02015R0035 — DA — 30.07.2020 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/35

af 10. oktober 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 012 af 17.1.2015, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/467 af 30. september 2015

  L 85

6

1.4.2016

 M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/2283 af 22. august 2016

  L 346

111

20.12.2016

 M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/669 af 16. december 2016

  L 97

3

8.4.2017

►M4

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1542 af 8. juni 2017

  L 236

14

14.9.2017

►M5

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018

  L 227

1

10.9.2018

►M6

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/981 af 8. marts 2019

  L 161

1

18.6.2019

 M7

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1865 af 6. juni 2019

  L 289

3

8.11.2019

►M8

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/442 af 17. december 2019

  L 92

1

26.3.2020

►M9

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/988 af 12. marts 2020

  L 221

3

10.7.2020


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 264, 13.10.2017, s.  24 (2017/1542)

►C2

Berigtigelse, EUT L 065, 8.3.2018, s.  48 (2017/1542)

►C3

Berigtigelse, EUT L 195, 1.8.2018, s.  27 (2015/35)

►C4

Berigtigelse, EUT L 202, 9.8.2018, s.  13 (2016/467)

►C5

Berigtigelse, EUT L 168, 25.6.2019, s.  16 (2019/981)

►C6

Berigtigelse, EUT L 250, 30.9.2019, s.  123 (2019/981)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/35

af 10. oktober 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

INDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT I

VÆRDIANSÆTTELSE OG RISIKOBASEREDE KAPITALKRAV (SØJLE I), BEDRE LEDELSE (SØJLE II) OG ØGET GENNEMSIGTIGHED (SØJLE III)

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

AFDELING 1

Definitioner og almindelige principper

AFDELING 2

Eksterne kreditvurderinger

KAPITEL II

Værdiansættelse af aktiver og passiver 41

KAPITEL III

Regler vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

AFDELING 2

Datakvalitet

AFDELING 3

Metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser

UNDERAFDELING 1

Antagelser, der ligger til grund for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser

UNDERAFDELING 2

Oplysninger, der ligger til grund for beregningen af bedste skøn

UNDERAFDELING 3

Cash flow-fremskrivninger i beregningen af det bedste skøn

UNDERAFDELING 4

►C3  Risikomargin ◄

UNDERAFDELING 5

Beregning af forsikringsmæssige hensættelser som en helhed

UNDERAFDELING 6

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

AFDELING 4

Relevant risikofri rentekurve

UNDERAFDELING 1

Almindelige bestemmelser

UNDERAFDELING 2

Grundlæggende risikofri rentekurve

UNDERAFDELING 3

Volatilitetsjustering

UNDERAFDELING 4

Matchtilpasning

AFDELING 5

Brancher

AFDELING 6

Proportionalitet og forenklinger

KAPITEL IV

Kapitalgrundlag

AFDELING 1

Fastsættelse af kapitalgrundlag

UNDERAFDELING 1

Tilsynsmyndighedernes godkendelse af det supplerende kapitalgrundlag

UNDERAFDELING 2

Kapitelgrundlag — behandling af kapitalinteresser

AFDELING 2

Bestemmelse af kapitalgrundlag

AFDELING 3

Anerkendelse af kapitalgrundlag

UNDERAFDELING 1

►C3  Ring-fenced fonde ◄

UNDERAFDELING 2

Kvantitative begrænsninger

KAPITEL V

Solvenskapitalkrav — standardformel

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

UNDERAFDELING 1

Scenariebaserede beregninger

UNDERAFDELING 2

►C3  Se-igennem-metode ◄

UNDERAFDELING 3

Regionale og lokale myndigheder

UNDERAFDELING 4

Væsentlig basisrisiko

UNDERAFDELING 5

Beregning af det primære solvenskapitalkrav

UNDERAFDELING 6

Proportionalitet og forenklinger

UNDERAFDELING 7

Risikomodulernes anvendelsesområde

AFDELING 2

Modulet for skadesforsikringsrisici

AFDELING 3

Modulet for livsforsikringsrisici

AFDELING 4

Modulet for sygeforsikringsrisici

AFDELING 5

Modulet for markedsrisici

UNDERAFDELING 1

Korrelationskoefficienter

UNDERAFDELING 1a

Kvalificerede infrastrukturinvesteringer

UNDERAFDELING 2

Delmodulet for renterisici

UNDERAFDELING 3

Delmodulet for aktierisici

UNDERAFDELING 4

Delmodulet for ejendomsrisici

UNDERAFDELING 5

Delmodulet for kreditspændsrisici

UNDERAFDELING 6

Delmodulet for koncentrationsrisici

UNDERAFDELING 7

Delmodulet for valutaspændsrisici

AFDELING 6

Modulet for modpartsrisici

UNDERAFDELING 1

Almindelige bestemmelser

UNDERAFDELING 2

Type 1-eksponeringer

UNDERAFDELING 3

Type 2-eksponeringer

AFDELING 7

Modulet for risici på immaterielle aktiver

AFDELING 8

Operationelle risici

AFDELING 9

Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

AFDELING 10

Risikoreduktionsmetoder

AFDELING 11

Afgrænsede fonde

AFDELING 12

Selskabsspecifikke parametre

AFDELING 13

Procedure for ajourføring af korrelationsparametre

KAPITEL VI

Solvenskapitalkrav — komplette og partielle interne modeller

AFDELING 1

Definitioner

AFDELING 2

Anvendelsestest

AFDELING 3

Statistiske kvalitetsstandarder

AFDELING 4

Kalibreringsstandarder

AFDELING 5

Integration af partielle interne modeller

AFDELING 6

Fordeling af overskud og tab

AFDELING 7

Valideringsstandarder

AFDELING 8

Dokumentationsstandarder

AFDELING 9

Eksterne modeller og data

KAPITEL VII

Minimumskapitalkrav

KAPITEL VIII

Investeringer i securitiseringspositioner

KAPITEL IX

Ledelsessystem

AFDELING 1

Ledelsessystemets dele

AFDELING 2

Funktioner

AFDELING 3

Egnetheds- og hæderlighedskrav

AFDELING 4

Outsourcing

AFDELING 5

Aflønningspolitik

KAPITEL X

Kapitaltillæg

AFDELING 1

Betingelser for at stille krav om et kapitaltillæg

AFDELING 2

Metoder til beregning af kapitaltillæg

KAPITEL XI

Forlængelse af ►C3  genoprettelsesperioden ◄

KAPITEL XII

Offentliggørelse

AFDELING 1

Rapport om solvens og finansiel situation: opbygning og indhold

AFDELING 2

Rapport om solvens og finansiel situation: manglende offentliggørelse af oplysninger

AFDELING 3

Rapport om solvens og finansiel situation: frister, medier til offentliggørelse og ajourføringer

KAPITEL XIII

Regelmæssig tilsynsindberetning

AFDELING 1

Opbygning og indhold

AFDELING 2

Frister og kommunikationsmidler

KAPITEL XIV

Tilsynsmyndighedernes gennemsigtighed og ansvarlighed

KAPITEL XV

Special purpose vehicles

AFDELING 1

Tilladelse

AFDELING 2

Obligatoriske aftalebetingelser

AFDELING 3

Ledelsessystem

AFDELING 4

Tilsynsindberetning

AFDELING 5

Solvenskrav

AFSNIT II

FORSIKRINGSKONCERNER

KAPITEL I

Solvensberegning på koncernniveau

AFDELING 1

Koncernsolvens: valg af beregningsmetode og generelle principper

AFDELING 2

Koncernsolvens: beregningsmetoder

KAPITEL II

Interne modeller til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav

AFDELING 1

Komplette og partielle interne modeller udelukkende til beregning af koncernens solvenskapitalkrav

AFDELING 2

Anvendelse af koncernintern model

KAPITEL III

Tilsyn med koncernsolvensen for koncerner med centraliseret risikostyring

KAPITEL IV

Koordinering af koncerntilsyn

AFDELING 1

Tilsynskollegier

AFDELING 2

Udveksling af oplysninger

AFDELING 3

Nationalt eller regionalt tilsyn med koncerndele

KAPITEL V

Offentliggørelse

AFDELING 1

Rapport om koncernens solvens og finansielle situation

AFDELING 2

Samlet rapport om solvens og finansiel situation

KAPITEL VI

Tilsynsindberetning på koncernniveau

AFDELING 1

Regelmæssig indberetning

AFDELING 2

Indberetning af risikokoncentrationer og koncerninterne transaktioner

AFSNIT III:

TREDJELANDSÆKVIVALENS OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

KAPITEL I

Selskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed med hovedsæde i et tredjeland

KAPITEL II

Tilknyttede tredjelandsforsikrings- og -genforsikringsselskaber

KAPITEL III

Forsikrings- og genforsikringsselskaber med moderselskaber uden for Unionen

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelserAFSNIT I

VÆRDIANSÆTTELSE OG RISIKOBASEREDE KAPITALKRAV (SØJLE I), BEDRE LEDELSE (SØJLE II) OG ØGET GENNEMSIGTIGHED (SØJLE III)KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSERAFDELING 1

Definitioner Og Almindelige Principper

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1.

»alternative værdiansættelsesmetoder« : værdiansættelsesmetoder i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, som ikke udelukkende anvender de noterede markedspriser for de samme eller tilsvarende aktiver eller passiver

2.

»scenarieanalyse« : en analyse af konsekvenserne af en kombination af negative begivenheder

3.

»sygeforsikringsforpligtelse« :

en forsikringsforpligtelse, der omfatter en eller begge af følgende:

i) 

tilvejebringelse af lægebehandling eller pleje, herunder forebyggende eller helbredende lægebehandling eller pleje som følge af sygdom, ulykke, invaliditet eller handicap eller godtgørelse for en sådan behandling eller pleje

ii) 

godtgørelse som følge af sygdom, ulykke, invaliditet eller handicap

4.

»forsikringsforpligtelse vedrørende udgifter til lægebehandling« : en forsikringsforpligtelse, som dækker den i nr. 3), i), omtalte tilvejebringelse af lægebehandling eller pleje eller godtgørelse herfor

5.

»forsikringsforpligtelse vedrørende indkomstsikring« : en forsikringsforpligtelse, som dækker den i nr. 3), ii), omtalte godtgørelse udover den i nr. 3), i), omtalte godtgørelse

6.

»arbejdsskadeforsikringsforpligtelse« : en forsikringsforpligtelse, som dækker den i nr. 3), i) og ii), omtalte tilvejebringelse af lægebehandling eller pleje eller godtgørelse herfor, og som udelukkende opstår som følge af ulykker på arbejdspladsen, arbejdsulykker samt erhvervssygdom

7.

»genforsikringsforpligtelse vedrørende sygeforsikring« : en genforsikringsforpligtelse, som opstår som følge af accepteret genforsikring, der dækker sygeforsikringsforpligtelser

8.

»genforsikringsforpligtelse vedrørende udgifter til lægebehandling« : en genforsikringsforpligtelse, som opstår som følge af accepteret genforsikring, der dækker forsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling

9.

»genforsikringsforpligtelse vedrørende indkomstsikring« : en genforsikringsforpligtelse, som opstår som følge af accepteret genforsikring, der dækker forsikringsforpligtelser vedrørende indkomstsikring

10.

»arbejdsskadegenforsikringsforpligtelse« : en genforsikringsforpligtelse, som opstår som følge af accepteret genforsikring, der dækker arbejdsskadeforsikringsforpligtelser

11.

»tegnede præmier« : de præmier, som skal betales til et forsikrings- eller genforsikringsselskab i en nærmere angivet periode, uanset om sådanne præmier helt eller delvist vedrører forsikrings- eller genforsikringsdækning ydet i en anden periode

12.

»præmieindtægter« : de præmier, som vedrører den risiko, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet dækker i en nærmere angivet periode

13.

»genkøb« :

samtlige måder, hvorpå en police kan opsiges, enten helt eller delvist, herunder følgende:

i) 

frivillig opsigelse af policen med eller uden betaling af en genkøbsværdi

ii) 

forsikringstagerens skift af forsikrings- eller genforsikringsselskab

iii) 

opsigelse af forsikringsaftalen som følge af at forsikringstageren nægter at betale præmien

14.

»ophør« af en forsikringspolice : genkøb, bortfald uden værdi, ændring til fripolice, bestemmelser om automatisk ikkefortabelse eller udøvelse af andre ophørsmuligheder eller manglende udøvelse af videreførelsesmuligheder

15.

»ophørsmuligheder« : alle juridiske eller kontraktmæssige rettigheder, som giver forsikringstageren mulighed for helt eller delvist at opsige, genkøbe, nedsætte, begrænse eller indstille forsikringsdækningen eller tillade forsikringspolicen at bortfalde

16.

»videreførelsesmuligheder« : alle juridiske eller kontraktmæssige rettigheder, som giver forsikringstageren mulighed for helt eller delvist at oprette, forny, øge, forlænge eller genoptage forsikrings- eller genforsikringsdækningen

17.

»dækning for en intern model« : de risici, som er afspejlet i den forventede sandsynlighedsfordeling, der ligger til grund for den interne model

18.

»anvendelsesområde for en intern model« : de risici, som den interne model er godkendt til at dække; anvendelsesområdet for en intern model kan både omfatte risici, som afspejles i, og risici, som ikke afspejles i standardformlen for solvenskapitalkravet

▼M5

18a.

»securitisering« : en transaktion eller ordning som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 ( 1 )

18b.

»STS-securitisering« : en securitisering, der betegnes som »simpel, transparent og standardiseret« eller »STS« i overensstemmelse med kravene i artikel 18 i forordning (EU) 2017/2402

▼M5

19.

»securitiseringsposition« : en securitiseringsposition efter betydningen i artikel 2, nr. 19), i forordning (EU) 2017/2402

▼M5

19a.

»privilegeret securitiseringsposition« : en privilegeret securitiseringsposition efter betydningen i artikel 242, nr. 6), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ( 2 )

▼M5

20.

»resecuritiseringsposition« : en eksponering mod en resecuritisering efter betydningen i artikel 2, nr. 4), i forordning (EU) 2017/2402

21.

»eksponeringsleverende institut« : et eksponeringsleverende institut efter betydningen i artikel 2, nr. 3), i forordning (EU) 2017/2402

22.

»organiserende institut« : et organiserende institut efter betydningen i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2017/2402

23.

»tranche« : en tranche efter betydningen i artikel 2, nr. 6), i forordning (EU) 2017/2402

▼B

24.

»centralbank« : centralbank som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i forordning (EU) nr. 575/2013

25.

»basisrisiko« : risikoen som følge af den situation, hvor risikoen omfattet af risikoreduktionsteknikken ikke svarer til forsikrings- eller genforsikringsselskabets risikoeksponering

26.

»aftaler om sikkerhedsstillelse« :

aftaler, i henhold til hvilke sikkerhedsstillere foretager sig et af følgende:

(a) 

overdrager den fulde ejendomsret til sikkerheden til sikkerhedshaveren med det formål at sikre eller på anden vis dække opfyldelsen af en relevant forpligtelse

(b) 

stiller sikkerhed i form af sikkerhed til fordel for eller til en sikkerhedshaver, og det juridiske ejerskab til sikkerheden forbliver hos sikkerhedsstilleren eller en depositar, når retten til sikkerheden er etableret

27.

»alle mulige kombinationer af to« : alle ordnede par af elementer fra et sæt af elementer

28.

»poolingaftale« : en aftale, hvorefter flere forsikrings- eller genforsikringsselskaber aftaler at dele identificerede forsikringsrisici forholdsmæssigt. De, som er forsikret af parterne i poolingaftalen, er ikke selv parter i aftalen

29.

»poolingeksponering af type A« : den risiko, som et forsikrings- eller genforsikringsselskab har overdraget til en poolingaftale, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet ikke er part i poolingaftalen

30.

»poolingeksponering af type B« : den risiko, som et forsikrings- eller genforsikringsselskab har overdraget til et andet medlem af en poolingaftale, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet er part i poolingaftalen

31.

»poolingeksponering af type C« : den risiko, som et forsikrings- eller genforsikringsselskab, som er part i en poolingaftale, har overdraget til et andet forsikrings- eller genforsikringsselskabet, som ikke er part i poolingaftalen

32.

»dybt marked« : et marked, hvor transaktioner, der involverer en stor mængde af finansielle instrumenter, kan foretages uden at påvirke kursen på instrumenterne væsentligt

33.

»likvidt marked« : et marked, hvor finansielle instrumenter let kan konverteres gennem køb eller salg, uden at kursen påvirkes væsentligt

34.

»gennemsigtigt marked« : et marked, hvor aktuelle handels- og kursoplysninger er tilgængelige for offentligheden, særligt for forsikrings- og genforsikringsselskaber

35.

»fremtidige diskretionære bonusbeløb« og »fremtidige diskretionære ydelser« :

andre fremtidige ydelser end indeksregulerede eller unit-linked ydelser i henhold til forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som har ét af følgende karakteristika:

(a) 

de er juridisk eller kontraktmæssigt baseret på et eller flere af følgende resultater:

i) 

opfyldelsen af en nærmere angivet gruppe af aftaler eller en nærmere angivet type af aftaler eller en enkelt aftale

ii) 

det realiserede eller urealiserede afkast på en bestemt pulje af aktiver, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er indehaver af

iii) 

forsikrings- eller genforsikringsselskabets eller fondens fortjeneste eller tab i henhold til aftalen

(b) 

de er baseret på en erklæring fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet, og ydelsernes udbetalingstidspunkt eller beløb afhænger helt eller delvist af selskabets skøn

36.

»grundlæggende risikofri rentekurve« : en risikofri rentekurve, som beregnes på samme måde som den relevante risikofrie rentekurve, der benyttes i beregningen af det bedste skøn som omhandlet i artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, men uden anvendelse af en matchtilpasning eller en volatilitetsjustering eller en overgangsjustering til den relevante risikofrie rentekurve i overensstemmelse med direktivets artikel 308c

37.

»matchtilpasningsportefølje« : en portefølje af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, som matchtilpasningen anvendes på, samt den tilknyttede aktivportefølje som omhandlet i artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF

38.

»SLT-sygeforsikringsforpligtelser« : sygeforsikringsforpligtelser, der hører under livsforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1

39.

»NSLT-sygeforsikringsforpligtelser« : sygeforsikringsforpligtelser, der hører under skadesforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1

40.

»institut for kollektiv investering« : et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS eller investeringsinstitutter) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF ( 3 ) eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU ( 4 )

41.

»væsentlig forretningsenhed« : et defineret segment i et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der opererer uafhængigt af andre dele af selskabet og har særlige ledelsesressourcer og procedurer i selskabet, og som indeholder risici, der er væsentlige for hele selskabets forretning

42.

»væsentlig forretningsenhed« : et defineret segment i en forsikrings- eller genforsikringskoncern, der opererer uafhængigt af andre dele af koncernen og har særlige ledelsesressourcer og procedurer i koncernen, og som indeholder risici, der er væsentlige for hele koncernens forretning; enhver juridisk enhed tilhørende koncernen, er en væsentlig forretningsenhed eller består af flere væsentlige forretningsenheder

43.

»administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan« : ledelses- eller tilsynsorganet eller begge disse organer, hvor et tostrenget ledelsessystem bestående af et ledelses- og et tilsynsorgan er foreskrevet i den nationale lovgivning, eller, såfremt der ikke er angivet noget organ i den relevante nationale lovgivning, ledelsesorganet

44.

»aggregeret maksimal risikoeksponering« :

summen af de maksimale indbetalinger, herunder omkostninger, som pådrages af en special purpose vehicle, med fradrag af udgifter, der opfylder alle følgende kriterier:

(a) 

den pågældende special purpose vehicle har ret til at kræve, at det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som har overdraget risiciene, skal betale udgifterne

(b) 

den pågældende special purpose vehicle er ikke forpligtet til at betale udgifterne, førend der er modtaget et beløb svarende hertil fra det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som har overdraget risiciene

(c) 

det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som har overdraget risiciene til den pågældende special purpose vehicle, medtager ikke udgifterne som et beløb, der kan tilbagekræves i overensstemmelse med denne forordnings artikel 41

45.

»eksisterende forsikrings- eller genforsikringsaftale« : en forsikrings- eller genforsikringsaftale, for hvilken forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne er indregnet

46.

»forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier« : den forventede nutidsværdi af fremtidige pengestrømme, som følge af at der i de forsikringsmæssige hensættelser medtages præmier vedrørende eksisterende forsikrings- og genforsikringsaftaler, som forventes indbetalt i fremtiden, men muligvis ikke modtages af en anden grund, end at forsikringsbegivenheden er forekommet, uanset forsikringstagerens juridiske eller kontraktmæssige ret til at opsige policen

47.

»prioritetsforsikring« : kreditforsikring, der dækker långivere i tilfælde af misligholdelse af deres realkreditlån

48.

»datterselskab« : en dattervirksomhed som defineret i artikel 22, stk. 1 og 2, i direktiv 2013/34/EØF, inkl. datterselskaber heraf

49.

»tilknyttet selskab« : et selskab, som enten er et datterselskab eller et andet selskab, hvori der besiddes en kapitalinteresse, eller et selskab, der er knyttet til et andet selskab som omhandlet i artikel 22, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU

50.

»reguleret selskab« : en »reguleret enhed« som defineret i artikel 2, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF ( 5 )

51.

»ikkereguleret selskab« : ethvert selskab, der ikke er anført i artikel 2, nr. 4), i direktiv 2002/87/EF

52.

»ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter« : et ikkereguleret selskab, der udøver en eller flere af de aktiviteter, der fremgår af bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 6 ), når disse aktiviteter udgør en betydelig del af dets generelle aktiviteter

53.

»accessorisk servicevirksomhed« : et ikkereguleret selskab, hvis hovedaktivitet består i besiddelse og forvaltning af fast ejendom, administrering af databehandlingstjenester, sundheds- og plejeydelser eller enhver anden lignende aktivitet af accessorisk karakter i forhold til et eller flere forsikrings- eller genforsikringsselskabers hovedaktivitet

54.

»UCITS-administrationsselskab« : et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller et investeringsselskab, der er godkendt i henhold til direktivets artikel 27, forudsat at det ikke har udpeget et administrationsselskab i henhold til det nævnte direktiv

55.

»forvalter af alternativ investeringsfond« : en forvalter af en alternativ investeringsfond som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU

▼M4

55a.

»infrastrukturaktiver« : fysiske aktiver, strukturer eller faciliteter, systemer og net, der leverer eller støtter grundlæggende offentlige tjenester

55b.

»infrastrukturenhed« : en enhed eller koncern, hvis indtægter i den pågældende enheds eller koncerns seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger oplysninger, eller i henhold til et finansieringsforslag for langt størstepartens vedkommende hidrører fra at eje, finansiere, udvikle eller drive infrastrukturaktiver

▼B

56.

»arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse« : pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF ( 7 )

57.

»nationalt forsikringsselskab« : et selskab, som har opnået tilladelse fra og er under tilsyn af et tredjelands tilsynsmyndigheder, og som skulle have tilladelse til at udøve virksomhed som forsikringsselskab i henhold til artikel 14 i direktiv 2009/138/EF, hvis det havde hovedsæde i Unionen

58.

»nationalt genforsikringsselskab« : et selskab, som har opnået tilladelse fra og er under tilsyn af et tredjelands tilsynsmyndigheder, og som skulle have tilladelse til at udøve virksomhed som genforsikringsselskab i henhold til artikel 14 i direktiv 2009/138/EF, hvis det havde hovedsæde i Unionen

▼M6

59.

»CCP« : en central modpart (CCP) som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 8 )

60.

»konkursbeskyttet« : (i forhold til kundeaktiver) den omstændighed, at der findes effektive foranstaltninger, der sikrer, at disse aktiver ikke er til rådighed for en CCP's eller et clearingmedlems kreditorer i tilfælde af henholdsvis CCP'ens eller clearingmedlemmets insolvens, eller at aktiverne ikke er til rådighed for clearingmedlemmet til at dække tab, der er opstået som følge af en anden kundes eller andre kunders misligholdelse end dem, der stillede disse aktiver

61.

»kunde« : kunde som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 648/2012 eller en virksomhed, der har indgået indirekte clearingordninger med et clearingmedlem i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning

62.

»clearingmedlem« : clearingmedlem som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012

63.

»CCP-relateret transaktion« : en kontrakt eller en transaktion opført i artikel 301, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 mellem en kunde og et clearingmedlem, som er direkte relateret til en kontrakt eller transaktion opført i nævnte stykke mellem nævnte clearingmedlem og en CCP.

▼B

Artikel 2

Ekspertbedømmelse

1.  Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber foretager antagelser om regler vedrørende værdiansættelse af aktiver og passiver, forsikringsmæssige hensættelser, kapitalgrundlag, solvenskapitalkrav, minimumskapitalkrav og investeringsregler, baseres disse antagelser på ekspertisen fra personer med relevant viden, erfaring og forståelse for den iboende risiko i forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed.

2.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber sikrer under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet, at interne brugere af de relevante antagelser underrettes om deres relevante indhold, pålidelighed og begrænsninger. Med henblik herpå anses tjenesteydere, som funktioner eller aktiviteter er outsourcet til, for at være interne brugere.AFDELING 2

Eksterne kreditvurderinger

Artikel 3

Forbindelse mellem kreditvurderinger og kreditkvalitetstrin

Den i artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF omhandlede skala med kreditkvalitetstrin omfatter kreditkvalitetstrin 0 til 6.

Artikel 4

Generelle krav til anvendelse af kreditvurderinger

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan kun anvende en ekstern kreditvurdering til beregning af solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen, hvis den er udstedt af et eksternt kreditvurderingsbureau (ECAI) eller godkendt af et ECAI i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 ( 9 ).

2.  Forsikrings- eller genforsikringsselskaber udpeger et eller flere ECAI'er, som skal anvendes til beregning af solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen.

3.  Anvendelsen af kreditvurderinger skal være konsekvent, og vurderingerne må ikke anvendes selektivt.

4.  Ved anvendelsen af kreditvurderinger opfylder forsikrings- og genforsikringsselskaber alle følgende krav:

(a) 

hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab beslutter at anvende kreditvurderinger udarbejdet af et udpeget ECAI for en bestemt klasse af poster, anvender det disse kreditvurderinger konsekvent for alle eksponeringer inden for denne klasse

(b) 

hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab beslutter at anvende kreditvurderinger udarbejdet af et udpeget ECAI, anvender det dem vedvarende og konsekvent over tid

(c) 

et forsikrings- eller genforsikringsselskab anvender kun kreditvurderinger fra udpegede ECAI'er, hvis de omfatter samtlige beløb, dvs. både hovedstolen og de renter, der er påløbet

(d) 

hvis der for en kreditvurderet post kun foreligger én kreditvurdering fra et udpeget ECAI, anvendes denne kreditvurdering til fastsættelse af kapitalkravene for denne post

(e) 

hvis der foreligger to kreditvurderinger fra udpegede ECAI'er, og disse kreditvurderinger svarer til forskellige parametre for en kreditvurderet post, anvendes den vurdering, som fastsætter det højeste kapitalkrav

(f) 

hvis der for en kreditvurderet post foreligger flere end to kreditvurderinger fra udpegede ECAI'er, anvendes de to vurderinger, der fastsætter de to laveste kapitalkrav, idet det gælder, at hvis de to laveste kapitalkrav er forskellige, anvendes den vurdering, som fastsætter det højeste kapitalkrav af de to kreditvurderinger, og at hvis de to laveste kapitalkrav er ens, anvendes den vurdering, som fastsætter dette kapitalkrav

(g) 

hvis det er relevant, anvender forsikrings- og genforsikringsselskaber både opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger.

5.  Hvis en post udgør en del af forsikrings- eller genforsikringsselskabets større eller mere komplekse eksponeringer, foretager selskabet sin egen interne kreditvurdering af posten og henfører den til et af de syv trin på en kreditkvalitetsskala. Hvis selskabets egen interne kreditvurdering fastsætter et lavere kapitalkrav end det kapitalkrav, der blev fastsat i kreditvurderingerne fra de udpegede ECAI'er, anvendes denne egen interne kreditvurdering ikke med henblik på denne forordning.

▼M5

6.  For så vidt angår stk. 5, omfatter et selskabs større og mere komplekse eksponeringer securitiseringspositioner som omhandlet i artikel 178, stk. 8 og 9, og resecuritiseringspositioner.

▼B

Artikel 5

Kreditvurdering af udstedere og emissioner

1.  Foreligger der en kreditvurdering for et specifikt emissionsprogram eller en specifik emissionsfacilitet, som den post, der repræsenterer eksponeringen, indgår i, skal denne kreditvurdering anvendes.

2.  Når der ikke foreligger en umiddelbart anvendelig kreditvurdering for en bestemt post, men der foreligger en kreditvurdering for et specifikt emissionsprogram eller en specifik emissionsfacilitet, som den post, der repræsenterer eksponeringen, ikke indgår i, eller der foreligger en generel kreditvurdering af udstederen, skal denne kreditvurdering anvendes i følgende tilfælde:

(a) 

hvis den resulterer i det samme eller et højere kapitalkrav, end der ellers ville opnås, og den pågældende eksponering i alle henseender rangerer på samme niveau eller lavere end emissionsprogrammet eller emissionsfaciliteten eller i givet fald udstederens privilegerede usikrede eksponeringer

(b) 

hvis den resulterer i det samme eller et lavere kapitalkrav, end der ellers ville opnås, og den pågældende eksponering i alle henseender rangerer på samme niveau eller højere end emissionsprogrammet eller emissionsfaciliteten eller i givet fald udstederens privilegerede usikrede eksponeringer.

I alle andre tilfælde skal forsikrings- eller genforsikringsselskabet betragte det, som om der ikke foreligger nogen kreditvurdering fra et udpeget ECAI for eksponeringen.

3.  Kreditvurderinger af udstedere, der tilhører en koncern, må ikke anvendes som kreditvurderinger af andre udstedere inden for samme koncern.

Artikel 6

Dobbelt kreditvurdering af securitiseringspositioner

Uanset artikel 4, stk. 4, litra d), gælder det, at hvis der for en securitiseringsposition kun foreligger én kreditvurdering fra et udpeget ECAI, anvendes denne kreditvurdering ikke. Kapitalkravet for den pågældende post udledes, som om der ikke foreligger nogen kreditvurdering fra et udpeget ECAI.KAPITEL II

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIVER OG PASSIVER

Artikel 7

Antagelser vedrørende værdiansættelse

Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter aktiver og passiver på grundlag af den antagelse, at selskabet vil drive sin forretning som going concern.

Artikel 8

Anvendelsesområde

Artikel 9-16 finder anvendelse på indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser.

Artikel 9

Værdiansættelsesmetode — generelle principper

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber indregner aktiver og passiver i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder som vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002.

2.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter aktiver og passiver i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som vedtaget af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, forudsat at disse standarder omfatter værdiansættelsesmetoder, som er forenelige med værdiansættelsesfremgangsmåden i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF. Hvis disse standarder giver mulighed for anvendelse af mere end én værdiansættelsesmetode, anvender forsikrings- og genforsikringsselskaber kun de værdiansættelsesmetoder, som er forenelige med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

3.  Hvis værdiansættelsesmetoderne i internationale regnskabsstandarder som vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 midlertidigt eller permanent ikke er forenelige med værdiansættelsesfremgangsmåden i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, anvender forsikrings- og genforsikringsselskaber andre værdiansættelsesmetoder, som anses for at være forenelige med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

4.  Uanset stk. 1 og 2 og navnlig under overholdelse af proportionalitetsprincippet i artikel 29, stk. 3 og 4, i direktiv 2009/138/EF må forsikrings- og genforsikringsselskaber indregne og værdiansætte et aktiv eller passiv baseret på den værdiansættelsesmetode, selskabet anvender til udarbejdelse af sit års- eller koncernregnskab, forudsat at:

(a) 

værdiansættelsesmetoden er forenelig med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

(b) 

værdiansættelsesmetoden er forholdsmæssig med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene i selskabets forretning

(c) 

selskabet ikke værdiansætter det pågældende aktiv eller passiv ved hjælp af internationale regnskabsstandarder vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 i sit regnskab

(d) 

værdiansættelse af aktiver og passiver ved hjælp af internationale regnskabsstandarder ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for selskabet i forhold til de samlede administrationsomkostninger.

5.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter individuelle aktiver særskilt.

6.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter individuelle passiver særskilt.

Artikel 10

Værdiansættelsesmetode — værdiansættelseshierarki

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der værdiansætter aktiver og passiver i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, 2 og 3, følger det værdiansættelseshierarki, som fremgår af stk. 2-7, under hensyntagen til aktivets eller passivets karakteristika, hvis markedsdeltagerne ville tage hensyn til disse karakteristika i prisfastsættelsen af aktivet eller passivet på værdiansættelsesdatoen, herunder aktivets eller passivets tilstand og placering samt eventuelle restriktioner for salg eller anvendelse af aktivet.

2.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter som standardmetode aktiver og passiver ved hjælp af noterede markedspriser på aktive markeder for de samme aktiver eller passiver.

3.  Hvis det ikke er muligt at anvende noterede markedspriser på aktive markeder for de samme aktiver eller passiver, værdiansætter forsikrings- og genforsikringsselskaber aktiver og passiver ved hjælp af noterede markedspriser på aktive markeder for tilsvarende aktiver og passiver med justeringer, der afspejler forskellene. Disse justeringer skal afspejle faktorer, der er specifikke for aktivet eller passivet, herunder følgende:

(a) 

aktivets eller passivets tilstand eller placering

(b) 

i hvilket omfang input vedrører poster, som er sammenlignelige med aktivet eller passivet

(c) 

mængden eller aktivitetsniveauet på de markeder, hvor det pågældende input er konstateret.

4.  Forsikrings- og genforsikringsselskabers anvendelse af noterede markedspriser baseres på kriterierne for aktive markeder som defineret i internationale regnskabsstandarder vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002.

5.  Hvis kriterierne i stk. 4 ikke er opfyldt, anvender forsikrings- og genforsikringsselskaber alternative værdiansættelsesmetoder, medmindre andet er fastsat i dette kapitel.

6.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender alternative værdiansættelsesmetoder, anvender mindst muligt selskabsspecifikke input og så vidt muligt relevante markedsinput, herunder følgende:

(a) 

noterede priser på identiske eller lignende aktiver eller passiver på markeder, som ikke er aktive

(b) 

andre input end noterede priser, der kan observeres for aktivet eller passivet, herunder renter og afkastkurver, der observeres med almindeligt noterede mellemrum, implicitte volatiliteter og kreditspænd

(c) 

markedsunderstøttede input, som måske ikke er direkte observerbare, men baseret på eller understøttet af observerbare markedsdata.

Alle disse markedsinput justeres for de i stk. 3 omhandlede faktorer.

I det omfang der ikke foreligger relevante observerbare input, herunder under omstændigheder, hvor der kun er lidt, om nogen, markedsaktivitet for aktivet eller passivet på værdiansættelsesdatoen, anvender selskaberne ikkeobserverbare input, der afspejler de antagelser, markedsdeltagerne ville anvende ved prisfastsættelse af aktivet eller passivet, herunder antagelser om risiko. Hvis selskaberne anvender ikkeobserverbare input, justerer de de selskabsspecifikke data, såfremt det af rimelige tilgængelige oplysninger fremgår, at andre markedsdeltagere ville anvende andre data, eller der gælder særlige omstændigheder for selskabet, som ikke er tilgængelige for andre markedsdeltagere.

Når selskaberne vurderer antagelserne om risiko som omhandlet i dette stykke, tager de højde for den risiko, der er forbundet med en bestemt værdiansættelsesmetode anvendt til at måle dagsværdi og risikoen i forbindelse med inputtene til værdiansættelsesmetoden.

7.  Selskaberne anvender værdiansættelsesteknikker, som er forenelige med en eller flere af de følgende tilgange, når de anvender alternative værdiansættelsesmetoder:

(a) 

markedsmetoden, som anvender priser og andre relevante oplysninger skabt ved markedstransaktioner med identiske eller lignende aktiver, passiver eller en gruppe af aktiver og passiver. Værdiansættelsesmetoder, som stemmer overens med markedsmetoden, omfatter matrixprisfastsættelse

(b) 

indkomstmetoden, der konverterer fremtidige beløb som f.eks. cash flow eller indtægter og omkostninger til et enkelt beløb. Dagsværdien afspejler de aktuelle forventninger på markedet til disse fremtidige beløb. Værdiansættelsesmetoder, som stemmer overens med indkomstmetoden, omfatter nutidsværdimetoder, modeller for prisfastsættelse af optioner og overskudsvurderingsmetoden for flere perioder

(c) 

omkostningsmetoden eller den aktuelle genanskaffelsesværdimetode afspejler det beløb, der aktuelt kræves for at erstatte aktivets kapacitet. Set fra en markedsdeltagende sælgers synspunkt er prisen, der skulle modtages for aktivet, baseret på en markedsdeltagende købers omkostninger ved at anskaffe eller fremstille et erstatningsaktiv af sammenlignelig nytte reguleret for forældelse.

Artikel 11

Indregning af eventualforpligtelser

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber indregner væsentlige eventualforpligtelser som defineret i overensstemmelse med denne forordnings artikel 9 som passiver.

2.  Eventualforpligtelser er væsentlige, hvis oplysninger om forpligtelsernes aktuelle eller potentielle størrelse eller art kan påvirke den tilsigtede brugers, herunder tilsynsmyndighedernes, beslutninger om eller bedømmelse af oplysningerne.

Artikel 12

Værdiansættelsesmetoder for goodwill og immaterielle aktiver

Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter følgende aktiver til nul:

1. 

goodwill

2. 

immaterielle aktiver, som ikke er goodwill, medmindre det immaterielle aktiv kan sælges særskilt, og forsikrings- og genforsikringsselskabet kan påvise, at der findes en værdi for samme eller lignende aktiver, som er udregnet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i hvilket tilfælde aktivet skal værdiansættes i overensstemmelse med artikel 10.

Artikel 13

Værdiansættelsesmetoder for tilknyttede selskaber

1.  For så vidt angår værdiansættelse af aktiverne i individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, værdiansætter forsikrings- og genforsikringsselskaber besiddelser i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 212, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF i overensstemmelse med følgende hierarki af metoder:

(a) 

ved hjælp af standardværdiansættelsesmetoden i denne forordnings artikel 10, stk. 2

(b) 

ved hjælp af den i stk. 3 omhandlede justerede indre værdis metode, såfremt det ikke er muligt at foretage værdiansættelse i overensstemmelse med litra a)

(c) 

ved hjælp af enten værdiansættelsesmetoden i denne forordnings artikel 10, stk. 3, eller værdiansættelsesmetoder i overensstemmelse med denne forordnings artikel 10, stk. 5, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

i) 

det ikke er muligt at foretage værdiansættelse i overensstemmelse med hverken litra a) eller b),

ii) 

selskabet ikke er et datterselskab som defineret i artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

2.  Uanset stk. 1 værdiansætter forsikrings- og genforsikringsselskaber i forbindelse med værdiansættelse af aktiverne i individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber beholdningen i følgende selskaber til nul:

▼M1

(a) 

selskaber, som er udelukket fra anvendelsesområdet for koncerntilsyn i henhold til artikel 214, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

▼B

(b) 

selskaber, som trækkes fra det kapitalgrundlag, der kan indgå i koncernsolvensen, i overensstemmelse med artikel 229 i direktiv 2009/138/EF.

3.  Den justerede indre værdis metode som omhandlet i stk. 1, litra b), kræver, at det deltagende selskab værdiansætter sine besiddelser i tilknyttede selskaber baseret på sin andel af det tilknyttede selskabs overskydende aktiver i forhold til passiver, som besiddes af det deltagende selskab.

4.  Ved beregning af overskydende aktiver i forhold til passiver for tilknyttede selskaber værdiansætter det deltagende selskab selskabets individuelle aktiver og passiver i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og, såfremt det tilknyttede selskab er et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller en special purpose vehicle som omhandlet i direktivets artikel 211, forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med direktivets artikel 76-85.

5.  Ved beregning af overskydende aktiver i forhold til passiver for andre tilknyttede selskaber end forsikrings- eller genforsikringsselskaber kan det deltagende selskab anse den indre værdis metode som foreskrevet i internationale regnskabsstandarder vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 for at stemme overens med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, hvis det ikke er praktisk muligt at værdiansætte individuelle aktiver og passiver i overensstemmelse med stk. 4. I sådanne tilfælde trækker det deltagende selskab værdien af goodwill og andre immaterielle aktiver, som ville blive værdiansat til nul i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12, stk. 2, fra værdien af det tilknyttede selskab.

▼M1

6.  Hvis kriterierne i denne forordnings artikel 9, stk. 4, er opfyldt, og hvis det ikke er muligt at anvende værdiansættelsesmetoderne som omhandlet i stk. 1, litra a) og b), kan beholdninger i tilknyttede selskaber værdiansættes på grundlag af den værdiansættelsesmetode, som forsikrings- eller genforsikringsselskaber benytter til at udarbejde års- eller koncernregnskaber. I sådanne tilfælde trækker det deltagende selskab værdien af goodwill og andre immaterielle aktiver, som ville blive værdiansat til nul i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12, stk. 2, fra værdien af det tilknyttede selskab.

▼B

Artikel 14

Værdiansættelsesmetoder for specifikke passiver

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter finansielle passiver som omhandlet i internationale regnskabsstandarder vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 i overensstemmelse med denne forordnings artikel 9 ved første indregning. Der foretages ingen efterfølgende justering for at tage højde for ændringer i forsikrings- eller genforsikringsselskabets egen kreditværdighed efter første indregning.

2.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter eventualforpligtelser, der er blevet indregnet i overensstemmelse med artikel 11. Værdien af eventualforpligtelser svarer til den forventede nutidsværdi af fremtidige cash flow, som er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, ved anvendelse af den grundlæggende risikofrie rentekurve.

Artikel 15

Udskudt skat

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber indregner og værdiansætter udskudt skat med hensyn til alle aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, som indregnes solvens- eller skattemæssigt i overensstemmelse med artikel 9.

2.  Uanset stk. 1 værdiansætter forsikrings- og genforsikringsselskaber udskudt skat, som ikke er udskudte skatteaktiver som følge af fremførsel af uudnyttede skattefordele og fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud, på grundlag af forskellen mellem de værdier, der tilskrives aktiver og passiver indregnet og værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og i tilfælde af forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med direktivets artikel 76-85, og de værdier, som tilskrives skattemæssigt indregnede og værdiansatte aktiver og passiver.

3.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber tilskriver kun udskudte skatteaktiver en positiv værdi, såfremt det er sandsynligt, at der vil være en fremtidig skattemæssig fortjeneste, som det udskudte skatteaktiv kan udnyttes i forhold til, under hensyntagen til eventuelle juridiske eller lovregulerede krav om tidsfristerne for fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud eller fremførsel af uudnyttede skattefordele.

Artikel 16

Udelukkelse af værdiansættelsesmetoder

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter ikke finansielle aktiver eller passiver til kostpris eller amortiseret kostpris.

2.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender ikke værdiansættelsesmodeller, der værdiansætter til den laveste af værdi af bogført værdi og dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger.

3.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter ikke materielle anlægsaktiver, herunder investeringsejendomme, med omkostningsmodeller, hvor aktivets værdi fastsættes som kostprisen med fradrag af af- og nedskrivninger.

4.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er lejere i en finansiel leasingaftale eller udlejere, skal opfylde alle følgende krav, når de værdiansætter aktiver og passiver i en leasingaftale:

(a) 

leasede aktiver værdiansættes til dagsværdi

(b) 

med henblik på at fastsætte nutidsværdien for minimumsleasingindbetalinger anvendes markedskonforme input, og der foretages ingen efterfølgende justeringer for at tage højde for selskabets egen kreditværdighed

(c) 

der foretages ikke værdiansættelse til den afskrevne kostpris.

5.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber justerer den reducerede salgsværdi for lageret efter de anslåede færdiggørelsesomkostninger og de anslåede nødvendige omkostninger for salget, hvis sådanne omkostninger er væsentlige. Disse omkostninger anses for at være væsentlige, hvis de, såfremt de ikke medtages, kan påvirke beslutninger eller bedømmelser hos brugere af balancen, herunder tilsynsmyndighederne. Der foretages ikke værdiansættelse til kostpris.

6.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber værdiansætter ikke ikkemonetære tilskud til nominel værdi.

7.  Ved værdiansættelse af biologiske aktiver justerer forsikrings- og genforsikringsselskaber værdien ved at tilføje de anslåede salgsomkostninger, hvis de anslåede salgsomkostninger er væsentlige.KAPITEL III

REGLER VEDRØRENDE FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSERAFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 17

Indregning og ophør af indregning af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

Med henblik på beregningen af det bedste skøn og ►C3  risikomarginen ◄ for forsikringsmæssige hensættelser indregner forsikrings- og genforsikringsselskaber en forsikrings- eller genforsikringsforpligtelse på den dato, hvor selskabet bliver part i en aftale, der medfører forpligtelserne, eller den dato, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabets dækning indledes, afhængigt af hvilken dato der forekommer først. Forsikrings- og genforsikringsselskaber anerkender kun forpligtelser inden for aftalens rammer.

Forsikrings- og genforsikringsselskaber ophører først med at indregne en forsikrings- eller genforsikringsforpligtelse, når den afvikles, opfyldes, annulleres eller udløber.

Artikel 18

Rammer for en forsikrings- eller genforsikringsaftale

1.  Rammerne for en forsikrings- eller genforsikringsaftale defineres i overensstemmelse med stk. 2-7.

2.  Alle forpligtelser vedrørende aftalen, herunder forpligtelser vedrørende forsikrings- eller genforsikringsselskabets ensidige ret til at forny eller udvide anvendelsesområdet for aftalen og de forpligtelser, der vedrører indbetalte præmier, hører under aftalen, medmindre andet er angivet i stk. 3-6.

3.  Forpligtelser, som vedrører forsikrings- eller genforsikringsdækning, som tilvejebringes af selskabet efter én af følgende datoer, er ikke omfattet af aftalen, medmindre selskabet kan tvinge forsikringstageren til at betale præmien for de pågældende forpligtelser:

(a) 

den fremtidige dato, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en ensidig ret til at opsige aftalen

(b) 

den fremtidige dato, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en ensidig ret til at afvise præmier, der skal betales i henhold til aftalen

(c) 

den fremtidige dato, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en ensidig ret til at ændre de præmier eller ydelser, der skal betales i henhold til aftalen, på en sådan måde, at præmierne afspejler risiciene i fuldt omfang.

Litra c) anses for at finde anvendelse, hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab har en ensidig ret til på en fremtidig dato at ændre præmierne eller ydelserne i en portefølje af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser på en sådan måde, at porteføljens præmier afspejler de risici, som er dækket af porteføljen, fuldt ud.

I tilfælde af livsforsikringsforpligtelser, hvor der gennemføres en individuel risikovurdering af forpligtelserne vedrørende den sikrede ved aftalens indgåelse, og denne vurdering ikke kan gentages, inden præmierne eller ydelserne ændres, vurderer forsikrings- og genforsikringsselskaber med hensyn til aftalen, om præmierne afspejler risikoen med henblik på litra c) i fuldt omfang.

Forsikrings- og genforsikringsselskaber tager ikke højde for begrænsninger i den ensidige ret som omhandlet i dette stykkes litra a), b) og c), og begrænsninger i forhold til det omfang, hvori præmier eller ydelser kan ændres, som ikke har nogen mærkbar indvirkning på aftalens økonomi.

4.  Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en ensidig ret som omhandlet i stk. 3, der udelukkende vedrører en del af aftalen, anvendes de samme principper, som er defineret i stk. 3, på denne del af aftalen.

5.   ►M6  Forpligtelser, som ikke vedrører præmier, der allerede er blevet betalt, hører ikke under en forsikrings- eller genforsikringsaftale, hvis alle følgende krav er opfyldt:

a) 

aftalen yder ikke godtgørelse for en bestemt uvis begivenhed, som påvirker den sikrede negativt

b) 

aftalen omfatter ikke en økonomisk garanti for ydelser

c) 

selskabet kan ikke tvinge forsikringstageren til at betale den fremtidige præmie for disse forpligtelser. ◄

For så vidt angår litra a) og b), tager forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke højde for dækning af begivenheder og garantier, som ikke har nogen mærkbar indvirkning på aftalens økonomi.

▼M6

6.  Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale kan opsplittes i to dele, og hvis en af disse dele opfylder kravene i stk. 5, første afsnit, litra a), b) og c), er forpligtelser, som ikke vedrører præmierne for den del, og som allerede er blevet betalt, ikke omfattet af aftalen.

▼B

7.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber anser med hensyn til stk. 3 kun præmier for at afspejle de risici, som er dækket af en portefølje af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, i fuldt omfang, hvis der ikke er nogen omstændigheder, hvorunder de ydelser og udgifter, der skal betales i henhold til porteføljen, overstiger de præmier, som skal betales i henhold til porteføljen.AFDELING 2

Datakvalitet

Artikel 19

Data til beregning af forsikringsmæssige hensættelser

1.  Data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, anses kun for at være komplette i henhold til artikel 82 i direktiv 2009/138/EF, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

(a) 

dataene indeholder tilstrækkelige historiske oplysninger til vurdering af de underliggende risicis karakteristika og til at identificere tendenser i risiciene

(b) 

dataene er tilgængelige for alle de relevante homogene risikogrupper, der anvendes i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, og ingen sådanne relevante data udelukkes fra at blive anvendt i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser uden begrundelse.

2.  Data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, anses kun for at være nøjagtige i henhold til artikel 82 i direktiv 2009/138/EF, hvis alle følgende betingelser som minimum er opfyldt:

(a) 

dataene er uden væsentlige fejl

(b) 

data fra forskellige perioder, der anvendes til samme estimering, er konsekvente

(c) 

dataene registreres rettidigt og konsekvent over tid.

3.  Data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, anses kun for at være hensigtsmæssige i henhold til artikel 82 i direktiv 2009/138/EF, hvis alle følgende betingelser som minimum er opfyldt:

(a) 

dataene stemmer overens med det formål, de skal anvendes til

(b) 

omfanget og arten af dataene sikrer, at de estimeringer, der foretages i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser på grundlag af dataene, ikke omfatter en væsentlig estimeringsfejl

(c) 

dataene stemmer overens med de antagelser, der understøtter de aktuarmæssige og statistiske teknikker, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser

(d) 

dataene afspejler korrekt de risici, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er eksponeret mod med hensyn til dets forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

(e) 

dataene blev indsamlet, behandlet og anvendt på en gennemsigtig og struktureret måde baseret på en dokumenteret proces, der omfatter følgende:

i) 

definitionen af kriterierne for datakvaliteten og en vurdering af datakvaliteten, herunder specifikke kvalitative og kvantitative standarder for forskellige datasæt

ii) 

anvendelse og fastsættelse af antagelser i forbindelse med indsamling, behandling og anvendelse af data

iii) 

processen for gennemførelse af dataopdateringer, herunder hyppigheden af opdateringer og de omstændigheder, der udløser yderligere opdateringer

(f) 

forsikrings- og genforsikringsselskaber sikrer, at deres data anvendes konsekvent over tid i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

For så vidt angår litra b), anses en estimeringsfejl i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser for at være væsentlig, såfremt den kan påvirke beslutningerne eller bedømmelserne hos brugerne af beregningsresultatet, herunder tilsynsmyndighederne.

4.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan anvende data fra en ekstern kilde, forudsat at alle følgende krav er opfyldt ud over kravene i stk. 1-4:

(a) 

forsikrings- eller genforsikringsselskaber kan påvise, at det er mere hensigtsmæssigt at anvende de pågældende data end data, som udelukkende stammer fra en intern kilde

(b) 

forsikrings- eller genforsikringsselskaber kender oprindelsen af de pågældende data fra en ekstern kilde, og de antagelser og metoder, som anvendes til at behandle dataene

(c) 

forsikrings- eller genforsikringsselskaber identificerer tendenser i dataene og variationen, over tid og på tværs af data, i de antagelser og metoder, der anvendes til dataene

(d) 

forsikrings- eller genforsikringsselskaber kan påvise, at antagelserne og metoderne i litra b) og c) afspejler karakteristikaene for forsikrings- og genforsikringsselskabernes portefølje af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser.

Artikel 20

Begrænsninger i data

Hvis data ikke overholder artikel 19, dokumenterer forsikrings- og genforsikringsselskaber på korrekt vis begrænsninger i dataene, herunder en beskrivelse af, om og hvordan sådanne begrænsninger afhjælpes, og i funktionerne i ledelsessystemet i det forsikrings- eller genforsikringsselskab, som er ansvarligt for processen. Dataene skal, inden der foretages justeringer i dem for at afhjælpe begrænsninger, registreres og lagres på passende vis.

Artikel 21

Hensigtsmæssig anvendelse af approksimative størrelser til beregning af bedste skøn

Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke råder over en tilstrækkelig mængde data af tilfredsstillende kvalitet til at kunne anvende en pålidelig aktuarmæssig metode, kan de anvende relevante approksimative størrelser til at beregne bedste skøn, forudsat at alle følgende krav er opfyldt:

(a) 

de utilstrækkelige data skyldes ikke utilstrækkelige interne processer og procedurer for indsamling, lagring eller validering af data, som anvendes til værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

(b) 

de utilstrækkelige data kan ikke afhjælpes ved hjælp af eksterne data

(c) 

det ville ikke være praktisk muligt for selskabet at justere dataene for at afhjælpe de utilstrækkelige data.AFDELING 3

Metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelserUnderafdeling 1

Antagelser, der ligger til grund for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser

Artikel 22

Almindelige bestemmelser

1.  Antagelser anses kun for at være realistiske med henblik på artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, såfremt de opfylder alle følgende betingelser:

(a) 

forsikrings- og genforsikringsselskaber kan forklare og begrunde alle de anvendte antagelser under hensyntagen til antagelsens betydning, usikkerheden i forbindelse med antagelsen og relevante alternative antagelser

(b) 

de omstændigheder, hvorunder antagelserne vil blive anset for at være falske, kan tydeligt identificeres

(c) 

medmindre andet er angivet i dette kapitel, baseres antagelserne på karakteristikaene for porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, om muligt uanset hvilket forsikrings- eller genforsikringsselskab, som besidder porteføljen

(d) 

forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender antagelserne konsekvent over tid og i homogene risikogrupper og brancher uden vilkårlige ændringer

(e) 

antagelserne afspejler på passende vis alle usikkerheder, der ligger til grund for disse cash flow.

For så vidt angår litra c), anvender forsikrings- og genforsikringsselskaber kun selskabsspecifikke oplysninger, herunder oplysninger om forvaltning af krav og udgifter, hvis disse oplysninger bedre afspejler karakteristikaene for porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser end de oplysninger, som ikke er begrænset til det specifikke selskab, eller hvis det ikke er muligt at foretage beregningen af forsikringsmæssige hensættelser på en forsigtig, pålidelig og objektiv måde uden at anvende de pågældende oplysninger.

2.  Antagelser anvendes kun med henblik på artikel 77, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, såfremt de opfylder denne artikels stk. 1.

3.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber fastsætter antagelser om fremtidige parametre eller scenarier for de finansielle markeder, som er passende og i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF. Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender en model til at nå frem til forventninger om fremtidige parametre for de finansielle markeder, skal modellen opfylde følgende krav:

(a) 

den genererer aktivpriser, som stemmer overens med de konstaterede aktivpriser på de finansielle markeder

(b) 

den antager ingen muligheder for arbitrage

(c) 

kalibreringen af parametrene og scenarierne stemmer overens med den relevante risikofrie rentekurve, som benyttes i beregningen af det bedste skøn som omhandlet i artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 23

Fremtidige ledelseshandlinger

1.  Antagelser om fremtidige ledelseshandlinger anses kun for at være realistiske med henblik på artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, såfremt de opfylder alle følgende betingelser:

(a) 

antagelserne om fremtidige ledelseshandlinger fastsættes på objektiv vis

(b) 

de forudsatte fremtidige ledelseshandlinger stemmer overens med forsikrings- eller genforsikringsselskabets aktuelle forretningspraksis og forretningsstrategi, herunder brug af risikoreduktionsteknikker; hvis der er tilstrækkelig dokumentation for, at selskabet vil ændre sin praksis eller strategi, stemmer de forudsatte fremtidige ledelseshandlinger overens med den ændrede praksis eller strategi

(c) 

de forudsatte fremtidige ledelseshandlinger stemmer overens med hinanden

(d) 

de forudsatte fremtidige ledelseshandlinger er ikke i strid med forpligtelserne over for forsikringstagere og begunstigede eller i strid med de lovkrav, som gælder for selskabet

(e) 

de forudsatte fremtidige ledelseshandlinger tager højde for alle offentlige angivelser fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til de foranstaltninger, som det forventes at træffe eller ikke træffe.

2.  Antagelser om fremtidige ledelseshandlinger skal være realistiske og omfatte følgende:

i) 

en sammenligning af forudsatte fremtidige ledelseshandlinger med forsikrings- eller genforsikringsselskabets tidligere ledelseshandlinger

ii) 

en sammenligning af de fremtidige ledelseshandlinger, der er taget højde for i aktuelle og tidligere beregninger af bedste skøn

iii) 

en vurdering af den indvirkning, som ændringer i antagelserne om fremtidige ledelseshandlinger har på værdien af de forsikringsmæssige hensættelser.

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal på tilsynsmyndighedernes anmodning kunne forklare eventuelle relevante afvigelser i forhold til nr. i) og ii), hvis ændringer i en antagelse om fremtidige ledelseshandlinger har en væsentlig indvirkning på de forsikringsmæssige hensættelser, årsagerne til denne følsomhed, og hvordan der tages højde for følsomheden i forsikrings- eller genforsikringsselskabets beslutningsproces.

3.  For så vidt angår stk. 1, udarbejder forsikrings- og genforsikringsselskaber en omfattende plan for fremtidige ledelseshandlinger, som godkendes af forsikrings- eller genforsikringsselskabets administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, og der som minimum omfatter følgende:

(a) 

identifikation af fremtidige ledelseshandlinger, som er relevante for værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

(b) 

identifikation af de specifikke omstændigheder, hvorunder forsikrings- eller genforsikringsselskabet med rimelighed ville kunne forventes at gennemføre de enkelte i litra a) omhandlede fremtidige ledelseshandlinger

(c) 

identifikation af de specifikke omstændigheder, hvorunder forsikrings- eller genforsikringsselskabet muligvis ikke kan gennemføre de enkelte i litra a) omhandlede fremtidige ledelseshandlinger, og en beskrivelse af, hvordan disse omstændigheder behandles i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser

(d) 

den rækkefølge, de fremtidige ledelseshandlinger som omhandlet i litra a) gennemføres i, og de ledelsesmæssige krav til disse fremtidige ledelseshandlinger

(e) 

en beskrivelse af det igangværende arbejde, som skal sikre, at forsikrings- eller genforsikringsselskaber er i stand til at gennemføre de enkelte i litra a) omhandlede fremtidige ledelseshandlinger

(f) 

en beskrivelse af, hvordan de i litra a) omhandlede fremtidige ledelseshandlinger er afspejlet i beregningen af bedste skøn

(g) 

en beskrivelse af de gældende procedurer for intern rapportering, som omfatter de i litra a) omhandlede fremtidige ledelseshandlinger, der indgår i beregningen af det bedste skøn.

4.  Antagelser om fremtidige ledelseshandlinger skal tage højde for den krævede tid til at gennemføre ledelseshandlingerne og eventuelle udgifter som følge deraf.

5.  Informationsformidlingssystemet anses kun for at være effektivt med henblik på artikel 41, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, såfremt rapporteringsprocedurerne i denne artikels stk. 3, litra g), omfatter som minimum en årlig meddelelse til administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

Artikel 24

Fremtidige diskretionære ydelser

Hvis fremtidige diskretionære ydelser afhænger af de aktiver, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet besidder, baserer selskaberne beregningen af bedste skøn på de aktiver, som selskabet aktuelt besidder, og forudsætter fremtidige ændringer i deres allokering af aktiver i overensstemmelse med artikel 23. Antagelserne om aktivernes fremtidige afkast skal stemme overens med den relevante risikofrie rentekurve, herunder i givet fald en matchtilpasning, en volatilitetsjustering eller en overgangsforanstaltning for den risikofrie rente, og værdiansættelsen af aktiver i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 25

Særskilt beregning af de fremtidige diskretionære ydelser

Ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser fastsætter forsikrings- og genforsikringsselskaber særskilt værdien af fremtidige diskretionære ydelser.

Artikel 26

Forsikringstagerens adfærd

Ved fastsættelsen af sandsynligheden for, at forsikringstagere vil udnytte deres aftalebestemte optioner, herunder betalingsafbrydelser og genkøb, foretager forsikrings- og genforsikringsselskaber en analyse af forsikringstageres tidligere adfærd og en prospektiv vurdering af forsikringstagernes forventede adfærd. I denne analyse tages der hensyn til følgende:

(a) 

hvor gavnlig udnyttelsen af optionerne var og vil være for forsikringstagerne under de gældende omstændigheder på tidspunktet for udnyttelsen af optionen

(b) 

tidligere og fremtidige økonomiske betingelsers indflydelse

(c) 

indvirkningen af tidligere og fremtidige ledelseshandlinger

(d) 

eventuelle andre omstændigheder, som sandsynligvis vil påvirke forsikringstageres beslutninger om, hvorvidt optionen skal udnyttes.

Sandsynligheden anses kun for at være uafhængig af de i litra a)-d) omhandlede elementer, hvis antagelsen understøttes af empirisk dokumentation.Underafdeling 2

Oplysninger, der ligger til grund for beregningen af bedste skøn

Artikel 27

Oplysningernes troværdighed

Oplysninger anses kun for at være troværdige med henblik på artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne tilvejebringer dokumentation for troværdigheden af oplysningerne under hensyntagen til oplysningernes konsekvens og objektivitet, kildens pålidelighed og gennemsigtigheden i den måde, hvorpå oplysningerne genereres og behandles.Underafdeling 3

Cash flow-fremskrivninger i beregningen af det bedste skøn

Artikel 28

Cash flow

Den cash flow-fremskrivning, der benyttes i beregningen af det bedste skøn, omfatter alle følgende cash flow, i det omfang disse cash flow vedrører eksisterende forsikrings- og genforsikringsaftaler:

(a) 

udbetaling af ydelser til forsikringstagere og begunstigede

(b) 

udbetalinger, som forsikrings- eller genforsikringsselskaber pådrager sig i forbindelse med kontraktmæssige naturalydelser

(c) 

udgiftsbetalinger som omhandlet i artikel 78, nr. 1) i direktiv 2009/138/EF

(d) 

præmiebetalinger og eventuelle yderligere cash flow som følge af disse præmier

(e) 

betalinger mellem forsikrings- eller genforsikringsselskabet og mæglere relateret til forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser

(f) 

betalinger mellem forsikrings- eller genforsikringsselskaber og investeringsselskaber i forbindelse med aftaler med indeksregulerede eller unit-linked ydelser

(g) 

betalinger for bjergning og subrogation, i det omfang disse ikke udgør særskilte aktiver eller passiver i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002

(h) 

skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

Artikel 29

Forventet fremtidig udvikling i det eksterne miljø

I beregningen af det bedste skøn tages der højde for den forventede fremtidige udvikling, som vil have en væsentlig indvirkning på den likviditetstilførsel og det likviditetsforbrug, der er nødvendigt for at honorere forsikrings- og genforsikringsforpligtelser frem til afløb. Af denne grund dækker den fremtidige udvikling den demografiske, juridiske, medicinske, teknologiske, sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling, herunder inflation som omhandlet i artikel 78, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 30

Usikkerhed i forbindelse med cash flow

Den cash flow-fremskrivning, der benyttes i beregningen af det bedste skøn, skal eksplicit eller implicit tage hensyn til alle usikkerheder i de pågældende cash flow, herunder alle følgende karakteristika:

(a) 

usikkerhed i forhold til tid, hyppighed og alvor af forsikrede begivenheder

(b) 

usikkerhed i forhold til kravenes størrelse, herunder inflation i kravene og den fornødne periode til at afvikle og betale krav

(c) 

usikkerhed i forhold til beløbsstørrelserne som omhandlet i artikel 78, nr. 1), i direktiv 2009/138/EF

(d) 

usikkerhed i forhold til den forventede fremtidige udvikling som omhandlet i artikel 29 i det omfang, det er praktisk muligt

(e) 

usikkerhed i forhold til forsikringstagernes adfærd

(f) 

indbyrdes afhængighed mellem to eller flere årsager til usikkerhed

(g) 

cash flowets afhængighed af omstændigheder, der ligger forud for datoen for cash flowet.

Artikel 31

Udgifter

1.  En cash flow-fremskrivning, der benyttes i beregningen af det bedste skøn, skal tage hensyn til følgende udgifter, som vedrører forsikrings- og genforsikringsselskabers indregnede forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og som er omhandlet i artikel 78, nr. 1), i direktiv 2009/138/EF:

(a) 

administrationsomkostninger

(b) 

udgifter til forvaltning af investeringer

(c) 

udgifter til forvaltning af krav

(d) 

udgifter til erhvervelse.

De i litra a)-d) omhandlede udgifter omfatter kapacitetsomkostninger forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser.

2.  Kapacitetsomkostninger fordeles på realistisk og objektiv vis, som er konsekvent over tid, på de dele af det bedste skøn, som de vedrører.

3.  Udgifter vedrørende genforsikringsaftaler og special purpose vehicles medtages i bruttoberegningen af det bedste skøn.

4.  Udgifter fremskrives ud fra den antagelse, at selskabet vil sætte nye forretninger i værk i fremtiden.

Artikel 32

Aftalebestemte optioner og finansielle garantier

I beregningen af det bedste skøn skal forsikrings- og genforsikringsselskaber tage hensyn til følgende:

(a) 

alle finansielle garantier og aftalebestemte optioner indeholdt i deres forsikrings- og genforsikringspolicer

(b) 

alle faktorer, som kan påvirke sandsynligheden for, at forsikringstagere vil udnytte deres aftalebestemte optioner eller realisere værdien af finansielle garantier.

Artikel 33

Forpligtelsens valuta

Det bedste skøn beregnes særskilt for cash flow i forskellige valutaer.

Artikel 34

Beregningsmetoder

1.  Det bedste skøn beregnes på gennemsigtig vis og således, at det sikres, at beregningsmetoden og resultatet deraf kan revideres af en kvalificeret ekspert.

2.  Valget af aktuarmæssige og statistiske metoder til beregning af det bedste skøn afhænger af, om de på passende vis afspejler de risici, som påvirker de underliggende cash flow og arten af forsikrings- og genforsikringsforpligtelserne. De aktuarmæssige og statistiske metoder skal stemme overens med og gøre brug af alle relevante data, som er tilgængelige til beregningen af det bedste skøn.

3.  Såfremt en beregningsmetode er baseret på grupperede forsikringsdata, sikrer forsikrings- og genforsikringsselskaber, at grupperingen af policerne skaber homogene risikogrupper, der på passende vis afspejler de enkelte policers risici i den pågældende gruppe.

4.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber analyserer, i hvilket omfang nutidsværdien af cash flow afhænger af såvel det forventede udfald af fremtidige begivenheder og fremtidig udvikling, som af hvordan det faktiske udfald af visse scenarier kan afvige fra det forventede udfald.

5.  Hvis nutidsværdien af cash flow afhænger af fremtidige begivenheder og fremtidig udvikling som omhandlet i stk. 4, anvender forsikrings- og genforsikringsselskaberne en metode, der afspejler denne afhængighed, til at beregne det bedste skøn over cash flow.

Artikel 35

Homogene risikogrupper for livsforsikringsforpligtelser

Den cash flow-fremskrivning, der benyttes i beregningen af det bedste skøn over livsforsikringsforpligtelser, beregnes særskilt for de enkelte policer. Hvis en sådan særskilt beregning for de enkelte policer vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for forsikrings- eller genforsikringsselskabet, kan det foretage fremskrivningen ved at gruppere forsikringsaftalerne, forudsat at grupperingen opfylder alle følgende krav:

(a) 

der er ingen betydelige forskelle i arten og kompleksiteten af de underliggende risici for forsikringsaftaler, der tilhører den samme gruppe

(b) 

grupperingen af policerne giver ikke et forkert billede af de underliggende risici for policerne og fremstiller ikke udgifterne forkert

(c) 

grupperingen af policerne giver sandsynligvis det samme resultat for beregningen af det bedste skøn som en beregning af de enkelte policer, navnlig i forbindelse med de finansielle garantier og aftalebestemte optioner, som indgår i policerne.

Artikel 36

Skadesforsikringsforpligtelser

1.  Det bedste skøn over skadesforsikringsforpligtelser beregnes særskilt for præmiehensættelser og for hensættelser til udestående krav.

2.  Præmiehensættelserne vedrører fremtidige ►C3  skadesanmeldelser ◄ , som er omfattet af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der falder ind under aftalen som omhandlet i artikel 18. Cash flow-fremskrivninger til beregning af præmiehensættelsen omfatter ydelser, udgifter og præmier i forbindelse med disse begivenheder.

3.  Hensættelserne til udestående krav vedrører ►C3  skadesanmeldelser, ◄ som allerede er forekommet, uanset om de krav, der er opstået som følge af disse begivenheder, er anmeldt.

4.  Cash flow-fremskrivninger til beregning af hensættelsen til udestående krav omfatter ydelser, udgifter og præmier i forbindelse med de i stk. 3, omhandlede begivenheder.Underafdeling 4

▼C3

Risikomargin

▼B

Artikel 37

▼C3

Beregning af risikomargin

▼B

1.   ►C3  Risikomarginen ◄ for hele porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser beregnes ved hjælp af følgende formel:

image

hvor:

(a) 

CoC betegner kapitalomkostningssatsen

(b) 

summen dækker alle heltal, inklusive nul

(c) 

SCR(t) betegner solvenskapitalkravet i artikel 38, stk. 2, efter t år

(d) 

r(t + 1) betegner den grundlæggende risikofrie rentekurve for en løbetid på t + 1 år.

Den grundlæggende risikofrie rentekurve r(t + 1) vælges i overensstemmelse med den valuta, som anvendes til forsikrings- og genforsikringsselskabers regnskaber.

2.  Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber beregner deres solvenskapitalkrav ved hjælp af en godkendt intern model og fastslår, at modellen er hensigtsmæssig i forhold til at beregne det i artikel 38, stk. 2, omhandlede solvenskapitalkrav for alle tidspunkter frem til forsikrings- og genforsikringsforpligtelsernes afløb, benytter forsikrings- og genforsikringsselskaberne den interne model til at beregne de i stk. 1 omhandlede beløb SCR(t).

3.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber fordeler ►C3  risikomarginen ◄ for hele porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser på de i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF omhandlede brancher. Fordelingen skal på passende vis afspejle branchernes bidrag til det i artikel 38, stk. 2, omhandlede solvenskapitalkrav for hele porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser frem til afløb.

Artikel 38

Referenceselskab

1.  Beregningen af ►C3  risikomarginen ◄ baseres på alle følgende antagelser:

(a) 

hele porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for det forsikrings- og genforsikringsselskab, der beregner ►C3  risikomarginen ◄ (det oprindelige selskab), overtages af et andet forsikrings- eller genforsikringsselskab (referenceselskabet)

(b) 

uanset litra a) overtages porteføljen af forsikringsforpligtelser vedrørende livsforsikringsvirksomhed og livsgenforsikringsforpligtelser og porteføljen af forsikringsforpligtelser vedrørende skadesforsikringsvirksomhed og skadesgenforsikringsforpligtelser særskilt af to forskellige referenceselskaber, såfremt det oprindelige selskab på samme tid udøver såvel livs- som skadesforsikringsvirksomhed i henhold til artikel 73, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF

(c) 

overførsel af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfatter alle genforsikringsaftaler og -ordninger med special purpose vehicles i forbindelse med disse forpligtelser

(d) 

referenceselskabet har ingen forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser eller et kapitalgrundlag, inden overførslen finder sted

(e) 

efter overførslen påtager referenceselskabet sig ingen nye forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser

(f) 

efter overførslen tilvejebringer referenceselskabet det anerkendte kapitalgrundlag svarende til solvenskapitalkravet, der er nødvendigt med hensyn til at støtte forsikrings- og genforsikringsforpligtelserne frem til afløb

(g) 

efter overførslen har referenceselskabet aktiver svarende til summen af dets solvenskapitalkrav og af de forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

(h) 

aktiverne vælges således, at de minimerer solvenskapitalkravet for de markedsrisici, som referenceselskabet er eksponeret mod

(i) 

solvenskapitalkravet for referenceselskabet omfatter alle følgende risici:

i) 

forsikringsrisiko med hensyn til den overførte virksomhed

ii) 

hvor det er væsentligt, den i litra h) omhandlede markedsrisiko, som ikke er en renterisiko

iii) 

kreditrisiko med hensyn til genforsikringsaftaler, aftaler med special purpose vehicles, mæglere, forsikringstagere og andre væsentlige eksponeringer, som er tæt forbundet med forsikrings- og genforsikringsforpligtelserne

iv) 

operationel risiko

(j) 

de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne som omhandlet i artikel 108 i direktiv 2009/138/EF i referenceselskabet svarer for hver risiko til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i det oprindelige selskab

(k) 

der er ingen tabsabsorberende evne for udskudte skatter som omhandlet i artikel 108 i direktiv 2009/138/EF for referenceselskabet

(l) 

referenceselskabet vil med forbehold af litra e) og f) foretage fremtidige ledelseshandlinger, som stemmer overens med det oprindelige selskabs forudsatte fremtidige ledelseshandlinger som omhandlet i artikel 23.

2.  Frem til forsikrings- og genforsikringsforpligtelsernes afløb antages det solvenskapitalkrav, som er nødvendigt for at støtte de i artikel 77, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF omhandlede forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, at svare til solvenskapitalkravet for referenceselskabet i henhold til antagelserne i stk. 1.

3.  For så vidt angår stk. 1, litra i), anses en risiko for at være væsentlig, hvis dens indvirkning på beregningen af ►C3  risikomarginen ◄ kan påvirke beslutningerne eller bedømmelserne hos brugerne af oplysningerne, herunder tilsynsmyndighederne.

Artikel 39

Kapitalomkostningssats

Den i artikel 77, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF omhandlede kapitalomkostningssats antages at være 6 %.Underafdeling 5

Beregning af forsikringsmæssige hensættelser som en helhed

Artikel 40

Omstændigheder, hvorunder forsikringsmæssige hensættelser skal beregnes som en helhed, og den anvendte metode

1.  For så vidt angår artikel 77, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, vurderes pålidelighed i henhold til denne artikels stk. 2 og 3, og forsikringsmæssige hensættelser værdiansættes i henhold til denne artikels stk. 4.

2.  Beregningen af cash flow anses for at være pålidelig, hvis disse cash flow med hensyn til mængde og tid beregnes i forhold til de underliggende risici for sådanne cash flow samt i alle mulige scenarier. Følgende cash flow i forbindelse med forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser kan ikke beregnes pålideligt:

(a) 

cash flow i forbindelse med forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, der afhænger af sandsynligheden for, at forsikringstagere udnytter aftalebestemte optioner, herunder betalingsafbrydelser og genkøb

(b) 

cash flow i forbindelse med forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, der afhænger af niveauet for eller tendensen eller volatiliteten i dødeligheds-, invaliditets- og sygdomsintensiteten

(c) 

alle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser.

3.  Finansielle instrumenter anses for at være finansielle instrumenter, for hvilke der kan observeres en pålidelig markedsværdi, hvis sådanne finansielle instrumenter handles på et aktivt, dybt, likvidt og gennemsigtigt marked. Aktive markeder skal også overholde artikel 10, stk. 4.

4.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber fastsætter værdien af forsikringsmæssige hensættelser på grundlag af markedsprisen på de finansielle instrumenter, der anvendes i beregningen.Underafdeling 6

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

Artikel 41

Almindelige bestemmelser

1.  De beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, beregnes i overensstemmelse med rammerne i de forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som disse beløb vedrører.

2.  De beløb, der kan tilbagekræves i henhold til special purpose vehicles, de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance-aftaler som omhandlet i artikel 210 i direktiv 2009/138/EF, og de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til andre genforsikringsaftaler, beregnes særskilt. De beløb, der kan tilbagekræves i henhold til en special purpose vehicle, må ikke overstige den samlede maksimale risikoeksponering for denne special purpose vehicle for forsikrings- eller genforsikringsselskabet.

3.  For så vidt angår beregningen af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, omfatter cash flow kun betalinger i forbindelse med godtgørelse for forsikringsbegivenheder og uafregnede forsikringskrav. Betalinger i forbindelse med andre begivenheder eller uafregnede forsikringskrav redegøres der ikke for sammen med de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles og andre elementer af de forsikringsmæssige hensættelser. Hvis der er foretaget en deponering for cash flow, tilpasses de beløb, der kan tilbagekræves, tilsvarende for at undgå dobbelttælling af aktiverne og passiverne i forbindelse med indskuddet.

4.  De beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles for skadesforsikringsforpligtelser, beregnes særskilt for præmiehensættelser og hensættelser til udestående krav på følgende måde:

(a) 

cash flow i forbindelse med hensættelser til udestående krav omfatter godtgørelsesbetalinger vedrørende de krav, som er omfattet af bruttohensættelserne til udestående krav for det forsikrings- eller genforsikringsselskab, der overtager risici

(b) 

cash flow i forbindelse med præmiehensættelser omfatter alle andre betalinger.

5.  Hvis cash flow fra special purpose vehicles til forsikrings- eller genforsikringsselskabet ikke afhænger direkte af kravene mod det forsikrings- eller genforsikringsselskab, der overtager risici, medregnes de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til sådanne special purpose vehicles for fremtidige krav, kun i det omfang, det på forsigtig, pålidelig og objektiv vis kan verificeres, at det strukturelle misforhold mellem krav og beløb, der kan tilbagekræves, ikke er væsentligt.

Artikel 42

Justering af modpartsrisici

1.  Justeringer, der skal tage højde for forventede tab som følge af misligholdelse hos en modpart som omhandlet i artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, beregnes særskilt i forhold til resten af de beløb, der kan tilbagekræves.

2.  Justeringen, der skal tage højde for forventede tab som følge af misligholdelse hos en modpart, beregnes som den forventede nutidsværdi af ændringen i de cash flow, der knytter sig til de beløb, der kan tilbagekræves, som ville opstå, hvis modparten misligholder, herunder som følge af insolvens eller tvister, på et bestemt tidspunkt. Med henblik herpå tages der i de ændrede cash flow ikke højde for virkningen af andre risikoreduktionsteknikker, der mindsker modpartens kreditrisiko, end de risikoreduktionsteknikker, der er baseret på sikkerhedsstillelse. De risikoreduktionsteknikker, som der ikke tages højde for, indregnes særskilt uden forøgelse af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles.

3.  Ved den i stk. 2 omhandlede beregning tages der højde for eventuelle misligholdelsesbegivenheder i hele genforsikringsaftalens eller special purpose vehicle-aftalens løbetid samt for, hvorvidt og hvordan sandsynligheden for misligholdelse varierer over tid. Beregningen udføres særskilt for hver modpart og hver branche. I forbindelse med skadesforsikring udføres den ligeledes særskilt for præmiehensættelser og hensættelser til udestående krav.

4.  Det gennemsnitlige tab som følge af en modparts misligholdelse som omhandlet i artikel 81 i direktiv 2009/138/EF vurderes ikke til mindre end 50 % af de beløb, der kan tilbagekræves, med undtagelse af justeringen i stk. 1, medmindre der er et pålideligt grundlag for en anden vurdering.

5.  Sandsynligheden for misligholdelse af en special purpose vehicle beregnes på grundlag af den kreditrisiko, der knytter sig til de aktiver, som besiddes af den pågældende special purpose vehicle.AFDELING 4

Relevant risikofri rentekurveUnderafdeling 1

Almindelige bestemmelser

▼M6

Artikel 43

Almindelige bestemmelser

1.  Renterne i den grundlæggende risikofrie rentekurve skal opfylde alle følgende kriterier:

a) 

selskaber skal i praksis kunne optjene renterne på risikofri vis

b) 

renterne fastsættes på pålidelig vis baseret på finansielle instrumenter, der handles på et dybt, likvidt og gennemsigtigt finansielt marked.

Renterne i den relevante risikofrie rentekurve beregnes særskilt for hver valuta og løbetid baseret på alle relevante oplysninger og data for den pågældende valuta eller løbetid.

2.  De teknikker, dataspecifikationer og parametre, der bruges til at fastlægge de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve, som er omhandlet i artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, herunder den endelige forwardrente, den seneste løbetid, for hvilken den relevante risikofrie rentekurve ikke ekstrapoleres, og varigheden af dens konvergens til den endelige forwardrente, skal være gennemsigtig, forsigtig, pålidelig, objektiv og konsekvent over tid.

3.  EIOPA meddeler Kommissionen enhver væsentlig ændring i de data, der anvendes til at fastlægge de tekniske oplysninger om den relevante risikofrie rentekurve. Ved væsentlig ændring forstås enhver ændring, der gør teknikkerne, dataspecifikationerne eller parametrene ugyldige, herunder den endelige forwardrente, den seneste løbetid, for hvilken den grundlæggende risikofrie rentekurve ikke ekstrapoleres, og varigheden af dens konvergens til den endelige forwardrente.

4.  Hvis der sker en væsentlig ændring i de data, der er omhandlet i stk. 3, kan EIOPA forelægge Kommissionen et forslag, der indeholder sådanne ændringer af teknikkerne, dataspecifikationerne eller parametrene, som er nødvendige for at afhjælpe ugyldigheden, og som står i et rimeligt forhold til den pågældende væsentlige ændring. Forslaget ledsages af en vurdering af de foreslåede ændringers hensigtsmæssighed og virkninger.

5.  En teknik, en dataspecifikation eller et parameter, herunder den endelige forwardrente, den seneste løbetid, for hvilken den grundlæggende risikofrie rentekurve ikke ekstrapoleres, og varigheden af dens konvergens til den endelige forwardrente ændres af EIOPA efter anmodning fra Kommissionen for at sikre, at renterne i den relevante risikofrie rentekurve fastsættes på gennemsigtig, forsigtig, pålidelig og objektiv vis, som er konsekvent over tid.

▼BUnderafdeling 2

Grundlæggende risikofri rentekurve

Artikel 44

Relevante finansielle instrumenter til beregning af den grundlæggende risikofrie rente

1.  For hver valuta eller løbetid beregnes den grundlæggende risikofrie rente på grundlag af renteswapsatsen for renten for den pågældende valuta, justeret for at tage hensyn til kreditrisiko.

2.  For hver valuta anvendes ved løbetider, hvor renteswapsatsen ikke er tilgængelig fra dybe, likvide og gennemsigtige finansielle markeder, renten for statsobligationer udstedt i den pågældende valuta, justeret for at tage højde for statsobligationernes kreditrisiko, til at beregne den grundlæggende risikofrie rentekurve, forudsat at sådanne statsobligationsrenter er tilgængelige fra dybe, likvide og gennemsigtige finansielle markeder.

Artikel 45

Justering i forhold til swapsatser for kreditrisiko

Justeringen for kreditrisiko omhandlet i artikel 44, stk. 1, fastsættes på gennemsigtig, forsigtig, pålidelig og objektiv vis, som er konsekvent over tid. Justeringen fastsættes på grundlag af forskellen mellem renter, der omfatter kreditrisikoen, som afspejles i den variable rente for renteswaps, og OIS-renter (overnight indexed swap rates) for samme løbetid, hvor begge renter er tilgængelige fra dybe, likvide og gennemsigtige finansielle markeder. Beregningen af justeringen baseres på 50 % af gennemsnittet af den pågældende forskel over en periode på et år. Justeringen er ikke mindre end 10 basispoint og ikke større end 35 basispoint.

Artikel 46

Ekstrapolering

1.  De principper, der anvendes ved ekstrapolering af den relevante risikofrie rentekurv, skal være de samme for alle valutaer. Dette gælder også med hensyn til fastsættelsen af de længste løbetider, for hvilke der kan observeres renter i et dybt, likvidt og gennemsigtigt marked, og den mekanisme, der sikrer en smidig konvergens til den endelige forwardrente.

2.  Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender artikel 77d i direktiv 2009/138/EF, skal ekstrapoleringen anvendes i forhold til de risikofrie renter, herunder den i den pågældende artikel omhandlede volatilitetsjustering.

3.  Hvis forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender artikel 77b i direktiv 2009/138/EF, bør ekstrapoleringen baseres på de risikofrie renter uden matchtilpasning. Den i denne artikel omhandlede matchtilpasning anvendes i forhold til de ekstrapolerede risikofrie renter.

Artikel 47

Endelig forwardrente

1.  For hver valuta er den i artikel 46, stk. 1, omhandlede forwardrente stabil over tid og ændres kun som følge af ændringer i forventningerne på langt sigt. Den metode, der benyttes til beregning af den endelige forwardrente, skal tydeligt angives for at sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskaber kan beregne scenarier. Den fastsættes på gennemsigtig, forsigtig, pålidelig og objektiv vis, som er konsekvent over tid.

2.  For hver valuta tages der i den endelige forwardrente højde for forventningerne til realrenten på langt sigt og den forventede inflation, forudsat at disse forventninger kan fastsættes pålideligt for den pågældende valuta. Den endelige forwardrente omfatter ikke en terminspræmie, der afspejler den yderligere risiko ved at indehave langsigtede investeringer.

Artikel 48

Grundlæggende risikofri rentekurve for valutaer bundet til euroen

1.  For en valuta, der er bundet til euroen kan den grundlæggende risikofrie rentekurve for euroen justeret i forhold til valutarisici benyttes til at beregne det bedste skøn med hensyn til forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i den pågældende valuta, forudsat at følgende er opfyldt:

(a) 

bindingen sikrer, at vekselkursen mellem den pågældende valuta og euroen forbliver i et interval på højst 20 % af intervallets øvre grænse

(b) 

den økonomiske situation i euroområdet og den pågældende valutas område er tilstrækkelig ensartet til at sikre, at renten for euroen og den pågældende valuta udvikler sig i samme retning

(c) 

bindingen sikrer, at de relative ændringer i vekselkursen over en periode på ét år ikke overstiger det i denne artikels litra a) omhandlede interval i tilfælde af ekstreme markedsbegivenheder, der svarer til konfidensniveauet i artikel 101, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF

(d) 

et af følgende kriterier er opfyldt:

i) 

valutaen deltager i den europæiske valutakursmekanisme (ERM II)

ii) 

Rådet har besluttet at anerkende bindingsordninger mellem valutaen og euroen

iii) 

bindingsordningen er etableret ved lov i valutaens land.

For så vidt angår litra c), skal der tages hensyn til de finansielle ressourcer for de parter, der garanterer bindingen.

2.  Justeringen for valutarisici skal være negativ og svare til omkostningerne til afdækning af risikoen for, at værdien i den bundne valuta af en investering i euro falder som følge af ændringerne i vekselkursen mellem euroen og den bundne valuta. Justeringen skal være ens for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.Underafdeling 3

Volatilitetsjustering

Artikel 49

Referenceporteføljer

1.  Referenceporteføljerne som omhandlet i artikel 77d, stk. 2 og 4, i direktiv 2009/138/EF fastsættes på gennemsigtig, forsigtig, pålidelig og objektiv vis, som er konsekvent over tid. De anvendte metoder til fastsættelse af referenceporteføljer er de samme for alle valutaer og lande.

2.  For hver valuta og hvert land værdiansættes aktiverne i referenceporteføljen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og handles på markeder, der med undtagelse af perioder med stresset likviditet overholder artikel 40, stk. 3. Finansielle instrumenter, der handles på markeder, der midlertidigt ophører med at overholde artikel 40, stk. 3, kan kun medtages i porteføljen, hvis markedet ventes at overholde kriterierne igen inden for rimelig tid.

3.  For hver valuta og hvert land skal referenceporteføljen af aktiver opfylde alle følgende krav:

(a) 

for hver valuta er aktiverne repræsentative for de investeringer, som forsikrings- og genforsikringsselskaber foretager i den pågældende valuta til dækning af det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser i den pågældende valuta; for hvert land er aktiverne repræsentative for de investeringer, som forsikrings- og genforsikringsselskaber foretager i det pågældende land til dækning af det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der sælges på det pågældende lands forsikringsmarked og i landets valuta

(b) 

hvis det er muligt, baseres porteføljen på relevante indekser, som er tilgængelige for offentligheden, og der findes offentlige kriterier for, hvornår og hvordan indholdet af sådanne indekser ændres

(c) 

porteføljen af aktiver omfatter alle følgende aktiver:

— 
obligationer, securitiseringer og lån, herunder realkreditlån
— 
aktier
— 
ejendom.

For så vidt angår litra a) og b), behandles forsikrings- og genforsikringsselskabers investeringer i institutter for kollektive investeringer og andre investeringer pakket som fonde som investeringer i de underliggende aktiver.

Artikel 50

Formel til beregning af det kreditspænd, der ligger til grund for volatilitetsjusteringen

For hver valuta og hvert land svarer det i artikel 77d, stk. 2 og 4, i direktiv 2009/138/EF omhandlede kreditspænd til følgende:

image

hvor:

(a) 

wgov betegner forholdet mellem værdien af statsobligationer i referenceporteføljen af aktiver for den pågældende valuta eller det pågældende land, og værdien af alle aktiver i den pågældende referenceportefølje

(b) 

Sgov betegner det gennemsnitlige valutaspænd på statsobligationer i referenceporteføljen af aktiver for den pågældende valuta eller det pågældende land

(c) 

wcorp betegner forholdet mellem værdien af andre obligationer end statsobligationer, lån og securitiseringer i referenceporteføljen af aktiver for den pågældende valuta eller det pågældende land, og værdien af alle aktiverne i den pågældende referenceportefølje

(d) 

Scorp betegner det gennemsnitlige valutaspænd på andre obligationer end statsobligationer, lån og securitiseringer i referenceporteføljen af aktiver for den pågældende valuta eller det pågældende land.

I denne artikel betyder »statsobligationer« eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker.

Artikel 51

Risikokorrigeret kreditspænd

Den del af det gennemsnitlige valutaspænd, der kan henføres til en realistisk vurdering af forventede tab, uventet kreditrisiko eller anden risiko som omhandlet i artikel 77d, stk. 3 og 4, i direktiv 2009/138/EF, beregnes på samme måde som det i artikel 77c, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF og denne forordnings artikel 54 omhandlede grundlæggende kreditspænd.Underafdeling 4

Matchtilpasning

Artikel 52

Mortality risk-stress

1.  Det i artikel 77b, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF omhandlede mortality risk-stress er det mest negative af følgende to scenarier med hensyn til dets indvirkning på basiskapitalgrundlaget:

(a) 

en umiddelbar permanent stigning på 15 % i den dødelighedsintensitet, der benyttes til beregning af det bedste skøn

(b) 

en umiddelbar stigning på 0,15 procentpoint i den dødelighedsintensitet (udtrykt i procent), der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for at afspejle dødelighedserfaringerne i de efterfølgende 12 måneder.

2.  For så vidt angår stk. 1, gælder stigningen i dødelighedsintensiteten kun for de forsikringspolicer, hvis stigningen i dødelighedsintensiteten medfører en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser under hensyntagen til følgende:

(a) 

flere forsikringspolicer med hensyn til den samme sikrede kan behandles som én forsikringspolice

(b) 

hvis de forsikringsmæssige hensættelser beregnes på grundlag af grupper af policer som omhandlet i artikel 35, kan identificeringen af de policer, hvor de forsikringsmæssige hensættelser stiger ved en stigning i dødelighedsintensiteten, også baseres på sådanne grupper af policer i stedet for enkelte policer, forudsat at dette giver et resultat, der ikke adskiller sig væsentligt.

3.  Med hensyn til genforsikringsforpligtelser gælder identificeringen af de policer, for hvilke de forsikringsmæssige hensættelser stiger ved en stigning i dødelighedsintensiteten, kun de underliggende forsikringspolicer og gennemføres i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 53

Beregning af matchtilpasningen

1.  For så vidt angår den i artikel 77c, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF omhandlede beregning, medtager forsikrings- og genforsikringsselskaber kun de tilknyttede aktiver, hvis forventede cash flow skal beregnes som cash flow for porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, med fradrag af eventuelle overskydende aktiver. Et aktivs »forventede cash flow« er aktivets cash flow, der er justeret for at tage højde for den sandsynlighed for misligholdelse af aktivet, der svarer til elementet af det i artikel 77c, stk. 2, litra a), nr. i), i direktiv 2009/138/EF omhandlede grundlæggende kreditspænd eller, såfremt der ikke kan udledes et pålideligt kreditspænd fra standardstatistikken, den del af det langsigtede gennemsnit for kreditspænd over den risikofrie rente, som er omhandlet i direktivets artikel 77c, stk. 2, litra b) og c).

2.  Ved fradrag af det i artikel 77c, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF omhandlede grundlæggende kreditspænd fra resultatet af beregningen i direktivets artikel 77c, stk. 1, litra a), medtages kun den del af det grundlæggende kreditspænd, som ikke allerede er afspejlet i justeringen af cash flow for den tilknyttede portefølje af aktiver som omhandlet i denne artikels stk. 1.

Artikel 54

Beregning af det grundlæggende kreditspænd

1.  Det i artikel 77c, stk. 2, omhandlede grundlæggende kreditspænd beregnes på gennemsigtig, forsigtig, pålidelig og objektiv vis, som er konsekvent over tid, baseret på relevante indekser, hvis sådanne findes. Metoderne til beregning af det grundlæggende kreditspænd for obligationer skal være de samme for hver valuta og hvert land og kan være forskellige for statsobligationer og andre obligationer.

2.  Beregningen af det i artikel 77c, stk. 2, litra a), nr. i), i direktiv 2009/138/EF omhandlede kreditspænd baseres på den antagelse, at 30 % af markedsværdien kan dækkes i tilfælde af misligholdelse.

3.  Det i artikel 77c, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 2009/138/EF omhandlede langsigtede gennemsnit baseres på data vedrørende de seneste 30 år. Såfremt en del af disse data ikke er tilgængelige, erstattes de af konstruerede data. De konstruerede data baseres på de tilgængelige og pålidelige data vedrørende de seneste 30 år. Data, der ikke er pålidelige, erstattes af konstruerede data ved hjælp af denne metode. De konstruerede data baseres på forsigtige antagelser.

4.  Det i artikel 77c, stk. 2, litra a), nr. ii), omhandlede forventede tab skal svare til det sandsynlighedsvægtede tab, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet pådrager sig, hvis aktivet nedgraderes til et lavere kreditkvalitetstrin og erstattes umiddelbart derefter. Beregningen af det forventede tab baseres på den antagelse, at erstatningsaktivet opfylder alle følgende kriterier:

(a) 

erstatningsaktivet har samme cash flow-mønster som det erstattede aktiv inden nedgraderingen

(b) 

erstatningsaktivet tilhører samme aktivklasse som det erstattede aktiv

(c) 

erstatningsaktivet har samme kreditkvalitetstrin som det erstattede aktiv inden nedgraderingen eller et højere trin.AFDELING 5

Brancher

Artikel 55

Brancher

1.  De i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF omhandlede brancher er de brancher, som fremgår af denne forordnings bilag I.

2.  Henførslen af et forsikrings- eller genforsikringsselskab til en branche skal afspejle arten af de risici, der knytter sig til forpligtelsen. Forpligtelsens juridiske form er ikke nødvendigvis bestemmende for arten af risikoen.

3.  Forudsat at det forsikringsmæssige grundlag stemmer overens med arten af de til forpligtelsen knyttede risici, henføres forpligtelser for sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag, der svarer til livsforsikring, til brancherne for livsforsikring, og forpligtelser for sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag, der svarer til skadesforsikring, henføres til brancherne for skadesforsikring.

4.  Når de forsikringsforpligtelser, som opstår som følge af de i artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 2009/138/EF omhandlede former for virksomhed ikke tydeligt kan henføres til de i denne forordnings bilag I fastsatte brancher på grundlag af arten deraf, medtages de i branche 32 i henhold til det pågældende bilag.

5.  Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale dækker risici på tværs af livs- og skadesforsikring, opsplittes forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne i deres livs- og skadesforsikringsdele.

6.  Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale dækker risici på tværs af de i denne forordnings bilag I nævnte brancher, opsplittes forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne om muligt i de relevante brancher.

7.  Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale omfatter sygeforsikrings- eller sygegenforsikringsforpligtelser og andre forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, opsplittes disse forpligtelser om muligt.AFDELING 6

Proportionalitet og forenklinger

Artikel 56

Proportionalitet

1.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber anvender til beregning af forsikringsmæssige hensættelser metoder, som står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de underliggende risici for deres forsikrings- og genforsikringsforpligtelser.

2.  For at fastslå, om en metode til beregning af forsikringsmæssige hensættelser er forholdsmæssig, gennemfører forsikrings- og genforsikringsselskaber en vurdering, som omfatter:

(a) 

en vurdering af arten, omfanget og kompleksiteten af de underliggende risici for deres forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

(b) 

en kvalitativ eller kvantitativ evaluering af fejlen i metodens resultater som følge af afvigelser mellem følgende:

i) 

de underliggende antagelser for metoden i forhold til risiciene

ii) 

resultaterne af den i litra a) nævnte vurdering.

3.  Vurderingen i stk. 2, litra a), skal omfatte alle de risici, som påvirker størrelsen, timingen eller værdien af den likviditetstilførsel og det likviditetsforbrug, der er nødvendigt for at honorere forsikrings- og genforsikringsforpligtelser frem til afløb. For så vidt angår beregningen af ►C3  risikomarginen, ◄ skal vurderingen omfatte alle de i artikel 38, stk. 1, nr. i), omhandlede risici frem til de underliggende forsikrings- og genforsikringsforpligtelsers afløb. Vurderingen begrænses til de risici, der er relevante for den del af beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, som metoden anvendes på.

4.  En metode anses for at være uforholdsmæssig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene, hvis den i stk. 2, litra b), omhandlede fejl medfører en fejlangivelse af forsikringsmæssige hensættelser eller dele deraf, som kan påvirke den tilsigtede brugers beslutninger om eller bedømmelse af oplysningerne om værdien af forsikringsmæssige hensættelser, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

(a) 

der findes ikke andre metoder med mindre fejl, og metoden vil sandsynligvis ikke medføre et for lavt skøn over værdien af forsikringsmæssige hensættelser

(b) 

metoden medfører, at forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringsmæssige hensættelser er større, end hvis der blev anvendt en forholdsmæssig metode, og metoden medfører ikke et for lavt skøn af den iboende risiko i de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, den anvendes til.

Artikel 57

Forenklet beregning af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

1.  Uden at dette berører denne forordnings artikel 56, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, inden beløbene justeres for at tage højde for det forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, som forskellen mellem følgende skøn:

(a) 

det bedste skøn beregnet brutto som omhandlet i artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

(b) 

det bedste skøn, efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, og uden korrektion for det forventede tab som følge af modpartens misligholdelse (ukorrigeret bedste nettoskøn) beregnet i overensstemmelse med stk. 2.

2.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan anvende metoder til beregning af det ikkejusterede bedste nettoskøn ud fra det bedste bruttoskøn uden en udtrykkelig fremskrivning af de underliggende cash flow for de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles. Forsikrings- og genforsikringsselskaber beregner det ikkejusterede bedste nettoskøn på grundlag af homogene risikogrupper. De enkelte homogene risikogrupper omfatter ikke mere end én genforsikringsaftale eller special purpose vehicle, medmindre de pågældende genforsikringsaftaler eller special purpose vehicles medfører en overførsel af homogene risici.

Artikel 58

▼C3

Forenklet beregning af risikomargin

▼B

Uden at dette berører artikel 56, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber benytte forenklede metoder, når de beregner ►C3  risikomarginen ◄ , herunder en eller flere af følgende:

(a) 

metoder, som anvender approksimative størrelser af beløbene betegnet SCR(t) som omhandlet i artikel 37, stk. 1

(b) 

metoder, som approksimerer den diskonterede sum af beløbene betegnet SCR(t) som omhandlet i artikel 37, stk. 1, uden at beregne disse beløb særskilt.

▼C3

Artikel 59

Beregninger af risikomarginen i løbet af regnskabsåret

Uden at dette berører artikel 56, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne risikomarginen for beregninger, som skal gennemføres kvartalsmæssigt på grundlag af resultatet af en tidligere beregning af risikomarginen uden en egentlig beregning af formlen i artikel 37, stk. 1.

▼B

Artikel 60

Forenklet beregning af det bedste skøn over forsikringsforpligtelser med præmiejusteringsmekanisme

Uden at dette berører artikel 56, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne det bedste skøn over livsforsikringsforpligtelser med en ordning, hvorved forsikringsselskabet er berettiget eller forpligtet til at justere de fremtidige præmier i en forsikringsaftale, så de afspejler væsentlige ændringer i det forventede niveau af krav og udgifter (præmiejusteringsmekanisme) ved hjælp af cash flow-fremskrivninger, hvori det antages, at ændringer i niveauet af krav og udgifter forekommer samtidig med præmiejusteringer, og som medfører et netto-cash flow, der svarer til nul, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

(a) 

præmiejusteringsmekanismen kompenserer fuldt ud og rettidigt forsikringsselskabet for eventuelle stigninger i niveauet af krav og udgifter

(b) 

beregningen medfører ikke, at det bedste skøn fastsættes for lavt

(c) 

beregningen medfører ikke, at den iboende risiko i de pågældende forsikringsforpligtelser fastsættes for lavt.

Artikel 61

Forenklet beregning af justeringen af modparts misligholdelse

Uden at dette berører denne forordnings artikel 56, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse som omhandlet i artikel 81 i direktiv 2009/138/EF for en bestemt modpart og homogene risikogrupper til at være lige som følger:

image

hvor:

(a) 

PD betegner sandsynligheden for modpartens misligholdelse i de efterfølgende 12 måneder

(b) 

Durmod betegner den modificerede varighed af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med den pågældende modpart i forhold til den pågældende homogene risikogruppe

(c) 

BErec betegner de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med den pågældende modpart i forhold til den pågældende homogene risikogruppeKAPITEL IV

KAPITALGRUNDLAGAFDELING 1

Fastsættelse af kapitalgrundlagUnderafdeling 1

Tilsynsmyndighedernes godkendelse af det supplerende kapitalgrundlag

Artikel 62

Behandling af ansøgningen

1.  Tilsynsmyndighederne skal i deres vurdering i henhold til artikel 90, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF tage hensyn til følgende:

(a) 

den juridiske gyldighed og retskraften af betingelserne for forpligtelserne i alle relevante jurisdiktioner

(b) 

kontraktvilkårene i den aftale, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet har indgået eller vil indgå med modparterne for at rejse midler

(c) 

eventuelt forsikrings- eller genforsikringsselskabets stiftelsesoverenskomst og vedtægter

(d) 

hvorvidt forsikrings- eller genforsikringsselskabet har indført processer for underretning af tilsynsmyndighederne om eventuelle kommende ændringer, som kan mindske elementet af det supplerende kapitalgrundlags tabsabsorberingsevne, i et af følgende:

i) 

aftalens opbygning eller kontraktvilkår

ii) 

de berørte modparters status

iii) 

muligheden for at inddrive elementet af det supplerende kapitalgrundlag.

2.  Tilsynsmyndighederne skal også vurdere, om artikel 90 i direktiv 2009/138/EF er opfyldt, under hensyntagen til de omstændigheder, hvorunder elementet kan indkaldes til at absorbere tab.

3.  Såfremt forsikrings- eller genforsikringsselskabet søger at få godkendt en metode til fastsættelse af beløbet for hvert enkelt element af det supplerende kapitalgrundlag, skal tilsynsmyndighederne vurdere, om selskabets proces for løbende validering af metoden er hensigtsmæssig med hensyn til at sikre, at resultaterne af metoden til enhver tid afspejler elementets tabsabsorberingsevne.

4.  Ud over kravene i stk. 1-3 skal tilsynsmyndighederne vurdere ansøgningen om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag på grundlag af kriterierne i artikel 63, 64 og 65.

Artikel 63

Vurdering af ansøgningen — Modparternes status

1.  Tilsynsmyndighederne skal i deres vurdering af modparternes betalingsevne i henhold til artikel 90, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF tage hensyn til følgende:

(a) 

risikoen for, at modparterne misligholder deres forpligtelser

(b) 

risikoen for misligholdelse som følge af forsinkelse i modparternes opfyldelse af deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag.

2.  Med hensyn til stk. 1, litra a), skal tilsynsmyndighederne vurdere risikoen for, at modparterne misligholder deres forpligtelser, ved at undersøge muligheden derfor og tabet i tilfælde af misligholdelse under hensyntagen til følgende kriterier:

(a) 

modparternes kreditværdighed, såfremt dette på korrekt vis afspejler modparternes evne til at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(b) 

om der findes aktuelle eller påregnelige praktiske eller juridiske hindringer for, at modparterne kan opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(c) 

om modparterne er underlagt juridiske eller lovregulerede krav, som begrænser modparternes evne til at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(d) 

om modparternes juridiske form berører modparternes opfyldelse af deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(e) 

om modparterne er underlagt andre eksponeringer, som begrænser deres evne til at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(f) 

om ordningens kontraktvilkår i forhold til deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag efter gældende lovgivning betyder, at modparterne har ret til at modregne beløb, de skylder, i beløb, de har til gode fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet.

3.  Med hensyn til stk. 1, litra b), skal tilsynsmyndighederne vurdere modparternes likviditetsstilling under hensyntagen til følgende:

(a) 

om der findes aktuelle eller påregnelige praktiske eller juridiske hindringer for modparternes evne til straks at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(b) 

om modparterne er underlagt juridiske eller lovregulerede krav, der kan begrænse modparternes evne til straks at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(c) 

om modparternes juridiske form berører modparternes evne til straks at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag.

4.  Tilsynsmyndighederne skal i deres vurdering af modparternes villighed til at betale som omhandlet i artikel 90, stk. 4, litra a), i direktiv 2009/138/EF tage hensyn til følgende:

(a) 

de omstændigheder, hvorunder elementet af det supplerende kapitalgrundlag kan indkaldes til at absorbere tab

(b) 

om der findes incitamenter eller hindringer, som påvirker modparternes villighed til at opfylde deres forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag

(c) 

om tidligere transaktioner mellem modparterne og forsikrings- eller genforsikringsselskabet, herunder modparternes tidligere opfyldelse af deres forpligtelser relateret til elementer af det supplerende kapitalgrundlag, giver en indikation af modparternes villighed til at opfylde deres aktuelle forpligtelser relateret til elementet af det supplerende kapitalgrundlag.

5.  Tilsynsmyndighederne skal i deres vurdering af modparternes evne og villighed til at betale tage hensyn til andre faktorer, som er relevante for modparternes status, herunder eventuelt forsikrings- eller genforsikringsselskabets forretningsmodel.

6.  Hvis et element af det supplerende kapitalgrundlag vedrører en gruppe modparter, kan tilsynsmyndighederne og forsikrings- og genforsikringsselskaber vurdere gruppen af modparters status som om den var en enkelt modpart, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

(a) 

modparterne hver for sig er ikkevæsentlige

(b) 

modparterne i den pågældende gruppe er tilstrækkeligt homogene

(c) 

vurderingen af en gruppe af modparter overvurderer ikke modparterne i den pågældende gruppes evne og villighed til at betale.

7.  En modpart anses for at være væsentlig, såfremt den enkelte modparts status sandsynligvis vil have en betydelig indvirkning på gruppen af modparters evne og villighed til at betale.

Artikel 64

Vurdering af ansøgningen — Mulighed for at inddrive midlerne

Tilsynsmyndighederne skal i deres vurdering af muligheden for at inddrive midlerne som omhandlet i artikel 90, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/138/EF tage hensyn til følgende:

(a) 

om muligheden for at inddrive midlerne øges som følge af sikkerhedsstillelse eller en anden tilsvarende ordning, som overholder artikel 209-214

(b) 

om der findes aktuelle eller påregnelige praktiske eller juridiske hindringer for muligheden for at inddrive midlerne

(c) 

om muligheden for at inddrive midlerne er underlagt juridiske eller lovregulerede krav

(d) 

forsikrings- eller genforsikringsselskabets evne til at træffe foranstaltninger for at håndhæve modparternes opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til elementet af det supplerende kapitalgrundlag.

Artikel 65

Vurdering af ansøgningen — Oplysninger om udfaldet af tidligere indkaldelser

Tilsynsmyndighederne skal i deres vurdering af oplysningerne om udfaldet af tidligere indkaldelser som omhandlet i artikel 90, stk. 4, litra c), i direktiv 2009/138/EF tage hensyn til følgende:

(a) 

om forsikrings- eller genforsikringsselskabet har gennemført tidligere indkaldelser fra samme eller lignende modparter under de samme eller lignende omstændigheder

(b) 

om oplysningerne er relevante og pålidelige med hensyn til det forventede udfald af fremtidige indkaldelser.

Artikel 66

Angivelse af beløb for et ubegrænset supplerende kapitalgrundlagsbeløb

1.  Tilsynsmyndighederne godkender ikke et ubegrænset supplerende kapitalgrundlagsbeløb.

2.  Hvis tilsynsmyndighederne godkender et supplerende kapitalgrundlagsbeløb, skal de i deres beslutning angive, om det godkendte beløb er det beløb, forsikrings- eller genforsikringsselskabet har ansøgt om, eller et lavere beløb.

Artikel 67

Angivelse af beløb og timing for godkendelse af en metode

Hvis tilsynsmyndighederne godkender en metode med henblik på at fastsætte beløbet for de enkelte elementer af det supplerende kapitalgrundlag, skal tilsynsmyndighedernes beslutning indeholde alle de følgende oplysninger:

(a) 

det oprindelige beløb for elementet af det supplerende kapitalgrundlag, som er beregnet ved hjælp af den pågældende metode på godkendelsesdatoen

(b) 

det mindste interval for en ny beregning af beløbet for elementet af det supplerende kapitalgrundlag ved hjælp af den pågældende metode, hvis dette er oftere end årligt, og årsagerne til dette interval

(c) 

den periode, som beregningen af elementet af det supplerende kapitalgrundlag ved hjælp af den pågældende metode omfatter.Underafdeling 2

Kapitelgrundlag — Behandling af kapitalinteresser

Artikel 68

Behandling af kapitalinteresser i beregningen af basiskapitalgrundlaget

1.  For så vidt angår beregningen af basiskapitalgrundlaget i forsikrings- og genforsikringsselskaber, reduceres basiskapitalgrundlaget som defineret i artikel 88 i direktiv 2009/138/EF med hele den værdi af kapitalinteresserne som omhandlet i direktivets artikel 92, stk. 2, i finansierings- og kreditinstitutter, der overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi).

2.  For så vidt angår beregningen af basiskapitalgrundlaget i forsikrings- og genforsikringsselskaber, reduceres basiskapitalgrundlaget som defineret i artikel 88 i direktiv 2009/138/EF med den del af værdien af alle kapitalinteresser som omhandlet i direktivets artikel 92, stk. 2, i finansierings- og kreditinstitutter, som ikke er kapitalinteresser i henhold til stk. 1, og der overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi).

▼M1

3.  Uanset stk. 1 og 2 fratrækker forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke de strategiske kapitalinteresser som omhandlet i artikel 171, som er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 som angivet i bilag I til direktiv 2002/87/EF eller på grundlag af metode 1 som angivet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

▼B

4.  Fradragene i stk. 2 anvendes pro rata for alle kapitalinteresser omhandlet i nævnte stykke.

5.  Fradragene i stk. 1 og 2 trækkes fra det tilsvarende tier, hvis kapitalinteressen har øget kapitalgrundlaget for det relevante selskab som følger:

(a) 

besiddelser af tier 1-basiskapitalgrundlag i finansierings- og kreditinstitutter trækkes fra elementerne i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi)

(b) 

besiddelser af supplerende tier 1-instrumenter i finansierings- og kreditinstitutter trækkes fra elementerne i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b)

(c) 

besiddelser af tier 2-instrumenter i finansierings- og kreditinstitutter trækkes fra elementerne af basiskapitalgrundlaget i artikel 72.AFDELING 2

Bestemmelse af kapitalgrundlag

Artikel 69

Tier 1 — Liste over elementer af kapitalgrundlaget

Følgende elementer af basiskapitalgrundlaget anses for i det væsentlige at være kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2, og klassificeres som tier 1, hvis sådanne elementer udviser alle de i artikel 71 beskrevne faktorer:

(a) 

det beløb, hvormed værdien af aktiver overstiger værdien af passiver som værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 og afdeling 2 i kapitel VI i direktiv 2009/138/EF, og som omfatter følgende elementer:

i) 

indbetalt stamaktiekapital og den dermed forbundne overkurs ved emission

ii) 

indbetalt garantikapital, medlemsbidrag eller tilsvarende elementer af basiskapitalgrundlaget for gensidige og gensidiglignende sammenslutninger

iii) 

indbetalte efterstillede gensidige medlemskonti

iv) 

overskudskapital, som ikke betragtes som forsikrings- eller genforsikringspassiver i overensstemmelse med artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

v) 

indbetalt præferenceaktiekapital og den dermed forbundne overkurs ved emission

vi) 

en afstemningsreserve

(b) 

indbetalt efterstillet gæld værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 70

Afstemningsreserve

1.  Afstemningsreserven som omhandlet i artikel 69, litra a), nr. vi), svarer til de samlede overskydende aktiver i forhold til passiver med fradrag af følgende:

(a) 

værdien af egne aktier, der ejes af forsikrings- eller genforsikringsselskabet

(b) 

påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

(c) 

elementerne af basiskapitalgrundlaget i artikel 69, litra a), nr. i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a)

(d) 

de elementer af basiskapitalgrundlaget, som ikke er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), som er godkendt af tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 79

(e) 

de begrænsede elementer af kapitalgrundlaget, som opfylder ét af følgende krav

i) 

overstiger det teoretiske solvenskapitalkrav ved matchtilpasningsporteføljer og afgrænsede fonde som fastsat i overensstemmelse med artikel 81, stk. 1

ii) 

er udelukket i overensstemmelse med artikel 81, stk. 2

(f) 

værdien af kapitalinteresser, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 92, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, der er fratrukket i overensstemmelse med artikel 68, i det omfang dette ikke allerede er omfattet af litra a)-e).

2.  De overskydende aktiver i forhold til passiver i stk. 1 omfatter det beløb, som svarer til den forventede fortjeneste i fremtidige præmier, der er angivet i artikel 260, stk. 2.

3.  Fastsættelsen af, om og i hvilket omfang afstemningsreserven viser de faktorer, som er angivet i artikel 71, er ikke en vurdering af faktorerne i de aktiver og passiver, som er omfattet af beregningen af de overskydende aktiver i forhold til passiver eller underliggende elementer i selskabernes regnskaber.

Artikel 71

Tier 1 — Faktorer, der benyttes til klassificeringen

1.  De i artikel 69 omhandlede faktorer er følgende:

(a) 

elementet af basiskapitalgrundlaget:

i) 

efterstilles ved de i artikel 69, litra a), nr. i) og ii), omhandlede elementer alle andre krav ved likvidation af forsikrings- eller genforsikringsselskabet

ii) 

sidestilles eller foranstilles ved de i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede elementer elementerne i artikel 69, litra a), nr. i) og ii), men efterstilles elementerne i artikel 72 og 76, som udviser de i artikel 73 og 77 angivne faktorer, samt krav fra alle forsikringstagere og begunstigede samt ikkeefterstillet gæld

(b) 

elementet af basiskapitalgrundlaget omfatter ikke faktorer, som kan medføre insolvens for forsikrings- eller genforsikringsselskabet, eller som kan fremskynde, at selskabet bliver insolvent

(c) 

elementet af basiskapitalgrundlaget er umiddelbart til rådighed til at absorbere tab

(d) 

elementet af basiskapitalgrundlaget absorberer tab, som minimum når der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, og er ikke til hinder for rekapitaliseringen af forsikrings- eller genforsikringsselskabet

(e) 

elementet af basiskapitalgrundlaget har ved de i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede elementer en af følgende ►C3  tabsabsorberingsmekanismer på hovedstolen, ◄ som udløses ved den udløsende hændelse beskrevet i stk. 8

▼M6

i) 

den nominelle eller pålydende værdi af elementet af basiskapitalgrundlaget nedskrives som fastsat i stk. 5 og 5a

ii) 

elementet af basiskapitalgrundlaget konverteres automatisk til et af de i artikel 69, litra a), nr. i) eller ii), angivne elementer af basiskapitalgrundlaget som fastsat i nærværende artikels stk. 6 og 6a

▼C3

iii) 

en tabsabsorberingsmekanisme på hovedstolen, som opnår et resultat svarende til tabsabsorberingsmekanismerne på hovedstolen i nr. i) eller ii)

▼B

(f) 

elementet af basiskapitalgrundlaget opfylder et af følgende kriterier:

i) 

elementet er, for de i artikel 69, litra a), nr. i) og ii), omhandlede elementer, udateret, eller, såfremt forsikrings- eller genforsikringsselskabet har fast løbetid, har samme løbetid som selskabet

ii) 

elementet er, for de i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede elementer, udateret, og den første mulighed i henhold til kontrakten for at tilbagebetale eller indløse elementet af basiskapitalgrundlaget er først fem år efter udstedelsesdatoen

(g) 

det i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede element af basiskapitalgrundlaget giver kun ret til tilbagebetaling eller indløsning af dette element mellem fem og 10 år efter udstedelsesdatoen, hvis selskabets solvenskapitalkrav overstiges med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvensposition, herunder selskabets ►C3  plan for kapitalstyring ◄ på mellemlangt sigt

(h) 

elementet af basiskapitalgrundlaget kan ved de i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iii) og v), og litra b), omhandlede elementer kun tilbagebetales eller indløses efter forsikrings- eller genforsikringsselskabets valg, og sådan tilbagebetaling eller indløsning af elementet af basiskapitalgrundlaget skal forhåndsgodkendes af tilsynsmyndighederne

(i) 

elementet af basiskapitalgrundlaget indeholder ved de i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iii) og v), og litra b), omhandlede elementer ikke incitamenter til at tilbagebetale eller indløse det element, som øger sandsynligheden for, at et forsikrings- eller genforsikringsselskab vil tilbagebetale eller indløse det pågældende element af basiskapitalgrundlaget, såfremt det har mulighed for det

(j) 

elementet af basiskapitalgrundlaget indeholder ved de i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iii) og v), og litra b), omhandlede elementer mulighed for at udsætte tilbagebetalingen eller indløsningen af det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt tilbagebetaling eller indløsning ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og tilbagebetalingen eller indløsningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

(k) 

uanset litra j) giver elementet af basiskapitalgrundlaget muligvis kun mulighed for tilbagebetaling eller indløsning af det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller tilbagebetaling eller indløsning ville medføre en sådan afvigelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i) 

tilsynsmyndigheden har undtagelsesvist dispenseret fra udsættelsen af tilbagebetalingen eller indløsningen af det pågældende element

ii) 

elementet ombyttes eller konverteres til et andet tier 1-element af kapitalgrundlaget af mindst samme kvalitet

iii) 

minimumskapitalkravet opfyldes efter tilbagebetalingen eller indløsningen

(l) 

elementet af basiskapitalgrundlaget opfylder et af følgende kriterier:

i) 

enten de juridiske eller kontraktmæssige vilkår for elementet af basiskapitalgrundlaget eller national lovgivning giver ved de i artikel 69, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), omhandlede elementer mulighed for at annullere udlodningerne i forhold til det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt udlodningen ville medføre sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og udlodningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

ii) 

betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af basiskapitalgrundlaget giver ved de i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede elementer mulighed for at annullere udlodningerne i forhold til det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt udlodningen ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og udlodningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

(m) 

elementet af basiskapitalgrundlaget giver muligvis kun mulighed for udlodning, såfremt der foreligger en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller udlodningen for et element af basiskapitalgrundlaget ville medføre en sådan afvigelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i) 

tilsynsmyndigheden har undtagelsesvist dispenseret fra annulleringen af udlodningerne

ii) 

udlodningen svækker ikke forsikrings- eller genforsikringsselskabets solvens yderligere

iii) 

minimumskapitalkravet opfyldes efter udlodningen

(n) 

elementet af basiskapitalgrundlaget giver ved de i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iii) og v), og litra b), forsikrings- eller genforsikringsselskabet fuld fleksibilitet i forhold til udlodningerne af elementet af basiskapitalgrundlaget

(o) 

elementet af basiskapitalgrundlaget er ikke behæftet med byrder og er ikke knyttet til andre transaktioner, som under hensyntagen til elementet af basiskapitalgrundlaget kan medføre, at elementet af basiskapitalgrundlaget ikke opfylder artikel 94, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

2.  For så vidt angår denne artikel, anses ombytning eller konvertering af et element af basiskapitalgrundlaget til et andet tier 1-element af basiskapitalgrundlaget eller tilbagebetaling eller indløsning af et tier 1-element af basiskapitalgrundlaget på grundlag af fortjenesten fra et nyt element af basiskapitalgrundlaget af mindst samme kvalitet ikke for at være en tilbagebetaling eller indløsning, forudsat at ombytningen, konverteringen, tilbagebetalingen eller indløsningen godkendes af tilsynsmyndigheden.

3.  For så vidt angår stk. 1, litra n), gives der fuld fleksibilitet i forhold til udlodningerne for de i artikel 69, litra a), nr. i) og ii), omhandlede elementer af basiskapitalgrundlaget, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

der er ikke nogen fortrinsbehandling med hensyn til rækkefølgen for udbetaling af udlodninger, og de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget giver ikke fortrinsret til udlodninger

b) 

udlodningerne udbetales af elementer, som kan udloddes

c) 

udlodningernes størrelse fastlægges ikke på grundlag af det beløb, som elementerne af kapitalgrundlaget blev købt til ved udstedelsen, og der er ikke noget loft eller andre restriktioner for udlodningernes maksimale størrelse

d) 

uanset litra c) kan der i tilfælde af instrumenter, som udstedes af gensidige og gensidiglignende sammenslutninger, fastsættes et loft eller andre restriktioner af udlodningernes maksimale størrelse, forudsat at loftet eller sådanne andre restriktioner ikke er en begivenhed, som er knyttet til de udlodninger, der foretages eller ikke foretages på andre elementer af kapitalgrundlaget

e) 

forsikrings- eller genforsikringsselskabet er ikke forpligtet til at foretage udlodninger

f) 

manglende udlodning betragtes ikke som misligholdelse fra forsikrings- eller genforsikringsselskabets side

g) 

annulleringen af udlodningerne pålægger ikke forsikrings- eller genforsikringsselskabet restriktioner.

4.  For så vidt angår stk. 1, litra n), gives der fuld fleksibilitet i forhold til udlodningerne for de i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede elementer af basiskapitalgrundlaget, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

udlodningerne udbetales af elementer, som kan udloddes

b) 

forsikrings- og genforsikringsselskaber kan frit vælge at annullere udlodningerne i forhold til elementerne af kapitalgrundlaget for en ubegrænset periode og på et ikkekumulativt grundlag, og selskaberne kan anvende sådanne annullerede udbetalinger uden begrænsning til at indfri deres forfaldne forpligtelser

c) 

der er ikke er nogen forpligtelse til at erstatte udlodningen med en anden form for udbetaling

d) 

der er ikke nogen forpligtelse til at foretage udlodninger, i tilfælde af at der foretages udlodning på et andet element af kapitalgrundlaget

e) 

manglende udlodning betragtes ikke som misligholdelse fra forsikrings- eller genforsikringsselskabets side

f) 

annulleringen af udlodningerne pålægger ikke forsikrings- eller genforsikringsselskabet restriktioner.

5.  For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. i), nedskrives elementet af basiskapitalgrundlagets nominelle værdi eller hovedstol således, at følgende reduceres:

(a) 

det krav, som indehaveren af elementet har ved likvidation

(b) 

det beløb, som skal udbetales i tilfælde af, at elementet tilbagebetales eller indløses

(c) 

udlodningerne for elementet.

▼M6

5a.  For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. i), skal reglerne om nedskrivning af den nominelle eller pålydende værdi af elementet af basiskapitalgrundlaget foreskrive alle følgende:

a) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke, og en delvis nedskrivning ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, sker der en delvis nedskrivning af den nominelle eller pålydende værdi med et beløb, der mindst er tilstrækkeligt til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet

b) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke og en delvis nedskrivning ikke ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi som fastsat ved den oprindelige udstedelse af elementet af basiskapitalgrundlaget som minimum lineært på en måde, der sikrer, at den fulde nedskrivning vil finde sted, når dækningen på 75 % af solvenskapitalkravet er nået, eller før hændelsen

c) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi fuldt ud

d) 

efter en nedskrivning i overensstemmelse med litra b) i dette stykke (»den oprindelige nedskrivning«) gælder følgende:

i) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse efterfølgende finder sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi fuldt ud

ii) 

hvis der ved udløbet af perioden på tre måneder fra datoen for den udløsende hændelse, som resulterede i den oprindelige nedskrivning, ikke har fundet nogen udløsende hændelse sted under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra a) eller b), men solvensprocenten er blevet yderligere forringet, nedskrives den nominelle eller pålydende værdi som fastsat ved den oprindelige udstedelse af elementet af basiskapitalgrundlaget yderligere i overensstemmelse med litra b) i nærværende stykke for at afspejle denne yderligere forringelse af solvensprocenten

iii) 

en yderligere nedskrivning foretages i overensstemmelse med nr. ii) for hver efterfølgende forringelse af solvensprocenten ved udgangen af hver efterfølgende periode på tre måneder, indtil forsikrings- eller genforsikringsselskabet på ny opfylder solvenskapitalkravet.

For så vidt angår dette stykke, forstås ved »solvensprocent« procenten af den anerkendte del af kapitalgrundlaget, der skal dække solvenskapitalkravet, og solvenskapitalkravet ved hjælp af de senest tilgængelige værdier.

▼B

6.  For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. ii), skal de i artikel 69, litra a), nr. i) eller ii), omhandlede bestemmelser for konverteringen til elementer af basiskapitalgrundlaget, nærmere angive følgende:

(a) 

konverteringssatsen og grænsen for det beløb, som kan konverteres

(b) 

et interval, inden for hvilket instrumenterne vil kunne konverteres til de elementer af basiskapitalgrundlaget, som er omhandlet i artikel 69, litra a), nr. i) eller ii).

▼M6

6a.  For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. ii), skal de i artikel 69, litra a), nr. i) eller ii), omhandlede bestemmelser for konverteringen til elementer af basiskapitalgrundlaget omfatte alle følgende:

a) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke, og en delvis konvertering ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, sker der en delvis konvertering af elementet med et beløb, der mindst er tilstrækkeligt til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet

b) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra c), i nævnte stykke, og en delvis konvertering ikke ville være tilstrækkelig til på ny at sikre opfyldelse af solvenskapitalkravet, nedskrives elementet på en sådan måde, at den resterende nominelle eller pålydende værdi af elementet falder som minimum lineært, hvilket sikrer, at den fulde konvertering finder sted, når dækningen på 75 % af solvenskapitalkravet er nået eller før hændelsen

c) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse har fundet sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, konverteres elementet fuldstændigt

d) 

efter en konvertering i overensstemmelse med litra b) i dette stykke (»den oprindelige konvertering«) gælder følgende:

i) 

hvis den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse efterfølgende finder sted under de omstændigheder, der er beskrevet i andet afsnit, litra a) eller b), i nævnte stykke, konverteres elementet fuldstændigt

ii) 

hvis der ved udløbet af perioden på tre måneder fra datoen for den udløsende hændelse, som resulterede i den oprindelige konvertering, ikke har fundet nogen udløsende hændelse sted under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra a) eller b), men solvensprocenten er blevet yderligere forringet, konverteres elementet yderligere i overensstemmelse med litra b) i nærværende stykke for at afspejle denne yderligere forringelse af solvensprocenten

iii) 

en yderligere konvertering foretages i overensstemmelse med nr. ii) for hver efterfølgende forringelse af solvensprocenten ved udgangen af hver efterfølgende periode på tre måneder, indtil forsikrings- eller genforsikringsselskabet på ny opfylder solvenskapitalkravet.

For så vidt angår dette stykke, har »solvensprocent« samme betydning som i stk. 5a.

▼B

7.  Elementet af basiskapitalgrundlagets nominelle værdi eller hovedstol absorberer tab i forbindelse med den udløsende hændelse. Tabsabsorbering som følge af annullering eller reducering af udlodningerne anses ikke for at være tilstrækkelig til at blive betragtet som en ►C3  tabsabsorberingsmekanisme på hovedstolen ◄ i henhold til stk. 1, litra e).

8.  Den i stk. 1, litra e), omhandlede udløsende hændelse er en væsentlig afvigelse fra solvenskapitalkravet.

For så vidt angår dette stykke, anses en afvigelse fra solvenskapitalkravet for at være væsentlig, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

(a) 

de elementer af kapitalgrundlaget, der kan medgå til dækning af solvenskapitalkravet, er lig med eller mindre end 75 % af solvenskapitalkravet

(b) 

de elementer af kapitalgrundlaget, der kan medgå til dækning af minimumskapitalkravet, er lig med eller mindre end 75 % af minimumskapitalkravet

c) 

overholdelse af solvenskapitalkravet genetableres ikke inden for en periode på tre måneder fra den dato, hvor afvigelsen fra solvenskapitalkravet først blev konstateret.

Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan i de bestemmelser, som regulerer instrumentet, angive en eller flere udløsende hændelser ud over de i litra a)-c) omhandlede.

9.  For så vidt angår stk. 1, litra d), j) og l), skal henvisninger til solvenskapitalkravet læses som henvisninger til minimumskapitalkravet, såfremt afvigelser fra minimumskapitalkravet forekommer før afvigelser fra solvenskapitalkravet.

▼M6

10.  Uanset kravet i stk. 1, litra e), om, at tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen skal udløses ved den i stk. 8 omhandlede udløsende hændelse, kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for, at tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen ikke udløses ved denne hændelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

den udløsende hændelse indtræffer under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra c)

b) 

der har ikke tidligere været nogen udløsende hændelser under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 8, andet afsnit, litra a) eller b)

c) 

tilsynsmyndigheden accepterer undtagelsesvist at dispensere fra kravet om udløsning af tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen, hvis begge følgende oplysninger foreligger:

i) 

sammen med genoprettelsesplanen, jf. artikel 138, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, forelægger forsikrings- eller genforsikringsselskabet fremskrivninger for tilsynsmyndigheden, som viser, at udløsning af tabsabsorberingsmekanismen på hovedstolen i dette tilfælde med stor sandsynlighed ville føre til skatteforpligtelser, som ville have en betydelig negativ indvirkning på virksomhedens solvens

ii) 

en erklæring fra selskabets lovpligtige revisorer, der bekræfter, at alle de antagelser, der ligger til grund for fremskrivningerne, er realistiske.

11.  Uanset kravet i stk. 1, litra f), nr. ii), kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for tilbagebetaling eller indløsning før dette tidspunkt, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

selskabets solvenskapitalkrav vil efter tilbagebetalingen eller indløsningen blive oversteget med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvens, herunder selskabets plan for kapitalstyring på mellemlangt sigt

b) 

omstændighederne er som beskrevet i nr. i) eller nr. ii):

i) 

der sker en ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget eller omklassificeres til et lavere tier-kapitalgrundlag, og følgende to betingelser begge er opfyldt:

— 
tilsynsmyndigheden anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker
— 
selskabet godtgør over for tilsynsmyndigheden, at den lovgivningsmæssige omklassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse
ii) 

der sker en ændring i den gældende skattebehandling af elementet af basiskapitalgrundlaget, som selskabet over for tilsynsmyndigheden godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse.

▼B

Artikel 72

Tier 2 — Basiskapitalgrundlag — Liste over elementer af kapitalgrundlaget

Følgende elementer af basiskapitalgrundlaget anses for i det væsentlige at være kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2, og klassificeres som tier 2, hvis følgende elementer udviser alle de i artikel 73 beskrevne faktorer:

(a) 

det beløb, hvormed værdien af aktiver overstiger værdien af passiver som værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 og kapitel VI, afdeling 2, i direktiv 2009/138/EF, og som omfatter følgende elementer:

i) 

stamaktiekapital og den dermed forbundne overkurs ved emission

ii) 

garantikapital, medlemsbidrag eller tilsvarende elementer af basiskapitalgrundlaget for gensidige og gensidiglignende sammenslutninger

iii) 

efterstillede gensidige medlemskonti

iv) 

præferenceaktier og den dermed forbundne overkurs ved emission

(b) 

efterstillet gæld værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 73

Tier 2 — Basiskapitalgrundlag — Faktorer, der benyttes til klassificeringen

1.   ►M1  De i artikel 72 omhandlede faktorer er enten dem, der er angivet i litra a) til i), eller dem, der er angivet i litra j): ◄

(a) 

elementet af basiskapitalgrundlaget efterstilles alle krav fra forsikringstagere og begunstigede og ikkeefterstillede kreditorer

(b) 

elementet af basiskapitalgrundlaget omfatter ikke faktorer, som kan medføre insolvens for forsikrings- eller genforsikringsselskabet, eller som kan fremskynde, at selskabet bliver insolvent

(c) 

elementet af basiskapitalgrundlaget er udateret eller har en oprindelig løbetid på mindst 10 år, og den første mulighed i henhold til kontrakten for at tilbagebetale eller indløse elementet af basiskapitalgrundlaget er først fem år efter udstedelsesdatoen

(d) 

elementet af basiskapitalgrundlaget kan kun tilbagebetales eller indløses efter forsikrings- eller genforsikringsselskabets valg, og sådan tilbagebetaling eller indløsning af elementet af basiskapitalgrundlaget skal forhåndsgodkendes af tilsynsmyndighederne

(e) 

elementet af basiskapitalgrundlaget kan indeholde begrænsede incitamenter til tilbagebetaling eller indløsning af det pågældende element af basiskapitalgrundlaget, forudsat at disse først forekommer 10 år efter udstedelsesdatoen

(f) 

elementet af basiskapitalgrundlaget giver mulighed for at udsætte tilbagebetalingen eller indløsningen af det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt tilbagebetaling eller indløsning ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og tilbagebetalingen eller indløsningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

(g) 

elementet af basiskapitalgrundlaget opfylder et af følgende kriterier:

i) 

enten de juridiske eller kontraktmæssige vilkår for elementet af basiskapitalgrundlaget eller national lovgivning giver ved de i artikel 72, litra a), nr. i) og ii), omhandlede elementer mulighed for at udsætte udlodningerne i forhold til det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt udlodningen ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og udlodningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

ii) 

betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af basiskapitalgrundlaget giver ved de i artikel 72, litra a), nr. iii) og iv), og litra b), omhandlede elementer mulighed for at annullere udlodningerne i forhold til det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt udlodningen ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og udlodningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

(h) 

elementet af basiskapitalgrundlaget giver muligvis kun mulighed for udlodning, såfremt der foreligger en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller udlodningen for et element af basiskapitalgrundlaget ville medføre en sådan afvigelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i) 

tilsynsmyndigheden har undtagelsesvist dispenseret fra udsættelsen af udlodningerne

ii) 

betalingen svækker ikke forsikrings- eller genforsikringsselskabets solvens yderligere

iii) 

minimumskapitalkravet opfyldes efter udlodningen

(i) 

elementet af basiskapitalgrundlaget er ikke behæftet med byrder og er ikke knyttet til andre transaktioner, som under hensyntagen til elementet af basiskapitalgrundlaget kan medføre, at elementet af basiskapitalgrundlaget ikke opfylder artikel 94, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2009/138/EF

(j) 

elementet af basiskapitalgrundlaget udviser de i artikel 71 beskrevne faktorer, som er relevante for de i artikel 69, litra a), nr. iii) og v), og litra b), omhandlede elementer af basiskapitalgrundlaget, men overstiger grænsen i artikel 82, stk. 3.

Uanset litra f) giver elementet af basiskapitalgrundlaget muligvis kun mulighed for tilbagebetaling eller indløsning af det pågældende element, såfremt der foreligger en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller tilbagebetaling eller indløsning ville medføre en sådan afvigelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i) 

tilsynsmyndigheden har undtagelsesvist dispenseret fra udsættelsen af tilbagebetalingen eller indløsningen af det pågældende element

ii) 

elementet ombyttes med eller konverteres til et andet tier 1- eller tier 2-element af basiskapitalgrundlaget af mindst samme kvalitet

iii) 

minimumskapitalkravet opfyldes efter tilbagebetalingen eller indløsningen.

2.  For så vidt angår denne artikel, anses ombytning eller konvertering af et element af basiskapitalgrundlaget til et andet tier 1- eller tier 2-element af basiskapitalgrundlaget eller tilbagebetaling eller indløsning af et tier 2-element af basiskapitalgrundlaget på grundlag af fortjenesten fra et nyt element af basiskapitalgrundlaget af mindst samme kvalitet ikke for at være en tilbagebetaling eller indløsning, forudsat at ombytningen, konverteringen, tilbagebetalingen eller indløsningen godkendes af tilsynsmyndigheden.

3.  For så vidt angår stk. 1, litra f) og g), skal henvisninger til solvenskapitalkravet læses som henvisninger til minimumskapitalkravet, såfremt afvigelser fra minimumskapitalkravet forekommer før afvigelser fra solvenskapitalkravet.

4.  For så vidt angår stk. 1, litra e), skal selskaberne anse incitamenter til indløsning i form af en renteforøgelse i forbindelse med en call option for begrænsede, hvis en sådan forøgelse sker i form af en enkelt stigning i kuponrenten og medfører en stigning i den oprindelige rentesats, som ikke overstiger det højeste af følgende beløb:

(a) 

100 basispoint med fradrag af swapspænd mellem det indledende indeksgrundlag og det forøgede indeksgrundlag

(b) 

50 % af det indledende kreditspænd med fradrag af swapspænd mellem det indledende indeksgrundlag og det forøgede indeksgrundlag.

▼M6

5.  Uanset kravet i stk. 1, litra c), kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

selskabets solvenskapitalkrav vil efter tilbagebetalingen eller indløsningen blive oversteget med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvens, herunder selskabets plan for kapitalstyring på mellemlangt sigt

b) 

omstændighederne er som beskrevet i nr. i) eller nr. ii):

i) 

der sker en ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget eller omklassificeres til et lavere tier-kapitalgrundlag, og følgende to betingelser begge er opfyldt:

— 
tilsynsmyndigheden anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker
— 
selskabet godtgør over for tilsynsmyndigheden, at den lovgivningsmæssige omklassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse
ii) 

der sker en ændring i den gældende skattebehandling af elementet af basiskapitalgrundlaget, som selskabet over for tilsynsmyndigheden godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse.

▼B

Artikel 74

Tier 2 — Supplerende kapitalgrundlag — Liste over elementer af kapitalgrundlaget

Uden at dette berører artikel 96 i direktiv 2009/138/EF, anses følgende elementer af det supplerende kapitalgrundlag for i det væsentlige at være kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2, og klassificeres som tier 2, hvis følgende elementer udviser alle de i artikel 75 beskrevne faktorer:

(a) 

ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

(b) 

ubetalt eller ikkeindkaldt garantikapital, medlemsbidrag eller tilsvarende elementer af basiskapitalgrundlaget for gensidige og gensidiglignende sammenslutninger, som kan kræves indkaldt

(c) 

ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

(d) 

en juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

(e) 

remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har fået tilladelse i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2013/36/EU

(f) 

remburser og garantier, forudsat at elementet kan kræves indkaldt og ikke er behæftet med byrder

(g) 

fremtidige krav, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, i direktiv 2009/138/EF, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de efterfølgende 12 måneder

(h) 

fremtidige krav, som gensidige eller gensidiglignende sammenslutninger kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de efterfølgende 12 måneder, forudsat at de kan kræves indkaldt og ikke er behæftet med byrder

(i) 

andre juridisk bindende tilsagn modtaget af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forudsat at elementet kan kræves indkaldt og ikke er behæftet med byrder.

Artikel 75

Tier 2 — Supplerende kapitalgrundlag — Faktorer, der benyttes til klassificeringen

For at blive klassificeret som tier 2 skal elementet af det supplerende kapitalgrundlag i artikel 74 udvise faktorerne for et element af basiskapitalgrundlaget klassificeret som tier 1-kapital i overensstemmelse med artikel 69 og 71, når det pågældende element er blevet indkaldt og indbetalt.

Artikel 76

Tier 3 — Basiskapitalgrundlag — Liste over elementer af kapitalgrundlaget

Følgende elementer af basiskapitalgrundlaget anses for at være kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2, og klassificeres som tier 3, hvis følgende elementer udviser alle de i artikel 77 beskrevne faktorer:

(a) 

det beløb, hvormed værdien af aktiver overstiger værdien af passiver som værdiansat i overensstemmelse med kapitel VI, afdeling 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF, og som omfatter følgende elementer:

i) 

efterstillede gensidige medlemskonti

ii) 

præferenceaktier og den dermed forbundne overkurs ved emission

iii) 

et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

(b) 

efterstillet gæld værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 77

Tier 3 — Basiskapitalgrundlag — Faktorer, der benyttes til klassificeringen

1.  De i artikel 76 omhandlede faktorer er følgende:

(a) 

elementet af basiskapitalgrundlaget efterstilles ved de i artikel 76, litra a), nr. i) og ii), og litra b), omhandlede elementer krav fra alle forsikringstagere og begunstigede og ikkeefterstillede kreditorer

(b) 

elementet af basiskapitalgrundlaget omfatter ikke faktorer, som kan medføre insolvens for forsikrings- eller genforsikringsselskabet, eller som kan fremskynde, at selskabet bliver insolvent

(c) 

elementet af basiskapitalgrundlaget er ved de i artikel 76, litra a), nr. i) og ii), og litra b), omhandlede elementer udateret eller har en oprindelig løbetid på mindst fem år, hvis udløbsdatoen er den første mulighed i henhold til kontrakten for at tilbagebetale eller indløse elementet af basiskapitalgrundlaget

(d) 

elementet af basiskapitalgrundlaget kan ved de i artikel 76, litra a), nr. i) og ii), og litra b), omhandlede elementer kun tilbagebetales eller indløses efter forsikrings- eller genforsikringsselskabets valg, og sådan tilbagebetaling eller indløsning af elementet af basiskapitalgrundlaget skal forhåndsgodkendes af tilsynsmyndighederne

(e) 

elementet af basiskapitalgrundlaget kan ved de i artikel 76, litra a), nr. i) og ii), og litra b), omhandlede elementer indeholde begrænsede incitamenter til at tilbagebetale eller indløse det pågældende element af basiskapitalgrundlaget

(f) 

elementet af basiskapitalgrundlaget indeholder ved de i artikel 76, litra a), nr. i) og ii), og litra b), omhandlede elementer mulighed for at udsætte tilbagebetalingen eller indløsningen af det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt tilbagebetaling eller indløsning ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og tilbagebetalingen eller indløsningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet

(g) 

elementet af basiskapitalgrundlaget giver ved de i artikel 76, litra a), nr. i) og ii), og litra b), omhandlede elementer, mulighed for at udsætte udlodningerne, hvis der forekommer en afvigelse fra minimumskapitalkravet, eller såfremt udlodningen ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder minimumskapitalkravet, og udlodningen ikke ville medføre en afvigelse fra minimumskapitalkravet

(h) 

elementet af basiskapitalgrundlaget er ikke behæftet med byrder og er ikke knyttet til andre transaktioner, som kan undergrave de funktioner, som elementet i overensstemmelse med denne artikel skal indeholde.

Uanset litra f) giver elementet af basiskapitalgrundlaget muligvis kun mulighed for tilbagebetaling eller indløsning af det pågældende element, såfremt der foreligger en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller tilbagebetaling eller indløsning ville medføre en sådan afvigelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i) 

tilsynsmyndigheden har undtagelsesvist dispenseret fra udsættelsen af tilbagebetalingen eller indløsningen af det pågældende element

ii) 

elementet ombyttes med eller konverteres til et andet tier 1-, tier 2- eller tier 3-element af basiskapitalgrundlaget af mindst samme kvalitet

iii) 

minimumskapitalkravet opfyldes efter tilbagebetalingen eller indløsningen.

2.  For så vidt angår denne artikel, anses ombytning eller konvertering af et element af basiskapitalgrundlaget til et andet tier 1-, tier 2- eller tier 3-element af basiskapitalgrundlaget eller tilbagebetaling eller indløsning af et tier 3-element af basiskapitalgrundlaget på grundlag af fortjenesten fra et nyt element af basiskapitalgrundlaget af mindst samme kvalitet ikke for at være en tilbagebetaling eller indløsning, forudsat at ombytningen, konverteringen, tilbagebetalingen eller indløsningen godkendes af tilsynsmyndigheden.

3.  For så vidt angår stk. 1, litra f), skal henvisninger til solvenskapitalkravet læses som henvisninger til minimumskapitalkravet, såfremt afvigelser fra minimumskapitalkravet forekommer før afvigelser fra solvenskapitalkravet.

4.  For så vidt angår stk. 1, litra e), skal selskaberne anse incitamenter til indløsning i form af en renteforøgelse i forbindelse med en call option for begrænsede, hvis en sådan forøgelse sker i form af en enkelt stigning i kuponrenten og medfører en stigning i den oprindelige rentesats, som ikke overstiger det højeste af følgende beløb:

(a) 

100 basispoint med fradrag af swapspænd mellem det indledende indeksgrundlag og det forøgede indeksgrundlag

(b) 

50 % af det indledende kreditspænd med fradrag af swapspænd mellem det indledende indeksgrundlag og det forøgede indeksgrundlag.

▼M6

5.  Uanset kravet i stk. 1, litra c), kan elementet af basiskapitalgrundlaget give mulighed for tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år efter udstedelsesdatoen, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

selskabets solvenskapitalkrav vil efter tilbagebetalingen eller indløsningen blive oversteget med en passende margen under hensyntagen til selskabets solvens, herunder selskabets plan for kapitalstyring på mellemlangt sigt

b) 

omstændighederne er som beskrevet i nr. i) eller nr. ii):

i) 

der sker en ændring i den lovgivningsmæssige klassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget, og følgende to betingelser begge er opfyldt:

— 
tilsynsmyndigheden anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker
— 
selskabet godtgør over for tilsynsmyndigheden, at den lovgivningsmæssige omklassificering af elementet af basiskapitalgrundlaget ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse
ii) 

der sker en ændring i den gældende skattebehandling af elementet af basiskapitalgrundlaget, som selskabet over for tilsynsmyndigheden godtgør er væsentlig og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for dets udstedelse.

▼B

Artikel 78

Tier 3 — Supplerende kapitalgrundlag — Liste over elementer af kapitalgrundlaget

Elementer af det supplerende kapitalgrundlag, som er godkendt af tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med artikel 90 i direktiv 2009/138/EF, og som ikke udviser alle de i artikel 75 beskrevne faktorer, klassificeres som supplerende tier 3-kapitalgrundlag.

Artikel 79

Tilsynsmyndighedernes godkendelse af vurderingen og klassificeringen af elementer af kapitalgrundlaget

1.  Uden at dette berører artikel 90 i direktiv 2009/138/EF, anser forsikrings- og genforsikringsselskaber, hvis et element af kapitalgrundlaget ikke fremgår af listen over elementer af kapitalgrundlaget i artikel 69, 72, 74, 76 og 78, kun det pågældende element som kapitalgrundlag, såfremt tilsynsmyndighederne har godkendt elementets vurdering og klassificering.

2.  Tilsynsmyndigheden vurderer følgende på grundlag af de af forsikrings- eller genforsikringsselskabet fremsendte dokumenter i deres godkendelse af vurderingen og klassificeringen af elementer af kapitalgrundlaget, som ikke fremgår af listen over elementer af kapitalgrundlaget i artikel 69, 72, 74, 76 og 78:

(a) 

hvis selskabet ansøger om godkendelse af klassificering som tier 1-kapital, om elementet af basiskapitalgrundlaget i det væsentlige er kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2

(b) 

hvis selskabet ansøger om godkendelse af klassificering som tier 2-basiskapitalgrundlag, om elementet af basiskapitalgrundlaget i det væsentlige er kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2

(c) 

hvis selskabet ansøger om godkendelse af klassificering som supplerende tier 2-kapital, om elementet af det supplerende kapitalgrundlag i det væsentlige er kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2

(d) 

hvis selskabet ansøger om godkendelse af klassificering som tier 3-basiskapitalgrundlag, om elementet af basiskapitalgrundlaget i det væsentlige er kendetegnet ved de i artikel 93, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF nævnte karakteristika, idet der tages hensyn til faktorerne i direktivets artikel 93, stk. 2

(e) 

retskraften af kontraktvilkårene for elementet af kapitalgrundlaget i alle relevante jurisdiktioner

(f) 

om elementet af kapitalgrundlaget er indbetalt fuldt ud.

3.  Elementer af basiskapitalgrundlaget, der ikke fremgår af listen over elementer af kapitalgrundlaget i artikel 69, 72 og 76, klassificeres først som tier 1-basiskapitalgrundlag, når de er indbetalt fuldt ud.

4.  Medtagelse af elementer af kapitalgrundlaget, der er godkendt af tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med denne artikel, er underlagt kvantitative begrænsninger som beskrevet i artikel 82.AFDELING 3

Anerkendelse af kapitalgrundlagUnderafdeling 1

▼C3

Ring-fenced fonde

▼B

Artikel 80

▼C3

Ring-fenced fonde, der skal justeres

▼B

1.  Afstemningsreserven, jf. artikel 70, stk. 1, litra e), skal reduceres, såfremt elementer af kapitalgrundlaget i en ►C3  ring-fenced fond ◄ har reduceret kapacitet til i fuldt omfang at absorbere tab på going concern-basis som følge af, at de af en af følgende grunde ikke kan overføres i forsikrings- eller genforsikringsselskabet:

(a) 

elementerne kan kun anvendes til dækning af tab på en nærmere afgrænset del af forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikrings- eller genforsikringsaftaler

(b) 

elementerne kan kun anvendes til dækning af tab med hensyn til visse forsikringstagere eller begunstigede

(c) 

elementerne kan kun anvendes til dækning af tab som følge af bestemte risici eller passiver.

2.  Elementerne af kapitalgrundlaget i stk. 1 (»begrænsede elementer af kapitalgrundlaget«) omfatter ikke værdien af fremtidige overførsler til aktionærer.

Artikel 81

Justering for afgrænsede fonde og matchtilpasningsporteføljer

1.  For så vidt angår beregningen af afstemningsreserven, skal forsikrings- og genforsikringsselskaber reducere de overskydende aktiver i forhold til passiver som omhandlet i artikel 70 ved at sammenligne følgende beløb:

(a) 

de begrænsede elementer af kapitalgrundlaget i den afgrænsede fond eller matchtilpasningsporteføljen

(b) 

det teoretiske solvenskapitalkrav i den afgrænsede fond eller matchtilpasningsporteføljen.

Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskabet beregner solvenskapitalkravet ved hjælp af standardformlen, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav i overensstemmelse med artikel 217.

Hvis selskabet beregner solvenskapitalkravet ved hjælp af en intern model, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved hjælp af denne interne model, som om selskabet kun udøver den virksomhed, som indgår i den afgrænsede fond eller matchtilpasningsporteføljen.

2.  Uanset stk. 1 kan forsikrings- og genforsikringsselskaber, hvis aktiverne, passiverne og risiciene i en ►C3  ring-fenced fond ◄ ikke er væsentlige, reducere afstemningsreserven med de samlede begrænsede elementer af kapitalgrundlaget.Underafdeling 2

Kvantitative begrænsninger

Artikel 82

Krav og grænseværdier gældende for tier 1, 2 og 3

1.  For så vidt angår opfyldelse af solvenskapitalkravet er de anerkendte tier 2- og tier 3-elementer underlagt alle følgende kvantitative begrænsninger:

(a) 

det anerkendte beløb for tier 1-elementer udgør mindst halvdelen af solvenskapitalkravet

(b) 

det anerkendte beløb for tier 3-elementer udgør mindre end 15 % af solvenskapitalkravet

(c) 

summen af de anerkendte beløb for tier 2- og tier 3-elementer må ikke overstige 50 % af solvenskapitalkravet.

2.  For så vidt angår opfyldelse af minimumskapitalkravene er de anerkendte tier 2-elementer underlagt alle følgende kvantitative begrænsninger:

(a) 

det anerkendte beløb for tier 1-elementer udgør mindst 80 % af minimumskapitalkravet

(b) 

de anerkendte beløb for tier 2-elementer må ikke overstige 20 % af minimumskapitalkravet.

3.  Inden for de i stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), angivne begrænsninger skal summen af følgende elementer af basiskapitalgrundlaget udgøre mindre end 20 % af de samlede tier 1-elementer:

(a) 

elementer som omhandlet i artikel 69, litra a), nr. iii)

(b) 

elementer som omhandlet i artikel 69, litra a), nr. v)

(c) 

elementer som omhandlet i artikel 69, litra b)

(d) 

elementer, som ikke indgår i tier 1-basiskapitalgrundlaget i den i artikel 308b, stk. 9, i direktiv 2009/138/EF omhandlede overgangsforanstaltning.KAPITEL V

SOLVENSKAPITALKRAV — STANDARDFORMELAFDELING 1

Almindelige bestemmelserUnderafdeling 1

Scenariebaserede beregninger

Artikel 83

1.  Hvis beregningen i et modul eller delmodul af det primære solvenskapitalkrav er baseret på den virkning, et bestemt scenarie har på forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, antages følgende i denne beregning:

(a) 

scenariet ændrer ikke ►C3  det beløb, der er anført som risikomargin i de forsikringsmæssige hensættelser ◄

(b) 

scenariet ændrer ikke værdien af udskudte skatteaktiver og -passiver

(c) 

scenariet ændrer ikke værdien af fremtidige diskretionære ydelser i de forsikringsmæssige hensættelser

(d) 

selskabet foretager ingen ledelseshandlinger under scenariet.

2.  Beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser som følge af fastsættelsen af et scenaries indflydelse på forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag som omhandlet i stk. 1 ændrer ikke værdien af de fremtidige diskretionære ydelser og tager hensyn til følgende:

(a) 

uden at dette berører stk. 1, litra d), fremtidige ledelseshandlinger som følge af scenariet, forudsat at disse opfylder artikel 23

(b) 

enhver væsentlig negativ virkning, som scenariet eller de i litra a) omhandlede ledelseshandlinger har på sandsynligheden for, at forsikringstagerne vil udnytte deres aftalebestemte optioner.

3.  Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan anvende forenklede metoder til at beregne de forsikringsmæssige hensættelser som følge af fastsættelsen af den i stk. 1 omhandlede virkning af et scenarie, forudsat at den forenklede metode ikke medfører fejlangivelser af solvenskapitalkravet, der kan påvirke brugerens beslutninger om eller bedømmelse af oplysningerne om solvenskapitalkravet, medmindre den forenklede beregning giver et solvenskapitalkrav, som overstiger det solvenskapitalkrav, der følger af beregningen i henhold til standardformlen.

4.  Beregningen af aktiver og passiver som følge af fastsættelsen af et scenaries virkning som beskrevet i stk. 1 tager højde for den indflydelse, scenariet har på værdien af eventuelle relevante risikoreduktionsinstrumenter i selskabet, som opfylder artikel 209-215.

5.  Såfremt scenariet medfører en stigning i forsikrings- og genforsikringsselskabers basiskapitalgrundlag, antages det i beregningen af modulet eller delmodulet, at scenariet ikke har nogen indflydelse på basiskapitalgrundlaget.Underafdeling 2

▼C3

Se-igennem-metode

▼B

Artikel 84

1.  Solvenskapitalkravet beregnes på grundlag af hvert af de underliggende aktiver i institutter for kollektiv investering og andre investeringer pakket som fonde ►C3  (se-igennem-metode) ◄ .

2.  Den i stk. 1 omhandlede ►C3  se-igennem-metode ◄ finder også anvendelse på følgende:

(a) 

indirekte eksponeringer mod markedsrisici, som ikke er institutter for kollektive investeringer og investeringer pakket som fonde

(b) 

indirekte eksponeringer mod forsikringsrisici

(c) 

indirekte eksponeringer mod modpartsrisici.

▼M6

3.  Hvis artikel 88 overholdes, og se-igennem-metoden ikke kan anvendes ved institutter for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde, kan solvenskapitalkravet beregnes på grundlag af instituttet for kollektiv investerings eller fondens tilstræbte allokering af det underliggende aktiv, eller, hvis den tilstræbte allokering af det underliggende aktiv ikke er tilgængelig for selskabet, på grundlag af den senest indberettede allokering af aktiver i instituttet for kollektiv investering eller fonden, forudsat at de underliggende aktiver i begge tilfælde forvaltes i henhold til denne tilstræbte allokering eller senest indberettede allokering af aktiver, alt efter hvad der er relevant, og at eksponeringerne og risiciene ikke forventes at ændre sig væsentligt i løbet af kort tid.

For så vidt angår denne beregning, kan data grupperes, forudsat at de gør det muligt at beregne alle relevante delmoduler og scenarier i standardformlen på en forsigtig måde, og at de ikke anvendes på mere end 20 % af den samlede værdi af forsikrings- eller genforsikringsselskabets aktiver.

▼M6

3a.  For så vidt angår fastsættelse af den procentdel af aktiver, for hvilke data grupperes, jf. stk. 3, tager forsikrings- eller genforsikringsselskaber ikke højde for de underliggende aktiver i institutter for kollektiv investering eller investeringer pakket som fonde, der understøtter unit-linked eller indeksregulerede forpligtelser, hvor markedsrisikoen bæres af forsikringstagerne.

▼M6

4.   ►M8  Stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede selskaber bortset fra investeringer, for hvilke alle følgende betingelser er opfyldt: ◄

a) 

hovedformålet med det tilknyttede selskab er at besidde og forvalte aktiver på vegne af det deltagende selskab

b) 

det tilknyttede selskab støtter det deltagende selskabs virksomhed vedrørende investeringsaktiviteter på grundlag af et specifikt og dokumenteret investeringsmandat

c) 

det tilknyttede selskab udøver ikke nogen væsentlig virksomhed bortset fra at investere til fordel for det deltagende selskab.

For så vidt angår dette stykke, har »tilknyttet selskab« og »deltagende selskab« den betydning, som er fastsat for disse udtryk i artikel 212, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF.

▼BUnderafdeling 3

Regionale og lokale myndigheder

Artikel 85

Betingelserne for en kategorisering af regionale regeringer og lokale myndigheder er, at der ikke er nogen risikomæssig forskel på eksponeringerne mod disse og eksponeringerne mod centralregeringen på grund af førstnævntes særlige indtægtsskabende beføjelser, og at der findes specifikke institutionelle ordninger, som reducerer risikoen for misligholdelse.Underafdeling 4

Væsentlig basisrisiko

Artikel 86

Uanset artikel 210, stk. 2, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber, hvis forsikrings- eller genforsikringsselskaber overfører forsikringsrisiko ved hjælp af genforsikringsaftaler eller special purpose vehicles, som er underlagt en væsentlig basisrisiko på grund af et valutamismatch mellem forsikringsrisiko og risikoreduktionsteknikken, tage højde for risikoreduktionsteknikken i beregningen af solvenskapitalkravet i henhold til standardformlen, forudsat at risikoreduktionsteknikken opfylder artikel 209, artikel 210, stk. 1, 3 og 4, og artikel 211, og at beregningen gennemføres som følger:

(a) 

der skal tages højde for basisrisikoen som følge af et valutamismatch mellem forsikringsrisici og risikoreduktionsteknikken i det relevante forsikringsrisikomodul, delmodul eller scenarie i standardformlen på det største granuleringsniveau ved at tillægge 25 % af forskellen mellem følgende til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med det relevante modul, delmodul eller scenarie:

i) 

det hypotetiske kapitalkrav for det relevante forsikringsrisikomodul, delmodul eller scenarie, som følger af den samtidige forekomst af scenarierne i artikel 188

ii) 

kapitalkravet for det relevante forsikringsrisikomodul, delmodul eller scenarie

(b) 

hvis risikoreduktionsteknikken omfatter mere end ét modul, delmodul eller scenarie, foretages den i litra a) omhandlede beregning for hvert af disse moduler, delmoduler og scenarier. Kapitalkravet som følge af disse beregninger må ikke overstige 25 % af kapaciteten i den ikkeproportionale genforsikringsaftale eller special purpose vehicle.Underafdeling 5

Beregning af det primære solvenskapitalkrav

Artikel 87

Det primære solvenskapitalkrav skal indeholde et modul for risici på immaterielle aktiver og er lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

summeringen, Corri,j , SCRi og SCRj angives som anført i punkt 1) i bilag IV til direktiv 2009/138/EF

(b) 

SCRintangibles betegner kapitalkravet for risici på immaterielle aktiver som omhandlet i artikel 203.Underafdeling 6

Proportionalitet og forenklinger

Artikel 88

Proportionalitet

1.   ►M6  For så vidt angår artikel 109 i direktiv 2009/138/EF fastsætter forsikrings- og genforsikringsselskaber, om den forenklede beregning står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene ved at foretage en vurdering, som omfatter følgende: ◄

(a) 

en vurdering af arten, omfanget og kompleksiteten af de af selskabets risici, som hører under det relevante modul eller delmodul

(b) 

alt efter hvad der er relevant, en kvalitativ eller kvantitativ evaluering af fejlen i den forenklede beregnings resultater som følge af afvigelser mellem følgende:

i) 

de underliggende antagelser for den forenklede beregning i forhold til risiciene

ii) 

resultaterne af den i litra a) nævnte vurdering.

▼M6

2.  En forenklet beregning anses ikke for at stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene, hvis den i stk. 1, litra b), omhandlede fejl medfører fejlangivelser af solvenskapitalkravet, der kan påvirke brugerens beslutninger om eller bedømmelse af oplysningerne om solvenskapitalkravet, medmindre den forenklede beregning giver et solvenskapitalkrav, som overstiger det solvenskapitalkrav, der følger af standardberegningen.

▼B

Artikel 89

Generelle bestemmelser for forenklinger for captiveselskaber

Captiveforsikrings- og genforsikringsselskaber som defineret i artikel 13, stk. 2 og 5, i direktiv 2009/138/EF kan anvende de forenklede beregninger i denne forordnings artikel 90, 103, 105 og 106, såfremt denne forordnings artikel 88 er overholdt, og følgende krav er opfyldt:

(a) 

med hensyn til captiveforsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringsforpligtelser er alle sikrede og begunstigede juridiske enheder i den koncern, som captiveforsikrings- eller genforsikringsselskabet er en del af

(b) 

med hensyn til captiveforsikrings- eller genforsikringsselskabets genforsikringsforpligtelser er alle sikrede og begunstigede i de underliggende forsikringsaftaler for genforsikringsforpligtelserne juridiske enheder i den koncern, som captiveforsikrings- eller genforsikringsselskabet er en del af

(c) 

de underliggende forsikringsforpligtelser og forsikringsaftaler for captiveforsikrings- eller genforsikringsselskabets genforsikringsforpligtelser vedrører ikke en obligatorisk ansvarsforsikring.

Artikel 90

Forenklet beregning for captiveforsikrings- og genforsikringsselskaber af kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

1.  Hvis artikel 88 og 89 overholdes, kan captiveforsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer som følger:

image

,

hvor s omfatter alle segmenterne i bilag II.

2.  Med henblik på stk. 1 er kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer i et bestemt segment s i bilag II lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

V(prem,s) betegner mængdeangivelsen for præmierisici i segment s beregnet i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3

(b) 

V(prem,s) betegner mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici i et segment beregnet i overensstemmelse med artikel 116, stk. 6

▼M6

Artikel 90a

Forenklet beregning for opsigelse af forsikringspolicer i delmodulet for optionsrisici for skadesforsikringer

For så vidt angår artikel 118, stk. 1, litra a), og hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber fastsætte de forsikringspolicer, for hvilke opsigelse ville medføre en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomarginen, på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c).

Artikel 90b

Forenklet beregning af forsikringssummen for naturkatastroferisici

1.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for stormrisici, jf. artikel 121, stk. 6, litra b), og stk. 7, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag V. Hvis forsikringssummen for stormrisici, jf. artikel 121, stk. 6, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for stormrisici, jf. artikel 121, stk. 6, litra a), være risikovægten for stormrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for stormrisici som fastsat i bilag X.

2.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for jordskælvsrisici, jf. artikel 122, stk. 3, litra b), og stk. 4, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag VI. Hvis forsikringssummen for jordskælvsrisici, jf. artikel 122, stk. 3, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for jordskælvsrisici, jf. artikel 122, stk. 3, litra a), være risikovægten for jordskælvsrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for jordskælvrisici som fastsat i bilag X.

3.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for oversvømmelsesrisici, jf. artikel 123, stk. 6, litra b), og stk. 7, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag VII. Hvis forsikringssummen for oversvømmelsesrisici, jf. artikel 123, stk. 6, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for oversvømmelsesrisici, jf. artikel 123, stk. 6, litra a), være risikovægten for oversvømmelsesrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for oversvømmelsesrisici som fastsat i bilag X.

4.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for haglrisici, jf. artikel 124, stk. 6, litra b), og stk. 7, på grundlag af grupper af risikoområder. De enkelte risikoområder inden for en gruppe skal være beliggende inden for en og samme bestemte region som fastsat i bilag VIII. Hvis forsikringssummen for haglrisici, jf. artikel 124, stk. 6, litra b), beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for haglrisici, jf. artikel 124, stk. 6, litra a), være risikovægten for haglrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for haglrisici som fastsat i bilag X.

5.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne forsikringssummen for jordskredsrisici, jf. artikel 125, stk. 2, på grundlag af grupper af risikoområder. Hvis den vægtede forsikringssum, jf. artikel 125, stk. 2, beregnes på grundlag af en gruppe af risikoområder, skal risikovægten for jordskredsrisici, jf. artikel 125, stk. 2, litra a), være risikovægten for jordskredsrisici i det risikoområde inden for gruppen, der har den højeste risikovægt for jordskredsrisici som fastsat i bilag X.

Artikel 90c

Forenklet beregning af kapitalkravet for brandrisici

1.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for brandrisici, jf. artikel 132, stk. 1, som følger:

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

hvor:

a) 

SCRfirei betegner den største industrielle brandrisikokoncentration

b) 

SCRfirec betegner den største kommercielle brandrisikokoncentration

c) 

SCRfirer betegner den største beboelsesmæssige brandrisikokoncentration.

2.  Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største industrielle brandrisikokoncentration er lig med følgende:

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

hvor Ek,i betegner den samlede eksponering inden for området for den k-endestørste eksponering mod industrielle brandrisici.

3.  Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største kommercielle brandrisikokoncentration er lig med følgende:

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

hvor Ek,c betegner den samlede eksponering inden for området for den k-endestørste eksponering mod kommercielle brandrisici.

4.  Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største beboelsesmæssige brandrisikokoncentration er lig med følgende:

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; θ)

hvor:

a) 

Ek,r betegner den samlede eksponering inden for området for den k-endestørste eksponering mod beboelsesmæssige brandrisici

b) 

θ betegner den markedsandelsbaserede eksponering mod beboelsesmæssige brandrisici.

5.  For så vidt angår stk. 2, 3 og 4 er et forsikrings- eller genforsikringsselskab samlede eksponering inden for den k-endestørste eksponering mod industrielle brandrisici, kommercielle brandrisici eller beboelsesmæssige brandrisici forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringssum med hensyn til det sæt bygninger, der opfylder alle følgende betingelser:

a) 

for hver bygning har forsikrings- eller genforsikringsselskabet forpligtelser i branche 7 og 19 som fastsat i bilag I, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb

b) 

hver bygning ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter omkring industrielle bygninger, kommercielle bygninger eller bygninger til beboelse med den k-endestørste forsikringssum efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles.

For så vidt angår fastsættelse af forsikringssummen med hensyn til en bygning, skal forsikrings- og genforsikringsselskaber tage hensyn til alle genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, der ville give ret til udbetaling i tilfælde af forsikringskrav vedrørende den pågældende bygning. Genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, som er underlagt betingelser, der ikke er knyttet til denne bygning, tages ikke i betragtning.

6.  Den markedsandelsbaserede eksponering mod beboelsesmæssige brandrisici er lig med følgende:

θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec ))

hvor:

a) 

SIav er den gennemsnitlige forsikringssum forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til beboelsesejendomme

b) 

c betegner alle lande, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet har forpligtelser i branche 7 og 19 som fastsat i bilag I, der omfatter beboelsesejendomme

c) 

marketSharec er forsikrings- eller genforsikringsselskabets markedsandel i land c med hensyn til forpligtelser i de brancher, der omfatter beboelsesejendomme.

▼B

Artikel 91

Forenklet beregning af kapitalkravet for dødelighedsrisici for livsforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for dødelighedsrisici for livsforsikringer som følger:

▼M6

image

▼B

hvor, med hensyn til forsikrings- og genforsikringspolicer med en positiv risikosum:

▼M6

a) 

CARk betegner den samlede risikosum i år k, dvs. summen for alle aftaler af beløb højere end nul og forskellen, for hver aftale, mellem følgende beløb:

i) 

summen af:

— 
det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale i år k ved de sikredes dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
— 
den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale efter år k ved de sikredes pludselige dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
ii) 

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser i år k efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

b) 

q betegner den forventede gennemsnitlige dødelighedsintensitet for alle de sikrede og for alle fremtidige år vægtet med forsikringssummen

▼B

(c) 

n betegner den modificerede varighed i år af betalinger, som forfalder ved dødsfald, der medtages i det bedste skøn

(d) 

ik betegner den annualiserede spotprocent for løbetiden k for den relevante risikofrie rentekurve som omhandlet i artikel 43.

Artikel 92

Forenklet beregning af kapitalkravet for levetidsrisici for livsforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for levetidsrisici for livsforsikringer som følger:

image

hvor følgende er gældende for de i artikel 138, stk. 2, omhandlede policer:

(a) 

q betegner den forventede gennemsnitlige dødelighedsintensitet for de sikrede i de efterfølgende 12 måneder vægtet med forsikringssummen

(b) 

n betegner den modificerede varighed i år af betalinger til begunstigede, der medtages i det bedste skøn

(c) 

BElong betegner det bedste skøn over forpligtelserne med forbehold af levetidsrisici.

Artikel 93

Forenklet beregning af kapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for livsforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for livsforsikringer som følger:SCRdisability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

hvor, med hensyn til forsikrings- og genforsikringspolicer med en positiv risikosum:

(a) 

CAR1 betegner den samlede risikosum, dvs. summen på tværs af alle aftaler af den højeste værdi af nul og forskellen mellem følgende beløb:

i) 

summen af:

— 
det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet aktuelt vil udbetale ved de sikredes dødsfald eller invaliditet efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
— 
den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale i fremtiden ved de sikredes pludselige dødsfald eller invaliditet efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
ii) 

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

(b) 

CAR2 betegner den samlede risikosum som defineret i litra a) efter 12 måneder

(c) 

d1 betegner den forventede gennemsnitlige invaliditets- eller sygdomsintensitet i de efterfølgende 12 måneder vægtet med forsikringssummen

(d) 

d2 betegner den forventede gennemsnitlige invaliditets- eller sygdomsintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 måneder vægtet med forsikringssummen

(e) 

n betegner den modificerede varighed af betalinger for invaliditet/sygdom, der medtages i det bedste skøn

(f) 

t betegner den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder

(g) 

BEdis betegner det bedste skøn over forpligtelserne med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

Artikel 94

Forenklet beregning af kapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer som følger:

image

hvor:

(a) 

EI betegner de udgifter, der er påløbet i forbindelse med honoreringen af andre livsforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser end sygeforsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for det seneste år

(b) 

n betegner den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over de pågældende forpligtelser

(c) 

i betegner den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn, til honorering af eksisterende livsforsikringsforpligtelser.

Artikel 95

▼C3

Forenklet beregning af kapitalkravet for permanente ændringer i optionsintensiteten

▼B

1.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i ►C3  optionsintensiteten ◄ som følger:

image

hvor:

(a) 

lup betegner den højeste værdi af policernes gennemsnitlige ►C3  optionsintensitet ◄ med positive genkøbspåvirkninger og 67 %

(b) 

nup betegner den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over

(c) 

Sup betegner summen af positive genkøbspåvirkninger.

2.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for risikoen for et permanent fald i ►C3  optionsintensiteten ◄ som følger:

image

hvor:

(a) 

ldown betegner den højeste værdi af policernes gennemsnitlige ►C3  optionsintensitet ◄ med negative genkøbspåvirkninger og 40 %

(b) 

ndown betegner den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over

(c) 

Sdown betegner summen af negative genkøbspåvirkninger.

3.  Genkøbspåvirkningen af en i stk. 1 og 2 omhandlet forsikringspolice er forskellen mellem følgende:

(a) 

det beløb, som forsikringsselskabet aktuelt skal betale ved forsikringstagerens opsigelse med fradrag af alle beløb, som kan tilbagekræves fra forsikringstagere eller mæglere

(b) 

værdien af de forsikringsmæssige hensættelser uden ►C3  risikomarginen. ◄

▼M6

Artikel 95a

Forenklet beregning for kapitalkravet for risici i delmodulet for optionsrisici for livsforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne hvert af følgende kapitalkrav på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c):

a) 

kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i optionsintensiteten, som omhandlet i artikel 142, stk. 2

b) 

kapitalkravet for risikoen for et permanent fald i optionsintensiteten som omhandlet i artikel 142, stk. 3

c) 

kapitalkravet for masseoptionsrisici som omhandlet i artikel 142, stk. 6.

▼B

Artikel 96

Forenklet beregning af kapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici som følger:

image

hvor:

(a) 

summen omfatter alle policer med en positiv risikosum

(b) 

CARi betegner risikosummen for police i, dvs. den højeste værdi af nul og forskellen mellem følgende beløb:

i) 

summen af:

— 
det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet aktuelt vil udbetale ved de sikredes dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
— 
den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale i fremtiden ved de sikredes pludselige dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
ii) 

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles.

▼M6

Artikel 96a

Forenklet beregning for opsigelse af forsikringspolicer i delmodulet for optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

For så vidt angår artikel 150, stk. 1, litra a), og hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber fastsætte de forsikringspolicer, for hvilke opsigelse ville medføre en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomarginen, på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c).

▼B

Artikel 97

Forenklet beregning af kapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer som følger:

▼M6

image

▼B

hvor, med hensyn til forsikrings- og genforsikringspolicer med en positiv risikosum:

▼M6

(a) 

CARk betegner den samlede risikosum i år k, dvs. summen for alle aftaler af beløb højere end nul og forskellen, for hver aftale, mellem følgende beløb:

i) 

summen af:

— 
det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale i år k ved de sikredes dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
— 
den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som forsikrings- eller genforsikringsselskabet vil udbetale efter år k ved de sikredes pludselige dødsfald efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
ii) 

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser i år k efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

(b) 

q betegner den forventede gennemsnitlige dødelighedsintensitet for alle de sikrede og for alle fremtidige år vægtet med forsikringssummen

▼B

(c) 

n betegner den modificerede varighed i år af betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn

(d) 

ik betegner den annualiserede spotprocent for løbetiden k for den relevante risikofrie rentekurve som omhandlet i artikel 43.

Artikel 98

Forenklet beregning af kapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer som følger:

image

hvor følgende er gældende for de i artikel 138, stk. 2, omhandlede policer:

(a) 

q betegner den forventede gennemsnitlige dødelighedsintensitet for de sikrede i de efterfølgende 12 måneder vægtet med forsikringssummen

(b) 

n betegner den modificerede varighed i år af betalinger til begunstigede, der medtages i det bedste skøn

(c) 

BElong betegner det bedste skøn over forpligtelserne med forbehold af levetidsrisici.

Artikel 99

Forenklet beregning af kapitalkravet for udgifter til lægebehandling for invaliditets- og sygdomsrisici

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for udgifter til lægebehandling for invaliditets- og sygdomsrisici som følger:

image

hvor:

(a) 

MP betegner størrelsen af udgifter til lægebehandling inden for det seneste år for forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling inden for det seneste år

(b) 

n betegner den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over de pågældende forpligtelser

(c) 

i betegner den vægtede gennemsnitlige inflation for udgifter til lægebehandling, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter til lægebehandling, der indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser.

Artikel 100

Forenklet beregning af kapitalkravet for indkomstsikring for invaliditets- og sygdomsrisici

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for indkomstsikring for invaliditets- og sygdomsrisici som følger:SCRincome-protection-disability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

hvor, med hensyn til forsikrings- og genforsikringspolicer med en positiv risikosum:

(a) 

CAR1 betegner den samlede risikosum, dvs. summen på tværs af alle aftaler af den højeste værdi af nul og forskellen mellem følgende beløb:

i) 

summen af:

— 
det beløb, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet aktuelt vil udbetale ved de sikredes dødsfald eller invaliditet efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
— 
den forventede nutidsværdi af beløb, der ikke er omfattet af det foregående led, og som selskabet vil udbetale i fremtiden ved de sikredes pludselige dødsfald eller invaliditet efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles
ii) 

det bedste skøn over de tilsvarende forpligtelser efter fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles

(b) 

CAR2 betegner den samlede risikosum som defineret i litra a) efter 12 måneder

(c) 

d1 betegner den forventede gennemsnitlige invaliditets- og sygdomsintensitet i de efterfølgende 12 måneder vægtet med forsikringssummen

(d) 

d2 betegner den forventede gennemsnitlige invaliditets- og sygdomsintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 måneder vægtet med forsikringssummen

(e) 

n betegner den modificerede varighed af betalinger for invaliditet/sygdom, der medtages i det bedste skøn

(f) 

t betegner den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder

(g) 

BEdis betegner det bedste skøn over forpligtelserne med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

Artikel 101

Forenklet beregning af kapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer som følger:

image

hvor:

(1) 

EI betegner de udgifter, der er påløbet i forbindelse med honoreringen af sygeforsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for det seneste år

(2) 

n betegner den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over de pågældende forpligtelser

(3) 

i betegner den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn over eksisterende sygeforsikringsforpligtelser.

Artikel 102

▼C3

Forenklet beregning af kapitalkravet for optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

▼B

1.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i ►C3  optionsintensiteten ◄ som omhandlet i artikel 159, stk. 1, litra a), som følger:

image

hvor:

(a) 

lup betegner den højeste værdi af policernes gennemsnitlige ►C3  optionsintensitet ◄ med positive genkøbspåvirkninger og 83 %

(b) 

nup betegner den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbsvirkninger løber over

(c) 

Sup betegner summen af positive genkøbspåvirkninger.

2.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i ►C3  optionsintensiteten ◄ som omhandlet i artikel 159, stk. 1, litra b), som følger:

image

hvor:

(a) 

ldown betegner policernes gennemsnitlige ►C3  optionsintensitet ◄ med negative genkøbspåvirkninger

(b) 

ndown betegner den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over

(c) 

Sdown betegner summen af negative genkøbspåvirkninger.

3.  Genkøbspåvirkningen af en i stk. 1 og 2 omhandlet forsikringspolice er forskellen mellem følgende:

(a) 

det beløb, som forsikringsselskabet aktuelt skal betale ved forsikringstagerens opsigelse, med fradrag af alle beløb, som kan tilbagekræves fra forsikringstagere eller mæglere

(b) 

værdien af de forsikringsmæssige hensættelser uden ►C3  risikomarginen. ◄

▼M6

Artikel 102a

Forenklet beregning for kapitalkravet for risici i delmodulet for optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne hvert af følgende kapitalkrav på grundlag af grupper af policer, forudsat at grupperingen opfylder kravene i artikel 35, litra a), b) og c):

a) 

kapitalkravet for risikoen for en permanent stigning i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer som omhandlet i artikel 159, stk. 2

b) 

kapitalkravet for risikoen for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer som omhandlet i artikel 159, stk. 3

c) 

kapitalkravet for masseoptionsrisici for SLT-sygeforsikringer som omhandlet i artikel 159, stk. 6.

▼B

Artikel 103

Forenklet beregning af kapitalkravet for renterisici for captiveforsikrings- eller -genforsikringsselskaber

1.  Hvis artikel 88 og 89 overholdes, kan captiveforsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for de i artikel 165 omhandlede renterisici som følger:

(a) 

summen for hver valuta af kapitalkravene for risikoen for en stigning i rentekurven som omhandlet i denne artikels stk. 2

(b) 

summen for hver valuta af kapitalkravene for risikoen for et fald i rentekurven som omhandlet i denne artikels stk. 3

2.  For så vidt angår denne artikels stk. 1, litra a), er kapitalkravet for risikoen for en stigning i rentekurven for en bestemt valuta lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

den første sum dækker alle de i denne artikels stk. 4 omhandlede løbetidsintervaller i

(b) 

MVALi betegner værdien i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF af aktiver med fradrag af passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser for løbetidsinterval i

(c) 

duri betegner den forenklede varighed af løbetidsinterval i

(d) 

ratei betegner den relevante risikofrie rente for den forenklede varighed af løbetidsinterval i

(e) 

stress(i,up) betegner rentens relative opadrettede stress for den forenklede varighed af løbetidsinterval i

(f) 

den anden sum dækker alle de i bilag I til denne forordning omhandlede brancher

(g) 

BElob betegner det bedste skøn over branche lob

(h) 

durlob betegner den modificerede varighed af det bedste skøn i branche lob

(i) 

ratelob betegner den relevante risikofrie rente for modificeret varighed i branche lob

(j) 

stress(lob,up) betegner rentens relative opadgående stress for den modificerede varighed durlob .

3.  For så vidt angår denne artikels stk. 1, litra b), er kapitalkravet for risikoen for et fald i rentekurven for en bestemt valuta lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

den første sum dækker alle de i stk. 4 omhandlede løbetidsintervaller i

(b) 

MVALi betegner værdien i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF af aktiver med fradrag af passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser for løbetidsinterval i

(c) 

duri betegner den forenklede varighed af løbetidsinterval i

(d) 

ratei betegner den relevante risikofrie rente for den forenklede varighed af løbetidsinterval i

(e) 

stress(i,down) betegner rentens relative nedadrettede stress for den forenklede varighed af løbetidsinterval i

(f) 

den anden sum dækker alle de i bilag I til denne forordning omhandlede brancher

(g) 

BElob betegner det bedste skøn over branche lob

(h) 

durlob betegner den modificerede varighed af det bedste skøn i branche lob

(i) 

ratelob betegner den relevante risikofrie rente for modificeret varighed i branche lob

(j) 

stress(lob, down) betegner rentens relative nedadgående stress for den modificerede varighed durlob .

4.  Løbetidsintervallerne i og den forenklede varighed duri som omhandlet i stk. 2, litra a) og c), og stk. 3, litra a) og c), er som følger:

(a) 

for løbetider på op til ét år er den forenklede varighed 0,5 år

(b) 

for løbetider på mellem ét og tre år er den forenklede varighed to år

(c) 

for løbetider på mellem tre og fem år er den forenklede varighed fire år

(d) 

for løbetider på mellem fem og 10 år er den forenklede varighed syv år

(e) 

for løbetider på over 10 år er den forenklede varighed 12 år.

Artikel 104

Forenklet beregning for kreditspændsrisici på obligationer og lån

1.  Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for de i denne forordnings artikel 176 omhandlede kreditspændsrisici som følger:

image

hvor:

(a) 

SCRbonds betegner kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån

(b) 

MVbonds betegner værdien i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF af aktiverne med forbehold af kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån

(c) 

%MVi bonds betegner den andel af porteføljen af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån med kreditkvalitetstrin i, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI for de pågældende aktiver

(d) 

%MVbonds norating betegner den andel af porteføljen af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI

(e) 

duri og durnorating betegner den modificerede varighed denomineret i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI

(f) 

stressi betegner en funktion af kreditkvalitetstrin i og den modificerede varighed denomineret i år af de aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån med kreditkvalitetstrin i, som omhandlet i stk. 2

(g) 

ΔLiabul betegner stigningen i de forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af ►C3  risikomargin ◄ for de policer, hvor forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen med indlejrede optioner og garantier, som ville følge af et umiddelbart fald i værdien af de aktiver, som er underlagt kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer på:
image .

2.  stressi som omhandlet i stk. 1, litra f), for hvert kreditkvalitetstrin i, er lig med:
image , hvor duri er den modificerede varighed denomineret i år af de aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån med kreditkvalitetstrin i, og bi fastsættes i overensstemmelse med følgende tabel:Kreditkvalitetstrin i

0

1

2

3

4

5

6

bi

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

7,5 %

3.  durnorating som omhandlet i stk. 1, litra e), og duri som omhandlet i stk. 2, må ikke være lavere end ét år.

Artikel 105

Forenklet beregning for captiveforsikrings- eller genforsikringsselskaber af kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån

Hvis artikel 88 og 89 overholdes, kan captiveforsikrings- eller genforsikringsselskaber basere beregningen af kapitalkravet for de i artikel 176 omhandlede kreditspændsrisici på den antagelse, at alle aktiverne henføres til kreditkvalitetstrin 3.

▼M6

Artikel 105a

Forenklet beregning for risikofaktoren i delmodulet for kreditspændsrisici og delmodulet for koncentration af markedsrisici

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber tildele en obligation, der ikke skal medtages i beregningerne i henhold til artikel 180, stk. 2-16, en risikofaktor stressi svarende til kreditkvalitetstrin 3 for så vidt angår artikel 176, stk. 3, og henføre obligationerne til kreditkvalitetstrin 3 med henblik på beregningen af det vægtede gennemsnitlige kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med 182, stk. 4, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a) 

der foreligger kreditvurderinger fra et udpeget ECAI for mindst 80 % af den samlede værdi af de obligationer, der ikke skal medtages i beregningerne i henhold til artikel 180, stk. 2-16

b) 

der foreligger ikke en kreditvurdering udarbejdet af et udpeget ECAI for den pågældende obligation

c) 

den pågældende obligation indebærer en fast indløsningsbetaling på eller før udløbsdatoen ud over regelmæssige rentebetalinger med fast eller variabel rente

d) 

den pågældende obligation er ikke et struktureret værdipapir eller et sikret værdipapir som omhandlet i bilag VI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 ( 10 )

e) 

den pågældende obligation dækker ikke forpligtelser med ordninger for gevinstandele og heller ikke unit-linked eller indeksregulerede forpligtelser eller forpligtelser, når der anvendes matchtilpasning.

▼B

Artikel 106

Forenklet beregning af kapitalkravet for koncentration af markedsrisici for captiveforsikrings- eller -genforsikringsselskaber

Hvis artikel 88 og 89 overholdes, kan captiveforsikrings- eller genforsikringsselskaber anvende alle følgende antagelser i beregningen af kapitalkravet for koncentrationsrisici:

(1) 

koncerninterne aktivpoolingordninger i captiveforsikrings- eller genforsikringsselskaber kan være undtaget fra beregningsgrundlaget som omhandlet i artikel 184, stk. 2, i det omfang der findes retskraftige kontraktbetingelser, som sikrer, at passiverne i captiveforsikrings- eller genforsikringsselskabet modsvares af de koncerninterne eksponeringer, det indehaver i forhold til andre enheder i koncernen

(2) 

den i artikel 184, stk. 1, litra c), relative overskydende eksponeringstærskel er lig med 15 % for følgende enkeltnavnseksponeringer:

(a) 

eksponeringer mod kreditinstitutter, der ikke tilhører samme koncern, og som henføres til kreditkvalitetstrin 2

(b) 

eksponeringer mod enheder i koncernen, som forvalter kontanterne for det captiveforsikrings- eller genforsikringsselskab, som er henført til kreditkvalitetstrin 2.

Artikel 107

Forenklet beregning af den risikoreducerende virkning for genforsikringsarrangementer eller securitisering

1.   ►M6  Hvis artikel 88 overholdes, og det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til et genforsikringsarrangement eller en securitisering og de tilsvarende debitorer, ikke er negativt, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne den risikoreducerende virkning for forsikringsrisikoen i dette genforsikringsarrangement eller denne securitisering som omhandlet i artikel 196 som følger: ◄

image

hvor

(a) 

RMre,all betegner den risikoreducerende virkning for forsikringsrisikoen for de genforsikringsarrangementer og securitiseringer for alle modparter, som beregnes i overensstemmelse med stk. 2

(b) 

Recoverablesi betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsarrangementer eller securitiseringer, og de tilsvarende debitorer for modparten i, og Recoverablesall betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsarrangementer og securitiseringer, og de tilsvarende debitorer for alle modparter.

2.  Den risikoreducerende virkning for genforsikringsarrangementernes og securitiseringernes forsikringsrisiko for alle de i stk. 1 omhandlede modparter er forskellen mellem følgende kapitalkrav:

(a) 

det hypotetiske kapitalkrav for forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringsrisiko, hvis ingen af genforsikringsarrangementerne og securitiseringerne findes

(b) 

kapitalkravene for forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringsrisiko.

Artikel 108

Forenklet beregning af den risikoreducerende virkning for proportionale genforsikringsarrangementer

▼M6

Hvis artikel 88 overholdes, og det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til et proportionalt genforsikringsarrangement og de tilsvarende debitorer for modpart i, ikke er negativt, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne den risikoreducerende virkning for forsikringsrisikoen j i det proportionale genforsikringsarrangement for modpart i som omhandlet i artikel 196 som følger:

▼B

image

hvor

(a) 

BE betegner det bedste skøn over forpligtelser uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves

(b) 

Recoverablesi betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til det proportionale genforsikringsarrangement og de tilsvarende debitorer for modpart i

(c) 

Recoverablesall betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til de proportionale genforsikringsarrangementer og de tilsvarende debitorer for alle modparter

(d) 

SCRj betegner kapitalkravene for forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikringsrisiko j.

Artikel 109

Forenklede beregninger for poolingaftaler

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber benytte følgende forenklede beregninger, for så vidt angår artikel 193, 194 og 195:

(a) 

Det i artikel 194, stk. 1, litra d), omhandlede bedste skøn kan beregnes som følger:

image

hvor BEU betegner det bedste skøn over det passiv, som er cederet til poolingaftalen af selskabet i poolingaftalen med fradrag af genforsikrede beløb hos modparter uden for poolingaftalen

(b) 

det i artikel 195, litra c), omhandlede bedste skøn kan beregnes som følger:

image

hvor BECEP betegner det bedste skøn over forpligtelsen cederet til den eksterne modpart af puljen, i forhold til den risiko, som selskabet har cederet til puljen

(c) 

den i artikel 195, litra d), omhandlede risikoreducerende virkning kan beregnes som følger:

image

hvor:

i) 

BECE betegner det bedste skøn over forpligtelsen cederet til den eksterne modpart af poolingaftalen som helhed

ii) 

ΔRMCEP betegner bidraget fra alle eksterne modparter til den risikoreducerende virkning af poolingaftalen for selskabets forsikringsrisiko

(d) 

de modparter, der er medlemmer af puljen, og de modparter, som ikke er med i puljen, kan grupperes i overensstemmelse med kreditvurderingen fra et udpeget ECAI, forudsat at der findes særskilte grupper for poolingeksponeringer af type A, type B og type C.

▼M6

Artikel 110

Forenklet beregning — gruppering af enkeltnavnseksponeringer

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber beregne det i artikel 192 omhandlede tab som følge af misligholdelse, herunder den risikoreducerende virkning for forsikringsrisici og markedsrisici og den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelsen, for en gruppe af enkeltnavnseksponeringer. I så fald skal gruppen af enkeltnavnseksponeringer tildeles den højeste sandsynlighed for misligholdelse, der tildeles enkeltnavnseksponeringer medtaget i gruppen i overensstemmelse med artikel 199.

▼B

Artikel 111

Forenklet beregning af den risikoreducerende virkning

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber beregne den risikoreducerende virkning for forsikrings- og markedsrisici i et genforsikringsarrangement, en securitisering eller et derivat som omhandlet i artikel 196 som forskellen mellem følgende kapitalkrav:

▼M6

(a) 

summen af det hypotetiske kapitalkrav for delmodulerne i modulet for forsikrings- og markedsrisici i de forsikrings- eller genforsikringsselskaber, som er påvirket af risikoreduktionsteknikken, beregnet i overensstemmelse med afdeling 2-5 i dette kapitel, men som om genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke eksisterede

▼B

(b) 

summen af kapitalkravene for delmodulerne i modulet for forsikringsrisici og markedsrisici i de forsikrings- eller genforsikringsselskaber, som er påvirket af risikoreduktionsteknikken.

▼M6

Artikel 111a

Forenklet beregning af den risikoreducerende virkning for forsikringsrisici

For så vidt angår artikel 196, og hvis artikel 88 overholdes og genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet omfatter forpligtelser fra kun ét af segmenterne (segment s) i bilag II, eller, hvis det er relevant, bilag XIV, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne genforsikringsarrangementets, securitiseringens eller derivatets risikoreducerende virkning for deres forsikringsrisici som følger:

image

hvor:

a) 

SCRCAT hyp betegner det hypotetiske kapitalkrav for modulet for skadesforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 119, stk. 2, eller, hvis det er relevant, det hypotetiske kapitalkrav for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 160, som ville gælde, hvis genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke eksisterede

b) 

SCRCAT without betegner kapitalkravet for modulet for skadesforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 119, stk. 2, eller, hvis det er relevant, kapitalkravet for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici som omhandlet i artikel 160

c) 

σs betegner standardafvigelsen for præmierisici for skadesforsikringer for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 117, stk. 3, eller, hvis det er relevant, standardafvigelsen for præmierisici for NSLT-sygeforsikringer for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 148, stk. 3

d) 

Ps hyp betegner den hypotetiske mængdeangivelse for præmierisici for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3 eller 4, eller, hvis det er relevant, artikel 147, stk. 3 eller 4, som ville gælde, hvis genforsikringsarrangementet, securitiseringen eller derivatet ikke eksisterede

e) 

Ps without betegner mængdeangivelsen for præmierisici for segment s fastsat i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3 eller 4, eller, hvis det er relevant, artikel 147, stk. 3 eller 4

f) 

Recoverables betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsarrangementet, securitiseringen og de tilsvarende debitorer.

▼B

Artikel 112

Forenklet beregning af den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelse under hensyntagen til den økonomiske virkning af sikkerhedsstillelsen

1.  Hvis artikel 88 overholdes, og hvis det i artikel 197, stk. 1, omhandlede modpartskrav og tredjepartskrav begge opfyldes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaberne med henblik på artikel 197 beregne den risikotilpassede værdi af en sikkerhedsstillelse som omhandlet i artikel 1, stk. 26, litra b), som 85 % af værdien af de aktiver, der stilles som sikkerhed, værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

2.  Hvis denne forordnings artikel 88 og 214 overholdes, og hvis det i artikel 197, stk. 1, omhandlede modpartskrav opfyldes, og det i artikel 197, stk. 1, omhandlede tredjepartskrav ikke opfyldes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaberne med henblik på artikel 197 beregne den risikotilpassede værdi af en sikkerhedsstillelse som omhandlet i artikel 1, stk. 26, litra b), som 75 % af værdien af de aktiver, som stilles som sikkerhed, værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

▼M6

Artikel 112a

Forenklet beregning af tab som følge af misligholdelse for genforsikring

Hvis artikel 88 overholdes, kan forsikrings- eller genforsikringsselskaber beregne tabet som følge af misligholdelse for et genforsikringsarrangement eller en forsikringssecuritisering som omhandlet i artikel 192, stk. 2, som følger:

LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM re ) – F · Collateral; 0]

hvor:

a) 

Recoverables betegner det bedste skøn over de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsarrangementet eller forsikringssecuritiseringen og de tilsvarende debitorer

b) 

RMre betegner den risikoreducerende virkning, som genforsikringsarrangementet eller securitiseringen har for forsikringsrisikoen

c) 

Collateral betegner den risikotilpassede værdi af sikkerhedsstillelsen i forhold til genforsikringsarrangementet eller securitiseringen

d) 

F betegner en faktor for at tage højde for den økonomiske virkning af aftalen om sikkerhedsstillelse i forhold til genforsikringsarrangementet eller securitiseringen i tilfælde af kreditbegivenheder knyttet til modparten.

Artikel 112b

Forenklet beregning af kapitalkravet for modpartsrisici for type 1-eksponeringer

Hvis artikel 88 overholdes, og standardafvigelsen for fordelingen af tab for type 1-eksponeringer som fastsat i overensstemmelse med artikel 200, stk. 4, er mindre end eller lig med 20 % af det samlede tab som følge af misligholdelse for alle typer 1-eksponeringer, kan forsikrings- og genforsikringsselskaber beregne kapitalkravet for modpartsrisici som omhandlet i artikel 200, stk. 1, som følger:

SCR def,1 = 5 · σ

hvor σ betegner standardafvigelsen for fordelingen af tab for type 1-eksponeringer som fastsat i henhold til artikel 200, stk. 4.

▼BUnderafdeling 7

Risikomodulernes anvendelsesområde

Artikel 113

Ved beregning af kapitalkravet for skadesforsikringsrisici, livsforsikringsrisici og sygeforsikringsrisici skal forsikrings- og genforsikringsselskaber benytte:

(a) 

modulet for skadesforsikringsrisici for skadesforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser, som ikke er sygeforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

(b) 

modulet for livsforsikringsrisici for livsforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser, som ikke er sygeforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

(c) 

modulet for sygeforsikringsrisici for sygeforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser.AFDELING 2

Modulet for skadesforsikringsrisici

Artikel 114

Modulet for skadesforsikringsrisici

1.  Risikomodulet for skadesforsikring består af alle følgende delmoduler:

(a) 

det i artikel 105, stk. 2, tredje afsnit, litra a), i direktiv 2009/138/EF omhandlede delmodul for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

(b) 

det i artikel 105, stk. 2, tredje afsnit, litra b), i direktiv 2009/138/EF omhandlede delmodul for skadesforsikringskatastroferisici

(c) 

delmodulet for ►C3  optionsrisici for skadesforsikringer. ◄

2.  Kapitalkravene for skadesforsikringsrisici er lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

summen omfatter alle mulige kombinationer (i,j) af de i stk. 1 nævnte delmoduler

(b) 

CorrNL(i,j) betegner korrelationsparameteret for skadesforsikringsrisici for delmodul i og j

(c) 

SCRi og SCRj betegner kapitalkravet for henholdsvis risikodelmodul i og j.

3.  Det i stk. 2 omhandlede korrelationsparameter CorrNL(i,j) er lig med tal, der er bestemt ved koordinaterne i række i og søjle j i den følgende korrelationsmatrix:j

i

Præmie og erstatningshensættelser for skadesforsikringer

Skadesforsikringskatastrofe

►C3  Skadesforsikringsoptioner ◄

Præmie og erstatningshensættelser for skadesforsikringer

1

0,25

0

Skadesforsikringskatastrofe

0,25

1

0

►C3  Skadesforsikringsoptioner ◄

0

0

1

Artikel 115

Delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

Kapitalkravene for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer er lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

σnl betegner standardafvigelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 117

(b) 

Vnl betegner mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 116.

Artikel 116

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

1.  Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for de i bilag II anførte segmenter.

2.  For alle de i bilag II anførte segmenter er mængdeangivelsen for et bestemt segment s lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

V(prem,s) betegner mængdeangivelsen for præmierisici i segment s

(b) 

V(prem,s) betegner mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici i segment s

(c) 

DIVs betegner faktoren for geografisk diversificering i segment s.

3.  For alle de i bilag II anførte segmenter er mængdeangivelsen for præmierisici i et bestemt segment s lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

Ps betegner et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s i de efterfølgende 12 måneder

(b) 

P(last,s) betegner de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet har tjent i segment s i de seneste 12 måneder

(c) 

FP(existing,s) betegner den forventede nutidsværdi af de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s efter de efterfølgende 12 måneder for eksisterende aftaler

▼M6

d) 

FP(future,s) betegner følgende beløb med hensyn til aftaler, hvor datoen for første indregning falder inden for de efterfølgende 12 måneder:

i) 

for alle sådanne aftaler, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder, den forventede nutidsværdi af præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s, men uden de præmier, som skal tjenes i de 12 måneder efter datoen for første indregning

ii) 

for alle sådanne aftaler, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år, et beløb svarende til 30 % af den forventede nutidsværdi af præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene i segment s efter de følgende 12 måneder.

▼B

4.  For alle de i bilag II anførte segmenter kan forsikrings- og genforsikringsselskaber som alternativ til beregningen i denne artikel stk. 3 vælge at beregne mængdeangivelsen for præmierisici for et bestemt segment s i overensstemmelse med følgende formel:

image

under forudsætning af, at alle følgende betingelser er opfyldt:

(a) 

forsikrings- eller genforsikringsselskabets administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan har besluttet, at dets præmieindtægter i segment s i de efterfølgende 12 måneder ikke vil overstige Ps

(b) 

forsikrings- eller genforsikringsselskabet har oprettet effektive kontrolmekanismer for at sikre, at tærsklerne for de i litra a) omhandlede præmieindtægter overholdes

(c) 

forsikrings- eller genforsikringsselskabet har underrettet sin tilsynsmyndighed om den i litra a) omhandlede beslutning og begrundelserne dertil.

For så vidt angår denne beregning, angives Ps , FP(existing,s) og FP(future,s) i overensstemmelse med stk. 3, litra a), c) og d).

5.  For så vidt angår de i stk. 3 og 4 fastsatte beregninger skal præmierne angives netto efter fradrag af præmierne for genforsikringsaftaler. Følgende præmier for genforsikringsaftaler fratrækkes ikke:

(a) 

præmier i relation til ikkeforsikringsbegivenheder eller afviklede forsikringskrav, som ikke er taget i betragtning i de cash flow, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3

(b) 

præmier for genforsikringsaftaler, der ikke overholder artikel 209, 210, 211 og 213.

6.  For alle de bilag II fastsatte segmenter er mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici for et bestemt segment lig med det bedste skøn over hensættelserne til udestående krav for det pågældende segment efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles, forudsat at genforsikringsaftalerne eller de pågældende special purpose vehicles overholder artikel 209, 210, 211 og 213. Mængdeangivelsen må ikke være en negativ størrelse.

7.  For alle de i bilag II fastsatte segmenter er standardfaktoren for geografisk diversificering for et bestemt segment enten 1 eller beregnes i overensstemmelse med bilag III.

Artikel 117

Standardangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

1.  Standardafvigelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer er lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

Vnl betegner mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

(b) 

summen omfatter alle mulige kombinationer (s,t) af de i bilag I fastsatte segmenter

(c) 

CorrS(s,t) betegner korrelationsparameteret for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for segment s og segment t som fastsat i bilag IV

(d) 

σs og σt betegner standardafvigelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for henholdsvis segment s og t

(e) 

Vs og Vt betegner mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for henholdsvis segment s og t som omhandlet i artikel 116

2.  for alle de i bilag II anførte segmenter er standardafvigelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer i et bestemt segment s lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

σ(prem,s) betegner standardafvigelsen for præmierisici for skadesforsikringer for segment s fastsat i overensstemmelse med stk. 3

(b) 

σ(res,s) betegner standardafvigelsen for erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for segment s fastsat i bilag II

(c) 

V(prem,s) betegner mængdeangivelsen for præmierisici for segment s som omhandlet i artikel 116

(d) 

V(prem,s) betegner mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici for segment s som omhandlet i artikel 116.

3.  For alle de i bilag II fastsatte segmenter er standardafvigelsen for præmierisici for skadesforsikringer for et bestemt segment lig med produktet af standardafvigelsen af bruttopræmierisici for skadesforsikringer for segmentet som fastsat i bilag II og justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring. For de i bilag II fastsatte segmenter 1, 4 og 5 er justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring lig med 80 %. For alle andre i bilaget fastsatte segmenter er justeringsfaktoren for ikkeproportional genforsikring lig med 100 %.

Artikel 118

▼C3

Delmodulet for optionsrisici for skadesforsikringer

▼B

1.  Kapitalkravet for det i artikel 114, stk. 1, litra c), omhandlede delmodul er lig med det tab i forsikrings- eller genforsikringsselskabets basiskapitalgrundlag, som følger af en kombination af følgende umiddelbare begivenheder:

(a) 

opsigelse af 40 % af forsikringspolicerne, for hvilke opsigelse ville medføre en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser uden ►C3  risikomarginen ◄

(b) 

hvis genforsikringsaftaler dækker forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som indgås i fremtiden, et fald på 40 % i antallet af de fremtidige forsikrings- eller genforsikringsaftaler, der benyttes i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

2.  De i stk. 1 omhandlede begivenheder finder ensartet anvendelse på alle de berørte forsikrings- og genforsikringsaftaler. I forhold til genforsikringsaftaler finder den i stk. 1, litra a), omhandlede begivenhed anvendelse på de underliggende forsikringsaftaler.

3.  For så vidt angår bestemmelsen af tabet i forsikrings- eller genforsikringsselskabets basiskapitalgrundlag som følge af den i stk. 1, litra a), omhandlede begivenhed skal selskabet basere beregningen på den type opsigelse, som påvirker selskabets basiskapitalgrundlag mest negativt for de enkelte policer.

Artikel 119

Delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici

1.  Delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici består af alle følgende delmoduler:

(a) 

delmodulet for naturkatastroferisici

(b) 

delmodulet for ikkeproportional bygnings- og løsøreforsikringskatastroferisici

(c) 

delmodulet for menneskeskabte katastroferisici

(d) 

delmodulet andre skadesforsikringskatastroferisici.

2.  Kapitalkravet for modulet for skadesforsikringskatastroferisici er lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

SCRnatCAT betegner kapitalkravet for naturkatastroferisici

(b) 

SCRnpproperty betegner kapitalkravet for ikkeproportional bygnings- og løsøreforsikringskatastroferisici

(c) 

SCRmmCAT betegner kapitalkravet for menneskeskabte katastroferisici

(d) 

SCRCATother betegner kapitalkravet for andre skadesforsikringskatastroferisici.

Artikel 120

Delmodulet for naturkatastroferisici

1.  Delmodulet for naturkatastroferisici består af alle følgende delmoduler:

(a) 

delmodulet for stormrisici

(b) 

delmodulet for jordskælvsrisici

(c) 

delmodulet for oversvømmelsesrisici

(d) 

delmodulet for haglrisici

(e) 

delmodulet for jordskredsrisici.

2.  Kapitalkravet for naturkatastroferisici er lig med følgende:

image

hvor:

(a) 

summen omfatter alle mulige kombinationer af de i stk. 1 nævnte delmoduler i

(b) 

SCRi betegner kapitalkravet for delmodul i.

Artikel 121

Delmodulet for stormrisici

1.  Kapitalkravet for stormrisici er lig med følgende: