))

gdzie:

a) 

SIav oznacza średnią łączną sumę ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnej;

b) 

c oznacza wszystkie państwa, w których zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiada zobowiązania w ramach linii biznesowych 7 i 19 określonych w załączniku I, które obejmują nieruchomość mieszkalną;

c) 

marketSharec oznacza udział w rynku zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w państwie c, związany ze zobowiązaniami w ramach tych linii biznesowych, które obejmują nieruchomość mieszkalną.

▼B

Artykuł 91

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka śmiertelności w ubezpieczeniach na życie

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka śmiertelności w ubezpieczeniach na życie w następujący sposób:

▼M6

image

▼B

gdzie, w odniesieniu do umów ubezpieczenia i reasekuracji z dodatnią sumą na ryzyku:

▼M6

a) 

CARk oznacza całkowitą sumę na ryzyku w roku k, czyli sumę, dla wszystkich umów, wartości równych wyższej z dwóch następujących wartości – zero oraz różnicy, w odniesieniu do każdej umowy, następujących wartości:

(i) 

sumy:

— 
kwoty, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby w roku k w przypadku śmierci osób ubezpieczonych na podstawie umowy, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia),
— 
oczekiwanej bieżącej wartości kwot, które nie zostały uwzględnione w poprzednim tiret, a które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby po roku k w przypadku nagłej śmierci osób ubezpieczonych na podstawie umowy, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
(ii) 

najlepszego oszacowania odpowiednich zobowiązań w roku k, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);

b) 

q oznacza oczekiwany średni współczynnik umieralności wszystkich osób ubezpieczonych we wszystkich przyszłych latach ważony sumą ubezpieczenia;

▼B

c) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) płatności w przypadku śmierci, uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania;

d) 

ik oznacza urocznioną stopę spot dla terminu zapadalności k odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o której mowa w art. 43.

Artykuł 92

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka długowieczności w ubezpieczeniach na życie

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka długowieczności w ubezpieczeniach na życie w następujący sposób:

image

gdzie w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 138 ust. 2:

a) 

q oznacza oczekiwany średni współczynnik umieralności osób ubezpieczonych w okresie kolejnych 12 miesięcy ważony sumą ubezpieczenia;

b) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) płatności wypłacanych beneficjentom, uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania;

c) 

BElong oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązań narażonych na ryzyko długowieczności.

Artykuł 93

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka niepełnosprawności-zachorowalności w ubezpieczeniach na życie

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka niepełnosprawności-zachorowalności w ubezpieczeniach na życie w następujący sposób:SCRdisability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

gdzie, w odniesieniu do umów ubezpieczenia i reasekuracji z dodatnią sumą na ryzyku:

a) 

CAR1 oznacza całkowitą sumę na ryzyku, czyli sumę, po wszystkich umowach, wartości równych wyższej z dwóch następujących wartości — zero oraz różnicy:

(i) 

sumy:

— 
kwoty, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby obecnie w przypadku śmierci lub niepełnosprawności osób ubezpieczonych na podstawie umowy po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
— 
oczekiwanej obecnej wartości kwot, które nie zostały ujęte powyżej, a które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby w przyszłości w przypadku nagłej śmierci lub niepełnosprawności osób ubezpieczonych z tytułu umowy po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
(ii) 

najlepszego oszacowania odpowiednich zobowiązań, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);

b) 

CAR2 oznacza całkowitą sumę na ryzyku zdefiniowaną w lit. a) po upływie 12 miesięcy;

c) 

d1 oznacza oczekiwany średni współczynnik niepełnosprawności-zachorowalności w okresie kolejnych 12 miesięcy ważony sumą ubezpieczenia;

d) 

d2 oznacza oczekiwany średni współczynnik niepełnosprawności i zachorowalności w okresie 12 miesięcy po kolejnych 12 miesiącach ważony sumą ubezpieczenia;

e) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania płatności, wypłacanych z tytułu niepełnosprawności-zachorowalności, uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania;

f) 

t oznacza oczekiwany współczynnik zakończenia umów w okresie kolejnych 12 miesięcy;

g) 

BEdis oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązań narażonych na ryzyko niepełnosprawności-zachorowalności.

Artykuł 94

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka wydatków w ubezpieczeniach na życie

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka wydatków w ubezpieczeniach na życie w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

EI oznacza kwotę wydatków poniesionych w związku z obsługą zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie, innych niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i reasekuracyjne zobowiązania zdrowotne w ostatnim roku;

b) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) przepływów pieniężnych uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania dla tych zobowiązań;

c) 

i oznacza średnią ważoną stopę inflacji przyjętą w wyznaczaniu najlepszego oszacowania dla tych zobowiązań, gdzie wagi opierają się na obecnej wartości wydatków przyjętych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania, które ponoszone są przy obsłudze obecnych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie.

Artykuł 95

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla trwałych zmian wskaźników rezygnacji z umów

1.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego wzrostu wskaźników rezygnacji z umów w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

lup oznacza wyższą z dwóch wartości: średniego wskaźnika rezygnacji dla umów z dodatnią różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz 67 %;

b) 

nup oznacza średni okres w latach, po którego upływie umowy z dodatnią różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wygasają;

c) 

Sup oznacza sumę dodatnich różnic pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego spadku wskaźników rezygnacji z umów w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

ldown oznacza wyższą z dwóch wartości: średniego wskaźnika rezygnacji dla umów z ujemną różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz 40 %;

b) 

ndown oznacza średni okres w latach, po którego upływie umowy z ujemną różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wygasają;

c) 

Sdown oznacza sumę ujemnych różnic pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

3.  Różnicę pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o której mowa w ust. 1 i 2, oblicza się jako różnicę między:

a) 

kwotą obecnie wypłacaną przez zakład ubezpieczeń przy braku kontynuacji przez ubezpieczającego, po odliczeniu wszelkich kwot należnych od ubezpieczających lub pośredników;

b) 

wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez marginesu ryzyka.

▼M6

Artykuł 95a

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka w podmodule ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach na życie

W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać każdy z następujących wymogów kapitałowych na podstawie grup polis, pod warunkiem że grupowanie takie spełnia wymogi określone w art. 35 lit. a), b) i c):

a) 

wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego wzrostu wskaźnika rezygnacji, o którym mowa w art. 142 ust. 2;

b) 

wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego spadku wskaźnika rezygnacji, o którym mowa w art. 142 ust. 3;

c) 

wymóg kapitałowy dla ryzyka związanego z masowymi rezygnacjami, o którym mowa w art. 142 ust. 6.

▼B

Artykuł 96

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach na życie

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach na życie w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

suma obejmuje wszystkie umowy z dodatnią sumą na ryzyku;

b) 

CARi oznacza sumę na ryzyku dla umowy i, czyli wyższą z dwóch następujących wartości — zero oraz różnicy:

(i) 

sumy:

— 
kwoty, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby obecnie w przypadku śmierci osób ubezpieczonych na podstawie umowy po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
— 
oczekiwanej obecnej wartości kwot, które nie zostały ujęte powyżej, a które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby w przyszłości w przypadku nagłej śmierci osób ubezpieczonych z tytułu umowy po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
(ii) 

najlepszego oszacowania odpowiednich zobowiązań, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia).

▼M6

Artykuł 96a

Uproszczone obliczenia przy braku kontynuacji umów ubezpieczenia w podmodule ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Do celów art. 150 ust. 1 lit. a) w przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą określać umowy ubezpieczenia, w odniesieniu do których brak kontynuacji prowadziłby do wzrostu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez marginesu ryzyka, na podstawie grup polis, pod warunkiem że grupowanie takie spełnia wymogi określone w art. 35 lit. a), b) i c).

▼B

Artykuł 97

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka śmiertelności w ubezpieczeniach zdrowotnych

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka śmiertelności w ubezpieczeniach zdrowotnych w następujący sposób:

▼M6

image

▼B

gdzie, w odniesieniu do umów ubezpieczenia i reasekuracji z dodatnią sumą na ryzyku:

▼M6

a) 

CARk oznacza całkowitą sumę na ryzyku w roku k, czyli sumę, dla wszystkich umów, wartości równych wyższej z dwóch następujących wartości – zero oraz różnicy, w odniesieniu do każdej umowy, następujących wartości:

(i) 

sumy:

— 
kwoty, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby w roku k w przypadku śmierci osób ubezpieczonych na podstawie umowy, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia),
— 
oczekiwanej bieżącej wartości kwot, które nie zostały uwzględnione w poprzednim tiret, a które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby po roku k w przypadku nagłej śmierci osób ubezpieczonych na podstawie umowy, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
(ii) 

najlepszego oszacowania odpowiednich zobowiązań w roku k, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);

b) 

q oznacza oczekiwany średni współczynnik umieralności wszystkich osób ubezpieczonych we wszystkich przyszłych latach ważony sumą ubezpieczenia;

▼B

c) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) płatności w przypadku śmierci, uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania;

d) 

ik oznacza urocznioną stopę spot dla terminu zapadalności k odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o której mowa w art. 43.

Artykuł 98

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka długowieczności w ubezpieczeniach zdrowotnych

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka długowieczności w ubezpieczeniach zdrowotnych w następujący sposób:

image

gdzie w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 138 ust. 2:

a) 

q oznacza oczekiwany średni współczynnik umieralności osób ubezpieczonych w okresie kolejnych 12 miesięcy ważony sumą ubezpieczenia;

b) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) płatności wypłacanych beneficjentom, uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania;

c) 

BElong oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązań narażonych na ryzyko długowieczności.

Artykuł 99

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka kosztów świadczeń medycznych z powodu niepełnosprawności-zachorowalności

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka kosztów świadczeń medycznych z powodu niepełnosprawności-zachorowalności w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

MP oznacza kwotę wydatków medycznych w ostatnim roku wynikających z zobowiązań z tytułu ubezpieczeń pokrycia kosztów świadczeń medycznych lub zobowiązań reasekuracyjnych obejmujących pokrycie kosztów świadczeń medycznych w ostatnim roku;

b) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) przepływów pieniężnych uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania dla tych zobowiązań;

c) 

i oznacza średnią stopę inflacji wydatków medycznych przyjętą w wyznaczaniu najlepszego oszacowania dla tych zobowiązań, gdzie wagi opierają się na obecnej wartości wydatków medycznych przyjętych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania tych zobowiązań.

Artykuł 100

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka rekompensaty utraty dochodów z powodu niepełnosprawności-zachorowalności

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka rekompensaty utraty dochodów z powodu niepełnosprawności-zachorowalności w następujący sposób:SCRincome-protection-disability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

gdzie, w odniesieniu do umów ubezpieczenia i reasekuracji z dodatnią sumą na ryzyku:

a) 

CAR 1oznacza całkowitą sumę na ryzyku, czyli sumę, po wszystkich umowach, wartości równych wyższej z dwóch następujących wartości — zero oraz różnicy:

(i) 

sumy:

— 
kwoty, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wypłaciłby obecnie w przypadku śmierci lub niepełnosprawności osób ubezpieczonych na podstawie umowy po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
— 
oczekiwanej obecnej wartości kwot, które nie zostały ujęte powyżej, a które zakład wypłaciłby w przyszłości w przypadku nagłej śmierci lub niepełnosprawności osób ubezpieczonych z tytułu umowy po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);
(ii) 

najlepszego oszacowania odpowiednich zobowiązań, po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia);

b) 

CAR 2 oznacza całkowitą sumę na ryzyku zdefiniowaną w lit. a) po upływie 12 miesięcy;

c) 

d 1 oznacza oczekiwany średni współczynnik niepełnosprawności-zachorowalności w okresie kolejnych 12 miesięcy ważony sumą ubezpieczenia;

d) 

d 2 oznacza oczekiwany średni współczynnik niepełnosprawności-zachorowalności w okresie 12 miesięcy po kolejnych 12 miesiącach ważony sumą ubezpieczenia;

e) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania płatności, wypłacanych z tytułu niepełnosprawności-zachorowalności, uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania;

f) 

t oznacza oczekiwany współczynnik zakończenia umów w okresie kolejnych 12 miesięcy;

g) 

BEdis oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązań narażonych na ryzyko niepełnosprawności-zachorowalności.

Artykuł 101

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka związanego z wysokością ponoszonych kosztów w ubezpieczeniach zdrowotnych

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka związanego z wysokością ponoszonych kosztów w ubezpieczeniach zdrowotnych w następujący sposób:

image

gdzie:

1) 

EI oznacza kwotę wydatków poniesionych z tytułu obsługi zobowiązań z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych lub reasekuracyjnych zobowiązań zdrowotnych w ostatnim roku;

2) 

n oznacza zmodyfikowany czas trwania (w latach) przepływów pieniężnych uwzględnionych w wyznaczaniu najlepszego oszacowania dla tych zobowiązań;

3) 

i oznacza średnią ważoną stopę inflacji przyjętą w obliczeniach najlepszego oszacowania dla tych zobowiązań ważoną obecną wartością kosztów przyjętych w obliczeniach najlepszego oszacowania z tytułu obsługi obecnych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

Artykuł 102

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

1.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego wzrostu wskaźnika rezygnacji z umów, o którym mowa w art. 159 ust. 1 lit. a), w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

lup oznacza wyższą z dwóch wartości: średniego wskaźnika rezygnacji dla umów z dodatnią różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz 83 %;

b) 

nup oznacza średni okres w latach, po którego upływie umowy z dodatnią różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wygasają;

c) 

Sup oznacza sumę dodatnich różnic pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego spadku wskaźnika rezygnacji z umów, o którym mowa w art. 159 ust. 1 lit. b), w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

ldown oznacza średni wskaźnik rezygnacji dla umów z ujemną różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

b) 

ndown oznacza średni okres w latach, po którego upływie umowy z ujemną różnicą pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wygasają;

c) 

Sdown oznacza sumę ujemnych różnic pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

3.  Różnicę pomiędzy wartością wykupu a wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o której mowa w ust. 1 i 2, oblicza się jako różnicę między:

a) 

kwotą obecnie wypłacaną przez zakład ubezpieczeń przy braku kontynuacji przez ubezpieczającego, po odliczeniu wszelkich kwot należnych od ubezpieczających lub pośredników;

b) 

wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez marginesu ryzyka.

▼M6

Artykuł 102a

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka w podmodule ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać każdy z następujących wymogów kapitałowych na podstawie grup polis, pod warunkiem że grupowanie takie spełnia wymogi określone w art. 35 lit. a), b) i c):

a) 

wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego wzrostu wskaźnika rezygnacji w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, o którym mowa w art. 159 ust. 2;

b) 

wymóg kapitałowy dla ryzyka trwałego spadku wskaźnika rezygnacji w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, o którym mowa w art. 159 ust. 3;

c) 

wymóg kapitałowy dla ryzyka związanego z masowymi rezygnacjami w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, o którym mowa w art. 159 ust. 6.

▼B

Artykuł 103

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka stopy procentowej dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub wewnętrznych zakładów reasekuracji

1.  W przypadku zgodności z art. 88 i 89 wewnętrzne zakłady ubezpieczeń lub wewnętrzne zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka stopy procentowej, o którym mowa w art. 165, w następujący sposób:

a) 

suma, dla każdej waluty, wymogów kapitałowych dla ryzyka wzrostu struktury terminowej stóp procentowych, zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;

b) 

suma, dla każdej waluty, wymogów kapitałowych dla ryzyka spadku struktury terminowej stóp procentowych, zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

2.  Do celów ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu wymóg kapitałowy dla ryzyka wzrostu struktury terminowej stóp procentowych dla danej waluty oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

pierwsza suma obejmuje wszystkie przedziały i okresów zapadalności wskazane w ust. 4 niniejszego artykułu;

b) 

MVALi oznacza wartość zgodną z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE aktywów po odjęciu zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla przedziałów i okresów zapadalności;

c) 

duri oznacza uproszczony czas trwania dla przedziałów i okresów zapadalności;

d) 

ratei oznacza odpowiednią stopę wolną od ryzyka dla uproszczonego czasu trwania dla przedziałów i okresów zapadalności;

e) 

stress(i,up) oznacza względny szok górny stopy procentowej dla uproszczonego czasu trwania dla przedziałów i okresów zapadalności;

f) 

druga suma obejmuje wszystkie linie biznesowe określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

g) 

BElob oznacza najlepsze oszacowanie dla linii biznesowej lob;

h) 

durlob oznacza zmodyfikowany czas trwania najlepszego oszacowania w linii biznesowej lob;

i) 

ratelob oznacza odpowiednią stopę wolną od ryzyka dla zmodyfikowanego czasu trwania w linii biznesowej lob;

j) 

stress(lob,up) oznacza względny szok górny stopy procentowej dla zmodyfikowanego czasu trwania dur lob.

3.  Do celów ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu wymóg kapitałowy dla ryzyka spadku struktury terminowej stóp procentowych dla danej waluty oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

pierwsza suma obejmuje wszystkie przedziały i okresów zapadalności wskazane w ust. 4;

b) 

MVALi oznacza wartość zgodną z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE aktywów po odjęciu zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla przedziałów i okresów zapadalności;

c) 

duri oznacza uproszczony czas trwania dla przedziałów i okresów zapadalności;

d) 

ratei oznacza odpowiednią stopę wolną od ryzyka dla uproszczonego czasu trwania dla przedziałów i okresów zapadalności;

e) 

stress(i,down) oznacza względny szok dolny stopy procentowej dla uproszczonego czasu trwania dla przedziałów i okresów zapadalności;

f) 

druga suma obejmuje wszystkie linie biznesowe określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

g) 

BElob oznacza najlepsze oszacowanie dla linii biznesowej lob;

h) 

durlob oznacza zmodyfikowany czas trwania najlepszego oszacowania w linii biznesowej lob;

i) 

ratelob oznacza odpowiednią stopę wolną od ryzyka dla zmodyfikowanego czasu trwania w linii biznesowej lob;

j) 

stress(lob, down) oznacza względny szok dolny stopy procentowej dla zmodyfikowanego czasu trwania durlob .

4.  Przedziały zapadalności i okresów zapadalności oraz uproszczony czas trwania duri , o których mowa w ust. 2 lit. a) i c) oraz w ust. 3 lit. a) i c), są następujące:

a) 

dla okresu zapadalności do jednego roku uproszczony czas trwania wynosi 0,5 roku;

b) 

dla okresu zapadalności od 1 do 3 lat uproszczony czas trwania wynosi 2 lata;

c) 

dla okresu zapadalności od 3 do 5 lat uproszczony czas trwania wynosi 4 lata;

d) 

dla okresu zapadalności od 5 do 10 lat uproszczony czas trwania wynosi 7 lata;

e) 

dla okresu zapadalności powyżej 10 lat uproszczony czas trwania wynosi 12 lat.

Artykuł 104

Uproszczone obliczenia dla ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami

1.  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka spreadu kredytowego, o którym mowa w art. 176 niniejszego rozporządzenia, w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

SCRbonds oznacza wymóg kapitałowy dla ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami;

b) 

MVbonds oznacza, zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, wartość aktywów narażonych na ryzyko spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami;

c) 

%MVi bonds oznacza część portfela aktywów podlegających wymogowi kapitałowemu z tytułu ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami, która ma stopień jakości kredytowej i, jeżeli dla tych aktywów jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI;

d) 

%MVbonds norating oznacza część portfela aktywów podlegających wymogowi kapitałowemu z tytułu ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI;

e) 

duri i durnorating oznaczają zmodyfikowany, określony w latach czas trwania aktywów podlegających wymogowi kapitałowemu z tytułu ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI;

f) 

stressi oznacza funkcję stopnia jakości kredytowej i oraz zmodyfikowanego, określonego w latach czasu trwania aktywów podlegających wymogowi kapitałowemu z tytułu ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami o stopniu jakości kredytowej i, zgodnie z ust. 2;

g) 

ΔLiabul oznacza wzrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez marginesu ryzyka dla umów ubezpieczenia, gdzie ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, z wbudowanymi opcjami i gwarancjami, który wynikałby z nagłego spadku wartości aktywów podlegających wymogowi kapitałowemu z tytułu ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami o wartości:
image .

2.  stressi , o którym mowa w ust. 1 lit. f), dla każdego stopnia jakości kredytowej i, jest równy:
image , gdzie duri to zmodyfikowany, określony w latach czas trwania aktywów podlegających wymogowi kapitałowemu z tytułu ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami o stopniu jakości kredytowej i, a bi wyznacza się na podstawie poniższej tabeli:Stopień jakości kredytowej i

0

1

2

3

4

5

6

bi

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

7,5 %

3.  durnorating , o którym mowa w ust. 1 lit. e), i duri , o którym mowa w ust. 2, nie mogą być mniejsze niż 1 rok.

Artykuł 105

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka spreadu kredytowego związanego z obligacjami i pożyczkami dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub wewnętrznych zakładów reasekuracji

W przypadku zgodności z art. 88 i 89 wewnętrzne zakłady ubezpieczeń lub wewnętrzne zakłady reasekuracji mogą oprzeć obliczenie wymogu kapitałowego dla ryzyka spreadu opisanego w art. 176 na założeniu, że wszystkim aktywom przypisano stopień jakości kredytowej 3.

▼M6

Artykuł 105a

Uproszczone obliczenia czynnika ryzyka w podmodule ryzyka spreadu kredytowego i podmodule koncentracji ryzyka rynkowego

W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą przypisać obligacji innej niż uwzględnione w obliczeniach, o których mowa w art. 180 a ust. 2–16, czynnik ryzyka stressi odpowiadający stopniowi jakości kredytowej 3 na potrzeby art. 176 ust. 3 oraz przypisać tę obligację do stopnia jakości kredytowej 3 celem obliczenia średniego ważonego stopnia jakości kredytowej zgodnie z art. 182 ust. 4, pod warunkiem że spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a) 

oceny kredytowe sporządzone przez wyznaczoną ECAI są dostępne dla co najmniej 80 % łącznej wartości obligacji innych niż uwzględniane w obliczeniach zgodnie z art. 180 ust. 2–16;

b) 

ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI nie jest dostępna w przypadku przedmiotowej obligacji;

c) 

oprócz regularnych płatności odsetek według stałego lub zmiennego oprocentowania przedmiotowa obligacja zapewnia płatność z tytułu umorzenia po ustalonej cenie w terminie zapadalności lub wcześniej;

d) 

przedmiotowa obligacja nie jest strukturyzowanym papierem wartościowym ani zabezpieczonym papierem wartościowym, o których mowa w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 ( 10 );

e) 

przedmiotowa obligacja nie obejmuje zobowiązań zapewniających rozwiązania dotyczące udziału w zyskach, zobowiązań związanych z wartością indeksu lub z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ani zobowiązań, w przypadku których zastosowano korektę dopasowującą.

▼B

Artykuł 106

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka koncentracji aktywów dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub wewnętrznych zakładów reasekuracji

W przypadku zgodności z art. 88 i 89 wewnętrzne zakłady ubezpieczeń lub wewnętrzne zakłady reasekuracji mogą oprzeć się na wszystkich następujących założeniach do celów wyznaczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka koncentracji:

1) 

wewnątrzgrupowe umowy wspólnej puli aktywów zawarte przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń lub wewnętrzne zakłady reasekuracji można wyłączyć z podstawy obliczenia, o której mowa w art. 184 ust. 2, pod warunkiem istnienia prawnie egzekwowalnych warunków umownych zapewniających, aby odpowiedzialność wewnętrznego zakładu ubezpieczeń lub wewnętrznego zakładu reasekuracji została skompensowana przez jego ekspozycje wewnątrzgrupowe wobec innych podmiotów grupy;

2) 

limit względnej nadwyżki ekspozycji, o którym mowa w art. 184 ust. 1 lit. c), jest równy 15 % dla następujących ekspozycji wobec pojedynczych kontrahentów:

a) 

ekspozycja wobec instytucji kredytowych nienależących do tej samej grupy, którym przypisano stopień jakości kredytowej 2;

b) 

ekspozycja wobec podmiotów grupy zarządzającej środkami pieniężnymi wewnętrznego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, którym przypisano stopień jakości kredytowej 2.

Artykuł 107

Uproszczone obliczenia wielkości efektu ograniczania ryzyka dla umów reasekuracji lub sekurytyzacji

1.   ►M6  W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą obliczać wielkość efektu ograniczania ryzyka dla ryzyka aktuarialnego w przypadku umów reasekuracji lub sekurytyzacji, o którym mowa w art. 196, w następujący sposób: ◄

image

gdzie:

a) 

RMre,all oznacza wielkość efektu ograniczania ryzyka aktuarialnego w umowach reasekuracji i sekurytyzacji dla wszystkich kontrahentów obliczonego zgodnie z ust. 2;

b) 

Recoverablesi oznacza najlepsze oszacowanie kwot należnych z tytułu umowy reasekuracji lub sekurytyzacji i odpowiadających im należności dla kontrahenta i, a Recoverablesall oznacza najlepsze oszacowanie kwot należnych z tytułu umowy reasekuracji lub sekurytyzacji i odpowiadających im należności dla wszystkich kontrahentów.

2.  Wielkość efektu ograniczania ryzyka dla ryzyka aktuarialnego w umowach reasekuracji i sekurytyzacji dla wszystkich kontrahentów, o których mowa w ust.1, stanowi różnicę między następującymi wymogami kapitałowymi:

a) 

hipotetycznym wymogiem kapitałowym dla ryzyka aktuarialnego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji przy założeniu braku umowy reasekuracji i sekurytyzacji;

b) 

wymogiem kapitałowym dla ryzyka aktuarialnego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Artykuł 108

Uproszczone obliczenia wielkości efektu ograniczania ryzyka dla umów reasekuracji proporcjonalnej

▼M6

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą obliczać wielkość efektu ograniczania ryzyka dla ryzyka aktuarialnego j w przypadku umów reasekuracji proporcjonalnej dla kontrahenta i, o którym mowa w art. 196, w następujący sposób:

▼B

image

gdzie:

a) 

BE oznacza najlepsze oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto;

b) 

Recoverablesi oznacza najlepsze oszacowanie kwot należnych z tytułu umowy reasekuracji proporcjonalnej i odpowiadających im należności dla kontrahenta i,

c) 

Recoverablesall oznacza najlepsze oszacowanie kwot należnych z tytułu umowy reasekuracji proporcjonalnej i odpowiadających im należności dla wszystkich kontrahentów,

d) 

SCRj oznacza wymóg kapitałowy dla ryzyka aktuarialnego j zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Artykuł 109

Uproszczone obliczenia dla umów wspólnej puli ryzyk

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą stosować następujące uproszczone obliczenia do celów art. 193, 194 i 195:

a) 

Najlepsze oszacowanie, o którym mowa w art. 194 ust. 1 lit. d), można obliczyć w następujący sposób:

image

gdzie BEU oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązania scedowanego na wspólną pulę ryzyk przez jednostkę będącą członkiem puli, po odliczeniu reasekuracji od kontrahentów niebędących członkami puli.

b) 

Najlepsze oszacowanie, o którym mowa w art. 195 lit. c), można obliczyć w następujący sposób:

image

gdzie BECEP oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązania scedowanego na zewnętrznego kontrahenta przez członków puli, w odniesieniu do ryzyka scedowanego na pulę przez jednostkę.

c) 

Efekt ograniczania ryzyka, o którym mowa w art. 195 lit. d), można obliczyć w następujący sposób:

image

gdzie:

(i) 

BECE oznacza najlepsze oszacowanie zobowiązania scedowanego na zewnętrznego kontrahenta przez wszystkich strony umowy wspólnej puli ryzyk;

(ii) 

ΔRMCEP oznacza udział wszystkich zewnętrznych kontrahentów w efekcie ograniczania ryzyka w ramach umowy wspólnej puli ryzyk dla ryzyka aktuarialnego jednostki;

d) 

Kontrahenci będący członkami puli i kontrahenci niebędący członkami puli mogą zostać pogrupowani na podstawie oceny kredytowej sporządzonej przez uznaną instytucję ECAI, pod warunkiem ustanowienia oddzielnych grup dla należących do wspólnej puli ryzyk ekspozycji typu A, typu B i typu C.

▼M6

Artykuł 110

Uproszczone obliczenia – grupowanie ekspozycji wobec pojedynczych kontrahentów

W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać stratę z tytułu niewykonania zobowiązania określoną w art. 192, w tym wielkość efektu ograniczania ryzyka dla ryzyka aktuarialnego i rynkowego oraz wartość zabezpieczenia skorygowaną o ryzyko, dla grupy ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta. W takim przypadku grupie ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta przypisuje się najwyższy stopień prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przypisany ekspozycjom wobec pojedynczego kontrahenta w tej grupie zgodnie z art. 199.

▼B

Artykuł 111

Uproszczone obliczenia efektu ograniczania ryzyka

W przypadku zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą obliczać wielkość efektu ograniczania ryzyka dla ryzyka aktuarialnego i rynkowego w przypadku umów reasekuracji, sekurytyzacji lub instrumentów pochodnych, o którym mowa w art. 196, jako różnicę między następującymi wymogami kapitałowymi:

▼M6

a) 

sumą hipotetycznego wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka aktuarialnego i rynkowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji objętych techniką ograniczania ryzyka, obliczaną zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcjami 2–5 niniejszego rozdziału, ale przy założeniu braku umowy reasekuracji, sekurytyzacji lub instrumentu pochodnego;

▼B

b) 

sumą wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka aktuarialnego i rynkowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji objętych techniką ograniczania ryzyka.

▼M6

Artykuł 111a

Uproszczone obliczenia wielkości efektu ograniczania ryzyka dla ryzyka aktuarialnego

Do celów art. 196, jeżeli zachowana została zgodność z art. 88 i umowa reasekuracji, sekurytyzacja lub instrument pochodny obejmują zobowiązania z jednego tylko segmentu (segmentu s) określonego w załączniku II lub, w stosownych przypadkach, w załączniku XIV, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wielkość efektu ograniczania ryzyka wynikającego z umowy reasekuracji, sekurytyzacji lub instrumentu pochodnego dla ryzyka aktuarialnego w następujący sposób:

image

gdzie:

a) 

SCRCAT hyp oznacza hipotetyczny wymóg kapitałowy dla modułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 119 ust. 2 lub, w stosownych przypadkach, hipotetyczny wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym mowa w art. 160, który obowiązywałby w przypadku braku umowy reasekuracji, sekurytyzacji lub instrumentu pochodnego;

b) 

SCRCAT without oznacza wymóg kapitałowy dla modułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 119 ust. 2 lub, w stosownych przypadkach, wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym mowa w art. 160;

c) 

σs oznacza odchylenie standardowe ryzyka składki w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla segmentu s wyznaczone zgodnie z art. 117 ust. 3 lub, w stosownych przypadkach, odchylenie standardowe ryzyka składki w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie dla segmentu s wyznaczone zgodnie z art. 148 ust. 3;

d) 

Ps hyp oznacza hipotetyczną miarę wielkości ryzyka składki dla segmentu s wyznaczoną zgodnie z art. 116 ust. 3 lub 4, lub, w stosownych przypadkach, art. 147 ust. 3 lub 4, która miałaby zastosowanie w przypadku braku umowy reasekuracji, sekurytyzacji lub instrumentu pochodnego;

e) 

Ps without oznacza miarę wielkości ryzyka składki dla segmentu s wyznaczoną zgodnie z art. 116 ust. 3 lub 4, lub, w stosownych przypadkach, art. 147 ust. 3 lub 4;

f) 

Recoverables oznacza najlepsze oszacowanie kwot należnych z tytułu umowy reasekuracji, sekurytyzacji lub instrumentu pochodnego i odpowiadających im należności.

▼B

Artykuł 112

Uproszczone obliczenia wartości zabezpieczenia skorygowanej o ryzyko w celu uwzględnienia skutków ekonomicznych zabezpieczenia

1.  W przypadku zgodności z art. 88 niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli spełnione są wymóg dotyczący kontrahenta i wymóg dotyczący strony trzeciej, o których mowa w art. 197 ust. 1, zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą, do celów art. 197, obliczać skorygowaną o ryzyko wartość zabezpieczenia dostarczonego w formie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1 ust. 26 lit. b), jako 85 % wartości aktywów utrzymywanych w charakterze zabezpieczenia, których wycenę przeprowadzono zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

2.  W przypadku zgodności z art. 88 i 214 niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli spełniony jest wymóg dotyczący kontrahenta, o którym mowa w art. 197 ust. 1, a nie został spełniony wymóg dotyczący strony trzeciej, o których mowa w art. 197 ust. 1, zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą, do celów art. 197, obliczać skorygowaną o ryzyko wartość zabezpieczenia dostarczonego w formie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1 ust. 26 lit. b), jako 75 % wartości aktywów utrzymywanych w charakterze zabezpieczenia, których wycenę przeprowadzono zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.

▼M6

Artykuł 112a

Uproszczone obliczenia straty z tytułu niewykonania zobowiązania w odniesieniu do reasekuracji

W przypadku zachowania zgodności z art. 88 zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji mogą obliczać straty z tytułu niewykonania zobowiązania dotyczące umowy reasekuracji lub sekurytyzacji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 192 ust. 2 akapit pierwszy, w następujący sposób:

LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM re ) – F · Collateral; 0]

gdzie:

a) 

Recoverables oznacza najlepsze oszacowanie kwot należnych z tytułu umowy reasekuracji lub sekurytyzacji ubezpieczeniowej i odpowiadających im należności;

b) 

RMre oznacza wielkość efektu ograniczania ryzyka aktuarialnego z tytułu umowy reasekuracji lub sekurytyzacji;

c) 

Collateral oznacza wartość zabezpieczenia skorygowaną o ryzyko w odniesieniu do umowy reasekuracji lub sekurytyzacji;

d) 

F oznacza czynnik uwzględniający skutki ekonomiczne umowy zabezpieczenia w odniesieniu do umowy reasekuracji lub sekurytyzacji w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia kredytowego dotyczącego kontrahenta.

Artykuł 112b

Uproszczone obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta z tytułu ekspozycji typu 1

W przypadku zachowania zgodności z art. 88 oraz jeżeli odchylenie standardowe rozkładu strat dla ekspozycji typu 1, wyznaczone zgodnie z art. 200 ust. 4, wynosi maksymalnie 20 % całkowitej straty z tytułu niewykonania zobowiązania dla wszystkich ekspozycji typu 1, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą obliczać wymóg kapitałowy dla ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, o którym mowa w art. 200 ust. 1, w następujący sposób:

SCR def,1 = 5 · σ

gdzie σ oznacza odchylenie standardowe rozkładu strat dla ekspozycji typu 1 wyznaczone zgodnie z art. 200 ust. 4.

▼BPodsekcja 7

Zakres modułów ryzyka aktuarialnego

Artykuł 113

Do celów obliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie oraz ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują:

a) 

moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie do zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, innych niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i reasekuracyjne zobowiązania zdrowotne;

b) 

moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie do zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie, innych niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i reasekuracyjne zobowiązania zdrowotne;

c) 

moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych do zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.SEKCJA 2

Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Artykuł 114

Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

1.  Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie obejmuje wszystkie następujące podmoduły:

a) 

podmoduł ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 105 ust. 2 akapit trzeci lit. a) dyrektywy 2009/138/WE;

b) 

podmoduł ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 105 ust. 2 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2009/138/WE;

c) 

podmoduł ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie.

2.  Wymóg kapitałowy dla ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie jest równy:

image

gdzie:

a) 

suma obejmuje wszystkie możliwe kombinacje podmodułów (i,j) określonych w ust. 1;

b) 

CorrNL(i,j) oznacza parametr zależności ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla podmodułów ryzyka i oraz j;

c) 

SCRi oraz SCRj oznaczają wymogi kapitałowe odpowiednio dla podmodułów ryzyka i oraz j.

3.  Parametr zależności CorrNL(i,j) , o którym mowa w ust. 2, oznacza pozycję wskazaną w wierszu i, kolumna j poniższej macierzy zależności:j

i

Ryzyko składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Ryzyko związane z rezygnacjami w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Ryzyko składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

1

0,25

0

Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

0,25

1

0

Ryzyko związane z rezygnacjami w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

0

0

1

Artykuł 115

Podmoduł ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Wymóg kapitałowy dla ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie jest równy:

image

gdzie:

a) 

σnl oznacza odchylenie standardowe ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie wyznaczone zgodnie z art. 117;

b) 

Vnl oznacza miarę wielkości ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, wyznaczoną zgodnie z art. 116.

Artykuł 116

Miara wielkości ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

1.  Miara wielkości ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie równa się sumie miar wielkości ryzyka składki i rezerw dla segmentów określonych w załączniku II.

2.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II miara wielkości dla konkretnego segmentu s jest równa:

image

gdzie:

a) 

V(prem,s) oznacza miarę wielkości ryzyka składki dla segmentu s;

b) 

V(res,s) oznacza miarę wielkości ryzyka rezerw dla segmentu s;

c) 

DIVs oznacza współczynnik dywersyfikacji geograficznej segmentu s.

3.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II miara wielkości ryzyka składki dla konkretnego segmentu s jest równy:

image

gdzie:

a) 

Ps oznacza oszacowanie składek, które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zarobi w odniesieniu do segmentu s w okresie kolejnych 12 miesięcy;

b) 

P(last,s) oznacza składki zarobione przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w odniesieniu do segmentu s w okresie ostatnich 12 miesięcy;

c) 

FP(existing,s) oznacza oczekiwaną obecną wartość składek, które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zarobi w odniesieniu do segmentu s po okresie kolejnych 12 miesięcy z tytułu obecnych umów;

▼M6

d) 

FP(future,s) oznacza następującą kwotę w odniesieniu do umów, dla których początkowa data ujęcia zobowiązania przypada na kolejne 12 miesięcy:

(i) 

dla wszystkich umów, których początkowy okres obowiązywania wynosi rok lub krócej, oczekiwaną obecną wartość składek, które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zarobi w odniesieniu do segmentu s, z wyłączeniem składek zarobionych w okresie 12 miesięcy po początkowej dacie ujęcia zobowiązania;

(ii) 

dla wszystkich umów, których początkowy okres obowiązywania wynosi ponad rok, kwotę równą 30 % oczekiwanej obecnej wartości składek, które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zarobi w odniesieniu do segmentu s po kolejnych 12 miesiącach.

▼B

4.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą, alternatywnie do metody obliczania określonej w ust. 3 niniejszego artykułu, obliczyć miarę wielkości ryzyka składki dla konkretnego segmentu s, zgodnie z następującym wzorem:

image

o ile spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

a) 

organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji podjął decyzję, że składki zarobione w ramach segmentu s w okresie kolejnych 12 miesięcy nie przekroczą Ps ;

b) 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ustanowił mechanizmy skutecznej kontroli celem zapewnienia przestrzegania limitów dotyczących składek zarobionych, o których mowa w lit. a);

c) 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji poinformował organ nadzoru o podjęciu decyzji, o której mowa w lit. a), oraz o przyczynach jej podjęcia.

Do celów tych obliczeń wartości Ps , FP(existing,s) i FP(future,s) mają znaczenie określone w ust. 3 lit. a), c) i d).

5.  Do celów obliczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, składki są uwzględniane w wartościach netto, tj. po odliczeniu składek z tytułu umów reasekuracji. Takiemu odliczeniu nie podlegają jednak następujące składki z tytułu umów reasekuracji:

a) 

składki dotyczące zdarzeń innych niż zdarzenia ubezpieczeniowe lub uregulowanych roszczeń ubezpieczeniowych, które nie są uwzględniane w przepływach pieniężnych, o których mowa w art. 41 ust. 3;

b) 

składki z tytułu umów reasekuracji, które nie spełniają wymogów określonych w art. 209, 210, 211 i 213.

6.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II miara wielkości ryzyka rezerw dla konkretnego segmentu równa się najlepszemu oszacowaniu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia dla tego segmentu po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), o ile umowy reasekuracji lub spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) spełniają wymagania określone w art. 209, 210, 211 i 213. Miara wielkości nie może być ujemna.

7.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II domyślny współczynnik dywersyfikacji geograficznej danego segmentu równa się 1 albo jest obliczany zgodnie z załącznikiem III.

Artykuł 117

Odchylenie standardowe ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

1.  Odchylenie standardowe ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie jest równy:

image

gdzie:

a) 

Vnl oznacza miarę wielkości ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie;

b) 

suma obejmuje wszystkie możliwe kombinacje segmentów (s,t) określonych w załączniku II;

c) 

CorrS(s,t) oznacza parametr zależności ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla segmentów s i t określonych w załączniku IV;

d) 

σs i σt oznaczają odchylenia standardowe ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie odpowiednio dla segmentów s i t;

e) 

Vs i Vt oznaczają miarę wielkości ryzyka składki i rezerw odpowiednio dla segmentów s i t, o których mowa w art. 116.

2.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II odchylenie standardowe ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla konkretnego segmentu s jest równy:

image

gdzie:

a) 

σ(prem,s) oznacza odchylenie standardowe ryzyka składki w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla segmentu s wyznaczone zgodnie z ust. 3;

b) 

σ(res,s) oznacza odchylenie standardowe ryzyka rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie dla segmentu s, określone w załączniku II;

c) 

V(prem,s) oznacza miarę wielkości ryzyka składki dla segmentu s, o której mowa w art. 116;

d) 

V(res,s) oznacza miarę wielkości ryzyka rezerw dla segmentu s, o której mowa w art. 116.

3.  Dla wszystkich segmentów określonych w załączniku II odchylenie standardowe ryzyka składki w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie jest równe iloczynowi standardowego odchylenia ryzyka składki brutto dla danego segmentu i współczynnika korygującego dla reasekuracji nieproporcjonalnej. W segmentach 1, 4 i 5 określonych w załączniku II, współczynnik korygujący dla reasekuracji nieproporcjonalnej wynosi 80 %. We wszystkich innych segmentach określonych w załączniku współczynnik korygujący dla reasekuracji nieproporcjonalnej wynosi 100 %.

Artykuł 118

Podmoduł ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

1.  Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka związanego z rezygnacjami w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 lit. c), jest równy stracie podstawowych środków własnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji powstałej na skutek łącznego zajścia następujących nagłych zdarzeń:

a) 

braku kontynuacji 40 % umów ubezpieczenia, w odniesieniu do których brak kontynuacji prowadziłby do wzrostu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez marginesu ryzyka;

b) 

w przypadku gdy umowy reasekuracji obejmują umowy ubezpieczenia lub umowy reasekuracji, które zostaną zawarte w przyszłości, spadku o 40 % liczby tych przyszłych umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji wykorzystywanych do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2.  Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, odnoszą się równomiernie do wszystkich umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, których to dotyczy. W stosunku do umów reasekuracji zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), odnosi się do bazowych umów ubezpieczenia.

3.  Docelów określenia straty podstawowych środków własnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a), zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji stosuje do każdej umowy taki rodzaju braku kontynuacji umowy, który skutkuje najbardziej niekorzystnym wpływem na podstawowe środki własne zakładu.

Artykuł 119

Podmoduł ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

1.  Podmoduł ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie obejmuje wszystkie następujące podmoduły:

a) 

podmoduł ryzyka katastrof naturalnych;

b) 

podmoduł ryzyka katastrof dla reasekuracji nieproporcjonalnej ubezpieczenia mienia;

c) 

podmoduł ryzyka katastrof spowodowanych przez człowieka;

d) 

podmoduł pozostałego ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie.

2.  Wymóg kapitałowy dla modułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie jest równy:

image

gdzie:

a) 

SCRnatCAT oznacza wymóg kapitałowy dla ryzyka katastrof naturalnych;

b) 

SCRnpproperty oznacza wymóg kapitałowy dla ryzyka katastrof dla reasekuracji nieproporcjonalnej ubezpieczenia mienia;

c) 

SCRmmCAT oznacza wymóg kapitałowy dla ryzyka katastrof spowodowanych przez człowieka;

d) 

SCRCATother oznacza wymóg kapitałowy dla pozostałego ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie.

Artykuł 120

Podmoduł ryzyka katastrof naturalnych

1.  Podmoduł ryzyka katastrof naturalnych obejmuje wszystkie następujące podmoduły:

a) 

podmoduł ryzyka huraganu;

b) 

podmoduł ryzyka trzęsienia ziemi;

c) 

podmoduł ryzyka powodzi;

d) 

podmoduł ryzyka gradobicia;

e) 

podmoduł ryzyka osunięcia się ziemi.

2.  Wymóg kapitałowy dla ryzyka katastrof naturalnych wynosi:

image

gdzie:

a) 

suma obejmuje wszystkie możliwe kombinacje podmodułów i określonych w ust. 1;

b) 

SCRi oznacza wymóg kapitałowy dla podmodułu i.

Artykuł 121

Podmoduł ryzyka huraganu

1.  Wymóg kapitałowy dla ryzyka huraganu jest równy: