02015R0035 — ET — 30.07.2020 — 007.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/35,

10. oktoober 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 012 17.1.2015, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/467, 30. september 2015,

  L 85

6

1.4.2016

 M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/2283, 22. august 2016,

  L 346

111

20.12.2016

►M3

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/669, 16. detsember 2016,

  L 97

3

8.4.2017

►M4

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1542, 8. juuni 2017,

  L 236

14

14.9.2017

►M5

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1221, 1. juuni 2018,

  L 227

1

10.9.2018

►M6

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/981, 8. märts 2019,

  L 161

1

18.6.2019

 M7

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1865, 6. juuni 2019,

  L 289

3

8.11.2019

►M8

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/442, 17. detsember 2019,

  L 92

1

26.3.2020

 M9

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/988, 12. märts 2020,

  L 221

3

10.7.2020


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 339, 24.12.2015, lk  66 (2015/35)

►C2

Parandus, ELT L 264, 13.10.2017, lk  24 (2017/1542)

►C3

Parandus, ELT L 195, 1.8.2018, lk  27 (2015/35)

►C4

Parandus, ELT L 168, 25.6.2019, lk  16 (2019/981)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/35,

10. oktoober 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(EMPs kohaldatav tekst)

▼C1

SISUKORD

I JAOTIS

HINDAMINE JA RISKIPÕHISED KAPITALINÕUDED (I SAMMAS), TÕHUSTATUD JUHTIMINE (II SAMMAS) JA SUUREM LÄBIPAISTVUS (III SAMMAS)

I PEATÜKK.

Üldsätted

1. JAGU.

Mõisted ja üldpõhimõtted

2. JAGU.

Välised krediidikvaliteedi hinnangud

II PEATÜKK.

Varade ja kohustiste hindamine

III PEATÜKK.

Tehnilisi eraldisi käsitlevad eeskirjad

1. JAGU.

Üldsätted

2. JAGU.

Andmete kvaliteet

3. JAGU.

Tehniliste eraldiste arvutamise meetodid

1. ALAJAGU.

Tehniliste eraldiste arvutamise aluseks olevad eeldused

2. ALAJAGU.

Parima hinnangu arvutamise aluseks olev teave

3. ALAJAGU.

Parima hinnangu arvutamisel kasutatav rahavooprognoos

4. ALAJAGU.

Riskimarginaal

5. ALAJAGU.

Tehniliste eraldiste arvutamine tervikuna

6. ALAJAGU.

Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad

4. JAGU.

Asjakohane riskivaba intressikõver

1. ALAJAGU.

Üldsätted

2. ALAJAGU.

Põhiline riskivaba intressikõver

3. ALAJAGU.

Volatiilsuse kohandus

4. ALAJAGU.

Kattuvuse kohandus

5. JAGU.

Äriliinid

6. JAGU.

Proportsionaalsus ja lihtsustused

IV PEATÜKK.

Omavahendid

1. JAGU.

Omavahendite kindlaksmääramine

1. ALAJAGU.

Lisaomavahendite heakskiitmine järelevalveasutuse poolt

2. ALAJAGU.

Osaluste käsitamine omavahendite kindlaksmääramisel

2. JAGU.

Omavahendite liigitamine

3. JAGU.

Omavahendite nõuetekohasus

1. ALAJAGU.

Eraldatud vahendite kogum

2. ALAJAGU.

Kvantitatiivsed piirangud

V PEATÜKK.

Solventsuskapitalinõude standardvalem

1. JAGU.

Üldsätted

1. ALAJAGU.

Stsenaariumipõhised arvutused

2. ALAJAGU.

Aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

3. ALAJAGU.

Piirkondlikud valitsused ja kohalikud omavalitsused

4. ALAJAGU.

Oluline alusrisk

5. ALAJAGU.

Põhisolventsuskapitalinõude arvutamine

6. ALAJAGU.

Proportsionaalsus ja lihtsustused

7. ALAJAGU.

Kindlustusriski moodulite ulatus

2. JAGU.

Kahjukindlustuse kindlustusriski moodul

3. JAGU.

Elukindlustuse kindlustusriski moodul

4. JAGU.

Tervisekindlustuse kindlustusriski moodul

5. JAGU.

Tururiski moodul

1. ALAJAGU.

Korrelatsioonikordajad

1a ALAJAGU.

Kvalifitseeruv taristuinvesteering

2. ALAJAGU.

Intressiriski alammoodul

3. ALAJAGU.

Aktsiariski alammoodul

4. ALAJAGU.

Kinnisvarariski alammoodul

5. ALAJAGU.

Hinnavaheriski alammoodul

6. ALAJAGU.

Turu kontsentratsiooniriski alammoodul

7. ALAJAGU.

Valuutariski alammoodul

6. JAGU.

Vastaspoole makseviivituse riski moodul

1. ALAJAGU.

Üldsätted

2. ALAJAGU.

1. liiki riskipositsioonid

3. ALAJAGU.

2. liiki riskipositsioonid

7. JAGU.

Immateriaalse vara riski moodul

8. JAGU.

Operatsioonirisk

9. JAGU.

Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestav kohandus

10. JAGU.

Riskimaandamismeetmed

11. JAGU.

Eraldatud vahendite kogum

12. JAGU.

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrid

13. JAGU.

Korrelatsiooniparameetrite ajakohastamise kord

VI PEATÜKK.

Solventsuskapitalinõue — täielikud ja osalised sisemudelid

1. JAGU.

Mõisted

2. JAGU.

Kasutustest

3. JAGU.

Statistika kvaliteedi standardid

4. JAGU.

Kalibreerimisstandardid

5. JAGU.

Osaliste sisemudelite integreerimine

6. JAGU.

Kasumi ja kahjumi tekkeallikad

7. JAGU.

Valideerimisstandardid

8. JAGU.

Dokumenteerimisstandardid

9. JAGU.

Välismudelid ja -andmed

VII PEATÜKK.

Miinimumkapitalinõue

VIII PEATÜKK.

Investeeringud väärtpaberistamise positsioonidesse

IX PEATÜKK.

Juhtimissüsteem

1. JAGU.

Juhtimissüsteemi elemendid

2. JAGU.

Funktsioonid

3. JAGU.

Sobivust ja nõuetele vastavust käsitlevad nõuded

4. JAGU.

Funktsiooni või tegevuse edasiandmine

5. JAGU.

Tasustamispoliitika

X PEATÜKK.

Lisakapitalinõue

1. JAGU.

Lisakapitalinõude kehtestamise asjaolud

2. JAGU.

Lisakapitalinõuete arvutamise metoodikad

XI PEATÜKK.

Finantsseisundi taastamise perioodi pikendamine

XII PEATÜKK.

Avalikustamine

1. JAGU.

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne: struktuur ja sisu

2. JAGU.

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne: teabe mitteavalikustamine

3. JAGU.

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne: tähtajad, avalikustamise viisid ja ajakohastamised

XIII PEATÜKK.

Regulaarne järelevalveline aruandlus

1. JAGU.

Osad ja sisu

2. JAGU.

Tähtajad ja teabevahetuse viisid

XIV PEATÜKK.

Järelevalveasutuste läbipaistvus ja aruandekohustus

XV PEATÜKK.

Eriotstarbelised varakogumid

1. JAGU.

Tegevusloa andmine

2. JAGU.

Kohustuslikud lepingutingimused

3. JAGU.

Juhtimissüsteem

4. JAGU.

Järelevalveline aruandlus

5. JAGU.

Solventsusnõuded

II JAOTIS.

KINDLUSTUSGRUPID

1. PEATÜKK.

Solventsuse arvutamine kindlustusgrupi tasandil

1. JAGU.

Kindlustusgrupi solventsus: arvutusmeetodi valik ja üldpõhimõtted

2. JAGU.

Kindlustusgrupi solventsus: arvutusmeetodid

II PEATÜKK.

Sisemudelid kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks

1. JAGU.

Täielikud ja osalised sisemudelid, mida kasutatakse ainult kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude arvutamiseks

2. JAGU.

Kindlustusgrupi sisemudeli kasutamine

III PEATÜKK.

Kindlustusgrupi solventsuse järelevalve tsentraliseeritud riskijuhtimisega konsolideerimisgruppide puhul

IV PEATÜKK.

Kindlustusgrupi järelevalve koordineerimine

1. JAGU.

Järelevalvekolleegiumid

2. JAGU.

Teabevahetus

3. JAGU.

Järelevalve alakindlustusgrupi üle riigi või piirkonna tasandil

V PEATÜKK.

Avalikustamine

1. JAGU.

Kindlustusgrupi solventsuse ja finantsseisundi aruanne

2. JAGU.

Ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne

VI PEATÜKK.

Kindlustusgrupi järelevalveline aruandlus

1. JAGU.

Regulaarne aruandlus

2. JAGU.

Aruandlus riskikontsentratsioonide ja grupisiseste tehingute kohta

III JAOTIS.

KOLMANDA RIIGI SAMAVÄÄRSUS JA LÕPPSÄTTED

I PEATÜKK.

Edasikindlustustegevusega tegelevad ettevõtjad, kelle peakontor asub kolmandas riigis

II PEATÜKK.

Seotud kolmanda riigi kindlustus- ja edasikindlustusandjad

III PEATÜKK.

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtjad asuvad väljaspool liitu

IV PEATÜKK.

Lõppsätted

▼BI JAOTIS

HINDAMINE JA RISKIPÕHISED KAPITALINÕUDED (I SAMMAS), TÕHUSTATUD JUHTIMINE (II SAMMAS) JA SUUREM LÄBIPAISTVUS (III SAMMAS)I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED1. JAGU

Mõisted ja üldpõhimõtted

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. 

„alternatiivsed hindamismeetodid” — direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75 kooskõlas olevad hindamismeetodid, välja arvatud hindamismeetodid, mille puhul kasutatakse üksnes samade või sarnaste varade või kohustiste noteeritud turuhindasid;

2. 

„stsenaariumianalüüs” — mitme ebasoodsa sündmuse koosmõju analüüs;

3. 

„tervisekindlustuslepingust tulenev kohustus” — kindlustuslepingust tulenev kohustus, mis hõlmab ühte või mõlemat järgmisest:

i) 

ravi või hoolduse pakkumine, sealhulgas ennetavate või terapeutiliste meditsiiniteenuste või hoolduse pakkumine tulenevalt haigusest, õnnetusjuhtumist, töövõimetusest või põdurusest, või rahaline hüvitis sellise ravi või hoolduse jaoks;

ii) 

rahaline hüvitis tulenevalt haigusest, õnnetusjuhtumist, töövõimetusest või põdurusest;

4. 

„ravikulukindlustuslepingust tulenev kohustus” — kindlustuslepingust tulenev kohustus, mis hõlmab punkti 3 alapunktis i osutatud teenuste pakkumist või rahalist hüvitist;

5. 

„sissetuleku kaotuse kindlustuslepingust tulenev kohustus” — kindlustuslepingust tulenev kohustus, mis hõlmab punkti 3 alapunktis ii osutatud rahalist hüvitist, kuid mitte punkti 3 alapunktis i osutatud rahalist hüvitist;

6. 

„tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuslepingutest tulenev kohustus” — kindlustuslepingust tulenev kohustus, mis hõlmab punkti 3 alapunktides i ja ii osutatud teenuste osutamist või rahalist hüvitist ning mis on põhjustatud üksnes tööõnnetusest ja kutsehaigusest;

7. 

„tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenev kohustus” — edasikindlustuslepingust tulenev kohustus, mis tuleneb aktsepteeritud edasikindlustusest, mis hõlmab tervisekindlustuslepingust tulenevaid kohustustusi;

8. 

„ravikulukindlustuse edasikindlustuslepingust tulenev kohustus” — edasikindlustuslepingust tulenev kohustus, mis tuleneb aktsepteeritud edasikindlustusest, mis hõlmab ravikulukindlustuslepingust tulenevaid kohustustusi;

9. 

„sissetuleku kaotuse kindlustuse edasikindlustuslepingust tulenev kohustus” — edasikindlustuslepingust tulenev kohustus, mis tuleneb aktsepteeritud edasikindlustusest, mis hõlmab sissetuleku kaotuse kindlustuslepingust tulenevaid kohustustusi;

10. 

„tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse edasikindlustuslepingust tulenev kohustus” — edasikindlustuslepingust tulenev kohustus, mis tuleneb aktsepteeritud edasikindlustusest, mis hõlmab tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuslepingust tulenevaid kohustustusi;

11. 

„kindlustusmaksed” — kindlustus- või edasikindlustusandjale konkreetsel ajavahemikul tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed sõltumata sellest, kas sellised kindlustusmaksed on tervikuna või osaliselt seotud kindlustus- või edasikindlustuskattega, mida pakutakse muul ajavahemikul;

12. 

„teenitud kindlustusmaksed” — kindlustusmaksed, mis on seotud riskiga, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on katnud konkreetsel ajavahemikul;

13. 

„lepingu ülesütlemine” — kõik võimalikud viisid kindlustuslepingu täielikuks või osaliseks lõpetamiseks, sealhulgas järgmine:

i) 

kindlustuslepingu vabatahtlik lõpetamine koos tagasiostuväärtuse väljamaksmisega või ilma tagasiostuväärtuse väljamaksmiseta;

ii) 

kindlustus- või edasikindlustusandja vahetamine kindlustusvõtja poolt;

iii) 

kindlustuslepingu lõpetamine, kuna kindlustusvõtja keeldub kindlustusmakse maksmisest;

14. 

kindlustuslepingu „katkestamine” — lepingu ülesütlemine, lepingu katkemine ilma tagasiostuväärtuseta, kindlustuslepingu muutumine tasutuks, automaatsed mitteloobumise tingimused või lepingu katkestamise muu valikuõiguse kasutamine või lepingu jätkamise valikuõiguse mittekasutamine;

15. 

„lepingu katkestamise valikuõigus” — kindlustusvõtja kõik juriidilised ja lepingulised õigused, mis võimaldavad asjaomasel kindlustusvõtjal täielikult või osaliselt lõpetada, üles ütelda, vähendada, piirata või peatada kindlustuskatet või lasta kindlustuslepingul katkeda;

16. 

„lepingu jätkamise valikuõigus” — kindlustusvõtja kõik juriidilised ja lepingulised õigused, mis võimaldavad asjaomasel kindlustusvõtjal täielikult või osaliselt kehtestada, pikendada, suurendada, laiendada või jätkata kindlustus- või edasikindlustuskatet;

17. 

„sisemudeli katvus” — riskid, mida kajastab sisemudeli aluseks olev tõenäosusjaotuse prognoos;

18. 

„sisemudeli ulatus” — riskid, mille katmine on sisemudeli puhul heaks kiidetud; sisemudeli ulatus võib hõlmata nii solventsuskapitalinõude standardvalemis kajatatavaid riske kui ka valemis kajastamata riske;

▼M5

18a. 

„väärtpaberistamine” — määruse (EL) 2017/2402 ( 1 ) artikli 2 punktis 1 määratletud tehing või skeem;

18b. 

„standardväärtpaberistamine” — väärtpaberistamine, mis on määruse (EL) 2017/2402 artiklis 18 sätestatud nõuete kohaselt „lihtne, läbipaistev ja standarditud;

▼M5

19. 

„väärtpaberistamise positsioon” — väärtpaberistamise positsioon määruse (EL) 2017/2402 artikli 2 punkti 19 tähenduses;

▼M5

19a. 

„kõrgema nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise positsioon” — kõrgema nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise positsioon määruse (EL) nr 575/2013 ( 2 ) artikli 242 punkti 6 tähenduses;

▼M5

20. 

„edasiväärtpaberistamise positsioon” — määruse (EL) 2017/2402 artikli 2 lõikes 4 määratletud edasiväärtpaberistamisest tulenev riskipositsioon;

21. 

„väärtpaberistamise tehingu algataja” — väärtpaberistamise tehingu algataja määruse (EL) 2017/2402 artikli 2 lõike 3 tähenduses;

22. 

„sponsor” — sponsor määruse (EL) 2017/2402 artikli 2 lõike 5 tähenduses;

23. 

„väärtpaberistamise seeria” — väärtpaberistamise seeria määruse (EL) 2017/2402 artikli 2 lõike 6 tähenduses;

▼B

24. 

„keskpank” — keskpank määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 46 tähenduses;

25. 

„alusrisk” — risk, mis tuleneb olukorrast, kus riskimaandamismeetmega hõlmatud riskipositsioon ei vasta kindlustus- või edasikindlustusandja riskipositsioonile;

26. 

„tagatiskokkulepe” — kokkulepe, mille kohaselt tagatise andja teeb ühte järgmisest:

(a) 

kannab tagatise kogu omandiõiguse üle tagatise võtjale, et tagada või muul viisil katta asjaomase kohustuse täitmine;

(b) 

andja annab tagatise pandina tagatise võtja kasuks või tagatise võtjale ning tagatise juriidiline omandiõigus jääb pandiõiguse tekkimisel täielikult tagatise andjale või kontohaldurile;

27. 

kirjete kogumiga seoses tähendab sellise „kahe (kirje) kõik võimalikud kombinatsioonid” asjaomase kogumi kirjete kõiki järjestatud paare;

28. 

„kindlustuspuul” — kokkulepe, mille kohaselt mitu kindlustus- või edasikindlustusandjat lepivad kokku kindlaks tehtud kindlustusriskide jagamises kindlaksmääratud vahekorras. Kindlustuspuuli osapoole kindlustatud isikud ei ole ise kindlustuspuuli osapooled;

29. 

„kindlustuspuuli A-liiki riskipositsioon” — risk, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on edastanud kindlustuspuuli, juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei ole asjaomase kindlustuspuuli osapool;

30. 

„kindlustuspuuli B-liiki riskipositsioon” — risk, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on edastanud kindlustuspuuli teisele osapoolele, juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on asjaomase kindlustuspuuli osapool;

31. 

„kindlustuspuuli C-liiki riskipositsioon” — risk, mille kindlustuspuuli osapooleks olev kindlustus- või edasikindlustusandja on edastanud teisele kindlustus- või edasikindlustusandjale, kes ei ole asjaomase kindlustuspuuli osapool;

32. 

„sügav turg” — turg, kus saab teha tehinguid suure koguse finantsinstrumentidega ilma, et see mõjutaks selliste instrumentide hinda märkimisväärselt;

33. 

„likviidne turg” — turg, kus finantsinstrumente saab koheselt ostmise või müümise kaudu realiseerida ilma, et see põhjustaks hinna märkimisväärset muutust;

34. 

„läbipaistev turg” — turg, kus jooksev kauplemis- ja hinnateave on avalikkusele ning eelkõige kindlustus- või edasikindlustusandjatele kiiresti kättesaadav;

35. 

„tuleviku määramata boonused” [direktiivis 2009/138/EÜ „tulevased vabatahtlikud boonused”] ja „tuleviku määramata hüvitised” — tuleviku hüvitised, välja arvatud investeerimisriskiga elukindlustuslepingute või elukindlustuse edasikindlustuslepingute väljamaksed, millel on üks järgmistest tunnustest:

(a) 

need põhinevad õiguslikult või lepinguliselt ühel või enamal järgmistest tulemustest:

i) 

konkreetse lepingute rühma või konkreetset liiki lepingu või ühe lepingu tulemusnäitajad;

ii) 

realiseerunud või realiseerimata investeerimistulu kindlustus- või edasikindlustusandja hoitava konkreetse varade kogumi puhul;

iii) 

kindlustus- või edasikindlustusandja või lepingule vastava fondi kasum või kahjum;

(b) 

need põhinevad kindlustus- või edasikindlustusandja deklaratsioonil ning hüvitiste aeg või summa määratakse osaliselt või täielikult kindlustus- või edasikindlustusandja kaalutlusõiguse alusel;

36. 

„põhiline riskivaba intressikõver” — riskivaba intressikõver, mis on saadud samal viisil kui asjakohane riskivaba intressikõver, mida tuleb kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 2 osutatud parima hinnangu arvutamiseks, kuid ilma kattuvuse kohandust või volatiilsuse kohandust rakendamata või asjakohase riskivaba intressikõvera ►C1  üleminekuaja kohanduseta ◄ vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 308c;

37. 

„kattuvuse kohanduse portfell” — kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfell, mille suhtes rakendatakse kattuvuse kohandust, ja määratud varaportfell, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktis a;

38. 

„SLT tervisekindlustuslepingust tulenevad kohustused” — tervisekindlustuslepingust tulenevad kohustused, mis on vastavalt artikli 55 lõikele 1 määratud elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliini osaks;

39. 

„NSLT tervisekindlustuslepingust tulenevad kohustused” — tervisekindlustuslepingust tulenevad kohustused, mis on vastavalt artikli 55 lõikele 1 määratud kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliini osaks;

40. 

„ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ( 3 ) artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL ( 4 ) artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond;

41. 

„peamine äriüksus” (seoses kindlustus- või edasikindlustusandjaga) [direktiivis 2009/138/EÜ „oluline tegevusvaldkond”] — kindlustus- ja edasikindlustusandja kindlaksmääratud segment, mis tegutseb kindlustus- ja edasikindlustusandja teistest osadest sõltumatult ja millel on selleks ettevõttesiseselt ette nähtud juhtimise ressursid ja protseduurid ning mille riskid on olulised seoses kindlustus- või edasikindlustusandja kogu äritegevusega;

42. 

„peamine äriüksus” (seoses kindlustus- või edasikindlustusgrupiga) — grupi kindlaksmääratud segment, mis tegutseb grupi teistest osadest sõltumatult ja millel on selleks kindlustusgrupis ette nähtud juhtimise ressursid ja protseduurid ning mille riskid on olulised seoses grupi kogu äritegevusega; kindlustusgruppi kuuluv mis tahes juriidiline isik on peamine äriüksus või see koosneb mitmest peamisest äriüksusest;

43. 

„haldus-, juht- või järelevalveorgan” — kui siseriikliku õigusnormiga on ette nähtud kahetasandiline juhtimissüsteem, kuhu kuuluvad juhtorgan ja järelevalveorgan, siis juhtorgan või järelevalveorgan või mõlemad organid, nagu sätestatud asjaomases siseriiklikus õigusaktis, või kui asjaomases siseriiklikus õigusaktis ei ole sätestatud kumbki organ, siis juhtorgan;

44. 

„agregeeritud maksimaalne riskipositsioon” — maksimaalsete maksete summa, sealhulgas eriotstarbelistel varakogumitel tekkida võivad kulud, välja arvatud kulud, mis vastavad kõigile järgmistele kriteeriumidele:

(a) 

eriotstarbelisel varakogumil on õigus nõuda kulude tasumist kindlustus- või edasikindlustusandjalt, kes on kandnud riskid üle eriotstarbelisse varakogumisse;

(b) 

eriotstarbeline varakogum on kohustatud tasuma kulud üksnes ja alles siis, kui ta on sellelt kindlustus- või edasikindlustusandjalt, kes kandis riskid üle eriotstarbelisse varakogumisse, saanud kuludega võrdse summa;

(c) 

kindlustus- või edasikindlustusandja, kes on kandnud riskid üle eriotstarbelisse varakogumisse, ei võta kulu arvesse käesoleva määruse artikli 41 kohaselt eriotstarbelisest varakogumist sissenõutava summana;

45. 

„olemasolev kindlustus- või edasikindlustusleping” — kindlustus- või edasikindlustusleping, mille puhul kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused on kajastatud;

46. 

„tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum” — nende tulevaste rahavoogude oodatav nüüdisväärtus, mis saadakse, kui tehnilistes eraldistes võetakse arvesse olemasolevate kindlustus- ja edasikindlustuslepingutega seotud kindlustusmaksed, mis oodatavalt tulevikus laekuvad, kuid mis ei pruugi laekuda mis tahes põhjusel, välja arvatud põhjusel, et kindlustusjuhtum on aset leidnud, sõltumata kindlustusvõtja õiguslikest või lepingulistest õigustest kindlustusleping katkestada;

47. 

„hüpoteegikindlustus” — krediidikindlustus, mis pakub kindlustuskatet laenuandjatele juhuks, kui nende hüpoteeklaenudega seoses esineb makseviivitus;

48. 

„tütarettevõtja” — mis tahes tütarettevõtja direktiivi 2013/34/EL artikli 22 lõigete 1 ja 2 tähenduses, sealhulgas selle tütarettevõtjad;

49. 

„seotud ettevõtja” — tütarettevõtja või muu ettevõtja, milles omatakse osalust, või ettevõtja, kes on seotud teise ettevõtjaga direktiivi 2013/34/EL artikli 22 lõikes 7 sätestatud suhte kaudu;

50. 

„reguleeritud ettevõtja” — „reguleeritud üksus” Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ ( 5 ) artikli 2 punkti 4 tähenduses;

51. 

„reguleerimata ettevõtja” — mis tahes ettevõtja, välja arvatud direktiivi 2002/87/EÜ artikli 2 lõikes 4 loetletud ettevõtjad;

52. 

„finantstegevusega tegelev reguleerimata ettevõtja” — reguleerimata ettevõtja, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL ( 6 ) I lisas osutatud ühe või enama tegevusega ja need tegevused moodustavad märkimisväärse osa tema üldisest tegevusest;

53. 

„abiettevõtja” — reguleerimata ettevõtja, kelle põhitegevus on kinnisvara omamine või haldamine, andmetöötlusteenuste, tervishoiu- ja hooldusteenuste korraldamine või mis tahes muu sarnane tegevus, millel on ühe või mitme kindlustus- või edasikindlustusandja põhitegevusala suhtes abistav funktsioon;

54. 

„eurofondi valitseja” — fondivalitseja direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses või äriühinguna asutatud fond, kellele on antud tegevusluba vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 27, tingimusel et ta ei ole määranud kõnealuse direktiivi alusel fondivalitsejat;

55. 

„alternatiivse investeerimisfondi valitseja” — alternatiivsete investeerimisfondide valitseja direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses;

▼M4

55.a 

„taristuvarad” — füüsilised varad, struktuurid või rajatised, süsteemid ja võrgud, mis pakuvad või toetavad olulisi avalikke teenuseid;

55.b 

„taristuüksus üksus” — üksus või konsolideerimisgrupp, kes selle üksuse või konsolideerimisgrupi viimase kättesaadavate andmetega finantsaasta jooksul või rahastamisettepaneku kohaselt saab põhitulu taristuvarade omamisest, rahastamisest, arendamisest või käitamisest;

▼B

56. 

„tööandjapensioni kogumisasutused” — asutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/41/EÜ ( 7 ) artikli 6 punkti a tähenduses;

57. 

„asukohariigi kindlustusandja” — ettevõtja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle üle teostavad järelevalvet kolmanda riigi järelevalveasutused ning kellel oleks kindlustusandjana vaja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 14 kohast tegevusluba, kui ta peakontor asuks liidus;

58. 

„asukohariigi edasikindlustusandja” — ettevõtja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle üle teostavad järelevalvet kolmanda riigi järelevalveasutused ning kellel oleks edasikindlustusandjana vaja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 14 kohast tegevusluba, kui ta peakontor asuks liidus;

▼M6

59. 

„keskne vastaspool” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 ( 8 ) artikli 2 punktis 1 määratletud keskne vastaspool;

60. 

„pankrotivarast välistatud” — seoses kliendi varadega tähendab see seda, et on olemas tulemuslik kord, millega tagatakse, et keskse vastaspoole või kliiriva liikme maksejõuetuse korral ei ole need varad kättesaadavad vastavalt kas selle keskse vastaspoole või kliiriva liikme võlausaldajatele, või et varad ei ole kliirivale liikmele kättesaadavad selleks, et katta kahjusid, mida ta kandis muu kliendi või muude klientide maksejõuetuse tagajärjel kui klient, kellelt need varad saadi;

61. 

„klient” — määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 15 määratletud klient või ettevõtja, kes on kehtestanud kaudse kliirimiskorra kliiriva liikmega vastavalt nimetatud määruse artikli 4 lõikele 3;

62. 

„kliiriv liige” — määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 14 määratletud kliiriv liige;

63. 

„keskse vastaspoolega seotud tehing” — kliendi ja kliiriva liikme vaheline määruse (EL) nr 575/2013 artikli 301 lõikes 1 loetletud leping või tehing, mis on otseselt seotud kõnealuse kliiriva liikme ja keskse vastaspoole vahelise nimetatud lõikes loetletud lepingu või tehinguga.

▼B

Artikkel 2

Eksperdihinnang

1.  Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad teevad eeldusi seoses varade ja kohustiste hindamise, tehniliste eraldiste, omavahendite, solventsuskapitalinõuete, miinimumkapitalinõuete ja investeerimiseeskirjadega seotud eeskirjadega, peavad need eeldused põhinema nende isikute eksperditeadmistel, kellel on asjakohased teadmised, kogemused ja arusaam kindlustus- või edasikindlustustegevuse olemuslikest riskidest.

2.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad tagavad, võttes nõuetekohaselt arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, et asjaomaste eelduste sisekasutajad on teadlikud eelduste asjaomasest sisust, eelduste usaldusväärsuse astmest ja eelduste piirangutest. Selle kohaldamisel käsitatakse teenuse osutajaid, kellele on funktsioonid või tegevused edasi antud, sisekasutajatena.2. JAGU

Välised krediidikvaliteedi hinnangud

Artikkel 3

Krediidikvaliteedi hinnangute vastavus krediidikvaliteedi astmetele

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõikes 1 osutatud krediidikvaliteedi astmete skaala peab sisaldama krediidikvaliteedi astmeid 0 kuni 6.

Artikkel 4

Krediidikvaliteedi hinnangute kasutamise üldnõuded

1.  Kindlustus- või edasikindlustusandjad võivad kasutada välist krediidikvaliteedi hinnangut solventsuskapitalinõude arvutamisel vastavalt standardvalemile ainult juhul, kui krediidikvaliteedi hinnangu on andnud või heaks kiitnud krediidikvaliteeti hindav asutus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1060/2009 ( 9 ).

2.  Kindlustus- või edasikindlustusandjad määravad ühe või mitu krediidikvaliteeti hindavat asutust, keda kasutatakse solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemi alusel.

3.  Krediidikvaliteedi hinnangute kasutamine peab olema järjepidev ning selliseid hinnanguid ei kasutata valikuliselt.

4.  Krediidikvaliteedi hinnangute kasutamisel täidavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kõiki järgmisi nõudeid:

(a) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja otsustab kasutada krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguid teatava kirjete klassi suhtes, peab ta kasutama neid hinnanguid järjepidevalt kõikide sellesse klassi kuuluvate kirjete suhtes;

(b) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja otsustab kasutada krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguid, kasutab ta neid aja jooksul järjepidevalt ja järjekindlalt;

(c) 

kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab ainult selliseid krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguid, milles on arvesse võetud kõiki võlgnevuse põhisummasid ja intresse;

(d) 

kui reitingu saanud kirje kohta on kättesaadav ainult üks krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang, siis kasutatakse seda krediidikvaliteedi hinnangut kõnealuse kirje kapitalinõuete määramiseks;

(e) 

kui kättesaadavad on kaks krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnangut ja neist tulenevad reitingu saanud kirje jaoks erinevad parameetrid, siis kasutatakse hinnangut, mis annab kõrgema kapitalinõude;

(f) 

kui reitingu saanud kirje kohta on kättesaadavad rohkem kui kaks krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnangut, siis kasutatakse kahte madalaimat kapitalinõuet andvat hinnangut. Kui kaks madalaimat kapitalinõuet on erinevad, kasutatakse neist kahest krediidikvaliteedi hinnangust seda hinnangut, mis annab kõrgema kapitalinõude. Kui kaks madalaimat kapitalinõuet on samad, kasutatakse krediidikvaliteedi hinnangut, mis annab sellise kapitalinõude;

(g) 

võimaluse korral kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad nii tellitud kui ka mittetellitud krediidikvaliteedi hinnanguid.

5.  Kui kirje on kindlustus- või edasikindlustusandja suuremate või komplekssemate riskipositsioonide osa, peab kindlustus- või edasikindlustusandja andma kirjele oma sisese krediidikvaliteedi hinnangu ja määrama selle krediidikvaliteedi hindamise skaala ühte seitsmest astmest. Kui oma sisene krediidikvaliteedi hinnang annab madalama kapitalinõude kui annavad krediidikvaliteeti hindavate määratud asutuste antud kättesaadavad krediidikvaliteedi hinnangud, siis kõnealust oma sisest krediidikvaliteedi hinnangut ei võeta käesoleva määruse kohaldamisel arvesse.

▼M5

6.  Lõike 5 kohaldamisel hõlmavad kindlustus- või edasikindlustusandja suuremad ja komplekssemad riskipositsioonid väärtpaberistamise positsioone, nagu on osutatud artikli 178 lõigetes 8 ja 9, ning edasiväärtpaberistamise positsioone.

▼B

Artikkel 5

Emitendi ja emissiooni krediidikvaliteedi hinnang

1.  Kui riskipositsiooni aluseks olev kirje kuulub konkreetsesse emissiooniprogrammi või tehingusse, mille kohta on olemas krediidikvaliteedi hinnang, kasutatakse seda krediidikvaliteedi hinnangut.

2.  Kui teatava kirje kohta puudub otseselt kohaldatav krediidikvaliteedi hinnang, kuid krediidikvaliteedi hinnang on olemas konkreetse emissiooniprogrammi või tehingu kohta, kuhu riskipositsiooni aluseks olev kirje ei kuulu, või üldine krediidikvaliteedi hinnang on olemas emitendi kohta, kasutatakse kõnealust krediidikvaliteedi hinnangut ükskõik kummal järgmistest juhtudest:

(a) 

see annab sama või tavapärasest kõrgema kapitalinõude ning kõnealune riskipositsioon on vastavalt olukorrale kõigis aspektides sama või madalama nõudeõiguse järguga võrreldes konkreetse emissiooniprogrammi või tehinguga või kõnealuse emitendi kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata riskipositsioonidega;

(b) 

see annab sama või tavapärasest madalama kapitalinõude ning kõnealune riskipositsioon on vastavalt olukorrale kõigis aspektides sama või kõrgema nõudeõiguse järguga võrreldes konkreetse emissiooniprogrammi või tehinguga või kõnealuse emitendi kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata riskipositsioonidega.

Kõigil muudel juhtudel kindlustus- või edasikindlustusandjad otsustavad, et riskipositsiooni suhtes ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav.

3.  Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele emitentidele antud krediidikvaliteedi hinnanguid ei kasutata teisele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale emitendile antud krediidikvaliteedi hinnanguna.

Artikkel 6

Väärtpaberistamise positsioonide topelt krediidireiting

Erandina artikli 4 lõike 4 punktist d, kui kättesaadav on ainult üks krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang, siis seda krediidikvaliteedi hinnangut ei kasutata. Kõnealuse kirje kapitalinõuded tuletatakse nii nagu siis, kui krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang ei ole kättesaadav.II PEATÜKK

VARADE JA KOHUSTISTE HINDAMINE

Artikkel 7

Hindamise eeldused

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad varasid ja kohustisi eelduse alusel, et kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus jätkub.

Artikkel 8

Reguleerimisala

Artikleid 9–16 kohaldatakse varade ja kohustiste, välja arvatud tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suhtes.

Artikkel 9

Hindamismetoodika — üldpõhimõtted

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad varasid ja kohustisi kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mille on komisjon võtnud vastu vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002.

2.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad varasid ja kohustisi vastavalt komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, tingimusel et kõnealused standardid hõlmavad hindamismeetodeid, mis on kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 75 sätestatud hindamispõhimõttega. Kui kõnealuste standarditega lubatakse kasutada rohkem kui ühte hindamismeetodit, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ainult neid hindamismeetodeid, mis on kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75.

3.  Kui komisjoni poolt vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites hõlmatud hindamismeetodid ei vasta kas ajutiselt või pidevalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 75 sätestatud hindamispõhimõtetele, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad muid hindamismeetodeid, mida käsitatakse olevat kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75.

4.  Erandina lõigetest 1 ja 2 ning eelkõige järgides direktiivi 2009/138/EÜ artikli 29 lõigetes 3 ja 4 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtet, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastada ja hinnata vara või kohustist hindamismeetodi alusel, mida nad kasutavad oma raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel, tingimusel et:

(a) 

hindamismeetod vastab direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75;

(b) 

hindamismeetod on proportsionaalne kindlustus- või edasikindlustusandja tegevusele omaste riskide laadi, ulatuse ja keerukusega;

(c) 

kindlustus- või edasikindlustusandja ei kasuta kõnealuse vara või kohustise hindamisel oma finantsaruannetes rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, mille komisjon on vastu võtnud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002;

(d) 

kui varade ja kohustiste hindamiseks kasutataks rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, kaasneks kindlustus- või edasikindlustusandjale kulud, mis oleksid ebaproportsionaalsed võrreldes kogu halduskuludega.

5.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad iga vara kirjet eraldi.

6.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad iga kohustise kirjet eraldi.

Artikkel 10

Hindamismetoodika — hindamishierarhia

1.  Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad varasid ja kohustisi vastavalt artikli 9 lõigetele 1, 2 ja 3, järgivad nad lõigetes 2–7 sätestatud hindamishierarhiat ja võtavad arvesse vara või kohustise tunnuseid, mida turuosalised võtaksid arvesse vara või kohustise hinnastamisel [direktiivis 2009/138/EÜ „hindamine”] hindamispäeval, sealhulgas vara või kohustise seisundit ja asukohta ning võimalikke vara müügi või kasutamise piiranguid.

2.  Vaikimisi hindamismeetodina kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad varade ja kohustiste hindamisel samade varade või kohustiste aktiivsetel turgudel noteeritud turuhinda.

3.  Kui samade varade või kohustiste noteeritud turuhinda aktiivsetel turgudel ei saa kasutada, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad varade ja kohustiste hindamisel sarnaste varade ja kohustiste aktiivsetel turgudel noteeritud turuhindu, kohandades neid, et kajastada erinevusi. Kõnealused kohandamised kajastavad vara või kohustise spetsiifilisi tegureid, sealhulgas kõike järgmist:

(a) 

vara või kohustise seisund või asukoht;

(b) 

see, mil määral sisendid on seotud kirjetega, mis on võrreldavad vara või kohustisega; ning

(c) 

maht või aktiivsuse tase turgudel, kus sisendeid jälgitakse.

4.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjate poolne noteeritud turuhinna kasutamine põhineb aktiivsete turgude kriteeriumidel, nagu on määratletud komisjoni poolt vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.

5.  Kui ei täideta lõikes 4 osutatud kriteeriume, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kui käesoleva peatükiga ei ole teisiti sätestatud, alternatiivseid hindamismeetodeid.

6.  Alternatiivsete hindamismeetodite kasutamisel tuginevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad võimalikult vähe kindlustus- või edasikindlustusandja sisendandmetele ning kasutavad maksimaalselt asjaomaseid turusisendandmeid, sealhulgas järgmist:

(a) 

identsete või sarnaste varade või kohustiste noteeritud hinnad mitteaktiivsetel turgudel;

(b) 

►C1  muud vara või kohustise puhul jälgitavad sisendandmed kui noteeritud hinnad, sealhulgas intressimäärad ja intressikõverad, mis on üldkasutatavate ajavahemike järel jälgitavad, eeldatavad volatiilsused ja krediidiriski hinnavahed; ◄

(c) 

turupõhised sisendandmed, mis ei pruugi olla otseselt jälgitavad, kuid mis põhinevad jälgitavatel turuandmetel või mida toetavad jälgitavad turuandmed.

Kõiki neid turusisendandmeid kohandatakse, võttes arvesse lõikes 3 osutatud tegureid.

Ulatuses, mil määral asjakohased jälgitavad sisendandmed ei ole kättesaadavad, sealhulgas olukordades, kus vara või kohustise puhul on hindamispäeval turuaktiivsus madal või puudub, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad jälgimatuid sisendandmeid, mis kajastavad eelduseid, mida turuosalised kasutaksid vara või kohustise hinnastamisel, sealhulgas eelduseid riski kohta. Jälgimatute sisendandmete kasutamise korral kindlustus- ja edasikindlustusandjad kohandavad kindlustus- või edasikindlustusandja andmeid juhul, kui põhjendatud kättesaadav teave osutab, et muud turuosalised kasutaksid erinevaid andmeid või kui kindlustus- või edasikindlustusandja puhul on midagi konkreetset, mis ei ole kättesaadav teistele turuosalistele.

Käesolevas lõikes osutatud riskiga seotud eelduste hindamisel võtavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvesse õiglase väärtuse mõõtmiseks kasutatud spetsiifilise hindamistehnika olemuslikku riski ning selle hindamistehnika sisendite olemuslikku riski.

7.  Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad alternatiivseid hindamismeetodeid, peavad nad kasutama hindamistehnikaid, mis on kooskõlas ühe või enama järgmise meetodiga:

(a) 

turumeetod, mis kasutab hindasid ja muud identsete või sarnaste varade, kohustiste või varade ja kohustiste rühmaga seotud turutehingutest tulenevat asjakohast teavet. Üks turumeetodiga kooskõlas olev hindamistehnika on maatrikshinnastamine;

(b) 

tulumeetod, mille abil muudetakse tulevased summad, nt rahavood ja tulud või kulud, üheks hetke summaks. Õiglane väärtus peab kajastama turul valitsevaid ootusi kõnealuste tulevaste summade kohta. Tulumeetodiga kooskõlas olevad hindamistehnikad hõlmavad nüüdisväärtuse tehnikaid, optsiooni hinnastamise mudeleid ja mitmeperioodilist lisatulude meetodit;

(c) 

kulumeetod või praeguse asenduskulu meetod kajastab summat, mida käesoleval hetkel nõutaks vara teenindusvõime asendamiseks. ►C1  Turuosaliseks oleva müüja seisukohast põhineb vara eest saadav hind kulul, mis turuosaliseks oleval ostjal tekib, kui ta omandab või moodustab sarnase kvaliteediga asendusvara, mida on vananemist arvesse võttes kohandatud. ◄

Artikkel 11

Tingimuslike kohustiste kajastamine

►C1

 

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad käesoleva määruse artikli 9 kohaselt määratletud olulisi tingimuslikke kohustisi kohustistena.

 ◄

2.  Tingimuslikud kohustised on olulised, kui teave nende kohustiste praeguse või võimaliku suuruse või laadi kohta võiks mõjutada kõnealuse teabe sihtkasutaja, sealhulgas järelevalveasutuste otsuseid või kaalutlusi.

Artikkel 12

Firmaväärtuse ja immateriaalse vara hindamise meetodid

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad järgmised varad võrdseks nulliga:

1. 

firmaväärtus;

2. 

immateriaalsed varad, mis ei ole firmaväärtus, välja arvatud juhul, kui immateriaalse vara saab müüa eraldi ning kindlustus- ja edasikindlustusandja suudab tõendada, et samal või sarnasel varal on väärtus, mis on tuletatud vastavalt artikli 10 lõikele 2, ning sellisel juhul hinnatakse vara vastavalt artiklile 10.

Artikkel 13

Seotud ettevõtjate hindamise meetodid

1.  Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade hindamiseks hindavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad osalusi seotud ettevõtjates direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti b tähenduses kooskõlas järgmise meetodite hierarhiaga:

(a) 

kasutades käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2 osutatud vaikimisi kasutatavat hindamismeetodit;

(b) 

kasutades lõikes 3 osutatud kohandatud kapitaliosaluse meetodit, kui hindamine vastavalt punktile a ei ole võimalik;

(c) 

kasutades kas käesoleva määruse artikli 10 lõikes 3 sätestatud hindamismeetodit või käesoleva määruse artikli 10 lõike 5 kohaselt alternatiivseid hindamismeetodeid, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

i) 

ei punkti a ega punkti b kohane hindamine ei ole võimalik;

ii) 

ettevõtja ei ole tütarettevõtja, nagu määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõikes 2.

2.  Erandina lõikest 1 hindavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade hindamiseks osaluse järgmistes ettevõtjates võrdseks nulliga:

▼M1

(a) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad, mis on arvatud kindlustusgrupi järelevalve kohaldamisalast välja vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 214 lõikele 2.;

▼B

(b) 

►C1  ettevõtjad, ◄ mis on maha arvatud kindlustusgrupi solventsusnõuete täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229.

3.  Lõike 1 punktis b osutatud kohandatud kapitaliosaluse meetodi puhul nõutakse, et osalust omav ettevõtja hindab oma osalusi seotud ettevõtjates seotud ettevõtja kohustisi ületavate varade osakaalu alusel, mida osalust omav ettevõtja omab.

►C1

 

Seotud ettevõtjate puhul kohustisi ületavate varade arvutamisel hindab osalust omav ettevõtja seotud ettevõtja iga vara ja kohustise kirje vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75 ning kui seotud ettevõtja on kindlustus- või edasikindlustusandja või kõnealuse direktiivi artiklis 211 osutatud eriotstarbeline varakogum, siis tehnilised eraldised vastavalt kõnealuse direktiivi artiklitele 76–85.

 ◄

5.  Selle arvutamisel, kuivõrd varad ületavad kohustisi seotud ettevõtjate puhul, kes ei ole kindlustus- ega edasikindlustusandjad, võib osalust omav ettevõtja käsitada kapitaliosaluse meetodit, nagu on sätestatud komisjoni poolt vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites, olevat kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75, juhul kui iga vara ja kohustise kirje hindamine vastavalt lõikele 4 ei ole rakendatav. Sellistel juhtudel arvab osalust omav ettevõtja seotud ettevõtja väärtusest maha firmaväärtuse ja muude immateriaalsete varade väärtuse, mis hinnatakse vastavalt käesoleva määruse artikli 12 punktile 2 võrdseks nulliga.

▼M1

6.  Kui käesoleva määruse artikli 9 lõikes 4 osutatud kriteeriumid on täidetud ja kui lõike 1 punktides a ja b osutatud hindamismeetodeid ei ole võimalik kasutada, võib osalusi seotud ettevõtjates hinnata hindamismeetodi alusel, mida kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab oma raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel. Sellisel juhul arvab osalust omav ettevõtja seotud ettevõtja väärtusest maha firmaväärtuse ja muude immateriaalsete varade väärtuse, mis hinnatakse vastavalt käesoleva määruse artikli 12 punktile 2 võrdseks nulliga.

▼B

Artikkel 14

Teatavate kohustiste hindamise meetodid

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad finantskohustisi, nagu on osutatud komisjoni poolt vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites, nende esmasel kajastamisel vastavalt käesoleva määruse artiklile 9. Hilisemaid kohandamisi kindlustus- või edasikindlustusandja enda krediidikvaliteedi muutuse arvessevõtmiseks pärast esmast kajastamist ei tehta.

2.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad hindavad tingimuslikke kohustisi, mis on kajastatud vastavalt artiklile 11. Tingimuslike kohustiste väärtus on võrdne nende tulevaste rahavoogude oodatava nüüdisväärtusega, mida on vaja, et arveldada tingimuslik kohustis kõnealuse tingimusliku kohustise kestuse ajal, kasutades põhilist riskivaba intressikõverat.

Artikkel 15

Edasilükkunud maksud

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad ja hindavad edasilükkunud makse seoses kõigi varade ja kohustistega, sealhulgas tehniliste eraldistega, mida kajastatakse solventsuse või maksustamise eesmärgil vastavalt artiklile 9.

2.  Olenemata lõikest 1 hindavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad edasilükkunud makse, välja arvatud kasutamata maksukrediidi edasikandmisest ja kasutamata maksukahjumi edasikandmisest tulenevaid edasilükkunud tulumaksu varasid, nende väärtuste erinevuse alusel, mis on omistatud nendele varadele ja kohustistele, mis on kajastatud ja hinnatud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75 ning tehniliste eraldiste puhul vastavalt kõnealuse direktiivi artiklitele 76–85, ning mis on omistatud maksustamise eesmärgil kajastatud varadele ja kohustistele.

3.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad omistavad edasilükkunud tulumaksu varadele positiivse väärtuse üksnes juhul, kui on tõenäoline, et kättesaadav on tulevane maksustatav kasum, mille vastu edasilükkunud tulumaksu vara saab kasutada, võttes arvesse mis tahes õiguslikke või regulatiivseid nõudeid ajapiirangu kohta seoses kasutamata maksukahjumi või kasutamata maksukrediidi edasikandmisega.

Artikkel 16

Hindamismeetodite välistamine

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei hinda finantsvarasid ega finantskohustisi soetusmaksumuses ega amortiseeritud soetusmaksumuses.

►C1

 

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kohalda hindamismudeleid, mis hindavad kas bilansilist väärtust või õiglast väärtust, millest on maha arvatud müügikulutused, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

 ◄

3.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei hinda kinnisvarainvesteeringuid ja materiaalset põhivara soetusmaksumuse mudelitega, kui vara väärtus määratakse kindlaks soetusmaksumuses, millest on lahutatud amortisatsioon ja väärtuse langus.

4.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on liisinguvõtjad kapitalirendi puhul või liisinguandjad, järgivad liisingukokkuleppe varade ja kohustiste hindamisel kõike järgnevat:

(a) 

liisitud vara hinnatakse õiglases väärtuses;

(b) 

minimaalsete liisingumaksete nüüdisväärtuse kindlaksmääramiseks kasutatakse turupõhiseid sisendandmeid ning hilisemaid kohandamisi kindlustus- või edasikindlustusandja enda krediidikvaliteedi arvessevõtmiseks ei tehta;

(c) 

amortiseeritud soetusmaksumuses hindamist ei kasutata.

5.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kohandavad varude netorealiseerimisväärtust toote lõpetamiseks vajalike hinnanguliste kulutustega ja müügi sooritamiseks vajalike hinnanguliste kulutustega, kui need kulutused on olulised. Kõnealuseid kulutusi käsitatakse olulistena, kui nende arvessevõtmata jätmine võiks mõjutada bilansi kasutajate, sealhulgas järelevalveasutuste otsuseid või kaalutlusi. Soetusmaksumuses hindamist ei kasutata.

6.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei hinda mitterahalist sihtfinantseerimist nimiväärtuses.

7.  Bioloogiliste varade hindamisel kohandavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad väärtust, liites juurde hinnangulised müügikulutused, juhul kui hinnangulised müügikulutused on olulised.III PEATÜKK

TEHNILISI ERALDISI KÄSITLEVAD EESKIRJAD1. JAGU

Üldsätted

Artikkel 17

Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kajastamine ja kajastamise lõpetamine

Selleks et arvutada tehniliste eraldiste parimat hinnangut ja riskimarginaali, kajastab kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevat kohustust kuupäeval, mil temast saab osapool lepingus, mille alusel see kohustus tekib, või kuupäeval, mil algab kindlustus- või edasikindlustuskate — olenevalt sellest, kumb on varasem. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad kohustusi üksnes lepingu piires.

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad lõpetavad kindlustus- või edasikindlustuslepingust tuleneva kohustuse kajastamise alles siis, kui see on tühistatud, täidetud, kehtetuks tunnistatud või aegunud.

Artikkel 18

Kindlustus- või edasikindlustuslepingu piir

1.  Kindlustus- või edasikindlustuslepingu piir määratakse kindlaks lõigete 2–7 kohaselt.

2.  Kõik lepingust tulenevad kohustused, sealhulgas kohustused, mis on seotud kindlustus- või edasikindlustusandja ühepoolse õigusega lepingut pikendada või selle ulatust laiendada, ja makstud kindlustusmaksetega seotud kohustused, kuuluvad lepingu juurde, kui lõigetes 3–6 ei ole sätestatud teisiti.

3.  Kohustused, mis on seotud kindlustus- või edasikindlustuskattega, mida ettevõtja pakub pärast ükskõik millise alljärgnevalt nimetatud kuupäeva möödumist, ei kuulu lepingu juurde, välja arvatud juhul, kui ettevõtja suudab panna kindlustusvõtja nende kohustuste eest kindlustusmakseid tasuma:

(a) 

tuleviku kuupäev, mil kindlustus- või edasikindlustusandjal on ühepoolne õigus leping lõpetada;

(b) 

tuleviku kuupäev, mil kindlustus- või edasikindlustusandjal on ühepoolne õigus lepingu alusel tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed tagasi lükata;

(c) 

tuleviku kuupäev, mil kindlustus- või edasikindlustusandjal on ühepoolne õigus lepingu alusel tasumisele kuuluvaid kindlustusmakseid või hüvitisi muuta selliselt, et kindlustusmaksed kajastavad täielikult riske.

Punkt c loetakse kohaldatavaks juhul, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on ühepoolne õigus mingil tuleviku kuupäeval muuta kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli kindlustusmakseid või hüvitisi selliselt, et portfelli kindlustusmaksed kajastavad täielikult portfelliga kaetud riske.

Kui aga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul toimub kindlustatud isikuga seotud lepinguliste kohustuste individuaalne riskihindamine lepingu alguses ja hindamist ei saa enne kindlustusmaksete või hüvitiste muutmist korrata, siis hindavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lepingu tasemel seda, kas kindlustusmaksed kajastavad punkti c kohaldamisel täielikult riske.

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei võta arvesse käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud ühepoolse õiguse kitsendusi ning kindlustusmaksete ja hüvitiste muutmise ulatusele seatud piiranguid, kui need ei avalda lepingu majanduslikule tahule mingit märgatavat mõju.

4.  Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on lõikes 3 osutatud ühepoolne õigus, mis on seotud üksnes lepingu mingi osaga, kohaldatakse lepingu selle osa suhtes samu lõikes 3 sätestatud põhimõtteid.

5.   ►M6  Kohustused, mis ei ole seotud juba tasutud kindlustusmaksetega, ei kuulu kindlustus- või edasikindlustuslepingu juurde, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

lepingus ei ole ette nähtud hüvitist kindlaksmääratud sündmuse puhul, mille kohta ei ole teada, kas see saabub või ei saabu, ning mis mõjutab kindlustatud isikut negatiivselt;

b) 

leping ei sisalda hüvitiste finantstagatisi;

c) 

ettevõtja ei saa sundida kindlustusvõtjat nende kohustuste eest kindlustusmakseid tasuma. ◄

Punktide a ja b kohaldamisel ei võta kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvesse selliste sündmuste ja tagatiste kindlustuskatet, millel ei ole lepingu majanduslikule tahule mingit märgatavat mõju.

▼M6

6.  Juhul kui kindlustus- või edasikindlustuslepingu võib lahti siduda kaheks osaks ja kui üks neist osadest vastab lõike 5 punktides a, b ja c sätestatud tingimustele, siis ei kuulu ükski kohustus, mis ei ole seotud selle osa eest juba tasutud kindlustusmaksetega, lepingu juurde.

▼B

7.  Lõike 3 kohaldamisel loevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, et kindlustusmakse kajastab täielikult kindlustus- või edasikindlustuslepinguga hõlmatud kohustuste portfelli, üksnes juhul, kui ei ole asjaolusid, mille korral portfelli alusel tasumisele kuuluvate hüvitiste ja kulude summa ületab selle portfelli alusel tasumisele kuuluvate kindlustusmaksete summat.2. JAGU

Andmete kvaliteet

Artikkel 19

Tehniliste eraldiste arvutamisel kasutatavad andmed

1.  Tehniliste eraldiste arvutamisel kasutatavaid andmeid käsitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 82 kohaldamisel täielikena ainult siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

(a) 

andmed sisaldavad piisavalt varasemat teavet, et hinnata seotud riskide näitajaid ja teha kindlaks riskide suundumusi;

(b) 

andmed on kättesaadavad iga asjaomase homogeense riskigrupi kohta, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamisel, ja tehniliste eraldiste arvutamisel ei välistata ilma põhjenduseta mitte mingeid asjakohaseid andmeid.

2.  Tehniliste eraldiste arvutamisel kasutatavaid andmeid käsitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 82 kohaldamisel täpsetena ainult siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

(a) 

andmetes ei ole olulisi vigu;

(b) 

andmed, mis on pärit eri perioodidest, kuid mida kasutatakse sama hinnangu tegemiseks, on järjepidevad;

(c) 

andmed salvestatakse õigeaegselt ja säilitatakse kogu aeg järjepidevalt.

3.  Tehniliste eraldiste arvutamisel kasutatavaid andmeid käsitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 82 kohaldamisel asjakohastena ainult siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

(a) 

andmed vastavad nende kasutamise eesmärgile;

(b) 

andmete hulk ja laad tagavad, et andmete alusel tehniliste eraldiste arvutamisel tehtud hinnangud ei sisalda olulist hindamisviga;

(c) 

andmed on kooskõlas eeldustega, millele tuginevad aktuaarsed ja statistilised meetodid, mida kasutatakse nende suhtes tehniliste eraldiste arvutamisel;

(d) 

andmed kajastavad asjakohaselt riske, millele kindlustus- või edasikindlustusandja on oma kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste osas avatud;

(e) 

andmed on kogutud, töödeldud ja neid kasutatakse läbipaistavalt ja struktureeritult, tuginedes dokumenteeritud menetlusele, mis hõlmab kõiki järgmisi tahke:

i) 

►C1  andmekvaliteedi kriteeriumide kindlaksmääramine ja andmete kvaliteedi hindamine, sealhulgas eri andmekogumite spetsiifilised kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed standardid; ◄

ii) 

eelduste kasutamine ja kehtestamine andmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel;

iii) 

andmete ajakohastamise protsess, sealhulgas ajakohastamise sagedus ja asjaolud, mis tingivad täiendava ajakohastamise.

(f) 

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad tagavad, et nende andmeid kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamisel aja jooksul järjepidevalt.

Punkti b kohaldamisel loetakse tehniliste eraldiste arvutamisel esinev hindamisviga oluliseks, juhul kui see võib mõjutada arvutustulemuste kasutajate, sh järelevalveasutuste otsuseid või kaalutlusi.

4.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad kasutada välisest allikast pärinevaid andmeid, juhul kui lisaks lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele on täidetud ka kõik järgmised tingimused:

(a) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad suudavad tõendada, et selliste andmete kasutamine on sobivam kui üksnes sisemisest allikast saadud andmete kasutamine;

(b) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad tunnevad nende andmete päritolu ja nende töötlemisel kasutatavaid eeldusi või metoodikaid;

(c) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad teevad kindlaks nende andmete suundumused ja varieeruvuse, mis esineb nende andmete kasutamise eeldustes või metoodikas aja jooksul või andmete lõikes;

(d) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad suudavad tõendada, et punktides b ja c osutatud eeldused ja metoodikad kajastavad kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli.

Artikkel 20

Andmete puudused

►C1  Kui andmed ei vasta artiklile 19, dokumenteerivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad asjakohasel viisil nende andmete puudused, lisades kirjelduse selle kohta, kas ja kuidas need puudused korrigeeritakse ja milline funktsioon kindlustus- või edasikindlustusandja juhtimissüsteemis selle korrigeerimise eest vastutab. ◄ Andmed sellisel kujul, nagu nad olid enne puuduste korrigeerimiseks tehtud kohandusi, registreeritakse ja salvestatakse asjakohaselt.

Artikkel 21

Lähendatud väärtuste asjakohane kasutamine parima hinnangu arvutamisel

Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel ei ole piisavalt asjakohase kvaliteediga andmeid, et kasutada usaldusväärset aktuaarset meetodit, võivad nad parima hinnangu arvutamiseks kasutada asjakohaseid lähendatud väärtusi [direktiivis 2009/138/EÜ „ligikaudne väärtus”], juhul kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

(a) 

andmete ebapiisavus ei tulene ebaadekvaatsetest sisemistest protsessidest ja protseduuridest, mida rakendatakse tehniliste eraldiste hindamiseks kasutatavate andmete kogumisel, salvestamisel või valideerimisel;

(b) 

andmete ebapiisavust ei saa heastada väliste andmete kasutamise teel;

(c) 

ettevõtjal ei oleks otstarbekas andmeid kohandada, et nende ebapiisavust heastada.3. JAGU

Tehniliste eraldiste arvutamise meetodid1. Alajagu

Tehniliste eraldiste arvutamise aluseks olevad eeldused

Artikkel 22

Üldsätted

1.  Eeldused loetakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõike 2 kohaldamisel realistlikuks üksnes juhul, kui need vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

(a) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad suudavad selgitada ja põhjendada iga kasutatud eeldust, võttes arvesse eelduse olulisust, eeldusega seotud ebakindlust ja ka vastavaid alternatiivseid eeldusi;

(b) 

asjaolud, mille korral eeldused loetaks valeks, on selgelt kindlaks määratavad;

(c) 

kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, põhinevad eeldused kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli omadustel, võimaluse korral olenemata sellest, milline kindlustus- või edasikindlustusandja portfelli hoiab;

(d) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad eeldusi aja jooksul järjepidevalt ning homogeensete riskigruppide ja äriliinide piires ilma neid meelevaldselt muutmata;

(e) 

eeldused kajastavad adekvaatselt igasugust rahavoogudes esinevat ebakindlust.

Punkti c kohaldamisel kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ettevõtjaomast teavet, sh teavet kahjukäsitluse ja kulude kohta, ainult juhul, kui see teave kajastab kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli omadusi paremini kui teave, mis ei piirdu üksnes konkreetse ettevõtjaga, või kui ilma seda teavet kasutamata ei ole tehnilisi eraldisi võimalik konservatiivselt, usaldusväärselt ja objektiivselt arvutada.

2.  Eeldusi kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõike 3 kohaldamisel ainult juhul, kui need vastavad käesoleva artikli lõike 1 nõuetele.

3.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kehtestavad tuleviku finantsturu parameetrite või stsenaariumide kohta eeldused, mis on asjakohased ja vastavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75. Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad tuleviku finantsturu parameetrite prognooside koostamiseks mudelit, peab see vastama kõikidele järgmistele nõuetele:

(a) 

selle genereeritavad varahinnad on kooskõlas finantsturgudel täheldatavate varahindadega;

(b) 

see ei näe ette arbitraaživõimalust;

(c) 

parameetrite ja stsenaariumide kalibreerimine on kooskõlas asjakohase riskivaba intressikõveraga, mida kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 2 osutatud parima hinnangu arvutamiseks.

Artikkel 23

Tulevikus tehtavad juhtimisotsused

1.  Eeldused tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kohta loetakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõike 2 kohaldamisel realistlikuks ainult juhul, kui need vastavad kõikidele järgmistele nõuetele:

(a) 

eeldused tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kohta määratakse kindlaks objektiivselt;

(b) 

eeldatavad tulevikus tehtavad juhtimisotsused vastavad kindlustus- või edasikindlustusandja praegusele äritavale ja -strateegiale, sealhulgas riskimaandamismeetmete kasutamisele; kui on piisavalt tõendeid, et kindlustus- või edasikindlustusandja muudab oma äritava või -strateegiat, vastavad eeldatavad tulevased juhtimisotsused muudetud tavale või strateegiale;

(c) 

eeldatavad tulevikus tehtavad juhtimisotsused on omavahel kooskõlas;

(d) 

eeldatavad tulevikus tehtavad juhtimisotsused ei ole vastuolus kindlustus- või edasikindlustusandja kohustustega kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute ees ega tema suhtes kohaldatavate õigusnormidega;

(e) 

eeldatavate tulevaste juhtimismeetmete puhul võetakse arvesse kindlustus- või edasikindlustusandja mis tahes avalikku vihjet meetmete kohta, mida ta kavatseb või ei kavatse võtta.

2.  Eeldused tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kohta peavad olema realistlikud ja hõlmama kõike järgmist:

i) 

eeldatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid võrreldakse kindlustus- või edasikindlustusandja varasemate juhtimisotsustega;

ii) 

võrreldakse parima hinnangu praeguste ja varasemate arvutuste juures arvesse võetud tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid;

iii) 

hinnatakse tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kohta käivate eelduste muutmise mõju tehniliste eraldiste väärtusele.

▼C1

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad peavad suutma selgitada kõiki märkimisväärseid kõrvalekaldeid punktidest i ja ii, kui järelevalveasutus seda nõuab, ning juhul, kui tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kohta käivate eelduste muudatused avaldavad tehnilistele eraldistele märkimisväärset mõju, peavad nad suutma niisugust tundlikkust põhjendada ja näidata, kuidas seda võetakse arvesse kindlustus- või edasikindlustusandja otsustusprotsessis.

▼B

3.  Lõike 1 kohaldamisel koostavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad põhjaliku tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kava, mille kiidab heaks kindlustus- või edasikindlustusandja haldus-, juht- või järelevalveorgan ning mis hõlmab vähemalt järgmisi valdkondi:

(a) 

selliste tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kindlakstegemine, mis on tehniliste eraldiste väärtuse hindamise jaoks asjakohased;

(b) 

nende spetsiifiliste asjaolude kindlakstegemine, mille korral kindlustus- või edasikindlustusandja tõenäoliselt eeldab, et ta rakendab punktis a osutatud konkreetset tulevikus tehtavat juhtimisotsust;

(c) 

nende spetsiifiliste asjaolude kindlakstegemine, mille korral kindlustus- või edasikindlustusandja võib-olla ei suuda rakendada konkreetset punktis a osutatud tulevikus tehtavat juhtimisotsust, ning kirjeldus, kuidas võetakse neid asjaolusid arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel;

(d) 

punktis a osutatud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste rakendamise järjekord ja juhtimisnõuded, mida kohaldatakse kõnealuste juhtimisotsuste suhtes;

(e) 

sellise poolelioleva töö kirjeldus, millega tagatakse, et kindlustus- või edasikindlustusandja suudab viia ellu konkreetse punktis a osutatud tulevikus tehtava juhtimisotsuse;

(f) 

kirjeldus selle kohta, kuidas punktis a osutatud tulevikus tehtavad juhtimisotsused on kajastatud parima hinnangu arvutuses;

(g) 

kirjeldus kehtiva ettevõttesisese aruandluskorra kohta, mis hõlmab punktis a osutatud tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid, mida on arvestatud parima hinnangu arvutamisel.

4.  Eeldustes tulevikus tehtavate juhtimisotsuste kohta tuleb arvesse võtta juhtimisotsuste rakendamiseks vajalikku aega ja sellega seotud kulusid.

5.  Teabeedastussüsteemi peetakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 41 lõike 1 kohaldamisel tulemuslikuks ainult juhul, kui käesoleva artikli lõike 3 punktis g osutatud aruandluskorra hulka kuulub vähemalt kord aastas teatise edastamine haldus-, järelevalve- või juhtorganile.

Artikkel 24

Tuleviku määramata hüvitised

Kui tuleviku määramata hüvitised sõltuvad kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavatest varadest, tuginevad kindlustus- ja edasikindlustusandjate parima hinnangu arvutused nende poolt antud ajahetkel hoitavatele varadele ja nende puhul eeldatakse tulevasi muutusi varade jaotuses vastavalt artiklile 23. Eeldused varadelt tulevikus saadavate tulude kohta peavad olema kooskõlas asjakohase riskivaba intressikõveraga, sealhulgas vajaduse korral kattuvuse kohanduse, volatiilsuse kohanduse või riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeetmega ning varade väärtuse hindamisega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt.

Artikkel 25

Tuleviku määramata hüvitiste arvutamine eraldi

Tehniliste eraldiste arvutamisel määravad kindlustus- ja edasikindlustusandjad eraldi kindlaks tuleviku määramata hüvitiste väärtuse.

Artikkel 26

Kindlustusvõtjate käitumine

Kui määratakse kindlaks, millise tõenäosusega kasutavad kindlustusvõtjad lepingus sisalduvaid valikuõigusi, sh võimalust leping katkestada või tagasi osta, analüüsivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kindlustusvõtjate varasemat ja eeldatavat tulevast käitumist. Selles analüüsis võetakse arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

kui palju kasu on kindlustusvõtjad saanud ja saavad tulevikus valikuõiguse kasutamisest asjaoludel, mis valitsesid/valitsevad valikuõiguse kasutamise ajal;

(b) 

mineviku ja tuleviku majanduslike tingimuste mõju;

(c) 

minevikus tehtud ja tulevikus tehtavate juhtimisotsuste mõju;

(d) 

muud asjaolud, mis võivad tõenäoliselt mõjutada kindlustusvõtjate otsuseid küsimuses, kas kasutada valikuõigust.

Seda tõenäosust loetakse punktides a–d nimetatud elementidest sõltumatuks üksnes juhul, kui on empiirilisi tõendeid, mis sellist eeldust toetavad.2. Alajagu

Parima hinnangu arvutamise aluseks olev teave

Artikkel 27

Teabe usaldatavus

Teave loetakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõike 2 kohaldamisel usaldatavaks [direktiivis 2009/138/EÜ „usaldusväärne”], kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tõendavad teabe usaldatavust, võttes arvesse teabe ühtsust ja objektiivsust, teabeallika usaldusväärust ning teabe loomise ja töötlemise läbipaistvust.3. Alajagu

Parima hinnangu arvutamisel kasutatav rahavooprognoos

Artikkel 28

Rahavood

Parima hinnangu arvutamisel kasutatav rahavooprognoos sisaldab kõiki järgmisi rahavoogusid sellises ulatuses, milles need rahavood on seotud olemasolevate kindlustus- ja edasikindlustuslepingutega:

(a) 

hüvitiste väljamaksed kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele;

(b) 

väljamaksed, mis kindlustus- või edasikindlustusandja peab tegema seoses lepingust tulenevate mitterahaliste hüvitiste pakkumisega;

(c) 

väljamaksed direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 punktis 1 osutatud kulude eest;

(d) 

kindlustusmaksed ja nendest tulenevad täiendavad rahavood;

(e) 

maksed kindlustus- või edasikindlustusandja ja kindlustusvahendajate vahel, mis on seotud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega;

(f) 

kindlustus- või edasikindlustusandja ja investeerimisühingute vahelised maksed, mis tulenevad investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksete lepingust;

(g) 

jääkvara- ja regressimaksed sellises ulatuses, milles neid ei saa pidada eraldi varadeks või kohustisteks kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mille komisjon on kinnitanud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002;

(h) 

maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi.

Artikkel 29

Väliskeskkonna eeldatavad tuleviku arengusuundumused

Parima hinnangu arvutamisel võetakse arvesse eeldatavaid tuleviku arengusuundumusi, mis avaldavad olulist mõju sissetulevatele ja väljaminevatele rahavoogudele, mida on vaja selleks, et täita kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kogu nende kehtivusaja vältel. Sel eesmärgil tähendavad tuleviku arengusuundumused rahvastiku, õigusnormide, meditsiini, tehnoloogia, sotsiaalsüsteemi, keskkonna ja majanduse arengut, sealhulgas ka inflatsiooni, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 punktis 2.

Artikkel 30

Rahavoogude ebakindlus

Parima hinnangu arvutamisel kasutatavas rahavooprognoosis võetakse otseselt või kaudselt arvesse igasugust rahavoogudes esinevat ebakindlust, sealhulgas kõiki järgmisi näitajaid:

(a) 

ebakindlus kindlustusjuhtumite esinemisaja, -sageduse ja raskusastme osas;

(b) 

ebakindlus kahjunõuete summa osas, sealhulgas kahjunõuete inflatsiooni [direktiivis 2009/138/EÜ „nõuetega seotud inflatsioon”] ning kahjunõuete rahuldamise ja väljamaksmise osas;

(c) 

ebakindlus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 punktis 1 osutatud kulude summa osas;

(d) 

ebakindlus artiklis 29 osutatud tuleviku arengusuundumuste osas, niivõrd kui see on otstarbekas;

(e) 

ebakindlus kindlustusvõtjate käitumise osas;

(f) 

kahe või enama ebakindluse põhjuse vaheline sõltuvusseos;

(g) 

rahavoogude sõltuvus asjaoludest, mis eelnevad rahavoo kuupäevale.

Artikkel 31

Kulud

1.  Parima hinnangu arvutamisel kasutatavas rahavooprognoosis võetakse arvesse kõiki järgmisi kulusid, mis on seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate kajastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ning millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 punktis 1:

(a) 

halduskulud;

(b) 

investeeringute haldamise kulud;

(c) 

kahjukäsitluse kulud;

(d) 

soetuskulud.

Punktides a–d nimetatud kuludes võetakse arvesse kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisel tekkinud üldkulusid.

2.  Üldkulud jaotatakse realistlikult ja objektiivselt ning ajas järjekindlalt parima hinnangu nende osade alla, millega nad on seotud.

3.  Edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seotud kulud võetakse arvesse parima hinnangu brutoarvutustes.

►C1

 

Kulude prognoosimisel võetakse aluseks eeldus, et kindlustus- või edasikindlustusandja sõlmib tulevikus uusi lepinguid.

 ◄

Artikkel 32

Lepingust tulenevad valikuõigused ja finantstagatised

Parima hinnangu arvutamisel võtavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

kõik nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutes sisalduvad finantstagatised ja lepingust tulenevad valikuõigused;

(b) 

kõik tegurid, mis võivad mõjutada tõenäosust, et kindlustusvõtja kasutab lepingust tulenevaid valikuõigusi või realiseerib finantstagatiste väärtuse.

Artikkel 33

Kohustuse vääring

Eri vääringutes rahavoogude kohta arvutatakse parim hinnang eraldi.

Artikkel 34

Arvutusmeetodid

1.  Parim hinnang arvutatakse läbipaistvalt ja niiviisi, et arvutusmeetodit ja sellest saadavaid tulemusi on kvalifitseeritud eksperdil võimalik üle vaadata.

2.  Aktuaarsed ja statistilised meetodid parima hinnangu arvutamiseks valitakse selle põhjal, kui sobivad nad on kajastama riske, mis mõjutavad nende aluseks olevaid rahavooge, ning kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste laadi. Aktuaarsed ja statistilised meetodid on kooskõlas kõigi asjaomaste andmetega, mis on parima hinnangu arvutamiseks kättesaadavad, ja kasutavad kõiki neid andmeid.

3.  Kui arvutusmeetod põhineb rühmitatud kindlustuslepingute andmetel, tagavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, et lepingute rühmitamise tulemusena tekivad homogeensed riskigrupid, mis kajastavad asjakohaselt neisse gruppidesse kuuluvate üksiklepingute riske.

4.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad analüüsivad, millises ulatuses sõltub rahavoogude nüüdisväärtus nii tulevaste sündmuste ja arengute oodatavatest tulemustest kui ka sellest, ►C1  kuidas teatavate stsenaariumide puhul tegelikud tulemused võivad oodatud tulemustest erineda. ◄

5.  Kui rahavoogude nüüdisväärtus sõltub tulevastest sündmustest ja arengutest, nagu on osutatud lõikes 4, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad rahavoogude parima hinnangu arvutamiseks meetodit, mis niisugust sõltuvust arvesse võtab.

Artikkel 35

Homogeensed riskigrupid elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu arvutamisel kasutatavad rahavooprognoosid koostatakse iga kindlustuslepingu jaoks eraldi. Kui iga kindlustuslepingu jaoks eraldi arvutamine põhjustaks kindlustus- või edasikindlustusandjale ülemäärast koormust, võib ta prognoosi koostamiseks lepingud rühmadesse koondada, tingimusel, et seejuures täidetakse kõik järgmised nõuded:

(a) 

samasse rühma kuuluvate lepingutega hõlmatud riskide laadis ja keerukuses ei ole märkimisväärseid erinevusi;

(b) 

lepingute rühmitamine ei moonuta lepingutega seotud riski ega väärkajasta nendega seotud kulusid;

(c) 

lepingute rühmitamise tulemusena saadakse parima hinnangu arvutamisel tõenäoliselt ligikaudu samasugune tulemus nagu iga üksiklepingu puhul eraldi, eriti seoses lepingus sisalduvate finantstagatiste ja valikuõigustega.

Artikkel 36

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

1.  Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parim hinnang arvutatakse kindlustusmaksete eraldiste ja rahuldamata nõuete eraldiste kohta eraldi.

2.  Kindlustusmaksete eraldised peavad olema seotud tulevaste kahjujuhtumitega, mis on hõlmatud kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevate ja artikli 18 kohaselt lepingu piiresse kuuluvate kohustustega. Kindlustusmaksete eraldiste arvutamisel kasutatavad rahavooprognoosid sisaldavad nende juhtumitega seotud hüvitisi, kulusid ja kindlustusmakseid.

3.  Rahuldamata nõuete eraldised peavad olema seotud kahjujuhtumitega, mis on juba aset leidnud, olenemata sellest, kas neist juhtumitest tulenevatest kahjunõuetest on juba teatatud või mitte.

4.  Rahuldamata nõuete eraldiste arvutamisel kasutatavad rahavooprognoosid sisaldavad lõikes 3 osutatud juhtumitega seotud hüvitisi, kulusid ja kindlustusmakseid.4. Alajagu

Riskimarginaal

Artikkel 37

Riskimarginaali arvutamine

1.  Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste koguportfelli riskimarginaal arvutatakse järgmise valemi kohaselt:

image

kus:

(a) 

CoC tähistab kapitalikulu määra;

(b) 

see summa hõlmab kõiki täisarve, k.a null;

(c) 

SCR(t) tähistab artikli 38 lõikes 2 osutatud solventsuskapitalinõuet t aasta möödudes;

(d) 

r(t + 1) tähistab põhilist riskivaba intressimäära, kui tähtaeg on t + 1 aastat.

Põhiline riskivaba intressimäär r(t + 1) valitakse vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatavale vääringule.

2.  Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad oma solventsuskapitalinõude arvutamisel heakskiidetud sisemudelit ja teevad kindlaks, et mudel sobib artikli 38 lõikes 2 osutatud solventsuskapitalinõude arvutamiseks iga ajahetke kohta kindlustus- ja edasikindluslepingutest tulenevate kohustuste kehtivusaja jooksul, kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad seda sisemudelit lõikes 1 osutatud SCR(t) summade arvutamiseks.

3.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad jaotavad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste koguportfelli riskimarginaali direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 ►C1  osutatud äriliinidesse. ◄ Niisuguses jaotamises võetakse asjakohaselt arvesse äriliinide osa artikli 38 lõikes 2 osutatud solventsuskapitalinõudes kindlustus- ja edasikindluslepingutest tulenevate kohustuste kogu portfelli kehtivusaja jooksul.

Artikkel 38

Referentsettevõtja

1.  Riskimarginaali arvutamine põhineb kõigil järgmistel eeldustel:

(a) 

riskimarginaali arvutava kindlustus- või edasikindlustusandja ►C1  (algne ettevõtja) ◄ kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste koguportfelli võtab üle teine kindlustus- või edasikindlustusandja (referentsettevõtja);

(b) 

kui algne ettevõtja tegeleb samaaegselt nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 73 lõikele 5, võtavad olenemata punktist a ühelt poolt elukindlustustegevusega seotud lepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tuleneva kohustusteportfelli ning teiselt poolt kahjukindlustustegevusega seotud lepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tuleneva kohustusteportfelli eraldi üle kaks erinevat referentsettevõtjat;

(c) 

►C1  kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste üleandmine hõlmab kõiki nende kohustustega seotud edasikindlustuslepinguid ja kokkuleppeid eriotstarbeliste varakogumitega; ◄

(d) 

enne nende kohustuste üleandmist ei ole referentsettevõtjal kindlustus- ega edasikindluslepingutest tulenevaid kohustusi ega omavahendeid;

(e) 

pärast üleandmist ei võta referentsettevõtja endale uusi kindlustus- ega edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi;

(f) 

►C1  pärast üleandmist suurendab referentsettevõtja nõuetekohased omavahendid tasemele, mis võrdub solventsuskapitalinõudega, mis on vajalik kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks nende kohustuste kehtivusaja jooksul; ◄

(g) 

►C1  pärast üleandmist ulatub referentsettevõtja varade väärtus tema solventsuskapitalinõude ja tehniliste eraldiste summani, millest on arvatud maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tagasisaadavad summad; ◄

(h) 

varad valitakse nii, et need minimeerivad solventsuskapitalinõuet tururiski puhul, millele referentsettevõtja on avatud;

(i) 

referentsettevõtja solventsuskapitalinõue hõlmab kõiki järgmisi riske:

i) 

ülevõetud äritegevusega seotud kindlustusrisk;

ii) 

punktis h osutatud tururisk, kui see on oluline, kuid välja arvatud intressirisk;

iii) 

krediidirisk seoses edasikindlustuslepingute, eriotstarbeliste varakogumitega sõlmitud kokkulepete, kindlustusvahendajate ja kindlustusvõtjatega ning muud olulised riskipositsioonid, mis on tihedasti seotud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega;

iv) 

operatsioonirisk;

(j) 

referentsettevõtja tehniliste eraldiste kahjumikatmisvõime, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 108, vastab iga riski puhul algse ettevõtja tehniliste eraldiste kahjumikatmisvõimele;

(k) 

referentsettevõtja puhul puudub edasilükkunud tulumaksul direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 108 osutatud kahjumi katmise võime;

(l) 

kui punktidest e ja f ei tulene teisiti, teeb referentsettevõtja tulevikus juhtimisotsuseid, mis on kooskõlas algse ettevõtja eeldatavate tulevikus tehtavate juhtimisotsustega, nagu on osutatud artiklis 23.

2.  Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kehtivusaja jooksul eeldatakse, et direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõike 5 esimeses lõigus osutatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks vajalik solventsuskapitalinõue on lõikes 1 sätestatud eelduste korral võrdne referentsettevõtja solventsuskapitalinõudega.

3.  Lõike 1 punkti i kohaldamisel loetakse risk oluliseks, kui selle mõju riskimarginaali arvutamisele võib mõjutada selle teabe kasutajate, sealhulgas järelevalveasutuste otsuseid või kaalutlusi.

Artikkel 39

Kapitalikulu määr

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 5 osutatud kapitalikulu määraks loetakse 6 %.5. Alajagu

Tehniliste eraldiste arvutamine tervikuna

Artikkel 40

Asjaolud, mille korral tehnilised eraldised arvutatakse tervikuna, ja sel puhul kasutatav meetod

1.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõike 4 teise lõigu kohaldamisel hinnatakse usaldusväärsust käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohaselt ning tehniliste eraldiste väärtust hinnatakse käesoleva artikli lõike 4 kohaselt.

2.  Rahavoogude jäljendamist loetakse usaldusväärseks juhul, kui neid rahavoogusid saab jäljendada summa ja ajastuse osas nende aluseks olevate riskide suhtes kõikide võimalike stsenaariumide korral. Järgmisi kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seonduvaid rahavoogusid ei ole võimalik usaldusväärselt jäljendada:

(a) 

rahavood, mis on seotud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mis sõltuvad tõenäosusest, et kindlustusvõtja kasutab lepingust tulenevaid valikuõigusi, sealhulgas võimalust leping katkestada või tagasi osta;

(b) 

rahavood, mis on seotud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mis sõltuvad suremuse, töövõimetuse, haiguste ja haigestumiste esinemise tasemest, suundumustest või volatiilsusest;

(c) 

kõik kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisega kaasnevad kulud.

3.  Finantsinstrumentideks, mille usaldusväärne turuväärtus on jälgitav, loetakse sellised finantsinstrumendid, millega kaubeldakse aktiivsel, sügaval, likviidsel ja läbipaistval turul. Aktiivsed turud peavad vastama ka artikli 10 lõikele 4.

4.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad määravad tehniliste eraldiste väärtuse kindlaks jäljendamisel kasutatavate finantsinstrumentide turuhinna põhjal.6. Alajagu

Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad

Artikkel 41

Üldsätted

1.  Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad arvutatakse kooskõlas nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingute piiridega, millega kõnealused summad on seotud.

2.  Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 210 osutatud piiratud edasikindlustuse lepingutest sissenõutavad summad ja muudest edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad arvutatakse eraldi. Eriotstarbelisest varakogumist sissenõutavad summad ei tohi ületada selle eriotstarbelise varakogumi agregeeritud maksimaalset riskipositsiooni kindlustus- või edasikindlustusandja jaoks.

3.  Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade arvutamisel hõlmavad rahavood ainult makseid seoses kindlustusjuhtumite hüvitamise ja kindlustuslepingutest tulenevate rahuldamata nõuetega. Maksed seoses muude sündmuste või kindlustuslepingutest tulenevate tasutud nõuetega arvestatakse väljaspool edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid ja muid tehniliste eraldiste elemente. Kui rahavoogude jaoks on avatud hoius, kohandatakse sissenõutavaid summasid vastavalt, et vältida selle hoiusega seotud varade ja kohustiste topeltarvestamist.

4.  Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul arvutatakse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kindlustusmaksete eraldiste ja rahuldamata nõuete eraldiste jaoks eraldi järgmiselt:

(a) 

rahavood, mis on seotud rahuldamata nõuete eraldistega, sisaldavad hüvitiste väljamakseid seoses kahjunõuetega, mis on arvestatud kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustatud riskide rahuldamata nõuete brutoeraldiste hulka;

(b) 

rahavood, mis on seotud kindlustusmaksete eraldistega, sisaldavad kõiki muid makseid.

5.  Kui rahavood eriotstarbelistest varakogumitest kindlustus- või edasikindlustusandjasse ei sõltu otseselt sellele riske edastavale kindlustus- või edasikindlustusandjale esitatud kahjunõuetest, võetakse tulevaste kahjunõuete puhul nendest eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad arvesse üksnes sellises ulatuses, milles on konservatiivselt, usaldusväärselt ja objektiivselt võimalik kontrollida, et nõuete ja sissenõutavate summade struktuurne sobimatus ei ole oluline.

Artikkel 42

Vastaspoole makseviivituse kohandus

1.  Kohandus, millega võetakse arvesse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81 osutatud vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatav kahju, arvutatakse ülejäänud sissenõutavatest summadest eraldi.

2.  Kohandus, millega võetakse arvesse vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatav kahju, arvutatakse sellelt vastaspoolelt sissenõutavate summade aluseks olevate rahavoogude muutuse oodatava nüüdisväärtusena, mis tekiks, kui sellel vastaspoolel tekiks teataval ajahetkel makseviivitus, sealhulgas maksejõuetuse või vaidluse tulemusena. Sel otstarbel ei arvestata rahavoogude muutuse hulka selliste riskimaandamismeetmete mõju, mis maandavad selle vastaspoole krediidiriski, välja arvatud hoitavatel tagatistel põhinevad riskimaandamismeetmed. Riskimaandamismeetmeid, mida arvesse ei võeta, kajastatakse eraldi ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavat summat suurendamata.

3.  Lõikes 2 osutatud arvutuses võetakse arvesse võimalikke makseviivitusi, mis võivad esineda edasikindlustuslepingu või eriotstarbelise varakogumiga sõlmitud kokkuleppe kehtivusaja jooksul, ja seda, kas ja mil määral makseviivituse tõenäosus ajas varieerub. Arvutus tehakse iga vastaspoole ja iga äriliini kohta eraldi. Kahjukindlustuses tehakse see eraldi ka kindlustusmaksete eraldiste ja rahuldamata nõuete eraldiste kohta.

4.  Keskmist vastaspoole makseviivitusest tingitud kahjumit (direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 81) ei hinnata madalamaks kui 50 % sissenõutavatest summadest, millest arvatakse maha lõikes 1 osutatud kohandus, välja arvatud juhul, kui on olemas usaldusväärne alus teistsuguseks hindamiseks.

5.  Eriotstarbelise varakogumi makseviivituse tõenäosus arvutatakse selles eriotstarbelises varakogumis hoitavate varadega kaasneva krediidiriski põhjal.4. JAGU

Asjakohane riskivaba intressikõver1. Alajagu

Üldsätted

▼M6

Artikkel 43

Üldsätted

1.  Põhilise riskivaba intressikõvera määrad peavad vastama kõigile järgmistele kriteeriumidele:

a) 

kindlustus- ja edasikindlustusandjatel on võimalik teenida neid määrasid tegelikkuses riskivabalt;

b) 

määrad määratakse kindlaks usaldusväärselt, võttes aluseks sügaval, likviidsel ja läbipaistval finantsturul kaubeldavad finantsinstrumendid.

Asjakohase riskivaba intressikõvera määrad arvutatakse iga valuuta ja iga tähtaja kohta eraldi, võttes aluseks kogu teabe ja kõik andmed, mis on selle valuuta ja tähtaja puhul asjakohased.

2.  Meetodid, andmenõuded ja parameetrid, mida kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77e lõikes 1 osutatud asjakohase riskivaba intressikõvera tehnilise teabe kindlaksmääramiseks, sealhulgas lõplik forvardintressimäär, viimane tähtaeg, mille puhul asjakohane riskivaba intressikõver ei ole ekstrapoleeritud, ja lõpliku forvardintressimäära suunas lähenemise kestus, on läbipaistvad, konservatiivsed, usaldusväärsed, objektiivsed ja ajas järjepidevad.

3.  EIOPA teavitab komisjoni kõigist selliste andmete olulistest muutustest, mida kasutatakse asjakohase riskivaba intressikõvera tehnilise teabe kindlaksmääramiseks. Oluline muutus tähendab mis tahes muutust, mis muudab meetodid, andmenõuded ja parameetrid (sealhulgas lõplik forvardintressimäär, viimane tähtaeg, mille puhul asjakohane riskivaba intressikõver ei ole ekstrapoleeritud, ja lõpliku forvardintressimäära suunas lähenemise kestus) kehtetuks.

4.  Lõikes 3 osutatud andmete olulise muutuse korral võib EIOPA esitada komisjonile ettepaneku meetodite, andmetenõuete ja parameetrite muudatustega, mida on vaja kehtetuse kõrvaldamiseks ja mis on proportsionaalsed asjaomase olulise muutusega. Kõnealusele ettepanekule lisatakse hinnang nende kavandatud muudatuste asjakohasuse ja mõju kohta.

5.  EIOPA muudab komisjoni taotlusel meetodit, andmenõuet või parameetrit, sealhulgas lõplikku forvardintressimäära, viimast tähtaega, mille puhul asjakohane riskivaba intressikõver ei ole ekstrapoleeritud, ja lõpliku forvardintressimäära suunas lähenemise kestust, et tagada, et asjakohase riskivaba intressikõvera intressimäärad määratakse kindlaks läbipaistval, konservatiivsel, usaldusväärsel, objektiivsel ja ajas järjepideval viisil.

▼B2. Alajagu

Põhiline riskivaba intressikõver

Artikkel 44

Finantsinstrumendid, millest tuletatakse põhilised riskivabad intressimäärad

1.  Iga vääringu ja iga tähtaja kohta tuletatakse põhilised riskivabad intressimäärad selle vääringu intressimäära vahetustehingute intressimäära põhjal, mida kohandatakse krediidiriski arvessevõtmiseks.

2.  Iga vääringu puhul kasutatakse selliste tähtaegade korral, mille intressimäära vahetustehingute intressimäärad ei ole sügavatelt, likviidsetelt ja läbipaistvatelt finantsturgudelt kättesaadavad, põhiliste riskivabade intressimäärade tuletamiseks selles vääringus emiteeritud riigivõlakirjade määrasid, mida on kohandatud riigivõlakirjade krediidiriski arvessevõtmiseks, tingimusel, et sellised riigivõlakirjade intressimäärad on sügavatelt, likviidsetelt ja läbipaistvatelt finantsturgudelt kättesaadavad.

Artikkel 45

Vahetustehingute intressimäärade kohandamine krediidiriski arvessevõtmiseks

Artikli 44 lõikes 1 osutatud krediidiriski arvestav kohandus määratakse kindlaks läbipaistvalt, konservatiivselt, usaldusväärselt ja objektiivselt ning järjekindlalt. Kohandus määratakse kindlaks intressimäära vahetustehingute ujuvas intressimääras kajastuvat krediidiriski arvestavate määrade ja samasuguse tähtajaga üleööturu indeksipõhise vahetustehingu määrade vahel, juhul kui mõlemad määrad on sügavatelt, likviidsetelt ja läbipaistvatelt finantsturgudelt kättesaadavad. Kohanduse arvutamisel võetakse aluseks 50 protsenti selle erinevuse keskmisest väärtusest ühe aasta jooksul. Kohandus ei tohi olla alla 10 baaspunkti ega üle 35 baaspunkti.

Artikkel 46

Ekstrapoleerimine

1.  Asjakohase riskivaba intressikõvera ekstrapoleerimisel rakendatavad põhimõtted on kõikide vääringute puhul samad. Sama kehtib ka kõige pikemate tähtaegade kindlaksmääramise osas, mille intressimäärad on jälgitavad sügaval, likviidsel ja läbipaistval turul, ning lõplikule forvardintressimäärale sujuva lähenemise tagamise mehhanismi osas.

2.  Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklit 77d, tuleb ekstrapoleerimist kasutada riskivabade intressimäärade suhtes, mis sisaldavad kõnealuses artiklis osutatud volatiilsuse kohandust.

3.  Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklit 77b, peab ekstrapoleerimisel võtma aluseks riskivabad intressimäärad ilma kattuvuse kohanduseta. Nimetatud artiklis osutatud kattuvuse kohandust rakendatakse ekstrapoleeritud riskivabadele intressimääradele.

Artikkel 47

Lõplik forvardintressimäär

1.  Iga vääringu puhul peab artikli 46 lõikes 1 osutatud lõplik forvardintressimäär olema ajas stabiilne ja muutuma üksnes pikaajaliste ootuste muutumise tulemusena. Lõpliku forvardintressimäära tuletamise metoodika tuleb selgelt ära näidata, et kindlustus- ja edasikindlustusandjatel oleks võimalik teha stsenaariumiarvutusi. See määratakse kindlaks läbipaistvalt, konservatiivselt, usaldusväärselt ja objektiivselt ning järjekindlalt.

2.  Iga vääringu puhul võetakse lõplikus forvardintressimääras arvesse ootusi pikaajalise reaalintressimäära suhtes ja oodatavat inflatsiooni, tingimusel, et neid ootusi saab selle vääringu puhul usaldusväärselt kindlaks teha. Lõplik forvardintressimäär ei sisalda tähtajapreemiat, mis kajastab pikaajaliste investeeringute hoidmisest tulenevat täiendavat riski.

Artikkel 48

Euroga seotud vääringute põhiline riskivaba intressikõver

1.  Euroga seotud vääringu puhul võib selles vääringus noteeritud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul parima hinnangu arvutamiseks kasutada euro põhilist riskivaba intressikõverat, mida on kohandatud valuutariski võrra, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

(a) 

vahetuskursi sidumisega on tagatud, et kõnealuse vääringu ja euro vaheline vahetuskurss püsib vahemikus, mis ei ole suurem kui 20 % selle vahemiku ülempiirist;

(b) 

euroala ja kõnealuse vääringu kehtivusala majanduslik olukord on omavahel piisavalt sarnased, tagamaks, et euro ja kõnealuse vääringu intressimäärad arenevad ühtemoodi;

(c) 

vahetuskursi sidumise lepinguga tagatakse, et vahetuskursi suhteline muutus ühe aasta jooksul ei ületa äärmuslike turusündmuste korral käesoleva lõike punktis a osutatud vahemikku, mis vastab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 101 lõikes 3 sätestatud usaldusnivoole;

(d) 

täidetud on üks järgmistest kriteeriumidest;

i) 

valuuta osaleb Euroopa vahetuskursimehhanismis (ERM II);

ii) 

on olemas nõukogu otsus, millega tunnistatakse kõnealuse vääringu ja euro vahetuskursi sidumise lepingut;

iii) 

vahetuskursi sidumise leping on kehtestatud riigi seadusega, millega kehtestatakse selle riigi vääring.

Punkti c kohaldamisel võetakse arvesse vahetuskursi sidumist garanteerivate poolte rahalisi vahendeid.

2.  Valuutariskikohandus peab olema negatiivne ja vastama riskimaandamiskuludele riski puhul, et euros nomineeritud investeeringu väärtus euroga seotud vääringus väheneb euro ja sellega seotud vääringu vahelise vahetuskursi muutumise tulemusena. Kohandus peab olema kõikide kindlustus- ja edasikindlustusandjate jaoks sama.3. Alajagu

Volatiilsuse kohandus

Artikkel 49

Võrdlusportfellid

1.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77d lõigetes 2 ja 4 osutatud võrdlusportfellid määratakse kindlaks läbipaistvalt, konservatiivselt, usaldusväärselt ja objektiivselt ning järjekindlalt. Võrdlusportfellide kindlaksmääramisel kasutatavad meetodid on kõikide vääringute ja riikide puhul samad.

2.  Iga vääringu ja iga riigi kohta hinnatakse võrdlusportfelli varade väärtust artikli 10 lõike 1 kohaselt ja nendega kaubeldakse turgudel, mis vastavad artikli 40 lõike 3 sätetele, välja arvatud likviidsuse puudumise ajal. Finantsinstrumente, millega kaubeldakse turgudel, mis ajutiselt ei vasta artikli 40 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele, ►C1  võib portfelli lisada ◄ ainult juhul, kui turg hakkab mõistliku aja jooksul eeldatavalt jälle neile kriteeriumidele vastama.

3.  Iga vääringu ja iga riigi puhul peab varade võrdlusportfell vastama kõikidele järgmistele nõuetele:

(a) 

iga vääringu puhul on varad tüüpilised investeeringute suhtes, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad teevad selles vääringus, et katta selles vääringus nomineeritud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parimat hinnangut; iga riigi puhul on varad tüüpilised investeeringute suhtes, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad teevad selles riigis, et katta selle riigi kindlustusturul müüdavate ja selle riigi vääringus nomineeritud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parimat hinnangut;

(b) 

võimaluse korral põhineb portfell asjaomastel indeksitel, mis on üldsusele kergesti kättesaadavad ning on olemas avaldatud kriteeriumid selle kohta, millal ja kuidas nende indeksite koosseisu kuuluvaid elemente muudetakse;

(c) 

varade portfelli kuuluvad kõik järgmised varad:

— 
võlakirjad, väärtpaberistamised ja laenud, sealhulgas hüpoteeklaenud,
— 
omakapital,
— 
kinnisvara.

Punktide a ja b kohaldamisel käsitatakse kindlustus- ja edasikindlustusandjate investeeringuid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse ja muid fondide vormis investeeringuid investeeringutena alusvarasse.

Artikkel 50

Volatiilsuse kohanduse aluseks oleva hinnavahe arvutamise valem

Iga vääringu ja iga riigi puhul võrdub direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77d lõigetes 2 ja 4 osutatud hinnavahe järgmisega:

image

kus:

(a) 

wgov tähistab selle vääringu või riigi võrdlusportfellis sisalduvate riigivõlakirjade väärtuse ja kõikide selles võrdlusportfellis sisalduvate varade väärtuse suhet;

(b) 

Sgov tähistab selle vääringu või riigi võrdlusportfellis sisalduvate riigivõlakirjade keskmist kursivahet;

(c) 

wcorp tähistab selle vääringu või riigi võrdlusportfellis sisalduvate võlakirjade (v.a riigivõlakirjad), laenude ja väärtpaberistamiste väärtuse ning kõikide selles võrdlusportfellis sisalduvate varade väärtuse suhet;

(d) 

Scorp tähistab selle vääringu või riigi võrdlusportfellis sisalduvate võlakirjade (v.a riigivõlakirjad), laenude ja väärtpaberistamiste keskmist kursivahet.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad „riigivõlakirjad” nõudeid keskvalitsuste ja keskpankade vastu.

Artikkel 51

Riskiga korrigeeritud kursivahe

Keskmise kursivahe see osa, mis tuleneb eeldatava kahju, ootamatu krediidiriski või mõne muu direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77d lõikes 3 või 4 osutatud riski realistlikust hinnangust, arvutatakse samamoodi nagu direktiivi 2008/138/EÜ artikli 77c lõikes 2 ja käesoleva määruse artiklis 54 osutatud alushinnavahe.4. Alajagu

Kattuvuse kohandus

Artikkel 52

Suremusriski stress

1.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktis f osutatud suremusriski stress on järgmisest kahest stsenaariumist see, mille mõju põhiomavahenditele on ebasoodsam:

(a) 

parima hinnangu arvutamisel kasutatava suremusmäära kohene püsiva mõjuga 15 % suurenemine;

(b) 

selliste (protsentides väljendatud) suremusmäärade kohene 0,15-protsendipunktiline suurenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks, et kajastada suremuse kogemust eelseisva 12 kuu jooksul.

2.  Lõike 1 kohaldamisel kehtib suremusmäära kasv ainult selliste kindlustuslepingute suhtes, mille puhul suremusmäära kasv toob kaasa tehniliste eraldiste kasvu, võttes arvesse kõiki järgmisi tingimusi:

(a) 

sama kindlustatud isiku suhtes sõlmitud mitut kindlustuslepingut võib käsitada üheainsa kindlustuslepinguna;

(b) 

kui tehniliste eraldiste arvutamine põhineb artiklis 35 osutatud kindlustuslepingute rühmadel, võib selliste kindlustuslepingute kindlakstegemine, mille puhul kaasneb suremusmäärade suurenemisega tehniliste eraldiste suurenemine, põhineda üksikute kindlustuslepingute asemel ka kõnealustel kindlustuslepingute rühmadel, tingimusel, et saadav tulemus oluliselt ei erine.

3.  Edasikindlustuslepingutest tulenevate kohususte puhul kehtib selliste kindlustuslepingute kindlakstegemise nõue, mille puhul kaasneb suremusmäärade suurenemisega tehniliste eraldiste suurenemine, ainult aluseks olevate kindlustuslepingute suhtes ning kindlakstegemine viiakse läbi vastavalt lõikele 2.

Artikkel 53

Kattuvuse kohanduse arvutamine

1.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 1 punktis a osutatud arvutuses võtavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvesse üksnes selliseid määratud varasid, mille oodatavad rahavood peavad jäljendama kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli rahavoogusid, võtmata arvesse selle väärtust ületavaid varasid. Vara „oodatavad rahavood” tähendavad vara rahavoogusid, mida on kohandatud, et võtta arvesse vara makseviivituse tõenäosust, mis vastab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 2 punkti a alapunktis i sätestatud alushinnavahe elemendile, ►C1  või kui makseviivituste statistikast ei ole võimalik tuletada usaldusväärset krediidiriski hinnavahet, siis nimetatud direktiivi artikli 77c lõike 2 punktides b ja c sätestatud osale riskivaba intressimäära ületava hinnavahe pikaajalisest keskmisest. ◄

2.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 1 punktis b osutatud alushinnavahe mahaarvamisel nimetatud direktiivi artikli 77c lõike 1 punktis a sätestatud arvutuse tulemusest võetakse arvesse ainult seda osa alushinnavahest, mis ei kajastu veel käesoleva artikli lõike 1 kohaselt määratud varade portfelli rahavoogude kohanduses.

Artikkel 54

Alushinnavahe arvutamine

1.  Artikli 77c lõikes 2 osutatud alushinnavahe arvutatakse läbipaistvalt, konservatiivselt, usaldusväärselt ja objektiivselt ning järjekindlalt, võttes aluseks asjakohased indeksid, kui need on olemas. Võlakirja alushinnavahe arvutamise meetod on iga vääringu ja iga riigi puhul sama, võib aga riigivõlakirjade puhul olla teistsugune kui muude võlakirjade puhul.

2.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 2 punkti a alapunktis i osutatud ►C1  krediidiriski hinnavahe ◄ arvutamisel lähtutakse eeldusest, et makseviivituse korral on võimalik sisse nõuda 30 % turuväärtusest.

3.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 2 punktides b ja c osutatud pikaajaline keskmine põhineb viimase 30 aasta kohta käivatel andmetel. Kui osa neist andmetest ei ole kättesaadavad, asendatakse need konstrueeritud andmetega. Konstrueeritud andmed põhinevad viimase 30 aasta kohta kättesaadavatel usaldusväärsetel andmetel. Andmed, mis ei ole usaldusväärsed, asendatakse konstrueeritud andmetega sama metoodika kohaselt. Konstrueeritud andmed põhinevad mõistlikel eeldustel.

4.  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud eeldatav kahju peab vastama tõenäosusega kaalutud kahjumile, mis tekib kindlustus- või edasikindlustusandjal juhul, kui vara reiting alandatakse madalamale krediidikvaliteedi astmele ja asendatakse otsekohe pärast seda. Eeldatava kahju arvutus põhineb eeldusel, et asendav vara vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele:

(a) 

asendaval varal on samasugune rahavoogude ajaline jaotumine ja suurus nagu asendataval varal enne selle reitingu alandamist;

(b) 

asendav vara kuulub samasse varaklassi nagu asendatav vara;

(c) 

asendaval varal on samasugune krediidikvaliteedi aste nagu asendataval varal enne selle reitingu alandamist või kõrgem aste.5. JAGU

Äriliinid

Artikkel 55

Äriliinid

1.  Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud äriliinid on sätestatud käesoleva määruse I lisas.

2.  Kindlustus- või edasikindlustuslepingust tuleneva kohustuse arvamine mingi äriliini osaks peab kajastama selle kohustusega seotud riskide laadi. Kohustuse õiguslik vorm ei pruugi olla riski laadi suhtes määrav.

3.  Kui tehnilised alused on vastavuses kohustusega seotud riskide laadiga, arvatakse kohustused, mis tulenevad tervisekindlustuslepingutest, mida teostatakse samadel tehnilistel alustel kui elukindlustust, elukindlustuse äriliinide osaks, sellised kohustused aga, mis tulenevad tervisekindlustuslepingutest, mida teostatakse samadel tehnilistel alustel kahjukindlustusega, arvatakse kahjukindlustuse äriliinide osaks.

4.  Kui kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 2 lõike 3 punktis b osutatud tegevustest, ei saa nende laadi tõttu selgelt arvata mõne käesoleva määruse I lisas sätestatud äriliini osaks, lisatakse nad kõnealuses lisas sätestatud äriliini 32 alla.

5.  Kui kindlustus- või edasikindlustusleping katab nii elu- kui ka kahjukindlustuse valdkonda kuuluvaid riske, tuleb kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused lahti siduda elukindlustuse ja kahjukindlustuse osaks.

6.  Kui kindlustus- või edasikindlustusleping katab riske, mis kuuluvad erinevatesse käesoleva määruse I lisas sätestatud äriliinidesse, tuleb kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused võimaluse korral lahti siduda vastavateks äriliinideks.

7.  Kui kindlustus- või edasikindlustusleping sisaldab tervisekindlustuslepingust või tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevaid kohustusi ja muid kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevaid kohustusi, seotakse need kohustused võimaluse korral lahti.6. JAGU

Proportsionaalsus ja lihtsustused

Artikkel 56

Proportsionaalsus

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad tehniliste eraldiste arvutamiseks meetodeid, mis on nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste aluseks olevate riskide laadi, ulatuse ja keerukusega proportsionaalsed.

2.  Tehes kindlaks, kas tehniliste eraldiste arvutamise meetod on proportsionaalne, viivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad läbi hindamise, mille käigus:

(a) 

hinnatakse nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste aluseks olevate riskide laadi, ulatust ja keerukust;

(b) 

hinnatakse vastavalt vajadusele kas kvalitatiivselt või kvantitatiivselt viga, mis tekib meetodi tulemustesse erinevuste tõttu järgmiste näitajate vahel:

i) 

meetodi aluseks olevad eeldused riskide kohta;

ii) 

punktis a osutatud hindamise tulemused.

3.  Lõike 2 punktis a osutatud hindamisel võetakse arvesse kõiki riske, mis mõjutavad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kehtivusajal nende kohustuste täitmiseks vajalike sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude summasid, ajastust või väärtust. Riskimarginaali arvutmiseks võetakse sellel hindamisel arvesse kõiki artikli 38 lõike 1 punktis i osutatud riske, mis esinevad nende aluseks olevate kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kehtivusajal. Hindamine piirdub riskidega, mis on asjakohased tehniliste eraldiste arvutamise selle osa suhtes, mille suhtes meetodit kohaldatakse.

4.  Meetod loetakse riskide laadi, ulatuse ja keerukuse suhtes ebaproportsionaalseks, kui lõike 2 punktis b osutatud viga põhjustab tehniliste eraldiste või nende komponentide väärkajastamise, mis võib mõjutada tehniliste eraldiste väärtust käsitleva teabe sihtkasutaja otsuseid või kaalutlusi, välja arvatud juhul kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

(a) 

mitte ükski muu väiksema veaga meetod ei ole kättesaadav ja meetodi tulemusena tehniliste eraldiste summat tõenäoliselt ei alahinnata;

(b) 

meetodi tulemusena saadakse kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste tehniliste eraldiste summa, mis on suurem kui summa, mis oleks saadud proportsionaalse meetodi kasutamisel, ja meetodi tulemusena ei alahinnata riski, mis kaasneb kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mille suhtes meetodit rakendatakse.

Artikkel 57

Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade lihtsustatud arvutamine

1.  Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 56 kohaldamist, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne, kui neid summasid kohandatakse, võtmaks arvesse vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahju; kõnealune näitaja arvutatakse järgmiste hinnangute vahena:

(a) 

parim hinnang brutoväärtusena, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 punktis 2;

(b) 

lõike 2 kohaselt arvutatud parim hinnang, milles on arvesse võetud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad, ilma vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahju arvestava kohanduseta (korrigeerimata parima hinnangu netoväärtus).

2.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad kasutada meetodeid, mille abil korrigeerimata parima hinnangu netoväärtus tuletatakse parima hinnangu brutoväärtusest ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade aluseks olevate rahavoogude prognoosita. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutavad korrigeerimata parima hinnangu netoväärtuse homogeensete riskigruppide põhjal. Mitte ükski niisugune homogeenne riskigrupp ei hõlma rohkem kui üht edasikindlustuslepingut või eriotstarbelist varakogumit, välja arvatud juhul, kui neis edasikindlustuslepingutes või eriotstarbelistes varakogumites on ette nähtud homogeensete riskide ülekandmine.

Artikkel 58

Riskimarginaali lihtsustatud arvutamine

Ilma et see piiraks artikli 56 kohaldamist, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutada riskimarginaali arvutamiseks lihtsustatud meetodeid, sealhulgas ühte või mitut järgmistest meetoditest:

(a) 

meetodid, milles kasutatakse artikli 37 lõikes 1 osutatud terminiga SCR(t) tähistatud summade lähendatud väärtusi;

(b) 

meetodid, milles artikli 37 lõikes 1 osutatud terminiga SCR(t) tähistatud summade diskonteeritud summa lähendatakse, ilma et arvutataks iga sellist summat ükshaaval.

Artikkel 59

Riskimarginaali arvutamine majandusaasta jooksul

Ilma et see piiraks artikli 56 kohaldamist, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutuste jaoks, mida tuleb teha igas kvartalis, tuletada riskimarginaali varasema riskimarginaaliarvutuse tulemustest, ilma et tehtaks läbi artikli 37 lõikes 1 esitatud valemi kohane arvutus.

Artikkel 60

Kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu lihtsustatud arvutamine kindlustusmaksete kohandamise mehhanismi abil

Ilma et see piiraks artikli 56 kohaldamist, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad selliste elukindlustuslepingute puhul, mille korral kindlustusandjal on õigus või kohustus kohandada kindlustuslepingu tulevasi kindlustusmakseid selliselt, et need kajastaksid olulisi muutusi oodatavas kahjunõuete ja kulude tasemes (kindlustusmaksete kohandamise mehhanism), kasutada elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu arvutamisel rahavooprognoose, milles eeldatakse, et kahjunõuete ja kulude taseme muutused toimuvad samaaegselt kindlustusmaksete kohandamisega, ja mille tulemusena saadav netorahavoog võrdub nulliga, tingimusel, et täidetud on kõik järgmised tingimused:

(a) 

kindlustusmaksete kohandamise mehhanism kompenseerib kindlustusandjale täielikult ja õigeaegselt kahjunõuete ja kulude taseme mis tahes suurenemise;

(b) 

arvutuse tulemusena ei alahinnata parimat hinnangut;

(c) 

arvutuse tulemusena ei alahinnata nendest kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega kaasnevat riski.

Artikkel 61

Vastaspoole makseviivituse kohanduse lihtsustatud arvutamine

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 56 kohaldamist, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahjumit arvestava kohanduse (direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 81) arvutada konkreetse vastaspoole ja homogeense riskigrupi jaoks järgmise valemi kohaselt:

image

kus:

(a) 

PD tähistab selle vastaspoole makseviivituse tõenäosust järgneva 12 kuu jooksul;

(b) 

Durmod tähistab selle vastaspoolega selle homogeense riskigrupi suhtes sõlmitud edasikindlustuslepingutest tagasisaadavate summade modifitseeritud kestust;

(c) 

BErec tähistab selle vastaspoolega selle homogeense riskigrupi suhtes sõlmitud edasikindlustuslepingutest tagasisaadavaid summasid.IV PEATÜKK

OMAVAHENDID1. JAGU

Omavahendite kindlaksmääramine1. Alajagu

Lisaomavahendite heakskiitmine järelevalveasutuse poolt

Artikkel 62

Taotluse hindamine

1.  Järelevalveasutused võtavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 90 lõikes 4 osutatud hindamisel arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

kohustuse tingimuste õiguslik jõud ja jõustatavus kõigis asjaomastes jurisdiktsioonides;

(b) 

rahaliste vahendite pakkumiseks sõlmitud või sõlmitava kindlustus- või edasikindlustusandja ja vastaspoolte vahelise kokkuleppe tingimused;

(c) 

kui see on asjakohane, kindlustus- või edasikindlustusandja asutamisleping või põhikiri;

(d) 

kas kindlustus- või edasikindlustusandjal on olemas protsessid, et teavitada järelevalveasutusi lisaomavahendite kirje kahjumi katmise võimet vähendada võivatest tulevastest muutustest järgmistes asjaoludes:

i) 

kokkuleppe struktuur või lepingutingimused;

ii) 

asjaomaste vastaspoolte seisund;

iii) 

lisaomavahendite kirje sissenõutavus.

2.  Järelevalveasutused hindavad ka seda, kas direktiivi 2009/138/EÜ artiklit 90 järgitakse, võttes arvesse mitmesuguseid olukordi, kus kirje võib kahjumi katmiseks sisse nõuda.

3.  Kui kindlustus- või edasikindlustusandja taotleb heakskiitu meetodile, millega määratakse kindlaks iga lisaomavahendite kirje suurus, hindavad järelevalveasutused seda, kas kindlustus- või edasikindlustusandja meetodi korrapärase valideerimise protsess on asjakohane tagamaks, et meetodiga saadud tulemused kajastavad jooksvalt kirje kahjumi katmise võimet.

4.  Lisaks lõigetes 1–3 sätestatud nõuetele hindavad järelevalveasutused lisaomavahendite heakskiitmise taotlust artiklites 63, 64 ja 65 sätestatud kriteeriumide põhjal.

Artikkel 63

Taotluse hindamine — vastaspoolte seisund

1.  Järelevalveasutused võtavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 90 lõike 4 punktis a osutatud vastaspoolte maksevõimelisuse [direktiivis 2009/138/EÜ „maksevõime”] hindamisel arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

vastaspoolte makseviivituse risk;

(b) 

risk, et makseviivitus on tingitud viivitusest lisaomavahendite kirjega seotud kohustuste täitmisel vastaspoolte poolt.

2.  Seoses lõike 1 punktiga a hindavad järelevalveasutused vastaspoolte makseviivituse riski, uurides vastaspoolte makseviivituse tõenäosust ja makseviivitusest tingitud kahju, võttes arvesse kõiki järgmisi kriteeriume:

(a) 

vastaspoolte krediidikvaliteet, eeldusel et see kajastab asjakohaselt vastaspoolte võimet täita lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi;

(b) 

praegused või prognoositavad praktilised või õiguslikud takistused, mis takistavad vastaspooltel lisaomavahendite kirjega seotud kohustuste täitmist;

(c) 

kas vastaspoolte suhtes kehtivad õiguslikud või regulatiivsed nõuded, mis vähendavad vastaspoolte võimet täita lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi;

(d) 

kas vastaspoolte õiguslik vorm piirab vastaspoolte lisaomavahendite kirjega seotud kohustuste täitmist;

(e) 

kas vastaspooltel on muid riskipositsioone, mis vähendavad vastaspoolte võimet täita lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi;

(f) 

kas seoses lisaomavahendite kirjet puudutavate kohustusega on lepingutingimused kohaldatava õiguse raames sellised, et vastaspooltel on õigus tasaarvestada summad, mis nad võlgnevad, mis tahes summadega, mille kindlustus- või edasikindlustusandja neile võlgu on.

3.  Seoses lõike 1 punktiga b hindavad järelevalveasutused vastaspoolte likviidsuspositsiooni, võttes arvesse kõike järgnevat:

(a) 

kas on praeguseid või prognoositavaid praktilisi või õiguslikke takistusi, mis pärsivad vastaspoolte võimet täita viivitamata lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi;

(b) 

kas vastaspoolte suhtes kehtivad õiguslikud või regulatiivsed nõuded, mis võivad vähendada vastaspoolte võimet täita viivitamata lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi;

(c) 

kas vastaspoolte õiguslik vorm piirab vastaspoolte lisaomavahendite kirjega seotud kohustuste viivitamatut täitmist.

4.  Järelevalveasutused võtavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 90 lõike 4 punktis a osutatud vastaspoolte maksetahte hindamisel arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

mitmesugused olukorrad, kus lisaomavahendite kirje võib kahjumi katmiseks sisse nõuda;

(b) 

kas on stiimuleid või takistavaid asjaolusid, mis võivad mõjutada vastaspoolte valmisolekut täita lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi;

(c) 

kas varasemad tehingud vastaspoolte ning kindlustus- või edasikindlustusandja vahel, sealhulgas vastaspoolte lisaomavahendite kirjetega seotud kohustuste varasem täitmine, näitavad seda, kas vastaspooled on valmis täitma oma praegusi lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi.

5.  Järelevalveasutused võtavad vastaspoolte maksevõimelisuse ja -tahte hindamisel arvesse mis tahes muid vastaspoolte seisundiga seotud tegureid, ja kui see on asjakohane, ka kindlustus- või edasikindlustusandja ärimudelit.

6.  Kui lisaomavahendite kirje puudutab vastaspoolte rühma, võivad järelevalveasutused ning kindlustus- ja edasikindlustusandjad hinnata vastaspoolte rühma kui ühe vastaspoole seisundit, eeldusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

(a) 

üksikud vastaspooled ei ole olulised;

(b) 

sellesse rühma kuuluvad vastaspooled on piisavalt homogeensed;

(c) 

vastaspoolte rühma hindamisel ei ülehinnata rühma kuuluvate vastaspoolte maksevõimelisust ja -tahet.

7.  Vastaspoolt käsitatakse olulisena, kui tema kui üksiku vastaspoole seisund avaldab hinnangule vastaspoolte rühma maksevõimelisuse ja -tahte kohta tõenäoliselt märkimisväärset mõju.

Artikkel 64

Taotluse hindamine — vahendite sissenõutavus

Järelevalveasutused võtavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 90 lõike 4 punktis b osutatud vahendite sissenõutavuse hindamisel arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

kas vahendite sissenõutavus on tagatise kättesaadavuse või muu sarnase, artiklitele 209–214 vastava kokkuleppe tõttu suurenenud;

(b) 

kas on vahendite sissenõutavust mõjutavaid praeguseid või prognoositavaid praktilisi või õiguslikke takistusi;

(c) 

kas vahendite sissenõutavuse suhtes kehtivad õiguslikud või regulatiivsed nõuded;

(d) 

kindlustus- või edasikindlustusandja võime võtta meetmeid, et sundida vastaspoolt täitma lisaomavahendite kirjega seotud kohustusi.

Artikkel 65

Taotluse hindamine — andmed varem esitatud nõuete tulemuste kohta

Järelevalveasutused võtavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 90 lõike 4 punktis c osutatud varasemate nõuete tulemusi käsitlevate andmete hindamisel arvesse kõiki järgmisi asjaolusid:

(a) 

kas kindlustus- või edasikindlustusandja on varem esitanud samadele või sarnastele vastaspooltele nõudeid samade või sarnaste tingimuste korral;

(b) 

kas kõnealused andmed on asjakohased ja usaldusväärsed, pidades silmas tulevikus esitatavate nõuete eeldatavaid tulemusi.

Artikkel 66

Täpsustus piiramata lisaomavahendite koguse kohta

1.  Järelevalveasutused ei anna heakskiitu piiramata koguses lisaomavahenditele.

2.  Kui järelevalveasutused kiidavad heaks teatava koguse lisaomavahendeid, täpsustatakse järelevalveasutuste otsuses, kas heakskiidetud kogus on sama, mille kohta kindlustus- või edasikindlustusandja taotluse esitas, või sellest väiksem.

Artikkel 67

Meetodi heakskiitmisega seotud täpsustused koguse ja aja kohta

Kui järelevalveasutused kiidavad heaks meetodi iga lisaomavahendite kirje suuruse kindlaksmääramiseks, sätestatakse järelevalveasutuste otsuses kõik alljärgnev:

(a) 

selle meetodiga arvutatud lisaomavahendite kirje esialgne suurus heakskiidu andmise kuupäeval;

(b) 

selle meetodiga lisaomavahendite kirje suuruse ümberarvutamise väikseim sagedus, kui see on suurem kui kord aastas, ja sageduse põhjused;

(c) 

ajavahemik, mil võimaldatakse selle meetodiga lisaomavahendite kirje suuruse arvutamist.2. Alajagu

Osaluste käsitamine omavahendite kindlaksmääramisel

Artikkel 68

Osaluste käsitamine põhiomavahendite kindlaksmääramisel

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjate põhiomavahendite kindlaksmääramiseks arvatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 88 kohastest põhiomavahenditest maha finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate kõnealuse direktiivi artikli 92 lõikes 2 osutatud osaluste koguväärtus, mis on suurem kui 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi loetletud kirjetest.

2.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjate põhiomavahendite kindlaksmääramiseks arvatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 88 kohastest põhiomavahenditest maha kõigi finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate kõnealuse direktiivi artikli 92 lõikes 2 osutatud osaluste (muud kui lõikes 1 osutatud osalused) väärtuse see osa, mis on suurem kui 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi loetletud kirjetest.

▼M1

3.  Olenemata lõigetest 1 ja 2 ei arva kindlustus- ja edasikindlustusandjad maha artiklis 171 osutatud strateegilisi osalusi, mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel 1. meetodiga, nagu sätestatud direktiivi 2002/87/EÜ I lisas või direktiivi 2009/138/EC artiklis 230.

▼B

4.  Lõikes 2 sätestatud mahaarvamisi kohaldatakse proportsionaalselt kõigi osaluste suhtes, millele kõnealuses lõikes viidatakse.

5.  Lõigetes 1 ja 2 sätestatud mahaarvamised tehakse selle taseme omavahenditest, kuhu kuuluvaid seotud kindlustus- või edasikindlustusandja omavahendeid osalus suurendas:

(a) 

osalused finantseerimis- ja krediidiasutuste esimese taseme põhiomavahendite kirjetes arvatakse maha artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi osutatud kirjetest;

(b) 

osalused finantseerimis- ja krediidiasutuste täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides arvatakse maha artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud kirjetest;

(c) 

osalused finantseerimis- ja krediidiasutuste teise taseme instrumentides arvatakse maha artiklis 72 osutatud põhiomavahendite kirjetest.2. JAGU

Omavahendite liigitamine

Artikkel 69

Esimese taseme omavahendid — omavahendite kirjete loetelu

Järgmisi põhiomavahendite kirjeid käsitatakse vahenditena, millel on olulisel määral direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktides a ja b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi, ja juhul kui neil on kõik artiklis 71 kirjeldatud omadused, liigitatakse need esimesse tasemesse:

(a) 

summa, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mille väärtus on määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 ja VI peatüki 2. jao kohaselt; hõlmab järgmisi kirjeid:

i) 

sissemakstud lihtaktsiakapital ja asjaomane ülekurss;

ii) 

vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemakstud algkapital [direktiivis 2009/138/EÜ „esialgsed vahendid”], liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje;

iii) 

vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud sissemaksed;

iv) 

vahendite ülejääk, mida ei käsitata kindlustus- ja edasikindlustuskohustisena vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõikele 2;

v) 

sissemakstud eelisaktsiad ja asjaomane ülekurss;

vi) 

korrigeerimisreserv;

(b) 

sissemakstud allutatud kohustised, mille väärtus on määratud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75.

Artikkel 70

Korrigeerimisreserv

1.  Korrigeerimisreserv, millele osutatakse artikli 69 punkti a alapunktis vi, on võrdne summaga, mille võrra varad ületavad kohustisi ja millest on maha arvatud kõik alljärgnev:

(a) 

kindlustus- ja edasikindlustusandja valduses olevate omaaktsiate summa;

(b) 

prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud;

(c) 

artikli 69 punkti a alapunktides i–v, artikli 72 punktis a ja artikli 76 punktis a loetletud põhiomavahendite kirjed;

(d) 

põhiomavahendite kirjed, mida artikli 69 punkti a alapunktid i–v, artikli 72 punkt a ja artikli 76 punkt a ei sisalda ja mille järelevalveasutus on kooskõlas artikliga 79 heaks kiitnud;

(e) 

piiratud omavahendite kirjed, mis vastavad ühele järgmistest nõuetest:

i) 

on suuremad kui vastavalt artikli 81 lõikele 1 kindlaks määratud tinglik solventsuskapitalinõue kattuvuse kohanduse portfellide ja eraldatud vahendite kogumi puhul;

ii) 

on vastavalt artikli 81 lõikele 2 välja jäetud;

(f) 

nende finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste väärtus, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 92 lõikes 2 ja mis on maha arvatud vastavalt artiklile 68, juhul kui punktid a–e seda juba ei kajasta.

2.  Lõikes 1 osutatud summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, sisaldab summat, mis vastab tulevastes kindlustusmaksetes sisalduvale eeldatavale kasumile vastavalt artikli 260 lõikele 2.

3.  Selle kindlaksmääramine, kas korrigeerimisreservil on artiklis 71 kirjeldatud omadused ja kui palju tal neid on, ei kujuta endast nende varade ja kohustiste omaduste hindamist, mis kajastuvad selle summa arvutamisel, mille võrra varad ületavad kohustisi, või kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes sisalduvate aluskirjete arvutamisel.

Artikkel 71

Esimese taseme omavahendid — liigitamise aluseks olevad omadused

1.  Artiklis 69 osutatud omadused on järgmised:

(a) 

põhiomavahendite kirje on

i) 

artikli 69 punkti a alapunktides i ja ii osutatud kirjete korral kõigist teistest nõuetest madalama nõudeõiguse järguga, kui kindlustus- või edasikindlustusandjate suhtes kohaldatakse lõpetamismenetlust;

ii) 

artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud kirjete korral sama nõudeõiguse järguga kui artikli 69 punkti a alapunktides i ja ii osutatud kirjed või nendest kõrgema järguga, kuid madalama nõudeõiguse järguga kui artiklites 72 ja 76 loetletud kirjed, millel on vastavalt artiklis 73 ja artiklis 77 kirjeldatud omadused, ning madalama nõudeõiguse järguga kui kõikide kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute nõuded ning võlausaldajate allutamata nõuded;

(b) 

põhiomavahendite kirje ei sisalda aspekte, mis võivad põhjustada kindlustus- või edasikindlustusandja maksejõuetust või kiirendada tema maksejõuetuks muutumise protsessi;

(c) 

põhiomavahendite kirje on kahjumi katmiseks viivitamata kättesaadav;

(d) 

põhiomavahendite kirje katab kahjumi vähemalt siis, kui solventsuskapitalinõue on täitmata ja kui see ei takista kindlustus- või edasikindlustusandja rekapitaliseerimist;

(e) 

põhiomavahendite kirjel on artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud kirjete korral üks järgmistest lõikes 8 täpsustatud käivitava sündmuse puhul käivitatavatest peamistest kahjumi katmise mehhanismidest:

▼M6

i) 

põhiomavahendite kirje nimiväärtuse või põhisumma allahindamine lõigetes 5 ja 5a sätestatud viisil;

ii) 

põhiomavahendite kirje automaatne konverteerimine artikli 69 punkti a alapunktis i või ii märgitud põhiomavahendite kirjeks, nagu sätestatud käesoleva artikli lõigetes 6 ja 6a;

▼B

iii) 

peamine kahjumi katmise mehhanism, millega saavutatakse tulemus, mis on võrdväärne punktis i või ii kirjeldatud peamiste kahjumi katmise mehhanismide tulemustega;

(f) 

põhiomavahendite kirje vastab ühele järgmistest kriteeriumidest:

i) 

on artikli 69 punkti a alapunktides i ja ii osutatud kirjete korral määramata tähtajaga või juhul, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on fikseeritud tähtaeg, sama tähtajaga mis kindlustus- või edasikindlustusandjal;

ii) 

on artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud kirjete korral määramata tähtajaga; esimene lepingukohane võimalus põhiomavahendite kirje tagasi maksta või tagasi osta ei teki enne väljastamiskuupäevast 5 aasta möödumist;

(g) 

artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirje võimaldab selle kirje tagasimaksmist või tagasiostmist ainult 5–10 aastat pärast väljastamiskuupäeva, kui kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitalinõue on ületatud asjakohase marginaaliga, võttes arvesse kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuse positsiooni, sealhulgas tema keskpika perioodi kapitali haldamise kava;

(h) 

artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iii ja v ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral kuulub põhiomavahendite kirje tagasimaksmisele või tagasiostmisele ainult kindlustus- või edasikindlustusandja valikul ning põhiomavahendite kirje tagasimaksmise või tagasiostmise peab järelevalveasutus eelnevalt heaks kiitma;

(i) 

artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iii ja v ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral ei sisalda põhiomavahendite kirje stiimuleid selle kirje tagasimaksmiseks või tagasiostmiseks, mis suurendaksid tõenäosust, et kindlustus- või edasikindlustusandja maksab või ostab selle kirje tagasi, kui tal on selleks õigus;

(j) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või tagasimaksmine või tagasiostmine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iii ja v ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral ette nähtud kirje tagasimaksmise või tagasiostmise peatamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning tagasimaksmine või tagasiostmine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

(k) 

olenemata punktist j, võimaldab põhiomavahendite kirje selle kirje tagasimaksmist või tagasiostmist, kui solventsuskapitalinõue on täitmata või tagasimaksmine või tagasiostmine põhjustaks selle mittetäitmise, ainult juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

i) 

järelevalveasutus on selle kirje tagasimaksmise või tagasiostmise peatamise erandlikult katkestanud;

ii) 

kirje vahetatakse muu, vähemalt sama kvaliteediga esimese taseme omavahendite kirje vastu või konverteeritakse selleks;

iii) 

miinimumkapitalinõue on pärast tagasimaksmist või tagasiostmist täidetud;

(l) 

põhiomavahendite kirje vastab ühele järgmistest kriteeriumidest:

i) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 69 lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii osutatud kirjete korral põhiomavahendite kirjet reguleerivate õiguslike või lepinguliste kokkulepetega või siseriiklike õigusaktidega lubatud kõnealuse kirjega seotud väljamaksete tühistamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning väljamaksete tegemine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

ii) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud kirjete korral põhiomavahendite kirjet reguleeriva lepingulise kokkuleppe tingimustega ette nähtud kõnealuse kirjega seotud väljamaksete tühistamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning väljamaksete tegemine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

(m) 

põhiomavahendite kirje võimaldab väljamaksete tegemist, kui solventsuskapitalinõue on täitmata või põhiomavahendite kirjega seotud väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, ainult juhul, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

i) 

järelevalveasutus on väljamaksete tühistamise erandlikult peatanud;

ii) 

väljamaksete tegemine ei nõrgenda veelgi kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuse positsiooni;

iii) 

miinimumkapitalinõue on pärast väljamaksete tegemist täidetud;

(n) 

põhiomavahendite kirje võimaldab artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iii ja v ning punktis b osutatud kirjete korral kindlustus- või edasikindlustusandjale põhiomavahendite kirjega seotud väljamaksete tegemisel täielikku paindlikkust;

(o) 

põhiomavahendite kirjel ei lasu koormatisi ja see ei ole seotud ühegi teise tehinguga, mis — vaadelduna koos põhiomavahendite kirjega — võiks tuua kaasa selle, et kõnealune põhiomavahendite kirje ei ole direktiivi 2009/138/EÜ artikli 94 lõikega 1 kooskõlas.

2.  Käesoleva artikli kohaldamisel ei käsitata põhiomavahendite kirje vahetamist muu esimese taseme põhiomavahendite kirje vastu või selleks konverteerimist või esimese taseme põhiomavahendite kirje tagasimaksmist või tagasiostmist vähemalt sama kvaliteediga uuelt põhiomavahendite kirjelt saadud tulu arvelt tagasimaksmise või tagasiostmisena, juhul kui järelevalveasutus peab vahetamise, konverteerimise, tagasimaksmise või tagasiostmise heaks kiitma.

3.  Lõike 1 punkti n kohaldamisel artikli 69 punkti a alapunktides i ja ii osutatud põhiomavahendite kirjete korral on väljamaksete tegemise puhul täielik paindlikkus võimalik siis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

puudub eeliskäsitlus seoses väljamaksete tegemise järjekorraga ning põhiomavahendite kirjet reguleeriva lepingulise kokkuleppe tingimustega ei ole ette nähtud väljamaksetega seotud eelisõigusi;

b) 

väljamaksed tehakse väljamaksete tegemiseks kasutatavatelt kirjetelt;

c) 

väljamaksete suurust ei määrata kindlaks selle summa alusel, mille eest omavahendite kirje emiteerimisel osteti, ning väljamaksetel ei ole ülempiiri ega muid maksimumtaseme piiranguid;

d) 

olenemata punktist c, võib vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate emiteeritud instrumentide puhul kehtestada väljamaksetele ülempiiri või muu maksimumtaseme piirangu, eeldusel et ülempiir või muu piirang ei kujuta endast sündmust, mis on seotud muude omavahendite kirjetega seotud väljamaksete tegemise või tegemata jätmisega;

e) 

kindlustus- või edasikindlustusandjal ei ole väljamaksete tegemise kohustust;

f) 

väljamaksete tegemata jätmist ei käsitata kindlustus- või edasikindlustusandja makseviivituse juhuna;

g) 

väljamaksete tühistamisega ei kaasne kindlustus- või edasikindlustusandjale mingeid piiranguid.

4.  Lõike 1 punkti n kohaldamisel artikli 69 lõike punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral on väljamaksete tegemise puhul täielik paindlikkus võimalik siis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

väljamaksed tehakse väljamaksete tegemiseks kasutatavatelt kirjetelt;

b) 

kindlustus- või edasikindlustusandjal on võimalus omal äranägemisel igal ajal tühistada omavahendite kirjega seotud väljamaksete tegemine määramata ajaks ja mittekumulatiivsel alusel ning kindlustus- või edasikindlustusandja võib tühistatud makseid piiranguteta kasutada oma tähtaeguvate kohustuste täitmiseks;

c) 

väljamakseid ei ole kohustuslik asendada mis tahes muus vormis maksetega;

d) 

väljamakseid ei ole kohustuslik teha, kui muu omavahendite kirjega seotud väljamaksed toimuvad;

e) 

väljamaksete tegemata jätmist ei käsitata kindlustus- või edasikindlustusandja makseviivituse juhuna;

f) 

väljamaksete tühistamisega ei kaasne kindlustus- või edasikindlustusandjale mingeid piiranguid.

5.  Lõike 1 punkti e alapunkti i kohaldamisel vähendatakse põhiomavahendite kirje nimiväärtust või põhisummat sellisel viisil, et kahanevad

(a) 

kõnealuse kirje omaniku nõue lõpetamismenetluse korral;

(b) 

kõnealuse kirje tagasimaksmisel või tagasiostmisel maksmisele kuuluv summa ja

(c) 

kõnealuse kirjega seotud väljamaksed.

▼M6

5a.  Lõike 1 punkti e alapunkti i kohaldamisel nähakse põhiomavahendite kirje nimiväärtuse või põhisumma allahindamist käsitlevate sätetega ette kõik alljärgnev:

a) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus on toimunud kõnealuse lõike teise lõigu punktis c kirjeldatud asjaoludel ja osaline allahindlus oleks piisav, et taastada vastavus solventsuskapitalinõudele, hinnatakse osaliselt alla nimiväärtus või põhisumma summas, mis on vähemalt piisav, et taastada vastavus solventsuskapitalinõudele;

b) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus on toimunud kõnealuse lõike teise lõigu punktis c kirjeldatud asjaoludel ja osaline allahindamine ei oleks piisav, et taastada vastavus solventsuskapitalinõudele, hinnatakse nimiväärtus või põhisumma, nagu on kindlaks määratud põhiomavahendite kirje esmasel emiteerimisel, alla vähemalt lineaarsel viisil, mis tagab, et täielik allahindamine toimub juhul, kui solventsuskapitalinõude katvus jõuab 75 %ni või enne seda sündmust;

c) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus on toimunud kõnealuse lõike teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel, hinnatakse nimiväärtus või põhisumma alla täielikult;

d) 

pärast käesoleva lõike punkti b kohast allahindlust („algne allahindlus“):

i) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus toimub hiljem kõnealuse lõike teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel, hinnatakse nimiväärtus või põhisumma alla täielikult;

ii) 

kui kolme kuu jooksul pärast käivitavat sündmust, mis tingis algse allahindluse, ei ole toimunud käivitavat sündmust lõike 8 teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel, kuid solventsuse suhtarv on jätkuvalt halvenenud, hinnatakse nimiväärtus või põhisumma, nagu on kindlaks määratud põhiomavahendite kirje esmasel emiteerimisel, täiendavalt alla vastavalt käesoleva lõike punktile b, et kajastada kõnealust solventsuse suhtarvu jätkuvat halvenemist;

iii) 

täiendav allahindlus tehakse vastavalt alapunktile ii solventsuse suhtarvu iga hilisema halvenemise puhul iga järgneva kolmekuulise perioodi lõpus, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja on taastanud vastavuse solventsuskapitalinõudele.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab solventsuse suhtarv solventsuskapitalinõude katmise omavahendite nõuetekohase summa ja solventsuskapitalinõude suhet, kasutades viimaseid kättesaadavaid väärtusi.

▼B

6.  Lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamisel täpsustatakse artikli 69 punkti a alapunktis i või ii märgitud põhiomavahendite kirjeteks konverteerimist reguleerivates sätetes kas

(a) 

konverteerimise määr ja konverteerimise piirsumma või

(b) 

vahemik, mille piires konverteeritakse instrumendid põhiomavahendite kirjeks, mis on märgitud artikli 69 punkti a alapunktis i või ii.

▼M6

6a.  Lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldamisel nähakse artikli 69 punkti a alapunktis i või ii märgitud põhiomavahendite kirjeteks konverteerimist reguleerivate sätetega ette kõik järgmine:

a) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus on toimunud kõnealuse lõike teise lõigu punktis c kirjeldatud asjaoludel ja osaline konverteerimine oleks piisav, et taastada vastavus solventsuskapitalinõudele, konverteeritakse kirje osaliselt summas, mis on vähemalt piisav, et taastada vastavus solventsuskapitalinõudele;

b) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus on toimunud kõnealuse lõike teise lõigu punktis c kirjeldatud asjaoludel ja osaline konverteerimine ei oleks piisav, et taastada vastavus solventsuskapitalinõudele, konverteeritakse kirje sel viisil, et kirje järelejääv nimiväärtus või põhisumma väheneb vähemalt lineaarselt, tagades, et täielik konverteerimine toimub juhul, kui solventsuskapitalinõude katvus jõuab 75 %ni või enne seda sündmust;

c) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus on toimunud kõnealuse lõike teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel, konverteeritakse kirje täielikult;

d) 

pärast käesoleva lõike punkti b kohast konverteerimist („algne konverteerimine“):

i) 

kui lõikes 8 täpsustatud käivitav sündmus toimub hiljem kõnealuse lõike teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel, konverteeritakse kirje täielikult;

ii) 

kui kolme kuu jooksul pärast käivitavat sündmust, mis tingis algse konverteerimise, ei ole toimunud käivitavat sündmust lõike 8 teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel, kuid solventsuse suhtarv on jätkuvalt halvenenud, konverteeritakse kirjet täiendavalt vastavalt käesoleva lõike punktile b, et kajastada kõnealust jätkuvat halvenemist solventsuse suhtarvus;

iii) 

täiendav konverteerimine tehakse vastavalt alapunktile ii solventsuse suhtarvu iga hilisema halvenemise puhul iga järgneva kolmekuulise perioodi lõpus, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja on taastanud vastavuse solventsuskapitalinõudele.

Käesoleva lõike kohaldamisel on solventsuse suhtarvul sama tähendus kui lõike 5a kohaldamisel.

▼B

7.  Põhiomavahendite kirje nimiväärtus või põhisumma katab käivitava sündmuse korral kahjumi. Väljamaksete tühistamisest või vähendamisest tulenevat kahjumi katmise võimet ei loeta piisavaks, et käsitada seda lõike 1 punkti e kohase peamise kahjumi katmise mehhanismina.

8.  Lõike 1 punktis e osutatud käivitav sündmus on solventsuskapitalinõude oluline mittetäitmine.

Käesoleva lõike kohaldamisel loetakse solventsuskapitalinõude mittetäitmist oluliseks siis, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:

(a) 

nende omavahendite kirjete suurus, mis on nõuetekohased solventsuskapitalinõude täitmiseks, on võrdne või väiksem kui 75 % solventsuskapitalinõudest;

(b) 

nende omavahendite kirjete suurus, mis on nõuetekohased miinimumkapitalinõude täitmiseks, on võrdne või väiksem kui miinimumkapitalinõue;

(c) 

solventsuskapitalinõude taastäitmist ei saavutada kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil solventsuskapitalinõude mittetäitmist esimest korda täheldati.

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad instrumenti reguleerivates sätetes täpsustada lisaks punktides a–c osutatule veel ühe või mitu käivitavat sündmust.

9.  Kui miinimumkapitalinõude mittetäitmine esineb enne solventsuskapitalinõude mittetäitmist, käsitatakse lõike 1 punktide d, j ja l kohaldamisel viiteid solventsuskapitalinõudele viidetena miinimumkapitalinõudele.

▼M6

10.  Olenemata lõike 1 punktis e sätestatud nõudest, mille kohaselt tuleb lõikes 8 täpsustatud käivitava sündmuse korral käivitada peamine kahjumi katmise mehhanism, võib põhiomavahendite kirje puhul jätta peamise kahjumi katmise mehhanismi käivitamata, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

käivitav sündmus toimub lõike 8 teise lõigu punktis c kirjeldatud asjaoludel;

b) 

varem ei ole toimunud käivitavaid sündmusi kõnealuse lõike teise lõigu punktis a või b kirjeldatud asjaoludel;

c) 

järelevalveasutus on erandkorras nõus loobuma peamise kahjumi katmise mehhanismi käivitamisest mõlema järgmise teabeelemendi alusel:

i) 

prognoosid, mille kindlustus- või edasikindlustusandja esitab järelevalveasutusele direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõikes 2 ette nähtud finantsseisundi taastamise kava esitamisel ja mis näitavad, et peamise kahjumi katmise mehhanismi käivitamine sellisel juhul tooks väga tõenäoliselt kaasa maksukohustuse, millel oleks märkimisväärne negatiivne mõju kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuspositsioonile;

ii) 

kindlustus- või edasikindlustusandja vannutatud audiitorite väljastatud tõend, milles kinnitatakse, et kõik prognoosides kasutatud eeldused on realistlikud.

11.  Olenemata lõike 1 punkti f alapunkti ii nõudest võib põhiomavahendite kirje puhul olla lubatud tagasimaksmine või tagasiostmine enne kõnealuse perioodi lõppu, kui täidetud on järgmised tingimused:

a) 

kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitalinõuet ületatakse pärast tagasimaksmist või tagasiostmist asjakohase varuga, võttes arvesse kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuspositsiooni, sealhulgas tema keskpika perioodi kapitali haldamise kava;

b) 

asjaolud on sellised, nagu kirjeldatud alapunktis i või ii:

i) 

põhiomavahendite kirje regulatiivses liigituses on toimunud muutus, mis tõenäoliselt tingiks selle väljajätmise omavahenditest või ümberliigitamise madalama taseme omavahendite hulka, ning täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

— 
järelevalveasutus peab sellist muutust piisavalt kindlaks;
— 
ettevõtja tõendab järelevalveasutustele neid rahuldaval viisil, et põhiomavahendite kirje regulatiivset ümberliigitamist ei olnud selle emiteerimise ajal mõistlikult võimalik ette näha;
ii) 

põhiomavahendite kirje suhtes kohaldatav maksustamiskord on muutunud ja ettevõtja tõendab järelevalveasutustele neid rahuldaval viisil, et see muutus on oluline ja seda ei olnud kirje emiteerimise ajal mõistlikult võimalik ette näha.

▼B

Artikkel 72

Teise taseme põhiomavahendid — omavahendite kirjete loetelu

Järgmisi põhiomavahendite kirjeid käsitatakse vahenditena, millel on olulisel määral direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktis b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi, ja need liigitatakse teise tasemesse, juhul kui neil on kõik artiklis 73 kirjeldatud omadused:

(a) 

summa, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mille väärtus on määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 ja VI peatüki 2. jao kohaselt; hõlmab järgmisi kirjeid:

i) 

lihtaktsiakapital ja asjaomane ülekurss;

ii) 

vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje;

iii) 

vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud sissemaksed;

iv) 

eelisaktsiad ja asjaomane ülekurss;

(b) 

allutatud kohustised, mille väärtus on määratud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75.

Artikkel 73

Teise taseme põhiomavahendid — liigitamise aluseks olevad omadused

1.   ►M1  Artiklis 72 osutatud omadused on sätestatud kas punktides a–i või punktis j: ◄

(a) 

põhiomavahendite kirje kuulub madalamasse nõudeõiguse järku kui kõigi kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute nõuded ning võlausaldajate allutamata nõuded;

(b) 

põhiomavahendite kirje ei sisalda aspekte, mis võivad põhjustada kindlustus- või edasikindlustusandja maksejõuetust või kiirendada tema maksejõuetuks muutumise protsessi;

(c) 

põhiomavahendite kirje on määramata tähtajaga või selle esialgne tähtaeg on vähemalt 10 aastat; esimene lepingukohane võimalus põhiomavahendite kirje tagasi maksta või tagasi osta ei teki enne väljastamiskuupäevast 5 aasta möödumist;

(d) 

põhiomavahendite kirje kuulub tagasimaksmisele või tagasiostmisele ainult kindlustus- või edasikindlustusandja valikul ning järelevalveasutus peab põhiomavahendite kirje tagasimaksmise või tagasiostmise heaks kiitma;

(e) 

põhiomavahendite kirje võib sisaldada piiratud stiimuleid kõnealuse põhiomavahendite kirje tagasimaksmiseks või tagasiostmiseks, eeldusel et see ei toimu enne väljastamiskuupäevast 10 aasta möödumist;

(f) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või tagasimaksmine või tagasiostmine põhjustaks selle mittetäitmise, on põhiomavahendite kirje puhul ette nähtud kirje tagasimaksmise või tagasiostmise peatamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning tagasimaksmine või tagasiostmine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

(g) 

põhiomavahendite kirje vastab ühele järgmistest kriteeriumidest:

i) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 72 punkti a alapunktides i ja ii osutatud kirjete korral põhiomavahendite kirjet reguleerivate õiguslike või lepinguliste kokkulepetega või siseriiklike õigusaktidega lubatud kõnealuse kirjega seotud väljamaksete edasilükkamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning väljamaksete tegemine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

ii) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 72 punkti a alapunktides iii ja iv ning punktis b osutatud kirjete korral põhiomavahendite kirjet reguleeriva lepingulise kokkuleppe tingimustega ette nähtud kõnealuse kirjega seotud väljamaksete edasilükkamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning väljamaksete tegemine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

(h) 

põhiomavahendite kirje võimaldab väljamaksete tegemist, kui solventsuskapitalinõue on täitmata või põhiomavahendite kirjega seotud väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, ainult juhul, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

i) 

järelevalveasutus on väljamaksete edasilükkamise erandlikult peatanud;

ii) 

väljamaksete tegemine ei nõrgenda veelgi kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuse positsiooni;

iii) 

miinimumkapitalinõue on pärast väljamaksete tegemist täidetud;

(i) 

põhiomavahendite kirjel ei lasu koormatisi ja see ei ole seotud ühegi teise tehinguga, mis — vaadelduna koos põhiomavahendite kirjega — võiks tuua kaasa selle, et kõnealune põhiomavahendite kirje ei ole direktiivi 2009/138/EÜ artikli 94 lõike 2 esimese lõiguga kooskõlas;

(j) 

põhiomavahendite kirjel on artiklis 71 kirjeldatud omadused, mis on artikli 69 punkti a alapunktides iii ja v ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete seisukohast asjakohased, kuid ta ületab artikli 82 lõikes 3 sätestatud piirmäära.

Olenemata punktist f võimaldab põhiomavahendite kirje selle kirje tagasimaksmist või tagasiostmist, kui solventsuskapitalinõue on täitmata või tagasimaksmine või tagasiostmine põhjustaks selle mittetäitmise, ainult juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

i) 

järelevalveasutus on selle kirje tagasimaksmise või tagasiostmise peatamise erandlikult katkestanud;

ii) 

kirje vahetatakse muu, vähemalt sama kvaliteediga esimese või teise taseme omavahendite kirje vastu või konverteeritakse selleks;

iii) 

miinimumkapitalinõue on pärast tagasimaksmist või tagasiostmist täidetud.

2.  Käesoleva artikli kohaldamisel ei käsitata põhiomavahendite kirje vahetamist muu esimese või teise taseme põhiomavahendite kirje vastu või selleks konverteerimist või teise taseme põhiomavahendite kirje tagasimaksmist või tagasiostmist vähemalt sama kvaliteediga uuelt põhiomavahendite kirjelt saadud tulu arvelt tagasimaksmise või lunastamisena, juhul kui järelevalveasutus peab vahetamise, konverteerimise, tagasimaksmise või tagasiostmise heaks kiitma.

3.  Kui miinimumkapitalinõude mittetäitmine esineb enne solventsuskapitalinõude mittetäitmist, käsitatakse lõike 1 punktide f ja g kohaldamisel viiteid solventsuskapitalinõudele viidetena miinimumkapitalinõudele.

4.  Lõike 1 punkti e kohaldamisel loevad kindlustus- või edasikindlustusandjad tagasiostu ajendavat intressimäära kasvu, mis on seotud tagasiostu võimalusega, piiratuks, juhul kui kõnealune kasv kujutab endast kupongimäära ühekordset tõusu ja põhjustab algse intressimäära kasvu, mis ei ületa järgmistest näitajatest suurimat:

(a) 

100 baaspunkti, millest on lahutatud algse indeksi ja tõusnud indeksi ►C1  vahetustehingu hinnavahe, ◄

(b) 

►C1  50 % algsest krediidiriski hinnavahest, millest on lahutatud algse indeksi ja tõusnud indeksi vahetustehingu hinnavahe. ◄

▼M6

5.  Olenemata lõike 1 punkti c kohasest nõudest võib põhiomavahendite kirje puhul lubada tagasimaksmist või tagasiostmist enne viit aastat, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitalinõuet ületatakse pärast tagasimaksmist või tagasiostmist asjakohase varuga, võttes arvesse kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuspositsiooni, sealhulgas tema keskpika perioodi kapitali haldamise kava;

b) 

asjaolud on sellised, nagu kirjeldatud alapunktis i või ii:

i) 

põhiomavahendite kirje regulatiivses liigituses on toimunud muutus, mis tõenäoliselt tingiks selle väljajätmise omavahenditest või ümberliigitamise madalama taseme omavahendite hulka, ning täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

— 
järelevalveasutus peab sellist muutust piisavalt kindlaks;
— 
ettevõtja tõendab järelevalveasutustele neid rahuldaval viisil, et põhiomavahendite kirje regulatiivset ümberliigitamist ei olnud selle emiteerimise ajal mõistlikult võimalik ette näha;
ii) 

põhiomavahendite kirje suhtes kohaldatav maksustamiskord on muutunud ja ettevõtja tõendab järelevalveasutustele neid rahuldaval viisil, et see muutus on oluline ja seda ei olnud kirje emiteerimise ajal mõistlikult võimalik ette näha.

▼B

Artikkel 74

Teise taseme lisaomavahendid — omavahendite kirjete loetelu

Ilma et see piiraks direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 kohaldamist, käsitatakse järgmisi lisaomavahendite kirjeid vahenditena, millel on olulisel määral direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktis b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi, ja need liigitatakse teise tasemesse, juhul kui neil on kõik artiklis 75 osutatud omadused:

(a) 

sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav;

(b) 

vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad;

(c) 

sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad;

(d) 

õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral;

(e) 

akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2013/36/EL artikli 8 kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused;

(f) 

akreditiivid ja garantiid, eeldusel et kirjed on sissenõutavad ja et neil ei lasu koormatisi;

(g) 

kõik tulevased nõuded, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendused, kes tegelevad vaid direktiivi 2009/138/EÜ I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17 loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada;

(h) 

kõik tulevased nõuded, mida vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada, eeldusel et need on sissenõutavad ja et neil ei lasu koormatisi;

(i) 

kindlustus- või edasikindlustusandja ees võetud muud õiguslikult siduvad kohustused, eeldusel et need on sissenõutavad ja et neil ei lasu koormatisi.

Artikkel 75

Teise taseme lisaomavahendid — liigitamise aluseks olevad omadused

Teise tasemesse liigitamiseks peavad artiklis 74 loetletud lisaomavahendite kirjetel olema sellise põhiomavahendite kirje omadused, mis on vastavalt artiklitele 69 ja 71 liigitatud esimesse tasemesse ja mis on sissenõutud ja sissemakstud.

Artikkel 76

Kolmanda taseme põhiomavahendid — omavahendite kirjete loetelu

Järgmisi põhiomavahendite kirjeid käsitatakse vahenditena, millel on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktis b märgitud tunnused, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi, ja need liigitatakse kolmandasse tasemesse, juhul kui neil on kõik artiklis 77 kirjeldatud omadused:

(a) 

summa, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mille väärtus on määratud direktiivi 2009/138/EÜ VI peatüki 1. ja 2. jao kohaselt; hõlmab järgmisi kirjeid:

i) 

vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud sissemaksed;

ii) 

eelisaktsiad ja asjaomane ülekurss;

iii) 

summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netosummaga;

(b) 

allutatud kohustised, mille väärtus on määratud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75.

Artikkel 77

Kolmanda taseme põhiomavahendid — liigitamise aluseks olevad omadused

1.  Artiklis 76 osutatud omadused on järgmised:

(a) 

põhiomavahendite kirje kuulub artikli 76 punkti a alapunktides i ja ii ning punktis b osutatud kirjete korral madalamasse nõudeõiguse järku kui kõigi kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute nõuded ning võlausaldajate allutamata nõuded;

(b) 

põhiomavahendite kirje ei sisalda aspekte, mis võivad põhjustada kindlustus- või edasikindlustusandja maksejõuetust või kiirendada tema maksejõuetuks muutumise protsessi;

(c) 

põhiomavahendite kirje on artikli 76 punkti a alapunktides i ja ii ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral määramata tähtajaga või selle esialgne tähtaeg on vähemalt 5 aastat ning lõpptähtajaks on esimene lepingukohane võimalus põhiomavahendite kirje tagasi maksta või tagasi osta;

(d) 

artikli 76 punkti a alapunktides i ja ii ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral kuulub põhiomavahendite kirje tagasimaksmisele või tagasiostmisele ainult kindlustus- või edasikindlustusandja valikul ning järelevalveasutus peab põhiomavahendite kirje tagasimaksmise või tagasiostmise eelnevalt heaks kiitma;

(e) 

põhiomavahendite kirje võib artikli 76 punkti a alapunktides i ja ii ning punktis b osutatud kirjete korral sisaldada piiratud stiimuleid kõnealuse põhiomavahendite kirje tagasimaksmiseks või tagasiostmiseks;

(f) 

kui solventsuskapitalinõue on täitmata või tagasimaksmine või tagasiostmine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 76 punkti a alapunktides i ja ii ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral ette nähtud tagasimaksmise või tagasiostmise peatamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab solventsuskapitalinõude ning tagasimaksmine või tagasiostmine ei too kaasa solventsuskapitalinõude mittetäitmist;

(g) 

kui miinimumkapitalinõue on täitmata või väljamaksete tegemine põhjustaks selle mittetäitmise, on artikli 76 punkti a alapunktides i ja ii ning punktis b osutatud põhiomavahendite kirjete korral ette nähtud väljamaksete edasilükkamine seniks, kuni kindlustus- või edasikindlustusandja täidab miinimumkapitalinõude ning väljamaksete tegemine ei too kaasa miinimumkapitalinõude mittetäitmist;

(h) 

põhiomavahendite kirjel ei lasu koormatisi ja see ei ole seotud ühegi teise tehinguga, mis võiks kahjustada omadusi, mis käesoleva artikli kohaselt peavad kirjel olema.

Olenemata punktist f võimaldab põhiomavahendite kirje selle kirje tagasimaksmist või tagasiostmist, kui solventsuskapitalinõue on täitmata või tagasimaksmine või tagasiostmine põhjustaks selle mittetäitmise, ainult juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

i) 

järelevalveasutus on selle kirje tagasimaksmise või tagasiostmise peatamise erandlikult katkestanud;

ii) 

kirje vahetatakse muu, esimese või teise taseme või vähemalt sama kvaliteediga kolmanda taseme omavahendite kirje vastu või konverteeritakse selleks;

iii) 

miinimumkapitalinõue on pärast tagasimaksmist või tagasiostmist täidetud.

2.  Käesoleva artikli kohaldamisel ei käsitata põhiomavahendite kirje vahetamist muu esimese, teise või kolmanda taseme põhiomavahendite kirje vastu või selleks konverteerimist või kolmanda taseme põhiomavahendite kirje tagasimaksmist või tagasiostmist vähemalt sama kvaliteediga uuelt põhiomavahendite kirjelt saadud tulu arvelt tagasimaksmise või tagasiostmisena, juhul kui järelevalveasutus peab vahetamise, konverteerimise, tagasimaksmise või tagasiostmise heaks kiitma.

3.  Kui miinimumkapitalinõude mittetäitmine esineb enne solventsuskapitalinõude mittetäitmist, käsitatakse lõike 1 punkti f kohaldamisel viiteid solventsuskapitalinõudele viidetena miinimumkapitalinõudele.

4.  Lõike 1 punkti e kohaldamisel loevad kindlustus- või edasikindlustusandjad tagasiostu ajendavat intressimäära kasvu, mis on seotud tagasiostu võimalusega, piiratuks, juhul kui kõnealune kasv kujutab endast kupongimäära ühekordset tõusu ja põhjustab algse intressimäära kasvu, mis ei ületa järgmistest näitajatest suurimat:

(a) 

100 baaspunkti, millest on lahutatud algse indeksi ja tõusnud indeksi ►C1  vahetustehingu hinnavahe, ◄

(b) 

►C1  50 % algsest krediidiriski hinnavahest, millest on lahutatud algse indeksi ja tõusnud indeksi vahetustehingu hinnavahe. ◄

▼M6

5.  Olenemata lõike 1 punkti c kohasest nõudest võib põhiomavahendite kirje puhul lubada tagasimaksmist või tagasiostmist vähem kui viis aastat pärast emiteerimiskuupäeva, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitalinõuet ületatakse pärast tagasimaksmist või tagasiostmist asjakohase varuga, võttes arvesse kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuspositsiooni, sealhulgas tema keskpika perioodi kapitali haldamise kava;

b) 

asjaolud on sellised, nagu kirjeldatud alapunktis i või ii:

i) 

põhiomavahendite kirje regulatiivses liigituses on toimunud muutus, mis tõenäoliselt tingiks selle väljajätmise omavahenditest, ning täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

— 
järelevalveasutus peab sellist muutust piisavalt kindlaks;
— 
ettevõtja tõendab järelevalveasutustele neid rahuldaval viisil, et põhiomavahendite kirje regulatiivset ümberliigitamist ei olnud selle emiteerimise ajal mõistlikult võimalik ette näha;
ii) 

põhiomavahendite kirje suhtes kohaldatav maksustamiskord on muutunud ja ettevõtja tõendab järelevalveasutustele neid rahuldaval viisil, et see muutus on oluline ja seda ei olnud kirje emiteerimise ajal mõistlikult võimalik ette näha.

▼B

Artikkel 78

Kolmanda taseme lisaomavahendid — omavahendite kirjete loetelu

Lisaomavahendite kirjed, mille järelevalveasutus on kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 90 heaks kiitnud ja millel ei ole kõiki artiklis 75 osutatud omadusi, liigitatakse kolmanda taseme lisaomavahenditeks.

Artikkel 79

Omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise heakskiitmine järelevalveasutuste poolt

1.  Ilma et see piiraks direktiivi 2009/138/EÜ artikli 90 kohaldamist, käsitab kindlustus- või edasikindlustusandja omavahendite kirjet, mis ei kuulu artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 loetletud omavahendite kirjete hulka, omavahendina üksnes siis, kui järelevalveasutuselt on saadud heakskiit kirje hindamisele ja liigitamisele.

2.  Järelevalveasutus hindab selliste omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise heakskiitmisel, mis ei kuulu artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 loetletud omavahendite kirjete hulka, kindlustus- või edasikindlustusandja edastatud dokumentide põhjal järgmisi asjaolusid:

(a) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja taotleb heakskiitu esimesse tasemesse liigitamisele, kas põhiomavahendite kirjel on olulisel määral direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktides a ja b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi;

(b) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja taotleb teise taseme põhiomavahenditeks liigitamist, kas põhiomavahendite kirjel on olulisel määral direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktis b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi;

(c) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja taotleb teise taseme lisaomavahenditeks liigitamist, kas lisaomavahendite kirjel on olulisel määral direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktides a ja b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi;

(d) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja taotleb kolmanda taseme põhiomavahenditeks liigitamist, kas põhiomavahendite kirjel on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 93 lõike 1 punktis b märgitud tunnuseid, võttes arvesse kõnealuse direktiivi artikli 93 lõikes 2 sätestatud omadusi;

(e) 

põhiomavahendite kirje lepingutingimuste õiguslik jõustatavus kõigis asjaomastes jurisdiktsioonides;

(f) 

kas põhiomavahendite kirje on täielikult sisse makstud.

3.  Põhiomavahendite kirjed, mis ei kuulu artiklites 69, 72 ja 76 loetletud omavahendite kirjete hulka, liigitatakse esimese taseme põhiomavahenditeks üksnes siis, kui need on täielikult sisse makstud.

4.  Nende omavahendite kirjete kaasamise suhtes, mille järelevalveasutus on kooskõlas käesoleva artikliga heaks kiitnud, kohaldatakse artiklis 82 sätestatud kvantitatiivseid piiranguid.3. JAGU

Omavahendite nõuetekohasus1. Alajagu

Eraldatud vahendite kogum

Artikkel 80

Kohandamisi vajavad eraldatud vahendite kogumid

1.  Artikli 70 lõike 1 punktis e osutatud korrigeerimisreservi tuleb vähendada, kui eraldatud vahendite kogumisse kuuluvatel põhiomavahendite kirjetel on tegevuse jätkuvuse korral kahjumi täieliku katmise võime vähenenud seetõttu, et kindlustus- või edasikindlustusandja sees puudub ülekantavus ühel järgmistest põhjustest:

(a) 

kirjet saab kasutada üksnes kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustus- või edasikindlustuslepingute teatava kindlaksmääratud osa kahjumi katmiseks;

(b) 

kirjet saab kahjumi katmiseks kasutada üksnes teatavate kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute puhul;

(c) 

kirjet saab kasutada üksnes sellise kahjumi katmiseks, mis tuleneb teatavatest riskidest või kohustistest.

2.  Lõikes 1 osutatud omavahendite kirjed (edaspidi „piiratud omavahendite kirjed”) ei sisalda aktsionäride tulevaste ülekannete väärtust.

Artikkel 81

Eraldatud vahendite kogumite ja kattuvuse kohanduse portfellide kohandamine

1.  Korrigeerimisreservi arvutamisel vähendavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad artikli 70 kohast summat, mille võrra varad ületavad kohustisi, võrreldes järgmisi summasid:

(a) 

piiratud omavahendite kirjete suurus eraldatud vahendite kogumis või kattuvuse kohanduse portfellis;

(b) 

tinglik solventsuskapitalinõue eraldatud vahendite kogumi või kattuvuse kohanduse portfelli puhul.

Kui kindlustus- või edasikindlustusandja arvutab solventsuskapitalinõude standardvalemiga, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue vastavalt artiklile 217.

Kui kindlustus- või edasikindlustusandja arvutab solventsuskapitalinõude sisemudeliga, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue sama sisemudeliga, justkui kindlustus- või edasikindlustusandja tegeleks ainult eraldatud vahendite kogumis või kattuvuse kohanduse portfellis kajastatud tegevusega.

2.  Erandina lõikest 1 võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad juhul, kui varad, kohustised ja risk eraldatud vahendite kogumis ei ole olulised, vähendada korrigeerimisreservi piiratud omavahendite kirjete kogusuuruse võrra.2. Alajagu

Kvantitatiivsed piirangud

Artikkel 82

Esimese, teise ja kolmanda taseme omavahendite suhtes kohaldatavad nõuded ja piirangud

1.  Solventsuskapitalinõude täitmisega seoses kohaldatakse teise ja kolmanda taseme omavahendite nõuetekohase summa suhtes kõiki järgmisi kvantitatiivseid piiranguid:

(a) 

esimese taseme omavahendite nõuetekohane summa moodustab solventsuskapitalinõudest vähemalt poole;

(b) 

kolmanda taseme omavahendite nõuetekohane summa moodustab solventsuskapitalinõudest vähem kui 15 %;

(c) 

teise ja kolmanda taseme omavahendite nõuetekohane summa kokku ei moodusta solventsuskapitalinõudest rohkem kui 50 %.

2.  Miinimumkapitalinõuete täitmisega seoses kohaldatakse teise taseme omavahendite nõuetekohase summa suhtes kõiki järgmisi kvantitatiivseid piiranguid:

(a) 

esimese taseme omavahendite nõuetekohane summa moodustab miinimumkapitalinõudest vähemalt 80 %;

(b) 

teise taseme omavahendite nõuetekohane summa ei moodusta miinimumkapitalinõudest rohkem kui 20 %.

3.  Lõike 1 punktis a ja lõike 2 punktis a osutatud piiranguid arvesse võttes moodustab järgmiste põhiomavahendite kirjete kogusumma esimese taseme omavahendite kogusummast vähem kui 20 %:

(a) 

kirjed, millele on osutatud artikli 69 punkti a alapunktis iii;

(b) 

kirjed, millele on osutatud artikli 69 punkti a alapunktis v;

(c) 

kirjed, millele on osutatud artikli 69 punktis b;

(d) 

kirjed, mis kuuluvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308b lõikes 9 sätestatud üleminekukorra kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka.V PEATÜKK

SOLVENTSUSKAPITALINÕUDE STANDARDVALEM1. JAGU

Üldsätted1. Alajagu

Stsenaariumipõhised arvutused

Artikkel 83

1.  Kui põhisolventsuskapitalinõude mooduli või alammooduli arvutamine põhineb stsenaariumi mõjul kindlustus- ja edasikindlustusandjate põhiomavahenditele, kasutatakse arvutamisel kõiki järgmisi eeldusi:

(a) 

stsenaarium ei muuda tehnilistes eraldistes sisalduva riskimarginaali suurust;

(b) 

stsenaarium ei muuda edasilükkunud tulumaksu varade ja kohustiste väärtust;

(c) 

stsenaarium ei muuda tehnilistes eraldistes sisalduvate tuleviku määramata hüvitiste väärtust;

(d) 

kindlustus- või edasikindlustusandja ei tee stsenaariumi ajal juhtimisotsuseid.

2.  Nende tehniliste eraldiste arvutamine, mis tulenevad selle mõju kindlaksmääramisest, mida stsenaarium avaldab kindlustus- ja edasikindlustusandjate põhiomavahenditele ja millele on osutatud lõikes 1, ei muuda tuleviku määramata hüvitiste väärtust ja selles võetakse arvesse kõike alljärgnevat:

(a) 

ilma et see piiraks lõike 1 punkti d kohaldamist, stsenaariumi järel tulevikus tehtavad juhtimisotsused, eeldusel et need vastavad artiklile 23;

(b) 

stsenaariumi või punktis a osutatud juhtimisotsuste igasugune oluline negatiivne mõju tõenäosusele, et kindlustusvõtjad kasutavad lepingus sisalduvat valikuõigust.

3.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad nende tehniliste eraldiste arvutamisel, mis tulenevad stsenaariumi mõju kindlaksmääramisest ja millele on osutatud lõikes 1, kasutada lihtsustatud meetodeid, tingimusel et lihtsustatud meetod ei põhjusta solventsuskapitalinõude väärkajastamist, mis võib mõjutada solventsuskapitalinõuet puudutava teabe kasutaja otsuseid või kaalutlusi, välja arvatud juhul, kui solventsuskapitalinõue on lihtsustatud arvutuse kohaselt suurem kui standardvalemiga leitud nõue.

4.  Lõikes 1 osutatud stsenaariumi mõju kindlaksmääramisest tulenevate varade ja kohustiste arvutamisel võetakse arvesse stsenaariumi mõju kindlustus- või edasikindlustusandja nende asjaomaste riskimaandamismeetmete väärtusele, mis vastavad artiklitele 209–215.

5.  Kui stsenaarium põhjustaks kindlustus- või edasikindlustusandja põhiomavahendite suurenemise, põhineb mooduli või alammooduli arvutamine eeldusel, et stsenaarium ei avalda põhiomavahenditele mingit mõju.2. Alajagu

Aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

Artikkel 84

1.  Solventsuskapitalinõue arvutatakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kõigi alusvarade ja muude fondide vormis investeeringute kõigi alusvarade põhjal (aluspositsioonide arvessevõtmise meetod).

2.  Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit, millele on osutatud lõikes 1, kasutatakse ka järgmistel juhtudel:

(a) 

kaudne avatus tururiskile, v.a ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad ja fondide vormis investeeringud;

(b) 

kaudne avatus kindlustusriskile;

(c) 

kaudne avatus vastaspoole riskile.

▼M6

3.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide vormis investeeringute puhul ei saa aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit kasutada, võib solventsuskapitalinõude arvutada ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja või fondi alusvara sihtpaigutuse põhjal või, kui alusvara sihtpaigutus ei ole ettevõtjale kättesaadav, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja või fondi viimati teatatud varapaigutuse põhjal, tingimusel et alusvarasid hallatakse kõnealuse sihtpaigutuse või viimati teatatud varapaigutuse kohaselt, nagu see on asjakohane, ja riskipositsioonid ja riskid lühiajaliselt eeldatavasti oluliselt ei varieeru.

Kõnealuse arvutuse tegemisel võib kasutada andmerühmasid, tingimusel et need võimaldavad arvutada kõik standardvalemi alammoodulid ja stsenaariumid konservatiivselt ja et need ei hõlma kindlustus- või edasikindlustusandja varade koguväärtusest rohkem kui 20 %.

▼M6

3a.  Selleks et määrata kindlaks varade osakaal, mille puhul kasutatakse lõikes 3 osutatud andmerühmi, ei võta kindlustus- või edasikindlustusandjad arvesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide vormis investeeringute alusvara ega investeerimisriskiga elukindlustusest tulenevaid kohustusi, mille puhul kannavad tururiski kindlustusvõtjad.

▼M6

4.   ►M8  Lõiget 2 ei kohaldata seotud ettevõtjatesse tehtud investeeringute suhtes, välja arvatud investeeringud, mille puhul on täidetud kõik järgmised tingimused: ◄

a) 

seotud ettevõtja peamine eesmärk on hoida ja hallata varasid osalust omava ettevõtja nimel;

b) 

seotud ettevõtja toetab osalust omava ettevõtja investeerimistegevusega seotud tegevust vastavalt konkreetsetele ja dokumenteeritud investeerimisvolitustele;

c) 

seotud ettevõtja ei tegele mis tahes muu märkimisväärse äritegevusega kui investeerimine osalust omava ettevõtja kasuks.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab „seotud ettevõtja“ ja „osalust omav ettevõtja“ sama, mis direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõigetes 1 ja 2.

▼B3. Alajagu

Piirkondlikud valitsused ja kohalikud omavalitsused

Artikkel 85

Piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste puhul on liigitamise tingimuseks see, et nende iseseisvast maksukogumisõigusest tulenevalt ei ole nende ja keskvalitsuse suhtes olevate riskipositsioonide riskis erinevusi ja olemas on konkreetsed institutsioonilised meetmed, millega vähendatakse makseviivituse riski.4. Alajagu

Oluline alusrisk

Artikkel 86

Olenemata artikli 210 lõikest 2, võivad kindlustus- või edasikindlustusandjad siis, kui nad kasutavad kindlustusriski ülekandmiseks edasikindlustuslepinguid või eriotstarbelisi varakogumeid, mille puhul esineb kindlustusriski ja riskimaandamismeetme vahelisest valuutade erinevusest tulenev oluline alusrisk, võtta standardvalemiga solventsuskapitalinõude arvutamisel arvesse riskimaandamismeedet, eeldusel et riskimaandamismeede vastab artiklile 209, artikli 210 lõigetele 1, 3 ja 4 ning artiklile 211 ja et arvutus tehakse alljärgnevalt:

a) 

kindlustusriski ja riskimaandamismeetme vahelisest valuutade erinevusest tulenev alusrisk võetakse arvesse standardvalemi asjaomases kindlustusriski moodulis, alammoodulis või stsenaariumis kõige detailsemal tasemel, lisades asjaomase mooduli, alammooduli või stsenaariumi kohaselt arvutatud kapitalinõudele 25 % järgmiste elementide vahelisest erinevusest:

i) 

hüpoteetiline kapitalinõue asjaomase kindlustusriski mooduli, alammooduli või stsenaariumi jaoks, mis tuleneks artiklis 188 osutatud stsenaariumi samaaegsest esinemisest;

ii) 

kapitalinõue asjaomase kindlustusriski mooduli, alammooduli või stsenaariumi jaoks;

b) 

kui riskimaandamismeede katab rohkem kui ühe mooduli, alammooduli või stsenaariumi, tehakse punktis a osutatud arvutus iga mooduli, alammooduli ja stsenaariumi puhul. Nendest arvutustest tulenev kapitalinõue ei ole suurem kui 25 % mitteproportsionaalse edasikindlustuse lepingu või eriotstarbelise varakogumi maht.5. Alajagu

Põhisolventsuskapitalinõude arvutamine

Artikkel 87

Põhisolventsuskapitalinõue hõlmab immateriaalse vara riskiga seotud riskimoodulit ja võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

summa, Corri,j , SCRi ja SCRj vastavad määratlusele direktiivi 2009/138/EÜ IV lisa lõikes 1;

(b) 

SCRintangibles tähistab immateriaalse vara riski kapitalinõuet, millele on osutatud artiklis 203.6. Alajagu

Proportsionaalsus ja lihtsustused

Artikkel 88

Proportsionaalsus

1.   ►M6  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109 kohaldamisel teevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kindlaks, kas lihtsustatud arvutus on proportsionaalne riskide laadi, ulatuse ja keerukusega, teostades hindamise, mis hõlmab kõike järgmist: ◄

(a) 

kindlustus- või edasikindlustusandja asjaomasesse moodulisse või alammoodulisse kuuluvate riskide laadi, ulatuse ja keerukuse hindamine;

(b) 

►C1  selle lihtsustatud arvutuse tulemustes sisalduva vea vastavalt vajadusele kas kvalitatiivne või kvantitatiivne hindamine, mis tuleneb järgmistest elementidest hälbimisest: ◄

i) 

lihtsustatud arvutuse aluseks olevad riskiga seotud eeldused;

ii) 

punktis a osutatud hindamise tulemused.

▼M6

2.  Lihtsustatud arvutust ei käsitata riskide laadi, ulatuse ja keerukusega proportsionaalsena, kui lõike 1 punktis b osutatud viga põhjustab solventsuskapitalinõude väärkajastamist, mis võib mõjutada solventsuskapitalinõuet puudutava teabe kasutaja otsuseid või kaalutlusi, välja arvatud juhul, kui solventsuskapitalinõue on lihtsustatud arvutuse kohaselt suurem kui standardarvutuse kohaselt.

▼B

Artikkel 89

Üldsätted kaptiivkindlustusandjate ja kaptiivedasikindlustusandjate jaoks ette nähtud lihtsustuste kohta

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõigetes 2 ja 5 määratletud kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad [direktiivis 2009/138/EÜ „emaettevõtja riske kindlustav tütarettevõtja” ja „emaettevõtja riske edasi kindlustav tütarettevõtja”] võivad kasutada käesoleva määruse artiklites 90, 103, 105 ja 106 sätestatud lihtsustatud arvutusi siis, kui järgitakse käesoleva määruse artiklit 88 ja täidetud on kõik järgmised nõuded:

(a) 

►C1  seoses kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja kindlustuslepingust tulenevate kohustustega ◄ on kõik kindlustatud ja soodustatud isikud selle grupi juriidilised isikud, kuhu kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja kuulub;

(b) 

►C1  seoses kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega ◄ on kõik edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste aluseks olevate kindlustuslepingute kohaselt kindlustatud ja soodustatud isikud selle grupi juriidilised isikud, kuhu kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja kuulub;

(c) 

kindlustuslepingust tulenevad kohustused ja edasikindlustuslepingust tulenevate kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja kohustuste aluseks olevad kindlustuslepingud ei ole seotud ühegi kohustusliku vastutuskindlustusega.

Artikkel 90

Kaptiivkindlustusandjate ja kaptiivedasikindlustusandjate kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artikleid 88 ja 89 järgitakse, võivad kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad arvutada kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kapitalinõude järgmiselt:

image

,

kus summa s hõlmab kõiki II lisas sätestatud segmente.

2.  Lõike 1 kohaldamisel võrdub II lisas sätestatud segmendi s kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kapitalinõue järgmisega:

image

kus:

(a) 

V(prem,s) tähistab segmendi s kindlustusmaksete riski mahumõõdikut, mis on leitud vastavalt artikli 116 lõikele 3;

(b) 

V(res,s) tähistab segmendi tehniliste eraldiste riski mahumõõdikut, mis on leitud vastavalt artikli 116 lõikele 6.

▼M6

Artikkel 90a

Kindlustuslepingute katkestamise lihtsustatud arvutamine kahjukindlustuslepingute katkemise riski alammooduli puhul

Artikli 118 lõike 1 punkti a kohaldamisel, kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad määrata kindlustuslepingud, mille puhul katkestamisega kaasneks riskimarginaalita tehniliste eraldiste suurenemine, kindlaks lepingurühmade alusel, tingimusel et rühmitamine vastab artikli 35 punktides a, b ja c sätestatud nõuetele.

Artikkel 90b

Looduskatastroofiriskide kindlustussumma lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 121 lõike 6 punktis b ja lõikes 7 osutatud tormiriski kindlustussumma riskitsoonide rühmade alusel. Kõik rühma kuuluvad riskitsoonid peavad asuma ühes ja samas konkreetses piikonnas, mis on sätestatud V lisas. Kui artikli 121 lõike 6 punktis b osutatud tormiriski kindlustussumma arvutatakse riskitsoonide rühma alusel, on artikli 121 lõike 6 punktis a osutatud tormiriski riskikaal tormiriski riskikaal kõnealusesse rühma kuuluvas sellises riskitsoonis, mille puhul on X lisas sätestatud tormiriski riskikaal suurim.

2.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 122 lõike 3 punktis b ja lõikes 4 osutatud maavärinariski kindlustussumma riskitsoonide rühmade alusel. Kõik rühma kuuluvad riskitsoonid peavad asuma ühes ja samas konkreetses piikonnas, mis on sätestatud VI lisas. Kui artikli 122 lõike 3 punktis b osutatud maavärinariski kindlustussumma arvutatakse riskitsoonide rühma alusel, on artikli 122 lõike 3 punktis a osutatud maavärinariski riskikaal maavärinariski riskikaal kõnealusesse rühma kuuluvas sellises riskitsoonis, mille puhul on X lisas sätestatud maavärinariski riskikaal suurim.

3.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 123 lõike 6 punktis b ja lõikes 7 osutatud üleujutusriski kindlustussumma riskitsoonide rühmade alusel. Kõik rühma kuuluvad riskitsoonid peavad asuma ühes ja samas konkreetses piikonnas, mis on sätestatud VII lisas. Kui artikli 123 lõike 6 punktis b osutatud üleujutusriski kindlustussumma arvutatakse riskitsoonide rühma alusel, on artikli 123 lõike 6 punktis a osutatud üleujutusriski riskikaal üleujutusriski riskikaal kõnealusesse rühma kuuluvas sellises riskitsoonis, mille puhul on X lisas sätestatud üleujutusriski riskikaal suurim.

4.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 124 lõike 6 punktis b ja lõikes 7 osutatud raheriski kindlustussumma riskitsoonide rühmade alusel. Kõik rühma kuuluvad riskitsoonid peavad asuma ühes ja samas konkreetses piikonnas, mis on sätestatud VIII lisas. Kui artikli 124 lõike 6 punktis b osutatud raheriski kindlustussumma arvutatakse riskitsoonide rühma alusel, on artikli 124 lõike 6 punktis a osutatud raheriski riskikaal raheriski riskikaal kõnealusesse rühma kuuluvas sellises riskitsoonis, mille puhul on X lisas sätestatud raheriski riskikaal suurim.

5.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 125 lõikes 2 osutatud maalihkeriski kaalutud kindlustussumma riskitsoonide rühmade alusel. Kui artikli 125 lõike 2 punktis b osutatud kaalutud kindlustussumma arvutatakse riskitsoonide rühma alusel, on artikli 125 lõike 2 punktis a osutatud maalihkeriski riskikaal maalihkeriski riskikaal kõnealusesse rühma kuuluvas sellises riskitsoonis, mille puhul on X lisas sätestatud raheriski riskikaal suurim.

Artikkel 90c

Tuleriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 132 lõikes 1 osutatud tuleriski kapitalinõude järgmiselt:

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

kus

a) 

SCRfirei tähistab suurimat tööstushoonete tuleriski kontsentratsiooni;

b) 

SCRfirec tähistab suurimat ärihoonete tuleriski kontsentratsiooni;

c) 

SCRfirer tähistab suurimat elamute tuleriski kontsentratsiooni.

2.  Kindlustus- või edasikindlustusandja suurim tööstushoonete tuleriski kontsentratsioon võrdub järgmisega:

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

kus Ek,i tähistab koguriskipositsiooni k-th suurima tööstushoonete tuleriski riskipositsiooni ulatuses.

3.  Kindlustus- või edasikindlustusandja suurim ärihoonete tuleriski kontsentratsioon võrdub järgmisega:

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

kus Ek,c tähistab koguriskipositsiooni k-th suurima ärihoonete tuleriski riskipositsiooni ulatuses.

4.  Kindlustus- või edasikindlustusandja suurim elamute tuleriski kontsentratsioon võrdub järgmisega:

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; θ)

kus

a) 

kus Ek,r tähistab koguriskipositsiooni k-th suurima elamute tuleriski riskipositsiooni ulatuses;

b) 

θ tähistab turuosapõhist elamute tuleriski riskipositsiooni.

5.  Lõigete 2, 3 ja 4 kohaldamisel on kindlustus- või edasikindlustusandja koguriskipositsioon k-th suurima tööstushoonete, ärihoonete ja elamute tuleriski riskipositsiooni ulatuses sellise hoonekogumi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kindlustatud summa, mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:

a) 

seoses iga hoonega on kindlustus- või edasikindlustusandjal I lisas sätestatud äriliinides 7 ja 19 kohustused, mis hõlmavad tule või plahvatuse tekitatud kahju, sealhulgas terrorirünnakutest tingitud kahju;

b) 

iga hoone asub osaliselt või täielikult 200 meetri raadiuses tööstushoonest, ärihoonest või elamust, millel on k-th suurim kindlustussumma pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist.

Hoone kindlustussumma kindlaksmääramisel võtavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvesse kõiki edasikindlustuslepinguid ja eriotstarbelisi varakogumeid, mille väljamaksed sõltuvad kõnealuse hoonega seotud kindlustusnõuetest. Arvesse ei võeta edasikindlustuslepinguid ja eriotstarbelisi varakogumeid, mille puhul kohaldatakse tingimusi, mis ei ole seotud kõnealuse hoonega.

6.  Turuosapõhine elamukinnisvara tuleriski riskipositsioon võrdub järgmisega:

θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec ))

kus

a) 

SIav on kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kindlustatud keskmine summa elamukinnisvara puhul;

b) 

c tähistab kõiki riike, kus kindlustus- või edasikindlustusandjal on I lisas sätestatud äriliinides 7 ja 19 kohustused, mis hõlmavad elusasemekinnisvara;

c) 

marketSharec on kindlustus- või edasikindlustusandja turuosa riigis c, mis on seotud kõnealuste äriliinide kohustustega, mis hõlmavad elusasemekinnisvara.

▼B

Artikkel 91

Elukindlustuse suremusriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada elukindlustuse suremusriski kapitalinõude järgmiselt:

▼M6

image

▼B

kus positiivse riskikapitaliga kindlustus- ja edasikindlustuslepingute puhul

▼M6

(a) 

CARk tähistab kogu riskikapitali aastal k, st kõigi lepingute lõikes – olenevalt sellest, kumb on suurem – kas nulli või iga lepingu puhul alljärgnevate elementide vahet:

i) 

järgmiste elementide summa:

— 
summa, mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute surma korral aastal k pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
— 
nende summade eeldatav nüüdisväärtus, mis ei ole hõlmatud eelmise punktiga ja mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute kohese surma korral pärast aastat k pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
ii) 

parim hinnang vastavate kohustuste kohta aastal k pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;

(b) 

q tähistab kõigi kindlustatud isikute eeldatavat keskmist suremusmäära kõigi tulevaste aastate jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

▼B

(c) 

n tähistab selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestust aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus;

(d) 

ik tähistab artiklis 43 osutatud asjakohase riskivaba intressikõvera annualiseeritud hetkemäära tähtajani k.

Artikkel 92

Elukindlustuse üleelamisriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada elukindlustuse üleelamisriski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus artikli 138 lõikes 2 osutatud kindlustuslepingute puhul:

(a) 

q tähistab kindlustatud isikute eeldatavat keskmist suremusmäära järgmise 12 kuu jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

(b) 

n tähistab selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud kestust aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus;

(c) 

►C1  BElong tähistab üleelamisriskiga seotud kohustuste parimat hinnangut. ◄

Artikkel 93

Elukindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada elukindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riski kapitalinõude järgmiselt:SCRdisability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n – 1)/2 · t · n · BEdis

kus positiivse riskikapitaliga kindlustus- ja edasikindlustuslepingute puhul:

(a) 

CAR1 tähistab kogu riskikapitali, st kõigi lepingute lõikes — olenevalt sellest, kumb on suurem — kas nulli või järgmiste elementide vahet:

i) 

järgmiste elementide summa:

— 
summa, mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute surma või töövõimetuse korral praegu pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
— 
nende summade eeldatav nüüdisväärtus, mis ei ole hõlmatud eelmise punktiga ja mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute kohese surma või töövõimetuse korral tulevikus pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
ii) 

parim hinnang vastavate kohustuste kohta pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;

(b) 

CAR2 tähistab punktis a määratletud kogu riskikapitali 12 kuu möödumisel;

(c) 

d1 tähistab eeldatavat keskmist töövõimetuse-haigestumuse määra järgmise 12 kuu jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

(d) 

d2 tähistab eeldatavat keskmist töövõimetuse-haigestumuse määra järgmisele 12 kuule järgneva 12 kuu jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

(e) 

n tähistab selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifitseeritud kestust, mis kajastuvad parimas hinnangus;

(f) 

t tähistab eeldatavat lepingute lõpetamise määra järgmise 12 kuu jooksul;

(g) 

►C1  BEdis tähistab töövõimetusega-haigestumusega seotud kohustuste parimat hinnangut. ◄

Artikkel 94

Elukindlustuskulude riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada elukindlustuskulude riski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus:

(a) 

EI tähistab elukindlustuslepingust või elukindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste (v.a tervisekindlustuslepingust ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused) teenindamisega kaasnenud kulusid möödunud aastal;

(b) 

n tähistab selliste rahavoogude modifitseeritud kestust aastates, ►C1  mis kajastuvad kõnealuste kohustuste parimas hinnangus; ◄

(c) 

i tähistab kõnealuseid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses sisalduvat kaalutud keskmist inflatsioonimäära; kaalud põhinevad sealjuures nende kulude nüüdisväärtusel, mida sisaldab elukindlustuslepingutest tulenevate praeguste kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutus.

Artikkel 95

Kindlustuslepingute katkemise määra püsiva mõjuga muutuste kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada kindlustuslepingute katkemise määra püsiva mõjuga suurenemise riski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus:

(a) 

lup tähistab kas positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmist katkemise määra või 67 %, olenevalt sellest, kumb neist on suurem;

(b) 

nup tähistab sellist keskmist ajavahemikku aastates, mille jooksul positiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad;

(c) 

Sup tähistab positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summat.

2.  Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada kindlustuslepingute katkemise määra püsiva mõjuga vähenemise riski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus:

(a) 

ldown tähistab kas negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmist katkemise määra või 40 %, olenevalt sellest, kumb neist on suurem;

(b) 

ndown tähistab sellist keskmist ajavahemikku aastates, mille jooksul negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad;

(c) 

Sdown tähistab negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summat.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kindlustuslepingu ülesütlemise tulem on järgmiste elementide vahe:

(a) 

summa, mida kindlustusandja maksaks praegu, kui kindlustusvõtja lepingu katkestaks, millest on maha arvatud kõik kindlustusvõtjatelt või vahendajatelt sissenõutavad summad;

(b) 

tehniliste eraldiste suurus ilma riskimarginaalita.

▼M6

Artikkel 95a

Elukindlustuslepingute katkemise riski alammooduli riskide kapitalinõuete lihtsustatud arvutamine

Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada kõik järgmised kapitalinõuded lepingurühmade alusel, tingimusel et rühmitamine vastab artikli 35 punktides a, b ja c sätestatud nõuetele:

a) 

artikli 142 lõike 2 kohane kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski kapitalinõue;

b) 

artikli 142 lõike 3 kohane kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski kapitalinõue;

c) 

artikli 142 lõike 6 kohane kindlustuslepingute massilise katkemise riski kapitalinõue.

▼B

Artikkel 96

Elukindlustuse katastroofiriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada elukindlustuse katastroofiriski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus:

(a) 

summa hõlmab kõiki positiivse riskikapitaliga lepinguid;

(b) 

CARi tähistab lepingu i riskikapitali, st — olenevalt sellest, kumb on suurem — kas nulli või alljärgnevate elementide vahet:

i) 

järgmiste elementide summa:

— 
summa, mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute surma korral praegu pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
— 
nende summade eeldatav nüüdisväärtus, mis ei ole hõlmatud eelmise punktiga ja mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute kohese surma korral tulevikus pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
ii) 

parim hinnang vastavate kohustuste kohta pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist.

▼M6

Artikkel 96a

Kindlustuslepingute katkestamise lihtsustatud arvutamine NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski alammooduli puhul

Artikli 150 lõike 1 punkti a kohaldamisel, kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad määrata kindlustuslepingud, mille puhul katkestamisega kaasneks riskimarginaalita tehniliste eraldiste suurenemine, kindlaks lepingurühmade alusel, tingimusel et rühmitamine vastab artikli 35 punktides a, b ja c sätestatud nõuetele.

▼B

Artikkel 97

Tervisekindlustuse suremusriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada tervisekindlustuse suremusriski kapitalinõude järgmiselt:

▼M6

image

▼B

kus positiivse riskikapitaliga kindlustus- ja edasikindlustuslepingute puhul:

▼M6

(a) 

CARk tähistab kogu riskikapitali aastal k, st kõigi lepingute lõikes – olenevalt sellest, kumb on suurem – kas nulli või iga lepingu puhul alljärgnevate elementide vahet:

i) 

järgmiste elementide summa:

— 
summa, mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute surma korral aastal k pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
— 
nende summade eeldatav nüüdisväärtus, mis ei ole hõlmatud eelmise punktiga ja mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute kohese surma korral pärast aastat k pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
ii) 

parim hinnang vastavate kohustuste kohta aastal k pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;

(b) 

q tähistab kõigi kindlustatud isikute eeldatavat keskmist suremusmäära kõigi tulevaste aastate jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

▼B

(c) 

n tähistab selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestust aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus;

(d) 

ik tähistab artiklis 43 osutatud asjakohase riskivaba intressikõvera annualiseeritud hetkemäära tähtajani k.

Artikkel 98

Tervisekindlustuse üleelamisriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada tervisekindlustuse üleelamisriski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus artikli 138 lõikes 2 osutatud kindlustuslepingute puhul:

(a) 

q tähistab kindlustatud isikute eeldatavat keskmist suremusmäära järgmise 12 kuu jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

(b) 

n tähistab selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud kestust aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus;

(c) 

►C1  BElong tähistab üleelamisriskiga seotud kohustuste parimat hinnangut. ◄

Artikkel 99

Ravikulude töövõimetuse-haigestumuse riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada ravikulude töövõimetuse-haigestumuse riski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus:

(a) 

MP tähistab ravikulukindlustuslepingust või ravikulukindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevate möödunud aasta kohustustega kaasnenud ravikulude hüvitisi möödunud aastal;

(b) 

n tähistab selliste rahavoogude modifitseeritud kestust aastates, ►C1  mis kajastuvad kõnealuste kohustuste parimas hinnangus; ◄

(c) 

i tähistab ravikulude hüvitiste keskmist inflatsioonimäära, mis sisaldub kõnealuseid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses; kaalud põhinevad nende ravikulude hüvitiste nüüdisväärtusel, mida sisaldab kõnealuseid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutus.

Artikkel 100

Töövõimetuse-haigestumusega seotud sissetuleku kaotuse riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada töövõimetuse-haigestumusega seotud sissetuleku kaotuse riski kapitalinõude järgmiselt:SCRincome-protection-disability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

kus positiivse riskikapitaliga kindlustus- ja edasikindlustuslepingute puhul:

(a) 

CAR 1 tähistab kogu riskikapitali, st kõigi lepingute lõikes — olenevalt sellest, kumb on suurem — kas nulli või alljärgnevate elementide vahet:

i) 

järgmiste elementide summa:

— 
summa, mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute surma või töövõimetuse korral praegu pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
— 
nende summade eeldatav nüüdisväärtus, mis ei ole hõlmatud eelmise punktiga ja mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute kohese surma või töövõimetuse korral tulevikus pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;
ii) 

parim hinnang vastavate kohustuste kohta pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist;

(b) 

CAR 2 tähistab punktis a määratletud kogu riskikapitali 12 kuu möödumisel;

(c) 

d 1 tähistab eeldatavat keskmist töövõimetuse-haigestumuse määra järgmise 12 kuu jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

(d) 

d 2 tähistab eeldatavat keskmist töövõimetuse-haigestumuse määra järgmisele 12 kuule järgneva 12 kuu jooksul, kaalutuna kindlustussummaga;

(e) 

n tähistab selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifitseeritud kestust, mis kajastuvad parimas hinnangus;

(f) 

t tähistab eeldatavat lepingute lõpetamise määra järgmise 12 kuu jooksul;

(g) 

►C1  BEdis tähistab töövõimetusega-haigestumusega seotud kohustuste parimat hinnangut. ◄

Artikkel 101

Tervisekindlustuskulude riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada tervisekindlustuskulude riski kapitalinõude järgmiselt:

image

kus:

(1) 

EI tähistab tervisekindlustuslepingust ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste teenindamisega kaasnenud kulusid möödunud aastal;

(2) 

n tähistab selliste rahavoogude modifitseeritud kestust aastates, ►C1  mis kajastuvad kõnealuste kohustuste parimas hinnangus; ◄

(3) 

i tähistab kõnealuseid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses sisalduvat kaalutud keskmist inflatsioonimäära, mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtusega, mida sisaldab tervisekindlustuslepingutest tulenevate praeguste kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutus.

Artikkel 102

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada kindlustuslepingute katkemise määra püsiva mõjuga suurenemise riski kapitalinõude, millele on osutatud artikli 159 lõike 1 punktis a, järgmiselt:

image

kus:

(a) 

lup tähistab kas positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmist katkemise määra või 83 %, olenevalt sellest, kumb neist on suurem;

(b) 

nup tähistab sellist keskmist ajavahemikku aastates, mille jooksul positiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad;

(c) 

Sup tähistab positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summat.

2.  Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada kindlustuslepingute katkemise määra püsiva mõjuga vähenemise riski kapitalinõude, millele on osutatud artikli 159 lõike 1 punktis b, järgmiselt:

image

kus:

(a) 

ldown tähistab negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmist katkemise määra;

(b) 

ndown tähistab sellist keskmist ajavahemikku aastates, mille jooksul negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad;

(c) 

Sdown tähistab negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summat.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kindlustuslepingu ülesütlemise tulem on järgmiste elementide vahe:

(a) 

summa, mida kindlustusandja maksaks praegu, kui kindlustusvõtja lepingu katkestaks, millest on maha arvatud kõik kindlustusvõtjatelt või vahendajatelt sissenõutavad summad;

(b) 

tehniliste eraldiste suurus ilma riskimarginaalita.

▼M6

Artikkel 102a

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski alammooduli riskide kapitalinõuete lihtsustatud arvutamine

Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada kõik järgmised kapitalinõuded lepingurühmade alusel, tingimusel et rühmitamine vastab artikli 35 punktides a, b ja c sätestatud nõuetele:

a) 

artikli 159 lõike 2 kohane SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski kapitalinõue;

b) 

artikli 159 lõike 3 kohane SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski kapitalinõue;

c) 

artikli 159 lõike 6 kohane SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise riski kapitalinõue.

▼B

Artikkel 103

Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressiriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artikleid 88 ja 89 järgitakse, võivad kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad arvutada intressiriski kapitalinõude, millele on osutatud artiklis 165, järgmiselt:

(a) 

intressimäärade intressikõveral suurenemise riski kapitalinõuete summa vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 iga valuuta puhul;

(b) 

intressimäärade intressikõveral vähenemise riski kapitalinõuete summa vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 iga valuuta puhul.

2.  Käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaldamisel võrdub intressimäärade intressikõveral suurenemise riski kapitalinõue konkreetse valuuta puhul järgmisega:

image

kus:

(a) 

esimene summa hõlmab igat käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud tähtaja vahemikku i;

(b) 

MVALi tähistab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast varade väärtust, millest on maha arvatud kohustised, v.a tehnilised eraldised tähtaja vahemiku i puhul;

(c) 

duri tähistab tähtaja vahemiku i lihtsustatud kestust;

(d) 

ratei tähistab asjaomast riskivaba intressimäära tähtaja vahemiku i lihtsustatud kestuse puhul;

(e) 

stress(i,up) tähistab intressimäära suhtelist tõususurvet tähtaja vahemiku i lihtsustatud kestuse puhul;

(f) 

teine summa hõlmab kõiki käesoleva määruse I lisa kohaseid äriliine;

(g) 

BElob tähistab parimat hinnangut äriliini lob puhul;

(h) 

durlob tähistab modifitseeritud kestust äriliini lob parima hinnangu puhul;

(i) 

ratelob tähistab asjaomast riskivaba intressimäära äriliini lob modifitseeritud kestuse puhul;

(j) 

stress(lob,up) tähistab intressimäära suhtelist tõususurvet modifitseeritud kestuse durlob puhul.

3.  Käesoleva artikli lõike 1 punkti b kohaldamisel võrdub intressimäärade intressikõveral vähenemise riski kapitalinõue konkreetse valuuta puhul järgmisega:

image

kus:

(a) 

esimene summa hõlmab igat lõikes 4 sätestatud tähtaja vahemikku i;

(b) 

MVALi tähistab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast varade väärtust, millest on maha arvatud kohustised, v.a tehnilised eraldised tähtaja vahemiku i puhul;

(c) 

duri tähistab tähtaja vahemiku i lihtsustatud kestust;

(d) 

ratei tähistab asjaomast riskivaba intressimäära tähtaja vahemiku i lihtsustatud kestuse puhul;

(e) 

stress(i,down) tähistab intressimäära suhtelist langussurvet tähtaja vahemiku i lihtsustatud kestuse puhul;

(f) 

teine summa hõlmab kõiki käesoleva määruse I lisa kohaseid äriliine;

(g) 

BElob tähistab parimat hinnangut äriliini lob puhul;

(h) 

durlob tähistab modifitseeritud kestust äriliini lob parima hinnangu puhul;

(i) 

ratelob tähistab asjaomast riskivaba intressimäära äriliini lob modifitseeritud kestuse puhul;

(j) 

stress(lob, down) tähistab intressimäära suhtelist langussurvet modifitseeritud kestuse durlob puhul.

4.  Tähtaja vahemikud i ja lihtsustatud kestus duri , millele on viidatud lõike 2 punktides a ja c ning lõike 3 punktides a ja c, on järgmised:

(a) 

kuni üheaastase tähtaja puhul on lihtsustatud kestus 0,5 aastat;

(b) 

1–3aastase tähtaja puhul on lihtsustatud kestus 2 aastat;

(c) 

3–5aastase tähtaja puhul on lihtsustatud kestus 4 aastat;

(d) 

5–10aastase tähtaja puhul on lihtsustatud kestus 7 aastat;

(e) 

üle 10aastase tähtaja puhul on lihtsustatud kestus 12 aastat.

Artikkel 104

Võlakirjade ja laenude hinnavaheriski lihtsustatud arvutamine

1.  Kui artiklit 88 järgitakse, võib kindlustus- või edasikindlustusandja arvutada hinnavaheriski kapitalinõude, millele on osutatud käesoleva määruse artiklis 176, järgmiselt:

image

kus:

(a) 

SCRbonds tähistab võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet;

(b) 

MVbonds tähistab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast varade väärtust, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet;

(c) 

%MVi bonds tähistab varade portfelli seda osa, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mis vastab krediidikvaliteedi astmele i, kui nende varade jaoks on kättesaadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang;

(d) 

%MVbonds norating tähistab varade portfelli seda osa, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav;

(e) 

duri ja durnorating tähistavad nende varade modifitseeritud kestust aastates, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav;

(f) 

stressi tähistab järgmise kahe näitaja lõike 2 kohast funktsiooni: krediidikvaliteedi aste i ja nende varade modifitseeritud kestus (aastates), mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mis vastavad krediidikvaliteedi astmele i;

(g) 

ΔLiabul tähistab suurenemist tehnilistes eraldistes, millest on maha arvatud riskimarginaal selliste lepingute puhul, kus kindlustusvõtjad kannavad valikuõiguste ja tagatistega investeerimisriski, mis tekiks nende varade väärtuse kohesest vähenemisest, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade hinnavaheriski kapitalinõuet:
image .

2.  stressi , millele osutatakse lõike 1 punktis f, võrdub iga krediidikvaliteedi astme i puhul järgmisega:
image , kus duri on nende varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mis vastavad krediidikvaliteedi astmele i, ning bi määratakse kindlaks vastavalt järgmisele tabelile.Krediidikvaliteedi aste i

0

1

2

3

4

5

6

b i

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

7,5 %

3.  durnorating millele osutatakse lõike 1 punktis e, ja duri , millele osutatakse lõikes 2, ei ole lühemad kui üks aasta.

Artikkel 105

Kaptiivkindlustusandjate või kaptiivedasikindlustusandjate võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artikleid 88 ja 89 järgitakse, võivad kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad lähtuda artiklis 176 osutatud hinnavaheriski kapitalinõude arvutamisel eeldusest, et kõikidele varadele määratakse krediidikvaliteedi aste 3.

▼M6

Artikkel 105a

Riskiteguri lihtsustatud arvutamine hinnavaheriski alammooduli ja turu kontsentratsiooniriski alammooduli puhul

Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad määrata muule võlakirjale kui need, mida võetakse arvesse artikli 180 lõigete 2–16 kohastes arvutustes, riskiteguri stressi , mis on samaväärne krediidikvaliteedi astmega 3 artikli 176 lõike 3 kohaldamisel, ja määrata artikli 182 lõike 4 kohasel kaalutud keskmise krediidikvaliteedi astme arvutamisel võlakirjale krediidikvaliteedi astme 3, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) 

krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse krediidikvaliteedi hinnangud on kättesaadavad vähemalt 80 % võlakirjade koguväärtuse puhul, välja arvatud võlakirjad, mida võetakse arvesse artikli 180 lõigete 2–16 kohastes arvutustes;

b) 

asjaomase võlakirja puhul ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav;

c) 

asjaomase võlakirja puhul on lisaks tavapärastele fikseeritud või ujuva intressimääraga maksetele ette nähtud fikseeritud tagasimakse lunastustähtpäeval või enne seda;

d) 

asjaomane võlakiri ei ole komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2450 ( 10 ) VI lisas osutatud struktureeritud väärtpaber ega kollateraliseeritud väärtpaber;

e) 

asjaomane võlakiri ei hõlma kohustusi, millega on ette nähtud kasumiosaluse kokkulepped, ega investeerimisriskiga elukindlustusest tulenevaid kohustusi ega kohustusi, mille puhul kohaldatakse kattuvuse kohandamist.

▼B

Artikkel 106

Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja turu kontsentratsiooniriski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine

Kui artikleid 88 ja 89 järgitakse, võivad kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad kasutada kontsentratsiooniriski kapitalinõude arvutamisel kõiki järgmisi eeldusi:

(1) 

artikli 184 lõikes 2 osutatud arvutusalusest võib jätta välja kaptiivkindlustusandjate või kaptiivedasikindlustusandjate grupisisesed varakogumid, kui olemas on õiguslikult jõustatavad lepingutingimused, millega tagatakse kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja kohustiste tasaarvestamine nende grupisiseste riskipositsioonidega, mis tal on grupi muude üksuste suhtes;

(2) 

suhteline riskipositsiooni piirmäär, millele osutatakse artikli 184 lõike 1 punktis c, võrdub järgmiste ühe isiku suhtes olevate riskipositsioonide puhul 15 %ga:

(a) 

riskipositsioonid selliste krediidiasutuste suhtes, kes ei kuulu samasse gruppi ja kellele on määratud krediidikvaliteedi aste 2;

(b) 

riskipositsioonid sellise grupi üksuste suhtes, kes haldab kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja raha ja kelle asjaomastele üksustele on määratud krediidikvaliteedi aste 2.

Artikkel 107

►C1  Edasikindlustuskokkulepete ◄ või väärtpaberistamise riskimaandamismõju lihtsustatud arvutamine

1.   ►M6  Kui artikli 88 tingimused on täidetud ja hinnang summale, mis on sissenõutav edasikindlustuskokkuleppe või väärtpaberistamise alusel ja vastavate võlgnike puhul, ei ole negatiivne, võivad kindlustus- või edasikindlustusandjad arvutada edasikindlustuskokkuleppe või väärtpaberistamise poolt kindlustusriskile avaldatava riskimaandamismõju, millele on osutatud artiklis 196, järgmiselt: ◄

image

kus:

(a) 

RMre,all tähistab ►C1  edasikindlustuskokkulepete ◄ ja väärtpaberistamise avaldatavat ja vastavalt lõikele 2 arvutatud kindlustusriski maandamise mõju kõigi vastaspoolte puhul;

(b) 

Recoverablesi tähistab parimat hinnangut ►C1  edasikindlustuskokkuleppe ◄ või väärtpaberistamisega seoses ja vastaspoole i asjaomastelt võlgnikelt sissenõutavate summade kohta ning Recoverablesall tähistab parimat hinnangut ►C1  edasikindlustuskokkulepete ◄ ja väärtpaberistamisega seoses ning kõigi vastaspoolte asjaomastelt võlgnikelt sissenõutavate summade kohta.

2.   ►C1  Edasikindlustuskokkulepete ◄ ja väärtpaberistamise avaldatav kindlustusriski maandamise mõju kõigi vastaspoolte puhul, millele on osutatud lõikes 1, on järgmiste kapitalinõuete vahe:

(a) 

kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustusriski hüpoteetiline kapitalinõue ►C1  edasikindlustuskokkulepete ◄ ja väärtpaberistamise puudumise korral;

(b) 

kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustusriski kapitalinõuded.

Artikkel 108

Proportsionaalsete ►C1  edasikindlustuskokkulepete ◄ riskimaandamismõju lihtsustatud arvutamine

▼M6

Kui artikli 88 tingimused on täidetud ja parim hinnang summale, mis on sissenõutav proportsionaalse edasikindlustuskokkuleppe alusel ja vastaspoole i vastavatelt võlgnikelt, ei ole negatiivne, võivad kindlustus- või edasikindlustusandjad arvutada vastaspoole i puhul proportsionaalse edasikindlustuskokkuleppe poolt kindlustusriskile avalduva riskimaandamismõju, millele on osutatud artiklis 196, järgmiselt:

▼B

image

kus:

(a) 

BE tähistab parimat hinnangut kohustuste kohta, sh sissenõutavad summad;

(b) 

Recoverablesi tähistab parimat hinnangut nende summade kohta, mis on proportsionaalse edasikindlustamise programmist ja vastaspoole i asjaomastelt võlgnikelt sissenõutavad;

(c) 

Recoverablesall tähistab parimat hinnangut nende summade kohta, mis on proportsionaalse edasikindlustamise programmist ja kõigi vastaspoolte asjaomastelt võlgnikelt sissenõutavad;

(d) 

SCRj tähistab kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustusriski j kapitalinõudeid.

Artikkel 109

Lihtsustatud arvutamine kindlustuspuulide puhul

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutada artiklite 193, 194 ja 195 kohaldamisel järgmisi lihtsustatud arvutusi.

(a) 

Artikli 194 lõike 1 punktis d osutatud parima hinnangu võib arvutada järgmiselt:

image

kus BEU tähistab parimat hinnangut kohustise kohta, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud üle kindlustuspuulile, välja arvatud mis tahes summad, mis on edasi kindlustatud kindlustuspuuliväliste vastaspoolte juures.

(b) 

Artikli 195 punktis c osutatud parima hinnangu võib arvutada järgmiselt:

image

kus BECEP tähistab parimat hinnangut kohustise kohta, mille kindlustuspuul on andnud üle välisele vastaspoolele seoses kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kindlustuspuulile üle antud riskiga.

(c) 

Artikli 195 punktis d osutatud riskimaandamismõju võib arvutada järgmiselt:

image

kus:

i) 

BECE tähistab parimat hinnangut kohustise kohta, mille kindlustuspuul kui tervik on andnud üle välisele vastaspoolele;

ii) 

ΔRMCEP tähistab kõigi väliste vastaspoolte panust kindlustuspuuli riskimaandamismõjusse kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustusriski puhul.

(d) 

Kindlustuspuuli osapooltest vastaspooled ja kindlustuspuulivälised vastaspooled võib rühmitada vastavalt krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnangule, eeldusel et kindlustuspuuli A-, B- ja C-liiki riskipositsioonide puhul kasutatakse eraldi rühmitamist.

▼M6

Artikkel 110

Lihtsustatud arvutus – ühe isiku suhtes olevate riskipositsioonide rühmitamine

Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustusandjad või edasikindlustusandjad arvutada artikli 192 kohase makseviivitusest tingitud kahju, sealhulgas kindlustusriskile ja tururiskile avalduva riskimaandamismõju ja tagatise riskiga korrigeeritud väärtuse, ühe isiku suhtes olevate riskipositsioonide kogumi puhul. Sel juhul loetakse ühe isiku suhtes olevate riskipositsioonide kogumi makseviivituse tõenäosuseks vastavalt artiklile 199 suurimat makseviivituse tõenäosust, mis on ühe isiku suhtes olevatel riskipositsioonidel, mis kuuluvad kõnealusesse kogumisse.

▼B

Artikkel 111

Riskimaandamismõju lihtsustatud arvutamine

Kui artiklit 88 järgitakse, võivad kindlustus- või edasikindlustusandjad arvutada ►C1  edasikindlustuskokkuleppe ◄ , väärtpaberistamise või tuletisinstrumendi poolt kindlustus- ja tururiskile avaldatava riskimaandamismõju, millele on osutatud artiklis 196, järgmiste kapitalinõuete vahena:

▼M6

(a) 

sellise kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustus- ja tururiski moodulite alammoodulite hüpoteetiliste kapitalinõuete summa, millele riskimaandamismeede avaldab mõju ja mis on arvutatud vastavalt käesoleva peatüki kõnesolevale jaole ja jagudele 2–5, kuid justkui puuduks edasikindlustuskokkulepe, väärtpaberistamine või tuletisinstrument;

▼B

(b) 

sellise kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustus- ja tururiski moodulite alammoodulite kapitalinõuete summa, millele riskimaandamismeede avaldab mõju.

▼M6

Artikkel 111a

Kindlustusriskile avalduva riskimaandamismõju lihtsustatud arvutamine

Artikli 196 kohaldamisel, kui artikli 88 tingimused on täidetud ja edasikindlustuskokkulepe, väärtpaberistamine või tuletisinstrument hõlmab ainult ühe II lisas või, kui see on asjakohane, XIV lisas sätestatud segmendi (segment s) kohustusi, võivad kindlustus- või edasikindlustusandjad arvutada edasikindlustuskokkuleppe, väärtpaberistamise või tuletisinstrumendi poolt kindlustusriskile avaldatava riskimaandamismõju järgmiselt:

image

kus

a) 

SCRCAT hyp tähistab artikli 119 lõikes 2 osutatud kahjukindlustuse katastroofiriski kindlustusriski mooduli hüpoteetilist kapitalinõuet või, kui see on asjakohane, artiklis 160 osutatud tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli hüpoteetilist kapitalinõuet, mida kohaldataks juhul, kui edasikindlustuskokkulepe, väärtpaberistamine või tuletisinstrument puuduks;

b) 

SCRCAT without tähistab artikli 119 lõikes 2 osutatud kahjukindlustuse katastroofiriski kindlustusriski mooduli kapitalinõuet või, kui see on asjakohane, artiklis 160 osutatud tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kapitalinõuet;

c) 

σs tähistab segmendi s kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälvet, mis on kindlaks määratud vastavalt artikli 117 lõikele 3, või kui see on asjakohane, segmendi s NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälvet, mis on kindlaks määratud vastavalt artikli 148 lõikele 3;

d) 

Ps hyp tähistab segmendi s hüpoteetilist kindlustusmaksete riski mahumõõdikut, mis on kindlaks määratud vastavalt artikli 116 lõigetele 3 või 4, või kui see on asjakohane, vastavalt artikli 147 lõigetele 3 või 4, mida kohaldataks juhul, kui edasikindlustuskokkulepe, väärtpaberistamine või tuletisinstrument puuduks;

e) 

Ps without tähistab segmendi s kindlustusmaksete riski mahumõõdikut, mis on kindlaks määratud vastavalt artikli 116 lõigetele 3 või 4, või kui see on asjakohane, vastavalt artikli 147 lõigetele 3 või 4;

f) 

Recoverables tähistab parimat hinnangut summale, mis on sissenõutav edasikindlustuskokkuleppest, väärtpaberistamisest või tuletisinstrumendist ja vastavatelt võlgnikelt.

▼B

Artikkel 112

Tagatise riskiga korrigeeritud väärtuse lihtsustatud arvutamine, et võtta arvesse tagatise majanduslikku mõju

1.  Kui käesoleva määruse artiklit 88 järgitakse ning kui täidetud on nii vastaspoolega seotud nõue kui ka kolmanda isikuga seotud nõue, millele on osutatud artikli 197 lõikes 1, võivad kindlustusandjad või edasikindlustusandjad artikli 197 kohaldamisel lugeda käesoleva määruse artikli 1 punkti 26 alapunkti b kohaselt pandina esitatud tagatise riskiga korrigeeritud väärtuseks 85 % tagatisena hoitavate varade väärtusest, mis on määratud kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75.

2.  Kui käesoleva määruse artikleid 88 ja 214 järgitakse ning kui artikli 197 lõikes 1 osutatud vastaspoolega seotud nõue on täidetud, kuid samas lõikes osutatud kolmanda isikuga seotud nõue on täitmata, võivad kindlustusandjad või edasikindlustusandjad artikli 197 kohaldamisel lugeda käesoleva määruse artikli 1 punkti 26 alapunkti b kohaselt pandina esitatud tagatise riskiga korrigeeritud väärtuseks 75 % tagatisena hoitavate varade väärtusest, mis on määratud kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75.

▼M6

Artikkel 112a

Makseviivitusest tingitud kahju lihtsustatud arvutamine edasikindlustuse puhul

Kui artikli 88 tingimused on täidetud, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 192 lõike 2 esimeses lõigus osutatud makseviivitusest tingitud kahju edasikindlustuskokkuleppe või kindlustustoodete väärtpaberistamise puhul järgmiselt:

LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM re ) – F · Collateral; 0]

kus

a) 

Recoverables tähistab parimat hinnangut summale, mis on sissenõutav edasikindlustuskokkuleppest või kindlustustoote väärtpaberistamisest ja vastavatelt võlgnikelt;

b) 

RMre tähistab riski maandamise mõju edasikindlustuskokkuleppe või väärtpaberistamise kindlustusriskile;

c) 

Collateral tähistab tagatise riskiga korrigeeritud väärtust seoses edasikindlustuskokkuleppe või väärtpaberistamisega;

d) 

F tähistab tegurit, millega võetakse arvesse tagatiskokkuleppe majanduslikku mõju seoses edasikindlustuskokkuleppe või väärtpaberistamisega vastaspoolega seotud mis tahes krediidisündmuse korral.

Artikkel 112b

Vastaspoole makseviivituse riski kapitalinõude lihtsustatud arvutamine 1. liiki riskipositsioonide puhul

Kui artikli 88 tingimused on täidetud ja 1. liiki riskipositsioonide kahju tõenäosusjaotuse standardhälve, mis on kindlaks määratud vastavalt artikli 200 lõikele 4, on väiksem kui 20 % makseviivitusest tingitud kogukahjust kõigi 1. liiki riskipositsioonide puhul või sellega võrdne, võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad arvutada artikli 200 lõikes 1 osutatud vastaspoole makseviivituse riski kapitalinõude järgmiselt:

SCR def,1 = 5 · σ

kus σ tähistab 1. liiki riskipositsioonide kahju tõenäosusjaotuse standardhälvet, mis on kindlaks määratud vastavalt artikli 200 lõikele 4.

▼B7. Alajagu

Kindlustusriski moodulite ulatus

Artikkel 113

Kahjukindlustuse kindlustusriski, elukindlustuse kindlustusriski ja tervisekindlustusriski kapitalinõuete arvutamisel kohaldavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad

(a) 

kahjukindlustuse kindlustusriski moodulit kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes, v.a tervisekindlustuslepingust ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused;

(b) 

elukindlustuse kindlustusriski moodulit [direktiivis 2009/138/EÜ „elukindlustusriski komponent”] elukindlustuslepingust ja elukindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste suhtes, v.a tervisekindlustuslepingust ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused;

(c) 

tervisekindlustusriski moodulit tervisekindlustuslepingust ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste suhtes.2. JAGU

Kahjukindlustuse kindlustusriski moodul

Artikkel 114

Kahjukindlustuse kindlustusriski moodul

1.  Kahjukindlustuse kindlustusriski moodul sisaldab kõiki järgmisi alammooduleid:

(a) 

kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammoodul, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 105 lõike 2 kolmanda lõigu punktis a;

(b) 

kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodul, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 105 lõike 2 kolmanda lõigu punktis b;

(c) 

kahjukindlustuslepingute katkemise riski alammoodul.

2.  Kahjukindlustuse kindlustusriski kapitalinõue võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

summa hõlmab lõikes 1 sätestatud alammoodulite kõiki võimalikke kombinatsioone (i,j);

(b) 

CorrNL(i,j) tähistab alammoodulite i ja j kahjukindlustuse kindlustusriski korrelatsiooniparameetrit;

(c) 

SCRi ja SCRj tähistavad vastavalt riski alammoodulite i ja j kapitalinõudeid.

3.  Lõikes 2 osutatud korrelatsioonikordaja CorrNL(i,j) tähistab järgmise korrelatsioonimaatriksi reas i ja veerus j esitatut.j

i

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

Kahjukindlustuse katastroofirisk

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

1

0,25

0

Kahjukindlustuse katastroofirisk

0,25

1

0

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

0

0

1

Artikkel 115

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammoodul

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kapitalinõue võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

σnl tähistab kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski standardhälvet, mis on kindlaks määratud vastavalt artiklile 117;

(b) 

Vnl tähistab kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikut, mis on kindlaks määratud vastavalt artiklile 116.

Artikkel 116

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

1.  Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik võrdub II lisas sätestatud segmentide kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

2.  Kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul võrdub segmendi s mahumõõdik järgmisega:

image

kus:

(a) 

V(prem,s) tähistab segmendi s kindlustusmaksete riski mahumõõdikut;

(b) 

V(res,s) tähistab segmendi s tehniliste eraldiste riski mahumõõdikut;

(c) 

DIVs tähistab segmendi s geograafilise hajutatuse tegurit.

3.  Kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul võrdub segmendi s kindlustusmaksete riski mahumõõdik järgmisega:

image

kus:

(a) 

Ps tähistab hinnangut selliste kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja saab segmendis s järgmise 12 kuu jooksul;

(b) 

P(last,s) tähistab kindlustusmakseid, mida kindlustus- või edasikindlustusandja sai segmendis s viimase 12 kuu jooksul;

(c) 

FP(existing,s) tähistab selliste kindlustusmaksete eeldatavat nüüdisväärtust, mida kindlustus- või edasikindlustusandja saab olemasolevate lepingute puhul segmendis s järgmise 12 kuu möödumisel;

▼M6

(d) 

FP(future,s) tähistab selliste lepingute puhul, mille esmase kajastamise kuupäev saabub järgmise 12 kuu jooksul, järgmist summat:

i) 

kõigi selliste lepingute puhul, mille algne tähtaeg on kuni üks aasta, selliste kindlustusmaksete eeldatav nüüdisväärtus, mida kindlustus- või edasikindlustusandja saab segmendis s, v.a esmase kajastamise kuupäevale järgneval 12 kuul teenitavad kindlustusmaksed;

ii) 

kõigi selliste lepingute puhul, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta, 30 % selliste kindlustusmaksete eeldatavast nüüdisväärtusest, mida kindlustus- või edasikindlustusandja saab segmendis s järgmise 12 kuu möödumisel.

▼B

4.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul otsustada segmendi s kindlustusmaksete riski mahumõõdiku arvutamisel kasutada alternatiivina käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud arvutusele järgmist valemit:

image

eeldusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

(a) 

kindlustus- või edasikindlustusandja haldus-, juht- või järelevalveorgan on otsustanud, et tema järgmisel 12 kuul segmendis s teenitavad kindlustusmaksed ei ole suuremad kui Ps ;

(b) 

kindlustus- või edasikindlustusandja on kehtestanud tõhusad kontrollimehhanismid, et tagada punktis a osutatud teenitavate kindlustusmaksete piirmäärade järgimine;

(c) 

kindlustus- või edasikindlustusandja on teavitanud oma järelevalveasutust punktis a osutatud otsusest ja selle põhjustest.

Käesolevas arvutuses on sümbolitel Ps , FP(existing,s) ja FP(future,s) lõike 3 punktides a, c ja d sätestatud tähendused.

5.  Lõigetes 3 ja 4 sätestatud arvutustes kasutatakse netokindlustusmakseid, kindlustusmaksetest on maha arvatud edasikindlustuslepingute kindlustusmaksed. Maha ei arvata järgmisi edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid:

(a) 

kindlustusmaksed seoses kindlustusväliste sündmustega või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud nõuetega, mis artikli 41 lõikes 3 osutatud rahavoogudes ei kajastu;

(b) 

artiklitele 209, 210, 211 ja 213 mittevastavate edasikindlustuslepingute kindlustusmaksed.

6.  Kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul võrdub segmendi tehniliste eraldiste riski mahumõõdik parima hinnanguga segmendi rahuldamata nõuete jaoks mõeldud eraldiste kohta, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad, eeldusel et edasikindlustuslepingud või eriotstarbelised varakogumid vastavad artiklitele 209, 210, 211 ja 213. Mahumõõdik ei tohi olla negatiivne arv.

7.  Kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul on segmendi geograafilise hajutatuse standardtegur kas 1 või arvutatud vastavalt III lisale.

Artikkel 117

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski standardhälve

1.  Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski standardhälve võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

Vnl tähistab kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikut;

(b) 

summa hõlmab II lisas sätestatud segmentide kõiki võimalikke kombinatsioone (s,t);

(c) 

CorrS(s,t) tähistab segmendi s ja segmendi t kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski korrelatsiooniparameetrit, mis on sätestatud IV lisas;

(d) 

σs ja σt tähistavad vastavalt segmendi s ja segmendi t kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski standardhälbeid;

(e) 

Vs ja Vt tähistavad vastavalt segmendi s ja segmendi t kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikuid, millele on osutatud artiklis 116.

2.  Kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul võrdub segmendi s kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski standardhälve järgmisega:

image

kus:

(a) 

σ(prem,s) tähistab segmendi s kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälvet, mis on kindlaks määratud vastavalt lõikele 3;

(b) 

σ(res,s) tähistab segmendi s kahjukindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälvet, mis on sätestatud II lisas;

(c) 

V(prem,s) tähistab segmendi s kindlustusmaksete riski mahumõõdikut, millele on osutatud artiklis 116;

(d) 

V(res,s) tähistab segmendi s tehniliste eraldiste riski mahumõõdikut, millele on osutatud artiklis 116.

3.  Kõigi II lisas sätestatud segmentide puhul võrdub segmendi kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve II lisas sätestatud segmendi kahjukindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälbe ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamisteguri korrutisega. II lisas sätestatud segmentide 1, 4 ja 5 puhul on mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur 80 %. Kõigi muude lisas sätestatud segmentide puhul on mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur 100 %.

Artikkel 118

Kahjukindlustuslepingute katkemise riski alammoodul

1.  Artikli 114 lõike 1 punktis c osutatud kahjukindlustuslepingute katkemise riski alammooduli kapitalinõue võrdub kindlustus- või edasikindlustusandja põhiomavahendite kahjumiga, mis tuleneb järgmiste koheste sündmuste kombinatsioonist:

(a) 

sellistest kindlustuslepingutest 40 % katkestamine, mille puhul kaasneks katkestamisega riskimarginaalita tehniliste eraldiste suurenemine;

(b) 

kui edasikindlustuslepingud hõlmavad tulevasi kindlustus- või edasikindlustuslepinguid, selliste tulevaste kindlustus- või edasikindlustuslepingute arvu 40 % vähenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks.

2.  Lõikes 1 osutatud sündmusi kohaldatakse ühetaoliselt kõigi asjaomaste kindlustus- ja edasikindlustuslepingute suhtes. Edasikindlustuslepingute puhul kohaldatakse lõike 1 punktis a osutatud sündmust aluseks olevate kindlustuslepingute suhtes.

3.  Selleks et määrata kindlaks kindlustus- või edasikindlustusandja põhiomavahendite kahjum lõike 1 punktis a osutatud sündmuse korral, võtab kindlustus- või edasikindlustusandja arvutamisel aluseks lepingu katkestamise liigi, mis mõjutab kindlustus- või edasikindlustusandja põhiomavahendeid kõige negatiivsemalt, lähtudes lepingu kaupa tehtud arvutustest.

Artikkel 119

Kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodul

1.  Kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodul sisaldab kõiki järgmisi alammooduleid:

(a) 

looduskatastroofiriski alammoodul;

(b) 

varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofiriski alammoodul;

(c) 

inimtekkelise katastroofi riski alammoodul;

(d) 

kahjukindlustuse muu katastroofiriski alammoodul.

2.  Kahjukindlustuse katastroofiriski kindlustusriski mooduli kapitalinõue võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

SCRnatCAT tähistab looduskatastroofiriski kapitalinõuet;

(b) 

SCRnpproperty tähistab varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofiriski kapitalinõuet;

(c) 

SCRmmCAT tähistab inimtekkelise katastroofi riski kapitalinõuet;

(d) 

SCRCATother tähistab kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõuet.

Artikkel 120

Looduskatastroofiriski alammoodul

1.  Looduskatastroofiriski alammoodul sisaldab kõiki järgmisi alammooduleid:

(a) 

tormiriski alammoodul;

(b) 

maavärinariski alammoodul;

(c) 

üleujutusriski alammoodul;

(d) 

raheriski alammoodul;

(e) 

maalihkeriski alammoodul.

2.  Looduskatastroofiriski kapitalinõue võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

summa hõlmab lõikes 1 sätestatud alammoodulite i kõiki võimalikke kombinatsioone;

(b) 

SCRi tähistab alammooduli i kapitalinõuet.

Artikkel 121

Tormiriski alammoodul

1.  Tormiriski kapitalinõue võrdub järgmisega:

image

kus:

(a) 

summa hõlmab V lisas sätestatud piirkondade kõiki võimalikke kombinatsioone (r,s);

(b) 

CorrWS(r,s) tähistab piirkonna r ja piirkonna s tormiriski korrelatsioonikordajat, mis on sätestatud V lisas;

(c) 

SCR(windstorm,r) ja SCR(windstorm,s) tähistavad vastavalt piirkonna r ja piirkonna s tormiriski kapitalinõudeid;

(d) 

SCR(windstorm,other) tähistab muude kui XIII lisas sätestatud piirkondade tormiriski kapitalinõudeid.

2.  Kõigi V lisas sätestatud piirkondade puhul võrdub piirkonna r tormiriski kapitalinõue järgmisest kahest kapitalinõudest suuremaga:

(a) 

piirkonna r tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A järgi, nagu sätestatud lõikes 3;

(b) 

piirkonna r tormiriski kapitalinõue stsenaariumi B järgi, nagu sätestatud lõikes 4.

3.  Kõigi V lisas sätestatud piirkondade puhul võrdub piirkonna r tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A järgi kindlustus- ja edasikindlustusandjate põhiomavahendite kahjumiga, mis tuleneks järgmisest sündmusteahelast: